Uj'a Wpfywu,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015-04- 02 Uj'a Wpfywu,"

Transkrypt

1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG^Pnalny Osrodek ;-o!ii:vki Spofecznei w Opoli Uj'a Wpfywu, Burner Oz f Data i miejsceoz&nia-oferty (wypetnia organ administracji publicznej' OFERTA ORGANIZACJI POZARZA.DOWEJ O KTORYM MOWA WART. 3 UST 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I 0 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234. poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W zakresie pomocy spotecznej irodzaj zadania pubiicznego2i) Wspieranie dziatah o zasiegu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa zywnosci instytucjom funkcjonujqcym w systemie pomocy spojecznej. (tytut zadania publicznego) w okresie od r. do r. W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOi) PRZEZ Zarz^d Wojewodwa Opolskiego (organ administracji publicznej) WRAZZ WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODKOW PUBLICZNYCH WKWOCIE 10000,00 skladana na podstawie przepisow art.19a dzialu II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontanacie Dziennik Ustaw Nr Poz. 25

2 I. Dane oferenta 1) nazwa: Zwicjzek Stowarzyszeri Bank Zywnosci w Opolu z siedzibq w Luboszycach 2) forma prawna: Zwiqzek Stowarzyszen 3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub w innym rejestrze: Nr KRS ) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: data wpisu r. 5) nrnip: nr REGON: ) adres: Luboszyce ul. Czarnowqska 5, gmina: -Lubniany, powiat: Opole, wojewodwo: Opolskie, kod pocowy: , poca: Lubniany 7) tel.: faks: ) numer rachunku bankowego: nie oprocentowane nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddziatw Opolu 9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta: a) Jan Burniak - Prezes Zarzqdu Banku Zywnosci w Opolu b) Edward Ambicki - Wiceprezes Zarzqdu Banku Zywnosci w Opolu 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuj^cej zadanie, o ktorym mowa w ofercie: Bank Zywnosci w Opolu z siedzib^ w Luboszycach, Luboszyce ul. Czarnowska 5a, tel ) osoba upowazniona do skladania wyjasnien i uzupelnieri dotyczqcych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Jan Burniak - Dyrektor - Prezes Zrzeszenia,,BZwO" tel. kom , tel. st ) przedmiot dziafalnosci pozytku publicznego: a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego Przedmiotem dzialalnosci statutowej Zrzeszenia BZwO jest niesienie pomocy materialnej ludziom najubozszym, zapobieganie marnotrawieniu zywnosci. zmniejszenie obszaru niedozywienia wsrod ubogiej ludnosci naszego wojewodwa, a w szczegolnosci: - systematyczne i bezplatne pozyskiwanie i rozdawnictwo zywnosci; - organizowanie akcji spolecznych i humanitarnych w postaci zbiorek zywnosci; - dziafania antykryzysowe; - edukacje w zakresie zdrowotnych i spolecznych skutkow gtodu i niedozywienia; - wyzwalanie postaw solidarnosci miedzyludzkiej i poszanowania zywnosci; - dzialania na rzecz proekologicznego rozwia.zywania problemow zywnosciowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej zywnosci, ilosci i racji w standardach systemu zywienia; - ksatcenie ustawiczne, edukacja doroslych, prowadzenie szkoleh i kursow. Misja: - zmniejszenie obszarow niedozywienia; - przeciwdzialanie marnowaniu zywnosci; - rozwiqzywanie lokalnych problemow socjalnych i ekonomicznych, co czyni nas istotnym ogniwem w ekonomii spolecznej kraju; - organizowanie systemu gromadzenia i rozdzialu niewykorzystanej(niehandlowej) zywnosci; - organizowanie placowek pomocy zywnosciowej, rzeczowej lub w innej postaci. b) dzialalnosc statutowa odplatna - nie prowadzimy. 13) jezeli organizacja pozarz^dowa prowadzi dzialalnosc gospodarcza.: a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow, b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej nfe prowadzi

3 II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wrazz przytoczeniem podstawy prawnejioj Jan Burniak - Prezes Zarzqdu Banku Zywnosci w Opolu Edward Ambicki - Wiceprezes Zarzqdu Banku Zywnosci w Opolu Statut Nr KRS III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 1. Krotka charakterystyka zadania publicznego Nazwa zadania: Wspieranie dzialari o zasiegu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa zywnosci instytucjom funkcjonujqcym w systemie pomocy spoleczn'ej, szczegolnie zywnosci o krotkich terminach przydatnosci do spozycia.pozyskanych z hurtowni i od producentow. 2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutkow Kosy zwiqzane z wykonaniem zadania obejmuje nastepuja.ce wydatki: - umowa o prac z koordynatorem - umowa o prace z magazynierem - uslugi ksiegowe; - zakup paliwa do samochodu dostawczego i wozka widlowego wykorzystywanego do rozladunku i zaladunku zywnosci; 3. Opis grup adresatow zadania publicznego organizacji naleza.cych do Banku Zywnosci w Opolu, skupiajqcych ok osob. Lista organizacji w zalqczeniu. 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego. w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania 11> Zrzeszenie Bank Zywnosci w Opolu" realizujqc zadanie podejmie nastepujqce dzialania: 1. Pozyska artykuly zywnosciowe pochodzqce z: - nadwyzek produkcji przedsiebiorstw przetworstwa rolno-spozywczego, lub produktow, ktore nie mogq bye skierowane do handlu, ale nadajq sie do spozycia, - nadwyzek handlowych hurtowni i sieci detalicznej, ktore sq wycofane ze sprzedazy. ale nadaja. sie do spozycia /majq wazne do spozycia terminy waznosci. 2. Bedzie magazynowac zywnosc w magazynie zywnosci suchej i chlodni, 3. Nieodplatnie przekaze zywnosc na terenie wojewodwa opolskiego. Systematycznie przekazujemy zywnosc do 100 organizacji (dla ok podopiecznych) na terenie wojewodwa opolskiego. 4. Zrzeszenie nie posiada dodatkowych dochodow. 5. Informacja, czy w ciaju ostatnich 5 lat oferent/oferench) otrzymaj/otrzymalh) dotacj^ na dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji. ktore zcstaly dofinansowane, organu, ktory udzielit dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacjin) Zrzeszenie BZwO wykonuje zadania zlecone przez administracje publiczn^, realizujac prciekty ogloszone w ramach konkursow ofert oglaszane przez Samorzqd Wojewodzki w imieniu ktcrego wystepuje Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej Urzedu Marszalkowskiego: Umowa Nr 22/06/ dnia r. Umowa o realizacj^ zadania z zakresu pomocy spotecznej z Regionainyrn Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Opolu. Umowa Nr 59/07/201 Or. o realizacje zadania z zakresu pomocy spotecznej z Regionalnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Opolu. Umowa Nr 23/11 z dnia r. z Urzedem Marszalkowskim. Umowa Nr IZ.I Umowa o realizacje zacania z zakresu pomocy spotecznej z regionalnym Osrodkiem pomocy Spolecznej w Opolu z dnia za Starostwem Namyslowskim. Umowa Nr IBS.BT /11 z dnia 2C07.20'1 o realizacje zadania z zakresu pomocy spolecznej z regionalnym Osrodkiem Polityki Spolecznej w Opolu. Umowa Nr 9/2012 z dnia i Aneksem Nr 1 z dnia z Urzedem Marszalkowskim o realizacji zadania z zakresu pomocy spolecznej. Umowa Nr IPS.BT /12 z Regionalnym Osrodkiem Polityki Spolecznej w Opolu. Umowa zawarta w dniu r. z Zarzqdem Powiatu Namyslowskiego na realizacje zadania publicznego. Umowa zawarta z Zarzadem

