PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Nazwa zadania: Budowa obserwatorium astronomicznego Kepler na terenie województwa lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w trybie zaprojektuj i wybuduj (lokalizacja: Witnica) Adres obiektu budowlanego: działka nr 468/2 (obręb ewidencyjny Witnica) przy ul. Kościuszki w pobliżu Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy Zamawiający: Województwo Lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, Zielona Góra USŁUGI PROJEKTOWE WG SŁOWNIKA CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wznoszenie konstrukcji budynków 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 1

2 Roboty instalacyjne w budynkach SPIS ZAWARTOŚCI USŁUGI PROJEKTOWE WG SŁOWNIKA CPV... 1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTU AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU ARCHITEKTURY WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU KONSTRUKCJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ INFORMACYJNA DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA... 9 Sporządzający PFU: Grzegorz Prucnal Katarzyna Kozłowska Data opracowania: kwiecień 2015 r. 2

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa obserwatorium astronomicznego Kepler na terenie województwa lubuskiego (lokalizacja: Witnica) w trybie zaprojektuj i wybuduj, w tym: opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Dodatkowo zadaniem wykonawcy będzie dostawa i montaż kopuły obserwacyjnej. Obserwatorium zostanie wybudowane na działce przy ul. Kościuszki w Witnicy, działka nr 468/2. Przedmiot zamówienia jest elementem projektu dotyczącego budowy obserwatoriów astronomicznych Kepler na terenie województwa lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W projekcie uczestniczą następujące podmioty: Województwo Lubuskie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) Lider projektu, Uniwersytet Zielonogórski i partnerzy będący właścicielami działek - Gmina Żagań Miasto (Żagań), Gmina Świdnica (Świdnica), Powiat Sulęciński (Sulęcin), Powiat Gorzowski (Witnica). Projekty poszczególnych budynków powinny być ujednolicone, dopuszczalne różnice to lustrzane odbicie względem osi podłużnej lub poprzecznej budynku, co należy uwzględnić podczas realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do preferencyjnych, jednak nie gorsze niż te, które opisują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych całego obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu. W zakresie rzeczowo-finansowym zadaniem Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejsze PFU będzie się do tego odnosiło czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi wyposażenia obiektu. Dla lokalizacji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTU Budynek obserwatorium astronomicznego ma być obiektem dwukondygnacyjnym, z płaskim stropodachem nad parterem, pełniącym jednocześnie funkcję tarasu obserwacyjnego. Z tarasu ma być zapewniony dostęp do kopuły obserwacyjnej, w której zostanie zainstalowany teleskop (nie jest on przedmiotem dostawy w ramach niniejszego zamówienia). Konstrukcja budynku powinna uwzględniać słup, na którym umieszczony będzie teleskop główny, przy czym nie może on być z nią scalony. Na taras mają prowadzić schody wewnętrzne. Na parterze budynku mają być zlokalizowane następujące pomieszczenia: - hall wejściowy z miejscem na pozostawienie okryć wierzchnich, - toaleta męska i damska (jedna z nich powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), - schody wewnętrzne prowadzące na taras wyposażone w platformę schodową do transportu osób niepełnosprawnych lub inne równoważne rozwiązanie, - sala wykładowo-projekcyjna dla 30 osób, - pomieszczenie techniczne, - magazyn na przenośny sprzęt astronomiczno obserwacyjny. 3

4 Teren wokół obserwatorium astronomicznego ma być ogrodzony i zagospodarowany poprzez wykonanie utwardzonego dojazdu i dojścia (należy zapewnić możliwość dostępu osób niepełnosprawnych ruchowo do budynku), montaż elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery Pozostały teren ma być obsadzony zielenią trawiastą. Lokalizację projektowanego budynku oznaczono w załączniku 1 do niniejszego PFU. Na terenie obserwatorium astronomicznego należy umieścić tablicę informacyjną (tablicę pamiątkową po zakończeniu inwestycji) zgodną z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla beneficjentów z dnia 21 lutego 2012 r. Charakterystyczne parametry budynku Powierzchnia zabudowy - 84 m 2 Liczba kondygnacji - 2 (parter oraz taras obserwacyjny) Powierzchnia budynku brutto ogółem m AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Obszar, na którym ma być zlokalizowane obserwatorium astronomiczne znajduje na działce nr 468/2 (obręb ewidencyjny Witnica) przy ul. Kościuszki w pobliżu Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy. Właścicielem terenu jest Powiat Gorzowski. W ślad za zawartym Porozumieniem w sprawie zasad przekazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, właściciel zezwolił na realizację wszelkich prac budowlanych na nieruchomości zmierzających do realizacji projektu. Zamawiający posiada prawo do dysponowania działką na cele budowlane OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE Głównym celem projektu jest utworzenie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych (czterech obserwatoriów astronomicznych na terenie województwa lubuskiego) wspomagających rozwój specjalistycznej bazy dydaktycznej możliwej do wykorzystania na każdym etapie edukacji. Obserwatoria będą wykorzystywane do prowadzenia procesu dydaktycznego z zakresu astronomii. Zajęcia z młodzieżą będą miały formę wykładów oraz zajęć praktycznych polegających na obserwacji nieba za pomocą teleskopów i urządzeń optycznych. Obiekt obserwatorium astronomicznego i przyległy teren mają także umożliwiać organizowanie spotkań plenerowych o charakterze zgodnym z funkcją podstawową. Sala wykładowa ma być salą multimedialną, wyposażoną w zestaw komputerowy niezbędny do obsługi specjalistycznego sprzętu astronomicznego z możliwością wykorzystywania rzutnika multimedialnego. Zajęcia praktyczne mają polegać na obserwacji nieba przez główny teleskop stacjonarny zamontowany w obrotowej kopule umieszczonej na tarasie budynku oraz przez przenośne teleskopy i urządzenia obserwacyjne ustawiane na tarasie lub wokół budynku. Na parterze budynku, obok głównego pomieszczenia, jakim będzie sala wykładowa, mają także znaleźć się hall wejściowy i toalety. Toalety maja mieć podział na damską i męską. Jedna z nich musi być przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku ma się znaleźć także pomieszczenie techniczne SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE PFU przewiduje następujące przeznaczenie poszczególnych kondygnacji: Parter: - hall wejściowy z miejscem na pozostawienie okryć wierzchnich, - toaleta damska, toaleta męska (jedna z toalet powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych), - wewnętrzna klatka schodowa, - pomieszczenie techniczne, - pomieszczenie magazynowe, 4

5 - sala wykładowo-projekcyjna dla 30 osób. I piętro: - taras obserwacyjny - kopuła obserwacyjna chroniąca teleskop główny przed czynnikami zewnętrznymi (przedmiotem niniejszego zamówienia jest tylko kopuła obserwacyjna wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem) Kopuła obserwacyjna Parametry techniczne: średnica kopuły (od 2,8 m do 3,2 m), otwieranie kopuły (sterowane komputerowo, elektryczne, manualnie), możliwość awaryjnego zamknięcia kopuły w przypadku braku zasilania, współpraca z innymi urządzeniami w otwartym standardzie Ascom (http://ascom-standards.org), możliwość obrotu kopuły 360 stopni, kopuła posadowiona na podstawie w której znajdują się drzwi umożliwiające dostęp pod kopułę. Zamawiający wymaga dostarczenia kopuły wraz z kompletnym osprzętem umożliwiającym sterowanie kopułą przy użyciu komputera (otwieranie, zamykanie, obracanie). Przybliżone powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji: Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. m 2 1 Hall wejściowy z miejscem na pozostawienie okryć wierzchnich 10 2 Toaleta damska Jedna z toalet powinna być przystosowana 4,5 3 Toaleta męska do potrzeb osób niepełnosprawnych 4,5 4 Wewnętrzna klatka schodowa 10 5 Pomieszczenie techniczne (pomieszczenie umiejscowione pod schodami) Do decyzji Wykonawcy 6 Pomieszczenie magazynowe 3 7 Sala wykładowo projekcyjna dla 30 osób 50 8 Taras 78 Razem 160 m 2 Wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni lub wskaźników - do 10% OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności oraz certyfikaty. Teren należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU ARCHITEKTURY Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym muszą spełniać aktualne warunki techniczne, którym powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej oraz ich usytuowanie. 5

6 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy wymagane dla potrzeb posadowienia obiektów. Inwentaryzacja zieleni. o W przypadku kolizji projektowanej budowy z istniejącym drzewostanem, należy sporządzić inwentaryzację zieleni i uzyskać stosowne zezwolenie na usunięcie drzew. Zieleń niska zostanie odtworzona i uzupełniona po zakończeniu robót budowlanych. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych, i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych i wodnych (jeśli dotyczy). o Wszelkie ustalenia związane z przyłączeniem obiektu do sieci, należy uzgodnić ze stosownymi organami. Mapa do celów projektowych. Projekt budowlany powinien zawierać m.in.: projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500, rzuty, przekroje, elewacje skala 1:50, rysunki detali, zestawienie drzwi i okien, wystrój i urządzenie wnętrz WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU KONSTRUKCJI Projekt konstrukcyjny powinien zawierać m.in. obliczenia statystyczne (wszelkich rodzajów konstrukcji niezbędnych do realizacji prac budowlanych), rzuty, przekroje obiektu (fundamenty, parter, strop, schody, kopuła, konstrukcja pod kopułę, wibroizolacja), zbrojenia konstrukcji żelbetowych, zestawienie stali konstrukcyjnej WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU INSTALACJI Projekt instalacyjny powinien zawierać m.in. instalacje wodno-kanalizacyjne, hydranty przeciwpożarowe, instalacje grzewcze (Zamawiający wymaga, aby zastosowano ekonomicznie uzasadnione rozwiązania, tj. niski koszt eksploatacji preferowana pompa ciepła), instalacje wentylacji, instalacje elektryczne, o instalacje zasilania wraz z rozdzielnią główną, tablicami rozdzielczymi i przyłączem energetycznym, o instalacje zasilania gniazd gospodarczych i oświetlenia oraz dedykowane dla komputerów, systemu elektronicznego, o instalacje niskonapięciowe, teletechniczne i alarmowe, o instalacje odgromowe WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA Kolorystyka pomieszczeń przyjazna dla przewidzianych zastosowań edukacyjnych (posadzki, ściany, tynki, malowanie, stolarka i ślusarka). Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. klej do płytek, masa do fugowania, izolacje w płynie, taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, preparaty gruntujące. 6

7 Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Wykonanie ciągów komunikacji pieszej. Wykonanie ogrodzenia Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Obsadzenie terenu zielenią trawiastą. Tablica informacyjna (tablica pamiątkowa). 2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonawca robót będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: zgodności sporządzonej na podstawie niniejszego PFU kompleksowej dokumentacji projektowej z realizowanymi robotami budowlano-montażowymi, zabezpieczenia interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, prawidłowej, zgodnej ze sztuką organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w sąsiedztwie budowy i na samej budowie. Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie w posiadaniu dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry oraz certyfikaty bezpieczeństwa i jakości. Zamawiający podda kontroli w szczególności: opracowanie projektu budowlanego, rozwiązania projektowe zawarte w Projekcie Wykonawczym przed skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z umową oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym, sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z Projektem Wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz prowadzenia nadzoru autorskiego nad projektem budowlano technicznym, stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 1. zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego; 2. transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu; 3. teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Użytkownika terenu; 4. nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonawczych robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy wymaganych branż. 7

8 Zamawiający ustala ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Warunki wynagrodzenia określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku wszystkich robót tymczasowych (itp. organizacja robót budowlano-instalacyjnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona środowiska, zabezpieczenia robót przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.), niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz ich likwidacji po zakończeniu prac. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Okres gwarancji na wykonany przedmiot wynosi 60 miesięcy, od dnia odbioru końcowego. 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością znajdującą się na działce: Porozumienia w sprawie zasad przekazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zawarte w Zielonej Górze w dniu 30 czerwca 2014 r., pomiędzy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentowanym przez Elżbietę Polak Marszałka Województwa Lubuskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej a Powiatem Gorzowskim, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Józefa Pankiewicza 5-7, Gorzowie Wlkp., NIP , reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Józefa Kruczkowskiego Starostę Gorzowskiego oraz Grzegorza Tomczaka Wicestarostę Gorzowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marka Szabata PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Projekt należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz z późn. Zm.) obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymogi ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U poz z późn.zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 8

9 4. ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA koszt w PLN L.p. nazwa netto brutto 1 prace projektowe roboty budowlane budowa obiektów podstawowych wykończenie budynku ogrzewanie (pompa ciepła) przyłącza zagospodarowanie terenu instalacje różne platforma dla niepełnosprawnych kopuła razem

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dane ogólne: Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie oraz wybudowanie placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą na halach basenowych obiektu Aqua Park Łódź Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy. na zadanie pn.: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosterze

Program funkcjonalno użytkowy. na zadanie pn.: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosterze Załącznik nr 2 Program funkcjonalno użytkowy na zadanie pn.: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosterze Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 71.00.00.00-7 Roboty budowlane 43.32.50.00-7

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i adaptacji pomieszczeń pod zakup

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SPZ.272.8.2016. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Nowohuckie Centrum Kultury Adres: al. Jana Pawła II 232 31-913 Kraków Województwo małopolskie PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach Program Funkcjonalno-Użytkowy Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach Brzeziny, czerwiec 2015 1 Nazwa zamówienia: Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przebudowa schodów wejścia do budynku szkoły od strony ulicy Tartacznej w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/51 Gdańsk kwiecień 2015 r. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD DWA PRZYSTANKI AUTOBUSOWE PRZY UL. LEWANDÓW W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Gmina Miasta Toruń Wydział Inwestycji i Remontów ul. Wały. Gen. Sikorskiego 10 87-100 Toruń (56) 611-88-40 wiir@um.torun.pl PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA OBIEKTU : SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA POWIETRZU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GILÓW W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowany zgodnie z : art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawa Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA. Adres: UL. LEŚNA 4A ; 58-530 KOWARY WOJ.DOLNOŚLĄSKIE

STRONA TYTUŁOWA. Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA. Adres: UL. LEŚNA 4A ; 58-530 KOWARY WOJ.DOLNOŚLĄSKIE PROGRAM FUNKCJONLNO- UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Program Funkcjonalno - Użytkowy Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno

I. Część opisowa Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: - Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, operat wodno Inwestor: ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz Nazwa obiektu budowlanego: zaprojektuj i wybuduj CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 71322300-4 Usługi projektowania mostów Spis zawartości:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Węgliniec 10.09.2012r. Program funkcjonalno uŝytkowy Temat: Przebudowa systemu grzewczego w budynku gimnazjum przy ul. T. Kościuszki Nr 5 dla Zespołu Szkół w Węglińcu KODY CPV kody podstawowe (określające

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE SP. Z O.O. W ŻAGANIU UL. B. CHROBREGO NR 44 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE SP. Z O.O. W ŻAGANIU UL. B. CHROBREGO NR 44 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ŻAGAŃSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJE SP. Z O.O. W ŻAGANIU UL. B. CHROBREGO NR 44 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa budynku administracyjnego ŻWiK sp. z o.o. wraz z budową wiatrołapu I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo