AKO-5004 Instrukcja do oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKO-5004 Instrukcja do oprogramowania"

Transkrypt

1 AKO-5004 Instrukcja do oprogramowania Aby uzyskać dostęp do aplikacji, o ile oprogramowanie serwerowe jest zainstalowane na tym samym komputerze, otwórz okno Internet Explorer i wpisz Jeżeli istnieje potrzeba zdalnego połączenia, wpisz adres IP komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie serwerowe AKO-5004 np.: Pojawi się następujący ekran: Po pierwszym wprowadzeniu klucza aplikacji w trybie super użytkownika (superuser) podaj Login oraz Hasło, małymi literami i bez spacji. Nastąpi wejście jako Administrator Systemu, ze wszystkimi uprawnieniami, co między innymi pozwala na tworzenie nowych użytkowników oraz sukcesywne przyznawanie im uprawnień normalnych użytkowników lub Administratorów. Zaleca się, aby stworzyć tylko jednego Administratora, a pozostałych jako normalnych użytkowników z uwagi na zagrożenie, że jeżeli dwóch użytkowników uzyska jednoczesny dostęp do profilu Administratora, może dojść do nadpisania ważnych danych dotyczących zarówno urządzeń, jak i profili użytkowników.

2 Po wprowadzeniu loginu i hasła nastąpi przeniesienie do następującego ekranu: 1- Administracja ADMINISTRACJA SYSTEMU:

3 Domyślnie zaznaczona będzie zakładka Użytkownicy. Można w niej wygenerować nowego użytkownika lub zmodyfikować charakterystykę profilu użytkownika, który został wprowadzony. Po zaznaczeniu go wyświetli się następujący ekran:

4 Login super użytkownika zawsze będzie mieć uprawnienia administratora i nie powinien być modyfikowany lub usuwany. Jak można zauważyć na poprzednim ekranie, możliwość wprowadzenia zmian dotyczy tylko hasła i języka. Ma to na celu zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem, które mogłoby uniemożliwić dostęp do systemu. Aby utworzyć nowego użytkownika, wystarczy kliknąć na odpowiedni przycisk, a pojawi się następujący ekran: Po zdefiniowaniu użytkowników przejdź do zakładki Komunikacja:

5 Na ekranie wyświetli się menu rozwijane pokazujące wszystkie dostępne porty, które umożliwiają połączenie serwera z podłączonymi urządzeniami AKO. Wybierz ten, do którego podłączono AKO przejściówkę USB-RS485 i wciśnij Zastosuj. Jeżeli posiadasz AKO-5005 PC Web Server, wybierz port w formacie /dev/ttyusb. W tej zakładce znajdują się również parametry odpowiadające konfiguracji sieci: adres IP, maska, DNS i brama. Ważne jest aby prawidłowo skonfigurować te parametry, gdyż w przeciwnym razie niemożliwe będzie zdalne połączenie z jakiegokolwiek komputera. Można również ustawić datę i czas serwera, a także go zatrzymać lub zresetować (jednak tylko jeśli posiadasz Web PC Server AKO-5005). Mając CD AKO-5004, data i czas serwera będą tymi, które są ustawione w komputerze. W tym przypadku będzie można zatrzymać lub zresetować serwer, klikając prawym przyciskiem na logo [SYMBOL], które pojawi się w prawym dolnym rogu ekranu. Opcje NetCard Config, Zmień datę i godzinę serwera oraz Zresetuj/wstrzymaj serwer internetowy są niedostępne w wersji z CD. Wszystkie zapisy temperatury są odnotowywane względem daty i czasu serwera, dlatego też istotne jest, aby dane te były poprawne. UWAGA: Aby zatrzymać urządzenie celem przeniesienia go w inne miejsce, wykorzystaj opcję Stop, wówczas serwer w bezpieczny sposób wstrzyma wszystkie przeprowadzane operacje. Tabelka LOGi zawiera informacje dotyczące możliwych błędów połączenia i ostrzeżeń systemowych serwera. Ma ona cel informacyjny.

6 Po kliknięciu na zakładkę Alarmy pojawi się następujący ekran: Zakładka Konfiguracja zawiera informacje o serwerach ogólnych oraz mailowych: UWAGA: Dla serwera można wybrać dowolny język niezależnie od języków określonych dla poszczególnych użytkowników. Wiadomości alarmowe i ostrzeżenia będą wyświetlane w języku serwera, stąd ważne jest, aby był on jednakowy u różnych użytkowników, gdyż w przeciwnym wypadku mogłoby się okazać, że np. hiszpańskojęzyczny użytkownik otrzymywałby wiadomości w języku angielskim.

7 W zakładce Uaktualnienia można aktualizować aplikację usprawnieniami wprowadzonymi przez AKO na poziomie zarówno sprzętowym, jak i ogólnym: UWAGA: Instalować można wyłącznie aktualizację o wersję wyższą niż zainstalowana, a następnie kontynuować instalowanie kolejnych wersji aż do najświeższej. ADMINISTRACJA SYSTEMU: Dotychczas prezentowane były opcje dotyczące Administracji Systemu. W dalszej kolejności zostaną one przeanalizowane. Zawsze możesz kliknąć na wybraną opcję w ogólnym menu po lewej z dowolnego miejsca w aplikacji. Kliknij na Administracja, a następnie na Urządzenia.

8 Pojawi się następujący ekran: Są dwie opcje poszukiwania urządzeń: Szukaj w zakresie lub Szukaj we wszystkich. Opcja Szukaj we wszystkich rozpocznie poszukiwania wśród wszystkich możliwych adresów Modbus, t.j. od 1 do 256, co jest bardzo powolnym procesem. Zaleca się przeprowadzanie lokalnych poszukiwań w zakresach, w których urządzenie jest zawarte, i w ten sposób można dużo szybciej wykorzystać urządzenia. W tym celu należy z menu rozwijanych Start i End wybrać zakres poszukiwania.

9 Np. szukanie przeprowadzono dla adresów 1 do 5 i otrzymano poniższy wynik: Jak widać, wykryto urządzenia w adresach 1, 3 i 5. Pod adresem 1 jest doskonale zdefiniowane urządzenie AKO-10323, podczas gdy w 2 i 3 Model przedstawia się jako Nieznane Urządzenie. Kliknij na nazwie Nieznane Urządzenie, aby otrzymać wyświetliło się poniższe okno: Z rozwijanego menu Model wybierz urządzenie, które ma być używane. W tym przykładzie pod adresem 3 jest AKO-14128, które to urządzenie musi zostać wybrane. Następnie wypełnij Opis urządzenia oraz Lokalizację. Jeżeli zdefiniowane są specjalne parametry konfiguracyjne urządzenia, możesz je wybrać z menu rozwijanego Konfiguracje. Aby zarejestrować urządzenie, wypełnij wszystkie pola, a następnie wciśnij Dodaj i wówczas urządzenie to zostanie zarejestrowane.

10 Przeprowadź proces rejestracji dla wszystkich urządzeń z listy Szukania. Na koniec procesu pojawi się następujący ekran: Po kliknięciu na Lista pojawi się lista już wybranych urządzeń wraz z modelami: Wciśnij ikonę widniejącą się na prawo od urządzenia, aby wyświetlić wszystkie parametry urządzenia.

11 Kliknij dwa razy na nazwę urządzenia, aby uzyskać dostęp do zestawienia jego parametrów: Wciśnij Edycja i wybierz urządzenie, aby uzyskać dostęp do następującego ekranu:

12 Na tym ekranie można przydzielić i zapisać Konfigurację uprzednio zdefiniowanych dla tego urządzenia parametrów oraz sklonować (t.j. skopiować ten sam zestaw parametrów) je do innego urządzenia należącego do tego samego modelu. Można również zmieniać zawartość pól Opis i Lokalizacja oraz zmienić wartość pola Aktualizacja, gdzie określona jest częstość akwizycji danych z urządzenia do serwera. Pole Aktualizacja nie jest dostępne w urządzeniach z wbudowanymi rejestrami. 2- Wyświetlanie Sekcja wyświetlanie umożliwia dostęp do danych przechowywanych przez system. Po kliknięciu na niej, pojawią się cztery zakładki: Wykresy, Status, Historia i Logi danych. W sekcji Wykresy pojawi się ekran informujący o tym, aby kliknąć myszą w celu określenia szeregu do graficznej prezentacji: W pierwszym menu rozwijanym wybierz urządzenie, którego wykres chcesz otrzymać, a w dalszej kolejności próbę, jednostki i na koniec kolor. Szereg zostanie dodany po kliknięciu na strzałkę. Do jednego szeregu można dodać do 5 szeregów. Po prawej ustaw daty Początku i Końca wykresu, bez względu na to, czy będzie potrzeba zaznaczania punktów, siatkę, maksimum dla X i Y, średnią lub Max./Min.

13 Po ustawieniu tych wszystkich zmiennych wciśnij Zastosuj, a pojawi się wykres. Za pomocą opcji Zapisz i Odczytaj można zapisać wygenerowany wykres, a następnie go później odczytać. Można go również wyeliminować za pomocą odpowiedniej opcji. Jeżeli chcesz, aby wykres wyświetlał się w trybie pełnoekranowym, wciśnij symbol przedstawiający kamerę i drukarkę, a pojawi się nowe okno, którego całą powierzchnię będzie zajmował wykres. Za pomocą tej opcji można wydrukować wykres lub zapisać go jako obraz. Opcja UNE-EN utworzy wykres w tym formacie prawnym, z rozdzielczością 1 mm/godzinę. Na koniec wciśnij piktogram przedstawiający kwadrat i soczewkę, a następnie na wykresie, za pomocą myszy, określ obszar i zastosuj jego zbliżenie poprzez kliknięcie na ikonie pokazującej samą soczewkę. Opcja Odśwież umożliwia aktualizację wykresu w czasie rzeczywistym, z częstotliwością określoną w menu rozwijanym. Oprócz prezentacji graficznej można również oglądać dane zgromadzone na listach w formacie PDF i Excel. Aby tego dokonać, przejdź do Wyświetlanie-Historia. Jak zauważysz, pojawią się cztery zakładki: Dane, Alarmy, Błędy i HACCP. W zakładce Dane możesz uzyskać dane zgromadzone przez oprogramowanie serwera z różnych prób przeprowadzanych na urządzeniu, w zakładce Alarmy możesz uzyskać listę wszystkich zdarzeń związanych z alarmami. Zakładka Błędy wyświetli listę błędów przy połączeniach urządzenia (o ile takie wystąpiły) i wreszcie zakładka HACCP (w rozwinięciu Hazard Analysis and Critical Control Point, czyli Analiza Ryzyka i Krytyczny Punkt Sterujący). HACCP to log specjalnych alarmów, podający czas i datę oraz odstęp w godzinach, zaczynając od uprzednio zdefiniowanego czasu bezpieczeństwa, w którym pewna temperatura została przekroczona. Dodatkowo podana będzie maksymalna temperatura, która wystąpiła w tym czasie.

14 Np. po kliknięciu na Dane pojawi się następujący ekran, w którym widać model urządzenia, wybraną próbę i zakres dat: Następnie wciśnij Zastosuj:

15 Możesz teraz obejrzeć lub zapisać listę w formacie PDF lub Excel, klikając na odpowiednich piktogramach. Opcje Alarmy, Błędy i HACCP działają w podobny sposób. Kliknij na Logi danych, aby uzyskać poniższy ekran:

16 3- Alarmy Opcja Alarmy w menu ogólnym umożliwia obejrzenie wszystkich obecnie włączonych alarmów. W poniższym przykładzie po kliknięciu na tą opcję uzyska się, co następuje: Widoczny jest ekran z pionowym przewijaniem, który możesz zatrzymać w każdej chwili poprzez umieszczenie kursora na jego szczycie. Możesz poruszać się w górę i w dół za pomocą strzałek. Podobnie wszystkie alarmy pojawią się w poziomym przewijaniu na dole ekranu i w każdym innym, obecnie wykorzystywanym miejscu aplikacji.

17 4- Przegląd graficzny Aplikacja AKO-5004 zawiera sekcję synoptyczną umożliwiającą monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym. Po kliknięciu na Układy pojawią się trzy zakładki: Nowy, Edycja i Zobacz ekran synoptyczny. Jeżeli jest to pierwsze użycie aplikacji, żaden ekran synoptyczny nie został jeszcze utworzony, więc musisz wygenerować nowy. Kliknij na Nowy: Na początku musisz utworzyć tapetę. Aby tego dokonać, kliknij na piktogramie w zdjęcie, a wyświetli się następująca wiadomość: Wybierz obraz do tła tabeli (wszystkie dokonane zmiany zostaną utracone, maksymalny rozmiar: 700x400 px, format jpeg):

18 Kliknij Przeglądaj, aby wybrać zdjęcie lub obraz (w formacie jpeg) z drzewa katalogowego na swoim komputerze. Po tej czynności kliknij Zatwierdź, a obraz pojawi się jako tapeta. Następnie za pomocą menu rozwijanego po prawej dokonaj wyboru spośród wszystkich urządzeń podłączonych do sieci. Wybierz jedną z nich i wciśnij piktogram lornetki. Jak możesz zauważyć wszystkie zmienne mogą być pokazane w czasie rzeczywistym, w zależności od urządzenia pojawią się: sondy, chłodzenie, rozmrażanie, grzanie, przekaźniki itp. Wciśnij je, aby zostały umieszczone po lewej stronie, a następnie za pomocą myszy przesuń je tam gdzie to pożądane. Do wszystkich urządzeń podłączonych do sieci możesz dodawać zmienne. Po zakończeniu kliknij na piktogram dyskietki, aby zapisać lub piktogram strzałki, żeby odrzucić. Po utworzeniu ekranu synoptycznego, możesz go obejrzeć za pomocą opcji Zobacz układ lub zmodyfikować, używając funkcji Edycja. System umożliwia utworzenie tylu ekranów synoptycznych, ilu potrzebujesz, co umożliwia stworzenie różnych podglądów urządzenia.

19 5- Dokumentacja Na koniec w sekcji Dokumentacja możesz znaleźć informacje techniczne o wszystkich podłączonych urządzeniach AKO:

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX

Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX Instrukcja obsługi menu ekranowego rejestratorów marki IPOX v 1.1, 03-04-2014 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...10 3.1.1. MENU Główne Ustawienia Ogólne...20

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5

1. Spis treści... 2. 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4. 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje o produkcie... 4 2.1. Wymagania sprzętowe... 4 3. Opis... 5 3.1. Wtyczki aplikacji... 5 3.2. Planowanie backupu... 5 3.3. Management Console (Panel Administracyjny)...

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic

Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic Poradnik użytkownika. ADAP-KOOL Oprogramowanie systemu monitoringu instalacji chłodniczej AK Monitor / AK Mimic Spis treści Spis treści...2 Witamy w programie AK Monitor / AK Mimic...3 Jak uruchomić program

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo