HANDBOOK. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning"

Transkrypt

1 This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. HANDBOOK Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning for higher education, vocational education and training and the corporate sector SPIS TRESCI 0

2 SPIS TRESCI WSTĘP POJĘCIE Jakość w edukacji Dowód tożsamości SEVAQ OD SEVAQ DO SEVAQ Filozofia Model doskonałości EFQM Model ewaluacji szkoleń Kirkpatricka Wspólna ocena jakości w kształceniu wspomaganym przez technologie informacyjne Przejście do SEVAQ Treści Narzędzie sieciowe SCENARIUSZE UŻYCIA APLIKACJA SIECIOWA: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Procesy SEVAQ+ w skrócie Typy użytkowników narzędzia SEVAQ Ogólny proces Logowanie: początek pracy z narzędziem Zakładanie konta: Tworzenie i zarządzanie kwestionariuszami Status kwestionariusza Działania Menu główne Aby utworzyć nowy kwestionariusz KROK 1: Konfiguracja kwestionariusza KROK 2: Określenie kontekstu KROK 3: Określenie celów (kryteriów) KROK 4: Określenie tematyki (podkryteriów) KROK 5: Opracowanie kwestionariusza (twierdzeń) Tworzenie i zarządzanie respondentami Przesłanie kwestionariusza Przeglądanie wyników Wykres radarowy SPIS TRESCI 1

3 4.6.2 Tabela podsumowująca Liczby Wykresy słupkowe Komentarze Dostęp do archiwum OPTYMALIZACJA FUNKCJI UŻYTKOWNIKA SEVAQ SZKICE Z SEVAQ Krótki dialog w sieci BIBLIOGRAFIA Bibliografia online Załącznik: HISTORIA PROJEKTU A1 Linia czasu: główne inicjatywy oraz wyniki A2 Badanie użytkowników A3 Ocena delficka A4 Lokalizacja KONTAKT SPIS TRESCI 2

4 WSTĘP Ku wspólnej kulturze oceny jakości Ulf-Daniel Ehlers Jakość jest centralnym elementem europejskiej wizji zgodnie z którą Europa ma stać się punktem odniesienia w skali światowej w zakresie kształcenia oraz szkolenia. Działania związane z technologią informacyjno-komunikacyjną (ICT) są niezbędne do otwarcia naszych systemów edukacyjnych na świat, zapewnienia wszystkim jeszcze lepszego dostępu do edukacji oraz zwiększenia efektywności nauki. Jednak ponad wszystko, technologia informacyjno-komunikacyjna uważana jest za katalizator zmian w dążeniu do reform oraz modernizacji kształcenia i szkolenia na drodze do społeczeństwa opartego na wiedzy (Holmes, 2006, p.15). Jakość w edukacji oraz szkoleniu zawsze była ważną kwestią dla Europy. W czasach, gdy europejscy politycy skupiają się na realizacji celów zawartych w Traktacie Lizbońskim, jak również próbują dogonić Stany Zjednoczone oraz kraje azjatyckie w zakresie konkurencyjności i wydajności, musimy zwrócić uwagę na naszą pozycję na świecie w dziedzinie edukacji. Aby umożliwić realizację wyzwań, które zostały określone w Lizbonie, Rada Europy przyjęła w 2001 roku trzy cele strategiczne oraz 13 celów szczegółowych z zamierzeniem zrealizowania ich do 2010 roku: podstawą systemów kształcenia oraz szkolenia powinna być jakość, łatwość dostępu oraz otwartość na świat. Rok później zatwierdzony został szczegółowy program prac, któremu nadano nazwę Edukacja i Szkolenie 2010 oraz, który uzyskał wsparcie Ministrów Edukacji. Miał on na celu uczynienie Europy punktem odniesienia w skali światowej w zakresie jakości kształcenia. Jakość została postawiona na pierwszym miejscu programu politycznego, a państwa członkowskie zobowiązały się wspólnie pracować w oparciu o Otwartą metodę koordynacji (ibid). Niemniej jednak, wymagania oraz kontekst doskonalenia jakości zmieniają się w równie szybkim tempie jak społeczeństwo. Konsekwencją głębokich transformacji społecznych XXI wieku jest zmiana w sposobie myślenia o edukacji, a w szczególności o jakości kształcenia. W świecie, w którym jesteśmy świadkami powstawania oraz konsolidacji takich czynników społecznych jak: przejrzystość działań, zaangażowanie, odpowiedzialność, władza obywateli poprzez samoorganizację oraz słuchanie ich głosów, jak również zwiększenie liczby czynników wartościotwórczych jak np. organizacje współpracujące, otwarte innowacje oraz klimat zmian, musimy przywiązać szczególną wagę do rozpowszechnienia kultury wspólnej oceny. Podczas, gdy położono nacisk na zewnętrzne kryteria zapewnienia jakości, rozwój wewnętrznej organizacyjnej kultury jakości wciąż wymaga upowszechnienia w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Stoimy u progu nowej ery w zarządzaniu jakością dla potrzeb edukacji wyższej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (Ehlers 2010). Pomimo, że ciężko jest określić kiedy dokładnie się zaczęła, wydaje się oczywistym fakt, że oznacza ona odejście od mechanicznego pojmowania jakości i obranie nowego kierunku, w którym doskonalenie jakości zasadniczo wymaga rozwoju kultury organizacyjnej opartej na wspólnych wartościach, niezbędnych umiejętnościach oraz nowym profesjonalizmie. Podczas gdy w poprzedniej dekadzie koncentrowano się na opanowaniu narzędzi kontroli jakości lub akredytacji, obecnie uwagę zwraca się w coraz większym stopniu na opanowanie umiejętności przeprowadzania zmian oraz uwzględnienie profesjonalistów w kontekście wyższej edukacji. Pojęcia takie jak kontrola jakości czy zarządzanie jakością są często uważane za technokratyczne podejścia oparte na metodzie z góry do dołu, które często nie sprawdzają się w kontekście szkolnictwa wyższego (Sursock 2004). Przez długi czas preferowanym podejściem były segmentacja oraz na oddzielanie poszczególnych procesów edukacyjnych od siebie, jak również na ich WSTĘP 3

5 opisywanie oraz dbanie o jakość. Nowa generacja, czy też nowa era, koncentruje się na odmiennym podejściu. Opowiada się za zmianami w miejscu kontroli, za rozwojem w miejscu stabilizacji oraz stawia innowację ponad zgodność ze standardami. Stara się też określić czynniki sprzyjające, wchodzące w skład teczek kompetencji różnych zaangażowanych podmiotów. Wcześniejsze, tradycyjne ujęcie zarządzania organizacją, popierane przez teoretyków takich jak Michael Porter (1980), opiera się na poglądzie, że strategie można wcześniej określić i dokładnie zaplanować. Późniejsze ujęcie, popierane szczególnie przez Henrego Mintzberga (1994), potwierdza, że zmiany w organizacjach są nowym zjawiskiem, a ich źródłem są umiejętności pracowników oraz kultura organizacyjna (patrz także Prahalad/Hamel 1990). Zgodnie z tą interpretacją, takie aspekty jak systemy zarządzania jakością oraz narzędzia, umiejętności, jak również wartości indywidualne oraz organizacyjne nie są uważane za oddzielne jednostki procesu doskonalenia jakości, ale za części składowe kompleksowych pojęć. Żadne z nich nie jest ważniejsze od pozostałych. Definicja jakości w edukacji nie może być z punktu widzenia normatywnego wcześniej określona i narzucona, ale musi być rozwijana poprzez negocjacje oraz udział zainteresowanych podmiotów. Trzeba podkreślić fakt, iż postrzeganie jakości w świetle perspektywy kultury organizacyjnej oznacza przyjęcie podejścia holistycznego: kultura jakości łączy elementy kultury, aspekty strukturalne oraz umiejętności w jedną kompleksową strukturę, która wspiera udziałowców przy rozwoju wizji, wspólnych wartości oraz przekonań. Kluczem do sukcesu kultury jakości jest połączenie komunikacji, zaangażowania oraz wzajemnych relacji opartych na podejściach z dołu do góry oraz z góry na dół. Podnoszenie jakości przez długi czas opierane było tylko na zewnętrznych kryteriach zapewnienia jakości, czego przykładem mogą być procedury akredytacyjne w szkolnictwie wyższym. Potencjał jaki tkwi w rozwoju wewnętrznej kultury jakości stał się ostatnio bardziej oczywisty. Również jakość jest coraz częściej postrzegana jako funkcja, którą spełnia profesjonalizm w szkolnictwie wyższym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym, a nie jedynie jako mechanizm kontrolny. Niemniej jednak, wciąż brakuje ogólnej zgody co do wagi kształtowania podejścia jakościowego w ramach rozwoju strategii organizacyjnych, w których skład wchodzą procesy profesjonalizacji, a narzędzia oraz podejścia są wciąż w fazie rozwojowej. W związku z tym, szczególnie ważne jest wspieranie projektów oraz inicjatyw jakościowych, jak również rozwój podejść jakościowych, które łączą w sobie zasadne środki i nacisk na naukę organizacyjną oraz rozwój kultur jakości. Zgodnie ze wszystkimi podejściami, niezbędne jest zaangażowanie w proces podnoszenia jakości wszystkich kluczowych udziałowców oraz przyjęcie do wiadomości faktu, iż taki właśnie proces zorientowany na społeczność może okazać się korzystny dla poprawy jakości szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkoleń zawodowych. W celu wspierania procesu dostarczania rozwiązań oraz możliwości organizacjom działającym w ramach wyższej edukacji oraz kształcenia zawodowego i szkolenia, rozwinęliśmy narzędzia oraz zgromadziliśmy bagaż doświadczeń w zakresie wspólnej oceny, jak również doszliśmy do wniosku, że właśnie takie podejście jest najbardziej odpowiednie jeśli chodzi o doskonalenie jakości organizacyjnej oraz naukę w rozumieniu holistycznym, tak jak zostało to opisane powyżej. SEVAQ jest narzędziem służącym wspólnej ocenie jakości w e-learningu w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. To wielojęzyczne narzędzie oferuje zarówno podstawowy zakres pytań jak i indywidualne możliwości rozbudowywania oceny. Wyniki oceny są dostępne w czasie rzeczywistym w różnych formach, od wykresów radarowych generujących natychmiastowy obraz sytuacji, do danych pierwotnych możliwych do wykorzystania w innych aplikacjach. Pierwotnie został on opracowany na potrzeby pilotażowego projektu Leonardo Da Vinci ( ), w ramach którego 9 europejskich partnerów połączyło model ewaluacji Kirkpatricka z elementami modelu jakościowego Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM ) celem stworzenia oraz wdrożenia wielofunkcyjnego WSTĘP 4

6 dynamicznego narzędzia dostępnego w 7 językach i służącego do tworzenia w prosty sposób kwestionariuszy wspólnej oceny, aby uzyskać wysokiej jakości informację zwrotną (feedback) od uczących się. W celu wykorzystania potencjału SEVAQ, kluczowi partnerzy, którzy współpracowali przy pierwszym projekcie, połączyli swoje siły z nowymi członkami, w tym z dwiema największymi sieciami europejskimi (Europejską siecią nauczania na odległość / European Distance and E-learning Network EDEN oraz Europejską fundacją ds. jakości w e-learningu / European Foundation for Quality in E-learning EFQUEL) celem rozwinięcia SEVAQ+, Działanie 4, celem którego jest wykorzystanie i upowszechnienie projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie ( ). W trakcie trwania projektu, zarówno narzędzie jak i filozofia były udoskonalane w celu wspierania oraz promocji zapewniania jakości kształcenia w zakresie zarówno szkolenia zawodowego jak i szkolnictwa wyższego. Jednym z głównych wyników projektu, poza samym rozbudowanym narzędziem, jest utworzenie pojęcia wspólna ocena (shared value), co jest znaczącym krokiem w kierunku zmiany kulturowej wymaganej do szerokiego poparcia oraz akceptacji oceny jakości w dziedzinie edukacji. WSTĘP 5

7 1. POJĘCIE 1.1 Jakość w edukacji Zapewnienie jakości jest kluczowym priorytetem na poziomie UE, zarówno dla instytucji szkolnictwa wyższego, jak również dla kształcenia zawodowego i szkolenia. Proces Boloński ma wpływ na instytucje szkolnictwa wyższego oraz kształcenie zawodowe i szkolenia, a udoskonalanie systemu szkolnictwa ma wielkie znaczenie dla programu Uczenie się przez całe życie. Instytucje muszą poddawać analizie wiele kwestii, a w szczególności te dotyczące procesów nauczania oraz uczenia się, ról oraz obowiązków kadry zarządzającej, wykładowców oraz studentów w podnoszeniu jakości tych procesów. Celem realizacji wytycznych Procesu Bolońskiego jest implementacja procedur zapewnienia jakości (I. Huet a.o., 2010). Samoocena jest częścią wewnętrznego zapewnienia jakości, tj. procesu polegającego na analizie własnych wyników oraz założeń. Zgodnie z definicją Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM ), samoocena odnosi się do obszernej, systematycznej i regularnej analizy działań organizacji oraz wyników, które wymieniono w modelu EFQM. Proces samooceny pozwala organizacji na określenie w jasny sposób jej mocnych stron oraz obszarów, w których można by dokonać ulepszeń, jak również w jej wyniku zaplanowane są działania naprawcze, których rezultaty są następnie monitorowane. SEVAQ+ wykorzystał pojęcie samooceny na poziomie organizacji w celu utworzenia pojęcia wspólnej oceny. Nie chodzi tutaj o ocenę własnego procesu kształcenia przez jednostkę, a raczej o holistyczną ocenę dokonaną przez podmioty zaangażowane w przedsięwzięcie celem ewaluacji jakości procesów, zasobów oraz wyników wszelkiego kształcenia wspieranego przez technologię. Jakość jest ogólnym warunkiem sukcesu produktów, ale także staje się ona niezbędna w dziedzinie edukacji. To właśnie nauka na wysokim poziomie sprawia, że młodzi ludzie są w stanie funkcjonować jako kompetentni profesjonaliści posiadający dużą wiedzę oraz prowadzący dobre życie społeczne. Nauka przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społecznego oraz ewoluującego rozwoju gospodarczego (Henrard et al, 2008) (Horton, 2001). Właśnie z tego powodu jakość w szkolnictwie wymaga spełnienia trzech warunków: zdolność do zapewnienia rzeczywistego rozwoju osobowości oraz zachowania ucznia; kompatybilność z potrzebami społeczeństwa; dostępność wysokiej jakości zasobów oraz umiejętność fachowego zarządzania uczelnią. Zapewnienie wysokiej jakości warunków w edukacji oraz kontrola jakości leżą w gestii zarządu każdego podmiotu odpowiedzialnego za organizację nauki, a w szczególności e-learningu. Fang Zhao (2003) proponuje strukturę, która dostarcza metody mające na celu podniesienie jakości e-learningu. W jej zakres wchodzą następujące aspekty: efektywność kursu: nowoczesne technologie, które są bezwartościowe jeśli nie są narzędziem wsparcia dla materiałów, które spełniają wymagania uczniów; zadowalający dostęp do infrastruktury technicznej: większość problemów, które napotykają uczący się wynika z ograniczeń technicznych; zadowolenie ucznia: zadowolenie ucznia łączy się z jakością kursu e-learningowego, jak również z jego relacjami z nauczycielem oraz usługami wsparcia. Wzajemne relacje pomiędzy uczniem a nauczycielem są niezwykle istotne w e-learningu zarówno asynchronicznym, jak i synchronicznym. Dla nauczyciela równie ważna jest także informacja zwrotna; zadowolenie z edukacji: oznacza to, że e-learning powinien spełniać potrzeby kadry nauczycielskiej z tego względu, że różni się od tradycyjnego nauczania. POJĘCIE 6

8 1.2 Dowód tożsamości SEVAQ+ SEVAQ+ jako... narzędzie online nie służy WYŁĄCZNIE tworzeniu kwestionariuszy służy wdrożeniu ankiety o usystematyzowanej strukturze Na rynku istnieje wiele zwykłych programów do tworzenia kwestionariuszy, ale żaden z nich nie oferuje sprawdzonej bazy 700 gotowych twierdzeń ewaluacyjnych. W oparciu o rozbudowane kwestionariusze, pytania wybiera się z usystematyzowanej bazy za pomocą narzędzia konfiguracyjnego, które dopasuje najodpowiedniejsze pytania dla danego kontekstu. model oceny metoda NIE JEST normatywny SEVAQ+ nie powie Ci co jest właściwe albo czy robisz coś zgodnie z danymi standardami. NIE ODNOSI SIĘ do konkretnego modelu kształcenia NIE ma na celu POKAZYWAĆ, który model jest najwłaściwszy w danym kontekście uczenia się lub dla osiągnięcia wybranych celów. jest diagnostyczny i opisowy Podkreśla mocne i słabe strony Twojej nauki. Od teraz każde rozwiązanie może przyczynić się do poprawy całego systemu. ZNAJDUJE zastosowanie w różnych modelach kształcenia Każdy kontekst ma pewne odmienne cechy. Możliwe, że najlepszym sposobem nauki okaże się połączenie kilku różnych modeli. wspólny proces oceny jakości NIE OGRANICZA SIĘ do projektu, wdrożenia oraz przeprowadzenia kursu Kurs szkoleniowy nie powinien być postrzegany jako oddzielny organizm o określonej żywotności. JEST dostępny dla wewnętrznych i zewnętrznych procesów jakościowych Szkolenie jest żywym organizmem, który jest zintegrowany z otwartym środowiskiem. Wydzielić możemy wewnętrzne podmioty zaangażowane oraz beneficjentów (nauczyciele, managerzy, kursanci), jak również zewnętrzne (organizacje finansujące szkolenia, twórcy polityki). narzędzie służące do monitorowania filozofia NIE CHODZI wyłącznie o ilość Pomimo, że wskaźniki oraz wytyczone progi wskazują obszary wymagające ulepszeń, w jakości chodzi o coś więcej niż liczby. NIE JEST oparta na jednokierunkowym procesie Nawet jeśli dzięki SEVAQ+ możliwe jest tworzenie kwestionariuszy przez jedną osobę, dla jednej grupy docelowej nie jest on stworzony tylko do tego. Zdecydowanie CHODZI o jakość Najistotniejsze obszary określa się na podstawie dwóch wyników cząstkowych wyliczonych na podstawie odpowiedzi respondentów: a) Zgodności (skala Likerta) b) Wagi (skala Likerta) JEST oparta na porozumieniu i dzieleniu się Siła SEVAQ+ leży w wspieraniu wielu punktów widzenia w ramach całości procesu szkoleniowego. POJĘCIE 7

9 2. OD SEVAQ DO SEVAQ+ 2.1 Filozofia SEVAQ+ jest europejską inicjatywą mającą na celu wspólną ocenę jakości w kształceniu wspomaganym przez technologie informacyjne, opartym na połączeniu modelu ewaluacji szkoleń Kirkpatricka z modelem mistrzowskim EFQM zaprojektowanym dla tych wszystkich, którzy wdrażają e-learning oraz technologie informacyjno-komunikacyjne w szkolnictwie wyższym lub kształceniu i szkoleniu zawodowym. Narzędzie oferuje zarówno podstawowy zakres pytań, jak i indywidualne możliwości rozbudowywania oceny. Wyniki oceny są dostępne w czasie rzeczywistym w różnych formach, od wykresów radarowych dających natychmiastowy obraz sytuacji, do danych pierwotnych możliwych do wykorzystania w innych aplikacjach Model doskonałości EFQM Model doskonałości EFQM opiera się na 9 kryteriach. Pięć z nich zalicza się do obszaru potencjał, a cztery do obszaru wyniki. Kryterium potencjał odpowiada zakresowi działania organizacji. Kryterium wyniki odpowiada jej osiągnięciom. Wyniki są pochodnymi potencjału, a z kolei potencjał jest udoskonalany za pomocą informacji zwrotnej pochodzącej z wyników. Model EFQM wspiera podejście dynamiczne do jakości, jako że nauka poprzez ewaluację pomaga doskonalić potencjał, który w zamian prowadzi do lepszych wyników. Dzięki podejściu systemowemu oraz globalnemu, model EFQM wspiera ciągły rozwój oraz innowacje. W związku z wykorzystaniem modelu EFQM w kontekście kształcenia wspomaganego przez technologie informacyjne, zaistniała potrzeba dokonania transpozycji. Jej celem jest ocena wydajności procesów uczenia się / nauczania, jak również podjęcie działań mających na celu wsparcie tych ulepszeń. Poniżej znajduje się rozbudowany model EFQM, który rozwinęliśmy jako założenie koncepcyjne wykorzystane w filozofii SEVAQ+: OD SEVAQ DO SEVAQ+ 8

10 Rys. 1. Model doskonałości EFQM mający zastosowanie w kształceniu (Schreurs & Arnold, 2010) Model ewaluacji szkoleń Kirkpatricka Model ewaluacji szkoleń opracowany przez Kirkpatricka jest niezwykle istotny przy analizie kryterium wyniki modelu EFQM, szczególnie gdy znajduje zastosowanie w kontekście szkolnictwa. Model Kirkpatricka jest często przedstawiany w formie 4-poziomowej piramidy, w następujący sposób: (1) Reakcje lub odczucia uczniów podczas nauki. (2) Wynik nauki lub wzrost wiedzy ucznia dzięki uczestnictwie w kursie. (3) Wpływ na funkcjonalność ucznia w miejscu pracy lub przełożenie się nowej wiedzy na umiejętności. (4) Wpływ wykształconej kadry na wypracowany przychód Wspólna ocena jakości w kształceniu wspomaganym przez technologie informacyjne Jednym z wyzwań stojących przed podnoszeniem jakości w kształceniu wspomaganym przez technologie informacyjne jest liczba zaangażowanych podmiotów, które mają wpływ na kształcenie. Wszystkie zaangażowane podmioty, przynajmniej te wewnętrzne, muszą pełnić rolę ewaluatora. Cztery główne kategorie zaangażowanych podmiotów biorą udział we wdrożeniu procedur zapewnienia jakości kształcenia wspomaganego przez technologie informacyjne: uczniowie: mogą to być uczniowie szkół, studenci lub pracownicy organizacji. Kurs jest zaprojektowany dla nich więc, aby osiągnąć swe cele, muszą brać w nim czynny udział; kadra trenerska: w e-learningu w skład kadry trenerskiej wchodzą osoby o różnych profilach np. tradycyjni nauczyciele, prywatni nauczyciele pomagający w ćwiczeniach online oraz osoby zajmujące się wsparciem technicznym, które razem współpracują przyczyniając się do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. treść kursu oraz podmioty dostarczające technologie: Treść kursu oraz technologia mogą być dostarczone przez zewnętrzną lub wewnętrzną jednostkę biorącą udział w projekcie. Celem treści oraz technologii, zarówno pochodzących z wewnątrz, jak i z zewnątrz, jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia; ekipa zarządzająca: jej rolą jest wdrożenie najlepszych rozwiązań e-learningu przeznaczonych dla wszystkich podmiotów zaangażowanych, w tym uczniów, co oznacza dbanie o budżet oraz zasoby, wewnętrzne procesy, politykę oraz procedury jakościowe. OD SEVAQ DO SEVAQ+ 9

11 Rys. 2. Przejście z SEVAQ do SEVAQ+ (EFQM i model Kirkpatricka) Widzimy zatem, że często istnieje potrzeba połączenia w ramach podejścia ewaluacyjnego kilku różnych kwestionariuszy stworzonych przez różnych twórców dla odmiennych grup respondentów. Umożliwi to opracowanie wielu wersji kwestionariusza, w zależności od wizji ich twórców. Każdy z kontekstów ewaluacji jest inny, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy ustalaniu celów oraz interesariuszy, którzy powinni brać w niej udział (zob. Rozdział 5). 2.2 Przejście do SEVAQ+ SEVAQ+ ma na celu podniesienie jakości obserwacji procesu kształcenia. W tym celu, w ramach projektu zostały opracowane założenia koncepcyjne narzędzia poprzez: Konteksty kształcenia: ocena może dotyczyć procesu uczenia w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz, od teraz, również w ramach szkolnictwa wyższego. Kształcenie i szkolenie zawodowe Szkolnictwo wyższe OD SEVAQ DO SEVAQ+ 10

12 Profile użytkowników: ocena może dotyczyć nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, managerów, dostawców oraz ekipy zarządzającej. Przedstawiciel instytucji Dyrektor działu Manager ds. szkoleń Manager projektu Kierownik kursu Jednostka ewaluacyjna Kadra szkoleniowa Twórca kwestionariusza Przedstawiciel instytucji Dyrektor działu Manager ds. szkoleń Manager projektu Kierownik kursu Kadra szkoleniowa Ekipa pracująca nad projektem Dostawca technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT) Uczeń Respondenci Procesy podlegające ewaluacji: dokładna ocena wszystkich procesów wchodzących w skład wewnętrznej oraz zewnętrznej jakości. Począwszy od kontekstu oraz analizy potrzeb do wdrożenia kursu, jego przeprowadzenie, wyniki kształcenia oraz wpływ na daną dziedzinę, jak również wyniki ekonomiczne oraz społeczne. Treść: zakres kwestionariusza obejmuje zasoby, procesy oraz wyniki nie tylko dotyczące samego kształcenia, ale także zadań, które wspierają kurs w ujęciu całościowym. Rys. 3. Procesy podlegające ewaluacji OD SEVAQ DO SEVAQ+ 11

13 2.2.1 Treści Tak jak w przypadku pierwszego wdrożenia, twierdzenia SEVAQ+ są przedstawione w postaci 3 poziomowej struktury. Rys. 4. Struktura treści SEVAQ Twórca kwestionariusza ma do swojej dyspozycji preferowane twierdzenia, które dołączamy w trzech krokach, przechodząc od tematów ogólnych do treści szczegółowych. Główne kryteria (pierwszy krok): istnieją trzy główne dziedziny lub kryteria dotyczące kształcenia: zasoby, procesy, wyniki. Kryteria (drugi krok): zbiór ok. 20 pozycji, które określają aspekty pedagogiczne, managerskie oraz techniczne głównego kryterium (tj. skuteczność kursu, wyniki nauczania oraz budżet należą do obszaru wyniki ). Pod-kryteria (trzeci krok): zbiór około 90 pod-kryteriów, które określają szczegółowo treści (tj. skuteczność kursu może być podzielona na dwa aspekty: obecność oraz ocena jakości kadry szkoleniowej, zasobów oraz usług). Przejście do SEVAQ+ zwiększyło pulę twierdzeń końcowych z początkowych 200 do 700. Ta opcja aplikacji pozwala na wyświetlenie najodpowiedniejszego zestawu kryteriów oraz pod-kryteriów zgodnie z informacją podaną wcześniej przez twórcę kwestionariusza: OD SEVAQ DO SEVAQ+ 12

14 sektory edukacji: szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe; profil twórcy kwestionariusza: kadra szkoleniowa, manager projektu, etc.; formuła uczenia: e-learning, mieszana (blended); adresaci kursu: uczniowie, kadra szkoleniowa, manager projektu, etc.; czas oceny: na zakończenie kursu, w późniejszym okresie. Na etapie analizy, ekipa SEVAQ+ przeformułowała treść większości twierdzeń uwzględniając przy tym trzy główne cele: Zachowanie elastyczności w różnych kontekstach, twierdzenia nie zawierają opinii oraz ocen dotyczących jakichkolwiek modeli kształcenia. Prosta składnia oraz terminy użyte w twierdzeniach. Starannie dobrano czasy użyte w twierdzeniach tak, aby umożliwić wykorzystanie tych samych twierdzeń zarówno na początku kursu, jak i na jego końcu Narzędzie sieciowe Poprzez rozbudowę narzędzia zmieniono także aplikację sieciową. Dzięki uwagom oraz sugestiom potencjalnych użytkowników, które zostały zebrane w ramach międzynarodowego sondażu oraz fazy testowej, została opracowana nowa wersja SEVAQ+. Nowe funkcje obejmują: nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs; usprawniony obszar projektowania, w tym wielofunkcyjny pulpit, który umożliwia szybsze oraz prostsze zarządzanie kwestionariuszami; Więcej opcji do dyspozycji twórców kwestionariuszy, w tym: - określanie czy komentarz ma być obowiązkowy lub opcjonalny, - zautomatyzowane funkcje służące do komunikacji z respondentami; Większa elastyczność oraz więcej informacji dla respondentów, w tym: - wybór języka (ang./wł./fr./lit./pl./niem.) - poprawiony etap finalizacji kwestionariusza. OD SEVAQ DO SEVAQ+ 13

15 3. SCENARIUSZE UŻYCIA Określając najodpowiedniejszy dla twoich potrzeb scenariusz użycia SEVAQ+, należy wziąć pod uwagę kilka elementów. Produkty i usługi Istnieją trzy kategorie produktów i usług oferowanych przez SEVAQ+: narzędzie sieciowe służące do projektowania oraz wdrażania kwestionariuszy dotyczących nauki w formule mieszanej (blended learning) oraz ich analiza; usługi szkoleniowe oraz wdrożeniowe w ramach których opracowane oraz zainicjowane zostaje wspólne podejście ewaluacyjne oraz strategia nauki w formule blended; gromadzenie ogólnie dostępnych danych za pomocą ujednoliconych kwestionariuszy (obserwacja). Kontekst organizacyjny Narzędzie SEVAQ+ oraz filozofia mogą być wykorzystane w różnych kontekstach organizacyjnych: użytkownicy indywidualni (oferta standardowa); instytucje szkolnictwa wyższego; jednostki oferujące kształcenie i szkolenie zawodowe; duże korporacje; specyficzne konteksty. Podejście do wdrożenia strategii ewaluacyjnej Narzędzie SEVAQ+ może znaleźć zastosowanie w organizacjach, które reprezentują różne podejścia do wdrażania strategii ewaluacyjnych, głównie w zależności od zaawansowania systemów oceny w organizacji. Wybór wersji odpowiadającej najlepiej twoim potrzebom Dla użytkowników indywidualnych wersja standardowa narzędzia sieciowego jest darmowa, a koszt wersji premium to niewielka roczna opłata. Dla organizacji prowadzących szkolenia i kursy, które mają zdecentralizowany system oceniania lub opierają go na podejściu z dołu do góry, opcja premium group jest rozwiązaniem oszczędnościowym. Dzięki niej kilku użytkowników może korzystać z zalet wersji premium ze zniżkami zaczynającymi się od 50%. Dla organizacji o dobrze rozwiniętej strategii ewaluacyjnej w oparciu o metodę z góry na dół, opcje Pro oraz Global umożliwiają analizę wyników w ramach organizacji, działów oraz sesji szkoleniowych, jak również filtrowanie zgromadzonych danych za pomocą podejścia wielowymiarowego. Podczas gdy wersja Pro jest idealna dla organizacji, które korzystają już z elementów podejścia ewaluacyjnego i potrzebują jedynie wybranych usług. Wersja Global oferuje zaś pełen zakres opcji i usług, jak również jest jedyną wersją, która pozwala na określenie punktów odniesienia dotyczących organizacji w oparciu OD SEVAQ DO SEVAQ+ 14

16 o publicznie dostępne dane uzyskane od wszystkich użytkowników w Europie odpowiadającym pewnym kryteriom (obserwacja). Istnieje wiele potencjalnych scenariuszy użycia, poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich: Scenariusz 1: osoby pracujące w instytucji akademickiej lub organizacji szkoleniowej Ten scenariusz skierowany jest do osób, które wspierają naukę mieszaną w szkolnictwie wyższym (wykładowcy akademiccy, nauczyciele, profesorowie, mentorzy, twórcy materiałów...) lub organizacji prowadzących działania w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Osoby te Interesuje użycie narzędzia sieciowego w celu szybkiego gromadzenia danych, co umożliwia im większe zaangażowanie w proces kształcenia. Odbywa się to niezależnie od istniejących procesów oceny i ewaluacji, które zazwyczaj są zintegrowane z systemem zarządzania treścią szkoleniową (LCMS) oraz z platformami planowania zasobów (ERP). Istnieją również ograniczenia co do liczby kursów lub materiałów, które dana osoba współtworzy. SEVAQ+ wersja = Premium Scenariusz 2: usługi na zamówienie w ramach dużej międzynarodowej korporacji Ten scenariusz uwzględnia konkretne jednostki organizacyjne lub projekty w ramach dużej międzynarodowej korporacji. Wykorzystywany jest ma konkretne potrzeby ewaluacji, która nie obejmuje swym zasięgiem całej organizacji. Jako przykład można wymienić wpływ sesji e-learningowej na funkcjonowanie centrum informacji telefonicznej dużego zakładu gospodarki komunalnej. Proces nie wymagał pełnego zakresu usług oferowanych przez SEVAQ+, ani nie jest to też projekt długoterminowy. Również nie wymaga on od organizacji zastosowania podejścia przekrojowego ani głębokiej integracji IT z systemami wewnętrznymi. Może natomiast zajść potrzeba dostosowania narzędzia w niewielkim stopniu. SEVAQ+ wersja = Pro Scenariusz 3: pełny zakres usług w ramach dużej międzynarodowej korporacji Ten scenariusz uwzględnia potrzeby organizacji mającej zamiar wdrożenie kompleksowego podejścia do wspólnej ewaluacji szkoleń w organizacji. Narzędzie sieciowe różni się od tego, które oferowane jest indywidualnym użytkownikom. Różnica ta polega na tym, że jego architektura posiada zintegrowane dwupoziomowe pojęcie organizacyjne. Może również wymagać w znacznym stopniu przystosowania, ale nie jest to tak ważne jak towarzyszące mu usługi, które mają nadrzędne znaczenie dla skutecznego wykorzystania SEVAQ+: określenie podejścia przekrojowego oraz zrozumienie pojęcia wspólnej ewaluacji szkoleń; szkolenie ekspertów ds. mieszanej ewaluacji w ramach organizacji oraz jej jednostek organizacyjnych; integracja IT z już istniejącą architekturą informatyczną (standardy techniczne, katalog globalny, bezpieczeństwo); OD SEVAQ DO SEVAQ+ 15

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń

INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń INSTRUKCJA - Moduł Szkoleń Doradca 1/15 MODUŁ SZKOLEŃ Moduł, którego zadaniem jest informowanie doradców o organizowanych szkoleniach. Narzędzie pozwalające użytkownikowi na przeglądanie lokalizacji, trenerów,

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców W tym dokumencie dowiesz się jak Wyszukiwać Odbiorców, korzystać z niemal nieorganicznych możliwości zaawansowanej segmentacji oraz segmentów, aby zwiększyć efektywność

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora

Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora Akredytacja i certyfikacja IPMA Student z perspektywy asesora dr inż. Bogumił Dałkowski Asesor IPMA Stowarzyszenie IPMA Polska, poprzez program akredytacji IPMA Student, oferuje uczelniom wyższym możliwość

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus

Instrukcja użytkownika TALENTplus Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przeprowadzenia oceny okresowej Pracownika z pozycji Kierownika (N+1) Etapy Logowanie... 1 Menu dla

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl

Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Instrukcja dla Szkolnego Administratora Systemu Antyplagiatowego Antyściąga.pl Spis treści: I. Logowanie II. Menu konta SAS III. Konto IV. Użytkownicy V. Dokumenty VI. Ustawienia VII. Pomoc i Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa MWSLiT

Platforma e-learningowa MWSLiT Platforma e-learningowa MWSLiT Instrukcja dla prowadzących 1. Informacje ogólne Aby korzystać z platformy e-learningowej, należy posiadać indywidualne konto, które tworzy administrator. Wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Rok powstania: 2005r. Fundator: Miasto Gdańsk Cel: stworzenie i prowadzenie gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Swoje zadania Fundacja realizuje poprzez: mentoring,

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników

System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników Instrukcja Obsługi UŻYTKOWNIK PROGRAM WIELOLETNI PW 004 1 Spis treści Informacje wstępne...3 Użytkownicy systemu...3 Podstawowe funkcje systemu...4

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Informacje ogólne strona 2 Krok 1: Szukaj partnera strona 3 1) Szukanie automatyczne strona 3 2) Szukanie zaawansowane strona 4 3) Szukanie według

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network jest przybliżenie kształcenia zawodowego do treści związanych z gospodarką.

Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network jest przybliżenie kształcenia zawodowego do treści związanych z gospodarką. KONKURS EKOLOGICZNY CREDCHEM NETWORK PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY 2. INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI 2.1 Zamysł założenia metodyczno organizacyjne Głównym celem konkursu ekologicznego placówki CREDCHEM Network

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika Espago Bill - Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika # # # 1 Spis treści: Wprowadzenie 3 Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne 3 Konta klientów 7 Plany 9 Grupy klientów 10

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo