SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Bielsk Podlaski 7 marca 2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 3. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 6. Zamawiający nie wyklucza zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Termin wykonania zamówienia do r. 8. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń: a) Formularz oferty ZAŁĄCZNIK NR 1 b) Kosztorys ofertowy c) Oświadczenia w trybie art. 22 i 24 u p.z.p. Załączniki Nr 2 i 3 niniejszej specyfikacji d) Oświadczenie, że oferent jest związany ofertą przez 30 dni od wymaganego terminu składania ofert (zawarte w druku oferty). e) Zobowiązanie, że w przypadku udzielenia oferentowi zamówienia publicznego wniesie on zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia w formach przewidzianych w art. 148 u p.z.p.(zawarte w druku oferty) f) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli reprezentacja oferenta jest inna niż w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. g) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. UWAGA: Zgodnie z przepisem ustawy z dnia z 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej" spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwem natomiast pozostaje wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej. Stąd też ofertę może złożyć wyłącznie wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. h) * Aktualne na dzień złożenia oferty zaświadczenia z właściwego organu podatkowego (Urzędu Skarbowego) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Zaświadczenie uważa się za aktualne, jeżeli zostały wystawione nie wcześniej, niż na 6 tygodni przed dniem złożenia oferty * fakultatywnie Zamawiający może zażądać tych dokumentów w celu uwiarygodnienia oferenta po otwarciu ofert i) Dowód wpłacenia, wniesienia wadium. j) Oferent przystępujący do postępowania przetargowego powinien złożyć parafowany projekt umowy (załącznik do SIWZ). k) Oświadczenie o zobowiązaniu się Wykonawcy do spełnienia odpowiednich świadczeń na wypadek gdyby w oznaczonym terminie ujawniły się wady fizyczne wykonanych robót tj. dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna lub umowa gwarancyjna) określający szczegółowe warunki gwarancji oraz odpowiedzialności gwaranta. 9. Osoby do kontaktu z wykonawcami Piotr Batura - w sprawach technicznych Krzysztof Szymkowicz w sprawach formalnych (proceduralnych) Tel Wymagania dotyczące wadium 11. Wadium w kwocie 3000 zł. wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 u p.z.p.

2 12. Opis sposobu przygotowywania ofert a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, każda strona oferty ponumerowana i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. b) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. c) Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Studziwodzka 37, Bielsk Podlaski, Oferta w przetargu nieograniczonym ZBIORNIKI PALIWOWE oraz posiadać napis: Nie otwierać przed terminem r. godz Koperta wewnętrzna ma zawierać dodatkowo nazwę i adres oferenta. d) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania koperty wewnętrznej. e) Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. f) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach /wewnętrznej i zewnętrznej/ odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem Zmiana". g) Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek/ z napisem na zewnętrznej kopercie Wycofanie". h) Koperty oznaczone napisem Wycofanie" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. i) Koperty oznaczone dopiskiem Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. j) Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę. k) Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). l) Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. Oferta winna obejmować pełny zakres zamówienia. m) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. n) Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; Oferty należy złożyć do dnia r. do godz w siedzibie Spółki pokój nr 12 sekretariat. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz pokój nr Kryteria oceny oferty: 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100% 2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w siwz. 15. Istotne dla stron postanowienia wprowadzone są do treści projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. OFERENTOM przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. u. p.z.p. UWAGI DODATKOWE DO OPISU TECHNICZNEGO ROBÓT Zakres rzeczowy 1. Modernizacji będą podlegać trzy zbiorniki: a) zbiornik o pojemności 11 m 3, średnica 1800 mm, długość 4520 mm, szt. 1, benzyna bezołowiowa b) zbiornik o pojemności 21 m 3, średnica 2200 mm, długość 5900 mm, szt. 1, olej napędowy c) zbiornik o pojemności 16 m 3, średnica 2200 mm, długość 4450 mm, szt. 1, olej napędowy 2. Przygotowanie dokumentacji technicznej zbiorników dla UDT w tym: a) czyszczenie zbiorników i odparowanie w celu rewizji technicznej b) badanie grubości ścianek i dennic zbiorników c) wykonanie próby szczelności zbiorników d) uzgodnienia z UDT

3 3. Modernizacja zbiorników w tym: a) wspawanie w zbiornikach drugiego płaszcza stalowego z blach grubości co najmniej 5 mm tworzącego przestrzeń do kontroli wycieków b) próby szczelności zbiorników c) próby szczelności przestrzeni międzypłaszczowej d) zalanie przestrzeni międzypłaszczowej płynem i montaż sygnalizatorów wycieku e) przygotowanie zbiorników do montażu czujników (króćce czujników) i montaż króćców sond pomiarowych f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla UDT 4. Litrażowanie zbiorników na listwę wraz z opłatami Urzędu Miar 5. Hermetyzacja zbiorników: a) wykonanie instalacji oddechowej zbiorników wraz z osprzętem b) hermetyzacja spustu Pb z wykorzystaniem istniejących zaworów oddechowych i bezpiecznika przeciwogniowego 6. Zalewy a) wykonanie instalacji zalewowej wraz ze studzienkami spustowymi b) montaż zaworów przeciw-przepełnieniowych zbiorników 7. System kontroli zbiorników a) montaż kompletnego systemu pomiarowego zbiorników wraz z czujkami kontroli wycieku i systemem alarmowym 8. Wykonanie stalowych studzienek nadzbiornikowych z blachy minimum 3mm i hermetyczne przyspawanie do płaszcza zbiornika. 9. Montaż sterownika dystrybutorów: a) program magazynowy b) materiały pomocnicze (przewód komunikacyjny) 10. Inne niezbędne prace do zapewnienia prawidłowej pracy całego systemu 11. Uzyskanie zgody UDT i UM dopuszczającej stację paliw do eksploatacji 12. Opłaty po stronie Wykonawcy Oferta nie obejmuje przejścia (prac ziemnych betonowych) pod przewody komunikacyjne (zbiorniki budynek stacji) wykona inwestor. W ofercie nie uwzględniono zakupu komputera, drukarki fiskalnej, natomiast ujęto prace i informatyka polegające na uruchomieniu komunikacji i systemu fiskalnego. Okres gwarancji 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac. Wykonawca winien wykonać poszczególne prace bez wyłączania stacji paliw z eksploatacji.

4 miejscowość i data Załącznik nr 1 OFERTA Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych Nazwa i adres oferenta Przyrzeczenie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia w formach przewidzianych w art. 148 u p.z.p. (zakreślić właściwą kratkę) Cena netto (zł) gotówka; poręczenie bankowe; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z postanowieniami 10 załączonego projektu umowy Podatek VAT % (zł) Wartość brutto (zł) Nazwa i numer konta oferenta Numer NIP Forma wniesienia wadium Oświadczamy, że jako oferent jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od wymaganego terminu składania ofert. Oświadczamy, że jako oferent zapoznaliśmy się z zakresem technicznym zadania przedstawionego w ofercie i dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy. Integralna częścią oferty są: Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 7 niniejszej specyfikacji oraz; 1) 2) 3) 4) 5) Wymienić pozostałe załączniki, jakie Oferent załączył do oferty: Oferta zawiera ponumerowanych stron.

5 miejscowość i data Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE oświadcza, że jako oferent w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych - nie jest wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, - nie zalega w uiszczaniu podatków lokalnych jak i właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym, - nie ma zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w uiszczaniu składek na ubezpieczenia społeczne - reprezentacja osób uprawnionych do podpisywania oferty oraz umowy i podejmowania zobowiązań w imieniu Spółki jest zgodna z danymi zawartymi w - jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej ,

6 miejscowość i data Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE (Nazwa i adres oferenta) zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadcza, że jako oferent w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7 miejscowość i data Załącznik nr 4 WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODPISYWANIA OFERTY I UMOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE ZADANIA 1. uprawnienia uprawnienia 2. uprawnienia uprawnienia

8 Załącznik nr 5 U M O W A O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w Bielsku Podlaskim; pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Jana Ostaszewicza Prezesa Andrzeja Kiełkuckiego V-ce Prezesa a, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 1 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych z dostosowaniem zbiorników paliwowych na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim znajdującej się na placu Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37 w Bielsku Podlaskim do aktualnych wymogów prawnych 2. Szczegółowy zakres robót objętych umową zawarto w kosztorysie ofertowym. 2 1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym kosztorysie ofertowym, w formie ryczałtu ilościowo-wartościowego, na kwotę: ogółem netto: zł (słownie: ), ogółem brutto: zł (słownie: ), w tym podatek VAT %. 2.Wynagrodzenie WYKONAWCY ustalone zostało w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy, o którym mowa w 1 ust Strony zobowiązują się do protokolarnego wprowadzenia-wejścia na teren robót w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 2.WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie do r. 3.ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY w przypadku zagrożenia terminów wykonania. 4 1.WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót. 2.WYKONAWCA nie może, bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest: Inspektor nadzoru 2. Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest: 6 1.ZAMAWIAJĄCY w dniu wprowadzenia na teren wykonania robót: a)przekaże WYKONAWCY dziennik budowy, b)wskaże miejsce poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsca odprowadzenia ścieków, c)wskaże WYKONAWCY miejsce na składowanie materiałów i narzędzi. 2.WYKONAWCA zobowiązuje się: a)zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji, b)zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z przepisami, c)w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać gruz.

9 d)zabezpieczyć miejsce wykonania robót (mienie ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY) przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu, e)realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu (frontu robót). f)przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy WYKONAWCY w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia, g)po zakończeniu robót pomieszczenia modernizowane i towarzyszące pozostawić w stanie nie pogorszonym, nadającym się do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości, 7 1.ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru końcowego robót po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu robót, które to zgłoszenie nastąpi nie później niż w terminie określonym w 3 ust. 2 Umowy. 2.W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w 3 ust. 2 umowy, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 2 dni roboczych, od daty pisemnego zgłoszenia gotowości. 3.Zakończenie czynności odbioru nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych, od momentu rozpoczęcia, chyba że zajdą przesłanki określone w ust WYKONAWCA w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych. 5.W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbiorów częściowych lub odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jednocześnie treść 11 ma odpowiednio zastosowanie. 6.Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru. 7.Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi. 8.WYKONAWCA zobowiązuje się przedłożyć do zatwierdzenia ZAMAWIAJĄCEMU kosztorys końcowy, powykonawczy w terminie do 7 dni, od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru. 9.ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia i w przypadku braku zastrzeżeń zatwierdzi kosztorys powykonawczy w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 8 1.Rozliczenie robót nastąpi fakturą wystawioną na podstawie podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i sprawdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztorysu końcowego powykonawczego. 2.WYKONAWCA zobowiązuje się do wystawienia faktury nie później niż w terminie 7 dni, od daty zatwierdzenia kosztorysu końcowego, powykonawczego. 3.ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłaty faktury za wykonany przedmiot umowy przelewem na konto WYKONAWCY:... w terminie 21 dni, od daty jej otrzymania, po dokonaniu ewentualnych potrąceń wynikłych z winy WYKONAWCY. 4.Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 5.WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy. 6.ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia. 9 1.Strony postanawiają, że odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane roboty. 2.Termin gwarancji, na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w 1, wynosi: 24 miesiące, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 3.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może: 1)obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 2)żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt WYKONAWCY, zachowując prawo żądania od WYKONAWCY naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem. 4.O wykryciu wady ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie (nr fax.), jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie. 5.W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad. 6.Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 7.WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy WYKONAWCA odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 8.W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji ZAMAWIAJĄCY przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji.

10 9.W przypadku niestawienia się WYKONAWCY w terminie wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym, i prześle jego treść na adres WYKONAWCY wskazany w umowie. 10.ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów Jako gwarancję należytego wykonania Wykonawca złoży u Zamawiającego do 5 % wartości netto umowy zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 2. Zabezpieczenie ze złożonej gwarancji zmniejszy się o 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 3. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia wymienionego w punkcie poprzedzającym pozostanie u Zamawiającego, który będzie je przechowywał na rachunku bankowym przez okres udzielonej gwarancji. 4. Po ustaniu okresu gwarancji Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia wymienioną w ust. 3 z uwzględnieniem oprocentowania i wszelkich potrąceń wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 1)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 2)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto. 3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto z tym, że art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych ma odpowiednio zastosowanie. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 15 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 16 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo