UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE GRĘBOCICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE GRĘBOCICE"

Transkrypt

1 Grębocice, dnia r. Nr sprawy: ZEASiP/AG/4351/03/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE GRĘBOCICE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia określa szczegółowo załącznik nr 1 UWAGA: Ubezpieczający (Zamawiający) przewiduje zamówienia uzupełniające i zastrzega wprowadzanie zmian w zakresach ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel (Wykonawca) zobowiązuje się objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach wyszczególnionych w załącznikach, z uwzględnieniem ewentualnych zmian i/lub korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po wyborze oferty i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych. 2. Termin realizacji zamówienia: dla ubezpieczeń: mienia od ognia, żywiołów i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem mienia, ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Dla ubezpieczeń komunikacyjnych: AC, NNW OC Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach ul. Szkolna 2/2-3 Tel BIP Zespołu: 4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto oferty 5. Warunki płatności: Składka płatna jednorazowo, 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w danej polisie ubezpieczeniowej i przedłożeniu prawidłowo wystawionych polis wraz z załącznikami. 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 1

2 do ofert proszę dołączyć oświadczenia wg załącznika nr 2, aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania oferty, oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, o ile umocowanie tej osoby nie wynika ze stosownych dokumentów, ogólne warunki ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia, zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zmianami). należy podać proponowaną składkę roczną na poszczególny zakres ubezpieczenia (wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3). Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny. 7. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia roku do godziny Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone. Oferty można składać w następujący sposób: Osobiście, w sekretariacie zamawiającego Listownie na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach Ul. Szkolna 2/2-3; Grębocice LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO JEDNOSTKI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny. Renata Oleszczuk Dyrektor 2

3 Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. Składka płatna jednorazowo, 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w danej polisie ubezpieczeniowej. Informacje na temat szkodowości w latach : Ubezpieczenie od ognia i żywiołów: rok szkoda na kwotę 2 306,95 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia: rok szkody na łączną kwotę 1 212,68 rok szkody na łączną kwotę 1 098,67 rok szkoda na kwotę 51,82 rok 2013 (do ) 2 szkody na kwotę 1 014,50 Przedmiot ubezpieczenia stanowi ubezpieczenie: 1. Mienia od ognia, żywiołów i innych zdarzeń losowych, zakres pełny: budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie. UWAGA: Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. Ubezpieczenie dla wszystkich jednostek oświatowych tabela nr 1 Zakres pełny obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, śniegu (w tym szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu), osunięcia się ziemi, zapadnięcia się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, uderzenia drzew, konarów drzew oraz innych przedmiotów w ubezpieczone mienie, awarii urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Ubezpieczenie rozszerzone o klauzulę dewastacji - rozumianą jako umyślne i nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym również przez uczniów i podopiecznych). Ryzykiem dewastacji objęte są również elementy budynków oraz lokali którymi zarządza Zamawiający. Ryzyko dewastacji dotyczy następujących składników mienia: elementy budynków i budowli (ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska), urządzenia i wyposażenia zewnętrzne (bramy, hydranty, wyposażenie placów zabaw, piaskownice, śmietniki, obiekty sportowo-rekreacyjne, zewnętrzne instalacje przesyłowe, słupy oświetleniowe, lampy, tablice informacyjne, znaki drogowe). Suma ubezpieczenia zł. Ubezpieczenie rozszerzone o klauzulę przepięć - w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych. Suma ubezpieczenia zł. Przedmiot ubezpieczenia tabela nr 2 1

4 2. Od kradzieży z włamaniem i rabunkiem mienia jednostek wykaz jednostek stanowi tabela nr 1 UWAGA: Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko i na wszystkie pozostałe. Przedmiot ubezpieczenia: wyposażenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, elementów ogrodzenia, rynien, ławek, koszy oraz wyposażenia placów zabaw). Suma ubezpieczenia: zł. 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia UWAGA: Ubezpieczenie dla wszystkich jednostek oświatowych tabela nr 1. Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. Przedmiot ubezpieczenia: stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli, gabloty, lustra, okna,drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, balustrady na tarasach zewnętrznych wykonane ze szkła lub tworzyw sztucznych, tablica szklana patrona szkoły na parterze w budynku gimnazjum Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w tabeli nr 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach- ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia. W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiotów Ubezpieczony i Ubezpieczający nie ma obowiązku zgłaszania zdarzenia organom policji. Likwidacja szkód: bez oględzin, na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonej przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia: zł. 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk UWAGA: Ubezpieczenie dla wszystkich jednostek oświatowych tabela nr 1 Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny będący własnością Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a także sprzęt elektroniczny użytkowany przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego, nie przenoszącego prawa własności. Wykaz tabela nr 3. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: Wszelkie szkody materialne polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, uderzenia pioruna, działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. Suma ubezpieczenia: zgodnie z tabelą nr 3 2

5 5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (szkody osobowe i rzeczowe) UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek oświatowych tabela nr 1 Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową, kontraktową oraz deliktowo kontraktową /zbieg roszczeń) ponoszoną przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonych w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje, co najmniej następujące ryzyka i koszty: odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego i Ubezpieczonych za szkody będące następstwem wypadków (zdarzeń powodujących uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w następstwie użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych), oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wraz z rozszerzeniami opisanymi poniżej, koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom korzystającym z obiektów sportowych i kulturalno-rekreacyjnych. Rozszerzenie o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem dzieci i młodzieży w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) dotyczy również żywienia w formie cateringu; w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, niezależnie od formy zatrudnienia w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania pracy wyrokiem sądu oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody wzajemne wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia, Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z administrowaniem i utrzymywaniem placów zabaw, świetlic szkolnych. 3

6 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone wskutek użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, m. in.: szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie występowania rozszerzeń po wyborze oferty i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych. 6. Ubezpieczenie komunikacyjne UWAGA: Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem wymienione w tabeli nr 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY WYRZĄDZONE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zmianami). Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zmianami). Zmiana zakresu i zasad ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych spowodowana zmianą przepisów na podstawie ww. Ustawy oraz innych przepisów prawa będzie miała zastosowanie do ubezpieczeń pojazdów zawartych na podstawie niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego bez możliwości rekalkulacji i/lub zmiany składki ubezpieczeniowej w trakcie realizacji zamówienia. Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). UBEZPIECZENIE USZKODZENIA POJAZDU AUTO CASCO Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis. 4

7 Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia powinien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: Szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi oraz nagłe działanie innych sił przyrody. Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, Powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku. Zakres terytorialny: RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Suma ubezpieczenia: złotych z VAT, udział własny zniesiony, franszyza zniesiona, amortyzacja części zniesiona Likwidacja szkód: szkoda całkowita następuje gdy wartość naprawy pojazdu przekracza 70% sumy ubezpieczenia, do kalkulacji kosztów naprawy zastosowane mogą być ceny części: oryginalnych (rekomendowane przez producenta pojazdu i dystrybuowane przez autoryzowaną sieć sprzedaży), nieoryginalnych o tej samej jakości czyli części produkowane zgodnie z normami i standardami producenta pojazdu, nieoryginalnych o porównywalnej jakości. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis. Zakres ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas zatrzymania i postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy pojazdu oraz upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu. Suma ubezpieczenia: złotych 5

8 TABELA NR 1 WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH ZAPYTANIEM OFERTOWYM NA DZIEŃ LP NAZWA JEDNOSTKI ADRES NIP REGON PKD Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Grębocicach Przedszkole Publiczne w Grębocicach wraz z Oddziałem Przedszkolnym w Rzeczycy Ul. Szkolna 2/ Grębocice Ul. Szkolna Grębocice Rzeczyca Grębocice Ul. Szkolna Grębocice Ul. Kościelna 18A Grębocice LICZBA PRACOWNIKÓW stan na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego LICZBA UCZNIÓW stan na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego Z Z Z A Z

9 TABELA NR 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZESTAWIENIE BUDYNKÓW, BUDOWLI, MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA LP NAZWA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA LOKALIZACJA INWENTARZOWY BUDYNKI I BUDOWLE 1 brak MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 Rider Husqvarna 15T AWD z osprzęte tj. zespół koszący, kosz zbieracz, szczotka, przyczepa, ładowarka akumulatorowa ,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/011/592/ Traktorek do koszenia trawy LT 151 ze zbiornikiem z osprzętem tj. ;szczotka trójkątna, rozrzutnik do nawozy 8 500,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/011/592/003 3 Szorowarka CANDIA (hala sportowa) 4 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/011/808/005 4 Nożyce do żywopłotu 2 299,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Wózek do wyznaczania linii boiskowych 2 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Kosa spalinowa 1 690,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Odkurzacz przemysłowy DEWALT 1 470,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Odkurzacz ogrodowy STIHL 1 249,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Klimatyzator FUJITSU ASYG 09LE 4 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/011/653/ Odkurzacz Sucho/Mokro VIPER 799,50 /2-3 ZEASiP/013/ Maszyna do mycia Automatic 7 310,00 /2-3 ZEASiP/011/808/0014 ŁĄCZNIE 63317,50 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE STOŁÓWKI 1 Zmywarka kapturowa plus automatyczny uzdatniacz wody FAGOR FI , ZEASiP/011/808/ Obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn EDESA PPS-10M 5 857,26 ZEASiP/011/808/ Sterylizator do jaj ,33 ZEASiP/011/808/ Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej KROMET KG-6M 5 478,42 ZEASiP/011/808/ Patelnia gazowa 700.PTG ,92 ZEASiP/011/808/ Taboret gazowy 1-palnikowy TG ,88 ZEASiP/011/808/0267 7

10 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA 7 Taboret gazowy 1-palnikowy TG ,88 8 Taboret gazowy 1-palnikowy TG ,88 9 Piec konwekcyjno-parowy z podstawą UNOX ,00 8 Szafa chłodnicza 1400 DM /860/ ,60 9 Szafa mroźna 700 l DM /860/ ,06 10 Maszynka do mielenia mięsa wilk 1 800,00 11 Szatkownica z zestawem tarcz 3 800,00 12 Lodówka na próbki 887,90 13 Miesiarka planetarna 2 000,00 14 Mikser ręczny 1 700,00 15 Szafa chłodnicza na jaja 1 400,00 16 Waga do przyjmowania towaru 980,00 17 Kotleciarka VICTOR EL 3 499,00 18 Okap ,88 ŁĄCZNIE ,01 LOKALIZACJA INWENTARZOWY ZEASiP/011/808/0268 ZEASiP/011/808/0269 ZEASiP/011/808/0021 ZEASiP/011/808/0017 ZEASiP/011/808/0020 ZEASiP/011/808/0208 ZEASiP/011/808/0016 ZEASiP/011/808/0200 ZEASiP/011/808/0199 ZEASiP/011/808/0198 ZEASiP/011/808/0201 ZEASiP/011/808/0212 ZEASiP/011/808/0314 ZEASiP/011/808/0019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W GRĘBOCICACH BUDYNKI I BUDOWLE 1 Budynek szkoły ,84 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/1/10/107/001 2 Ogrodzenie ,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/02/29/291 8

11 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA LOKALIZACJA INWENTARZOWY 3 Garaż murowany 3 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/1/10/109/009 4 Sala sportowa ,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/1/10/107/002 SzP/1/10/107/003 5 Boisko sportowe z wyposażeniem 6 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/8/80/808/092 6 Plac zabaw ,95 Grębocice, Ul. Szkolna 2 166/02/290/210 7 Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią ,28 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SPG/011/11 8 Boisko lekkoatletyczne ,46 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SPG/011/13 9 Bieżnia okólna ,87 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SPG/011/17 Łącznie: ,40 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 Wyposażenie boiska do piłki nożnej (bramki) ,06 SPG/011/12 2 Kabina dla zawodników rezerwowych (boisko sportowe) 6 917,40 SPG/011/15 3 Kabina dla zawodników rezerwowych (boisko sportowe) 6 917,40 SPG/011/16 4 Stół do tenisa Tihbar (hala sportowa) 1 979,00 SPG/013/ Stół do tenisa Tihbar (hala sportowa) 1 979,00 SPG/013/2415 ŁĄCZNIE ,86 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RZECZYCY BUDYNKI I BUDOWLE 1 Budynki szkoły+budynek biblioteki ,00 Rzeczyca 1 SPRz/011/1 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 System telewizji przemysłowej kamery zewnętrzne i czujniki wewnętrzne 6 503,03 Rzeczyca 1 SPRz/011/20 2. Plac zabaw wyposażenie, nawierzchnia ,76 Rzeczyca 1 SPRz/011/36 3. Boisko wielofunkcyjne ławki, nawierzchnia, bramki ,79 Rzeczyca 1 SPRz/011/33 4. Piłkochwyt przy boisku ,26 Rzeczyca 1 SPRz/011/37 ŁĄCZNIE ,84 GIMNAZJUM IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO BUDYNKI I BUDOWLE 1 Budynek Gimnazjum ,00 Grębocice, Ul. Szkolna 4 GG011/30 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 Płaskorzeźba tablica pamiątkowa z wizerunkiem Patrona gimnazjum (szklana) ,00 Grębocice, ul. Szkolna 4 GG011/30 ŁĄCZNIE ,00 9

12 LP NAZWA PRZEDMIOTU PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GRĘBOCICACH I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W RZECZYCY SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA LOKALIZACJA INWENTARZOWY BUDYNKI I BUDOWLE 1 Budynek Przedszkola ,00 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/001 2 Plac zabaw WYSUS 6 878,10 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/003 3 Altanka z drewna (przy placu zabaw) 2 458,33 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/017 4 Budynek Przedszkola ,00 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/002 5 Plac zabaw WYSUS 5 921,60 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/ Ogrodzenie panelowe ,96 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/021 Łącznie ,99 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 Piec konwekcyjno-parowy 4 805,12 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/011 2 Obieraczka do ziemniaków 570,00 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/015 3 Zmywarka kapturowa narożna 4 837,67 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/018 4 Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 2 035,35 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/008 5 Okap kuchenny przyścienny 1 441,89 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/009 6 Telewizor Samsung 500,00 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/013/515 7 Zmywarka do naczyń 500,00 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/014 9 Nagłośnienie bezprzewodowe 800,00 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/013/518 ŁĄCZNIE 15490,03 10

13 TABELA NR 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZESTAWIENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 1 Monitor LCD NEC AccuSync 200,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 2 Monitor LCD NEC AccuSync 200,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 3 Drukarka HP LaserJet ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 4 Monitor BENQ T902HDA 300,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 5 Drukarka HP P ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 6 Monitor LCD 20 BENQ G ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 7 Dukarka Brothe HL-2250DN 500,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 8 Monitor LCD HP ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 9 Monitor Samsung ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 10 Komputer NTT-L940G Win 7/HE OEM 1 000,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 11 Drukarka Argox A ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 12 Notebook HP 2 780,00 ZEASiP/013/ PRZENOŚNY 13 Komputer NTT Office 2 500,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 14 Kserokopiarka KYOCERA KM ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 15 Kolektor UNITECH 3 500,00 ZEASiP/011/491/ PRZENOŚNY 16 Serwer sieciowy 4 500,00 ZEASiP/011/491/ STACJONARNY 17 Drukarka HP LaserJet Pro P ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 18 Drukarka Samsung SCX ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 19 Komputer HP P3500 MT 2 240,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 20 Komputer HP P3500 MT 2 240,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 21 Komputer HP P3500 MT 2 240,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY ŁĄCZNIE 28065,00 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W GRĘBOCICACH 1 Monitoring ,24 SzP/06/62/ STACJONARNY Zestaw uczniowski: komputer mini PC NTT z monitorem B1940W 19 z klawiatura i myszą oraz , STACJONARNY sala przyrodnicza SzP/4/49/491/066 oprogramowaniem szt. 6 (cena jednostkowa 2 800) 3 Zestaw nauczyciela: komputer NTT z monitorem Samsung B1940W 19 z klawiatura i myszą oraz oprogramowaniem 4 000, SzP/4/49/491/067 UWAGI 2010 STACJONARNY Sala przyrodnicza 11

14 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 4 Projektor Optima z uchwytem 3 500,00 SPG/013/ STACJONARNY sala 12 5 Projektor Optima z uchwytem 3 500,00 SPG/013/ STACJONARNY Sala 9 6 Wizualizer AverVision 1 811,70 Dz.III konto IV/ PRZENOŚNY 7 Jednostka Dell Vastro- 4 sztuki ,00 Dz.III konto IV/ PRZENOŚNY 8 Wireless Tablet bezprzewodowy x , PRZENOŚNY SzP/4/49/491/065 Sala przyrodnicza 9 Projektor Optoma EX525ST 5 500,00 SzP/4/49/491/ PRZENOŚNY 10 Komputer + monitor 2 333,00 SPG/013/ PRZENOŚNY ŁĄCZNIE 95430,94 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RZECZYCY 1 Kopiarka cyfrowa KM ,99 SPRz/011/ STACJONARNY pokój nauczycielski 2 Zestaw komputerowy Ikonka 2 893,84 SPRz/013/ STACJONARNY Korytarz B 3 Zestaw komputerowy Ikonka 2 893,84 SPRz/013/ STACJONARNY pokój nauczycielski 4 Zestaw komputerowy Ikonka 2 893,84 SPRz/013/ STACJONARNY monitoring 5 Router 470,92 SPRz/013/ STACJONARNY 6 Access Point 363,80 SPRz/013/ STACJONARNY 7 Modem 229,99 SPRz/013/ STACJONARNY 8 Skaner HPSJ ,80 SPRz/013/ STACJONARNY 9 Drukarka Kyocera 824,14 SPRz/013/ STACJONARNY 10 Zestaw komputerowy DVD JWS ,14 SPRz/013/ STACJONARNY 11 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 12 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 13 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 14 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 15 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 16 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 17 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 18 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 19 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY UWAGI pracownia komputerowa pracownia komputerowa 20 Zestaw komputerowy NTT Home L 1 999,00 SPRz/013/ STACJONARNY pracownia 21 Zestaw komputerowy NTT Home L 1 999,00 SPRz/013/ STACJONARNY komputerowa 12

15 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 22 Zestaw komputerowy Intel 1 890,00 SPRz/013/ STACJONARNY 23 Zestaw komputerowy Intel 1 890,00 SPRz/013/ STACJONARNY 24 Tablica interaktywna IQ Board ,00 SPRz/011/ STACJONARNY 25 Zestaw komputerowy Intel 1 890,00 SPRz/013/ STACJONARNY 26 Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 2 400,00 SPRz/013/ STACJONARNY 27 Projektor panoramiczny Sanyo 4 462,76 SPRz/011/ STACJONARNY 28 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/ STACJONARNY 29 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 30 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 31 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 32 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 33 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 34 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 35 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 36 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 37 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 38 Drukarka HP Laser Jet ,00 SPRz/013/ STACJONARNY pokój nauczycielski 39 Tablica interaktywna 4 263,90 SPRz/011/ STACJONARNY sala przyrodnicza 40 Projektor NEC VTA ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 41 Zestaw kina domowego Clasic Calwados 1 940,00 SPRz/013/ STACJONARNY 42 Telewizor Plazma LG ,00 SPRz/013/ STACJONARNY świetlica 43 Drukarka laserowa Samsung ML ,00 SPRz/013/ STACJONARNY 44 Antena satelitarna 200,00 SPRz/013/ STACJONARNY ZEWNĘTRZNA ŚCIANA BUDYNKU UWAGI 13

16 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY SZKOŁY 45 Drukarka HP Laser Jet ,00 SPRz/013/ STACJONARNY 46 Urządzenie UPS Ever 480,00 SPRz/013/ STACJONARNY 47 Jednostka centralna Adax Delta 1 896,00 SPRz/013/ STACJONARNY sekretariat 48 Drukarka Brother DCP ,00 SPRz/013/ STACJONARNY 49 Laptop ACER 2304 LMI 3 676,99 SPRz/011/ PRZENOŚNY sala języka polskiego 50 Notebook Dell Vostro ,60 SPRz/011/ PRZENOŚNY świetlica 51 Notebook Dell Lautitude 3 425,26 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala przyrodnicza 52 Notebook Dell Vostro RQK ,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY pracownia komputerowa 53 Notebook Dell Vostro RQK ,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY Dyrektor szkoły 54 Wizualizer Aver Vision 1 811,70 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala przyrody 55 Wizualizer Aver Vision 1 811,70 SPRz/013/ PRZENOŚNY pracownia językowa 56 Projektor EMP-S ,00 SPRz/011/ PRZENOŚNY pracownia 57 Laptop DELL Vostro V ,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY komputerowa 58 Projektor multimedialny BENQ 2 013,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala języka polskiego 59 System interaktywnej prezentacji 2 318,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY świetlica 60 System interaktywnej prezentacji 2 318,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala języka polskiego 61 Projektor multimedialny BENQ 2 013,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY pracownia językowa 62 Laptop Dell Vostro V ,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY gabinet pedagoga 63 Projektor Acer 3 446,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala przyrody 64 Projektor Acer 3 446,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY biblioteka 65 Zestaw komputerowy Intel 1 890,00 SPRz/013/ STACJONARNY biblioteka 66 Wielofunkcyjne urz. HP Laser Jet ,75 SPRz/013/ STACJONARNY 67 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/ STACJONARNY 68 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 69 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 70 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 71 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 72 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY UWAGI pracownia komputerowa 14

17 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 73 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 74 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 75 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 76 Drukarka HP Officee Jet Pro ,00 SPRz/013/ STACJONARNY gabinet Dyrektora 77 Kopiarka KM Taska Alfa ,00 SPRz/013/ STACJONARNY biblioteka 78 Radiomagnetofon JVC 1 250,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala gimnastyki korekcyjnej ŁĄCZNIE ,58 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GRĘBOCICACH I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W RZECZYCY 1 Kopiarka cyfrowa KM ,00 PP/011/ STACJONARNY Oddział w Rzeczycy 2 Zestaw komputerowy 300,00 PP/011/ STACJONARNY Oddział w Rzeczycy 3 Komputer Notebook ASUS F ,00 PP/013/ PRZENOŚNY Grębocice ŁĄCZNIE 2875,00 GIMNAZJUM IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 1 Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 2. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 3. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 4. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 5. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 6. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 7. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 8. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 9. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 10. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 11. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 12. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 13. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 14. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 15. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 16. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 17. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 18. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki UWAGI 15

18 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 19. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 20. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 21. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Czytelnia 22. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Czytelnia 23. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Czytelnia 24. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Czytelnia 25. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Gab. Wicedyr. 26 Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Sekretariat 27. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Biblioteka 28. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. matemat Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Pokój naucz. 30. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Pokój naucz. 31. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. matemat Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. historii 33. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. j.polskiego Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. j.polskiego Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. biologii 36. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. chemii 37. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. geografii 38. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. językowa Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. językowa Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. techniczna 41. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 42. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. fizyki 43. Komputer - serwer 4 209,40 GG/011/ STACJONARNY Serwerownia 44. Komputer laptop 2 621,74 GG/013/ PRZENOŚNY Gab. dyrektora 45. Komputer laptop 2 621,74 GG/013/ PRZENOŚNY Gab. pedagoga 46. Komputer laptop 2 621,74 GG/013/ PRZENOŚNY Aula/świetlica 47. Projektor krótkoogniskowy 6 948,27 GG/011/ PRZENOŚNY AULA 48. Kopiarka KM TASK ALFA po 4 003,65 GG/011/ STACJONARNY Pokój nauczyciel. 49. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. historii 50. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. matemat Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. chemii 52. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. fizyki UWAGI 16

19 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 53. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. j.polskiego Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. informatyki 55. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. językowa Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. językowa Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. językowa Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. geografii 59. Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. informatyki 60. Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. j.polskiego Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. fizyki 62. Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. chemii 63. Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. matemat Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. historii ŁĄCZNIE ,76 Łącznie wszystkie jednostki ,91 UWAGI 17

20 TABELA NR 4 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA DANE POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO LP REJESTRACYJNY MARKA MODEL NADWOZIA/PODWOZIA ROK PRODUKCJI DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI POJEMNOŚĆ SILNIKA ILOŚĆ MIEJSC OKRES UBEZPIECZENIA AC I NW OKRES UBEZPIECZENIA OC 1 DPL 10AK AUTOSAN A 0909L SUASW3RAP6S cm

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZP-PNK/DU/2012/7/33 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. RODZAJE UBEZPIECZEŃ A. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE. A.1. Zakres ubezpie obejmuje: a) OC komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 19 fax: 48 367 36 73 ZZR/DZA-LG/20/12 Oznaczenie sprawy Radom, dn.ofe,10.2012r. Zaproszenie do składania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego: DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM... (kierownik zamawiającego) 2 I. NAZWA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo