UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE GRĘBOCICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE GRĘBOCICE"

Transkrypt

1 Grębocice, dnia r. Nr sprawy: ZEASiP/AG/4351/03/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE GRĘBOCICE 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia określa szczegółowo załącznik nr 1 UWAGA: Ubezpieczający (Zamawiający) przewiduje zamówienia uzupełniające i zastrzega wprowadzanie zmian w zakresach ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel (Wykonawca) zobowiązuje się objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach wyszczególnionych w załącznikach, z uwzględnieniem ewentualnych zmian i/lub korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po wyborze oferty i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych. 2. Termin realizacji zamówienia: dla ubezpieczeń: mienia od ognia, żywiołów i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem mienia, ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Dla ubezpieczeń komunikacyjnych: AC, NNW OC Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach ul. Szkolna 2/2-3 Tel BIP Zespołu: 4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena brutto oferty 5. Warunki płatności: Składka płatna jednorazowo, 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w danej polisie ubezpieczeniowej i przedłożeniu prawidłowo wystawionych polis wraz z załącznikami. 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 1

2 do ofert proszę dołączyć oświadczenia wg załącznika nr 2, aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania oferty, oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, o ile umocowanie tej osoby nie wynika ze stosownych dokumentów, ogólne warunki ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia, zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zmianami). należy podać proponowaną składkę roczną na poszczególny zakres ubezpieczenia (wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3). Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny. 7. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia roku do godziny Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrzone. Oferty można składać w następujący sposób: Osobiście, w sekretariacie zamawiającego Listownie na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach Ul. Szkolna 2/2-3; Grębocice LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO JEDNOSTKI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny. Renata Oleszczuk Dyrektor 2

3 Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. Składka płatna jednorazowo, 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w danej polisie ubezpieczeniowej. Informacje na temat szkodowości w latach : Ubezpieczenie od ognia i żywiołów: rok szkoda na kwotę 2 306,95 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia: rok szkody na łączną kwotę 1 212,68 rok szkody na łączną kwotę 1 098,67 rok szkoda na kwotę 51,82 rok 2013 (do ) 2 szkody na kwotę 1 014,50 Przedmiot ubezpieczenia stanowi ubezpieczenie: 1. Mienia od ognia, żywiołów i innych zdarzeń losowych, zakres pełny: budynki i budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie. UWAGA: Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. Ubezpieczenie dla wszystkich jednostek oświatowych tabela nr 1 Zakres pełny obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, gradu, deszczu nawalnego, śniegu (w tym szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu), osunięcia się ziemi, zapadnięcia się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, uderzenia drzew, konarów drzew oraz innych przedmiotów w ubezpieczone mienie, awarii urządzeń, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Ubezpieczenie rozszerzone o klauzulę dewastacji - rozumianą jako umyślne i nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym również przez uczniów i podopiecznych). Ryzykiem dewastacji objęte są również elementy budynków oraz lokali którymi zarządza Zamawiający. Ryzyko dewastacji dotyczy następujących składników mienia: elementy budynków i budowli (ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska), urządzenia i wyposażenia zewnętrzne (bramy, hydranty, wyposażenie placów zabaw, piaskownice, śmietniki, obiekty sportowo-rekreacyjne, zewnętrzne instalacje przesyłowe, słupy oświetleniowe, lampy, tablice informacyjne, znaki drogowe). Suma ubezpieczenia zł. Ubezpieczenie rozszerzone o klauzulę przepięć - w odniesieniu do maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych. Suma ubezpieczenia zł. Przedmiot ubezpieczenia tabela nr 2 1

4 2. Od kradzieży z włamaniem i rabunkiem mienia jednostek wykaz jednostek stanowi tabela nr 1 UWAGA: Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko i na wszystkie pozostałe. Przedmiot ubezpieczenia: wyposażenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, elementów ogrodzenia, rynien, ławek, koszy oraz wyposażenia placów zabaw). Suma ubezpieczenia: zł. 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia UWAGA: Ubezpieczenie dla wszystkich jednostek oświatowych tabela nr 1. Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. Przedmiot ubezpieczenia: stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli, gabloty, lustra, okna,drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, balustrady na tarasach zewnętrznych wykonane ze szkła lub tworzyw sztucznych, tablica szklana patrona szkoły na parterze w budynku gimnazjum Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w tabeli nr 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach- ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia. W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiotów Ubezpieczony i Ubezpieczający nie ma obowiązku zgłaszania zdarzenia organom policji. Likwidacja szkód: bez oględzin, na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonej przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia: zł. 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk UWAGA: Ubezpieczenie dla wszystkich jednostek oświatowych tabela nr 1 Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny będący własnością Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a także sprzęt elektroniczny użytkowany przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego, nie przenoszącego prawa własności. Wykaz tabela nr 3. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: Wszelkie szkody materialne polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, uderzenia pioruna, działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. Suma ubezpieczenia: zgodnie z tabelą nr 3 2

5 5. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (szkody osobowe i rzeczowe) UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek oświatowych tabela nr 1 Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne. Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową, kontraktową oraz deliktowo kontraktową /zbieg roszczeń) ponoszoną przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonych w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje, co najmniej następujące ryzyka i koszty: odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego i Ubezpieczonych za szkody będące następstwem wypadków (zdarzeń powodujących uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w następstwie użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych), oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wraz z rozszerzeniami opisanymi poniżej, koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom korzystającym z obiektów sportowych i kulturalno-rekreacyjnych. Rozszerzenie o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem dzieci i młodzieży w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) dotyczy również żywienia w formie cateringu; w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, niezależnie od formy zatrudnienia w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania pracy wyrokiem sądu oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy. Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody wzajemne wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia, Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z administrowaniem i utrzymywaniem placów zabaw, świetlic szkolnych. 3

6 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone wskutek użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, m. in.: szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie występowania rozszerzeń po wyborze oferty i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych. 6. Ubezpieczenie komunikacyjne UWAGA: Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem wymienione w tabeli nr 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY WYRZĄDZONE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zmianami). Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz ze zmianami). Zmiana zakresu i zasad ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych spowodowana zmianą przepisów na podstawie ww. Ustawy oraz innych przepisów prawa będzie miała zastosowanie do ubezpieczeń pojazdów zawartych na podstawie niniejszego postępowania w trybie zapytania ofertowego bez możliwości rekalkulacji i/lub zmiany składki ubezpieczeniowej w trakcie realizacji zamówienia. Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). UBEZPIECZENIE USZKODZENIA POJAZDU AUTO CASCO Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis. 4

7 Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia powinien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: Szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi oraz nagłe działanie innych sił przyrody. Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, Powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku. Zakres terytorialny: RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Suma ubezpieczenia: złotych z VAT, udział własny zniesiony, franszyza zniesiona, amortyzacja części zniesiona Likwidacja szkód: szkoda całkowita następuje gdy wartość naprawy pojazdu przekracza 70% sumy ubezpieczenia, do kalkulacji kosztów naprawy zastosowane mogą być ceny części: oryginalnych (rekomendowane przez producenta pojazdu i dystrybuowane przez autoryzowaną sieć sprzedaży), nieoryginalnych o tej samej jakości czyli części produkowane zgodnie z normami i standardami producenta pojazdu, nieoryginalnych o porównywalnej jakości. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis. Zakres ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas zatrzymania i postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy pojazdu oraz upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu. Suma ubezpieczenia: złotych 5

8 TABELA NR 1 WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH OBJĘTYCH ZAPYTANIEM OFERTOWYM NA DZIEŃ LP NAZWA JEDNOSTKI ADRES NIP REGON PKD Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Grębocicach Przedszkole Publiczne w Grębocicach wraz z Oddziałem Przedszkolnym w Rzeczycy Ul. Szkolna 2/ Grębocice Ul. Szkolna Grębocice Rzeczyca Grębocice Ul. Szkolna Grębocice Ul. Kościelna 18A Grębocice LICZBA PRACOWNIKÓW stan na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego LICZBA UCZNIÓW stan na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego Z Z Z A Z

9 TABELA NR 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZESTAWIENIE BUDYNKÓW, BUDOWLI, MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA LP NAZWA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA LOKALIZACJA INWENTARZOWY BUDYNKI I BUDOWLE 1 brak MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 Rider Husqvarna 15T AWD z osprzęte tj. zespół koszący, kosz zbieracz, szczotka, przyczepa, ładowarka akumulatorowa ,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/011/592/ Traktorek do koszenia trawy LT 151 ze zbiornikiem z osprzętem tj. ;szczotka trójkątna, rozrzutnik do nawozy 8 500,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/011/592/003 3 Szorowarka CANDIA (hala sportowa) 4 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/011/808/005 4 Nożyce do żywopłotu 2 299,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Wózek do wyznaczania linii boiskowych 2 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Kosa spalinowa 1 690,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Odkurzacz przemysłowy DEWALT 1 470,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Odkurzacz ogrodowy STIHL 1 249,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/013/ Klimatyzator FUJITSU ASYG 09LE 4 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2/2-3 ZEASiP/011/653/ Odkurzacz Sucho/Mokro VIPER 799,50 /2-3 ZEASiP/013/ Maszyna do mycia Automatic 7 310,00 /2-3 ZEASiP/011/808/0014 ŁĄCZNIE 63317,50 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE STOŁÓWKI 1 Zmywarka kapturowa plus automatyczny uzdatniacz wody FAGOR FI , ZEASiP/011/808/ Obieraczka do ziemniaków z separatorem obierzyn EDESA PPS-10M 5 857,26 ZEASiP/011/808/ Sterylizator do jaj ,33 ZEASiP/011/808/ Kuchnia gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej KROMET KG-6M 5 478,42 ZEASiP/011/808/ Patelnia gazowa 700.PTG ,92 ZEASiP/011/808/ Taboret gazowy 1-palnikowy TG ,88 ZEASiP/011/808/0267 7

10 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA 7 Taboret gazowy 1-palnikowy TG ,88 8 Taboret gazowy 1-palnikowy TG ,88 9 Piec konwekcyjno-parowy z podstawą UNOX ,00 8 Szafa chłodnicza 1400 DM /860/ ,60 9 Szafa mroźna 700 l DM /860/ ,06 10 Maszynka do mielenia mięsa wilk 1 800,00 11 Szatkownica z zestawem tarcz 3 800,00 12 Lodówka na próbki 887,90 13 Miesiarka planetarna 2 000,00 14 Mikser ręczny 1 700,00 15 Szafa chłodnicza na jaja 1 400,00 16 Waga do przyjmowania towaru 980,00 17 Kotleciarka VICTOR EL 3 499,00 18 Okap ,88 ŁĄCZNIE ,01 LOKALIZACJA INWENTARZOWY ZEASiP/011/808/0268 ZEASiP/011/808/0269 ZEASiP/011/808/0021 ZEASiP/011/808/0017 ZEASiP/011/808/0020 ZEASiP/011/808/0208 ZEASiP/011/808/0016 ZEASiP/011/808/0200 ZEASiP/011/808/0199 ZEASiP/011/808/0198 ZEASiP/011/808/0201 ZEASiP/011/808/0212 ZEASiP/011/808/0314 ZEASiP/011/808/0019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W GRĘBOCICACH BUDYNKI I BUDOWLE 1 Budynek szkoły ,84 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/1/10/107/001 2 Ogrodzenie ,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/02/29/291 8

11 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA LOKALIZACJA INWENTARZOWY 3 Garaż murowany 3 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/1/10/109/009 4 Sala sportowa ,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/1/10/107/002 SzP/1/10/107/003 5 Boisko sportowe z wyposażeniem 6 000,00 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SzP/8/80/808/092 6 Plac zabaw ,95 Grębocice, Ul. Szkolna 2 166/02/290/210 7 Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią ,28 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SPG/011/11 8 Boisko lekkoatletyczne ,46 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SPG/011/13 9 Bieżnia okólna ,87 Grębocice, Ul. Szkolna 2 SPG/011/17 Łącznie: ,40 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 Wyposażenie boiska do piłki nożnej (bramki) ,06 SPG/011/12 2 Kabina dla zawodników rezerwowych (boisko sportowe) 6 917,40 SPG/011/15 3 Kabina dla zawodników rezerwowych (boisko sportowe) 6 917,40 SPG/011/16 4 Stół do tenisa Tihbar (hala sportowa) 1 979,00 SPG/013/ Stół do tenisa Tihbar (hala sportowa) 1 979,00 SPG/013/2415 ŁĄCZNIE ,86 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RZECZYCY BUDYNKI I BUDOWLE 1 Budynki szkoły+budynek biblioteki ,00 Rzeczyca 1 SPRz/011/1 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 System telewizji przemysłowej kamery zewnętrzne i czujniki wewnętrzne 6 503,03 Rzeczyca 1 SPRz/011/20 2. Plac zabaw wyposażenie, nawierzchnia ,76 Rzeczyca 1 SPRz/011/36 3. Boisko wielofunkcyjne ławki, nawierzchnia, bramki ,79 Rzeczyca 1 SPRz/011/33 4. Piłkochwyt przy boisku ,26 Rzeczyca 1 SPRz/011/37 ŁĄCZNIE ,84 GIMNAZJUM IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO BUDYNKI I BUDOWLE 1 Budynek Gimnazjum ,00 Grębocice, Ul. Szkolna 4 GG011/30 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 Płaskorzeźba tablica pamiątkowa z wizerunkiem Patrona gimnazjum (szklana) ,00 Grębocice, ul. Szkolna 4 GG011/30 ŁĄCZNIE ,00 9

12 LP NAZWA PRZEDMIOTU PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GRĘBOCICACH I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W RZECZYCY SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA LOKALIZACJA INWENTARZOWY BUDYNKI I BUDOWLE 1 Budynek Przedszkola ,00 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/001 2 Plac zabaw WYSUS 6 878,10 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/003 3 Altanka z drewna (przy placu zabaw) 2 458,33 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/017 4 Budynek Przedszkola ,00 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/002 5 Plac zabaw WYSUS 5 921,60 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/ Ogrodzenie panelowe ,96 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/021 Łącznie ,99 MASZYNY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 1 Piec konwekcyjno-parowy 4 805,12 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/011 2 Obieraczka do ziemniaków 570,00 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/015 3 Zmywarka kapturowa narożna 4 837,67 Grębocice, ul. Kościelna 18a PP/011/018 4 Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 2 035,35 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/008 5 Okap kuchenny przyścienny 1 441,89 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/009 6 Telewizor Samsung 500,00 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/013/515 7 Zmywarka do naczyń 500,00 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/011/014 9 Nagłośnienie bezprzewodowe 800,00 Oddział Przedszkolny w Rzeczycy PP/013/518 ŁĄCZNIE 15490,03 10

13 TABELA NR 3 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZESTAWIENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 1 Monitor LCD NEC AccuSync 200,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 2 Monitor LCD NEC AccuSync 200,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 3 Drukarka HP LaserJet ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 4 Monitor BENQ T902HDA 300,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 5 Drukarka HP P ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 6 Monitor LCD 20 BENQ G ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 7 Dukarka Brothe HL-2250DN 500,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 8 Monitor LCD HP ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 9 Monitor Samsung ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 10 Komputer NTT-L940G Win 7/HE OEM 1 000,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 11 Drukarka Argox A ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 12 Notebook HP 2 780,00 ZEASiP/013/ PRZENOŚNY 13 Komputer NTT Office 2 500,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 14 Kserokopiarka KYOCERA KM ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 15 Kolektor UNITECH 3 500,00 ZEASiP/011/491/ PRZENOŚNY 16 Serwer sieciowy 4 500,00 ZEASiP/011/491/ STACJONARNY 17 Drukarka HP LaserJet Pro P ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 18 Drukarka Samsung SCX ,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 19 Komputer HP P3500 MT 2 240,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 20 Komputer HP P3500 MT 2 240,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY 21 Komputer HP P3500 MT 2 240,00 ZEASiP/013/ STACJONARNY ŁĄCZNIE 28065,00 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W GRĘBOCICACH 1 Monitoring ,24 SzP/06/62/ STACJONARNY Zestaw uczniowski: komputer mini PC NTT z monitorem B1940W 19 z klawiatura i myszą oraz , STACJONARNY sala przyrodnicza SzP/4/49/491/066 oprogramowaniem szt. 6 (cena jednostkowa 2 800) 3 Zestaw nauczyciela: komputer NTT z monitorem Samsung B1940W 19 z klawiatura i myszą oraz oprogramowaniem 4 000, SzP/4/49/491/067 UWAGI 2010 STACJONARNY Sala przyrodnicza 11

14 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 4 Projektor Optima z uchwytem 3 500,00 SPG/013/ STACJONARNY sala 12 5 Projektor Optima z uchwytem 3 500,00 SPG/013/ STACJONARNY Sala 9 6 Wizualizer AverVision 1 811,70 Dz.III konto IV/ PRZENOŚNY 7 Jednostka Dell Vastro- 4 sztuki ,00 Dz.III konto IV/ PRZENOŚNY 8 Wireless Tablet bezprzewodowy x , PRZENOŚNY SzP/4/49/491/065 Sala przyrodnicza 9 Projektor Optoma EX525ST 5 500,00 SzP/4/49/491/ PRZENOŚNY 10 Komputer + monitor 2 333,00 SPG/013/ PRZENOŚNY ŁĄCZNIE 95430,94 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RZECZYCY 1 Kopiarka cyfrowa KM ,99 SPRz/011/ STACJONARNY pokój nauczycielski 2 Zestaw komputerowy Ikonka 2 893,84 SPRz/013/ STACJONARNY Korytarz B 3 Zestaw komputerowy Ikonka 2 893,84 SPRz/013/ STACJONARNY pokój nauczycielski 4 Zestaw komputerowy Ikonka 2 893,84 SPRz/013/ STACJONARNY monitoring 5 Router 470,92 SPRz/013/ STACJONARNY 6 Access Point 363,80 SPRz/013/ STACJONARNY 7 Modem 229,99 SPRz/013/ STACJONARNY 8 Skaner HPSJ ,80 SPRz/013/ STACJONARNY 9 Drukarka Kyocera 824,14 SPRz/013/ STACJONARNY 10 Zestaw komputerowy DVD JWS ,14 SPRz/013/ STACJONARNY 11 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 12 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 13 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 14 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 15 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 16 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 17 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 18 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 19 Zestaw komputerowy JWS ,66 SPRz/013/ STACJONARNY UWAGI pracownia komputerowa pracownia komputerowa 20 Zestaw komputerowy NTT Home L 1 999,00 SPRz/013/ STACJONARNY pracownia 21 Zestaw komputerowy NTT Home L 1 999,00 SPRz/013/ STACJONARNY komputerowa 12

15 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 22 Zestaw komputerowy Intel 1 890,00 SPRz/013/ STACJONARNY 23 Zestaw komputerowy Intel 1 890,00 SPRz/013/ STACJONARNY 24 Tablica interaktywna IQ Board ,00 SPRz/011/ STACJONARNY 25 Zestaw komputerowy Intel 1 890,00 SPRz/013/ STACJONARNY 26 Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 2 400,00 SPRz/013/ STACJONARNY 27 Projektor panoramiczny Sanyo 4 462,76 SPRz/011/ STACJONARNY 28 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/ STACJONARNY 29 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 30 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 31 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 32 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 33 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 34 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 35 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 36 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 37 Stacjonarny zestaw komputerowy nr seryjny ,00 SPRZ/013/699/ STACJONARNY 38 Drukarka HP Laser Jet ,00 SPRz/013/ STACJONARNY pokój nauczycielski 39 Tablica interaktywna 4 263,90 SPRz/011/ STACJONARNY sala przyrodnicza 40 Projektor NEC VTA ,66 SPRz/013/ STACJONARNY 41 Zestaw kina domowego Clasic Calwados 1 940,00 SPRz/013/ STACJONARNY 42 Telewizor Plazma LG ,00 SPRz/013/ STACJONARNY świetlica 43 Drukarka laserowa Samsung ML ,00 SPRz/013/ STACJONARNY 44 Antena satelitarna 200,00 SPRz/013/ STACJONARNY ZEWNĘTRZNA ŚCIANA BUDYNKU UWAGI 13

16 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY SZKOŁY 45 Drukarka HP Laser Jet ,00 SPRz/013/ STACJONARNY 46 Urządzenie UPS Ever 480,00 SPRz/013/ STACJONARNY 47 Jednostka centralna Adax Delta 1 896,00 SPRz/013/ STACJONARNY sekretariat 48 Drukarka Brother DCP ,00 SPRz/013/ STACJONARNY 49 Laptop ACER 2304 LMI 3 676,99 SPRz/011/ PRZENOŚNY sala języka polskiego 50 Notebook Dell Vostro ,60 SPRz/011/ PRZENOŚNY świetlica 51 Notebook Dell Lautitude 3 425,26 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala przyrodnicza 52 Notebook Dell Vostro RQK ,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY pracownia komputerowa 53 Notebook Dell Vostro RQK ,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY Dyrektor szkoły 54 Wizualizer Aver Vision 1 811,70 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala przyrody 55 Wizualizer Aver Vision 1 811,70 SPRz/013/ PRZENOŚNY pracownia językowa 56 Projektor EMP-S ,00 SPRz/011/ PRZENOŚNY pracownia 57 Laptop DELL Vostro V ,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY komputerowa 58 Projektor multimedialny BENQ 2 013,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala języka polskiego 59 System interaktywnej prezentacji 2 318,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY świetlica 60 System interaktywnej prezentacji 2 318,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala języka polskiego 61 Projektor multimedialny BENQ 2 013,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY pracownia językowa 62 Laptop Dell Vostro V ,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY gabinet pedagoga 63 Projektor Acer 3 446,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala przyrody 64 Projektor Acer 3 446,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY biblioteka 65 Zestaw komputerowy Intel 1 890,00 SPRz/013/ STACJONARNY biblioteka 66 Wielofunkcyjne urz. HP Laser Jet ,75 SPRz/013/ STACJONARNY 67 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/ STACJONARNY 68 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 69 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 70 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 71 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 72 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY UWAGI pracownia komputerowa 14

17 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 73 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 74 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 75 Monitor PHILIPS LED nr seryjny UKCA ,00 SPRz/013/700/ STACJONARNY 76 Drukarka HP Officee Jet Pro ,00 SPRz/013/ STACJONARNY gabinet Dyrektora 77 Kopiarka KM Taska Alfa ,00 SPRz/013/ STACJONARNY biblioteka 78 Radiomagnetofon JVC 1 250,00 SPRz/013/ PRZENOŚNY sala gimnastyki korekcyjnej ŁĄCZNIE ,58 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W GRĘBOCICACH I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W RZECZYCY 1 Kopiarka cyfrowa KM ,00 PP/011/ STACJONARNY Oddział w Rzeczycy 2 Zestaw komputerowy 300,00 PP/011/ STACJONARNY Oddział w Rzeczycy 3 Komputer Notebook ASUS F ,00 PP/013/ PRZENOŚNY Grębocice ŁĄCZNIE 2875,00 GIMNAZJUM IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 1 Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 2. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 3. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 4. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 5. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 6. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 7. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 8. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 9. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 10. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 11. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 12. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 13. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 14. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 15. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 16. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 17. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 18. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki UWAGI 15

18 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 19. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 20. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 21. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Czytelnia 22. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Czytelnia 23. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Czytelnia 24. Zestaw komputerowy 2 376,71 GG/013/ STACJONARNY Czytelnia 25. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Gab. Wicedyr. 26 Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Sekretariat 27. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Biblioteka 28. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. matemat Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Pokój naucz. 30. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Pokój naucz. 31. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. matemat Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. historii 33. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. j.polskiego Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. j.polskiego Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. biologii 36. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. chemii 37. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. geografii 38. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. językowa Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. językowa Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. techniczna 41. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. informatyki 42. Zestaw komputerowy do sali lekcyjnej 2 565,57 GG/013/ STACJONARNY Prac. fizyki 43. Komputer - serwer 4 209,40 GG/011/ STACJONARNY Serwerownia 44. Komputer laptop 2 621,74 GG/013/ PRZENOŚNY Gab. dyrektora 45. Komputer laptop 2 621,74 GG/013/ PRZENOŚNY Gab. pedagoga 46. Komputer laptop 2 621,74 GG/013/ PRZENOŚNY Aula/świetlica 47. Projektor krótkoogniskowy 6 948,27 GG/011/ PRZENOŚNY AULA 48. Kopiarka KM TASK ALFA po 4 003,65 GG/011/ STACJONARNY Pokój nauczyciel. 49. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. historii 50. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. matemat Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. chemii 52. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. fizyki UWAGI 16

19 LP NAZWA PRZEDMIOTU SUMA UBEZPIECZENIA WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA INWENTARZOWY ROK PRODUKCJI STACJONARNY /PRZENOŚNY 53. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. j.polskiego Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. informatyki 55. Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. językowa Projektor krótkoogniskowy do sal lekcyjnych 3 293,33 GG/011/ PRZENOŚNY Prac. językowa Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. językowa Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. geografii 59. Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. informatyki 60. Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. j.polskiego Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. fizyki 62. Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. chemii 63. Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. matemat Tablica interaktywna 2 992,41 GG/013/ PRZENOŚNY Prac. historii ŁĄCZNIE ,76 Łącznie wszystkie jednostki ,91 UWAGI 17

20 TABELA NR 4 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA DANE POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO LP REJESTRACYJNY MARKA MODEL NADWOZIA/PODWOZIA ROK PRODUKCJI DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI POJEMNOŚĆ SILNIKA ILOŚĆ MIEJSC OKRES UBEZPIECZENIA AC I NW OKRES UBEZPIECZENIA OC 1 DPL 10AK AUTOSAN A 0909L SUASW3RAP6S cm

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na ubezpieczenie 58 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz 3 komputerów przenośnych w ramach projektu Internet szansą

Bardziej szczegółowo

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r.

AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. AR.272.ZP.8.2015 Białobrzegi, 23.06.2015 r. Powiat Białobrzegi w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ZP.271.2.2012 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w innych załącznikach

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY dla cz. 01 UBEZPIECZENIA MAJĄTKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za okres od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Siewierz, dnia 17.02.2017 r. Nr sprawy: IT.253.000001.2017 Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 625-245-74-81 tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, REGON 000530608, NIP 118-17-66-202.

UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, REGON 000530608, NIP 118-17-66-202. Załącznik Nr 3 do SIWZ UBEZPIECZAJĄCY: Gmina Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, REGON 000530608, NIP 118-17-66-202. OKRES UBEZPIECZENIA 15.09.2012 14.09.2014 PŁATNOŚĆ SKŁADKI kwartalne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIG.08.03.00/2012 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Równe szanse einclusion w Sulejówku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIG.08.03.00/2012 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Równe szanse einclusion w Sulejówku Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PPF.042.2.2012 Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . Grębocice, dnia 01.03.2012 r. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 271.12.2012 1. Zamawiający Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na: nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy : OR.I.271.2.2013... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)... (miejscowość, data) Gmina Gnojno Gnojno 145 28-114 Gnojno O F E R TA Składając ofertę na ubezpieczenie interesów

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

(pieczęć Zamawiającego)

(pieczęć Zamawiającego) WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ 00-893 Warszawa ul. Ogrodowa 5/7 (pieczęć Zamawiającego) WFOŚiGW w Warszawie Warszawa, 4^.1.- listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT

` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r ŁAŃCUT ` MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 9 grudnia 2015 r. 37-100 ŁAŃCUT EK. 042.3.11.2012 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel.17 225 22 02,fax 17 225 20 21, urzad@um-lancut.pl,

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie ubezpieczeń służbowych samochodów Ministerstwa Zdrowia: - od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I N A NS O W A E DO F

I N A NS O W A E DO F DO F I N A NS O W A NI KompleksowA OCHRONA gospodarstwa rolnego E DŻE T T U PA Ń S Oferta dla Rolnika W A Z BU AGRO DOM OCHRONA DOMU ROLNIKA OD WSZYSTKICH RYZYK Prowadzisz gospodarstwo rolne? Zajmujesz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres obowiązków wykonawcy określa umowa załączona do zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakres obowiązków wykonawcy określa umowa załączona do zapytania ofertowego. Grębocice, dnia 26.11.2012 ZEASiP/AG/4351/10/12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na: OBSŁUGĘ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: część I Zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFERTY

SIWZ FORMULARZ OFERTY Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 Załącznik nr 1 do SIWZ 63/12/03/2013/N/Żary SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Adres Siedziby: 68-200 Żary, Ul. Zakopiańska 7 Zamówienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE 1.Informacje wprowadzające: Zamawiający: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze Adres do korespondencji: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór NIP 886-23-85-284, REGON

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2

GMINA ROŹWIENICA Roźwienica 2012-11-08 RG.271.21.2012. Wyjaśnienie nr 2 GMINA ROŹWIENICA 2012-11-08 RG.271.21.2012 Uczestnicy postępowania - wszyscy Dotyczy wyjaśnienia na zapytania w postępowaniu na Wykonanie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne

Bardziej szczegółowo