BIULETYN INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ OSZCZĘDNOŚCI W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO? TYTUŁY UCZESTNICTWA ZABEZPIECZONE HEDGINGIEM NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BANK MILLENNIUM GWIAZDĄ JAKOŚCI OBSŁUGI 2013

2 TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW Fundusze absolutnej stopy zwrotu to nowa kategoria strategii inwestycyjnych będąca alternatywą dla typowych funduszy inwestycyjnych z udziałem akcji bądź funduszy dłużnych. Tradycyjne fundusze akcyjne posiadają statutowy przymus inwestowania określonej części aktywów funduszu (z reguły min. 66%) w akcje, co powoduje znaczne spadki wartości aktywów podczas bessy. Fundusze mieszane (np. zrównoważone lub stabilnego wzrostu) mają te udziały na niższych, ale także nieprzekraczalnych poziomach (z reguły odpowiednio 40% i 20%). To także nie pozwala im unikać strat w sytuacji znacznych przecen na rynku akcji. Z drugiej strony fundusze papierów dłużnych nie tylko nie mogą zmieniać struktury portfela, lecz zmuszone są do inwestowania w obligacje przy obecnie historycznie niskich poziomach rentowności obligacji skarbowych (od 3% do 4%) prawdopodobnie nie będą w stanie usatysfakcjonować Klientów poszukujących rozwiązań o stopie zwrotu powyżej 5%. Fundusze absolutnej stopy zwrotu mogą być odpowiedzią na tradycyjny dylemat inwestycyjny czy lepiej inwestować w akcje, czy w obligacje. Ich główną zaletą jest fakt, że posiadają wyjątkową elastyczność w zarządzaniu aktywami, niespotykaną w tradycyjnych funduszach otwartych, które zmuszone są do określenia stałej struktury klas aktywów w portfelu. Celem funduszy absolutnej stopy zwrotu jest dostarczenie Klientom wyniku z reguły przekraczającego stopy na rynku pieniężnym, przy zastosowaniu dowolnej strategii obejmującej najczęściej wiele różnych instrumentów i klas aktywów jednocześnie. Dodatkowo fundusze absolutne mogą wykorzystywać instrumenty pochodne do szybkiego budowania i redukowania ekspozycji na różnych rynkach oraz zabezpieczania ryzyka inwestycyjnego głównej części portfela. Mają więc także możliwość otwierania tzw. pozycji krótkich czyli inwestowania z myślą o spadku kursu instrumentu bazowego (akcji, indeksu). Bardzo istotną cechą funduszy absolutnych jest również możliwość przeprowadzania dynamicznych zmian struktury portfela bez ograniczeń, na jakie natrafiają typowe fundusze akcyjne lub dłużne. Daje to takim funduszom możliwość unikania strat podczas trendów spadkowych na rynkach akcji lub obligacji i przenoszenia aktywów do klas o wyższym potencjale zysków. W świetle wysokiej zmienności nastrojów na rynkach oraz braku wyraźnych trendów wzrostowych na rynkach akcji fundusze absolutne mogą okazać się obecnie jedyną grupą strategii będących w stanie generować stopy zwrotu na poziomie dwucyfrowym. Zainteresowanie Klientów funduszami absolutnymi stale rośnie ich udział w aktywach funduszy w Polsce na koniec marca b.r. wyniósł ponad 3%, co stanowi blisko 5 mld złotych. Jednocześnie dynamika przyrostu aktywów netto do tej kategorii pozostaje bardzo wysoka i utrzymuje się na poziomie ok. 4% miesięcznie (dane: Analizy Online). Fundusz Millennium SFIO Absolute Return oferuje Klientom Banku Millennium możliwość wykorzystania strategii absolutnej. Jest to fundusz o unikalnej strategii inwestycyjnej obejmującej możliwość budowania ekspozycji na ryzykownych instrumentach, np. akcjach przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Millennium Absolute Return utrzymuje wysoki udział aktywów w bezpiecznych instrumentach rynku pieniężnego (aktualnie ok. 70%), pozostała część portfela jest inwestowana bardzo selektywnie w kilka wybranych pozycji o wysokim potencjale wzrostowym, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka straty każdej pozycji za pomocą stoplossów *. Taka strategia powoduje, że profil ryzyka funduszu jest nieporównywalny do typowych funduszy akcyjnych. Fundusz zachowuje bowiem możliwość generowania wysokich zysków na zajętych pozycjach bez konieczności ponoszenia wysokich strat w momencie spadku cen akcji. W takiej sytuacji wybrane pozycje są automatycznie zamykane, a niewielkie straty są pokrywane zyskami z lokacyjnej (pieniężnej) części portfela. W skrajnie negatywnym scenariuszu fundusz przekształca się całkowicie w fundusz o charakterystyce rynku pieniężnego. Oznacza to, że zmienność funduszu pozostaje na bardzo niskim poziomie, a relacja stopy zwrotu do ryzyka jest bardzo atrakcyjna. Jednocześnie korelacja wyników funduszu ze zmianami indeksów akcji lub obligacji pozostaje bliska zeru, co zwiększa atrakcyjność takiej strategii jako narzędzia dywersyfikacji portfela. Krzysztof Kamiński, CFA Millennium TFI SA * Stop-loss modyfikacja zlecenia kupna polegająca na określeniu poziomu cen akcji, przy którym wszystkie akcje zostaną sprzedane w celu ograniczenia strat. Wyniki funduszu Millennium Absolute Return na r.: Stopy zwrotu w % 1 dzień 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 1 rok 0,24% 0,59% 2,08% 7,19% - Zmiany wartości jednostki uczestnictwa Millennium SFIO Absolute Return na dzień r.: Wykres indeksu akcji polskich WIG: Komentarz zarządzającego Z punktu widzenia zarządzającego fundusz absolutnej stopy zwrotu daje możliwość dużej elastyczności i wykorzystania szerokiego spektrum instrumentów, przy zachowaniu ryzyka na umiarkowanym poziomie. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację makroekonomiczną na świecie, dużą zmienność indeksów giełdowych oraz brak wyraźnego trendu na rynku akcji, jest to doskonały produkt na obecne czasy. Zdecydowanie niższe poziomy stóp procentowych w tym roku będą wywierały presję na wyniki bezpiecznych funduszy pieniężnych czy obligacyjnych, stąd fundusze absolutnej stopy zwrotu dodatkowo zyskują na atrakcyjności. Łukasz Kołaczkowski, CFA Millennium TFI SA Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 2

3 PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE ZŁOTY STABILNY MIMO SŁABNĄCEJ KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Pierwszy kwartał był kolejnym okresem relatywnej stabilizacji notowań złotego w relacji do euro. Kurs EUR/PLN poruszał się w ramach wąskiego, jak na tak długi okres, przedziału 4,06 4,21. Polska waluta pozostawała silna, pomimo gwałtownych zawirowań na rynkach międzynarodowych. Warto zastanowić się nad czynnikami, które stanowiły o sile złotego, mimo kryzysu nadmiernego zadłużenia w strefie euro i słabnącej koniunktury w gospodarce krajowej. Głównym wsparciem dla notowań złotego był napływ inwestorów zagranicznych na krajowy rynek długu. Angażowaniu się inwestorów w polskie obligacje sprzyjały działania RPP, która w pierwszym kwartale tego roku kontynuowała cykl luzowania polityki monetarnej, ścinając stopę referencyjną o dodatkowe 100 pkt bazowych. W marcu RPP zaskoczyła rynki finansowe, redukując stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu 3,25%. Pogłębiające się spowolnienie w gospodarce i spadek inflacji wyraźnie poniżej dopuszczalnego pasma odchyleń od celu NBP były głównymi argumentami za obniżkami oprocentowania. Napływ inwestorów zagranicznych na polski rynek długu nie byłby możliwy, gdyby nie zmiana postrzegania polskich aktywów przez zagranicę. Sprzyjały temu komentarze m.in. agencji Moody s, zdaniem której Polska stała się regionalną bezpieczną przystanią, oraz podwyższenie do pozytywnej perspektywy ratingu Polski dokonane przez agencję Fitch. Oceny te skutkowały zwiększeniem strumienia kapitału zagranicznego kierowanego do Polski. W naszej ocenie głównym argumentem wspierającym wartość złotego pozostanie globalna nadpłynność, która przy relatywnie dobrej sytuacji fundamentalnej Polski na tle europejskiego otoczenia, powinna sprzyjać dalszemu angażowaniu się inwestorów zagranicznych w polskie aktywa, w szczególności papiery dłużne. Z kolei niepewność co do sytuacji gospodarczej w krajach strefy euro będzie oddziaływać w kierunku osłabienia polskiej waluty. W rezultacie w najbliższych tygodniach spodziewamy się utrzymania kursu EUR/PLN w ramach dotychczasowego trendu horyzontalnego ograniczonego poziomami 4,04 4,20. W ramach krajowej polityki pieniężnej powodem do umocnienia złotego poniżej poziomu 4,05 za euro byłaby sytuacja, w której RPP zaostrzyłaby retorykę, dezaktualizując obecne oczekiwania na sprowadzenie stopy referencyjnej do poziomu 2,25% w perspektywie sześciu miesięcy. Czynnikiem ryzyka dla wyceny złotego może okazać się możliwe głębokie spowolnienie francuskiej lub hiszpańskiej gospodarki. Niepewna jest również sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Dopóki Fed zapewnia stały dopływ pieniądza w ramach programu QE3 nie można jednak mówić o pogorszeniu sentymentu. Należy również pamiętać, iż zbyt gwałtowna przecena złotego w relacji do euro może spotkać się ze stabilizującymi działaniami ze strony BGK prowadzonymi na zlecenie Ministerstwa Finansów. Mateusz Sutowicz Biuro Analiz Makroekonomicznych Bank Millennium KOMENTARZ RYNKOWY WIDAĆ SZANSĘ NA BYKA Od początku roku rynki kapitałowe zachowywały się w dość zróżnicowany sposób. Większość giełd państw rozwijających się, w tym polska, zanotowała spadki, a na parkietach państw rozwiniętych dominowały byki. Bardzo dobrze zachowywały się indeksy w USA, gdzie napływały dobre dane z rynku nieruchomości oraz rynku pracy. W Europie natomiast niepokój wywołały wyniki wyborów we Włoszech oraz Cypr, gdzie uzgadniano warunki pomocy dla tego kraju. Problemy Cypru były kluczową przyczyną słabości europejskich indeksów w drugiej połowie marca. W kwietniu z kolei rynki niepokojone były przez gorsze od oczekiwań tempo wzrostu PKB w Chinach oraz znaczną przecenę surowców. Dane makro ze Stanów Zjednoczonych prezentują się dobrze. Przyzwoicie wygląda sytuacja na rynku nieruchomości. Na rynku pracy w dłuższym terminie widać poprawę. Nieco gorzej wypadły dane publikowane z początkiem kwietnia, jednak wyniki te, zdaniem analityków, mogły być zaburzone przez okres świąteczny. Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim ISM spadł w marcu do 51,3 pkt z 54,2 pkt w poprzednim miesiącu, a w usługach do 54,4 pkt z 56 pkt. Dane te potwierdzają rozwój gospodarki jednak w nieco wolniejszym tempie. Z Fedu docierają sygnały, że kilku członków myśli o ograniczeniu programu QE3 oraz jego zakończeniu do końca roku, jeżeli warunki na rynku pracy znacząco poprawiłyby się. Rezerwa Federalna podtrzymała jednak skup aktywów i nadal będzie przeznaczać na ten cel kwotę o łącznej wartości 85 mld USD miesięcznie. W strefie euro póki co nie widać poprawy danych makroekonomicznych. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym wyniósł w marcu 46,8 pkt wobec 47,9 pkt w poprzednim miesiącu, a w sektorze usług 46,4 pkt wobec 47,9 pkt w lutym. Analogiczne indeksy dla Niemiec wyniosły odpowiednio w przemyśle 49,0 pkt wobec 50,3 pkt, a w usługach 50,9 pkt wobec 51,7 pkt. Spadek zanotowały także niemieckie indeksy: ZEW (odzwierciedlający zaufanie analityków i inwestorów instytucjonalnych) oraz IFO (odzwierciedlający nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców). EBC nadal oczekuje ożywienia w drugim półroczu. Niewykluczone jednak, że kolejne napływające dane będą negować ten scenariusz, co wymusi na EBC działania stymulujące gospodarkę. W publikowanych w Polsce danych również trudno doszukiwać się oznak ożywienia gospodarczego. W marcu wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł do 48,0 pkt z 48,9 pkt w lutym, pozostając dwunasty miesiąc z rzędu poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 14,4% z 14,2% miesiąc wcześniej. W kwietniu opublikowany został odczyt produkcji przemysłowej za marzec, która spadła o 2,9% r/r wobec spadku o 2,1% r/r w lutym. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 0,6% r/r wobec spadku o 2,1% r/r miesiąc wcześniej, co można uznać za pozytywny sygnał. Kwietniowe spadki na giełdach podyktowane były głównie poprzez gorsze od oczekiwań dane makroekonomiczne. Na początku miesiąca negatywnie zaskoczyły dane z amerykańskiego rynku pracy. Nieco później gorszy od oczekiwań okazał się wzrost gospodarczy Chin w pierwszym kwartale. Mocnej przecenie poddały się surowce, wpływając negatywnie na rynki akcji. Na tle innych giełd zaskakująco silny okazał się rynek amerykański, na którym indeksy S&P500 czy DJIA zdołały pokonać historyczne szczyty. W najbliższych miesiącach rynkom akcji towarzyszyć będzie duża zmienność, na którą wpływ będzie miała z pewnością sytuacja we Włoszech, spadek zaufania do sytemu bankowego po decyzjach na Cyprze, obawy o wzrost gospodarczy w strefie euro, tempo wzrostu w Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. W krótkim okresie nie można wykluczyć dalszej korekty bądź trendu bocznego. Uważamy jednak, że polityka monetarna prowadzona przez EBC, FED czy Bank Japonii powinna w średnim terminie mieć pozytywne przełożenie na rynki akcji. Warto podkreślić, że bazując na historycznych wskaźnikach porównawczych, indeksy w Stanach Zjednoczonych czy Niemczech nadal mają przestrzeń do wzrostów. W Polsce pewne obawy mogą budzić pojawiające się informacje odnośnie do sięgnięcia po pieniądze z OFE. Z drugiej strony niskie stopy procentowe, atrakcyjne wyceny oraz planowane wysokie dywidendy będą wspierać rynek akcji. Krzysztof Kamiński, CFA Zarządzający Funduszami Millennium TFI SA 3

4 VADEMECUM INWESTORA LEGG MASON TFI SA JAK LOKOWAĆ OSZCZĘDNOŚCI W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO? W warunkach pogarszającej się sytuacji gospodarczej Polacy oszczędzają więcej pieniędzy, głównie z powodu obaw o pracę. To bardzo racjonalne zachowanie, ponieważ stopa bezrobocia osiągnęła rekordowe 14,4% *, a Ministerstwo Pracy przewiduje, że w najbliższych miesiącach może wzrosnąć jeszcze bardziej. Rynek produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych staje się jednym z nielicznych rynków, które rozwijają się w czasach spowolnienia gospodarczego. Dobrze radzą sobie fundusze inwestycyjne, którym na koniec lutego br. powierzyliśmy aż 148,4 mld złotych. Niestety, większość Polaków środki stanowiące bufor finansowy wciąż trzyma na rachunkach bieżących lub wręcz w gotówce ponad 100 miliardów złotych. Jak pokazują jednak dane z branży funduszy inwestycyjnych, coraz lepiej orientujemy się w dostępnej na rynku ofercie i bardziej racjonalnie zarządzamy swoimi oszczędnościami. Fundusze inwestycyjne stają się coraz bardziej popularne. Po pierwsze, ze względu na bardzo dobre wyniki, jakie osiągnęły w ostatnich kilku miesiącach, zarówno w klasie funduszy obligacji, jak i funduszy akcyjnych. Drugim powodem jest względnie duża płynność tych inwestycji. Gdy naszym głównym motywem odkładania pieniędzy jest chęć zabezpieczenia sobie środków do życia w sytuacji awaryjnej, możliwość wygodnego spieniężenia inwestycji/lokaty staje się najważniejszym kryterium wyboru. Dlatego bardzo ważne jest to, że decydując się na powierzenie oszczędności funduszowi inwestycyjnemu, zwykle nie deklarujemy czasu trwania inwestycji. Fundusz, zbywając nam określoną liczbę jednostek uczestnictwa, zobowiązuje się, że odkupi je od nas w dowolnie wybranym przez nas momencie. Nasza inwestycja ma więc charakter otwarty, tylko od nas zależy ile będzie trwała trzy miesiące czy kilkanaście lat. Co więcej, okres, przez jaki korzystamy z oferty funduszy, nie ma wpływu na poziom rocznej stopy zwrotu, bo ta zależy głównie od rodzaju wybranego funduszu oraz od koniunktury, jaka panuje w czasie trwania naszej inwestycji. Aby lepiej zrozumieć zalety funduszy inwestycyjnych jako formy lokowania środków przeznaczonych na nagłe wydatki, porównajmy je z najczęstszym sposobem lokowania oszczędności z bankowym depozytem trzymiesięcznym. Przyjmijmy, że odłożyliśmy 60 tysięcy złotych, które są zdeponowane na lokatach trzymiesięcznych. Ponieważ nie wiemy, kiedy 4 może dojść do zdarzenia wymagającego wydatkowania oszczędności, zawieramy kilka umów z bankiem w pewnych stałych odstępach, tak, aby nasza strata wynikająca z ewentualnego przedterminowego zerwania lokaty była jak najmniejsza. W takim przypadku założymy prawdopodobnie sześć lokat po 10 tysięcy złotych każda (w odstępach dwutygodniowych), które będą automatycznie przedłużane. Przyjmijmy, że dochodzi do sytuacji awaryjnej wymagającej poniesienia wydatku np. 12 tysięcy złotych w momencie, gdy kończy się nam jedna z sześciu lokat. W takiej sytuacji zlikwidujemy dwie lokaty po 10 tysięcy złotych: tę, dla której akurat upłynął okres trzymiesięczny, oraz drugą z utratą odsetek, które bank doliczył nam przez okres dwóch tygodni. Straty wydają się niewielkie, a nasze zarządzanie wygląda na bardzo racjonalne oraz przemyślane i na pewno takim jest gdy porównamy je do sytuacji osoby mającej jedną lokatę w wysokości 60 tysięcy zł, zawartą na okres trzech miesięcy, a tym bardziej do sytuacji osoby, która trzyma oszczędności na rachunku ROR lub w przysłowiowej skarpecie. Jednak czy nasza decyzja jest rozwiązaniem optymalnym? Czy możemy lepiej zarządzać naszymi środkami? Porównajmy to z sytuacją osoby, która taką samą sumę pieniędzy lokuje w funduszu pieniężnym najbardziej podobnym do depozytu trzymiesięcznego pod względem poziomu spodziewanej stopy zwrotu, a także ze względu na niskie ryzyko inwestycyjne. W takiej sytuacji za kwotę 60 tysięcy złotych nabywamy jednostki uczestnictwa po cenie, która obowiązuje w dniu wpłynięcia naszych pieniędzy na rachunek funduszu. Tak jak już było to wspomniane wcześniej, w funduszach inwestycyjnych otwartych nie deklarujemy okresu trwania inwestycji, ponieważ ma ona zawsze charakter otwarty. Jeżeli w jakimś momencie musimy wybrać 12 tysięcy zł, to składamy dyspozycję wypłaty tylko kwoty, której potrzebujemy, uwzględniając koszt podatku od dochodów kapitałowych (zysków). W następstwie złożenia takiej dyspozycji, z naszego rejestru jest odkupywana odpowiednia liczba jednostek uczestnictwa (mogą być odkupowane nawet ułamkowe części jednostek) i na wskazany rachunek bankowy wpływa 12 tysięcy złotych w ciągu kilku dni od złożenia dyspozycji. Pozostające na rejestrze środki są nadal inwestowane do czasu, gdy zdecydujemy się na ich wycofanie w całości lub w dowolnej części w celu pokrycia innych wydatków. Jak już widać forma funduszu jest lepiej dopasowana do oczekiwań osoby gromadzącej oszczędności, ponieważ nie musimy podpisywać wielu umów, nie musimy przedłużać lokat, omijamy też ryzyko utraty części zysków (odsetek), wynikające z nagłego zerwania lokaty. Forma funduszu jest nie tylko o wiele wygodniejsza, ale też może dać nam konkretne przywileje podatkowe. W analizowanym przykładzie korzystamy z oferty trzymiesięcznego depozytu bankowego, który przedłużamy każdorazowo po 3 miesiącach. Po pierwsze, jesteśmy zmuszeni zapłacić za dostęp do środków, zwykle otrzymując niższe oprocentowanie w stosunku do lokat zawieranych na dłuższe terminy. Po drugie, ponosimy wyższe koszty podatku od odsetek i zysków kapitałowych. Obciążanie naszych odsetek podatkiem co trzy miesiące (na zakończenie lokaty) może być mniej korzystne w porównaniu do sytuacji uczestnika funduszu inwestycyjnego, który płaci podatek dopiero w momencie rzeczywistego spieniężenia swojej inwestycji. Na koniec dodajmy, że korzystając z tzw. funduszu parasolowego, możemy bardzo wygodnie zmieniać sposób lokowania oszczędności, przenosząc środki między różnymi rodzajami subfunduszy. Gdy uznamy, że fundusz lepiej spełnia nasze oczekiwania niż depozyt trzymiesięczny i zdecydujemy się przenieść oszczędności na początek do subfunduszu pieniężnego, to w przyszłości będziemy mogli przenieść część lub całość środków do subfunduszu o potencjalnie dużo wyższej stopie zwrotu, np. do akcyjnego. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji przeniesienie środków między subfunduszami także będzie wolne od kosztów podatku od dochodów kapitałowych. Zespół Legg Mason Informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI SA ( fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy. Prospekty informacyjne funduszy i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. LM Senior FIO oraz LM Parasol FIO w odniesieniu do aktywów LM Subfunduszu Strateg i LM Subfunduszu Obligacji mogą ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Wartość aktywów netto LM Subfunduszu Akcji i LM Subfunduszu Strateg, wydzielonych w ramach LM Parasol FIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. * Dane za luty 2013 roku.

5 VADEMECUM INWESTORA FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS TYTUŁY UCZESTNICTWA ZABEZPIECZONE HEDGINGIEM Waluta tytułów uczestnictwa może mieć znaczący wpływ na zwroty z inwestycji Inwestorzy, których lokalna waluta jest inna niż waluta bazowa funduszu, narażają swój zwrot z inwestycji na straty wynikające z wahań kursu tych dwóch walut. Inwestując lokalną walutę (inną niż USD) w fundusz, którego walutą bazową jest dolar amerykański, inwestor ryzykuje, że zyski mogą być niższe lub straty wyższe w rezultacie osłabienia się USD wobec tej lokalnej waluty. Z drugiej strony, możemy liczyć na wyższe zyski lub niższe straty, jeżeli kurs dolara do waluty lokalnej wzrośnie. Przykładowo, jeżeli założymy, że wyżej wspomniany fundusz wypracował stopę zwrotu rzędu 5% w USD, ale w tym samym okresie dolar amerykański osłabił się o 10% w stosunku do euro i umocnił się o 5% w stosunku do polskiej złotówki, posiadacze tytułów uczestnictwa denominowanych w tych dwóch walutach uzyskają inne zwroty z inwestycji niż ci, którzy inwestują w klasy tytułów denominowanych w walucie bazowej, czyli w USD. Przykład ten jest szczegółowo przedstawiony w poniższej tabeli. Waluta inwestycji USD EUR PLN Stopa zwrotu funduszu * 5% 5% 5% Zmiany kursu walutowego ** nie dotyczy -10% 5% Faktyczny zwrot z inwestycji *** 5% -5% 10% * W walucie bazowej funduszu. ** Zmiany wartości waluty bazowej do waluty inwestora. *** W walucie lokalnej. Wektory zmian kursów walut mogą zmieniać się błyskawicznie, w związku z czym wielu inwestorów może nie być w stanie trafnie oszacować, czy wpływ zmian kursowych na zwroty z ich inwestycji będzie pozytywny czy negatywny. Tytuły uczestnictwa zabezpieczone hedgingiem Inwestorzy, którzy chcą uniknąć takiej niepewności, mogą rozważyć inwestowanie w tytuły uczestnictwa denominowane w ich lokalnych walutach i zabezpieczone przed zmianami kursowymi. Celem zabezpieczonych klas tytułów uczestnictwa jest ograniczenie wpływu wahań kursów walut na zwroty z inwestycji uzyskiwane przez tych inwestorów, których waluty lokalne są inne niż waluta bazowa funduszu. Innymi słowy, klasy te umożliwiają inwestowanie w różnych walutach alternatywnych i osiąganie porównywalnych zwrotów z tymi generowanymi przez tytuły uczestnictwa denominowane w walucie bazowej. Wracając do przykładu omawianego powyżej, gdyby inwestycje w EUR i PLN obejmowały zabezpieczone klasy tytułów uczestnictwa (czyli denominowane w walutach lokalnych, tj. EUR i PLN), przyniosłyby podobne zwroty co inwestycje w USD, tj. ok. 5%. Zabezpieczenie polega na utrzymywaniu instrumentów hedgingowych (np. trzymiesięcznych kontraktów walutowych typu forward), których wyniki niwelują wpływ wahań kursów walut. Transakcje nabycia i umorzenia tytułów uczestnictwa danej klasy oraz wyniki zabezpieczających je aktywów są codziennie monitorowane w celu zapewnienia, że wartość instrumentów hedgingowych jest odpowiednio wysoka, by skutecznie niwelować wpływ zmian kursowych, ale jednocześnie nie jest wyższa niż wartość samych tytułów, co miałoby niepożądany wpływ na stopy zwrotu. Gdy to konieczne, instrumenty hedgingowe są kupowane lub sprzedawane (w zależności od potrzeb), by tytuły uczestnictwa stale były odpowiednio zabezpieczone (utrzymywane musi być zabezpieczenie % tytułów uczestnictwa; utrzymywanie hedgingu w tym względnie elastycznym przedziale pozwala zredukować ryzyko niepotrzebnych dodatkowych transakcji instrumentami hedgingowymi). O czym trzeba pamiętać, inwestując w zabezpieczone tytuły uczestnictwa Wyniki Choć celem zabezpieczonych klas tytułów uczestnictwa jest zapewnienie inwestycjom w różnych walutach porównywalnych zwrotów, wyniki tych klas tytułów mogą nieco odbiegać od wyników klas tytułów denominowanych w walucie bazowej (lub w innych walutach lokalnych) z kilku powodów, takich jak: Różnice pomiędzy stopami procentowymi mającymi zastosowanie dla waluty bazowej funduszu i waluty, w jakiej denominowane są zabezpieczone klasy tytułów uczestnictwa. Przykładowo, stopy procentowe w USA od kilku lat utrzymywane są na niemal zerowym poziomie, podczas gdy w Polsce są znacznie wyższe. W rezultacie, zabezpieczone tytuły denominowane w PLN wypracowałyby za ten okres wyższe zwroty niż tytuły denominowane w USD, pomimo stosowanego hedgingu. Należy także zauważyć, że gdyby stopy w USA były wyższe niż w Polsce, zabezpieczone tytuły uczestnictwa denominowane w PLN mogłyby wygenerować niższe zwroty niż te wypracowane przez tytuły denominowane w walucie bazowej. Rzeczywiste koszty zakupu kontraktów walutowych na rynku. Dodatkowe koszty generowane przez duży wolumen transakcji kupna lub umorzenia tytułów uczestnictwa danej klasy. Wykonanie kontraktów walutowych forward może trwać nawet cztery dni, a więc zmiany kursów walut nie są odzwierciedlane ze stuprocentową dokładnością. Ryzyko utraty możliwych zysków Z zabezpieczonymi tytułami uczestnictwa związane jest także ryzyko utraty dodatkowych zysków: klasy tytułów uczestnictwa, które nie wykorzystują hedgingu, mogą czasem zyskiwać na wahaniach kursów walut, a inwestorzy utrzymujący tytuły zabezpieczone hedgingiem tracą ekspozycję na te zyski. Hedging nie eliminuje całkowicie ryzyka walutowego Należy uwzględnić także fakt, że choć zabezpieczone tytuły uczestnictwa mogą redukować wpływ wahań kursu waluty inwestora do waluty bazowej funduszu, nie eliminują całkowicie ryzyka walutowego, na jakie narażony jest portfel funduszu. Jeżeli fundusz utrzymuje aktywa denominowane w walucie innej niż bazowa waluta funduszu, wahania kursów tych walut mogą mieć wpływ negatywny lub pozytywny na stopy zwrotu z tych aktywów. Czasami zarządzający portfelem może podjąć decyzję o zmniejszeniu ryzyka walutowego poprzez zmodyfikowanie ekspozycji na to ryzyko w ramach strategii inwestycyjnej funduszu, a w innych przypadkach ryzyko walutowe postrzegane jest jako część tej strategii. Brak gwarancji Stopień pewności zabezpieczenia hedgingiem zależy od zdolności do zrównoważenia aktualnej wartości aktywów walutowymi kontraktami terminowymi typu forward. Podsumowanie Niektórzy zarządzający inwestycjami unikają hedgingu walutowego, uznając, że działy skarbowe ich firm dostatecznie skutecznie zabezpieczają ich inwestycje przed ekspozycją na ryzyko walutowe. Klasy zabezpieczonych tytułów uczestnictwa mogą jednak uspokoić tych inwestorów, którzy obawiają się nadmiernej aprecjacji własnych walut w stosunku do waluty bazowej funduszu. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży, ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Franklin Templeton Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.A. profesjonalną organizację finansową podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). 5

6 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BANK MILLENNIUM GWIAZDĄ JAKOŚCI OBSŁUGI 2013 Polscy konsumenci wskazali Bank Millennium jako jedną ze 100 najbardziej przyjaznych firm działających na polskim rynku. Na Gwiazdy Jakości Obsługi w VI edycji Polskiego Programu Jakość Obsługi głosowało ponad 3,5 miliona jurorów internautów zarejestrowanych na konkursowej platformie. Nagroda przyznawana jest firmom, które w najwyższym stopniu dbają o obsługę klientów. Wyróżnienie świadczy zarówno o skuteczności przyjętych standardów jakości jak również sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nagrodzone firmy postrzegane są przez konsumentów jako rekomendowane, godne zaufania, w których personel zawsze służy klientom swoją pomocą i wiedzą. To wyróżnienie bardzo nas cieszy i upewnia w przekonaniu, że podejmowane od dwóch lat wspólne działania przynoszą oczekiwane, widoczne dla Klientów rezultaty. Jest to też kolejny dowód na to, że jakość obsługi stała się naszą widoczną przewagą konkurencyjną. Oprócz nas, w gronie wyróżnionych firm znalazły się jeszcze tylko dwa inne banki. komentuje Magdalena Macko, Dyrektor Departamentu Jakości. Polski Program Jakość Obsługi i jego multiplatoforma złożona m.in. z portalu jakoscobslugi.pl oraz aplikacji mobilnej na smartfony Premia360 daje możliwość realnego wpływu na zmiany poziomu jakości obsługi w naszym kraju. Dzieląc się swoimi opiniami, konsumenci służą radą innym klientom oraz wskazują firmom kierunek, w którym powinny podążać, by satysfakcja z prowadzonej przez nie obsługi była coraz większa. Na podstawie wszystkich opinii wyłaniani są liderzy w poszczególnych branżach, którzy otrzymują prestiżowe wyróżnienie Gwiazdy Jakości Obsługi. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 1. MIEJSCE POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ W RANKINGU PORTALU TOTAL MONEY Pożyczka Gotówkowa Banku Millennium zajęła pierwsze miejsce w marcowym rankingu pożyczek i kredytów gotówkowych, przygotowanym przez portal Total Money. Zwyciężyła zarówno oferta dla klienta wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Autorzy rankingu przeanalizowali niezabezpieczone pożyczki i kredyty gotówkowe w kwocie zł, spłacane w 48 ratach. Wzięto pod uwagę ofertę 17 banków. Przygotowano dwa zestawienia pierwsze z nich dotyczy klientów posiadających konto w danym banku od co najmniej roku, drugie klientów, którzy nie posiadają rachunku, czyli tzw. klientów zewnętrznych. NOWOŚCI W OFERCIE MANAGER FINANSÓW POMOC W ZARZĄDZANIU DOMOWYM BUDŻETEM Od ponad roku Bank Millennium udostępnia swoim Klientom Managera Finansów. Jest to bezpłatna usługa pozwalająca kompleksowo zarządzać budżetem domowym. Dzięki niej można w prosty sposób kontrolować swoje wydatki oraz zarządzać oszczędnościami. Wkrótce Manager Finansów zostanie rozbudowany o nowe funkcjonalności. Dotychczas Manager Finansów umożliwiał: uzyskanie natychmiastowej informacji o aktualnej relacji dochodów do wydatków, analizy graficzne, automatyczne przypisanie transakcji do konkretnych kategorii wydatków i dochodów, ręczną zmianę kategorii przypisanej do transakcji, dzielenie transakcji na mniejsze kwoty i przypisanie im różnych kategorii, 6 ukrywanie wybranych transakcji, dodawanie własnych kategorii, tworzenie własnych reguł, na podstawie których transakcje będą kategoryzowane. Już wkrótce Klienci otrzymają do dyspozycji kilka nowych, przydatnych narzędzi ułatwiających zarządzanie domowymi finansami: tworzenie budżetów dla kategorii i podkategorii wydatków, śledzenie wykorzystania budżetów na wykresach, deklarowanie własnych cykli rozliczeniowych dla obliczeń w Managerze Finansów, tworzenie Planu Oszczędzania Klient zadeklaruje kwotę i okres oszczędzania, a Manager Finansów podpowie, które wydatki i w jakiej wysokości można ograniczyć, aby osiągnąć zadeklarowany przez Klienta cel i zaproponuje modyfikacje budżetów, możliwość ustawienia powiadomień SMS dotyczących realizacji budżetu oraz planu oszczędzania, planer pokazujący w kalendarzu zbliżające się dochody i wydatki. System automatycznie pokaże zbliżające się transakcje, takie jak odsetki zapadających lokat, raty kredytów i spłaty kart kredytowych. Będzie istniała możliwość dodawania własnych transakcji oraz notatek do kalendarza. Transakcje dodane do Planera będą mogły być również uwzględnione na wykresach wykorzystania budżetów. Manager Finansów jest dostępny w serwisie transakcyjnym systemu bankowości internetowej Millenet.

7 WYNIKI FUNDUSZY W RAMACH PRODUKTÓW Z OFERTY BANKU STOPY ZWROTU Z FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Z DNIA R. (%) FUNDUSZE KRAJOWE FUNDUSZE AKCYJNE I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Akcji 2,69% -21,78% -10,78% 24,06% -31,90% Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 3,01% 1,86% 0,61% 36,09% -9,87% 19,12% 15,24% 27,70% 58,82% 1,43% 1,30% -6,80% 0,00% 43,30% -8,23% Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji 5,64% -22,22% -19,35% 21,98% -26,06% Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 22,89% -8,55% -3,17% 60,25% 1,61% Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Energii 0,14% 4,35% 15,69% 31,15% -19,78% ING SFIO Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) 18,76% 30,17% 34,15% ING Parasol FIO subfundusz Akcji 11,66% -15,98% -4,17% 33,44% -17,79% ING Parasol FIO subfundusz Selektywny -6,19% -37,63% -30,65% -1,19% -48,46% ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości ING Parasol FIO subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego 5,19% -33,85% -40,20% -17,51% -48,98% 34,43% -1,95% -7,18% 39,83% -10,70% ING SFIO Subfundusz Globalnych Możliwości (L) 11,25% 15,25% ING SFIO Subfundusz Nowej Azji (L) 4,79% -6,85% 10,06% ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) -2,22% -18,77% -7,39% ING SFIO Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) 19,19% 19,15% 38,20% Investor Akcji Dużych Spółek FIO 7,42% -17,33% -6,41% 31,77% -16,32% Investor Akcji FIO 7,72% -18,88% -11,60% 16,08% -33,01% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor BRIC -5,57% -16,53% -18,43% 14,82% -34,21% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gold Otwarty -16,33% -8,74% 4,74% 28,05% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Indie i Chiny 1,60% -3,28% -10,52% 15,37% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Rosja -10,46% -17,97% -8,03% 30,18% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa -2,61% -24,48% -29,92% -6,51% -48,19% 13,63% -14,37% -21,85% 5,12% -36,05% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Turcja 42,92% 20,58% 22,84% 96,10% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych 4,82% -15,77% -19,39% -8,51% -41,51% Investor Top 25 Małych Spółek FIO 9,44% -14,62% -11,95% 27,84% -44,46% Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO 7,75% -16,00% -16,63% 19,93% -41,79% Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Akcji 7,47% -10,68% 2,47% 39,84% -7,02% Millennium FIO Subfundusz Akcji 7,62% -17,16% -6,27% 25,44% -17,05% Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek 5,38% -16,01% -12,76% 22,50% -22,23% PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia 4,76% -19,37% -10,43% 6,35% 3,32% 13,68% 42,96% 74,66% 74,12% 47,92% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Krakowiak 1,98% -22,10% -13,43% 21,66% -26,07% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Nowa Europa PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Agresywny 6,02% -14,74% -6,52% 34,00% -7,72% 6,69% -9,86% -2,62% 42,19% -21,30% 10,54% -1,99% 9,57% 102,34% 47,70% Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Turcja 38,25% 9,59% 7,07% 66,08% 48,46% Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Selektywny 8,18% 7,40% 15,31% 48,99% 28,08% Skarbiec Alternatywny SFIO 10,05% 4,30% Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 8,50% -11,09% -4,12% 35,81% -10,23% Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja 11,45% -13,75% -9,28% 23,66% -12,54% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcji Nowej Europy 25,57% 4,61% 8,24% 74,67% 43,63% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych -10,81% -25,13% -15,26% 3,88% -5,38% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych 26,21% 18,14% -0,78% 22,02% -17,45% UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 9,68% -18,11% -13,18% 27,19% -19,39% UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje: Nowa Europa 7,31% -4,59% 5,75% 54,84% -1,72% UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu 13,19% -8,57% 0,81% 42,50% -21,91% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje 8,85% -9,76% -0,29% 52,37% 3,71% FUNDUSZE OBLIGACJI I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 12,34% 19,90% 25,25% 37,42% 43,35% ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) 15,96% 23,17% 46,39% ING SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) 6,43% 0,68% 19,71% Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Obligacji 12,57% 19,81% 21,27% 30,63% 37,03% PZU SFIO Globalnych Inwestycji subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących Quercus Parasolowy SFIO - Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału 12,25% 19,54% 23,15% 22,34% 36,82% 5,55% 10,15% 16,42% 22,90% 28,53% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Obligacje 10,73% 21,62% 25,35% 44,98% 54,81% FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Gotówkowy 4,02% 7,80% 10,99% 15,42% 22,07% Investor Płynna Lokata FIO 4,65% 8,68% 11,95% 15,29% 17,40% Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Pieniężny 5,29% 10,25% 13,03% 18,25% 22,64% Millennium FIO Subfundusz Depozytowy 4,73% 10,79% 14,78% 21,40% 25,22% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny 4,38% 10,86% 16,20% 27,02% 33,95% FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu ING SFIO Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) 7,67% 2,73% 7,89% 32,05% 6,11% 13,41% 6,80% 11,34% 38,25% 17,54% 15,96% 23,17% 46,39% ING Parasol FIO subfundusz Stabilnego Wzrostu 12,04% 6,55% 12,42% 33,46% 19,70% Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 9,15% 3,71% 7,65% 24,87% 9,56% Legg Mason Senior FIO 6,00% 2,80% 8,85% 22,58% 19,44% Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu 5,30% -0,52% 5,93% 21,18% 10,09% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 7,22% 0,94% 6,27% 22,45% 8,76% Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 8,25% 3,70% 9,13% 33,89% 22,15% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar 14,32% 6,42% 7,91% 24,30% 14,10% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału 2,60% 1,85% 2,92% 9,31% 12,89% UniFundusze FIO subfundusz UniBezpieczna Alokacja 2,81% 3,85% 9,18% 18,45% 21,91% UniFundusze FIO subfundusz UniStabilny Wzrost 9,80% 7,57% 16,16% 53,86% 50,03% FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Amplico FIO Parasol Krajowy Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa Arka BZ WBK FIO subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony 5,84% -6,72% 0,27% 31,92% 2,74% 12,62% -3,14% -2,60% 34,89% -8,20% ING Parasol FIO subfundusz Zrównoważony 12,24% -0,68% 7,03% 34,68% 7,55% Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących 5,28% 1,06% 0,53% 25,63% Investor Zrównoważony FIO 9,69% -5,08% 2,47% 26,97% -5,04% Legg Mason Parasol FIO Subfundusz Strateg 3,06% -8,24% -5,09% 13,64% -5,84% Millennium FIO Subfundusz Zrównoważony 4,19% -10,48% -2,81% 16,90% -6,32% PZU FIO Parasolowy subfundusz PZU Zrównoważony 10,02% -5,56% 1,99% 30,77% -1,03% Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Selektywny Nowej Europy 14,28% -12,19% -12,07% 45,97% -8,42% Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec Waga 11,93% -3,36% -2,92% 18,10% -0,73% UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony 9,00% 1,57% 8,22% 42,14% 18,26% FUNDUSZ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Millennium SFIO Subfundusz BRIC (USD) -3,26% -20,59% -10,04% 37,94% 60,67% Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (EUR) 7,06% 17,62% 15,33% 45,76% Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich 6,75% 24,09% 22,62% 37,97% 49,89% Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich (USD) 7,10% 4,59% 14,09% 43,96% 5,98% Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return 8,54% 7,13% 12,24% 22,93% 16,13% Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (USD) 8,89% -9,72% 4,44% 28,28% Millennium SFIO Subfundusz Absolute Return (EUR) 8,83% 1,56% 5,57% 29,89% -3,13% Millennium SFIO Subfundusz BRIC (EUR) -3,30% -10,68% -9,07% 39,71% Millennium SFIO Subfundusz BRIC -3,57% -5,77% -3,32% 32,22% 127,28% Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (EUR) Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (USD) 4,66% 19,53% 12,08% 24,76% 4,37% 26,10% 19,15% 18,06% 55,01% 4,73% 6,28% 10,88% 23,21% 9,60% Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 4,72% 12,04% 15,92% 17,59% 36,23% Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (EUR) Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,98% 6,19% 9,04% 24,24% 13,60% 5,06% -5,57% 7,87% 22,71% 7

8 FUNDUSZE ZAGRANICZNE FUNDUSZE FRANKLIN TEMPLETON waluta 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Franklin India A (acc) (EUR) EUR 10,95% -0,32% 0,14% 75,04% 22,65% Franklin India A (acc) (USD) USD 10,11% -12,25% -1,81% 72,83% 3,83% Franklin Mutual European A (acc) (EUR) EUR 16,94% 10,86% 20,80% 56,20% 4,41% Franklin U.S. Opportunities A (acc) (EUR) EUR 7,36% 24,03% 35,83% 88,48% 47,47% Franklin U.S. Opportunities N (acc) (PLN-H1) PLN 8,08% 12,17% 36,07% Franklin U.S. Opportunities N (acc) (USD) USD 5,76% 7,64% 30,14% 80,54% 20,24% Templeton Asian Growth Fund A (acc) (EUR) EUR 5,00% 7,24% 24,44% 112,47% 41,02% Templeton Asian Growth N (acc) (PLN-H1) PLN 6,19% -2,18% 25,70% Templeton Asian Growth Fund A (acc) (USD) USD 4,29% -5,57% 22,11% 109,95% 19,43% Templeton BRIC A (acc) (EUR) EUR -7,13% -19,25% -19,40% 32,35% -25,73% Templeton BRIC A (acc) (USD) USD -7,82% -28,87% -20,91% 30,78% -37,11% Templeton Eastern Europe A (acc) (EUR) EUR 2,53% -25,72% -25,34% 43,96% -27,95% Templeton Euro High Yield A (acc) (EUR) EUR 14,78% 18,63% 30,28% 80,50% 40,02% Templeton Global Bond A (acc) (USD) USD 11,37% 11,04% 20,64% 46,84% 57,59% Templeton Global Bond A (acc) (EUR) EUR 12,21% 26,10% 22,98% 48,67% 86,06% Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) PLN 13,96% 16,36% 26,84% Templeton Global Bond A (acc) (USD) USD 11,37% 11,04% 20,64% 46,84% 57,59% Templeton Global Total Return A (acc) (EUR-H1) EUR 14,19% 15,56% 28,90% 74,18% 72,49% Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) PLN 18,36% 22,85% 39,36% 89,17% 92,06% Templeton Global Total Return A (acc) (USD) USD 14,83% 16,23% 30,79% 77,01% 75,65% Templeton Latin America A (acc) (USD) USD -4,39% -16,80% -5,50% 59,23% -13,11% FUNDUSZE HSBC waluta I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat HSBC GIF Brazil Equity EC (PLN) PLN -1,57% -7,30% -1,58% 59,91% 11,59% HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) USD -1,25% -21,95% -8,22% 65,29% -21,77% HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) USD 3,13% -13,66% -2,29% 28,25% -21,86% HSBC GIF Climate Change EC (USD) USD 14,95% -1,13% 7,03% 35,69% -28,71% HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) EUR 24,12% -6,50% 2,43% 35,60% -16,71% HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) EUR 12,78% -4,19% 13,02% 63,90% 0,51% HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) EUR 19,45% -0,74% 9,03% 36,00% -13,17% HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) USD 10,02% -4,72% 9,29% 52,33% -6,99% HSBC GIF Indian Equity EC (USD) USD 9,81% -21,34% -21,55% 65,54% -30,30% HSBC GIF Latin American Equity M1C (USD) USD 6,00% -11,61% 2,68% 86,43% -3,85% HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) USD 11,37% 7,12% 24,82% 119,57% 7,69% HSBC GIF Turkey Equity EC (EUR) EUR 63,67% 39,10% 44,08% 198,72% 229,05% HSBC GIF Russia Equity EC (PLN) PLN -11,52% -22,09% -13,78% 48,58% HSBC GIF Russia Equity EC (USD) USD -11,21% -34,41% -19,88% 53,59% FUNDUSZE JPMORGAN waluta I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat JPM JF Asia Alpha Plus A (acc) (USD) USD 11,56% -6,92% 19,08% 74,71% 9,45% JPM JF China D (acc) (USD) USD -1,12% -20,21% -9,09% 22,86% -23,20% JPM JF Pacific Technology D (acc) (USD) USD 5,14% -8,37% -2,39% 41,36% -6,71% JPM JF Singapore D (acc) (USD) USD 18,96% 12,02% 33,07% 138,57% 16,73% JPM Brazil Equity D (acc) (USD) USD -4,83% -20,79% -9,83% 55,37% -20,45% JPM Global Capital Preservation D (acc) (EUR) EUR 2,53% -4,99% -5,66% 5,27% -4,57% JPM Global Natural Resources D (acc) (EUR) EUR -31,69% -44,44% -34,86% 12,80% -41,89% FUNDUSZE ROBECO waluta I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Robeco CGF Chinese Equities D (EUR) EUR 5,75% -0,02% 8,79% 51,31% 16,44% Robeco CGF Emerging Markets Equities D (EUR) EUR 1,06% -3,47% 1,14% 67,42% 0,24% Robeco CGF High Yield Bonds DH (EUR) EUR 12,92% 18,76% 32,13% 90,88% 53,88% FUNDUSZE SCHRODERS waluta I rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Schroder AS Commodity A (Acc) (USD) USD -10,55% -24,93% -3,38% 20,36% -26,97% Schroder AS Commodity Hedged A (Acc) (EUR) Schroder AS Gold & Precious Metals Fund Hedged A (acc) (EUR) Schroder AS Gold & Precious Metals Fund A (acc) (USD) Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (EUR) Schroder ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 (Acc) (PLN) EUR -11,26% -26,28% -5,58% 16,30% -31,35% EUR -20,87% -26,69% -11,69% USD -20,26% -25,76% -9,93% EUR 10,22% -0,06% 9,41% 38,52% 8,90% PLN 14,96% 7,45% * Fundusze dostępne w ramach Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego. ** Fundusze dostępne w ramach Otwartej Architektury i Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego. Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) (USD) FUNDUSZE BLACKROCK waluta 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (EUR)* EUR -0,09% -10,87% 13,89% BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged (PLN)* PLN 3,48% -5,18% BlackRock GF World Agriculture A2 (USD)* USD 1,00% -8,47% 18,96% BlackRock GF China A2 (USD) USD 2,95% -11,70% 2,07% 46,12% BlackRock GF China A2 Hedged (EUR) EUR 1,77% -14,21% -2,32% 37,83% BlackRock GF Emerging Europe A2 (EUR) EUR 3,49% -14,01% -3,32% 72,42% -16,20% BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD) USD 2,92% -24,20% -5,04% 70,61% -28,81% BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD)** BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (EUR)** BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged (PLN)** USD 7,79% 12,26% 18,64% 40,82% 25,79% EUR 7,32% 11,85% 17,95% 39,53% 23,77% PLN 11,90% 20,60% 30,63% BlackRock GF Global Allocation A2 (EUR) EUR 8,77% 16,66% 18,47% 47,55% 32,01% BlackRock GF Global Allocation A2 (USD)** USD 8,17% 2,81% 16,37% 45,99% 12,10% BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (EUR)** EUR 7,38% 1,18% 13,04% 40,46% 5,63% BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (PLN) PLN 17,91% BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged (PLN)** PLN 11,51% 8,32% 23,47% BlackRock GF Latin American A2 (EUR) EUR -0,49% -7,27% -3,38% 66,28% -0,87% BlackRock GF Latin American A2 (USD) USD -1,04% -18,26% -5,08% 64,57% -15,79% BlackRock GF Latin American A2 Hedged (PLN) PLN 0,94% -16,08% -3,17% BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 (USD) BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond E2 (EUR) BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (EUR) BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) USD 6,13% -2,33% 7,44% 20,98% 7,31% EUR 6,19% 9,66% 7,73% 19,78% 23,19% EUR 5,27% -3,85% 4,28% 16,32% PLN 9,57% 2,94% 14,46% BlackRock GF New Energy A2 (EUR) EUR 8,66% -7,87% -15,14% -8,19% -44,47% BlackRock GF New Energy A2 (USD) USD 7,99% -18,75% -16,59% -9,22% -52,84% BlackRock GF US Flexible Equity A2 (EUR) EUR 11,47% 21,74% 23,07% 63,55% 27,45% BlackRock GF US Flexible Equity A2 (USD) USD 10,92% 7,33% 20,92% 61,94% 8,30% BlackRock GF US Flexible Equity A2 Hedged (EUR) EUR 9,85% 5,19% 16,75% 54,50% -0,52% BlackRock GF World Gold A2 (EUR) EUR -31,86% -41,28% -32,32% 0,79% -17,77% BlackRock GF World Gold A2 (USD) USD -32,23% -48,25% -33,53% -0,26% -30,16% BlackRock GF World Gold A2 Hedged (EUR) EUR -32,89% -49,59% -36,06% -6,15% -38,13% BlackRock GF World Mining A2 (EUR) EUR -27,52% -40,00% -30,56% 16,72% -46,22% BlackRock GF World Mining A2 (USD) USD -27,92% -47,13% -31,81% 15,49% -54,32% BlackRock GF World Mining A2 Hedged (EUR) EUR -29,29% -49,13% -36,20% 5,30% -61,12% BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) PLN -27,13% -46,53% -32,42% BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) USD 12,91% 17,58% BlackRock GF Global High Yield Bond A2 Hedged (EUR) USD 10,74% 0,49% 10,12% 39,35% 8,58% Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (EUR) EUR 0,09% -5,31% -5,75% 39,49% -13,36% Schroder ISF BRIC A1 (Acc) (USD) USD 0,44% -15,94% -6,80% 38,93% -25,82% Schroder ISF European Special Situations A1 (Acc) (EUR) Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 (Acc) (EUR) EUR 16,36% 12,14% 30,64% 72,31% 16,68% EUR 8,90% 6,24% 10,29% 43,03% 3,47% Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (EUR) EUR -16,72% -31,95% -22,70% 11,66% -33,97% Schroder ISF Global Energy A1 (Acc) (USD) USD -16,41% -39,58% -23,54% 11,28% -43,19% Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (EUR) Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) Schroder ISF Global Diversified Growth A1 (Acc) (EUR) Schroder ISF QEP Global Active Value A1 (Acc) (USD) EUR 12,29% 11,42% 18,67% 68,39% 18,85% USD 12,67% -1,09% 17,31% 67,64% 1,72% EUR 8,50% 5,44% 13,42% 48,23% 10,51% USD 12,67% -1,09% 17,31% 67,64% 1,72% EUR 12,25% 16,49% Źródło: Analizy Online. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej publikacji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Niniejsza publikacja zawiera stanowisko Banku Millennium SA ( Bank ) wyrażone na podstawie własnej oceny istotnych dla Banku faktów i stosownych przepisów prawa. Bank zapewnia, iż dołożył należytych starań, aby zamieszczone w niniejszej publikacji informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże nie może zagwarantować rzetelności, kompletności ani aktualności informacji pozyskanych ze źródeł pochodzących spoza Banku. Dodatkowo Bank informuje, że informacje oraz analizy zawarte w publikacji oparto na informacjach pochodzących ze źródeł publicznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Bank, a ponadto mogą podlegać okresowym zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje finansowe dokonywania przez Klienta transakcji na instrumentach finansowych opisanych w niniejszej publikacji. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość zmian zarówno w formie, jak i w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zawarte w publikacji warunki mają charakter orientacyjny. Wszelkie ceny i (lub) przykładowe transakcje służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią oferty zawarcia transakcji na takich warunkach ani też nie stanowią wskazania, że transakcja na takich warunkach jest możliwa. Ponadto żadne wyliczenia ani wyniki przedstawione w niniejszej publikacji nie stanowią gwarancji przyszłych zysków. Rzeczywiste warunki transakcji na instrumentach finansowych będą opar te na warunkach rynkowych ustalonych w momencie jej zawarcia. Wszelkie wstępne kwotowania cen oraz analizy zawarte w niniejszej publikacji przygotowano na podstawie założeń i parametrów odzwierciedlających ocenę lub wybór dokonane przez Bank. Bank nie udziela żadnej gwarancji precyzji, kompletności ani racjonalności tych kwotowań lub analiz. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jej odbiorca. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, szczegółowo przedstawionym w Opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku Każdy, kto nabywa instrument finansowy, przyjmuje i ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów. Mając na względzie powyższe rodzaje ryzyka i okoliczności, Klienci Banku powinni dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem, aby ocenić charakter każdej rozważanej transakcji finansowej oraz związane z nią ryzyka. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klienci powinni skorzystać z usług doradcy podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego. Bank przekaże wszelkie dodatkowe informacje, o które zasadnie wystąpi Klient, aby umożliwić mu ocenę ryzyka oraz charakteru transakcji. Zawarcie przez Klienta transakcji na instrumentach finansowych jest podstawą do uznania, że Klient zapoznał się z warunkami transakcji i związanym z nią ryzykiem oraz zaakceptował je. Rozpowszechnianie i dystrybucja niektórych instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być przedmiotem ograniczeń w odniesieniu do pewnych osób i państw, zgodnie z właściwym prawodawstwem. W gestii Klienta leży wykazanie zdolności prawnej oraz uprawnień do inwestowania w dany instrument finansowy. Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Odbiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania, reprodukcji ani przekazywania i udostępniania osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, zarówno w całości, jak i w części (poza przekazaniem swoim profesjonalnym doradcom) bez uprzedniej pisemnej zgody Banku. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestorów dostępnych wraz z tabelą opłat w Centrach Finansowych oraz na stronie internetowej Banku Millennium

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - stopy zwrotu YTD na 30.04.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie.

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments to międzynarodowy lider zarządzania aktywami obsługujący klientów z ponad

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500 000 mniej niż 1 000 000. 3000 - mniej niż 10 000 Wspólna tabela opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo