BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ OSZCZĘDNOŚCI W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO? TYTUŁY UCZESTNICTWA ZABEZPIECZONE HEDGINGIEM NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BANK MILLENNIUM GWIAZDĄ JAKOŚCI OBSŁUGI 2013

2 TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW Fundusze absolutnej stopy zwrotu to nowa kategoria strategii inwestycyjnych będąca alternatywą dla typowych funduszy inwestycyjnych z udziałem akcji bądź funduszy dłużnych. Tradycyjne fundusze akcyjne posiadają statutowy przymus inwestowania określonej części aktywów funduszu (z reguły min. 66%) w akcje, co powoduje znaczne spadki wartości aktywów podczas bessy. Fundusze mieszane (np. zrównoważone lub stabilnego wzrostu) mają te udziały na niższych, ale także nieprzekraczalnych poziomach (z reguły odpowiednio 40% i 20%). To także nie pozwala im unikać strat w sytuacji znacznych przecen na rynku akcji. Z drugiej strony fundusze papierów dłużnych nie tylko nie mogą zmieniać struktury portfela, lecz zmuszone są do inwestowania w obligacje przy obecnie historycznie niskich poziomach rentowności obligacji skarbowych (od 3% do 4%) prawdopodobnie nie będą w stanie usatysfakcjonować Klientów poszukujących rozwiązań o stopie zwrotu powyżej 5%. Fundusze absolutnej stopy zwrotu mogą być odpowiedzią na tradycyjny dylemat inwestycyjny czy lepiej inwestować w akcje, czy w obligacje. Ich główną zaletą jest fakt, że posiadają wyjątkową elastyczność w zarządzaniu aktywami, niespotykaną w tradycyjnych funduszach otwartych, które zmuszone są do określenia stałej struktury klas aktywów w portfelu. Celem funduszy absolutnej stopy zwrotu jest dostarczenie Klientom wyniku z reguły przekraczającego stopy na rynku pieniężnym, przy zastosowaniu dowolnej strategii obejmującej najczęściej wiele różnych instrumentów i klas aktywów jednocześnie. Dodatkowo fundusze absolutne mogą wykorzystywać instrumenty pochodne do szybkiego budowania i redukowania ekspozycji na różnych rynkach oraz zabezpieczania ryzyka inwestycyjnego głównej części portfela. Mają więc także możliwość otwierania tzw. pozycji krótkich czyli inwestowania z myślą o spadku kursu instrumentu bazowego (akcji, indeksu). Bardzo istotną cechą funduszy absolutnych jest również możliwość przeprowadzania dynamicznych zmian struktury portfela bez ograniczeń, na jakie natrafiają typowe fundusze akcyjne lub dłużne. Daje to takim funduszom możliwość unikania strat podczas trendów spadkowych na rynkach akcji lub obligacji i przenoszenia aktywów do klas o wyższym potencjale zysków. W świetle wysokiej zmienności nastrojów na rynkach oraz braku wyraźnych trendów wzrostowych na rynkach akcji fundusze absolutne mogą okazać się obecnie jedyną grupą strategii będących w stanie generować stopy zwrotu na poziomie dwucyfrowym. Zainteresowanie Klientów funduszami absolutnymi stale rośnie ich udział w aktywach funduszy w Polsce na koniec marca b.r. wyniósł ponad 3%, co stanowi blisko 5 mld złotych. Jednocześnie dynamika przyrostu aktywów netto do tej kategorii pozostaje bardzo wysoka i utrzymuje się na poziomie ok. 4% miesięcznie (dane: Analizy Online). Fundusz Millennium SFIO Absolute Return oferuje Klientom Banku Millennium możliwość wykorzystania strategii absolutnej. Jest to fundusz o unikalnej strategii inwestycyjnej obejmującej możliwość budowania ekspozycji na ryzykownych instrumentach, np. akcjach przy jednoczesnym kontrolowaniu ryzyka inwestycyjnego. Fundusz Millennium Absolute Return utrzymuje wysoki udział aktywów w bezpiecznych instrumentach rynku pieniężnego (aktualnie ok. 70%), pozostała część portfela jest inwestowana bardzo selektywnie w kilka wybranych pozycji o wysokim potencjale wzrostowym, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka straty każdej pozycji za pomocą stoplossów *. Taka strategia powoduje, że profil ryzyka funduszu jest nieporównywalny do typowych funduszy akcyjnych. Fundusz zachowuje bowiem możliwość generowania wysokich zysków na zajętych pozycjach bez konieczności ponoszenia wysokich strat w momencie spadku cen akcji. W takiej sytuacji wybrane pozycje są automatycznie zamykane, a niewielkie straty są pokrywane zyskami z lokacyjnej (pieniężnej) części portfela. W skrajnie negatywnym scenariuszu fundusz przekształca się całkowicie w fundusz o charakterystyce rynku pieniężnego. Oznacza to, że zmienność funduszu pozostaje na bardzo niskim poziomie, a relacja stopy zwrotu do ryzyka jest bardzo atrakcyjna. Jednocześnie korelacja wyników funduszu ze zmianami indeksów akcji lub obligacji pozostaje bliska zeru, co zwiększa atrakcyjność takiej strategii jako narzędzia dywersyfikacji portfela. Krzysztof Kamiński, CFA Millennium TFI SA * Stop-loss modyfikacja zlecenia kupna polegająca na określeniu poziomu cen akcji, przy którym wszystkie akcje zostaną sprzedane w celu ograniczenia strat. Wyniki funduszu Millennium Absolute Return na r.: Stopy zwrotu w % 1 dzień 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 1 rok 0,24% 0,59% 2,08% 7,19% - Zmiany wartości jednostki uczestnictwa Millennium SFIO Absolute Return na dzień r.: Wykres indeksu akcji polskich WIG: Komentarz zarządzającego Z punktu widzenia zarządzającego fundusz absolutnej stopy zwrotu daje możliwość dużej elastyczności i wykorzystania szerokiego spektrum instrumentów, przy zachowaniu ryzyka na umiarkowanym poziomie. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację makroekonomiczną na świecie, dużą zmienność indeksów giełdowych oraz brak wyraźnego trendu na rynku akcji, jest to doskonały produkt na obecne czasy. Zdecydowanie niższe poziomy stóp procentowych w tym roku będą wywierały presję na wyniki bezpiecznych funduszy pieniężnych czy obligacyjnych, stąd fundusze absolutnej stopy zwrotu dodatkowo zyskują na atrakcyjności. Łukasz Kołaczkowski, CFA Millennium TFI SA Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej Środki zainwestowane w produkt nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 2

3 PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE ZŁOTY STABILNY MIMO SŁABNĄCEJ KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE Pierwszy kwartał był kolejnym okresem relatywnej stabilizacji notowań złotego w relacji do euro. Kurs EUR/PLN poruszał się w ramach wąskiego, jak na tak długi okres, przedziału 4,06 4,21. Polska waluta pozostawała silna, pomimo gwałtownych zawirowań na rynkach międzynarodowych. Warto zastanowić się nad czynnikami, które stanowiły o sile złotego, mimo kryzysu nadmiernego zadłużenia w strefie euro i słabnącej koniunktury w gospodarce krajowej. Głównym wsparciem dla notowań złotego był napływ inwestorów zagranicznych na krajowy rynek długu. Angażowaniu się inwestorów w polskie obligacje sprzyjały działania RPP, która w pierwszym kwartale tego roku kontynuowała cykl luzowania polityki monetarnej, ścinając stopę referencyjną o dodatkowe 100 pkt bazowych. W marcu RPP zaskoczyła rynki finansowe, redukując stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu 3,25%. Pogłębiające się spowolnienie w gospodarce i spadek inflacji wyraźnie poniżej dopuszczalnego pasma odchyleń od celu NBP były głównymi argumentami za obniżkami oprocentowania. Napływ inwestorów zagranicznych na polski rynek długu nie byłby możliwy, gdyby nie zmiana postrzegania polskich aktywów przez zagranicę. Sprzyjały temu komentarze m.in. agencji Moody s, zdaniem której Polska stała się regionalną bezpieczną przystanią, oraz podwyższenie do pozytywnej perspektywy ratingu Polski dokonane przez agencję Fitch. Oceny te skutkowały zwiększeniem strumienia kapitału zagranicznego kierowanego do Polski. W naszej ocenie głównym argumentem wspierającym wartość złotego pozostanie globalna nadpłynność, która przy relatywnie dobrej sytuacji fundamentalnej Polski na tle europejskiego otoczenia, powinna sprzyjać dalszemu angażowaniu się inwestorów zagranicznych w polskie aktywa, w szczególności papiery dłużne. Z kolei niepewność co do sytuacji gospodarczej w krajach strefy euro będzie oddziaływać w kierunku osłabienia polskiej waluty. W rezultacie w najbliższych tygodniach spodziewamy się utrzymania kursu EUR/PLN w ramach dotychczasowego trendu horyzontalnego ograniczonego poziomami 4,04 4,20. W ramach krajowej polityki pieniężnej powodem do umocnienia złotego poniżej poziomu 4,05 za euro byłaby sytuacja, w której RPP zaostrzyłaby retorykę, dezaktualizując obecne oczekiwania na sprowadzenie stopy referencyjnej do poziomu 2,25% w perspektywie sześciu miesięcy. Czynnikiem ryzyka dla wyceny złotego może okazać się możliwe głębokie spowolnienie francuskiej lub hiszpańskiej gospodarki. Niepewna jest również sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Dopóki Fed zapewnia stały dopływ pieniądza w ramach programu QE3 nie można jednak mówić o pogorszeniu sentymentu. Należy również pamiętać, iż zbyt gwałtowna przecena złotego w relacji do euro może spotkać się ze stabilizującymi działaniami ze strony BGK prowadzonymi na zlecenie Ministerstwa Finansów. Mateusz Sutowicz Biuro Analiz Makroekonomicznych Bank Millennium KOMENTARZ RYNKOWY WIDAĆ SZANSĘ NA BYKA Od początku roku rynki kapitałowe zachowywały się w dość zróżnicowany sposób. Większość giełd państw rozwijających się, w tym polska, zanotowała spadki, a na parkietach państw rozwiniętych dominowały byki. Bardzo dobrze zachowywały się indeksy w USA, gdzie napływały dobre dane z rynku nieruchomości oraz rynku pracy. W Europie natomiast niepokój wywołały wyniki wyborów we Włoszech oraz Cypr, gdzie uzgadniano warunki pomocy dla tego kraju. Problemy Cypru były kluczową przyczyną słabości europejskich indeksów w drugiej połowie marca. W kwietniu z kolei rynki niepokojone były przez gorsze od oczekiwań tempo wzrostu PKB w Chinach oraz znaczną przecenę surowców. Dane makro ze Stanów Zjednoczonych prezentują się dobrze. Przyzwoicie wygląda sytuacja na rynku nieruchomości. Na rynku pracy w dłuższym terminie widać poprawę. Nieco gorzej wypadły dane publikowane z początkiem kwietnia, jednak wyniki te, zdaniem analityków, mogły być zaburzone przez okres świąteczny. Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim ISM spadł w marcu do 51,3 pkt z 54,2 pkt w poprzednim miesiącu, a w usługach do 54,4 pkt z 56 pkt. Dane te potwierdzają rozwój gospodarki jednak w nieco wolniejszym tempie. Z Fedu docierają sygnały, że kilku członków myśli o ograniczeniu programu QE3 oraz jego zakończeniu do końca roku, jeżeli warunki na rynku pracy znacząco poprawiłyby się. Rezerwa Federalna podtrzymała jednak skup aktywów i nadal będzie przeznaczać na ten cel kwotę o łącznej wartości 85 mld USD miesięcznie. W strefie euro póki co nie widać poprawy danych makroekonomicznych. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym wyniósł w marcu 46,8 pkt wobec 47,9 pkt w poprzednim miesiącu, a w sektorze usług 46,4 pkt wobec 47,9 pkt w lutym. Analogiczne indeksy dla Niemiec wyniosły odpowiednio w przemyśle 49,0 pkt wobec 50,3 pkt, a w usługach 50,9 pkt wobec 51,7 pkt. Spadek zanotowały także niemieckie indeksy: ZEW (odzwierciedlający zaufanie analityków i inwestorów instytucjonalnych) oraz IFO (odzwierciedlający nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców). EBC nadal oczekuje ożywienia w drugim półroczu. Niewykluczone jednak, że kolejne napływające dane będą negować ten scenariusz, co wymusi na EBC działania stymulujące gospodarkę. W publikowanych w Polsce danych również trudno doszukiwać się oznak ożywienia gospodarczego. W marcu wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego spadł do 48,0 pkt z 48,9 pkt w lutym, pozostając dwunasty miesiąc z rzędu poniżej neutralnego poziomu 50 pkt. Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 14,4% z 14,2% miesiąc wcześniej. W kwietniu opublikowany został odczyt produkcji przemysłowej za marzec, która spadła o 2,9% r/r wobec spadku o 2,1% r/r w lutym. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 0,6% r/r wobec spadku o 2,1% r/r miesiąc wcześniej, co można uznać za pozytywny sygnał. Kwietniowe spadki na giełdach podyktowane były głównie poprzez gorsze od oczekiwań dane makroekonomiczne. Na początku miesiąca negatywnie zaskoczyły dane z amerykańskiego rynku pracy. Nieco później gorszy od oczekiwań okazał się wzrost gospodarczy Chin w pierwszym kwartale. Mocnej przecenie poddały się surowce, wpływając negatywnie na rynki akcji. Na tle innych giełd zaskakująco silny okazał się rynek amerykański, na którym indeksy S&P500 czy DJIA zdołały pokonać historyczne szczyty. W najbliższych miesiącach rynkom akcji towarzyszyć będzie duża zmienność, na którą wpływ będzie miała z pewnością sytuacja we Włoszech, spadek zaufania do sytemu bankowego po decyzjach na Cyprze, obawy o wzrost gospodarczy w strefie euro, tempo wzrostu w Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. W krótkim okresie nie można wykluczyć dalszej korekty bądź trendu bocznego. Uważamy jednak, że polityka monetarna prowadzona przez EBC, FED czy Bank Japonii powinna w średnim terminie mieć pozytywne przełożenie na rynki akcji. Warto podkreślić, że bazując na historycznych wskaźnikach porównawczych, indeksy w Stanach Zjednoczonych czy Niemczech nadal mają przestrzeń do wzrostów. W Polsce pewne obawy mogą budzić pojawiające się informacje odnośnie do sięgnięcia po pieniądze z OFE. Z drugiej strony niskie stopy procentowe, atrakcyjne wyceny oraz planowane wysokie dywidendy będą wspierać rynek akcji. Krzysztof Kamiński, CFA Zarządzający Funduszami Millennium TFI SA 3

4 VADEMECUM INWESTORA LEGG MASON TFI SA JAK LOKOWAĆ OSZCZĘDNOŚCI W WARUNKACH SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO? W warunkach pogarszającej się sytuacji gospodarczej Polacy oszczędzają więcej pieniędzy, głównie z powodu obaw o pracę. To bardzo racjonalne zachowanie, ponieważ stopa bezrobocia osiągnęła rekordowe 14,4% *, a Ministerstwo Pracy przewiduje, że w najbliższych miesiącach może wzrosnąć jeszcze bardziej. Rynek produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych staje się jednym z nielicznych rynków, które rozwijają się w czasach spowolnienia gospodarczego. Dobrze radzą sobie fundusze inwestycyjne, którym na koniec lutego br. powierzyliśmy aż 148,4 mld złotych. Niestety, większość Polaków środki stanowiące bufor finansowy wciąż trzyma na rachunkach bieżących lub wręcz w gotówce ponad 100 miliardów złotych. Jak pokazują jednak dane z branży funduszy inwestycyjnych, coraz lepiej orientujemy się w dostępnej na rynku ofercie i bardziej racjonalnie zarządzamy swoimi oszczędnościami. Fundusze inwestycyjne stają się coraz bardziej popularne. Po pierwsze, ze względu na bardzo dobre wyniki, jakie osiągnęły w ostatnich kilku miesiącach, zarówno w klasie funduszy obligacji, jak i funduszy akcyjnych. Drugim powodem jest względnie duża płynność tych inwestycji. Gdy naszym głównym motywem odkładania pieniędzy jest chęć zabezpieczenia sobie środków do życia w sytuacji awaryjnej, możliwość wygodnego spieniężenia inwestycji/lokaty staje się najważniejszym kryterium wyboru. Dlatego bardzo ważne jest to, że decydując się na powierzenie oszczędności funduszowi inwestycyjnemu, zwykle nie deklarujemy czasu trwania inwestycji. Fundusz, zbywając nam określoną liczbę jednostek uczestnictwa, zobowiązuje się, że odkupi je od nas w dowolnie wybranym przez nas momencie. Nasza inwestycja ma więc charakter otwarty, tylko od nas zależy ile będzie trwała trzy miesiące czy kilkanaście lat. Co więcej, okres, przez jaki korzystamy z oferty funduszy, nie ma wpływu na poziom rocznej stopy zwrotu, bo ta zależy głównie od rodzaju wybranego funduszu oraz od koniunktury, jaka panuje w czasie trwania naszej inwestycji. Aby lepiej zrozumieć zalety funduszy inwestycyjnych jako formy lokowania środków przeznaczonych na nagłe wydatki, porównajmy je z najczęstszym sposobem lokowania oszczędności z bankowym depozytem trzymiesięcznym. Przyjmijmy, że odłożyliśmy 60 tysięcy złotych, które są zdeponowane na lokatach trzymiesięcznych. Ponieważ nie wiemy, kiedy 4 może dojść do zdarzenia wymagającego wydatkowania oszczędności, zawieramy kilka umów z bankiem w pewnych stałych odstępach, tak, aby nasza strata wynikająca z ewentualnego przedterminowego zerwania lokaty była jak najmniejsza. W takim przypadku założymy prawdopodobnie sześć lokat po 10 tysięcy złotych każda (w odstępach dwutygodniowych), które będą automatycznie przedłużane. Przyjmijmy, że dochodzi do sytuacji awaryjnej wymagającej poniesienia wydatku np. 12 tysięcy złotych w momencie, gdy kończy się nam jedna z sześciu lokat. W takiej sytuacji zlikwidujemy dwie lokaty po 10 tysięcy złotych: tę, dla której akurat upłynął okres trzymiesięczny, oraz drugą z utratą odsetek, które bank doliczył nam przez okres dwóch tygodni. Straty wydają się niewielkie, a nasze zarządzanie wygląda na bardzo racjonalne oraz przemyślane i na pewno takim jest gdy porównamy je do sytuacji osoby mającej jedną lokatę w wysokości 60 tysięcy zł, zawartą na okres trzech miesięcy, a tym bardziej do sytuacji osoby, która trzyma oszczędności na rachunku ROR lub w przysłowiowej skarpecie. Jednak czy nasza decyzja jest rozwiązaniem optymalnym? Czy możemy lepiej zarządzać naszymi środkami? Porównajmy to z sytuacją osoby, która taką samą sumę pieniędzy lokuje w funduszu pieniężnym najbardziej podobnym do depozytu trzymiesięcznego pod względem poziomu spodziewanej stopy zwrotu, a także ze względu na niskie ryzyko inwestycyjne. W takiej sytuacji za kwotę 60 tysięcy złotych nabywamy jednostki uczestnictwa po cenie, która obowiązuje w dniu wpłynięcia naszych pieniędzy na rachunek funduszu. Tak jak już było to wspomniane wcześniej, w funduszach inwestycyjnych otwartych nie deklarujemy okresu trwania inwestycji, ponieważ ma ona zawsze charakter otwarty. Jeżeli w jakimś momencie musimy wybrać 12 tysięcy zł, to składamy dyspozycję wypłaty tylko kwoty, której potrzebujemy, uwzględniając koszt podatku od dochodów kapitałowych (zysków). W następstwie złożenia takiej dyspozycji, z naszego rejestru jest odkupywana odpowiednia liczba jednostek uczestnictwa (mogą być odkupowane nawet ułamkowe części jednostek) i na wskazany rachunek bankowy wpływa 12 tysięcy złotych w ciągu kilku dni od złożenia dyspozycji. Pozostające na rejestrze środki są nadal inwestowane do czasu, gdy zdecydujemy się na ich wycofanie w całości lub w dowolnej części w celu pokrycia innych wydatków. Jak już widać forma funduszu jest lepiej dopasowana do oczekiwań osoby gromadzącej oszczędności, ponieważ nie musimy podpisywać wielu umów, nie musimy przedłużać lokat, omijamy też ryzyko utraty części zysków (odsetek), wynikające z nagłego zerwania lokaty. Forma funduszu jest nie tylko o wiele wygodniejsza, ale też może dać nam konkretne przywileje podatkowe. W analizowanym przykładzie korzystamy z oferty trzymiesięcznego depozytu bankowego, który przedłużamy każdorazowo po 3 miesiącach. Po pierwsze, jesteśmy zmuszeni zapłacić za dostęp do środków, zwykle otrzymując niższe oprocentowanie w stosunku do lokat zawieranych na dłuższe terminy. Po drugie, ponosimy wyższe koszty podatku od odsetek i zysków kapitałowych. Obciążanie naszych odsetek podatkiem co trzy miesiące (na zakończenie lokaty) może być mniej korzystne w porównaniu do sytuacji uczestnika funduszu inwestycyjnego, który płaci podatek dopiero w momencie rzeczywistego spieniężenia swojej inwestycji. Na koniec dodajmy, że korzystając z tzw. funduszu parasolowego, możemy bardzo wygodnie zmieniać sposób lokowania oszczędności, przenosząc środki między różnymi rodzajami subfunduszy. Gdy uznamy, że fundusz lepiej spełnia nasze oczekiwania niż depozyt trzymiesięczny i zdecydujemy się przenieść oszczędności na początek do subfunduszu pieniężnego, to w przyszłości będziemy mogli przenieść część lub całość środków do subfunduszu o potencjalnie dużo wyższej stopie zwrotu, np. do akcyjnego. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji przeniesienie środków między subfunduszami także będzie wolne od kosztów podatku od dochodów kapitałowych. Zespół Legg Mason Informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI SA ( fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy. Prospekty informacyjne funduszy i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. LM Senior FIO oraz LM Parasol FIO w odniesieniu do aktywów LM Subfunduszu Strateg i LM Subfunduszu Obligacji mogą ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Wartość aktywów netto LM Subfunduszu Akcji i LM Subfunduszu Strateg, wydzielonych w ramach LM Parasol FIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. * Dane za luty 2013 roku.

5 VADEMECUM INWESTORA FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS TYTUŁY UCZESTNICTWA ZABEZPIECZONE HEDGINGIEM Waluta tytułów uczestnictwa może mieć znaczący wpływ na zwroty z inwestycji Inwestorzy, których lokalna waluta jest inna niż waluta bazowa funduszu, narażają swój zwrot z inwestycji na straty wynikające z wahań kursu tych dwóch walut. Inwestując lokalną walutę (inną niż USD) w fundusz, którego walutą bazową jest dolar amerykański, inwestor ryzykuje, że zyski mogą być niższe lub straty wyższe w rezultacie osłabienia się USD wobec tej lokalnej waluty. Z drugiej strony, możemy liczyć na wyższe zyski lub niższe straty, jeżeli kurs dolara do waluty lokalnej wzrośnie. Przykładowo, jeżeli założymy, że wyżej wspomniany fundusz wypracował stopę zwrotu rzędu 5% w USD, ale w tym samym okresie dolar amerykański osłabił się o 10% w stosunku do euro i umocnił się o 5% w stosunku do polskiej złotówki, posiadacze tytułów uczestnictwa denominowanych w tych dwóch walutach uzyskają inne zwroty z inwestycji niż ci, którzy inwestują w klasy tytułów denominowanych w walucie bazowej, czyli w USD. Przykład ten jest szczegółowo przedstawiony w poniższej tabeli. Waluta inwestycji USD EUR PLN Stopa zwrotu funduszu * 5% 5% 5% Zmiany kursu walutowego ** nie dotyczy -10% 5% Faktyczny zwrot z inwestycji *** 5% -5% 10% * W walucie bazowej funduszu. ** Zmiany wartości waluty bazowej do waluty inwestora. *** W walucie lokalnej. Wektory zmian kursów walut mogą zmieniać się błyskawicznie, w związku z czym wielu inwestorów może nie być w stanie trafnie oszacować, czy wpływ zmian kursowych na zwroty z ich inwestycji będzie pozytywny czy negatywny. Tytuły uczestnictwa zabezpieczone hedgingiem Inwestorzy, którzy chcą uniknąć takiej niepewności, mogą rozważyć inwestowanie w tytuły uczestnictwa denominowane w ich lokalnych walutach i zabezpieczone przed zmianami kursowymi. Celem zabezpieczonych klas tytułów uczestnictwa jest ograniczenie wpływu wahań kursów walut na zwroty z inwestycji uzyskiwane przez tych inwestorów, których waluty lokalne są inne niż waluta bazowa funduszu. Innymi słowy, klasy te umożliwiają inwestowanie w różnych walutach alternatywnych i osiąganie porównywalnych zwrotów z tymi generowanymi przez tytuły uczestnictwa denominowane w walucie bazowej. Wracając do przykładu omawianego powyżej, gdyby inwestycje w EUR i PLN obejmowały zabezpieczone klasy tytułów uczestnictwa (czyli denominowane w walutach lokalnych, tj. EUR i PLN), przyniosłyby podobne zwroty co inwestycje w USD, tj. ok. 5%. Zabezpieczenie polega na utrzymywaniu instrumentów hedgingowych (np. trzymiesięcznych kontraktów walutowych typu forward), których wyniki niwelują wpływ wahań kursów walut. Transakcje nabycia i umorzenia tytułów uczestnictwa danej klasy oraz wyniki zabezpieczających je aktywów są codziennie monitorowane w celu zapewnienia, że wartość instrumentów hedgingowych jest odpowiednio wysoka, by skutecznie niwelować wpływ zmian kursowych, ale jednocześnie nie jest wyższa niż wartość samych tytułów, co miałoby niepożądany wpływ na stopy zwrotu. Gdy to konieczne, instrumenty hedgingowe są kupowane lub sprzedawane (w zależności od potrzeb), by tytuły uczestnictwa stale były odpowiednio zabezpieczone (utrzymywane musi być zabezpieczenie % tytułów uczestnictwa; utrzymywanie hedgingu w tym względnie elastycznym przedziale pozwala zredukować ryzyko niepotrzebnych dodatkowych transakcji instrumentami hedgingowymi). O czym trzeba pamiętać, inwestując w zabezpieczone tytuły uczestnictwa Wyniki Choć celem zabezpieczonych klas tytułów uczestnictwa jest zapewnienie inwestycjom w różnych walutach porównywalnych zwrotów, wyniki tych klas tytułów mogą nieco odbiegać od wyników klas tytułów denominowanych w walucie bazowej (lub w innych walutach lokalnych) z kilku powodów, takich jak: Różnice pomiędzy stopami procentowymi mającymi zastosowanie dla waluty bazowej funduszu i waluty, w jakiej denominowane są zabezpieczone klasy tytułów uczestnictwa. Przykładowo, stopy procentowe w USA od kilku lat utrzymywane są na niemal zerowym poziomie, podczas gdy w Polsce są znacznie wyższe. W rezultacie, zabezpieczone tytuły denominowane w PLN wypracowałyby za ten okres wyższe zwroty niż tytuły denominowane w USD, pomimo stosowanego hedgingu. Należy także zauważyć, że gdyby stopy w USA były wyższe niż w Polsce, zabezpieczone tytuły uczestnictwa denominowane w PLN mogłyby wygenerować niższe zwroty niż te wypracowane przez tytuły denominowane w walucie bazowej. Rzeczywiste koszty zakupu kontraktów walutowych na rynku. Dodatkowe koszty generowane przez duży wolumen transakcji kupna lub umorzenia tytułów uczestnictwa danej klasy. Wykonanie kontraktów walutowych forward może trwać nawet cztery dni, a więc zmiany kursów walut nie są odzwierciedlane ze stuprocentową dokładnością. Ryzyko utraty możliwych zysków Z zabezpieczonymi tytułami uczestnictwa związane jest także ryzyko utraty dodatkowych zysków: klasy tytułów uczestnictwa, które nie wykorzystują hedgingu, mogą czasem zyskiwać na wahaniach kursów walut, a inwestorzy utrzymujący tytuły zabezpieczone hedgingiem tracą ekspozycję na te zyski. Hedging nie eliminuje całkowicie ryzyka walutowego Należy uwzględnić także fakt, że choć zabezpieczone tytuły uczestnictwa mogą redukować wpływ wahań kursu waluty inwestora do waluty bazowej funduszu, nie eliminują całkowicie ryzyka walutowego, na jakie narażony jest portfel funduszu. Jeżeli fundusz utrzymuje aktywa denominowane w walucie innej niż bazowa waluta funduszu, wahania kursów tych walut mogą mieć wpływ negatywny lub pozytywny na stopy zwrotu z tych aktywów. Czasami zarządzający portfelem może podjąć decyzję o zmniejszeniu ryzyka walutowego poprzez zmodyfikowanie ekspozycji na to ryzyko w ramach strategii inwestycyjnej funduszu, a w innych przypadkach ryzyko walutowe postrzegane jest jako część tej strategii. Brak gwarancji Stopień pewności zabezpieczenia hedgingiem zależy od zdolności do zrównoważenia aktualnej wartości aktywów walutowymi kontraktami terminowymi typu forward. Podsumowanie Niektórzy zarządzający inwestycjami unikają hedgingu walutowego, uznając, że działy skarbowe ich firm dostatecznie skutecznie zabezpieczają ich inwestycje przed ekspozycją na ryzyko walutowe. Klasy zabezpieczonych tytułów uczestnictwa mogą jednak uspokoić tych inwestorów, którzy obawiają się nadmiernej aprecjacji własnych walut w stosunku do waluty bazowej funduszu. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży, ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Franklin Templeton Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.A. profesjonalną organizację finansową podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). 5

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Biuletyn Informacyjny Prestige nr 5 (18) wrzesień październik 2010 r. Temat miesiąca Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna Patrząc na ostatnie miesiące, można powiedzieć, że polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Biuletyn Informacyjny Prestige nr 3 (16) maj czerwiec 2010 Temat miesiąca Fundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym Sukces wymaga koncentracji Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Czy duża liczba spółek w

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny 2014

Prospekt Informacyjny 2014 Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt Informacyjny 2014 Sporządzony 4 maja 2015 roku Prospekt Informacyjny Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK Sporządzony w Warszawie 4 maja 2015 roku Aviva

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok 1 01 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 02 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2013 ROKU 9 Podstawowe trendy w polskiej gospodarce 9 Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo