Uj'a Wpfywu,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015-04- 02 Uj'a Wpfywu,"

Transkrypt

1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG^Pnalny Osrodek ;-o!ii:vki Spofecznei w Opoli Uj'a Wpfywu, Burner Oz f Data i miejsceoz&nia-oferty (wypetnia organ administracji publicznej' OFERTA ORGANIZACJI POZARZA.DOWEJ O KTORYM MOWA WART. 3 UST 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I 0 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234. poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W zakresie pomocy spotecznej irodzaj zadania pubiicznego2i) Wspieranie dziatah o zasiegu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa zywnosci instytucjom funkcjonujqcym w systemie pomocy spojecznej. (tytut zadania publicznego) w okresie od r. do r. W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOi) PRZEZ Zarz^d Wojewodwa Opolskiego (organ administracji publicznej) WRAZZ WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODKOW PUBLICZNYCH WKWOCIE 10000,00 skladana na podstawie przepisow art.19a dzialu II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontanacie Dziennik Ustaw Nr Poz. 25

2 I. Dane oferenta 1) nazwa: Zwicjzek Stowarzyszeri Bank Zywnosci w Opolu z siedzibq w Luboszycach 2) forma prawna: Zwiqzek Stowarzyszen 3) numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub w innym rejestrze: Nr KRS ) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: data wpisu r. 5) nrnip: nr REGON: ) adres: Luboszyce ul. Czarnowqska 5, gmina: -Lubniany, powiat: Opole, wojewodwo: Opolskie, kod pocowy: , poca: Lubniany 7) tel.: faks: ) numer rachunku bankowego: nie oprocentowane nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddziatw Opolu 9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta: a) Jan Burniak - Prezes Zarzqdu Banku Zywnosci w Opolu b) Edward Ambicki - Wiceprezes Zarzqdu Banku Zywnosci w Opolu 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuj^cej zadanie, o ktorym mowa w ofercie: Bank Zywnosci w Opolu z siedzib^ w Luboszycach, Luboszyce ul. Czarnowska 5a, tel ) osoba upowazniona do skladania wyjasnien i uzupelnieri dotyczqcych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Jan Burniak - Dyrektor - Prezes Zrzeszenia,,BZwO" tel. kom , tel. st ) przedmiot dziafalnosci pozytku publicznego: a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego Przedmiotem dzialalnosci statutowej Zrzeszenia BZwO jest niesienie pomocy materialnej ludziom najubozszym, zapobieganie marnotrawieniu zywnosci. zmniejszenie obszaru niedozywienia wsrod ubogiej ludnosci naszego wojewodwa, a w szczegolnosci: - systematyczne i bezplatne pozyskiwanie i rozdawnictwo zywnosci; - organizowanie akcji spolecznych i humanitarnych w postaci zbiorek zywnosci; - dziafania antykryzysowe; - edukacje w zakresie zdrowotnych i spolecznych skutkow gtodu i niedozywienia; - wyzwalanie postaw solidarnosci miedzyludzkiej i poszanowania zywnosci; - dzialania na rzecz proekologicznego rozwia.zywania problemow zywnosciowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej zywnosci, ilosci i racji w standardach systemu zywienia; - ksatcenie ustawiczne, edukacja doroslych, prowadzenie szkoleh i kursow. Misja: - zmniejszenie obszarow niedozywienia; - przeciwdzialanie marnowaniu zywnosci; - rozwiqzywanie lokalnych problemow socjalnych i ekonomicznych, co czyni nas istotnym ogniwem w ekonomii spolecznej kraju; - organizowanie systemu gromadzenia i rozdzialu niewykorzystanej(niehandlowej) zywnosci; - organizowanie placowek pomocy zywnosciowej, rzeczowej lub w innej postaci. b) dzialalnosc statutowa odplatna - nie prowadzimy. 13) jezeli organizacja pozarz^dowa prowadzi dzialalnosc gospodarcza.: a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorcow, b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej nfe prowadzi

3 II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji publicznej wrazz przytoczeniem podstawy prawnejioj Jan Burniak - Prezes Zarzqdu Banku Zywnosci w Opolu Edward Ambicki - Wiceprezes Zarzqdu Banku Zywnosci w Opolu Statut Nr KRS III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 1. Krotka charakterystyka zadania publicznego Nazwa zadania: Wspieranie dzialari o zasiegu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa zywnosci instytucjom funkcjonujqcym w systemie pomocy spoleczn'ej, szczegolnie zywnosci o krotkich terminach przydatnosci do spozycia.pozyskanych z hurtowni i od producentow. 2. Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutkow Kosy zwiqzane z wykonaniem zadania obejmuje nastepuja.ce wydatki: - umowa o prac z koordynatorem - umowa o prace z magazynierem - uslugi ksiegowe; - zakup paliwa do samochodu dostawczego i wozka widlowego wykorzystywanego do rozladunku i zaladunku zywnosci; 3. Opis grup adresatow zadania publicznego organizacji naleza.cych do Banku Zywnosci w Opolu, skupiajqcych ok osob. Lista organizacji w zalqczeniu. 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego. w szczegolnosci ze wskazaniem, w jaki sposob przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania 11> Zrzeszenie Bank Zywnosci w Opolu" realizujqc zadanie podejmie nastepujqce dzialania: 1. Pozyska artykuly zywnosciowe pochodzqce z: - nadwyzek produkcji przedsiebiorstw przetworstwa rolno-spozywczego, lub produktow, ktore nie mogq bye skierowane do handlu, ale nadajq sie do spozycia, - nadwyzek handlowych hurtowni i sieci detalicznej, ktore sq wycofane ze sprzedazy. ale nadaja. sie do spozycia /majq wazne do spozycia terminy waznosci. 2. Bedzie magazynowac zywnosc w magazynie zywnosci suchej i chlodni, 3. Nieodplatnie przekaze zywnosc na terenie wojewodwa opolskiego. Systematycznie przekazujemy zywnosc do 100 organizacji (dla ok podopiecznych) na terenie wojewodwa opolskiego. 4. Zrzeszenie nie posiada dodatkowych dochodow. 5. Informacja, czy w ciaju ostatnich 5 lat oferent/oferench) otrzymaj/otrzymalh) dotacj^ na dofinansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji. ktore zcstaly dofinansowane, organu, ktory udzielit dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacjin) Zrzeszenie BZwO wykonuje zadania zlecone przez administracje publiczn^, realizujac prciekty ogloszone w ramach konkursow ofert oglaszane przez Samorzqd Wojewodzki w imieniu ktcrego wystepuje Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej Urzedu Marszalkowskiego: Umowa Nr 22/06/ dnia r. Umowa o realizacj^ zadania z zakresu pomocy spotecznej z Regionainyrn Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Opolu. Umowa Nr 59/07/201 Or. o realizacje zadania z zakresu pomocy spotecznej z Regionalnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Opolu. Umowa Nr 23/11 z dnia r. z Urzedem Marszalkowskim. Umowa Nr IZ.I Umowa o realizacje zacania z zakresu pomocy spotecznej z regionalnym Osrodkiem pomocy Spolecznej w Opolu z dnia za Starostwem Namyslowskim. Umowa Nr IBS.BT /11 z dnia 2C07.20'1 o realizacje zadania z zakresu pomocy spolecznej z regionalnym Osrodkiem Polityki Spolecznej w Opolu. Umowa Nr 9/2012 z dnia i Aneksem Nr 1 z dnia z Urzedem Marszalkowskim o realizacji zadania z zakresu pomocy spolecznej. Umowa Nr IPS.BT /12 z Regionalnym Osrodkiem Polityki Spolecznej w Opolu. Umowa zawarta w dniu r. z Zarzqdem Powiatu Namyslowskiego na realizacje zadania publicznego. Umowa zawarta z Zarzadem

4 Powiatu Namyslowskiego w dniu r. za SOOOzh Umowa NrlPS.BT /2013 z ROPS w Opolu w dniu na 6000 z{. Umowa Mr 16/2013 z dnia z Urzedem Marszalkowskim na 3000 zl. Umowa Mr 6/2014 z dnia z Urzedem marszatkowskim za kwote 9500 zl. Umowa Nr IZN zawarta w dniu z Powiatem Namysiowskim na kwitesooozl, Umowa Nr ips.bt /14 zawarta w dniu rz ROPS w Opolu. 6. Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji Stowarzyszenie zgodnie z trescia_ statutu b^dzie wspieralo organizacje, dzialajqce w sektorze opieki spolecznej. Swoja_ dziatelnosc bedzie skupialo giownie na terenie wojewodwa opolskiego, nieodptetnie pozyskujqc i gromadza_c w swojej bazie magazynowej zywnosc i nieodplatnie jai przekazujqc najbardziej potrzebujqcym, a w szczegolnosci: - bezdomni - niepelnosprawni, - bezrobotni, - migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszosci narodowe (wtym spolecznosci marginalizowane). - pozostale grupy odbiorcow spelniajqce kryteria dochodowe 7. Miejsce reaiizacji zadania publicznego Luboszyce ul. Czarnowqska 5a 8. Opis poszczegolnych dziatari wzakresie realizacji zadania publicznegoiz) W ramach statutowych dzialari Zrzeszenia pozyskamy okoto 100 ton zywnosci od darczyricow, z ktorymi wspolpracujemy oraz przekazemy do korica 2015r. ok. 840 ton zywnosci w ramach dostaw Systematycznie zywnosc przekazujemy do ok. 100 organizacji skupiajqcych ok potrzebujqcych w wojewodwie opolskim. W sposob wymierny wspomagamy czfonkow i podopiecznych organizacji pozarza_dowych. Zrzeszenie,,Bank Zywnosci w Opolu" jest jedynq organizacjq w wojewodwie opolskim, ktora profesjonalnie od jedenastu lat zajmuje si? walkq z marnowaniem zywnosci i w sposob wymierny wspomaga organizacje pomocowe. 9. Harmonogramis) wydawanie zywnosci (tj. ok osob) 100 organizacjom naleza_cym do Zrzeszenia Banku Zywnosci otrzymanej i pozyskanej z knotkimi okresami zdatnosci do spozycia ok. 100 ton. Zadanie publiczne realizowane w okresie od r. do r. Poszczegolne dziatania w zakresie realizowanego zadania publicznegoi4 Terminy realizacji poszczegolnych dzialah Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dziaianie w zakresie realizowanego zadania publicznego Chcemy pozyskac ok. 100 ton zywnosci, ktorq przekazemy naszym czlonkom od r. do r. BZwO i czlonkowie 10. ZaWadane rezultaty realizacji zadania publicznegoisj W planowanym cxasie b9dxicmy chcieli pozyskac jeszcze okolo 100 Ion xywnosci od darcxyricow. x ktorymi wspolpracujemy Na biez^co bedziemy provvadxic pracc magaxynowc, majqce na celu utrxymaniu porxadku oraz monitorowac vvykorxystanic zywnosci w organixacjach, ktorc ja pobieraly.

5 IV. Kalkulacja przewidywanych kosow realizacji zadania publicznego 1. Catkowity kos zadania [12555,50 ] 2. Kosorys ze wzgl^du na rodzaj kosow Lp. 1. Kosorys ze wzgledu na rodzaj kosow: Rodzaj kosow16 ^03 O o o w o ^ N 0 ^ c/) O 0>_ Tj 0 Kos catkowity (w) z tego do pokrycia z wniosko wanej dotacji (w z)) ego z finansowyc h srodkow wtasnych, srodkow z innych zrodet, wtym wptat i optat adresatow zadania publiczneg o17) (w) Kos do pokrycia z wktadu osobowego, w tym pracy spotecznej conkow i swiadczeri wolontariuszy (w) 1 Umowa o prace z koordynatorem / 2x TO E 'ST N "O o OL m-c 3500, ,00-2 Umowa o dzieto z magazynierem /3x m-c 5100, , Umowa o prace z magazynierem /1x1750 Zakup oleju nap^dowego do wozka widtowego 1 189, ,32 m-c I , ,00-350, ,48 5 Ustugi ksiegowe / 2x 600, ,01 m-c 1200, ,02 Ogotem: 12555, , ,50 2. Przewidywane zrodta finansowania zadania publicznego 1 Wnioskowana kwota dotacji ,00 79,65 2 Srodki finansowe wtasne17) 2555,50 20,35 3 Srodki finansowe z innych zrodet ogotem (srodki finansowe wymienione wpkt )11) wptaty i optaty adresatow zadania publicznego17) 3.2 srodki finansowe z innych zrodet publicznych (w szczegolnosci: dotacje z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorz^du terytorialnego, funduszy celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17) pozostate17) 4 Wktad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna conkow 5 Ogotem (srodki wymienione w pkt 1 4) 12555,50 100

6 j^fma^nsowejjxidki z innych zrodet publicznych2i) u administracji 3 innej jednostki sow publicznych Kwota srodkow (wzl) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie srodkow zostat(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy tez nie zostat(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) Term in roz w przypad (ofert) nier do czasu z nimejszej c TAK/NlEi TAK/NlEi TAK/NlEi TAK/NlEi Uwagi, ktore moga, miecznaczenie przy ocenie kosorysu: brak uwag V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22) Burniak Jan - Prezes, Dyrektor Stowarzyszenia - wyksateenie wyzsze techniczne, zajmuje sie gtownie dzialalnosciq merytorycznq, polegajqcq na utrzymywaniu lacznosci z dostawcami, innymi bankami, Federacjq, odbiorcami, opracowuje rozdzielniki zywnosci, poszukuje darczyricow, opracowuje oferty na zadania, uczestniczy w kontrolach ARR, prowadzi monitoring organizacji czlonkowskich, zajmuje sie organizacj^ zbiorek zywnosci. W ramach dzialalnosci medialnej upublicznia dzialalnosc Banku (audycje radiowe, telewizyjne, prasa), organizuje spotkania z osobami wspierajacymi (samorzqdy, wladze lokalne, biznes), uczestniczy w spotkaniach integracyjnookolicznosciowych organizowanych przez organizacje czlonkowskie. Dziatalnosc szkoleniowa polega na prowadzeniu na zaproszenie lub z wlasnej inicjatywy szkoleh, bierze udzia) w szkoleniach organizowanych przez Federacje i organy samorz^dowe. Ambicki Edward - magazynier wyksateenie srednie techniczne prowadzi dokumentacje magazynowy oraz zajmuje sie koordynacjq dostaw zywnosci. Obsfuguje program magazynowy BEZET, przygotowuje sprawozdania miesieczne, roczne (FEAD, Akademia PsP i inne).udzial w programie,,nie marnuj Jedzenia". Wspoluczestniczy w dzialalnosci merytorycznej, medialnej i szkoleniowej Banku. Suszka Sandra - Koordynator - wyksateenie srednie techniczne, zajmuje sie kontaktami z producentami zywnosci i jej pozyskiwaniem, przygotowuje materialy do konkursu ofert. Prowadzi rowniez dzialalnosc administracyjna^ (obstuga biura) tj. prowadzenie korespondencji, dokumentacji biurowej, ksiegowej (opisy rachunkow, delegacji, przelewy, wyciqgi bankowe), opracowuje dokumentacje wewnetrzna^, przygotowuje i protokotuje posiedzenia Zarzqdu oraz Walnego Zebrania, opracowuje pisma (prosby, umowy, wyjasnienia, podziekowania), obsluguje program magazynowy BEZET, przygotowuje sprawozdania miesieczne, roczne (FEAD, Akademia PsP i inne). Wspoluczestniczy w dzialalnosci merytorycznej, medialnej i szkoleniowej Banku. Rybicki Jan - Magazynier - wyksateenie podstawowe, zajmuje sie przyjeciem dostaw zywnosci do magazynu, sporzqdzaniem dokumentacji, obslugq programu BEZET, wydawaniem zywnosci z magazynu, sprawdzaniem ubytkow i sporzqdzaniem protokolow, utrzymywaniem porza,dku w magazynach, sprawdzaniem temperatury w chtodni, uczestniczy w monitoringu organizacji. 2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23) Aklualna powicrxchnia magaxynow to 850 ivr oraz powicr/chnia biurowa ok.(so m". Maga/.yn wyposa/ony jest w komorc^ chk)dnic/a o powierzchni 16m' orax. porniesxc/enic chlodnic/.c o temp. 0-8 C! o powicrx.chni 48 m2, wo/.ki paletowc, wcs/.ck widlovvy i samochcxl chlodnia 3,5 1. Biuro wyposa/onc jest \ c/.tcry stanowiska koniputerowe, drukarky igfowa i lascrowa, kserokopiarkc, faks ora/, staly dostcp do sicci inlernetowcj. Pracaj'cniy nu prpfcsjonalnym programic inagaxynou\ IJli/Ii'l, ktory povvstal spccjalnic na x.lcccnic

7 Bankow Zywnosci, w celu usprawnienia naszej codziennej dzialalnosci. rowniez pe-rna ksi^gowosc magazynowa. Rzeczowe: Prowadzimy - Komora chtodnicza - nabyty srodek trwaty, stan bardzo dobry, wycena poczqtkowa ,62 ; - Wozek do transportu palet - nabyty srodek trwaty, wartosc 800 ; - Powierzchnie magazynowe - uzyczone wg Porozumienia z dnia 18 listopada 2009r. zawartego pomiedzy Wojewoda Opolskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziatu Bezpieczeristwa i Zarzqdzania Kryzysowego OLJW, a Prezesem Banku Zywnosci w Opolu, pow. ok. 850 m2; - Wozek widtowy zl. - Pomieszczenie chtodnicze o powierzchni 48 m2 o temp. 0-8 C. - Samochod chtodnia 3,5 t Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadari publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, ktore z tych zadari realizowane byty we wspotpracy z administracjq publicznaj Zrzeszenie BZwO jest jedynq organizacjq w wojewodwie opolskim, ktora profesjonalnie zajmuje si? walka_ z marnotrawieniem zywnosci. W 2014 roku przekazalismy zywnosc w ilosci ponad 220 ton. Dziatalnosc Zrzeszenia BZwO kontrolowana jest na biezqco przez inspektorow Agencji Rolnej. Zrzeszenie BZwO wykonuje zadania zlecone przez administrate publicznq, realizujqc projekty ogtoszone w ramach konkursow ofert ogtaszane przez Samorzajj Wojewodzki w imieniu ktorego wystepuje Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej Urzedu Marszatkowskiego: Umowa Nr 64/11/2006z dnia r., Umowa Nr 14/07/2007 z dnia r., Umowa Nr 41/08/2008 z dnia r., Umowa Nr 22/06/2009 z dnia r., Umowa Nr 59/07/2010 z dnia r., Umowa Nr 23/11 z dnia r. z Urzedem Marszatkowskim, Umowa Nr IZ.I z dnia ze Starostwem Namystowskim i Umowa Nr IBS.BT /11 z dnia r. o realizacje zadania z zakresu pomocy spotecznej. Umowa Nr 9/2012 z dnia i Aneksem Nr 1 z dnia z Urzedem Marszatkowskim o realizacji zadania z zakresu pomocy spotecznej. Umowa Nr IPS.BT /12 z Regionalnym Osrodkiem Polityki Spotecznej w Opolu. Umowa zawarta w dniu r. z Zarzqdem Powiatu Namystowskiego na realizacj? zadania publicznego. Umowa zawarta z Zarzqdem Powiatu Namystowskiego w dniu r. za SOOO. Umowa NrlPS.BT /2013 z ROPS w Opolu w dniu na Umowa Nr 16/2013 z dnia z Urzedem Marszatkowskim na Umowa Nr 6/2014 z dnia z Urzedem marszatkowskim za kwot? Umowa Nr IZN zawarta w dniu z Powiatem Namystowskim na kwite 3000 Umowa Nr IPS.BT /14 zawarta w dniu rz ROPS-w Opolu. 4. Informacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-aj zlecac realizacj^ zadania publicznego wtrybie, o ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Nie przewiduje

8 Oswiadczam(-y), ze: 1) proponowane zadanie publiczne w catosci miesci sie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego oferenta; 2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy niepobieraniei) oplat od adresatow zadania; 3) oferentjestzwiqzany niniejszq oferta, do dnia r.; 4) w zakresie zwia.zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych te dane dotycza,, zlozyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa, z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.); 5) oferent/oferench) skladajqcy niniejsza, oferte nie zalega(-jaj/zalega(-jaji) z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiazari podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spotecznei); 6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa. zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym/wtasciwa ewidencjaj); 7) wszystkie podane w ofercie oraz zatqcznikach informacje sq zgodne z aktjalnym stanem prawnym i faktycznym. Bank Zywnosci w Opolu z siedziba^ w Luboszycach Luboszyce, ul. Czarnowaska 5 A NIP , Regon tel , FAX Banku Wicei Banku 2yw szes odpisy osob upowaznionych do sfladania oswiadczeh woli w imieniu oferenta/oferentowi) Data r. Zatqczniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sa^dowego, innego rejestru lub ewidencji24>. 2. Statut 3. Lista organizacji 4. Rekomendacje i podziekowania Regionalny olityki Spotecznej w Opolu Poswiadczenie ozenia oferty25) o^- 0 2 Data wptywu Adnotacje urzedowe25) : ;;,. :.«_.;. I) Niepotrzebne skreslic. 2j Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadah publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. 3j Kazdy z oferentow smadaj^cych oferte wspolna, przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dotaczaj^ wlasciwe pola. 4) Forma prawna oznacza forme dziatalnosci organizacji pozarza.dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslon^ na podstawie obowia.zuja.cych przepisow, w szczegolnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dz/alaj^ce na podstawie przepisow o stosunku Paiistwa do Kosciota Katolickiego w RzeczypospoUtej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych kosciotow i zwia.zkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania. jezeli ich cele statutowe obejmuja, prowadzenie dziatalnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe. ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczyc odpowiednia, forme lub wpisac inna 5) Podac nazwe wtasciwego rejestru lub ewidencji. 6) Wzaleznosci od tego, wjaki sposob organizacja lub podmiot powstat. 7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypetnienie nieobowia.zkowe. Nalezy wypetnic, jezeli zadame publiczne proponowane do realizacji ma bye realizowane w obrebie danej jednostki. 8) Nie wypetniac w przypadku miasta stotecznego Warszawy. 9) Dotyczy oddziatow terenowych, placowek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nalezy wypetnic. jesli zadanie ma bye realizowane w obrebie danej jednostki organizacyjnej. 10) Nalezy okreslic, czy podstawa. 53 zasady okreslone w statucie, petnomocnictwo, prokura czy tez inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspolnej. I1) Wypetnic tylko w przypadku ubiegania si^ o dofinansowanie inwestycji.

9 12} Opis musi bye spojny z harmonogramem i kosorysem. W przypadku oferty wspolnej nalezy wskazac dokiadny podzial dziatari w ramach realizacji zadania publicznego miedzy skiadaj^cymi oferte wspolnq. 13) W harmonogramie nalezy podac terminy rozpooz^cia i zakoriczenia poszczegolnych dziateri oraz liczbowe okreslenie skali dziajari planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn.miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba swiadczeri udzielanych tygodniowo, miesj^cznie, liczba adresatow). 14) Opis zgodny z kosorysem. 15) Nalezy opisac zakjadane rezultaty zadania publicznego czy bedqvtrwate oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni si do rozwiazania problemu spotecznego lub zfagodzi jego negatywne skutki. 16) Nalezy uwzgl^dnic wszystkie planowane kosy.'w szczegolnosci zakupu ustug, zakupu rzeczy, wynagrodzeri. 17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publioznego. 18) Nalezy wpisac kosy bezposrednio zwiazane z celem realizowanego zadania publicznego. 19) W przypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dotqczaja, do tabeli informacje o swoich kosach. 20) Nalezy wpisac kosy zwiazane z obstuga, i administracjq realizowanego zadania, ktore zwiqzane sa, z wykonywanieni dziatan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsiuga, finansowq i prawna projektu. 21) WypeJnienie fakulfatywne umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o ktorym mowa w 16 ramowego wzoru umowy, stanowiqcego za)a,cznik nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycza.cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdaniarz wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego,. 22) Informacje o kwalifikacjach osob, ktore b^dq zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzqdkowac zasoby kadrowe do dysponujqcych nimi. oferentow. 23) Np. lokal, sprz^t, materiaty. W przypadku oferty wspolnej nalezy przyporzqdkowac zasoby rzeczowe do dysponujqcych nimi oferentow. 24) Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany. 25) Wypeinia organ administracji publicznej. Dziennik Ustaw Nr Poz. 25

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej data i miejsce złożenia oferty O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 30/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2014 r. (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/*, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST.

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do...

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do... W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... (rodzaj zadania publicznego 2) )......

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW),

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1784/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2012 r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) WZÓR... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do...

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1 organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA*

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (Y-CH)*/ PODMIOTU(-ÓW) O KTÓRYM (-CH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ... Data i miejsce złożenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego) Załącznik nr 2 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

Bardziej szczegółowo

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 '

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' I. Dane oferenta/oferentów 1 ' 3 ' 1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' ( x) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego) ... Data i miejsce złoŝenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce ożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd. 7) tel.: 667972560 faks:.- e-mail: cypel@ulanow.eu, http: 8) numer rachunku bankowego: 21 9430 1032 4000 1922 2000 0002 nazwa banku: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli oddział Ulanów 9) nazwiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie... (pieczęć oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

w okresie od... do... (organ administracji publicznej)

w okresie od... do... (organ administracji publicznej) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) 1) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ OFERTA/OFERTA WSPÓLNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do...

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr222/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2016 r....... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... 1 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA / OFERTA WSPÓLNA* Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej). organizacji pozarządowej (-ych)/ podmiotu (-ów),

Bardziej szczegółowo

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm.

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.01.2016 r.... pieczątka wnioskodawcy... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej) Spółdzielnia Socjalna VITA 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 22 NIP 69723008220, Regon: 302396850 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 9.12.2014.r Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Mielec, dnia 16.01.2012 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ PODMIOTU/JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO . ~ T ii Gj\Q do kct&l 11 Urzad Miasta Szczecin Biurods.OrganizacjiPozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel.+48914245 los bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl "1 BOP-lO "';:'. '::L'~~;.. "':.,)-

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2))

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2)) QUISISANA StoUlilfl',Ullie 45037 Opole,ul.Sienkiewicza20ofiCYna tel. 509205063,521_333_173 KRS: 0000331872 NIP7542979099.REGON160262948 Urzad Miasta Opola Biuro Organizacji Pozarzadowych Wplynelo ~ 1 OR

Bardziej szczegółowo

2015-10- 2? Datawpfywu Data1! 'nffiejsee-ztozervia oferty ''

2015-10- 2? Datawpfywu Data1! 'nffiejsee-ztozervia oferty '' OFERTA RALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO skhulana w try hie art. 19 a ustawy o diialalitosci pozytku pubiicznego. Regionahn Osrcdek _... Polityki SpcMeczne; w Opolu Depnrlamen I pjjhalpobjjmjggotagnd if!?.'

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(YCH)/PODMIOTU (ÓW), O KTÓRYM (YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) - NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ!!! ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW),

Bardziej szczegółowo

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r....... (pieczęć klubu sportowego) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-10... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publiczne j ) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego) Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)... (pieczęć nagłówkowa oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1718/2010 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY 8/12 80 803 GDAŃSK...... Pieczęć organizacji pozarządowej*/

Bardziej szczegółowo

przez WÓJTA GMINY RZĄŚNIK (nazwa organu zlecającego)

przez WÓJTA GMINY RZĄŚNIK (nazwa organu zlecającego) (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) (rodzaj zadania publicznego Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA 11 UrzadMiastaSzczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl KLUB ~ SPORTOWY 71-637 Szczecin, ul. Firlika 41 tel.

Bardziej szczegółowo

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek Załącznik nr 1do Uchwały Nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r.. ( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

Bardziej szczegółowo

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne)

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne) Załącznik nr 1 do regulaminu Wzór oferty na realizację zadania promocyjnego Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (pełna

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór oferty konkursowej Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

W\e\\:J L 7-.. BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA OFERTA/0FERTA WSP8LNA1)

W\e\\:J L 7-.. BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA OFERTA/0FERTA WSP8LNA1) E1 UrzadMiastaSzczecin Jn\a Biuro ds. Organizacji Pozarzadowycl, pl. Armil Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 9142 45 105 bop@um.szczedn.pl. @ PomeraniO-Szczecin ul. SWietoborzyców 40 ~ l-.i( 71-665Szczecin

Bardziej szczegółowo

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 r. w kategorii młodzieŝowej i senior... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA KLUBU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA Głogów. 28.02.2014 WK.DPSiZ. 525. Y. 2014 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. 1, Parafia Rzymsko

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 05.12.2013 Data i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór oferty konkursowej Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA --,uwskie TowarzystwoPIIyjacIól ClIOIyCh HOSPICJUM o ':l4-100pulawy.ul. Niemcewicza 2a ~ ~ STAROSTWOPOWIATOWE1 w Pulawach Do ~ c.. &J ~... 2010 06 25 dn. ReI.430938763,NIP718-220-24-30~:g -. la 2010-06-

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego) Przed wypełnieniem ofert należy zapoznać się z komentarzami do ofert oraz przypisami od 1 do 25. Informacje w punktach opatrzonych zieloną czcionką zamieszczone są w treści umowy należy zadbać o rzetelne

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO WNIOSEK OS.OP.I STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Załącznik Nr 1 do Zasad WZÓR WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Starostwo Powiatowe w Sępólnie

Bardziej szczegółowo

...... (rodzaj projektu) w okresie od... do... składany na podstawie uchwały Nr.. Rady Gminy Lipusz z dnia.. 201 r.

...... (rodzaj projektu) w okresie od... do... składany na podstawie uchwały Nr.. Rady Gminy Lipusz z dnia.. 201 r. Załącznik nr 1...... (pieczęć jednostki wnioskującej) ( data złożenia wniosku) Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu sportu (rodzaj projektu) w okresie od do.. składany na podstawie uchwały Nr..

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/72/08 Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20.03.2008 roku....... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* Data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do regulaminu III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2005 r. pn.: MAŁOPOLSKA GOŚCINNA...... (pieczęć organizacji

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 22.10.2012 Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL ...... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL NA REALIZACJĘ ZADANIA...... (nazwa zadania) W KWOCIE... I. Dane

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO SZKOLENIE SPORTOWE

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO SZKOLENIE SPORTOWE ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Turystyka i krajoznawstwo

Turystyka i krajoznawstwo STOWARZYSZENIE SUKCES Jeziorzany 74, 32-060 Liszki NIP: 9442174285, Reg. 120582035 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Liszki, dnia 11.05.2016 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* OR - 001 Strona 1 z 8...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) złoŝenia oferty) składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Mikołów: Wsparcie sektora pozarządowego, w tym promocja i organizacja wolontariatu

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Mikołów: Wsparcie sektora pozarządowego, w tym promocja i organizacja wolontariatu Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Mikołów: Wsparcie sektora pozarządowego, w tym promocja i organizacja wolontariatu...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODM10TUf4W), O KT6RVM(- H) MOWA

ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODM10TUf4W), O KT6RVM(- H) MOWA V OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Kosciot Chrzescijan Baptystow Zbor w Rzeszowie 35-074 RZESZOW, Al. J. Piisudskiego 11 ln'lsd29r4973 Dm. micjsce zioimi6 ofcrty) OFERTA/QFERTA ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODM10TUf4W),

Bardziej szczegółowo

Gmina Bogatynia (nazwa organu zlecającego)

Gmina Bogatynia (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji (data i miejsce złoŝenia pozarządowej*/ podmiotu*/ oferty) jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej)

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr AO.0050.210.2016 Burmistrza Miasta Kluczborka OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty /Wypełnia organ administracji publicznej/ OFERTA Dziennego

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI LESZNO 64-00 Leszno, ul. Wilkońskiego 36 Tel. 65 537 55 42 NIP 697-9-00-784 REGON 403842 Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... (poz....)

Bardziej szczegółowo

BOP-10. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

BOP-10. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarządowych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 105 bop@um.szczecin.pl www.szczecin.pl BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010 r. Burmistrz Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

w P Lv ~,~ ~... o Zalaczniki do rozporzadzenia

w P Lv ~,~ ~... o Zalaczniki do rozporzadzenia w P Lv ~,~ ~... o Zalaczniki do rozporzadzenia K'::"..,'-.... \) t,n ~inistra Pracy i Polityki Spolecznej UR~ :~,_, '0..fC'tlt:;.(.li

Bardziej szczegółowo

Pallotyhska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

Pallotyhska Fundacja Misyjna Salvatti.pl SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI FUNDACJI W ROKU 2011 SPRAWOZDANIE OBEJMUJE OKRES ROKU KALENDARZOWEGO Pallotyhska Fundacja Misyjna Salvatti.pl 1. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. (poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia. (poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Międzychodu (organ administracji publicznej)

Burmistrza Międzychodu (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia.(poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR OFERTAREALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2 ')

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2 ') Babice, 25 sierpnia 2015 r. OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załącznik nr 1 do rozporządzenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 i 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo