Spó dzielnia Wydawnicza Czytelnik ul. Wiejska 12a, Warszawa tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spó dzielnia Wydawnicza Czytelnik ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa tel. 22 58 31 400 www.czytelnik.pl"

Transkrypt

1 Spó dzielnia Wydawnicza Czytelnik ul. Wiejska 12a, Warszawa tel

2 Thomas Bernhard Tak. Barowicze Ja. Die Billigesser Przek ad Monika Muska a Tytu owe Tak jest ostatnim s owem znakomitego opowiadania Thomasa Bernharda, a zarazem odpowiedzià udzielonà narratorowi przez przyjació k, Persjank, na pytanie, czy kiedyê pope ni samobójstwo. Bernhard z wyjàtkowà empatià opisuje stany psychiczne g ównych bohaterów i ich intuicyjne porozumienie. Ta historia ma wiele realnych odniesieƒ. Zarówno Persjanka jak i handlarz nieruchomoêci, u którego narrator jà spotyka, to osoby nale àce do kr gu bliskich przyjació Bernharda. Barowicze to tragikomiczna opowieêç o starzejàcym si uczonym, który pod koniec ycia daremnie próbuje zrealizowaç szalony projekt naukowy. Podobnie jak Konrad w Kalkwerku, bohater Barowiczów, Koller, chce zg biç tajemnic wszechêwiata poprzez studium naukowe w jego przypadku dotyczy ono ludzkiej fizjonomii. To opowiadanie mo na odczytaç równie jako parodi romantycznych wyobra eƒ o geniuszu. Obydwa utwory oscylujà wokó typowych dla Bernharda mrocznych motywów Êmierci, kl ski, niemo noêci, choroby, samotnoêci i wciàgajà czytelnika w spiral g stych zdaƒ, nierzadko podszytych ob àkaƒczym humorem. wyd. I

3 Osamu Dazai Zatracenie Ningen shikkaku Przek ad Henryk Lipszyc Osamu Dazai ( ) jest jednym z najwy ej cenionych, a zarazem najpoczytniejszych pisarzy japoƒskich swego pokolenia. Polscy czytelnicy poznali go dzi ki przek adom kilku opowiadaƒ, a tak e powieêci Zmierzch (1947, wyd. pol. 2001). PowieÊç Zatracenie ostatni ukoƒczony utwór Dazaia ukaza a si w roku samobójczej Êmierci pisarza. To osnuta na wàtkach autobiograficznych i spisana w pierwszej osobie pe na dramatyzmu opowieêç o cz owieku, który choç wszechstronnie utalentowany, nie mo e odnaleêç si w Êwiecie i wpadajàc w spiral zgubnych yciowych wyborów, zmierza ku nieuchronnej samozag adzie. Zatracenie mo na czytaç jako przejmujàcà spowiedê bohatera jak nietrudno si domyêliç, alter ego autora jako jego po egnanie z yciem. DoÊwiadczenie, które sta o si jego udzia em, i dokonane yciowe rozliczenie doprowadzajà go do ostatecznej konkluzji, e jak wyznaje utraci prawo do nazywania si cz owiekiem Ale mo na te traktowaç t ksià k jako prób przedstawienia stanu umys u, kondycji moralnej i dylematów japoƒskiej inteligencji i przedstawicieli wy szych warstw spo ecznych, w tym potomków upadajàcego ziemiaƒstwa, w dramatycznych latach poprzedzajàcych wkroczenie Japonii na drog militaryzmu, podczas wojny, a tak e w pierwszych latach powojennych.(od t umacza) Oprac. graf. Wies aw Rosocha wyd. I, oprawa mi kka str. 130, ISBN

4 Maria Dàbrowska Ludzie stamtàd Ludzie stamtàd to autentyczni ludzie wsi polskiej poczàtku wieku, z samego dna ówczesnego ycia polskiego. To s u ba dworska i bandosi, dziarscy parobcy i dziewki, biedota i wiejskie dziady. (...) Co Dàbrowskà w kondycji tych ostatnich ludzi, nieprzynale nych donikàd, yjàcych w warunkach surowych, niemal idealnie naturalnych, uderza najmocniej? Niedola, cierpienie, tragizm i szcz Êcie. (...) Si a krzewiàcego si tu ycia i jego pochwa a muszà byç niezmierzone i bezwzgl dne, jeêli potrafià przezwyci yç pot g tutejszej n dzy. (...) Maria Dàbrowska zmar a 19 maja 1965 roku. W pi çdziesi ciolecie jej Êmierci przypominamy jej arcydzie o, powsta y w latach cykl opowiadaƒ Ludzie stamtàd. Oprac. graf. Wojciech Freudenreich wyd. XV oprawa twarda str. 206 ISBN

5 Herodot Dzieje Przek ad i opracowanie Seweryn Hammer Osià Herodotowej opowieêci jest wielka wojna z Persami z pierwszej çwierci V wieku. Ale wokó tej osi roz o y a si ca a historia VI wieku. Je eli byêmy dzieje wielkiej wojny chcieli porównaç do nurtu Dunaju, to powieêç Herodota rysuje równie wszelkie dop ywy, nie pomijajàc i ma ych strumyków. Posuwa si nimi a do najodleglejszych êróde. Takiemu uj ciu przedmiotu zawdzi czajà ksi gi Herodota swój czar, wcià ywy i soczysty. Herodot nie pisze dla udowodnienia adnej z góry przyj tej tezy. Na zmagania, tak e na wojn Êwiata helleƒskiego ze Êwiatem barbarzyƒskim, patrzy bezstronnym okiem Homera opiewajàcego wojn trojaƒskà. Historia Herodota jest w tym znaczeniu jak gdyby dalszym ciàgiem Iliady. Celem jej jest przekazanie potomnoêci, uratowanie od zapomnienia wielkich czynów dokonanych tak przez Hellenów, jak i przez barbarzyƒców. Ksi gi jego, b dàc ju historià, sà wcià epopejà. Stanis aw oê, Âwiat historyków staro ytnych Oprac. graf. Maciej Sadowski wyd. X oprawa twarda str. 648 ISBN

6 Mieczys aw Ja owiecki Na skraju Imperium i inne wspomnienia Ksià ka z gatunku tzw. autentyków. Oryginalny pami tnik polskiego szlachcica kresowego Mieczys awa Ja owieckiego ( ), wysokiego urz dnika w Ministerstwie Rolnictwa w Petersburgu, pierwszego przedstawiciela rzàdu polskiego w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku w latach Barwna, po sarmacku subiektywna wizja Êwiata, jego realiów i obyczajowoêci, osobisty komentarz do wydarzeƒ historycznych. Niema o miejsca w rozwa aniach autora zajmujà sprawy polskie: narodowa to samoêç, kwestia niepodleg oêci, historia i tradycja. Pierwsza cz Êç pami tników obejmuje lata od po owy XIX wieku po zakoƒczenie I wojny Êwiatowej i rewolucj paêdziernikowà, potem nast puje opis dzia alnoêci dyplomatycznej Ja owieckiego w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku. Ksià k koƒczy barwny obraz obyczajów i charakteru ziemiaƒstwa polskiego lat 20. i 30. XX stulecia, a do wybuchu II wojny Êwiatowej i czasy, kiedy autor osiad na sta e w majàtku Kamieƒ. W jednym tomie zawarte sà cz Êci: Na skraju Imperium, Wolne Miasto, Requiem dla ziemiaƒstwa. Oprac. graf. Maria Drabecka wyd. IV w tej ed. oprawa twarda str. 776 ISBN

7 Ryszard KapuÊciƒski Cesarz Jeden z najwi kszych Êwiatowych bestsellerów. Przedmiotem reporta u-powieêci sà ludzie dworu cesarza Etiopii Hajle Sellasje zmar ego w 1975 roku. Ukazujàc ich s u alczoêç, lizusostwo, strach, pazernoêç, uleg oêç oraz walk o wzgl dy w adcy, KapuÊciƒski w mistrzowski sposób przedstawia ponure kulisy jego panowania. Ksià ka ma uniwersalny charakter, obna a mechanizmy w adzy nie tylko politycznej. Cesarzem Ryszard KapuÊciƒski rozpoczà karier mi dzynarodowà i nada reporta owi wymiar literacki. Ukazanie si Cesarza KapuÊciƒskiego postawi o autora w czo ówce nowego dziennikarstwa razem z tak g o- Ênymi pisarzami, jak Norman Mailer, Truman Capote i Bruce Chatwin pisze Elizabeth Diefendorf w Books of the Century w zwiàzku z tym, e jury Biblioteki Publicznej Nowego Jorku umieêci o Cesarza wêród 150 najwa niejszych ksià ek XX wieku. Doskona e po àczenie reporta u, historii i osobistych refleksji. KapuÊciƒski umie znakomicie oddaç nastrój, opisaç uczucia i miejsca. Oprac. graf. Andrzej Heidrich wyd. XXV oprawa twarda str. 156 ISBN Newsweek

8 Ryszard KapuÊciƒski Chrystus z karabinem na ramieniu Wznowienie zbioru reporta y z Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki aciƒskiej. Ich bohaterami sà Palestyƒczycy, Syryjczycy, Libaƒczycy, Jordaƒczycy i ydzi, partyzanci Mozambiku i Salwadoru, zamieszkujàcy jednà wysp obywatele dwu paƒstw Dominikany oraz Haiti, zmieniajàce si rzàdy Boliwii, porwany przez terrorystów ambasador RFN w Gwatemali Karl von Spreti, wreszcie prezydent Salvadore Allende i rewolucjonista Che Guevara, którego Dziennik z Boliwii KapuÊciƒski opublikowa w swoim t umaczeniu w roku Jak autor Buszu po polsku wspomina po latach: To jest ksià ka o ruchach partyzanckich, dzia ajàcych w koƒcu lat 60., z którymi mia em mo noêç si zetknàç i które mia em mo noêç obserwowaç. Tytu ksià ki jest zwiàzany z postacià kolumbijskiego ksi dza, yjàcego wêród biednego latynoamerykaƒskiego ch opstwa, który w sutannie, z karabinem poszed walczyç do oddzia u partyzanckiego w Kolumbii i zginà. Ksià ka po raz pierwszy ukaza a si w Polsce w 1975 roku. Oprac. graf. Andrzej Heidrich wyd. IX (V w tej ed.) str. 164 oprawa twarda ISBN

9 Ryszard KapuÊciƒski Wojna futbolowa Zbiór reporta y z lat 60. i 70. ukazujàcych dramatyczne wydarzenia w Afryce i Ameryce Po udniowej. Tytu owa Wojna futbolowa dotyczy konfliktu zbrojnego mi dzy Hondurasem a Salwadorem w 1969 roku. W Ameryce aciƒskiej sposób odbierania futbolu jest szaleƒstwem. Ludzie pope niajà samobójstwa po przegranym meczu, z tego samego powodu do wi zienia idà ca e dru yny. Chodzi o mi o to, eby pokazaç ten inny wymiar, ten szerszy wymiar tego czym jest futbol i do czego mo e doprowadziç emocja futbolowa. W tym wypadku w aênie do wojny. Ryszard KapuÊciƒski Oprac. graf. Andrzej Heidrich wyd. XX oprawa twarda str. 240 ISBN

10 Ryszard KapuÊciƒski Podró e z Herodotem Ryszard KapuÊciƒski wysoko ceni dzie o Herodota i to w aênie on zauwa y, e [...]zawsze mówi si o nim jako o historyku, o tym, czy by o dok adnie tak, jak on pisa, czy mo e inaczej. Nikt nie zwróci jednak uwagi, e Herodot by przede wszystkim pierwszym, wspania ym reporterem.... Podró e z Herodotem sà pochwa à Ryszarda KapuÊciƒskiego dla zas ug staro ytnego historyka i podró nika, ale te autoportretem samego autora Szachinszacha, ogarni tego pasjà podró owania i poznawania Êwiata. Oprac. graf. Andrzej Heidrich wyd. II w tej ed. oprawa twarda str. 284 ISBN

11 Neill Lochery Lizbona. Miasto Âwiat a w cieniu wojny, Lisbon. War in the Shadows of the City of Light, Przek ad Arkadiusz Bugaj Portugalia by a jednym z zaledwie kilku paƒstw europejskich, które nie wzi y bezpoêredniego udzia u w II wojnie Êwiatowej. Ale oficjalna polityczna i militarna neutralnoêç nie oznacza a, e kraj odseparowa si ca kowicie od wydarzeƒ, które w latach wstrzàsa y kontynentem. Co wi cej, szczególny status Portugalii sprawi, e sta a si ona, a szczególnie jej stolica, terenem tajnych i jawnych dzia aƒ dyplomacji i wywiadów obu walczàcych w wojnie stron; z kolei dla tysi cy uciekinierów z p onàcej Europy obiektem marzeƒ by o miejsce na statku odp ywajàcym z lizboƒskiego portu do Ameryki; a tylko kilka lat póêniej skrytka w portugalskim banku stawa a si schronieniem dla sztabek z ota potajemnie wywo onych z ju upadajàcej tysiàcletniej Rzeszy. W lizboƒskich kawiarniach, hotelach i w kasynie, na wàskich uliczkach starego miasta i na nabrze u Tagu krzy owa y si drogi emigrantów, dyplomatów, agentów wywiadów i tajniaków portugalskiej policji politycznej. Atmosfer Lizbony w latach , wydarzenia, jakich by a wówczas miejscem, ludzi, którzy w nich uczestniczyli, oraz dzia- ania dyktatora Portugalii, António Salazara, dla utrzymania neutralnoêci kraju opisuje Neill Lochery (ur. 1965), brytyjski historyk i publicysta. Jego opis uzupe nia ponad 30 fotografii pochodzàcych z Lizbony i Portugalii z czasów II wojny Êwiatowej. Oprac. graf. Lijklema Design. Karolina i Hans Lijklema wyd. I, oprawa twarda str. 312, ISBN

12 Sándor Márai Cztery pory roku A négy évszak Przek ad Feliks Netz Cztery pory roku (1938) to trzeci po Ksi dze zió (1943, wyd. pol. 2003) oraz Niebie i ziemi (1942, wyd. pol. 2011) zbiór miniatur Sándora Máraiego w t umaczeniu Feliksa Netza. Tomik podzielony jest na dwanaêcie cz Êci odpowiadajàcych kolejnym miesiàcom, a w ka dej z nich Márai w swoich epigramach prozà spisuje nastroje i spostrze enia towarzyszàce przemianom pogody i rytmom natury; notuje znaki, które, jak pisze, zacz y przemawiaç do mnie równoczeênie z bezpoêredniej obserwacji i ze snu, z doêwiadczenia i myêli, z wierszy i krajobrazów, z muzyki i rzeczy, ten cudowny promieniujàcy zimny blask, to subtelne i bezlitosne odczucie. Oprac. graf. Maria Drabecka wyd. I

13 Sándor Márai ar A gyertyák csonkig égnek Przek ad Feliks Netz ar by pierwszym wydanym w Polsce dzie em Sándora Máraiego. Ta niewielka powieêç w swej zewn trznej warstwie mówi o m skiej przyjaêni, zburzonej przez mi osny trójkàt, przede wszystkim jednak jest refleksjà nad potrzebà poznania prawdy, ale tak e nad niemo noêcià dotarcia do sedna minionych zdarzeƒ. Choç bohaterowie sà ju starzy, na przesz oêç ciàgle k adzie si cieƒ niepewnoêci i to napi cie udziela si równie czytelnikowi, który do koƒca nie otrzymuje prostych odpowiedzi. Oprac. graf. Anna Pol wyd. VI oprawa mi kka str. 168 ISBN

14 Andrzej Rostworowski Ziemia, której ju nie zobaczysz Wspomnienia kresowe Opracowanie i przypisy Stanis aw Jan Rostworowski Pos owie Andrzej Garlicki Wspomnienia ziemian dotyczà spo ecznoêci nieistniejàcej ju od ponad pó wieku. To przydaje im szczególnej wartoêci. Tom wspomnieƒ kresowych Andrzeja Rostworowskiego wzbogaca naszà wiedz o dziejach polskiego ziemiaƒstwa. Wiele w nim interesujàcych relacji i faktów, jak choçby fragment opisujàcy Zak ad oo. Jezuitów w Chyrowie, który odegra bardzo wa nà rol w kszta towaniu inteligencji polskiej. Dodatkowym walorem tych wspomnieƒ jest niewàtpliwy talent literacki ich autora. Pochodzi wszak z rodu, który wyda m. in. Karola Huberta Rostworowskiego, pisarza dziê ju nieco zapomnianego, ale w swoim czasie cieszàcego si sporà popularnoêcià. Uwa na lektura opracowanych przez Stanis awa Jana Rostworowskiego przypisów pozwoli zrozumieç, jak wielu utalentowanych ludzi przewin o si przez dzieciƒstwo i m odoêç autora. Z pos owia Andrzeja Garlickiego Oprac. graf. Maria Drabecka wyd. II rozszerz.

15 E-booki Thomas Bernhard Tak. Barowicze Osamu Dazai Zatracenie Maria Dàbrowska Ludzie stamtàd Neill Lochery Lizbona. Miasto Âwiat a w cieniu wojny Sándor Márai ar Andrzej Rostworowski Ziemia, której ju nie zobaczysz. Wspomnienia kresowe

Męczeńskie Sanktuarium Narodu

Męczeńskie Sanktuarium Narodu Teologia Polityczna 3/2005 2006 Papie i polityka Pawe Kowal Jan O dakowski Męczeńskie Sanktuarium Narodu Powstanie Warszawskie w wypowiedziach Jana Pawła II Nie sposób zrozumieç tego miasta, Warszawy,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY 2011 LITERATURA Haruki Murakami 1Q84 t. 2 Prze o y a Anna Zieliƒska-Elliott BESTSELLER Haruki Murakami jest najbardziej znanym wspó czesnym powieêciopisarzem, cz sto wymienianym

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark. Wi kszoêç ludzi naszej cywilizacji, tych, którzy uwa ajà siebie za Êwiat ych - nie odczuwa jednak potrzeby osobistego wnikania w cokolwiekowi Êwiatli ograniczajà si do sceptycznych uêmiechów - to jest

Bardziej szczegółowo

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie N a r o d o w y B a n k P o l s k i Monety kolekcjonerskie 10 z 925/1000Ag oraz farby: czerwona, zielona i czarna 32,00 mm 14,14 g 40.000 szt. 2 z stop CuAl5Zn5Sn1 zwyk y 8,15 g 680.000 szt. Awers: Z lewej

Bardziej szczegółowo

FAKTY I INTERPRETACJE

FAKTY I INTERPRETACJE K O N F E R E N C J E I P N ANT YPOLSK A AKCJA OUN-UPA 1943 194 4 FAKTY I INTERPRETACJE WARSZAWA 2002 ANTYPOLSKA AKCJA OUN-UPA 1943 1944 FAKTY I INTERPRETACJE KONFERENCJE IPN TOM 4 INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z cena 15 z GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA Kwartalnik Aspiracje, wydawany przez Akademi Sztuk Pi knych w Warszawie ukazuje si od 2004 roku. Powsta dzi

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Fot. Mariusz Kubik. UdSKiOR Janusz Krupski, genera Stanis aw Na cz Komornicki. KOMBATANT nr 9/2007

Fot. Mariusz Kubik. UdSKiOR Janusz Krupski, genera Stanis aw Na cz Komornicki. KOMBATANT nr 9/2007 9 (200) Wrzesieƒ 2007 ISSN 0867-8952 Fot. Mariusz Kubik Pokaz si powietrznych Kompania Reprezentacyjna WP Jednostki pancerne KawalerzyÊci Od lewej: prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, kierownik

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK

MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Zdzis³aw Knecht Public relations w administracji publicznej teoria praktyka badania C.H. BECK MONOGRAFIE Public relations w administracji publicznej W SPRZEDA Y: Zdzis aw Knecht Racjonalne public

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Z kalendarza Rektora s. 2 Vivat Academia s. 4 Dar M odzie y s. 7 Plenarne

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan

6 Przedsi biorczoêç Wielkopolan W numerze 1 Z ostatniej chwili 2 O nas... Rozbiór Wielkopolski 3 List z kancelarii Premiera 5 Ruch Regionalny Wielkopolan - Deklaracja 6 Deklaracja gospodarcza 7 Prawda po trzy z ote od ebka 8 OÊwiadczenia

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Gdaƒsk uwa any jest za jedno z najbardziej interesujàcych

Gdaƒsk uwa any jest za jedno z najbardziej interesujàcych DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE Andrzej Chodubski historyk Uniwersytet Gdaƒski WARTOÂCI KULTUROWO-CYWILIZACYJNE W ROZWOJU TO SAMOÂCI GDA SKA Gdaƒsk uwa any jest za jedno z najbardziej interesujàcych miast w

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kaukaz Pó nocny: rosyjski w ze gordyjski OSW. North Caucasus: the Russian Gordian knot. Putin po reelekcji STUDIES

Prace OSW / CES Studies. Kaukaz Pó nocny: rosyjski w ze gordyjski OSW. North Caucasus: the Russian Gordian knot. Putin po reelekcji STUDIES OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CE S Kaukaz Pó nocny: rosyjski w ze gordyjski North Caucasus: the Russian Gordian knot Putin po reelekcji STUDIES

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Współorganizator: Zach ta Sztuki Współczesnej http://zacheta.szczecin.art.pl Kurator Festiwalu: Agata Zbylut

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo