Instrukcja wdrożeniowa Subiekta Sprint (v 1.01)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wdrożeniowa Subiekta Sprint (v 1.01)"

Transkrypt

1 Instrukcja wdrożeniowa Subiekta Sprint (v 1.01) 1. Informacje wstępne i wymagania sprzętowe Subiekt Sprint jest systemem przeznaczonym dla firm obsługujących klientów detalicznych, którym zaleŝy na szybkim realizowaniu sprzedaŝy. Dzięki zaprojektowanemu pod kątem szybkości rejestracji sprzedaŝy interfejsowi uŝytkownicy mogą w ultrakrótkim czasie rejestrować dokonywaną sprzedaŝ. Wymagania sprzętowe i systemowe do pracy Subiekta Sprint: Subiekt GT (wer lub nowsza) lub Navireo (wersja 1.05 lub nowsza); komputer z procesorem 500 MHz (lub lepszym); 512 MB pamięci RAM (lub więcej); system operacyjny Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7 (lub nowszy); Microsoft Internet Explorer 6.0 (lub nowszy) około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym; dowolny napęd CD-ROM (do instalacji programu); system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2005 lub bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition dostarczana jest na instalacyjnej płycie CD; platforma.net Framework 2.0 (dostarczana na płycie instalacyjnej); dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków). 2. Modele pracy Subiekta Sprint W skład Subiekta Sprint wchodzą następujące programy: SprzedaŜ (POS) jest to stanowisko sprzedaŝy (np. stanowisko kasjera w markecie), Serwis fiskalny usługa umoŝliwiająca rejestrację fiskalną dokonywanej sprzedaŝy (niezbędna na stanowisku sprzedaŝy, jeśli wystawiane dokumenty mają być fiskalizowane), Zarządzanie (SOS) program do zarządzania pracy sklepem, w którym definiuje się parametry sprzedaŝy, rozpoczyna i kończy sesje kasjerów, itd. (stanowisko kierownika) oraz zarządza synchronizacją danych, Serwis komunikacyjny usługa synchronizująca dane Subiekta Sprint i Subiekta GT lub systemu Navireo. Synchronizacja jest dwukierunkowa dane są przesyłane w obie strony. MenedŜer synchronizacji program zarządzający usługami synchronizacji. UmoŜliwia definiowanie i śledzenie wyników synchronizacji danych wielu oddziałów z jednego miejsca. Raportuj błąd program słuŝący do wysyłania informacji o błędzie w programie. Wraz ze zgłoszeniem wysyłane są logi, które mogą ułatwić ustalenie przyczyny wystąpienia błędu. Przed dokonaniem wdroŝenia systemu naleŝy wybrać model pracy: rozproszony lub centralny. Od wyboru modelu zaleŝy, jakie składniki instalacji systemu będą wymagane oraz jak prawidłowo skonfigurować system. 1

2 Model rozproszony istnieje od pierwszej wersji Subiekta Sprint. Zalecany jest dla małych wdroŝeń (dla jednego sklepu bez oddziałów). W modelu tym system został podzielony na dwie wirtualne części: centralę i oddział(y) sklepu. W centrali znajduje się baza danych Subiekta GT/Navireo, do której trafiają wystawione we wszystkich oddziałach dokumenty. W centrali nie jest konieczne instalowanie Ŝadnego składnika Subiekta Sprint. W oddziale (oddziałach) znajduje się baza danych Subiekta Sprint oraz stanowiska sprzedaŝy i zarządzania. KaŜdy sklep (oddział) posiada swoją oddzielną bazę danych Subiekta Sprint, co najmniej jedno stanowisko sprzedaŝy oraz stanowisko zarządzania (technicznie mogą one znajdować się na jednym komputerze). Zazwyczaj baza danych, stanowiska sprzedaŝy (POS-y), stanowiska zarządzania (SOS-y) oraz usługa synchronizująca dane oddziału z centralą znajdują się na oddzielnych komputerach. Przy załoŝeniu, iŝ kaŝde z ww. to oddzielne stanowisko, do poprawnej pracy wymagane jest zainstalowanie następujących składników: Serwer bazy danych: nie jest wymagany Ŝaden składnik Subiekta Sprint ani systemu handlowego. Stanowisko synchronizacji danych: wymagane jest zainstalowanie składnika Serwis komunikacyjny systemu Subiekt Sprint oraz systemu handlowego (Subiekt GT lub Navireo). Instalacja systemu handlowego jest niezbędna, poniewaŝ synchronizacja korzysta z mechanizmów Sfery dla Subiekta GT, która zawarta jest w binariach systemu handlowego. Licencja na Sferę dla Subiekta GT nie jest wymagana. WaŜne jest, aby wersja Subiekta GT lub Navireo odpowiadała wersji bazy danych tego programu w centrali. Przykładowo, jeśli w centrali baza danych Subiekta 2

3 GT jest w wersji 1.22, to na stanowisku synchronizacji wymagane jest zainstalowanie wersji 1.22 Subiekta GT. Stanowisko zarządzania: wymagane jest zainstalowanie składnika Zarządzanie Stanowisko sprzedaŝy: wymagane jest zainstalowanie składnika SprzedaŜ oraz ewentualnie serwisu fiskalizacji (jeśli na stanowisku ma być dokonywana rejestracja fiskalna wystawianych tam dokumentów). Oczywiście ww. stanowiska moŝna łączyć ze sobą. W takim przypadku naleŝy zainstalować składniki wymagane przez wszystkie łączone stanowiska. Przykładowo, jeśli ma powstać stanowisko zarządzania i synchronizacji, naleŝy zainstalować na nim składniki: Zarządzanie, Serwis komunikacyjny oraz Subiekt GT lub Navireo. W centrali, na komputerze, na którym znajduje się baza danych, nie jest wymagane instalowanie Ŝadnego składnika Subiekta Sprint ani Subiekta GT. Model centralny został zaimplementowany w wersji Jest on sugerowany dla większych wdroŝeń. W odróŝnieniu od modelu rozproszonego usługa synchronizacji jest po stronie centrali a nie oddziału. Takie umiejscowienie powoduje stabilniejsze i szybsze działanie synchronizacji przy pracy na wielu połączeniach oddziały centrala. Aby moŝliwe było zarządzanie usługami synchronizacji z wieloma oddziałami, w centrali wymagane jest zainstalowanie menedŝera synchronizacji, który zarządza synchronizacji danych z 3

4 wszystkimi sklepami i umoŝliwia sparametryzowanie ich działania niezaleŝnie od siebie (np. zakresu synchronizowanych danych, częstotliwości i pory automatycznej synchronizacji, itd). Przy pracy w tym modelu w oddziałach nie trzeba instalować programu Serwis komunikacyjny, poniewaŝ wykonanie wszystkich zadań synchronizacji leŝy po stronie centrali. W tym modelu, do pracy w centrali na stanowiskach sprzedaŝy i zarządzania oraz bazy danych niezbędne są identyczne składniki, jak w przypadku modelu rozproszonego. Nie ma tutaj stanowiska synchronizacji danych, więc niezalecane jest instalowanie w centrali zarówno serwisu komunikacji jak i menedŝera synchronizacji. W centrali natomiast naleŝy zainstalować menedŝera synchronizacji oraz serwis komunikacyjny. Aby synchronizacja działała, niezbędne jest takŝe zainstalowanie Subiekta GT lub Navireo w wersji zgodnej z bazą danych Subiekta/Navireo. 3. Instalacja Subiekta Sprint Instalacja rozpoczyna się samoczynnie po włoŝeniu płyty instalacyjnej do napędu CD. JeŜeli to nie nastąpi, naleŝy uruchomić plik START.EXE znajdujący się na płycie CD. Zostanie wówczas uruchomiony program sterujący instalacją. Jeśli uŝytkownik dokonuje instalacji w systemie Windows Vista, Windows 2008 oraz Windows 7, moŝe zobaczyć poniŝszy komunikat: NaleŜy w nim wybrać opcję uruchomienia programu Start.exe. Po zamknięciu ww. komunikatu pokaŝe się prezentacja programu. W niej naleŝy wybrać opcję instalacji Subiekta Sprint lub teŝ motoru bazy danych (SQL Server 2005 Express Edition). Po rozpoczęciu procesu instalacji naleŝy wybrać jej typ: 4

5 Domyślnie program udostępnia trzy typy: Instalacja pełna instaluje wszystkie składniki. Oznacza to, Ŝe na takim stanowisku moŝliwa będzie praca zarówno stanowiska sprzedaŝy, zarządzania, jak i synchronizacji. Instalacja typu SprzedaŜ zainstaluje komponenty niezbędne do pracy na stanowisku sprzedaŝy. Taki typ instalacji jest sugerowany na stanowiskach kasjerskich. Instalacja typu Zarządzanie spowoduje zainstalowanie komponentów niezbędnych do zarządzania pracą sklepu (stanowisko kierownika) oraz komponentów odpowiedzialnych za synchronizacje. Z kolei wybór instalacji niestandardowej spowoduje wyświetlenie listy wszystkich składników i moŝliwość wyboru zainstalowania dowolnego z nich. Pozwoli takŝe na zmianę domyślnej lokalizacji instalowanych plików: 5

6 UŜytkownik będzie mógł sam zdecydować, jakie składniki systemu zainstalować. Po wybraniu komponentów do zainstalowania uŝytkownik zostaje poproszony o podanie serwera, na którym znajduje się (lub zostanie dopiero utworzona) bazy danych Subiekta Sprint. Podając nazwę serwera, naleŝy równieŝ wybrać sposób autentykacji. Po wybraniu serwera - o ile istnieje juŝ na nim załoŝona baza danych Subiekta Sprint moŝna wybrać domyślną bazę danych, z którą będzie się łączyć nowo instalowany Subiekt Sprint. W ostatniej fazie instalacji uŝytkownik moŝe skorzystać z opcji optymalizacji zainstalowanych plików programu. Optymalizacja jest operacją długotrwałą, ale spowoduje, iŝ program powinien uruchamiać się i być gotowy do pracy szybciej. Domyślnie (z racji czasochłonności tej operacji) znacznik przeprowadzenia tej operacji jest niewłączony. Po zakończeniu procesu instalowania wizard instalacyjny wyświetli informację o zakończeniu instalacji oraz zaproponuje (o ile wybrano składnik serwisu fiskalnego) przeprowadzenie automatycznego wyszukania drukarek fiskalnych podłączonych do stanowiska. Jeśli uŝytkownik potwierdzi tę operację, uruchomiony zostanie programu Fiskalizacja.WykrywaczUrzadzen.exe, który wyszuka podłączone do komputera drukarki fiskalne. 4. Pliki XML, HTHL oraz logi Subiekt Sprint zapisuje pewne ustawienia programu w plikach XML. PoniŜej wykazano, jakie dane i w jakich plikach są zawarte wraz z ich umiejscowieniem. Dodatkowo takŝe opisane zostały pliki logów, które mogą być pomocne w sytuacji, gdy występuje błąd i nie jest znana jego przyczyna. 6

7 Pliki synchronizacji: Nazwa pliku: Opis: Przykładowa ścieŝka: parametryuslugi.xml Plik określa port działania usługi i domyślny timeout zapytań bazodanowych (domyślnie 30 sekund) Sprint\synchronizacja\parametryUslugi.xml 1 users\insert\subiekt Sprint\synchronizacja\ parametryuslugi.xml 2 startup.xml sklepy.xml synchronizator.xml system_zewn.xml UstawieniaDodatkowe.xml Plik określa z którą bazą SS połączy się usługa synchronizacji przy starcie systemu (wykorzystywany w trybie Zarządzanie ) Plik definiuje sklepy SS z którymi łączy się usługa synchronizacji (wykorzystywany w trybie MenedŜer ) Plik zawiera dane połączenia do usługi synchronizacji (wykorzystywany w trybie MenedŜer ) Plik zawiera dane połączenia do bazy systemu zewnętrznego (wykorzystywany w trybie MenedŜer ) Plik zawiera ustawienia czasów oczekiwania na odpowiedzi serwera (timeouty) Sprint\synchronizacja\startup.xml users\insert\subiekt Sprint\synchronizacja\ startup.xml Sprint\synchronizacja\sklepy.xml users\insert\subiekt Sprint\synchronizacja\ sklepy.xml Sprint\synchronizacja\synchronizator.xml users\insert\subiekt Sprint\synchronizacja\ synchronizator.xml Sprint\synchronizacja\system_zewn.xml users\insert\subiekt Sprint\synchronizacja\ system.xml Sprint\ UstawieniaDodatkowe.xml users\insert\subiekt Sprint\ UstawieniaDodatkowe.xml 1 Dotyczy Windows Vista i Windows 7 2 Dotyczy Windows XP i inne 7

8 Pliki logów: Nazwa pliku: Opis: Przykładowa ścieŝka: log-serwissynchronizacji.txt Sprint\log-serwissynchronizacji.xml log-serwisfiskalizacji.txt Plik logu usługi synchronizacji. W logu zapisywane są czasy trwania poszczególnych faz synchronizacji. Plik logu usługi fiskalizacji Sprint\log-serwis-synchronizacji.xml Sprint\log-serwisfiskalizacji.xml Sprint\log-serwis-fiskalizacji.xml log-sos.txt Plik logu aplikacji Zarządzanie Sprint\log-sos.xml Sprint\log-sos.xml poslogxx.txt (gdzie XX to liczba od 1 do 10) Plik logu aplikacji SprzedaŜ C:\Users\Kowalski\AppData\Roaming\InsERT\Subiekt Sprint\poslog C:\ Documents and settings \Kowalski\ \InsERT\Subiekt Sprint\poslog Pliki inwentaryzora: Nazwa pliku: Opis: Przykładowa ścieŝka: Inwentaryzator.xsd Schemat opisujący strukturę pliku, który jest czytelny dla systemu Subiekt Sprint. Sprint\Inwentaryzator\Inwentaryzator.xsd Sprint\Inwentaryzator\Inwentaryzator.xsd Inwentaryzator.xslt Transformata opisująca przekład danych dostarczonych przez inwentaryzator do schematu zgodnego z plikiem XSD. Sprint\Inwentaryzator\Inwentaryzator.xslt Sprint\Inwentaryzator\Inwentaryzator.xslt Pliki wyświetlacza aplikacji SprzedaŜ: Nazwa pliku: Opis: Przykładowa ścieŝka: blokada.xml wyświetlaczu w trybie blokady programu. Sprint\Wyswietlacz\Blokada.xml Sprint\Wyswietlacz\Blokada.xml 8

9 nowapozycja.xml wyświetlaczu po dodaniu nowej pozycji na dokument. Sprint\Wyswietlacz\NowaPozycja.xml Sprint\Wyswietlacz\ NowaPozycja.xml nowydokument.xml pologowaniu.xml wyświetlaczu przy rozpoczynaniu nowego dokumentu. wyświetlaczu po zalogowaniu uŝytkownika. Sprint\Wyswietlacz\NowyDokument.xml Sprint\Wyswietlacz\NowyDokument.xml Sprint\Wyswietlacz\PoLogowaniu.xml Sprint\Wyswietlacz\ PoLogowaniu.xml poplatnosci.xml wyświetlaczu po dokonaniu płatności. Sprint\Wyswietlacz\PoPlatnosci.xml Sprint\Wyswietlacz\PoPlatnosci.xml pouruchomieniu.xml wyświetlaczu po załadowaniu programu. Sprint\Wyswietlacz\PoUruchomieniu.xml Sprint\Wyswietlacz\PoUruchomieniu.xml przedplatnoscia.xml wyświetlaczu przed dokonaniem płatności. Sprint\Wyswietlacz\PrzedPlatnoscia.xml Sprint\Wyswietlacz\PrzedPlatnoscia.xml wprowadzenieklienta.xml wyświetlaczu po zmianie kontrahenta dokumentu. Sprint\Wyswietlacz\WprowadzenieKlienta.xml Sprint\Wyswietlacz\WprowadzenieKlienta.xml opoznieniefiskalizacji.txt Plik definiuje (w sekundach) opóźnienie uruchamiania serwisu fiskalizacji przy automatycznym uruchamianiu usługi. Sprint\opoznienieFiskalizacji.txt Sprint\opoznienieFiskalizacji.txt 9

10 %NazwaBazy%_%LoginPracownika%.fst Plik z otwartymi i niezapisanymi danymi dokumentów uŝytkownika. Z niego następuje awaryjne odzyskanie danych o niezapisanych dokumentach. Sprint\restore\%NazwaBazy%_%LoginPracownika%.fst Sprint\%NazwaBazy%_%LoginPracownika%.fst Pliki szablonów HTML aplikacji SprzedaŜ: Nazwa pliku: Opis: Przykładowa ścieŝka: blokada.html logowanie.html ekrankliencki.html Plik definiuje jakie dane będą wyświetlane na lewym panelu podczas blokady. Plik definiuje jakie dane będą wyświetlane na lewym panelu podczas logowania. Plik definiuje jakie dane będą wyświetlane na drugim ekranie podłączonym do komputera. Sprint\Wyswietlacz\Blokada.xml users\insert\subiekt Sprint\Wyswietlacz\Blokada.xml Sprint\Wyswietlacz\NowaPozycja.xml users\insert\subiekt Sprint\Wyswietlacz\ NowaPozycja.xml Sprint\Wyswietlacz\NowyDokument.xml users\insert\subiekt Sprint\Wyswietlacz\NowyDokument.xml 5. Urządzenia zewnętrzne Subiekt Sprint współpracuje z następującymi urządzeniami zewnętrznymi: Drukarki fiskalne przetestowane we współpracy z Subiektem Sprint: Emar Printo 57T, Elzab Mera, Upos FP-T260FVA, Posnet Thermal HS FV Drukarki fiskalne wg producentów mające kompatybilne protokoły transmisji z następującymi: Elzab Omega, Posnet Thermal, Posnet Temo, Innova Profit, Innova Market, Torell Andros. Drukarki Novitus obsługujące dwa rodzaje protokołów: własny oraz ten, który został uŝyty do komunikacji z drukarką Emar Printo 57T. Urządzenia te mają moŝliwość w ich konfiguracji wyboru jednego z tych protokołów: Vento, Viking (produkowane po 2001roku), Vega Mobil (produkowane po 2001r.), Vivo, Quarto, Delio Prime. czytniki kodów kreskowych emulujące działanie klawiatury, 10

11 czytniki kart rabatowych (magnetycznych) klientów, wagi elektroniczne, szuflady, wyświetlacze, inwentaryzatory przetestowane urządzenia to: Cypherlab 8300-L oraz Metrologic sp5600, ekrany dotykowe. Do skonfigurowania drukarek fiskalnych słuŝy program Fiskalizacja.WykrywaczUrzadzen.exe. Jeśli w czasie instalowania programu uŝytkownik zaznaczył opcję Dodaj drukarki fiskalne, program wystartuje automatycznie po zainstalowaniu Subiekta Sprint. Wykrywacz moŝna takŝe wywołać, uruchamiając Fiskalizacja.WykrywaczUrzadzen.exe z lokalizacji, gdzie zainstalowany jest Subiekt Sprint. W pierwszym oknie naleŝy wybrać, czy drukarki mają być wykryte automatycznie czy teŝ mają być dodane manualnie przez uŝytkownika: Wyszukiwanie automatyczne pokazuje na liście wszystkie znalezione przez niego drukarki: 11

12 Jeśli jednak zdarzy się, iŝ podłączona drukarka nie została znaleziona, uŝytkownik ma moŝliwość ręcznego dodania konfiguracji urządzenia. Wystarczy w powyŝszym oknie wybrać opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście. Ręczne dodawanie konfiguracji urządzenia moŝna równieŝ wywołać w pierwszym ekranie wykrywacza. 12

13 Dodanie ręczne drukarki fiskalnej jest wykorzystywane najczęściej, gdy program nie zna podłączonego do komputera urządzenia, a urządzenie jest zgodne (pod względem protokołu transmisji) z jednym ze sterowników predefiniowanych w programie. NaleŜy wybrać sterownik, z którym kompatybilne jest urządzenie, a następnie podać jego nazwę (pod jaką będzie widziane w programie) i parametry połączenia. Po wprowadzeniu tych danych moŝna skorzystać z opcji przetestowania połączenia z urządzeniem. Subiekt Sprint umoŝliwia takŝe zdalną fiskalizację. Wystarczy zdefiniować wtedy jedną drukarkę fiskalną i jest techniczna moŝliwość korzystania z niej na wielu stanowiskach. 6. Pozostałe czynności Po wybraniu modelu pracy, ilości stanowisk, zainstalowaniu na nich odpowiednich komponentów oraz wykryciu drukarek fiskalnych, naleŝy: z poziomu Subiekta GT lub Navireo dodać pracowników, którzy będą obsługiwać Subiekta Sprint (Słowniki -> Personel), ewentualnie nadać im uprawnienia i przypisać kasę, do której będą trafiać zaimportowane z Subiekta Sprint dokumenty finansowe powiązane z handlowymi, uruchomić program Zarządzanie na jednym ze stanowisk i załoŝyć nowy sklep, wprowadzić licencje, wybrać model synchronizacji z Subiektem GT lub Navireo, pobrać dane (zsynchronizować) z systemu handlowego (dane podmiotu, elementy słownikowe, kartoteki towarów i kontrahentów, itd.), wpisać dane sklepu, zdefiniować role i przypisać je uŝytkownikom Subiekta Sprint zdefiniować stanowiska pracy i ewentualnie przypisać im współpracę z urządzeniami zewnętrznymi (wagi, drukarki, ekran dotykowy, itd.), zdefiniować płatności, waluty, sposób pracy z sesjami, sposób fiskalizacji oraz ewentualnie filtry, działy i kategorie na potrzeby stanowisk z ekranami dotykowymi. Wszystkie ww. operacje opisane są w systemie pomocy do Subiekta Sprint (lub Navireo Szybka sprzedaŝ). 7. Pytania i odpowiedzi: 1. Czy Subiekt Sprint działa na Windows 98? Nie, do pracy Subiekt Sprint wymaga co najmniej Windowsa XP SP3 lub nowszej wersji. 2. Czy do pracy Subiekta Sprint potrzebna jest licencja Sfery dla Subiekta? Nie, licencja nie jest wymagana. 3. Czy wymagany jest Subiekt GT? Zainstalowanie Subiekta GT lub Navireo (w wersji zgodnej z wersją bazy danych tych programów) niezbędne jest na stanowisku, gdzie działa usługa (lub menadŝer) synchronizacji. 13

14 4. Czy moŝna współpracować z Navireo? Tak, od wersji 1.01 Navireo Szybka sprzedaŝ współpracuje z Navireo. W podmiocie, z którym współpracować ma Navireo Szybka sprzedaŝ, wymagana jest licencja Szybka sprzedaŝ. 5. Czy w Subiekcie Sprint moŝliwa jest do wykonania zdalna fiskalizacja? Tak, Subiekt Sprint umoŝliwia zdalną fiskalizację. Wystarczy zdefiniować wtedy jedną drukarkę fiskalną i w konfiguracji stanowisk (w programie Zarządzanie ) przypisać ją do innych stanowisk. 6. Co zrobić, gdy nie moŝna połączyć się z serwerem bazy danych lub serwisem synchronizacji? NaleŜy: sprawdzić działanie firewall a, czy nie blokuje SQL Servera, na komputerze, z którego nie moŝna uzyskać połączenia (zwanego dalej końcówką ), zainstalować MS SQL Server 2005 Backward Compatibility (dołączony na płycie instalacyjnej), na końcówce i serwerze włączyć protokół TCP/IP w konfiguracji serwera, oraz SQL Browsera (w SQL Server Configuration Manager ) Jeśli to nie pomaga, spróbować: na serwerze ustawić na sztywno port (SQL Server Configuration Manager -> parametry instancji do której ma być łączenie) na końcówce, ustawić łączenie się do serwera poprzez wpisanie IP serwera i numeru portu, np.: ,

Cena. 400,00 PLN netto

Cena. 400,00 PLN netto Subiekt Sprint to system dla firm, które chcą szybko i łatwo obsługiwać klientów detalicznych. Mogą z niego korzystać zarówno pojedyncze sklepy, jak i sieci, sklepy jedno- i wielostanowiskowe, samoobsługowe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Comarch OPT!MA 17.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 17.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r.

Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r. Poradnik dla uŝytkowników Subiekta 5 Euro dotyczący zmian w podatku od towarów i usług obowiązujących od 01.01.2011r. Od 1 stycznia 2011r. wchodzi w Ŝycie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows

Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows Sterowniki urządzeń zewnętrznych w pracy lokalnej i sieciowej w programach firmy InsERT dla Windows 1/5 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ... 3 2. TRYBY PRACY... 3 2.1 TRYB LOKALNY - APLIKACJA I STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Szczególne cechy usług w CDN Online

Szczególne cechy usług w CDN Online Szczególne cechy usług w CDN Online Spis treści 1. Konfiguracja komputera klienta do pracy w systemie CDN Online... 3 2. Obsługa drukarek fiskalnych w usługach CDN OPT!MA i CDN XL... 4 3. Obsługa kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Przykład wykorzystania programu Mini Mag do zarządzania kasami ELZAB z wykorzystaniem sieci rozległej WAN

Przykład wykorzystania programu Mini Mag do zarządzania kasami ELZAB z wykorzystaniem sieci rozległej WAN Przykład wykorzystania programu Mini Mag do zarządzania kasami ELZAB z wykorzystaniem sieci rozległej WAN Czego potrzebujemy: - Dowolny model kas fiskalnych ELZAB - Multiplekser ELZAB LAN - Router z dostępem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Dokumenty zbiorcze Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program to narzędzie umożliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów źródłowych różnych typów. Program posiada również możliwość

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? 1. Do czego służy program? Program dodatkowy dla InsERT GT jest osobną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Program korzysta z danych zgromadznych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

System rabatowy dla Subiekta GT

System rabatowy dla Subiekta GT Do czego służy program? Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT. Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition CDN OPT!MA 14.0. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 System CDN OPT!MA i współpraca z SQL Server 2005 Express Edition Data aktualizacji: 29.07.2008 r. Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści Wstęp... 3 Edycje SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import kontrahentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala,

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

PC-MARKET 7. Program przeznaczony dla sklepu, supermarketu, hurtowni PROGRAMY SERII PC-MARKET

PC-MARKET 7. Program przeznaczony dla sklepu, supermarketu, hurtowni PROGRAMY SERII PC-MARKET PC-MARKET 7 Program przeznaczony dla sklepu, supermarketu, hurtowni PROGRAMY SERII PC-MARKET PC-Market 7 Kompleksowe oprogramowanie do obsługi sklepu dla MS Windows, z bazą danych opartą na silniku SQL;

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL.

Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Instalacja Joomla Opis instalacji oparto na przykładzie serwera SUPERHOST z obsługą PHP i MySQL. Przygotowanie bazy danych: Nie będę się tu rozwodzić nad instalacją i konfiguracją serwera MySQL, zakładając

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT (Subiekt)

Instrukcja obsługi programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT (Subiekt) Instrukcja obsługi programu Profilowanie GRID dla Subiekta GT (Subiekt) 1. Informacja o programie ogólny opis działania Program umożliwia ograniczenie widoczności dokumentów oraz kontrahentów dla pracowników.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 by InsERT S.A. Redakcja techniczna: Krzysztof Raszczuk. Korekta: Agnieszka Nasuszny. Skład i łamanie: Szczepan Gwizdalewicz

Copyright 2009 by InsERT S.A. Redakcja techniczna: Krzysztof Raszczuk. Korekta: Agnieszka Nasuszny. Skład i łamanie: Szczepan Gwizdalewicz Użyte narzędzia: Microsoft.NET Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Microsoft SQL Server 2005, Microsoft InstallShield 7.04, InstallShield Software Microsoft XML 4.0, Microsoft

Bardziej szczegółowo

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania SPSS Statistics przy użyciu licencja dla jednego użytkownika. Licencja

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

Kompletacja WZ Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Kompletacja WZ Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program umożliwia kompletację pozycji z dokumentów WZ (Wydanie Zewnętrzne) za pomocą czytnika kodów kreskowych. Czytnik powinien być skonfigurowany tak, aby działał w trybie klawiatury.

Bardziej szczegółowo

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU

e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU Wprowadzenie 1 e-audytor v.3.x INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA SYSTEMU W celu wyłączenia automatycznego QuickStartu należy z poziomu econsole w menu: Narzędzia > Konfiguracja > e-console w Konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji

SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji SMS WINDYKATOR Instrukcja instalacji i konfiguracji 1 OGÓLNY OPIS PROGRAMU Program SMS Windykator służy do generowania i wysyłania powiadomień SMS o zaległych płatnościach. Dane do przygotowania powiadomień

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO

SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO SYSTEM GASTRONOMICZNY FIS-POS BISTRO FIS POS BISTRO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-POS BISTRO jest to system gastronomiczny, który odpowiada za sprzedaż i obsługę klienta w punktach gastronomicznych i restauracjach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych

Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Instrukcja administratora Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych Opracowali: ElŜbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH Wersja i podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT

Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT 2015 Instrukcja obsługi do programu i-monitallegro GT ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe... 3 2.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

1. Do czego służy program?

1. Do czego służy program? 1. Do czego służy program? Przeznaczeniem programu jest obsługa wydań magazynowych na potrzeby wykonywania usług z użyciem towarów z własnego magazynu. Użytkownikiem programu mogą być np. firmy budowlane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

System rabatowy Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

System rabatowy Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Przy pomocy programu System rabatowy można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów lub grup kontrahentów. Istnieje możliwość przypisania do towaru stałej ceny lub

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS

OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS OPIS DLA UśYTKOWNIKA, DEDYKOWANEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO CEFARM BIAŁYSTOK DLA KS-APTEKA WINDOWS I. Informacje ogólne jest rozszerzeniem systemu KS-APTEKA umoŝliwiającym rejestrowanie zdarzeń oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Pobierz bibliotekę AccessDatabaseEngine dla systemów 64-bitowych.

Pobierz bibliotekę AccessDatabaseEngine dla systemów 64-bitowych. Import Towarów XLS dla Subiekta GT Do czego służy program? Program umożliwia import towarów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które kolumny z

Bardziej szczegółowo