1) Rozdział 6. Strategia rozwoju regionu - synteza, Podrozdział 6.1 Cel główny, treści Tabeli 2. Wskaźniki realizacji celu głównego, w brzmieniu:

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Rozdział 6. Strategia rozwoju regionu - synteza, Podrozdział 6.1 Cel główny, treści Tabeli 2. Wskaźniki realizacji celu głównego, w brzmieniu:"

Transkrypt

1 1 1. Zmienia się Uchwałę Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata zmienioną Uchwałą Nr 1390/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2009 r., Uchwałą Nr 595/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. oraz Uchwałą Nr 234/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w ten sposób, Ŝe w Załączniku Nr 1 do ww. Uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1) Rozdział 6. Strategia rozwoju regionu - synteza, Podrozdział 6.1 Cel główny, treści Tabeli 2. Wskaźniki realizacji celu głównego, w brzmieniu: Wskaźnik oddziaływania (1) Utworzone miejsca pracy Definicja: utworzone miejsca pracy brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin 2 (2) z tego: dla męŝczyzn (3) z tego: dla kobiet Wartość bazowa Wartość docelowa (2013) Liczba utworzonych miejsc pracy netto Zmiana w poziomie PKB (w stosunku do scenariusza bazowego) 0 +1,84% Źródło danych/ częstotliwość pomiaru System monitoringu/ rocznie Oszacowanie HERMIN/ raz, na koniec realizacji Programu Oszacowanie HERMIN/ raz, na koniec realizacji Programu 2 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto, w podziale na obszary miejskie i wiejskie zostanie określona na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania. nadaje się brzmienie: Wskaźnik oddziaływania (1) Liczba utworzonych miejsc pracy brutto 2 (2) w tym: dla męŝczyzn (3) w tym: dla kobiet Jednostka miary szt. Wartość bazowa Wartość docelowa (2013) Liczba utworzonych miejsc pracy netto szt Zmiana w poziomie PKB (w stosunku do scenariusza bazowego) % 0 +1,84% Źródło danych/ częstotliwość pomiaru System monitoringu/ rocznie Oszacowanie HERMIN/ raz, na koniec realizacji Programu Oszacowanie HERMIN/ raz, na koniec realizacji Programu Liczby podane w nawiasach przy nazwie wskaźnika oznaczają wskaźniki z listy KE tzw. Core indicators. 2 Liczba utworzonych miejsc pracy brutto, w podziale na obszary miejskie i wiejskie zostanie określona na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania Definicje: a) utworzone miejsca pracy brutto - odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin; b) utworzone miejsca pracy netto liczba dodatkowo pracujących w efekcie wdroŝenia MRPO. 1

2 2) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, w części dotyczącej wskaźników przewidzianych dla osi priorytetowej, treści tabeli Wskaźniki, w brzmieniu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Wskaźniki produktu (36) Liczba projektów z zakresu edukacji (11) Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym projektów z zakresu e-usług Długość wybudowanej/ rozbudowanej/ zmodernizowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba usług publicznych oferowanych on-line szt IZ/corocznie 0 40 szt. IZ/corocznie 0 25 km ,4 IZ/corocznie usługa IZ/corocznie (12) Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego osoby 0 1,6 mln Beneficjent/ corocznie w tym na obszarach wiejskich 0 1,1 mln Wskaźniki rezultatu Odsetek potencjalnie posiadających moŝliwość korzystania z Internetu szerokopasmowego: - gospodarstwa domowe - MSP - szkoły - podmioty administracji publicznej, w ogólnej liczbie % 0 gospodarstwa domowe 90% MSP 100% szkoły 100% podmioty administracji publicznej 100% IZ/corocznie (37) Liczba studentów korzystających z efektów projektów osoby 0 60 tys. Beneficjent/ corocznie Liczba osób korzystających z infrastruktury kształcenia ustawicznego osoby 0 20 tys. Beneficjent/ corocznie Wskaźnik oddziaływania Odsetek ludności z wyŝszym wykształceniem % 12,5 15% IZ/na koniec okresu programowania nadaje się brzmienie: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Wskaźniki produktu (36) Liczba projektów z zakresu edukacji szt IZ/corocznie (11) Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego szt IZ/corocznie w tym projektów z zakresu e-usług

3 Długość wybudowanej/ rozbudowanej/ zmodernizowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba usług publicznych oferowanych on-line km IZ/corocznie szt IZ/corocznie (12) Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego w tym na obszarach wiejskich osoby Beneficjent/ corocznie Wskaźniki rezultatu Odsetek potencjalnie posiadających moŝliwość korzystania z Internetu szerokopasmowego: - gospodarstwa domowe - MSP - szkoły - podmioty administracji publicznej, w ogólnej liczbie (37) Liczba studentów korzystających z efektów projektów Liczba osób korzystających z infrastruktury kształcenia ustawicznego % 0 osoby (studenci) gospodarstwa domowe 90% MSP 100% szkoły 100% podmioty administracji publicznej 100% osoby IZ/corocznie Beneficjent/ corocznie Beneficjent/ corocznie IZ/na koniec Wskaźnik Odsetek ludności z wyŝszym % 12,5 15 okresu oddziaływania wykształceniem programowania Liczby podane w nawiasach przy nazwie wskaźnika oznaczają wskaźniki z listy KE tzw. Core indicators. 3) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, w części Główne grupy beneficjentów w brzmieniu: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; 3. parki narodowe i krajobrazowe; 4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 5. zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; Beneficjentem moŝe być jedynie podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). 6. jednostki naukowe; 7. instytucje kultury; 8. szkoły wyŝsze; 9. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; 10. organizacje pozarządowe; 11. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 12. instytucje otoczenia biznesu; 13. przedsiębiorcy; 14. administracja rządowa. Projekty przedsiębiorców będą wspierane tylko wówczas jeśli będą realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. nadaje się brzmienie: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; 3

4 3. parki narodowe i krajobrazowe; 4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 5. zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; Beneficjentem moŝe być jedynie podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). 6. jednostki naukowe; 7. instytucje kultury; 8. szkoły wyŝsze; 9. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki; 10. organizacje pozarządowe; 11. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 12. instytucje otoczenia biznesu; 13. przedsiębiorcy; 14. administracja rządowa. 4) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy, w części dotyczącej wskaźników przewidzianych dla osi priorytetowej, treści tabeli Wskaźniki, w brzmieniu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Wskaźniki produktu (7) Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (Mikro do 9, Małe do 49, Średnie do 249) (4) Liczba projektów z zakresu B+R szt. 0 Mikro 630 Małe 440 Średnie 100 IZ/corocznie szt IZ/corocznie (5) Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami badawczymi szt IZ/corocznie (9) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, w podziale na płeć) szt dla kobiet 326 dla męŝczyzn 488 IZ/corocznie Wskaźniki rezultatu Wskaźnik oddziaływania (6) Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (w okresie 3 lat od rozpoczęcia projektu) (10) Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu Liczba mikroprzedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia z programu stały się małymi przedsiębiorstwami szt IZ/corocznie mln euro 0 147,1 IZ/corocznie szt IZ/corocznie nadaje się brzmienie: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru 4

5 Wskaźniki produktu (7) Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (Mikro do 9, Małe do 49, Średnie do 249) (4) Liczba projektów z zakresu B+R szt. 0 Ogółem Mikro 740 Małe 340 Średnie 130 IZ/corocznie szt IZ/corocznie (5) Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami badawczymi szt IZ/corocznie (9) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, w podziale na płeć) szt Ogółem dla kobiet 326 dla męŝczyzn 488 IZ/corocznie Wskaźniki rezultatu (6) Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (w okresie 3 lat od rozpoczęcia projektu) (10) Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu szt IZ/corocznie euro IZ/corocznie Wskaźnik oddziaływania Liczba mikroprzedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia z programu stały się małymi przedsiębiorstwami szt IZ/corocznie Liczby podane w nawiasach przy nazwie wskaźnika oznaczają wskaźniki z listy KE tzw. Core indicators. 5) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, w części dotyczącej wskaźników przewidzianych dla osi priorytetowej, treści tabeli Wskaźniki, w brzmieniu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźnik oddziaływania (34) Liczba projektów z zakresu turystyki Liczba nowoutworzonych, zmodernizowanych, wyposaŝonych obiektów kultury i dziedzictwa Liczba osób korzystających w ciągu roku z obiektów objętych wsparciem w wyniku realizacji projektów (35) Liczba utworzonych miejsc pracy Liczba osób odwiedzających Małopolskę szt IZ/corocznie szt IZ/corocznie osoby 0 2,5 mln IZ/corocznie osoby osoby 9,3 mln (dane za 2005) 11,9 mln Beneficjent /corocznie Dane na podstawie badania ruchu turystycznego / co 2 lata nadaje się brzmienie: 5

6 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Wskaźniki produktu (34) Liczba projektów z zakresu turystyki Liczba nowoutworzonych, zmodernizowanych, wyposaŝonych obiektów kultury i dziedzictwa szt IZ/corocznie szt IZ/corocznie Wskaźniki rezultatu Wskaźnik oddziaływania Liczba osób korzystających w ciągu roku z obiektów objętych wsparciem w wyniku realizacji projektów (35) Liczba utworzonych miejsc pracy * Liczba osób odwiedzających Małopolskę osoby IZ/corocznie osoby osoby (dane za 2005) Beneficjent /corocznie Dane na podstawie badania ruchu turystycznego / co 2 lata Liczby podane w nawiasach przy nazwie wskaźnika oznaczają wskaźniki z listy KE tzw. Core indicators. * Miejsca pracy mierzone są dla interwencji w obszarze turystyki, kultury i dziedzictwa. 6

7 6) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, w części dotyczącej wskaźników przewidzianych dla osi priorytetowej, treści tabeli Wskaźniki, w brzmieniu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru (13) Liczba projektów z zakresu transportu szt Beneficjent/ corocznie (14) Długość nowych dróg: - drogi regionalne km 0 - drogi lokalne Beneficjent/ corocznie Wskaźniki produktu (16) Długość zrekonstruowanych dróg: - drogi regionalne km 0 - drogi lokalne 4 Liczba zakupionego taboru transportu publicznego (tabor kolejowy, autobusy miejskie) szt Beneficjent/ corocznie Beneficjent/ corocznie (19) Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km 0 16 Beneficjent/ corocznie Powierzchnia stworzonych i rozbudowanych stref inwestycyjnych ha Beneficjent/ corocznie (20) Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasaŝerskich i towarowych PLN/ rok 0 112,18 mln IZ/ corocznie Wskaźniki rezultatu (21) Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasaŝerskich i towarowych (22) Liczba ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony tabor autobusowy) Liczba miejsc pracy utworzona w strefach inwestycyjnych PLN/ rok 0 3,25 mln osoby/rok 0 6,5 mln osoby IZ/ corocznie Beneficjent/ corocznie Beneficjent/ corocznie Wskaźnik oddziaływania Liczba mieszkańców znajdująca się w izochronie 1 godziny dojazdu do Krakowa osoby 1,8 mln. 2,2 mln IZ/ co 2 lata Przeliczono wg. kursu Europejskiego Barku Centralnego z dnia r. wynoszącego 1PLN=3,9650 EUR. 3 Liczba km nowych dróg w podziale na drogi w miastach i na obszarach wiejskich określona zostanie na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania. 4 Liczba km zrekonstruowanych dróg w podziale na drogi w miastach i na obszarach wiejskich określona zostanie na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania. 7

8 nadaje się brzmienie: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru (13) Liczba projektów z zakresu transportu szt IZ/corocznie (14) Długość nowych dróg: - drogi regionalne km 0 - drogi lokalne Beneficjent/ corocznie Wskaźniki produktu (16) Długość zrekonstruowanych dróg: - drogi regionalne km 0 - drogi lokalne 4 Liczba zakupionego taboru transportu publicznego (tabor kolejowy, autobusy miejskie) szt Beneficjent/ corocznie Beneficjent/ corocznie (19) Długość zrekonstruowanych linii kolejowych Powierzchnia stworzonych i rozbudowanych stref inwestycyjnych (20) Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasaŝerskich i towarowych km 0 12 ha euro/ rok Beneficjent/ corocznie Beneficjent/ corocznie IZ/ corocznie Wskaźniki rezultatu Wskaźnik oddziaływania (21) Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasaŝerskich i towarowych (22) Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (nowo zakupiony tabor autobusowy) Liczba miejsc pracy utworzona w strefach inwestycyjnych Liczba mieszkańców znajdująca się w izochronie 1 godziny dojazdu do Krakowa euro/ rok osoby/rok osoby osoby IZ/ corocznie Beneficjent/ corocznie Beneficjent/ corocznie IZ/ co 2 lata Liczby podane w nawiasach przy nazwie wskaźnika oznaczają wskaźniki z listy KE tzw. Core indicators. Do przeliczeń przyjęto kurs 1EUR=4,00 PLN. 3 Liczba km nowych dróg w podziale na drogi w miastach i na obszarach wiejskich określona zostanie na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania. 4 Liczba km zrekonstruowanych dróg w podziale na drogi w miastach i na obszarach wiejskich określona zostanie na podstawie danych pochodzących z systemu monitorowania. 8

9 7) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, w części dotyczącej wskaźników przewidzianych dla osi priorytetowej, treści tabeli Wskaźniki, w brzmieniu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Liczba projektów z zakresu innowacji szt. 0 2 IZ/corocznie Wskaźniki produktu Liczba wspartych obiektów z zakresu infrastruktury kulturalnej (38) Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia szt. 0 7 IZ/corocznie szt. 0 4 IZ/corocznie Liczba projektów z zakresu transportu zbiorowego na terenie KOM szt. 0 5 IZ/corocznie Wskaźniki rezultatu Wskaźnik oddziaływania Liczba osób korzystających z infrastruktury metropolitarnej wspartej w wyniku realizacji projektów (rocznie) Liczba instytucji współpracujących w ośrodku innowacji osoby 0 3,5 mln IZ/corocznie szt. 0 5 IZ/corocznie (35) Liczba utworzonych miejsc pracy 6 osoby Beneficjent/ corocznie (20) Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasaŝerskich i towarowych (22) Liczba ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (na terenie KOM, nowy tabor autobusowy, rocznie) Liczba turystów odwiedzających Kraków (rocznie) PLN/rok 0 osoby 0 osoby 7,1 mln (dane za 2005) 53,9 tys. 17,72 mln 8,97 mln Przeliczono wg. kursu Europejskiego Barku Centralnego z dnia r. wynoszącego 1PLN=3,9650 EUR. 6 Wskaźnik dotyczy wpływu interwencji w obszarze turystyki. IZ/corocznie Beneficjent/ corocznie Dane na podstawie badania ruchu turystycznego / co 2 lata nadaje się brzmienie: Wskaźniki produktu Nazwa wskaźnika Liczba projektów z zakresu innowacji Liczba wspartych obiektów z zakresu infrastruktury kulturalnej na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru szt. 0 2 IZ/corocznie szt. 0 7 IZ/corocznie 9

10 Wskaźniki rezultatu Wskaźnik oddziaływania (38) Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Liczba projektów z zakresu transportu zbiorowego na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Liczba osób korzystających z infrastruktury metropolitarnej wspartej w wyniku realizacji projektów Liczba instytucji współpracujących w ośrodkach innowacji szt. 0 4 IZ/corocznie szt. 0 7 IZ/corocznie osoby/rok IZ/corocznie szt. 0 5 IZ/corocznie (35) Liczba utworzonych miejsc pracy 6 osoby 0 80 Beneficjent/ corocznie (20) Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasaŝerskich i towarowych (22) Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu (na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, nowy tabor autobusowy) Liczba turystów odwiedzających Kraków euro/rok 0 osoby/rok 0 osoby/rok (dane za 2005) Liczby podane w nawiasach przy nazwie wskaźnika oznaczają wskaźniki z listy KE tzw. Core indicators. Do przeliczeń przyjęto kurs 1EUR=4,00 PLN. 6 Wskaźnik dotyczy wpływu interwencji na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. IZ/corocznie Beneficjent/ corocznie Dane na podstawie badania ruchu turystycznego / co 2 lata 8) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, w części dotyczącej wskaźników przewidzianych dla osi priorytetowej, treści tabeli Wskaźniki w brzmieniu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru (39) Liczba projektów zapewniających zrównowaŝony rozwój oraz poprawiających szt IZ/corocznie atrakcyjność miast 9 Wskaźniki produktu Liczba projektów z zakresu odnowy centrów wsi Liczba projektów z zakresu infrastruktury społecznej, w tym: - (36) edukacyjnej 10, w tym przedszkola szt IZ/corocznie szt IZ/corocznie szt IZ/corocznie - sportowej i rekreacyjnej szt IZ/corocznie - (38) Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia szt IZ/corocznie - opieki społecznej szt IZ/corocznie 10

11 - opieki dla dzieci do lat 3 szt. 0 5 IZ/corocznie Liczba projektów powodziowych szt IZ/corocznie Wskaźniki rezultatu Wskaźnik oddziaływania Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji, w tym: na obszarach miejskich na obszarach wiejskich Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej, w tym: - (37) Liczba uczniów korzystających z efektów projektów - liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia - liczba osób korzystających z infrastruktury opieki społecznej - liczba dzieci do lat 3 korzystających z efektów projektów Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Zmniejszenie dysproporcji dochodów własnych gmin (na 1 mieszkańca) ha Beneficjent/ corocznie osoby IZ/corocznie osoby 0 53 tys. IZ/corocznie osoby tys. IZ/corocznie osoby tys. IZ/corocznie osoby IZ/corocznie osoby IZ/corocznie szt IZ/corocznie proporcja 1 : 11 1 : 10,8 IZ/ co 2 lata 9 W ramach projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich będą wspierane m.in. inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. 10 Wskaźnik dotyczy projektów z zakresu inwestycji w infrastrukturę edukacyjną na obszarach wiejskich. nadaje się brzmienie: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru (39) Liczba projektów zapewniających zrównowaŝony rozwój oraz poprawiających szt IZ/corocznie atrakcyjność miast 9 Wskaźniki produktu Liczba projektów z zakresu odnowy centrów wsi Liczba projektów z zakresu infrastruktury społecznej, w tym: - (36) edukacyjnej 10, w tym przedszkola szt IZ/corocznie szt IZ/corocznie szt IZ/corocznie - sportowej i rekreacyjnej szt IZ/corocznie - (38) liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia szt IZ/corocznie - opieki społecznej szt IZ/corocznie - opieki dla dzieci do lat 3 szt. 0 5 IZ/corocznie 11

12 Wskaźniki rezultatu Wskaźnik oddziaływania Liczba projektów z zakresu naprawy infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji, w tym: na obszarach miejskich na obszarach wiejskich Liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej, w tym: - (37) liczba uczniów korzystających z efektów projektów - liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia - liczba osób korzystających z infrastruktury opieki społecznej - liczba dzieci do lat 3 korzystających z efektów projektów Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów Zmniejszenie dysproporcji dochodów własnych gmin (na 1 mieszkańca) szt IZ/corocznie ha Beneficjent/ corocznie osoby IZ/corocznie osoby IZ/corocznie osoby IZ/corocznie osoby IZ/corocznie osoby IZ/corocznie osoby IZ/corocznie szt IZ/corocznie proporcja 1 : 11 1 : 10,8 IZ/ co 2 lata Liczby podane w nawiasach przy nazwie wskaźnika oznaczają wskaźniki z listy KE tzw. Core indicators. 9 W ramach projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich będą wspierane m.in. inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. 10 Wskaźnik dotyczy projektów z zakresu inwestycji w infrastrukturę edukacyjną na obszarach wiejskich. 9) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, w części Główne grupy beneficjentów, punktowi 12. w brzmieniu: 12. przedsiębiorcy (w zakresie inwestycji w obiekty infrastruktury słuŝącej zapewnieniu opieki dzieciom do lat 3 oraz osobom starszym). nadaje się brzmienie: 12. przedsiębiorcy (w zakresie inwestycji w obiekty infrastruktury słuŝącej zapewnieniu opieki dzieciom do lat 3 lub osobom starszym). 10) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, w części dotyczącej wskaźników przewidzianych dla osi priorytetowej, treści tabeli Wskaźniki, w brzmieniu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru 12

13 Liczba projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej szt IZ/corocznie Wskaźniki produktu Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej (27) Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami km IZ/corocznie km 0 25 IZ/corocznie szt IZ/corocznie (28) Liczba projektów mających na celu poprawę jakości szt IZ/corocznie powietrza 13 (31) Liczba projektów z zakresu 14 szt. 0 4 IZ/corocznie prewencji zagroŝeń (24) Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych MW 0 4,0 Beneficjent/ corocznie (25) Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej osoby 0 4,9 tys. Beneficjent/ corocznie Wskaźniki rezultatu (26) Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów osoby 0 20 tys. osoby 0 60 tys. Beneficjent/ corocznie Beneficjent/ corocznie (32) Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową osoby 0 15 tys. Beneficjent/ corocznie 13 Wskaźnik obejmuje równieŝ projekty z zakresu energii odnawialnej. 14 Wskaźnik dotyczy przeciwdziałania zagroŝeniu powodzią. nadaje się brzmienie: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Wskaźniki produktu Liczba projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej szt IZ/corocznie Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej km IZ/corocznie km 0 25 IZ/corocznie (27) Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami szt IZ/corocznie (28) Liczba projektów mających na celu poprawę jakości szt IZ/corocznie powietrza 13 13

14 (23) Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej szt IZ/corocznie (31) Liczba projektów z zakresu 14 szt. 0 4 IZ/corocznie prewencji zagroŝeń (24) Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych MW 0 4,0 Beneficjent/ corocznie (25) Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej osoby Beneficjent/ corocznie Wskaźniki rezultatu (26) Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej osoby Beneficjent/ corocznie Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów osoby Beneficjent/ corocznie (32) Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową osoby Liczby podane w nawiasach przy nazwie wskaźnika oznaczają wskaźniki z listy KE tzw. Core indicators. 13 Wskaźnik nie obejmuje projektów z zakresu energii odnawialnej. 14 Wskaźnik dotyczy przeciwdziałania zagroŝeniu powodzią. Beneficjent/ corocznie 11) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna, w części dotyczącej wskaźników przewidzianych dla osi priorytetowej, treści tabeli Wskaźniki, w brzmieniu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Wskaźniki produktu Liczba zorganizowanych imprez/ wydarzeń promujących region (56) Liczba projektów realizowanych w ramach współpracy międzyregionalnej szt IZ/corocznie szt IZ/corocznie Wskaźniki rezultatu Liczba partnerów zagranicznych zaangaŝowanych w projekty współpracy szt Beneficjent/ corocznie 14

15 nadaje się brzmienie: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Wskaźniki produktu Liczba zorganizowanych imprez/ wydarzeń promujących region (56) Liczba projektów realizowanych w ramach współpracy międzyregionalnej szt IZ/corocznie szt IZ/corocznie Wskaźniki rezultatu Liczba uczestników imprez/wydarzeń /kampanii promujących region lub uczestników badań marketingowych Liczba partnerów zagranicznych zaangaŝowanych w projekty współpracy osoby szt Beneficjent/ corocznie Beneficjent/ corocznie Liczby podane w nawiasach przy nazwie wskaźnika oznaczają wskaźniki z listy KE tzw. Core indicators. 12) Rozdział 7. Osie priorytetowe realizowane w ramach programu operacyjnego; Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna, w części dotyczącej wskaźników przewidzianych dla osi priorytetowej, treści tabeli Wskaźniki, w brzmieniu: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru Wskaźniki produktu Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych etatomiesiąc IZ/corocznie szt IZ/corocznie Wskaźniki rezultatu Liczba przeszkolonych osób osoby IZ/corocznie Wskaźnik oddziaływania Liczba projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku do liczby wszystkich projektów zgłoszonych podczas naborów % 0 80 IZ/corocznie nadaje się brzmienie: Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość bazowa Zakładana wartość w roku docelowym 2013 Źródło danych/ częstotliwość pomiaru 15

16 Wskaźniki produktu Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych etat IZ/corocznie szt IZ/corocznie Wskaźnik rezultatu Liczba przeszkolonych osób osoby IZ/corocznie Wskaźnik oddziaływania Liczba projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku do liczby wszystkich projektów zgłoszonych podczas naborów % 0 80 IZ/corocznie 13) Rozdział 8. Szacunkowy plan finansowy, treści Tabeli 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro, w brzmieniu: Fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Fundusz Spójności Ogółem 1 2 3= nadaje się brzmienie: Fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Fundusz Spójności Ogółem 1 2 3=

17 14) Rozdział 8. Szacunkowy plan finansowy, treści Tabeli 7. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz źródła finansowania w euro, w brzmieniu: 17

18 Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna Wkład Wspólnoty Wkład krajowy Indykatywny podział wkładu krajowego Krajowe środki publiczne Krajowe środki prywatne Finansowanie ogółem Poziom współfinansowania Dla celów informacyjnych Wkład EBI Inne źródła finansowania 1 2= =1+2 6=1/ ,56% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,79% 0 Ogółem ,00%

19 nadaje się brzmienie: Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna Oś priorytetowa 9. Pomoc techniczna Wkład Wspólnoty Wkład krajowy Indykatywny podział wkładu krajowego Krajowe środki publiczne Krajowe środki prywatne Finansowanie ogółem Poziom współfinansowania Dla celów informacyjnych Wkład EBI Inne źródła finansowania 1 2= =1+2 6=1/ ,56% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,79% 0 Ogółem ,00%

20 15) Rozdział 8. Szacunkowy plan finansowy, treści Tabeli 8. Indykatywny podział według kategorii interwencji zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w MRPO, w brzmieniu: KOD Priorytetowy obszar tematyczny % Kwota 1 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 0,00% Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŝenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdroŝenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdroŝenie i stosowanie/uŝytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdroŝenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) 4,94% ,77% ,46% ,31% ,00% 0,00% 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 10,41% Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 6,88% Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 2,21% Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagroŝeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 1,30% Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) 0,00% 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e- integracja itp.) 2,02% Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 0,00% 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie 0,00% 16 Kolej 1,11% Kolej (sieci TEN-T) 0,00% 18 Tabory kolejowe 1,11% Tabory kolejowe (sieci TEN-T) 0,00% 20 Autostrady 0,00% 21 Autostrady (sieci TEN - T) 0,00% 22 Drogi krajowe 0,00% 23 Drogi regionalne/lokalne 22,48% ŚcieŜki rowerowe 0,00% 25 Transport miejski 0,52% Transport multimodalny 0,00% 27 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 0,00% 28 Inteligentne systemy transportu 0,59%

21 29 Porty lotnicze 0,37% Porty 0,00% 31 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) 0,00% 32 Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) 0,00% 33 Energia elektryczna 0,00% 34 Energia elektryczna (sieci TEN-E) 0,00% 35 Gaz ziemny 0,00% 36 Gaz ziemny (sieci TEN-E) 0,00% 37 Produkty ropopochodne 0,00% 38 Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) 0,00% 39 Energia odnawialna: wiatrowa 0,08% Energia odnawialna: słoneczna 0,69% Energia odnawialna: biomasa 0,08% Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 1,02% Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 0,47% Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 0,60% Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 0,66% Oczyszczanie ścieków 1,77% Jakość powietrza 0,00% 48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 0,00% 49 Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków 0,00% 50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skaŝonych gruntów 0,00% 51 Promowanie bioróŝnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 0,16% Promowanie czystego transportu miejskiego 1,85% Zapobieganie zagroŝeniom (w tym opracowanie i wdraŝanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagroŝeniami naturalnymi i technologicznymi) 1,63% Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagroŝeniom 0,00% 55 Promowanie walorów przyrodniczych 0,12% Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 0,00% 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 2,49% Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 3,51% Rozwój infrastruktury kulturalnej 3,60% Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 0,64% Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 6,60% Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacji pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i 21

22 przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy 66 WdraŜanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy 67 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłuŝania Ŝycia zawodowego 68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia Ŝycia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych nad dziećmi i osobami zaleŝnymi Konkretne działania na rzecz zwiększania udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej ŚcieŜki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym połoŝeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla róŝnorodności w miejscu pracy Opracowywanie, uruchomienie i wdroŝenie reform systemów kształcenia i szkoleń celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe Ŝycie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skoloryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyŝszym Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. 75 Infrastruktura systemu oświaty 4,68% Infrastruktura ochrony zdrowia 5,49% Infrastruktura opiekuńczo - wychowawcza 0,43% Infrastruktura mieszkalnictwa 0,43% Pozostała infrastruktura społeczna 2,99% Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów 0,30% Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów 0,44% Rekompensata poniesionych kosztów związanych z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów wynikających z wielkości rynku Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowania terenu 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 3,22% Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 0,57% Ogółem 100,00%

23 nadaje się brzmienie: KOD Priorytetowy obszar tematyczny % Kwota 1 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 0,00% Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŝenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdroŝenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdroŝenie i stosowanie/uŝytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdroŝenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) 4,94% ,77% ,46% ,31% ,00% 0,00% 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 10,41% Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 6,88% Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 2,21% Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagroŝeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 1,30% Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) 0,00% 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e- integracja itp.) 2,02% Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 0,00% 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie 0,00% 16 Kolej 1,11% Kolej (sieci TEN-T) 0,00% 18 Tabory kolejowe 1,11% Tabory kolejowe (sieci TEN-T) 0,00% 20 Autostrady 0,00% 21 Autostrady (sieci TEN - T) 0,00% 22 Drogi krajowe 0,00% 23 Drogi regionalne/lokalne 22,41% ŚcieŜki rowerowe 0,00% 25 Transport miejski 0,52% Transport multimodalny 0,00% 27 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 0,00% 28 Inteligentne systemy transportu 0,59% Porty lotnicze 0,37% Porty 0,00% 31 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) 0,00% 23

24 32 Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) 0,00% 33 Energia elektryczna 0,00% 34 Energia elektryczna (sieci TEN-E) 0,00% 35 Gaz ziemny 0,00% 36 Gaz ziemny (sieci TEN-E) 0,00% 37 Produkty ropopochodne 0,00% 38 Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) 0,00% 39 Energia odnawialna: wiatrowa 0,08% Energia odnawialna: słoneczna 0,77% Energia odnawialna: biomasa 0,08% Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 1,02% Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 0,47% Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 0,60% Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 0,66% Oczyszczanie ścieków 1,77% Jakość powietrza 0,00% 48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 0,00% 49 Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków 0,00% 50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skaŝonych gruntów 0,00% 51 Promowanie bioróŝnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 0,16% Promowanie czystego transportu miejskiego 1,85% Zapobieganie zagroŝeniom (w tym opracowanie i wdraŝanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagroŝeniami naturalnymi i technologicznymi) 1,63% Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagroŝeniom 0,00% 55 Promowanie walorów przyrodniczych 0,12% Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 0,00% 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 2,49% Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 3,51% Rozwój infrastruktury kulturalnej 3,60% Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 0,64% Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 6,60% Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacji pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy 24

25 66 WdraŜanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy 67 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłuŝania Ŝycia zawodowego 68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia Ŝycia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych nad dziećmi i osobami zaleŝnymi Konkretne działania na rzecz zwiększania udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej ŚcieŜki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym połoŝeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla róŝnorodności w miejscu pracy Opracowywanie, uruchomienie i wdroŝenie reform systemów kształcenia i szkoleń celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe Ŝycie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skoloryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyŝszym Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. 75 Infrastruktura systemu oświaty 4,68% Infrastruktura ochrony zdrowia 5,49% Infrastruktura opiekuńczo - wychowawcza 0,43% Infrastruktura mieszkalnictwa 0,43% Pozostała infrastruktura społeczna 2,99% Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy odnośnych podmiotów 0,30% Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów 0,44% Rekompensata poniesionych kosztów związanych z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów wynikających z wielkości rynku Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowania terenu 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 3,22% Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 0,57% Ogółem 100,00%

26 16) Rozdział 8. Szacunkowy plan finansowy, treści Tabeli 11. Indykatywny podział według kategorii interwencji odnoszących się do realizacji Strategii Lizbońskiej zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w MRPO, w brzmieniu: KOD Priorytetowy obszar tematyczny % Kwota Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 66,86% Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 0,00% Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŝenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) 13,89% ,18% Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) 1,31% Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 0,87% Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdroŝenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdroŝenie i stosowanie/uŝytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdroŝenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 9 0,00% 0,00% 29,27% Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 19,34% Społeczeństwo informacyjne 15,56% Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 6,22% Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagroŝeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 3,66% Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) 13 0,00% Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 5,68% Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 0,00% 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie 0,00% Transport 5,79% Kolej 3,11% Kolej (sieci TEN-T) 0,00% 20 Autostrady 0,00% 21 Autostrady (sieci TEN - T) 0,00% 26 Transport multimodalny 0,00% 27 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 0,00% 28 Inteligentne systemy transportu 1,65% Porty lotnicze 1,04% Porty 0,00% 26

27 32 Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) 0,00% Energia 6,59% Energia elektryczna (sieci TEN-E) 0,00% 36 Gaz ziemny (sieci TEN-E) 0,00% 38 Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) 0,00% 39 Energia odnawialna: wiatrowa 0,23% Energia odnawialna: słoneczna 1,94% Energia odnawialna: biomasa 0,23% Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 2,86% Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 1,33% Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŝeniom 5,20% Promowanie czystego transportu miejskiego 5,20% Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 0,00% 0 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacji pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji 63 Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w 64 związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji Poprawa dostępu do zatrudnienia i równowaga 0,00% 0 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy 66 WdraŜanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy 67 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłuŝania Ŝycia zawodowego 68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na 69 płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia Ŝycia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych nad dziećmi i osobami zaleŝnymi Konkretne działania na rzecz zwiększania udziału migrantów w zatrudnieniu w 70 perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej ŚcieŜki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym połoŝeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla róŝnorodności w miejscu pracy Poprawa jakości kapitału ludzkiego 0,00% 0 Opracowywanie, uruchomienie i wdroŝenie reform systemów kształcenia i szkoleń celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe Ŝycie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skoloryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyŝszym Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Ogółem 100%

28 nadaje się brzmienie: KOD Priorytetowy obszar tematyczny % Kwota Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 66,72% Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 0,00% Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŝenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd.) 13,86% ,17% Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) 1,30% Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 0,87% Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdroŝenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdroŝenie i stosowanie/uŝytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdroŝenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 9 0,00% 0,00% 29,21% Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 19,30% Społeczeństwo informacyjne 15,53% Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 6,21% Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagroŝeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 3,65% Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) 13 0,00% Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 5,67% Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 0,00% 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie 0,00% Transport 5,78% Kolej 3,10% Kolej (sieci TEN-T) 0,00% 20 Autostrady 0,00% 21 Autostrady (sieci TEN - T) 0,00% 26 Transport multimodalny 0,00% 27 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 0,00% 28 Inteligentne systemy transportu 1,64% Porty lotnicze 1,03% Porty 0,00% 32 Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) 0,00% Energia 6,78% Energia elektryczna (sieci TEN-E) 0,00% 28

29 36 Gaz ziemny (sieci TEN-E) 0,00% 38 Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) 0,00% 39 Energia odnawialna: wiatrowa 0,23% Energia odnawialna: słoneczna 2,15% Energia odnawialna: biomasa 0,23% Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 2,86% Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 1,32% Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŝeniom 5,18% Promowanie czystego transportu miejskiego 5,18% Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 0,00% 0 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacji pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji 63 Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w 64 związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji Poprawa dostępu do zatrudnienia i równowaga 0,00% 0 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy 66 WdraŜanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy 67 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłuŝania Ŝycia zawodowego 68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na 69 płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia Ŝycia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych nad dziećmi i osobami zaleŝnymi Konkretne działania na rzecz zwiększania udziału migrantów w zatrudnieniu w 70 perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej ŚcieŜki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym połoŝeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla róŝnorodności w miejscu pracy Poprawa jakości kapitału ludzkiego 0,00% 0 Opracowywanie, uruchomienie i wdroŝenie reform systemów kształcenia i szkoleń celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe Ŝycie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skoloryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyŝszym Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Ogółem 100%

30 17) Rozdział 9. System realizacji programu; Podrozdział 9.1 Kompetencje instytucji zaangaŝowanych w zarządzanie i wdraŝanie; Punkt Instytucja właściwa dla otrzymywania płatności pochodzących z Komisji Europejskiej, Rysunek 23. Schemat organizacyjny wskazujący rozmieszczenie IZ MRPO, IK RPO, Instytucji Certyfikującej i Instytucji Audytowej oraz instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE, otrzymuje brzmienie: 18) Rozdział 9. System realizacji programu; Podrozdział 9.3 System informatyczny; Punkt Opis procedur przewidzianych dla zapewnienia niezawodności komputerowych systemów raportowania księgowego, monitoringu i finansowego, słowa: Wykorzystanie bezpiecznego protokołu https wraz z odpowiednią architekturą dostępowych urządzeń sieciowych w siedzibie operatora systemu, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obsługiwanego przez Departament Informatyki w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, minimalizuje ryzyko włamania oraz dostępu, a co za tym idzie i modyfikacji danych w systemie przez osoby nieupowaŝnione. Ponadto uniemoŝliwia zmianę danych w trakcie transmisji danych na serwer. zastępuje się słowami: Wykorzystanie bezpiecznego protokołu https wraz z odpowiednią architekturą dostępowych urządzeń sieciowych w siedzibie Wykonawcy systemu, minimalizuje ryzyko włamania oraz dostępu, a co za tym idzie i modyfikacji danych w systemie przez osoby nieupowaŝnione. Ponadto uniemoŝliwia zmianę danych w trakcie transmisji danych na serwer. 19) Rozdział 9. System realizacji programu; Podrozdział 9.3 System informatyczny; Punkt Informacje dotyczące wewnętrznego obiegu informacji pomiędzy "podmiotem centralnym (MS Liaison)" oraz podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na dostęp/modyfikację praw dostępu do SFC2007, słowa: 30

31 Zgodnie z niniejszą procedurą funkcja MS Liaison dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, wynikająca z obowiązku nałoŝonego przepisami z art. 41 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie występują o prawa dostępu do systemu SFC2007 w sposób scentralizowany, została przypisana jednostce organizacyjnej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Komisję, funkcje MS Liasion oraz MS Liaison Deputy pełni dwóch wyznaczonych i zatwierdzonych przez słuŝby Komisji pracowników ww. jednostki organizacyjnej. zastępuje się słowami: Zgodnie z niniejszą procedurą funkcja MS Liaison dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, wynikająca z obowiązku nałoŝonego przepisami z art. 41 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, zgodnie z którymi Państwa Członkowskie występują o prawa dostępu do systemu SFC2007 w sposób scentralizowany, została przypisana jednostce organizacyjnej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Komisję, funkcje MS Liasion oraz MS Liaison Deputy pełnią wyznaczeni i zatwierdzeni przez słuŝby Komisji pracownicy ww. jednostki organizacyjnej. 20) Wprowadza się nowy rozdział pn. Przegląd i renegocjacje programów operacyjnych w ramach NSRO na lata , nadając mu numer 10. oraz brzmienie: Wśród najwaŝniejszych czynników oraz argumentów tworzących podstawy dla dokonania przeglądu zapisów programu i podjęcia działań w kierunku wprowadzenia niezbędnych modyfikacji w jego zapisach wymienić naleŝy doświadczenia uzyskane w toku wdraŝania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO). W szczególności zostały wzięte pod uwagę wewnętrzne analizy, wsparte wnioskami płynącymi z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, zgłaszane przez podmioty zewnętrzne uwagi do obowiązujących zapisów programu, w tym w ramach prowadzonych konsultacji społecznych propozycji zmian MRPO, ponadto uwzględniono zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych i prawnych. Jednym z elementów wymagających uwzględnienia w toku prac nad zmianą programu operacyjnego jest potrzeba włączenia dodatkowych środków, pochodzących z podziału krajowej rezerwy wykonania (KRW) oraz dostosowania technicznego. 9 lutego 2011 r. na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , w drodze uchwały podjęta została ostateczna decyzja o przyznaniu dodatkowych środków w ramach MRPO. Małopolska na podstawie tej decyzji otrzymała dodatkowo ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 65,59 mln euro. Mając na uwadze przyjęte w ramach metodologii podziału środków kryteria, Małopolska otrzyma w ramach podziału KRW dodatkowe środki w wysokości euro. Poza wsparciem ze środków KRW, alokacja MRPO ulegnie zwiększeniu o środki dostosowania technicznego w ramach regionalnych programów operacyjnych o kwotę euro oraz na niwelowanie skutków powodzi o kwotę euro (środki EFRR) Podstawy formalno - prawne prac nad modyfikacjami zapisów programu oraz zgodność z dokumentami strategicznymi Podstawy formalno-prawne wprowadzania zmian w RPO stanowią: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 31

32 Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, (Dz.U.UE.L z poźn. zm.); Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z roku 2009 Nr 84, poz. 712, t.j. z późni. zm.); Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach NSRO na lata , określające procedurę renegocjacji programów operacyjnych. Wśród dokumentów wpływających na kształt przyjętych załoŝeń dla ukierunkowania proponowanych zmian wskazać naleŝy równieŝ Uchwałę Nr 35 KK NSRO z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Metodologii podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych oraz dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pn. Ukierunkowanie środków wspólnotowych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych (guidance paper). Punkt wyjścia dla Instytucji Zarządzającej MRPO w procesie identyfikacji niezbędnych zmian zapisów programu stanowiły ponadto: a) wewnętrzne analizy Instytucji Zarządzającej, uwzględniające potrzeby rozwojowe regionu oraz pojawiające się wyzwania społeczno-gospodarcze, b) rekomendacje zawarte w przeprowadzonych badaniach ewaluacyjnych, c) doświadczenia zdobywane w toku wdraŝania programu operacyjnego, d) zainteresowanie organizowanymi konkursami oraz jakość proponowanych projektów, e) głosy opinii publicznej, zarówno w postaci wniosków zgłaszanych w kierowanej do IZ korespondencji, jak i uzyskanych w procesie przeprowadzonych konsultacji społecznych propozycji zmian zapisów MRPO, f) wstępne plany dotyczące zoptymalizowania rozwiązań organizacyjnych dla potrzeb wdraŝania regionalnego programu/programów przyszłej perspektywy finansowej polityki spójności UE, g) doświadczenia i wnioski płynące w toku prowadzonych obecnie prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, h) zmiany dokonujące się w otoczeniu formalno-prawnym. Istotnym i bogatym źródłem wiedzy oraz informacji wykorzystanym przez IZ MRPO w toku podejmowania decyzji były przeprowadzone badania ewaluacyjne: o Ocena systemu wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ; o Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015; o Ocena wpływu dotacji inwestycyjnych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych w ramach schematu 2.1. A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania; o Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2. B MRPO Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R; o Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO Turystyka i przemysł kulturowy na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania; o Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 6. MRPO Spójność wewnątrzregionalna na zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych, a takŝe wyniki prac analitycznych prowadzonych m.in. w ramach projektu PEOPLE Innowacje dla zmian społecznych, realizowanego w ramach programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC, w tym z opracowania pt. Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne. 32

33 W pracach uwzględniono równieŝ zapisy kluczowych dokumentów strategicznych. W tym zakresie celem IZ MRPO stało się zapewnienie spójności z wizją i celami rozwoju określonymi w dokumentach strategicznych zarówno krajowych jak i unijnych, a takŝe kierunki myślenia o rozwoju UE wynikające ze Strategii na rzecz inteligentnego i zrównowaŝonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa W zapisach programu uwzględniono równieŝ odwołanie do celów (priorytetów) Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Wśród kluczowych dokumentów, których rekomendacje uwzględniano w toku prac nad modyfikacją zapisów programu operacyjnego wskazać naleŝy równieŝ raport pt. Polska Wyzwania rozwojowe Streszczenie wprowadzonych zmian w zapisach MRPO Zidentyfikowane w toku prac IZ propozycje zmian zapisów MRPO obejmują następujące grupy i kategorie: a) modyfikacje dostosowujące zapisy programu do zmian systemowych wprowadzonych ustawą o finansach publicznych z dnia r., zawierającej nowe regulacje dotyczące systemu wdraŝania programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, b) modyfikacje zapisów odnoszących się do katalogu głównych grup potencjalnych beneficjentów osi priorytetowych: o o o o 1. Warunki dla społeczeństwa opartego na wiedzy, 2. Gospodarka regionalnej szansy, 5. Krakowski Obszar Metropolitalny oraz 6. Spójność wewnątrzregionalna, w tym równieŝ doprecyzowanie istniejących juŝ zapisów, mające na celu zapewnienie jednolitego i jednoznacznego definiowania danej kategorii beneficjenta; c) wprowadzenie odwołania do celów (priorytetów) wyznaczanych przez Strategię na rzecz inteligentnego i zrównowaŝonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa 2020 oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego; d) dopuszczenie stosowania cross-financingu w zakresie specjalistycznych szkoleń pracowników MŚP, przy realizacji projektów inwestycyjnych oraz usunięcie wyłączenia dla sektora bankowego przy zwrotnych instrumentach wsparcia MŚP w ramach 2. osi priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy; e) wprowadzenie moŝliwości wsparcia w ramach 5. osi priorytetowej pn. Krakowski Obszar Metropolitalny projektów o wysokim poziomie innowacyjności realizowanych częściowo poza obszarem KOM - wyłącznie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa z podmiotem z obszaru KOM; f) modyfikacja zapisów 6. osi priorytetowej Spójność wewnątrzregionalna umoŝliwiająca wspieranie projektów z zakresu infrastruktury słuŝącej zapewnieniu opieki dzieciom do lat 3 oraz osobom starszym; g) modyfikacje doprecyzowujące zapisy 6. osi priorytetowej Spójność wewnątrzregionalna, pod kątem projektów likwidujących skutki działania Ŝywiołów; h) rozszerzenie moŝliwości wsparcia w ramach 9. osi priorytetowej na działania wspomagające przygotowanie potencjalnych beneficjentów do przyszłych interwencji strukturalnych; i) wprowadzenie zapisów dopuszczających moŝliwość zmiany systemu realizacji programu w związku z rozwiązaniami organizacyjnymi wprowadzanymi dla nowej perspektywy finansowej polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2013, w szczególności poprzez przekazanie części lub całości zadań związanych z wdraŝaniem i / lub zarządzaniem MRPO na lata do wyodrębnionej jednostki; 33

34 j) modyfikacje tabel dotyczących szacunkowego planu finansowego programu, w konsekwencji włączenia środków pochodzących z podziału KRW oraz dostosowania technicznego. Poza zmianami wynikającymi bezpośrednio z podziału KRW i DT dokonano równieŝ korekt w kwotach przypadających na niektóre kategorie interwencji w tabelach nr 8. oraz 11., wynikających z konieczności przesunięcia części środków pomiędzy kategoriami interwencji w ramach osi priorytetowych: 7. Infrastruktura ochrony środowiska oraz 3. Turystyka i przemysł kulturowy; k) wprowadzenie indykatywnego wykazu zidentyfikowanych obecnie projektów duŝych oraz potencjalnych projektów duŝych; l) weryfikację wskaźników MRPO dokonaną w oparciu o przeprowadzone badania i analizy ewaluacyjne oraz aktualne wewnętrzne analizy prowadzone przez IZ, obejmujące: o uzupełnienie szacowanych wartości docelowych wskaźników dla 2013 roku w przypadku wskaźników, które nie zostały określone na etapie tworzenia programu, w ramach poszczególnych osi priorytetowych oraz wskaźnika kontekstowego Regionalny PKB na 1 mieszkańca w parytecie siły nabywczej jako procent średniej UE (UE=27), o zmianę szacunkowych wartości wybranych wskaźników dla 2013 roku, w ramach poszczególnych osi priorytetowych oraz wskaźnika oddziaływania pn. Utworzone miejsca pracy, z uwzględnieniem podziału na miejsca pracy dla kobiet i męŝczyzn - zmiana wartości docelowych prognozowanych dla roku 2013, o zmianę typu wskaźnika - rezultat na produkt / produkt na rezultat, o doprecyzowanie nazwy wskaźnika, zmianę jednostki miary, źródła danych/częstotliwości pomiaru dla wybranych wskaźników, zastosowanie zapisów pełnych wartości wskaźników (bez stosowania skrótów: tys., mln), o usunięcie / zastąpienie wskaźnika innym proponowanym wskaźnikiem, o dodanie nowych wskaźników; m) modyfikacje o charakterze porządkującym, w tym: o uporządkowanie zapisów dotyczących komplementarności pomiędzy MRPO a krajowymi programami operacyjnymi, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programem Operacyjnym ZrównowaŜony Rozwój Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich na lata oraz programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej, o modyfikacje porządkujące, będące konsekwencją organizacji systemu wdraŝania MRPO oraz zadań instytucji (podmiotów) zaangaŝowanych w szeroko rozumiane wdraŝanie RPO, w tym m.in. aktualizacja zapisów odnoszących się do zadań Instytucji Certyfikującej, systemu sprawozdawczości, systemu kontroli, zadań IP II, konstrukcji systemu informatycznego, systemu doradztwa dla beneficjentów - z uwzględnieniem doradztwa środowiskowego, o wprowadzenie formułek promulgacyjnych dla przywoływanych aktów prawnych, o usunięcie omyłek redakcyjnych wraz z uporządkowaniem stosowanego nazewnictwa, numeracji, interpunkcji, usunięciem powtórzeń. Instytucja Zarządzająca MRPO, włączając do programu dodatkową pulę alokacji w wysokości 65,59 mln euro, miała na uwadze efektywne rozdysponowanie tych środków i jak najpełniejszą realizację celów MRPO w tym celu dokonała analizy obszarów, które powinny zostać zasilone dodatkowym wsparciem w ramach MRPO. Podstawowym załoŝeniem było skierowanie środków na kategorie interwencji, określone w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L z późn. zm.), stanowiące katalog kategorii słuŝących realizacji Strategii Lizbońskiej. Dodatkowe wsparcie ukierunkowano 34

35 na działania w zakresie promowania czystego transportu miejskiego, infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz projekty podnoszące efektywność energetyczną, poprzez wykorzystywanie czystych technologii energetycznych. Mając na uwadze potrzeby oraz wyzwania stojące przed regionem w perspektywie średnio- i długookresowej, a takŝe przygotowanie kluczowych inwestycji w skali regionu, dodatkowe środki skierowano równieŝ na: regionalną infrastrukturę drogową (bez moŝliwości wsparcia dróg o charakterze lokalnym), infrastrukturę kultury, infrastrukturę ochrony zdrowia oraz infrastrukturę społeczną słuŝącą zapewnieniu opieki dzieciom do lat 3 oraz osobom starszym. W zakresie infrastruktury ochrony zdrowia zakładane jest skoncentrowanie wsparcia na poprawie standardów świadczenia wysokospecjalistycznej opieki medycznej, o najwyŝszym poziomie referencyjnym, stanowiącej jednocześnie bazę naukowodydaktyczną lecznictwa akademickiego. Na bazie wyzwań demograficznych rysujących się przed Małopolską, podjęto próbę przygotowania regionu do dokonujących się zmian, mając przy tym na uwadze zapisy Strategii na rzecz inteligentnego i zrównowaŝonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu - Europa 2020, a w szczególności zapisy odnoszące się do priorytetu 3., wskazującego rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, jako jeden z nadrzędnych celów UE. Wyjście naprzeciw wspomnianym wyzwaniom a jednocześnie celom strategii Europa 2020 stanowi ukierunkowanie części dodatkowych środków MRPO na infrastrukturę społeczną, której celem jest zwiększanie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 oraz opieki nad osobami starszymi. Potencjał kulturowo turystyczny Małopolski zadecydował o ukierunkowaniu dodatkowych środków na rozwój infrastruktury kultury, pozwalającej wdroŝyć nowe atrakcje turystyczne w regionie, będące jednocześnie istotnym czynnikiem kształtowania toŝsamości kulturowej zarówno regionu jak i Polski, a dodatkowo dających moŝliwość generowania efektów gospodarczych. Ponadto, IZ MRPO korzystając z dotychczasowych doświadczeń zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych środków na wsparcie potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych w zakresie przygotowywanych przez nich dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, co przyczyni się do wydatnej poprawy jakości i szybkości ich wydatkowania. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększające alokację MRPO Źródło pochodzenia środków Wielkość środków w euro Krajowa rezerwa wykonania Dostosowanie techniczne Dostosowanie techniczne na usuwanie skutków powodzi Razem Konsultacje społeczne zmian w zapisach MRPO W toku prac nad identyfikacją modyfikacji zapisów programu oraz prowadzonymi przygotowaniami do jego renegocjacji z Komisją Europejską IZ MRPO podjęła decyzję o zaprezentowaniu opinii publicznej wypracowanych propozycji zmian. W dniach od 9 do 23 lutego 2011 r., przeprowadzone zostały, za pośrednictwem stron internetowych Województwa Małopolskiego ( oraz konsultacje społeczne, którym poddano propozycje zmian w zapisach MRPO oraz podziału środków pochodzących z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, którzy tradycyjną drogą pocztową, drogą elektroniczną oraz faksem mogli zgłosić swoje opinie i uwagi. 35

36 Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych zorganizowane zostało w dniu 16 lutego 2011 r. posiedzenie Komitetu Monitorującego MRPO, poświęcone m.in. prezentacji, proponowanego podejścia do prac nad zmianami zapisów MRPO oraz zidentyfikowanych modyfikacji zapisów wraz z propozycją podziału dodatkowych środków, które zasilą MRPO. Natomiast w dniu 21 lutego 2011 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, zorganizowane wspólnie przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wojewodę Małopolskiego, w trakcie którego zaprezentowano m.in. kierunki zmian MRPO oraz propozycję podziału dodatkowych środków, wraz z informacją o prowadzonych konsultacjach społecznych i moŝliwością zgłaszania uwag. Uwagi, nadesłane w wyznaczonym terminie, jak i zgłoszone podczas posiedzenia KM MRPO oraz spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski, zostały rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 r Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zmian w zapisach MRPO Stosując się do uregulowań zawartych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz z późn. zm.) IZ MRPO przeprowadziła procedurę uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym kwestii związanych z aspektem środowiskowym, a dotyczących konieczności sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaproponowanych zmian MRPO. 21) Rozdziałowi 10. Załączniki, nadaje się numer ) Rozdział 11. Załączniki; Lista wskaźników kontekstowych dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , dla wskaźnika nr 14 pn. Regionalny PKB na 1 mieszkańca w parytecie siły nabywczej jako procent średniej UE (UE=27), w kolumnie: Wyjaśnienia, dodaje się zapis w brzmieniu: Obliczenia własne na podstawie danych GUS i Eurostat. 2. Zmiany Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przedstawia się do zaakceptowania Komitetowi Monitorującemu Małopolski Regionalny Program Operacyjny. 3. Wniosek o zmianę Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przekazuje się Komisji Europejskiej. 4. Do czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmian w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata (MRPO) niniejsza uchwała obowiązuje jako projekt zmian w MRPO. 36

37 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 405 /11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zarząd Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata (tekst jednolity) CCI 2007PL161PO010 Kraków, kwiecień 2011 r.

Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro.

Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro. Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro. Fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Fundusz Spójności Ogółem 1 2 3=1+2 2007

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO Załącznik nr 3 PoniŜej zaprezentowano propozycje zmian w zakresie systemu wskaźników MRPO. Analizę przyjętych wartości docelowych dla przeprowadzono w oparciu

Bardziej szczegółowo

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość Zestawienie porównawcze KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U Nr 123, poz. 856)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.)

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.) Zestawienie zmian WRPO 27-213 (uwzględnionych w wersji 8.2.) 1. W rozdziale 1.2.3. Opis wprowadzonych zmian do Programu dodano podrozdział f) zmiany dokonane w grudniu 215 roku w wyniku kolejnego przeglądu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 1444/215 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 215 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 27-213 Na podstawie art. 2 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw Liczba wspartych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. Działanie/Poddziałanie Oś priorytetowa 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw sposób Liczba

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 211 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CELU GŁÓWNEGO, HORYZONTALNYCH I PROGRAMOWYCH RPO WSL WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU RPO WSL

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu roku L..P. WSKAŹNIKI JEDNOST KA KOD WSKAŹNI KA ROK 7 8 9 5 PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Tabela 4. Postęp fizyczny według priorytetów A)

Załącznik IV Tabela 4. Postęp fizyczny według priorytetów A) Załącznik IV Tabela 4. Postęp fizyczny według priorytetów A) Kod wskaźnika P.1.1.1 P.13.3.1, P.13.3.2, P.13.3.4 Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 21 a) 211 212 213 a) 214 215 Ogółem % Wskaźnik 1: (36) Liczba

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym

Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zawarte w dokumencie programowym Wskaźniki osiągnięcia celu głównego RPO WL 1. Dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO 2. liczba utworzonych miejsc pracy netto % 0 docelowym 2013 (2015) 1 Częstotliwość Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74

Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów. Strona 1 z 74 Załącznik nr IV. Postęp fizyczny RPO WSL wg priorytetów LP. KOD WSKAŹNIKA KSI WSKAŹNIKI JEDNOSTKA ROK 27 28 29 2 2 22 23 24 25 Ogółem % Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL za I półrocze 21 roku ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ZAWARTYCH W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= = Załącznik 1. do URPO WZ. INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA ZOBOWIĄZAŃ DLA RPO WZ W PODZIALE NA PRIORYTETY I DZIAŁANIA Z PRZYPORZĄDKOWANIEM KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ OZNACZONYMI DZIAŁANIAMI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROPOZYCJI ZMIAN ZAPISÓW MRPO, W DNIACH 9-23 LUTEGO 2011 R.

ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROPOZYCJI ZMIAN ZAPISÓW MRPO, W DNIACH 9-23 LUTEGO 2011 R. Lp. Podmiot zgłaszający uwagę ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROPOZYCJI ZMIAN ZAPISÓW MRPO, W DNIACH 9-23 LUTEGO 2011 R. Obszar / zakres Treść uwagi Stanowisko IZ MRPO Podział

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA

WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA WYKAZ ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBESLKIEGO NA LATA 2007-2013 I. W Rozdziale 2 Strategia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe RPO alokacje

Osie priorytetowe RPO alokacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji

Zał. 1 Wskaźniki realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata podlegające ewaluacji Zał. 1 realizacji celów i priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 200713 podlegające ewaluacji Cel ogólny Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej,

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ Podsumowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura ochrony środowiska V KONFERENCJA DBAJĄC O

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 570790905 Typ jednostki ST w roku 2007 Symbol terytorialny jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. WYKAZ ZMIAN W DOKUMENCIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Ref. Ares(2018)2906536-04/06/2018 KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 29.5.2018r. COM(2018) 372 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa. Urząd Marszałkowski Województwa. Departament Polityki Regionalnej. Urząd Marszałkowski Województwa Województwa Jednostka organizacyjna Dolnośląskie Dolnośląskiego Kujawsko-Pomorskie Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej Lubelskie Lubelskiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności realizowanej w latach na rozwój kraju i Podkarpacia Agnieszka Dawydzik Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju

Wpływ polityki spójności realizowanej w latach na rozwój kraju i Podkarpacia Agnieszka Dawydzik Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju Wpływ polityki spójności realizowanej w latach 2007-2013 na rozwój kraju i Podkarpacia Agnieszka Dawydzik Ministerstwo Infrastruktury I Rozwoju LISTOPAD 2015 R. 2 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH STAN

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Monika Ptak Kruszelnicka, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Wydziału Rozwoju Regionalnego Regionalne Programy Operacyjne

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO CELE MRPO Cel główny Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cele szczegółowe Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Ramowy harmonogram naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

ZPT ZSS ZWP. Zintegrowane Porozumienia Terytorialne Zespół Sterujący Strategią Zarząd Województwa Pomorskiego

ZPT ZSS ZWP. Zintegrowane Porozumienia Terytorialne Zespół Sterujący Strategią Zarząd Województwa Pomorskiego ZPT ZSS ZWP Zintegrowane Porozumienia Terytorialne Zespół Sterujący Strategią Zarząd Województwa Pomorskiego 281 8. ZAŁĄCZNIKI 8.1. TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program operacyjny na lata : Mazowsze

Program operacyjny na lata : Mazowsze MEMO/08/118 Bruksela, dnia 26 lutego 2008 r. Program operacyjny na lata 2007-2013: Mazowsze 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych 2014-2020 wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Załącznik nr 4 B Cele strategiczne SRWL Działania RPO- LUBUSKIE 2020

Bardziej szczegółowo

Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020

Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 Załącznik 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 24 maja 2016 r. Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 Osie Priorytetowe i Działania RPO WL

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich

Program cyklu konferencji prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013 Rezultaty i efekty realizacji PO KL 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wrzesień, 2014r. Program cyklu konferencji prezentujących

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 W Szczegółowym opisie

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Polityka spójności na rzecz obszarów wiejskich Warszawa, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 8/233/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH NA E-ADMINISTRACJĘ I CYFRYZACJĘ

ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH NA E-ADMINISTRACJĘ I CYFRYZACJĘ ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH NA E-ADMINISTRACJĘ I CYFRYZACJĘ Ilona Kwiecińska Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych 6 maja 2015 r. Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Wkład środków NSS w realizację celów strategii zintegrowanych w ujęciu regionalnym

Wkład środków NSS w realizację celów strategii zintegrowanych w ujęciu regionalnym Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju realizację celów strategii zintegrowanych w ujęciu regionalnym Robert Dzierzgwa Naczelnik Wydziału Analiz Społeczno-Gospodarczych Gdańsk, 15-16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

System wskaźników monitorowania

System wskaźników monitorowania Aneks nr 4 do projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dnia 19 marca 2013 r. System wskaźników monitorowania Projekt Białystok, 19 marca 2013 r. Wskaźniki monitorowania celów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Europejskiej w rozwoju wsi w latach

Europejskiej w rozwoju wsi w latach Możliwo liwości wykorzystania środków w Unii Europejskiej w rozwoju wsi w latach 2007-2013 2013 dr Grażyna GęsickaG Minister Rozwoju Regionalnego Ogólnopolskie spotkanie organizacji działaj ających na

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Opis programu

Bardziej szczegółowo