4 Powiatu Namyslowskiego w dniu r. za SOOOzh Umowa NrlPS.BT /2013 z ROPS w Opolu w dniu na 6000 z{. Umowa Mr 16/2013 z dnia z Urzedem Marszalkowskim na 3000 zl. Umowa Mr 6/2014 z dnia z Urzedem marszatkowskim za kwote 9500 zl. Umowa Nr IZN zawarta w dniu z Powiatem Namysiowskim na kwitesooozl, Umowa Nr ips.bt /14 zawarta w dniu rz ROPS w Opolu. 6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji Stowarzyszenie zgodnie z trescia_ statutu b^dzie wspieralo organizacje, dzialajqce w sektorze opieki spolecznej. Swoja_ dziatelnosc bedzie skupialo giownie na terenie wojewodwa opolskiego, nieodptetnie pozyskujqc i gromadza_c w swojej bazie magazynowej zywnosc i nieodplatnie jai przekazujqc najbardziej potrzebujqcym, a w szczegolnosci: - bezdomni - niepelnosprawni, - bezrobotni, - migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszosci narodowe (wtym spolecznosci marginalizowane). - pozostale grupy odbiorcow spelniajqce kryteria dochodowe 7. Miejsce reaiizacji zadania publicznego Luboszyce ul. Czarnowqska 5a 8. Opis poszczegolnych dziatari wzakresie realizacji zadania publicznegoiz) W ramach statutowych dzialari Zrzeszenia pozyskamy okoto 100 ton zywnosci od darczyricow, z ktorymi wspolpracujemy oraz przekazemy do korica 2015r. ok. 840 ton zywnosci w ramach dostaw Systematycznie zywnosc przekazujemy do ok. 100 organizacji skupiajqcych ok potrzebujqcych w wojewodwie opolskim. W sposob wymierny wspomagamy czfonkow i podopiecznych organizacji pozarza_dowych. Zrzeszenie,,Bank Zywnosci w Opolu" jest jedynq organizacjq w wojewodwie opolskim, ktora profesjonalnie od jedenastu lat zajmuje si? walkq z marnowaniem zywnosci i w sposob wymierny wspomaga organizacje pomocowe. 9. Harmonogramis) wydawanie zywnosci (tj. ok osob) 100 organizacjom naleza_cym do Zrzeszenia Banku Zywnosci otrzymanej i pozyskanej z knotkimi okresami zdatnosci do spozycia ok. 100 ton. Zadanie publiczne realizowane w okresie od r. do r. Poszczegolne dziatania w zakresie realizowanego zadania publicznegoi4 Terminy realizacji poszczegolnych dzialah Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dziaianie w zakresie realizowanego zadania publicznego Chcemy pozyskac ok. 100 ton zywnosci, ktorq przekazemy naszym czlonkom od r. do r. BZwO i czlonkowie 10. ZaWadane rezultaty realizacji zadania publicznegoisj W planowanym cxasie b9dxicmy chcieli pozyskac jeszcze okolo 100 Ion xywnosci od darcxyricow. x ktorymi wspolpracujemy Na biez^co bedziemy provvadxic pracc magaxynowc, majqce na celu utrxymaniu porxadku oraz monitorowac vvykorxystanic zywnosci w organixacjach, ktorc ja pobieraly.

5 IV. Kalkulacja przewidywanych kosow realizacji zadania publicznego 1. Catkowity kos zadania [12555,50 ] 2. Kosorys ze wzgl^du na rodzaj kosow Lp. 1. Kosorys ze wzgledu na rodzaj kosow: Rodzaj kosow16 ^03 O o o w o ^ N 0 ^ c/) O 0>_ Tj 0 Kos catkowity (w) z tego do pokrycia z wniosko wanej dotacji (w z)) ego z finansowyc h srodkow wtasnych, srodkow z innych zrodet, wtym wptat i optat adresatow zadania publiczneg o17) (w) Kos do pokrycia z wktadu osobowego, w tym pracy spotecznej conkow i swiadczeri wolontariuszy (w) 1 Umowa o prace z koordynatorem / 2x TO E 'ST N "O o OL m-c 3500, ,00-2 Umowa o dzieto z magazynierem /3x m-c 5100, , Umowa o prace z magazynierem /1x1750 Zakup oleju nap^dowego do wozka widtowego 1 189, ,32 m-c I , ,00-350, ,48 5 Ustugi ksiegowe / 2x 600, ,01 m-c 1200, ,02 Ogotem: 12555, , ,50 2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego 1 Wnioskowana kwota dotacji ,00 79,65 2 Srodki finansowe wtasne17) 2555,50 20,35 3 Srodki finansowe z innych zrodet ogotem (srodki finansowe wymienione wpkt )11) wptaty i optaty adresatow zadania publicznego17) 3.2 srodki finansowe z innych zrodet publicznych (w szczegolnosci: dotacje z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorz^du terytorialnego, funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17) pozostate17) 4 Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna conkow 5 Ogotem (srodki wymienione w pkt 1 4) 12555,50 100

6 j^fma^nsowejjxidki z innych zrodet publicznych2i) u administracji 3 innej jednostki sow publicznych Kwota srodkow (wzl) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie srodkow zostat(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy tez nie zostat(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) Term in roz w przypad (ofert) nier do czasu z nimejszej c TAK/NlEi TAK/NlEi TAK/NlEi TAK/NlEi Uwagi, ktore moga, miecznaczenie przy ocenie kosorysu: brak uwag V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22) Burniak Jan - Prezes, Dyrektor Stowarzyszenia - wyksateenie wyzsze techniczne, zajmuje sie gtownie dzialalnosciq merytorycznq, polegajqcq na utrzymywaniu lacznosci z dostawcami, innymi bankami, Federacjq, odbiorcami, opracowuje rozdzielniki zywnosci, poszukuje darczyricow, opracowuje oferty na zadania, uczestniczy w kontrolach ARR, prowadzi monitoring organizacji czlonkowskich, zajmuje sie organizacj^ zbiorek zywnosci. W ramach dzialalnosci medialnej upublicznia dzialalnosc Banku (audycje radiowe, telewizyjne, prasa), organizuje spotkania z osobami wspierajacymi (samorzqdy, wladze lokalne, biznes), uczestniczy w spotkaniach integracyjnookolicznosciowych organizowanych przez organizacje czlonkowskie. Dziatalnosc szkoleniowa polega na prowadzeniu na zaproszenie lub z wlasnej inicjatywy szkoleh, bierze udzia) w szkoleniach organizowanych przez Federacje i organy samorz^dowe. Ambicki Edward - magazynier wyksateenie srednie techniczne prowadzi dokumentacje magazynowy oraz zajmuje sie koordynacjq dostaw zywnosci. Obsfuguje program magazynowy BEZET, przygotowuje sprawozdania miesieczne, roczne (FEAD, Akademia PsP i inne).udzial w programie,,nie marnuj Jedzenia". Wspoluczestniczy w dzialalnosci merytorycznej, medialnej i szkoleniowej Banku. Suszka Sandra - Koordynator - wyksateenie srednie techniczne, zajmuje sie kontaktami z producentami zywnosci i jej pozyskiwaniem, przygotowuje materialy do konkursu ofert. Prowadzi rowniez dzialalnosc administracyjna^ (obstuga biura) tj. prowadzenie korespondencji, dokumentacji biurowej, ksiegowej (opisy rachunkow, delegacji, przelewy, wyciqgi bankowe), opracowuje dokumentacje wewnetrzna^, przygotowuje i protokotuje posiedzenia Zarzqdu oraz Walnego Zebrania, opracowuje pisma (prosby, umowy, wyjasnienia, podziekowania), obsluguje program magazynowy BEZET, przygotowuje sprawozdania miesieczne, roczne (FEAD, Akademia PsP i inne). Wspoluczestniczy w dzialalnosci merytorycznej, medialnej i szkoleniowej Banku. Rybicki Jan - Magazynier - wyksateenie podstawowe, zajmuje sie przyjeciem dostaw zywnosci do magazynu, sporzqdzaniem dokumentacji, obslugq programu BEZET, wydawaniem zywnosci z magazynu, sprawdzaniem ubytkow i sporzqdzaniem protokolow, utrzymywaniem porza,dku w magazynach, sprawdzaniem temperatury w chtodni, uczestniczy w monitoringu organizacji. 2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23) Aklualna powicrxchnia magaxynow to 850 ivr oraz powicr/chnia biurowa ok.(so m". Maga/.yn wyposa/ony jest w komorc^ chk)dnic/a o powierzchni 16m' orax. porniesxc/enic chlodnic/.c o temp. 0-8 C! o powicrx.chni 48 m2, wo/.ki paletowc, wcs/.ck widlovvy i samochcxl chlodnia 3,5 1. Biuro wyposa/onc jest \ c/.tcry stanowiska koniputerowe, drukarky igfowa i lascrowa, kserokopiarkc, faks ora/, staly dostcp do sicci inlernetowcj. Pracaj'cniy nu prpfcsjonalnym programic inagaxynou\ IJli/Ii'l, ktory povvstal spccjalnic na x.lcccnic

7 Bankow Zywnosci, w celu usprawnienia naszej codziennej dzialalnosci. rowniez pe-rna ksi^gowosc magazynowa. Rzeczowe: Prowadzimy - Komora chtodnicza - nabyty srodek trwaty, stan bardzo dobry, wycena poczqtkowa ,62 ; - Wozek do transportu palet - nabyty srodek trwaty, wartosc 800 ; - Powierzchnie magazynowe - uzyczone wg Porozumienia z dnia 18 listopada 2009r. zawartego pomiedzy Wojewoda Opolskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziatu Bezpieczeristwa i Zarzqdzania Kryzysowego OLJW, a Prezesem Banku Zywnosci w Opolu, pow. ok. 850 m2; - Wozek widtowy zl. - Pomieszczenie chtodnicze o powierzchni 48 m2 o temp. 0-8 C. - Samochod chtodnia 3,5 t Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadari publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, ktore z tych zadari realizowane byty we wspotpracy z administracjq publicznaj Zrzeszenie BZwO jest jedynq organizacjq w wojewodwie opolskim, ktora profesjonalnie zajmuje si? walka_ z marnotrawieniem zywnosci. W 2014 roku przekazalismy zywnosc w ilosci ponad 220 ton. Dziatalnosc Zrzeszenia BZwO kontrolowana jest na biezqco przez inspektorow Agencji Rolnej. Zrzeszenie BZwO wykonuje zadania zlecone przez administrate publicznq, realizujqc projekty ogtoszone w ramach konkursow ofert ogtaszane przez Samorzajj Wojewodzki w imieniu ktorego wystepuje Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej Urzedu Marszatkowskiego: Umowa Nr 64/11/2006z dnia r., Umowa Nr 14/07/2007 z dnia r., Umowa Nr 41/08/2008 z dnia r., Umowa Nr 22/06/2009 z dnia r., Umowa Nr 59/07/2010 z dnia r., Umowa Nr 23/11 z dnia r. z Urzedem Marszatkowskim, Umowa Nr IZ.I z dnia ze Starostwem Namystowskim i Umowa Nr IBS.BT /11 z dnia r. o realizacje zadania z zakresu pomocy spotecznej. Umowa Nr 9/2012 z dnia i Aneksem Nr 1 z dnia z Urzedem Marszatkowskim o realizacji zadania z zakresu pomocy spotecznej. Umowa Nr IPS.BT /12 z Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Opolu. Umowa zawarta w dniu r. z Zarzqdem Powiatu Namystowskiego na realizacj? zadania publicznego. Umowa zawarta z Zarzqdem Powiatu Namystowskiego w dniu r. za SOOO. Umowa NrlPS.BT /2013 z ROPS w Opolu w dniu na Umowa Nr 16/2013 z dnia z Urzedem Marszatkowskim na Umowa Nr 6/2014 z dnia z Urzedem marszatkowskim za kwot? Umowa Nr IZN zawarta w dniu z Powiatem Namystowskim na kwite 3000 Umowa Nr IPS.BT /14 zawarta w dniu rz ROPS-w Opolu. 4. Informacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-aj zlecac realizacj^ zadania publicznego wtrybie, o ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Nie przewiduje

8 Oswiadczam(-y), ze: 1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci sie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta; 2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy niepobieraniei) oplat od adresatow zadania; 3) oferentjestzwiqzany niniejszq oferta, do dnia r.; 4) w zakresie zwia.zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych te dane dotycza,, zlozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa, z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.); 5) oferent/oferench) skladajqcy niniejsza, oferte nie zalega(-jaj/zalega(-jaji) z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiazari podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spotecznei); 6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa. zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/wtasciwa ewidencjaj); 7) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktjalnym stanem prawnym i faktycznym. Bank Zywnosci w Opolu z siedziba^ w Luboszycach Luboszyce, ul. Czarnowaska 5 A NIP , Regon tel , FAX Banku Wicei Banku 2yw szes odpisy osob upowaznionych do sfladania oswiadczeh woli w imieniu oferenta/oferentowi) Data r. Zatqczniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa^dowego, innego rejestru lub ewidencji24>. 2. Statut 3. Lista organizacji 4. Rekomendacje i podziekowania Regionalny olityki Spotecznej w Opolu Poswiadczenie ozenia oferty25) o^- 0 2 Data wptywu Adnotacje urzedowe25) : ;;,. :.«_.;. I) Niepotrzebne skreslic. 2j Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadah publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. 3j Kazdy z oferentow smadaj^cych oferte wspolna, przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dotaczaj^ wlasciwe pola. 4) Forma prawna oznacza forme dziatalnosci organizacji pozarza.dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslon^ na podstawie obowia.zuja.cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dz/alaj^ce na podstawie przepisow o stosunku Paiistwa do Kosciota Katolickiego w RzeczypospoUtej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych kosciotow i zwia.zkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania. jezeli ich cele statutowe obejmuja, prowadzenie dziatalnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe. ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia, forme lub wpisac inna 5) Podac nazwe wtasciwego rejestru lub ewidencji. 6) Wzaleznosci od tego, wjaki sposob organizacja lub podmiot powstat. 7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypetnienie nieobowia.zkowe. Nalezy wypetnic, jezeli zadame publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obrebie danej jednostki. 8) Nie wypetniac w przypadku miasta stotecznego Warszawy. 9) Dotyczy oddziatow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypetnic. jesli zadanie ma bye realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej. 10) Nalezy okreslic, czy podstawa. 53 zasady okreslone w statucie, petnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspolnej. I1) Wypetnic tylko w przypadku ubiegania si^ o dofinansowanie inwestycji.

9 12} Opis musi bye spojny z harmonogramem i kosorysem. W przypadku oferty wspolnej nalezy wskazac dokiadny podzial dziatari w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skiadaj^cymi oferte wspolnq. 13) W harmonogramie nalezy podac terminy rozpooz^cia i zakoriczenia poszczegolnych dziateri oraz liczbowe okreslenie skali dziajari planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn.miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba swiadczeri udzielanych tygodniowo, miesj^cznie, liczba adresatow). 14) Opis zgodny z kosorysem. 15) Nalezy opisac zakjadane rezultaty zadania publicznego czy bedqvtrwate oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni si do rozwiazania problemu spotecznego lub zfagodzi jego negatywne skutki. 16) Nalezy uwzgl^dnic wszystkie planowane kosy.'w szczegolnosci zakupu ustug, zakupu rzeczy, wynagrodzeri. 17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publioznego. 18) Nalezy wpisac kosy bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego. 19) W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dotqczaja, do tabeli informacje o swoich kosach. 20) Nalezy wpisac kosy zwiazane z obstuga, i administracjq realizowanego zadania, ktore zwiqzane sa, z wykonywanieni dziatan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsiuga, finansowq i prawna projektu. 21) WypeJnienie fakulfatywne umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w 16 ramowego wzoru umowy, stanowiqcego za)a,cznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycza.cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdaniarz wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego,. 22) Informacje o kwalifikacjach osob, ktore b^dq zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzqdkowac zasoby kadrowe do dysponujqcych nimi. oferentow. 23) Np. lokal, sprz^t, materiaty. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzqdkowac zasoby rzeczowe do dysponujqcych nimi oferentow. 24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany. 25) Wypeinia organ administracji publicznej. Dziennik Ustaw Nr Poz. 25

~J 1~Ll.Q;-r s roill u. BOP-lO OFERTA. OFERTA/OFERT,". WSPÓT,N A l-1

~J 1~Ll.Q;-r s roill u. BOP-lO OFERTA. OFERTA/OFERT,. WSPÓT,N A l-1 ~J 1~Ll.Q;-r s roill u LT 0 L~-5\'1lU( l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl GKS HUTNIK

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY INFORMUJE:

WÓJT GMINY INFORMUJE: WÓJT GMINY INFORMUJE: Na podstawie art.19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie - Dz.U. z 21 nr 234 poz. 1536- brzmienie od 1 stycznia 213, zamieszcza się Ofertę złożoną

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-1... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA OLECKO 2013 OFERTA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) )

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) ) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Lidzbark Warmiński 26.06.2012 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Krapkowice 2015 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO')

Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO') OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ii l:j'i i tl i'i,.'i i- l'{ ;- (.-- i: I i i}. i-l r;i ii{ } i.i I i' r' i'l :;'i i- i: il::ii i:.j \'. i -QD):.i Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2))

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2)) l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1.70-456 Szczecin tel. +43 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl Fundacja "Fv:rum GRYF" ul. Niemierzynska 27 B/19

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Załącznik do Uchwały Nr 347/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME

MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME Garwolin 24.05.2010r... (pieczęć organizacji pozarządowej) OFERTA MIĘDZYSZKOLNEGO GIMNASTYCZNO-TANECZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NO NAME REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROMOCJA MIASTA I KRAJU PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo