PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Nazwa zadania: Budowa obserwatorium astronomicznego Kepler na terenie województwa lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w trybie zaprojektuj i wybuduj (lokalizacja: Witnica) Adres obiektu budowlanego: działka nr 468/2 (obręb ewidencyjny Witnica) przy ul. Kościuszki w pobliżu Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy Zamawiający: Województwo Lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, Zielona Góra USŁUGI PROJEKTOWE WG SŁOWNIKA CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wznoszenie konstrukcji budynków 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 1

2 Roboty instalacyjne w budynkach SPIS ZAWARTOŚCI USŁUGI PROJEKTOWE WG SŁOWNIKA CPV... 1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTU AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU ARCHITEKTURY WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU KONSTRUKCJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA... 9 Sporządzający PFU: Grzegorz Prucnal Katarzyna Kozłowska Data opracowania: kwiecień 2015 r. 2

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa obserwatorium astronomicznego Kepler na terenie województwa lubuskiego (lokalizacja: Witnica) w trybie zaprojektuj i wybuduj, w tym: opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Dodatkowo zadaniem wykonawcy będzie dostawa i montaż kopuły obserwacyjnej. Obserwatorium zostanie wybudowane na działce przy ul. Kościuszki w Witnicy, działka nr 468/2. Przedmiot zamówienia jest elementem projektu dotyczącego budowy obserwatoriów astronomicznych Kepler na terenie województwa lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W projekcie uczestniczą następujące podmioty: Województwo Lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) Lider projektu, Uniwersytet Zielonogórski i partnerzy będący właścicielami działek - Gmina Żagań Miasto (Żagań), Gmina Świdnica (Świdnica), Powiat Sulęciński (Sulęcin), Powiat Gorzowski (Witnica). Projekty poszczególnych budynków powinny być ujednolicone, dopuszczalne różnice to lustrzane odbicie względem osi podłużnej lub poprzecznej budynku, co należy uwzględnić podczas realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do preferencyjnych, jednak nie gorsze niż te, które opisują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych całego obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu. W zakresie rzeczowo-finansowym zadaniem Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejsze PFU będzie się do tego odnosiło czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi wyposażenia obiektu. Dla lokalizacji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTU Budynek obserwatorium astronomicznego ma być obiektem dwukondygnacyjnym, z płaskim stropodachem nad parterem, pełniącym jednocześnie funkcję tarasu obserwacyjnego. Z tarasu ma być zapewniony dostęp do kopuły obserwacyjnej, w której zostanie zainstalowany teleskop (nie jest on przedmiotem dostawy w ramach niniejszego zamówienia). Konstrukcja budynku powinna uwzględniać słup, na którym umieszczony będzie teleskop główny, przy czym nie może on być z nią scalony. Na taras mają prowadzić schody wewnętrzne. Na parterze budynku mają być zlokalizowane następujące pomieszczenia: - hall wejściowy z miejscem na pozostawienie okryć wierzchnich, - toaleta męska i damska (jedna z nich powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), - schody wewnętrzne prowadzące na taras wyposażone w platformę schodową do transportu osób niepełnosprawnych lub inne równoważne rozwiązanie, - sala wykładowo-projekcyjna dla 30 osób, - pomieszczenie techniczne, - magazyn na przenośny sprzęt astronomiczno obserwacyjny. 3

4 Teren wokół obserwatorium astronomicznego ma być ogrodzony i zagospodarowany poprzez wykonanie utwardzonego dojazdu i dojścia (należy zapewnić możliwość dostępu osób niepełnosprawnych ruchowo do budynku), montaż elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery Pozostały teren ma być obsadzony zielenią trawiastą. Lokalizację projektowanego budynku oznaczono w załączniku 1 do niniejszego PFU. Na terenie obserwatorium astronomicznego należy umieścić tablicę informacyjną (tablicę pamiątkową po zakończeniu inwestycji) zgodną z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów z dnia 21 lutego 2012 r. Charakterystyczne parametry budynku Powierzchnia zabudowy - 84 m 2 Liczba kondygnacji - 2 (parter oraz taras obserwacyjny) Powierzchnia budynku brutto ogółem m AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obszar, na którym ma być zlokalizowane obserwatorium astronomiczne znajduje na działce nr 468/2 (obręb ewidencyjny Witnica) przy ul. Kościuszki w pobliżu Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy. Właścicielem terenu jest Powiat Gorzowski. W ślad za zawartym Porozumieniem w sprawie zasad przekazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, właściciel zezwolił na realizację wszelkich prac budowlanych na nieruchomości zmierzających do realizacji projektu. Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką na cele budowlane OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE Głównym celem projektu jest utworzenie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (czterech obserwatoriów astronomicznych na terenie województwa lubuskiego) wspomagających rozwój specjalistycznej bazy dydaktycznej możliwej do wykorzystania na każdym etapie edukacji. Obserwatoria będą wykorzystywane do prowadzenia procesu dydaktycznego z zakresu astronomii. Zajęcia z młodzieżą będą miały formę wykładów oraz zajęć praktycznych polegających na obserwacji nieba za pomocą teleskopów i urządzeń optycznych. Obiekt obserwatorium astronomicznego i przyległy teren mają także umożliwiać organizowanie spotkań plenerowych o charakterze zgodnym z funkcją podstawową. Sala wykładowa ma być salą multimedialną, wyposażoną w zestaw komputerowy niezbędny do obsługi specjalistycznego sprzętu astronomicznego z możliwością wykorzystywania rzutnika multimedialnego. Zajęcia praktyczne mają polegać na obserwacji nieba przez główny teleskop stacjonarny zamontowany w obrotowej kopule umieszczonej na tarasie budynku oraz przez przenośne teleskopy i urządzenia obserwacyjne ustawiane na tarasie lub wokół budynku. Na parterze budynku, obok głównego pomieszczenia, jakim będzie sala wykładowa, mają także znaleźć się hall wejściowy i toalety. Toalety maja mieć podział na damską i męską. Jedna z nich musi być przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku ma się znaleźć także pomieszczenie techniczne SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE PFU przewiduje następujące przeznaczenie poszczególnych kondygnacji: Parter: - hall wejściowy z miejscem na pozostawienie okryć wierzchnich, - toaleta damska, toaleta męska (jedna z toalet powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), - wewnętrzna klatka schodowa, - pomieszczenie techniczne, - pomieszczenie magazynowe, 4

5 - sala wykładowo-projekcyjna dla 30 osób. I piętro: - taras obserwacyjny - kopuła obserwacyjna chroniąca teleskop główny przed czynnikami zewnętrznymi (przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko kopuła obserwacyjna wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem) Kopuła obserwacyjna Parametry techniczne: średnica kopuły (od 2,8 m do 3,2 m), otwieranie kopuły (sterowane komputerowo, elektryczne, manualnie), możliwość awaryjnego zamknięcia kopuły w przypadku braku zasilania, współpraca z innymi urządzeniami w otwartym standardzie Ascom (http://ascom-standards.org), możliwość obrotu kopuły 360 stopni, kopuła posadowiona na podstawie w której znajdują się drzwi umożliwiające dostęp pod kopułę. Zamawiający wymaga dostarczenia kopuły wraz z kompletnym osprzętem umożliwiającym sterowanie kopułą przy użyciu komputera (otwieranie, zamykanie, obracanie). Przybliżone powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji: Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. m 2 1 Hall wejściowy z miejscem na pozostawienie okryć wierzchnich 10 2 Toaleta damska Jedna z toalet powinna być przystosowana 4,5 3 Toaleta męska do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,5 4 Wewnętrzna klatka schodowa 10 5 Pomieszczenie techniczne (pomieszczenie umiejscowione pod schodami) Do decyzji Wykonawcy 6 Pomieszczenie magazynowe 3 7 Sala wykładowo projekcyjna dla 30 osób 50 8 Taras 78 Razem 160 m 2 Wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni lub wskaźników - do 10% OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności oraz certyfikaty. Teren należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU ARCHITEKTURY Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym muszą spełniać aktualne warunki techniczne, którym powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej oraz ich usytuowanie. 5

6 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy wymagane dla potrzeb posadowienia obiektów. Inwentaryzacja zieleni. o W przypadku kolizji projektowanej budowy z istniejącym drzewostanem, należy sporządzić inwentaryzację zieleni i uzyskać stosowne zezwolenie na usunięcie drzew. Zieleń niska zostanie odtworzona i uzupełniona po zakończeniu robót budowlanych. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych, i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych i wodnych (jeśli dotyczy). o Wszelkie ustalenia związane z przyłączeniem obiektu do sieci, należy uzgodnić ze stosownymi organami. Mapa do celów projektowych. Projekt budowlany powinien zawierać m.in.: projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500, rzuty, przekroje, elewacje skala 1:50, rysunki detali, zestawienie drzwi i okien, wystrój i urządzenie wnętrz WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU KONSTRUKCJI Projekt konstrukcyjny powinien zawierać m.in. obliczenia statystyczne (wszelkich rodzajów konstrukcji niezbędnych do realizacji prac budowlanych), rzuty, przekroje obiektu (fundamenty, parter, strop, schody, kopuła, konstrukcja pod kopułę, wibroizolacja), zbrojenia konstrukcji żelbetowych, zestawienie stali konstrukcyjnej WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU INSTALACJI Projekt instalacyjny powinien zawierać m.in. instalacje wodno-kanalizacyjne, hydranty przeciwpożarowe, instalacje grzewcze (Zamawiający wymaga, aby zastosowano ekonomicznie uzasadnione rozwiązania, tj. niski koszt eksploatacji preferowana pompa ciepła), instalacje wentylacji, instalacje elektryczne, o instalacje zasilania wraz z rozdzielnią główną, tablicami rozdzielczymi i przyłączem energetycznym, o instalacje zasilania gniazd gospodarczych i oświetlenia oraz dedykowane dla komputerów, systemu elektronicznego, o instalacje niskonapięciowe, teletechniczne i alarmowe, o instalacje odgromowe WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA Kolorystyka pomieszczeń przyjazna dla przewidzianych zastosowań edukacyjnych (posadzki, ściany, tynki, malowanie, stolarka i ślusarka). Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. klej do płytek, masa do fugowania, izolacje w płynie, taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, preparaty gruntujące. 6

7 Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Wykonanie ciągów komunikacji pieszej. Wykonanie ogrodzenia Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Obsadzenie terenu zielenią trawiastą. Tablica informacyjna (tablica pamiątkowa). 2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonawca robót będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: zgodności sporządzonej na podstawie niniejszego PFU kompleksowej dokumentacji projektowej z realizowanymi robotami budowlano-montażowymi, zabezpieczenia interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowej, zgodnej ze sztuką organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w sąsiedztwie budowy i na samej budowie. Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry oraz certyfikaty bezpieczeństwa i jakości. Zamawiający podda kontroli w szczególności: opracowanie projektu budowlanego, rozwiązania projektowe zawarte w Projekcie Wykonawczym przed skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z umową oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym, sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z Projektem Wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz prowadzenia nadzoru autorskiego nad projektem budowlano technicznym, stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 1. zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego; 2. transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu; 3. teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Użytkownika terenu; 4. nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonawczych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy wymaganych branż. 7

8 Zamawiający ustala ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Warunki wynagrodzenia określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich robót tymczasowych (itp. organizacja robót budowlano-instalacyjnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona środowiska, zabezpieczenia robót przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.), niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz ich likwidacji po zakończeniu prac. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Okres gwarancji na wykonany przedmiot wynosi 60 miesięcy, od dnia odbioru końcowego. 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością znajdującą się na działce: Porozumienia w sprawie zasad przekazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zawarte w Zielonej Górze w dniu 30 czerwca 2014 r., pomiędzy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentowanym przez Elżbietę Polak Marszałka Województwa Lubuskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej a Powiatem Gorzowskim, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Józefa Pankiewicza 5-7, Gorzowie Wlkp., NIP , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Józefa Kruczkowskiego Starostę Gorzowskiego oraz Grzegorza Tomczaka Wicestarostę Gorzowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marka Szabata PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Projekt należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz z późn. Zm.) obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymogi ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U poz z późn.zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 8

9 4. ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA koszt w PLN L.p. nazwa netto brutto 1 prace projektowe roboty budowlane budowa obiektów podstawowych wykończenie budynku ogrzewanie (pompa ciepła) przyłącza zagospodarowanie terenu instalacje różne platforma dla niepełnosprawnych kopuła razem

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo