SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Bielsk Podlaski 7 marca 2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 3. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 6. Zamawiający nie wyklucza zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Termin wykonania zamówienia do r. 8. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń: a) Formularz oferty ZAŁĄCZNIK NR 1 b) Kosztorys ofertowy c) Oświadczenia w trybie art. 22 i 24 u p.z.p. Załączniki Nr 2 i 3 niniejszej specyfikacji d) Oświadczenie, że oferent jest związany ofertą przez 30 dni od wymaganego terminu składania ofert (zawarte w druku oferty). e) Zobowiązanie, że w przypadku udzielenia oferentowi zamówienia publicznego wniesie on zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia w formach przewidzianych w art. 148 u p.z.p.(zawarte w druku oferty) f) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli reprezentacja oferenta jest inna niż w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. g) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. UWAGA: Zgodnie z przepisem ustawy z dnia z 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej" spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwem natomiast pozostaje wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej. Stąd też ofertę może złożyć wyłącznie wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. h) * Aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenia z właściwego organu podatkowego (Urzędu Skarbowego) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Zaświadczenie uważa się za aktualne, jeżeli zostały wystawione nie wcześniej, niż na 6 tygodni przed dniem złożenia oferty * fakultatywnie Zamawiający może zażądać tych dokumentów w celu uwiarygodnienia oferenta po otwarciu ofert i) Dowód wpłacenia, wniesienia wadium. j) Oferent przystępujący do postępowania przetargowego powinien złożyć parafowany projekt umowy (załącznik do SIWZ). k) Oświadczenie o zobowiązaniu się Wykonawcy do spełnienia odpowiednich świadczeń na wypadek gdyby w oznaczonym terminie ujawniły się wady fizyczne wykonanych robót tj. dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna lub umowa gwarancyjna) określający szczegółowe warunki gwarancji oraz odpowiedzialności gwaranta. 9. Osoby do kontaktu z wykonawcami Piotr Batura - w sprawach technicznych Krzysztof Szymkowicz w sprawach formalnych (proceduralnych) Tel Wymagania dotyczące wadium 11. Wadium w kwocie 3000 zł. wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 u p.z.p.

2 12. Opis sposobu przygotowywania ofert a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, każda strona oferty ponumerowana i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. b) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. c) Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Studziwodzka 37, Bielsk Podlaski, Oferta w przetargu nieograniczonym ZBIORNIKI PALIWOWE oraz posiadać napis: Nie otwierać przed terminem r. godz Koperta wewnętrzna ma zawierać dodatkowo nazwę i adres oferenta. d) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania koperty wewnętrznej. e) Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. f) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach /wewnętrznej i zewnętrznej/ odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem Zmiana". g) Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie Wycofanie". h) Koperty oznaczone napisem Wycofanie" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. i) Koperty oznaczone dopiskiem Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. j) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę. k) Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). l) Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. Oferta winna obejmować pełny zakres zamówienia. m) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. n) Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; Oferty należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Spółki pokój nr 12 sekretariat. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz pokój nr Kryteria oceny oferty: 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100% 2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w siwz. 15. Istotne dla stron postanowienia wprowadzone są do treści projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. OFERENTOM przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. u. p.z.p. UWAGI DODATKOWE DO OPISU TECHNICZNEGO ROBÓT Zakres rzeczowy 1. Modernizacji będą podlegać trzy zbiorniki: a) zbiornik o pojemności 11 m 3, średnica 1800 mm, długość 4520 mm, szt. 1, benzyna bezołowiowa b) zbiornik o pojemności 21 m 3, średnica 2200 mm, długość 5900 mm, szt. 1, olej napędowy c) zbiornik o pojemności 16 m 3, średnica 2200 mm, długość 4450 mm, szt. 1, olej napędowy 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej zbiorników dla UDT w tym: a) czyszczenie zbiorników i odparowanie w celu rewizji technicznej b) badanie grubości ścianek i dennic zbiorników c) wykonanie próby szczelności zbiorników d) uzgodnienia z UDT

3 3. Modernizacja zbiorników w tym: a) wspawanie w zbiornikach drugiego płaszcza stalowego z blach grubości co najmniej 5 mm tworzącego przestrzeń do kontroli wycieków b) próby szczelności zbiorników c) próby szczelności przestrzeni międzypłaszczowej d) zalanie przestrzeni międzypłaszczowej płynem i montaż sygnalizatorów wycieku e) przygotowanie zbiorników do montażu czujników (króćce czujników) i montaż króćców sond pomiarowych f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla UDT 4. Litrażowanie zbiorników na listwę wraz z opłatami Urzędu Miar 5. Hermetyzacja zbiorników: a) wykonanie instalacji oddechowej zbiorników wraz z osprzętem b) hermetyzacja spustu Pb z wykorzystaniem istniejących zaworów oddechowych i bezpiecznika przeciwogniowego 6. Zalewy a) wykonanie instalacji zalewowej wraz ze studzienkami spustowymi b) montaż zaworów przeciw-przepełnieniowych zbiorników 7. System kontroli zbiorników a) montaż kompletnego systemu pomiarowego zbiorników wraz z czujkami kontroli wycieku i systemem alarmowym 8. Wykonanie stalowych studzienek nadzbiornikowych z blachy minimum 3mm i hermetyczne przyspawanie do płaszcza zbiornika. 9. Montaż sterownika dystrybutorów: a) program magazynowy b) materiały pomocnicze (przewód komunikacyjny) 10. Inne niezbędne prace do zapewnienia prawidłowej pracy całego systemu 11. Uzyskanie zgody UDT i UM dopuszczającej stację paliw do eksploatacji 12. Opłaty po stronie Wykonawcy Oferta nie obejmuje przejścia (prac ziemnych betonowych) pod przewody komunikacyjne (zbiorniki budynek stacji) wykona inwestor. W ofercie nie uwzględniono zakupu komputera, drukarki fiskalnej, natomiast ujęto prace i informatyka polegające na uruchomieniu komunikacji i systemu fiskalnego. Okres gwarancji 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac. Wykonawca winien wykonać poszczególne prace bez wyłączania stacji paliw z eksploatacji.

4 miejscowość i data Załącznik nr 1 OFERTA Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych Nazwa i adres oferenta Przyrzeczenie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia w formach przewidzianych w art. 148 u p.z.p. (zakreślić właściwą kratkę) Cena netto (zł) gotówka; poręczenie bankowe; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z postanowieniami 10 załączonego projektu umowy Podatek VAT % (zł) Wartość brutto (zł) Nazwa i numer konta oferenta Numer NIP Forma wniesienia wadium Oświadczamy, że jako oferent jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od wymaganego terminu składania ofert. Oświadczamy, że jako oferent zapoznaliśmy się z zakresem technicznym zadania przedstawionego w ofercie i dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy. Integralna częścią oferty są: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 7 niniejszej specyfikacji oraz; 1) 2) 3) 4) 5) Wymienić pozostałe załączniki, jakie Oferent załączył do oferty: Oferta zawiera ponumerowanych stron.

5 miejscowość i data Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE oświadcza, że jako oferent w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych - nie jest wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - nie zalega w uiszczaniu podatków lokalnych jak i właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym, - nie ma zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w uiszczaniu składek na ubezpieczenia społeczne - reprezentacja osób uprawnionych do podpisywania oferty oraz umowy i podejmowania zobowiązań w imieniu Spółki jest zgodna z danymi zawartymi w - jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej ,

6 miejscowość i data Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE (Nazwa i adres oferenta) zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadcza, że jako oferent w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7 miejscowość i data Załącznik nr 4 WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISYWANIA OFERTY I UMOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE ZADANIA 1. uprawnienia uprawnienia 2. uprawnienia uprawnienia

8 Załącznik nr 5 U M O W A O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w Bielsku Podlaskim; pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Jana Ostaszewicza Prezesa Andrzeja Kiełkuckiego V-ce Prezesa a, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 1 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych 2. Szczegółowy zakres robót objętych umową zawarto w kosztorysie ofertowym. 2 1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym kosztorysie ofertowym, w formie ryczałtu ilościowo-wartościowego, na kwotę: ogółem netto: zł (słownie: ), ogółem brutto: zł (słownie: ), w tym podatek VAT %. 2.Wynagrodzenie WYKONAWCY ustalone zostało w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy, o którym mowa w 1 ust Strony zobowiązują się do protokolarnego wprowadzenia-wejścia na teren robót w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 2.WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie do r. 3.ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY w przypadku zagrożenia terminów wykonania. 4 1.WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót. 2.WYKONAWCA nie może, bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest: Inspektor nadzoru 2. Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest: 6 1.ZAMAWIAJĄCY w dniu wprowadzenia na teren wykonania robót: a)przekaże WYKONAWCY dziennik budowy, b)wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsca odprowadzenia ścieków, c)wskaże WYKONAWCY miejsce na składowanie materiałów i narzędzi. 2.WYKONAWCA zobowiązuje się: a)zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji, b)zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z przepisami, c)w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać gruz.

9 d)zabezpieczyć miejsce wykonania robót (mienie ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY) przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu, e)realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu (frontu robót). f)przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy WYKONAWCY w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia, g)po zakończeniu robót pomieszczenia modernizowane i towarzyszące pozostawić w stanie nie pogorszonym, nadającym się do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości, 7 1.ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru końcowego robót po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu robót, które to zgłoszenie nastąpi nie później niż w terminie określonym w 3 ust. 2 Umowy. 2.W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w 3 ust. 2 umowy, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 2 dni roboczych, od daty pisemnego zgłoszenia gotowości. 3.Zakończenie czynności odbioru nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych, od momentu rozpoczęcia, chyba że zajdą przesłanki określone w ust WYKONAWCA w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych. 5.W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbiorów częściowych lub odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jednocześnie treść 11 ma odpowiednio zastosowanie. 6.Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru. 7.Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi. 8.WYKONAWCA zobowiązuje się przedłożyć do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU kosztorys końcowy, powykonawczy w terminie do 7 dni, od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru. 9.ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia i w przypadku braku zastrzeżeń zatwierdzi kosztorys powykonawczy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 8 1.Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną na podstawie podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i sprawdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztorysu końcowego powykonawczego. 2.WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż w terminie 7 dni, od daty zatwierdzenia kosztorysu końcowego, powykonawczego. 3.ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy przelewem na konto WYKONAWCY:... w terminie 21 dni, od daty jej otrzymania, po dokonaniu ewentualnych potrąceń wynikłych z winy WYKONAWCY. 4.Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 5.WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy. 6.ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia. 9 1.Strony postanawiają, że odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane roboty. 2.Termin gwarancji, na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w 1, wynosi: 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 3.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może: 1)obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 2)żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt WYKONAWCY, zachowując prawo żądania od WYKONAWCY naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. 4.O wykryciu wady ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie (nr fax.), jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie. 5.W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad. 6.Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 7.WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy WYKONAWCA odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 8.W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji ZAMAWIAJĄCY przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji.

10 9.W przypadku niestawienia się WYKONAWCY w terminie wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym, i prześle jego treść na adres WYKONAWCY wskazany w umowie. 10.ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów Jako gwarancję należytego wykonania Wykonawca złoży u Zamawiającego do 5 % wartości netto umowy zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 2. Zabezpieczenie ze złożonej gwarancji zmniejszy się o 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 3. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia wymienionego w punkcie poprzedzającym pozostanie u Zamawiającego, który będzie je przechowywał na rachunku bankowym przez okres udzielonej gwarancji. 4. Po ustaniu okresu gwarancji Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia wymienioną w ust. 3 z uwzględnieniem oprocentowania i wszelkich potrąceń wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 1)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 2)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto. 3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto z tym, że art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych ma odpowiednio zastosowanie. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 15 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 16 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bielsk Podlaski 24 listopada 2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Legionowo, dnia r. Informacja

Legionowo, dnia r. Informacja Legionowo, dnia 28.06.2006 r. Informacja dotycząca Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak III/2006 na Wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06

Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Umowa o roboty budowlane Nr ZP.../06 Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... w... pomiędzy... mającym siedzibę w... przy ul... NIP... REGON... reprezentowanym przez...: 1.... 2...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. Marka Szponara

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 13. zawarta w, dnia pomiędzy : Załącznik nr 13 WZÓR UMOWY zawarta w, dnia pomiędzy : Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Lubniewice 69-210 Lubniewice Jana Pawła II 34 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na:

UMOWA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na: UMOWA Nr:. Zawarta w dniu r. w Olsztynie, pomiędzy: Warmińsko Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91, reprezentowanym przez Dyrektora.. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011

U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 1 U M O W A N R.../FnB/.../ZP/2011 Załącznik nr A P R O J E K T zawarta w dniu... pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn reprezentowanym przez :... -... przy kontrasygnacie :.. - zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

1/5. Załącznik nr.2. UMOWA projekt

1/5. Załącznik nr.2. UMOWA projekt Załącznik nr.2 UMOWA projekt zawarta w dniu... w Łaziskach Górnych, pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w Bogdańcu dnia.. pomiędzy : Nadleśnictwo Bogdaniec 66-450 Bogdaniec ul. Leśna 17 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia... pomiędzy : Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik Gnojnik 363 reprezentowanym przez: 1. Wojciech Rzepa Wójt Gminy Gnojnik zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... /2015

WZÓR UMOWY Nr... /2015 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2015r. WZÓR UMOWY Nr... /2015 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 8 do SIWZ. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu... r. w Brzeźnicy pomiędzy Gminą Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A - wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rokocinie, 83-200 Starogard Gd. reprezentowanym przez:

U M O W A - wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rokocinie, 83-200 Starogard Gd. reprezentowanym przez: Zał. Nr 4 U M O W A - wzór zawarta w dniu... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Rokocinie, 83-200 Starogard Gd. reprezentowanym przez: Irenę Macińską - Dyrektora Domu zwanym w dalszej części Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY została zawarta umowa o następującej treści :

W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 UMOWA NR / 2015 WZÓR Z dnia -2015 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie reprezentowanym przez: - Jana Szafranka Dyrektora z siedzibą w Lesznie przy ul. Dekana 10 i

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r.

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r. UMOWA NR... /D/16 (WZÓR) zawarta w dniu 2016 r. w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy na podstawie zaproszenia do składania ofert opublikowanego w dniu... 2016 r. pomiędzy: Miastem Pabianice

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa nr../2016

Wzór umowy Umowa nr../2016 Wzór umowy Umowa nr../2016 zawarta w dniu r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo