DARMOWY INTERNET WRAZ Z KOMPUTEREM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DARMOWY INTERNET WRAZ Z KOMPUTEREM"

Transkrypt

1 Bezpłatne pismo samorządowe Nr 1(156) ze szczegółami projektu oraz złożenia stosownej de klaracji. Nabór rodzin z terenu Gminy Rudna prowadzony Gmina Rudna realizuje projekt pn. Przeciwdziałanie będzie do r. /UG/ wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW GMINY RUDNA środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne Gmina Rudna realizuje projekt pn. "Przeciwdziałanie go w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Go wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna", który spodarka na lata współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków W ramach projektu zakupiona zostanie usługa dostępu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach do internetu oraz zestawy komputerowe wraz z opro Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata gramowaniem dla 300 beneficjentów projektu miesz Projekt kierowany jest do rodzin o niskich do kańców naszej Gminy. chodach i osób niepełnosprawnych i ma na celu umożli Darmowy internet wraz z komputerem mogą wienie im dostępu do Internetu. Projekt przyczyni się do otrzymać : wyrównania szans osób zagrożonych wykluczeniem spo 1. rodziny pobierające zasiłki z pomocy społecznej, łecznym poprzez likwidację bariery finansowej w dostępie do 2. rodziny pobierające zasiłki rodzinne, Internetu szerokopasmowego. 3. dzieci i młodzież otrzymująca stypendia socjalne, W Gminie Rudna projektem zostanie objętych 300 rodzin, 4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiar ponadto w 26 ośrodkach gminy (świetlice, biblioteki, szkoły) kowanym stopniem niepełnosprawności I i II gru zostaną zainstalowane komputery dostępne dla mieszkań pa inwalidzka i dzieci niepełnosprawne, ców. W ramach projektu zostanie wybudowana nowoczes 5. rodziny zastępcze, na infrastruktura światłowodowa we wszystkich miejscowoś 6. samotni rodzice, ciach gminy. 7. osoby powyżej 50 roku życia, o niskich docho Do opracowania dokumentacji projektowej i budowy kab dach (dochód nie przekaraczający 799,18 zł brutto), lowych linii światlowodowych napowietrznej i doziemnej 8. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wy w ramach przedmiotowego Projektu wybrane zostało Kon nikami w nauce (średnia ocen 4,75), z rodzin w któ sorcjum Projektowo Budowlane. rych dochód na osobę w rodzinie nie przekaracza Pracownicy Konsorcjum będą kontaktować się z właścicie 1270,00 zł brutto. lami nieruchomości, przez które przebiega trasa napo Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Projekcie wietrznej kablowej linii światłowodowej, z prośbą o wyraże spełniających ww. kryteria prosimy o zgłaszanie się do nie zgody na wejście na teren nieruchomości, celem umoż Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Rudna, Pl. liwienia zaprojektowania i budowy napowietrznych kablo Zwycięstwa 5, tel ) w celu zapoznania się wych linii światłowodowych. DARMOWY INTERNET WRAZ Z KOMPUTEREM Pracownicy Konsorcjum będą legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez Wójta Gminy. Proszę o współpracę z przedstawicie lami Konsorcjum, w celu umożliwienia spraw nej realizacji Projektu. /Wójt Gminy Rudna/ W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna Nie pal śmieci! Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika i usuwanie sopli z posesji facebook.com/gmina.rudna 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Plany ferii w ośrodkach kultury Bal w przedszkolu

2 INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Odbiór odpadów segregowanych (szkło, papier, plastik) oraz zmieszanych odbywa się od godziny 7:00. Wszystkie pojemniki lub worki z odpadami, które mają być opróżnione lub zabrane należy wystawić w dniu odbioru (lub dzień przed) przed posesję, przy drodze do tej właśnie godziny. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie będą wystawione nie zostaną zabrane. /UG/ NIE PAL ŚMIECI! Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkasz. Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontro lowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Sub stancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych. PAMIĘTAJ: W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowa nego drewna, mebli. W piecu domowym można spalać tylko: węgiel, koks, drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanie czyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, odpady z kory i korka, papier i tekturę, karton. DOBRZE WIEDZIEĆ: Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan prze wodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach. To z kolei może być powodem zapa lenia się instalacji i pożaru Twojego domu. Czy wiesz że: w czasie spalania śmieci powstają substancje, które mają silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne substancje te to przede wszystkim dioksyny i furany dioksyny i furany to jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość niecałe dwa miligramy dioksyn wystarczą, by zabić ważącego 80 kilogramów człowieka. Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie związków toksycznych powstałych w procesach niewłaś ciwego spalania! Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem! Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony śro dowiska jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet prze stępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Piec to nie pojemnik na odpady! /OŚ/ CO MOŻEMY ZROBIĆ, ABY ŚMIECI BYŁO MNIEJ? Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty trwałe. Wybieraj produkty w dużych opakowaniach. Idziesz na zakupy? Weź z domu torbę wielokrotnego użytku. Taka torba jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata, a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki nawyk szczególnie, że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci. Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumu latorki, które można wielokrotnie ładować. Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki pla stikowej (szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy podczas, gdy butelka plastikowa jest jedno razowa). Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opa kowań. Wytworzone przez Ciebie odpady biodegradowalne składuj w kompostowniku, na płycie obornikowej lub w miejscu składowania obornika (gnojowniku). Stanowią one 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia. Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków. /OŚ/ Medale za zasługi dla obronności kraju Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowi zwróciła się z wnioskiem do Urzędu Gminy w Rudnej o przekazanie da nych dotyczących rodzin w których co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową. In formacje te będą służyć w celu wystąpienia o nadanie medalu Za zasługi dla obronności kraju. W związku z powyższym prosimy zgłaszać rodziny speł niające w/w warunki do Urzędu Stanu Cywilnego w Rudnej pok. nr 5, tel Dotyczy to rodzin, które odzna czenia takiego jeszcze nie otrzymały. Redakcja Nowin Gminnych nie zwraca nadesłanych Dane dotyczace rodziców (nazwisko, imię, imię ojca, data tekstów i materiałów. urodzenia, miejsce zamieszkania). Redakcja ma prawo do skracania i redagowania materiałów Dane dotyczące dzieci odbywających służbę wojskową oraz wyboru zdjęć ilustrujacych dany tekst. (imię, PESEL, miejsce zamieszkania, data odbywania służby Za treść zamieszczanych ogłoszeń redakcja nie odpowiada. wojskowej). /USC/ 2

3 Kiedy wymienić dowód osobisty i co zrobić w razie jego utraty Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie oso bistym o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji admi nistracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdza jących zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu mał żeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagra nicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące. 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej oko liczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby o wy mianę dowodu osobistego należy wystąpić niezwłocznie 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. Postępowanie w razie utraty, zwrotu lub znalezienia dowo du osobistego: Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana nie zwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie do wodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego doku mentu, oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. Ponadto osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli polskich przebywających stale za granicą. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgło szonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go or ganowi, który wydał ten dokument. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. Jednakże osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może również, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posia daczowi dowodu osobistego. /USC/ KTO ODPOWIADA ZA ODŚNIEŻANIE CHODNIKA I USUWANIE SOPLI Z POSESJI Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu z chod ników położonych wzdłuż jego nieruchomości. Musi też po zbyć się brył lodu. Za niewykonywanie tych czynności grozi grzywna do 5 tys. zł Czy za odśnieżanie odpowiada samorząd? Gmina wybudowała w tym roku chodnik, który biegnie wzdłuż mojej posesji. Czy gdy spadnie śnieg, to gmina bę dzie musiała zająć się jego odśnieżaniem? NIE. Zasypane śniegiem i skute lodem chodniki są każde go roku utrapieniem mieszkańców miast i wiosek. Każdy teren ma jednak swojego właściciela lub za rządcę, który odpowiada za jego prawidłowe utrzymanie nie zależnie od pory roku. Właściciele nieruchomości muszą za pewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek odsnieżenia nałożo ny na właścicieli nieruchomości dotyczy więc wyłącznie chodnika przylegającego do granicy nieruchomości. W po zostałych przypadkach obowiązek odśnieżania spoczywa co do zasady na zarządzie drogi, a w razie jego niepowołania, na wójcie (burmistrzu, prezydencie) jako zarządcy drogi. Przez właściciela nieruchomości ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarzą dzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nie ruchomością (np. najemców). Właściciel posesji nie ma obo wiązku uprzątnięcia chodnika na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Jeżeli chodnik znajduje się w pobliżu budynku wielorodzin nego, można z kolei domniemywać, że za jego utrzymanie odpowiada np. wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia mieszkaniowa. W takich przypadkach zdarza się również, że chodnik stanowi już odrębną nieruchomość która jest włas nością gminy. Informację na temat właściciela danego terenu można uzyskać z księgi wieczystej lub w miejscowym urzędzie, gdzie znajdują się rejestry nieruchomości gmin nych. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z dnia 2013 r. poz z późn. zm.). Czy gmina odpowiada za stan drogi? Na oblodzonej drodze doszło do kolizji samochodowej. Czy za zły stan techniczny drogi odpowiada jednostka samo rządu terytorialnego? TAK. Gmina, która jest właścielem drogi lub chodnika, po winna podejmować wszelkie działania, które są konieczne w danych warunkach do normalnego używania przedmiotu jego własności zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku chodnika jego właściciel powinien dbać o kompletność płyt chodnikowych, regularne sprzątanie mokrych liści jesienią, odśnieżanie i zabezpieczenie zlodowaceń w trakcie zimo wych miesięcy. Z kolei każda droga ma swojego zarządcę. Do jego obowiązków należy w szczególności utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wy konywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających. W konsekwencji każde uszkodzenie drogi stwarzające nie bezpieczeństwo dla jej użytkowników powinno być zabez pieczone, w szczególności przez jej oznaczenie w sposób widoczny dla użytkowników ruchu drogowego i chroniący ich przed powstaniem szkody. Zarządca drogi powinien wyko nać prace zabezpieczeniowe niezwłocznie po powstaniu uszkodzenia nawierzchni w stopniu zagrażającym bezpie czeństwu użytkowników ruchu drogowego. 3

4 W przypadku uszkodzenia pojazdu na dziurze w jezdni z roszczeniem o odszkodowanie można wy stąpić do właściwego zarządcy lub jego ubezpieczyciela. Im lepiej udokumentuje się szkodę, tym większa szansa na uzyskanie rekompensaty. Ważne będą zwłaszcza: oględziny miejsca zdarzenia dokonane przez policję, badanie tech niczne pojazdu, faktura lub rachunek za naprawę, zeznania świadków czy też zdjęcia. W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany może też domagać się przyznania odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chodzi tu o sytuacje, w których cier pień czy niewygód poszkodowanego nie sposób określić kwotą finansową, przykładowo w zależności od rodzaju uszkodzeń w wyniku wypadku mogą nastąpić chroniczne bóle głowy, stany lękowe, np. lęk przestrzeni czy wysokości. Podstawa prawna: art. 5 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czys Podstawa prawna: art. 415, 444 i 445 ustawy z 23 kwietnia 1964r. tości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz z późn. zm.). Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Czy grozi mandat za zaniedbanie stanu chodnika? Nie zawsze odśnieżam chodnik przylegający do mojej po sesji. Patrol straży miejskiej pouczył mnie, że za takie zanie chanie mogę dostać grzywnę. Czy to prawda? TAK. Każdy właściciel nieruchomości, do której przylega chodnik, powinien pamiętać o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na leży do nich również uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nierucho mości. Każdy, kto nie wykonuje tych obowiązków, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 tys. zł. Funkcjo nariusze straży miejskiej lub policji nie muszą od razu wy stawiać mandat za niesprzątnięcie chodnika. Jeżeli zdarzyło się to pierwszy raz, mogą poprzestać na pouczeniu. Jeżeli właściciel podejmie działania mające na celu utrzymanie po prawnego stanu chodnika, np. usunie śnieg, posypie chod nik piaskiem, to funkcjonariusze nie podejmą dalszych czyn ności. Śnieg i lód można usunąć na krawędź chodnika lub na trawnik. Nie może on jednak utrudniać ruchu pieszym. Zabronione jest z kolei zgarnianie błota, śniegu i lodu z chodnika na jezdnię. Czy muszę udowodnić wysokość szkody? W wyniku wypadku na ośnieżonej drodze nie mogłam udać się na wykupioną wycieczkę. Chcę dochodzić odszkodowa nia od zarządcy drogi. Czy muszę udowodnić wysokość poniesionych przeze mnie strat? TAK. W przypadku dochodzenia odszkodowania poszko dowany powinien wskazać podmiot odpowiedzialny i wska zać jego winę. W pierwszej kolejności musi on wskazać, kto powinien utrzymać drogę w odpowiednim stanie i jakie czyn ności podjąć, a tego nie zrobił. Dodatkowo musi wskazać, jakiej wysokości szkoda została poniesiona i z czego ona wynika. W tym celu musi przedstawić rachunki za leczenie, rehabilitację, naprawę uszkodzonej rzeczy i udowodnić zwią zek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zanie chaniem podmiotu odpowiedzialnego. Związek przyczynowo skutkowy to nic innego jak odpowiedź na pytanie, czy szkody na pewno powstały w wyniku nieutrzymania przez właściciela drogi w odpowiednim stanie. Na poparcie swoich racji można również wskazać, że nie przyczyniliśmy się do wypadku, np. z powodu nieuwagi czy bycia pod wpływem al koholu. W takim przypadku wysokość odszkodowania uleg Podstawa prawna: art. 5 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czys nie odpowiedniemu zmniejszeniu w zależności od stopnia tości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r. poz z późn. zm.). przyczynienia się. Czy właściciel posesji zapłaci odszkodowanie? Podstawa prawna: art. 6 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny W wyniku upadku na oblodzonym chodniku złamałem rękę (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). i uszkodziłem laptopa. Czy od właściciela terenu mogę Czy mam obowiązek usunąć zwisające sople? dochodzić pełnego odszkodowania? Podczas każdej zimy na dachu mojego domu tworzą się TAK. Niewłaściwe wykonanie obowiązków w zakresie utrzy sople, które zwisają nad znajdującym się przy ulicy chod mania czystości i porządku przez właściciela nieruchomości nikiem. W ubiegłym roku oddzieliłam część chodnika taśmą może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego inna ostrzegawczą. Czy niezależnie od tego mam obowiązek osoba poniesie szkodę. W razie gdy przechodzień przewróci usunięcia zwisających brył lodu? się i odniesie obrażenia ciała lub dozna uszkodzenia rzeczy, TAK. Podstawowym obowiązkiem właścicieli i zarządców np. obuwia czy wózka dziecięcego, może domagać się obiektów budowlanych jest bezpieczne użytkowanie obiektu naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych budowlanego. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 415 k.c., kto z winy w których wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budo naprawienia. Jeśli w wyniku zdarzenia na chodnkiu spo wlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, wodowanego jego złym stanem, np. zbytnim ośnieżeniem jak również mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia lub oblodzeniem, dana osoba doznała szkody, może ona ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowisk. Chodzi tu więc żądać zapłaty konkretnej kwoty pieniężnej przeznaczonej na m.in. o wystąpienie intensywnych opadów atmosferycznych, jej naprawienie. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania np. śnieg. Jeżeli więc na elementach elewacji budynków rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie występują sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, które mo wynikłe z tego powodu koszty. W przypadku szkód na oso gą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących na chod bie można za taką uznać przykładowo konieczność ponie nikach i ulicach przebiegających bezpośrednio przy budyn sienia kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku lub nawet ku, to właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek nie koszty wyuczenia nowego zawodu, gdy w wyniku wypadku zwłocznego ich usunięcia. poszkodowany nie może już wykonywać dotychczasowej Podstawa prawna: art.61 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo pracy. Przy zniszczeniu rzeczy szkodą będzie kwota pie budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 1409) niężna odpowiadająca jej wartości lub koszt naprawy. /UG/ 4

5 XXIV SESJA RADY GMINY RUDNA wanie odpadami komunalnymi o kwotę zł, W dniu 23 grudnia 2013 r. odbyła się XXIV sesja Rady środków otrzymanych od pozostałych jednostek Gminy Rudna, podczas której radni przyjęli n/w uchwały: sektora finansów publicznych o kwotę zgodnie 1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej z umową z WFOŚ (azbest) zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek w rozdziale zakłady gospodarki Gminy Rudna W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się komunalnej o kwotę zł zmniejsza się wpływy z opłat zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna. za korzystanie ze środowiska o kwotę zł zwiększa Zwiększa się dochody o kwotę zł, z czego: docho się plan dochodów z tytułu opłaty produktowej o zł. dy bieżące zwiększa się o zł, dochody majątkowe W ZSP Chobienia w szkole podstawowej zmniejsza się do chody z tytułu opłat o 40 zł, dochody z tytułu najmu i dzier zmniejsza się o kwotę zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę zł żawy o kwotę 100 zł, zwiększa się dochody z tytułu odsetek z tego wydatki bieżące o kwotę zł, wydatki ma o kwotę 50 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 803 zł, w przedszkolu zmniejsza się dochody z różnych usług jątkowe o kwotę zł. 2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/176/2012 Rady o kwotę zł i z tytułu odsetek o 95 zł. Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wydatki budżetu: gospodarka mieszkaniowa: zmniejsza się wydatki na budżetu gminy Rudna na 2013 rok. Dochody ogółem budżetu gminy zostały zwiększone do składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł oraz kwoty ,00 zł (zwiększenie o ,00 zł), na na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł, zmniej tomiast wydatki ogółem budżetu gminy zmniejszone zostały sza się plan wydatków na usługach remontowych o kwotę do kwoty ,00 zł (zmniejszenie o ,00 zł) zł. działalnosć usługowa: zmniejsza się plan z tytułu zakupu Dochody budżetu: Wprowadza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzy usług pozostałych o kwotę zł (plan zagospodarowa manej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed nia przestrzennego dla gminy Rudna, zadanie przeniesione nostkami jst w kwocie zł (umowa z województwem do realizacji w roku 2014). dolnośląskim na realizację zadania wykonanie robót konser bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: wacyjnych na obiektach gminnych konserwacja urządzeń zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu zgodnie z wy (rowów) melioracyjnych na terenie gminy Rudna) zwiększa konaniem o kwotę zł. się plan dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oświata i wychowanie: dokonuje się przeniesienia planu w rozdziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł zmniejsza wydatków ZSP Chobienia i ZS Rudna między rozdziałami się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację za w związku z koniecznością przesunięcia środków na wypła dania dot. modernizacji drogi wojewódzkiej w m. Chobienia tę wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu gazu i energii elek i Naroczyce do kwoty rzeczywistego wykonania, zwiększa trycznej oraz odpisu na ZFŚS zgodnie z wyliczeniem śred się plan dochodów z najmu i dzierżawy w dziale gospodarka niorocznej struktury zatrudnienia w końcu roku, zgodnie mieszkaniowa o kwotę zł zwiększa się plan dochodów z wnioskami dyrektorów jednostek. z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ochrona zdrowia: dokonuje się przesunięcia w planie wy o kwotę zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę datków w rozdziale Przeciwdziałanie narkomanii z wyna 600 zł. W dziale działalność usługowa zwiększa się plan grodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych kwoty dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę zł zł, zwiększa się plan wydatków w rozdziale Prze W dziale administracja publiczna zwiększa się plan docho ciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę zł. dów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę pomoc społeczna: zwiększa się plan wydatków na wypłatę zł (zwrot od WFOŚ zgodnie z wyrokiem sądowym oraz zwrot zasiłków stałych o kwotę zł, dokonuje się przeniesie podatku VAT) zwiększa się plan dochodów z tytułu po nia środków między paragrafami w związku z wypłatą wyż zostałych odsetek o kwotę zł oraz plan z tytułu szych dodatków mieszkaniowych niż planowano. otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o kwotę gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejsza zł, zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od działal się plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie inwes ności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej o tycji o kwotę zł (przydomowe oczyszczalnie ście kwotę zł, zwiększa plan dochodów z tytułu podatku rol ków), zwiększa się plan dotacji dla ZGKiM w Rudnej o kwotę nego od osób prawnych o kwotę zł, podatku od zł na bonifikatę do ceny jednostkowej za dostawę środków transportowych od osób prawnych o kwotę zł wody dla gospodarstw domowych i bonifikatę do ceny jed zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty targowej o 200 nostkowej za ścieki odbierane z gospodarstw domowych zł, odsetek o zł, podatku od nieruchomości od osób z uwagi na wyższe wykonanie, niż wcześniej zakładano. fizycznych o kwotę zł zwiększa się plan dochodów 3. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. zł, podatku od środków transportowych o kwotę zł, Uchwała określa: wykaz wydatków, które nie wygasają z tytułu opłaty skarbowej o zł, opłaty eksploatacyjnej w 2013 r. z upływem roku budżetowego, plan finansowy tych o 700 zł, wpływów z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń wydatków i ostateczny termin dokonania wydatków, które w pasie drogowym o kwotę zł, opłaty adiacenckiej nie wygasają w 2013 r. z upływem roku budżetowego. o kwotę , z tytułu podatku dochodowego od osób W wykazie w/w wydatków znalazły się: remont lokali miesz prawnych o kwotę zł, z tytułu opłat za gospodaro kalnych, program zdrowotny Profilaktyka zdrowotna w za 5

6 kresie szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy dla ok. 46 dziewczynek", modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynarcicach, oświetlenie uliczne rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych. 4. w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytku Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rud nej otrzymała dotację w wysokości 4 227,00 zł z przezna czeniem na wykonanie systemu antywłamaniowego w za bytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rudnej. Wykonanie tych prac zabezpieczy obiekt przed kradzieżą zabytków ruchomych znajdujących się we wnętrzu kościoła. 5. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realiza cję przez Gminę Rudna projektu "Urzędy bliżej miesz kańców", przewidzianym do realizacji w ramach Progra mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rada Gminy Rudna wyraziła zgodę na przystąpienie i realiz ację przez Gminę Rudna projektu "Urzędy bliżej miesz kańców". Projekt będzie realizowany wraz z następującymi partnerami: Gminą Warta Bolesławiecka (Lider projektu) Gminą Chojnów, Gminą Gaworzyce, Gminą Grębocice, Gminą Jerzmanowa, Gminą Jordanów Śląski, Gminą Kotla, Gminą Pęcław, Gminą Przemków oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych wybranym w drodze konkursu tj. Konsorcjum NSI sp. z o.o. oraz STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolnosci, Edukacji i Kultury. Projekt ten ma na celu wzrost standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elek tronizacji wymiany korespondencji za pomocą epuap. W ramach projekty planuje się wdrożenie usprawnień zarzą dzania e usługami, uruchomienie nowych usług w elektro nicznej skrzynce podawczej epuap, wzrost kompetencji pra cowników w zakresie e usług i wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej. 6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rudna na 2014 rok oraz Gminnego Programu Prze ciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rudna na 2014 rok. Uchwałą Rady Gminy Rudna zostały przyjęte oba w/w pro gramy na 2014 r. Na realizację Gminnego Programu Profil aktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rudna planowana jest kwota ,00 zł. Z kolei na realiza cję Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rudna na ten rok planowana jest kwota ,00 zł. 7. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrod ka Pomocy Społecznej w Rudnej do przyznawania do datku energetycznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej został upoważniony do prowadzenia postępowań i wyda wania decyzji w sprawie przyznania dodatku energetyczne go, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 8. w sprawie ustalenie wysokości ekwiwalentu pie niężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pżarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. W uchwale Nr XXIV/103/07 Rady Gminy Rudna z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 6 wprowadza się następującą zmianę: w 1 dopisuje się ust. 3: 1. Za każdą godzinę udziału w ćwiczeniach organizowa nych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rudna w wysokości 50% stawki określonej w ust w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/07 Rady Gminy Rudna z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Rady Gminy Rudna wprowadziła w w/w uchwale następu jące zmiany: 1. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie innym aniżeli przetarg, udziela się bonifikaty w wysokości 90 % ceny lokalu. 2. Bonifikaty nie stosuje się przy sprzedaży : 1) domu jednorodzinnego, 2) lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach: a. wybudowanych przez Gminę Rudna po roku, b. w których w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających dzień podjęcia decyzji o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, Gmina dokonała remontów lub modernizacji tego budynku, których koszt wyliczony proporcjonalnie do udziału prze kracza 30 % ceny tego lokalu. Uchwała przwiduje udzielenie bonifikaty w wysokości 90% dla najemców lokali, którzy posiadają prawo najmu lokalu na czas nieoznaczony, na co zezwala art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. poz. 102, poz. 651 ze zm.). Cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Bo nifikata obejmuje również cenę udziału w prawie własności gruntu. Ponadto obejmuje wszystkie składniki w jednakowej wysokości. Bonifikata będzie obowiązywać przy sprzedaży lokali wówczas gdy zapłata ceny będzie następować jed norazowo bądź w przypadku rozłożenia płatności na raty, co jest możliwe na okres 10 lat, zgodnie z art. 70 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy. Wprowadzenie zmiany w obowiązującej uchwale pozwoli najemcom na zakup lokali mieszkalnych po korzystnej cenie. 10. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew ództwa Dolnośląskiego w 2014 r. Z budżetu Gminy Rudna na rok 2014 udzielona została pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego w posta ci sfinansowania 100 % nakładów na realizację zadania pn.: Utrzymanie drożności i konserwacja koryt cieków urzą dzeń melioracji podstawowych na terenie gminy Rudna. 11. w sprawie uchwalenia Statutu oraz Regulaminu Or ganizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz kaniowej w Rudnej Zmiana statutu podyktowana jest z koniecznością dostosow ania go do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz do zakresu prac świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Natomiast zmiana Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz kaniowej podyktowana jest racjonalnym podejściem do gos podarowania środkami finansowymi oraz szerszym wy korzystaniem potencjału zatrudnionych pracowników do rea lizacji przydzielonych zakładowi zadań. Wskutek zapropo nowanych zmian nikt z pracowników nie zostanie zwolniony, ponadto zmniejszą się koszty zarządu. 12. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

7 Rudna oraz stałych komisji Rady na 2014 r. W 2014 r. plan pracy Rady Gminy Rudna obejmuje: w I kwartale stan bezpieczeństwa i ochrony przeciw pożarowej oraz zagrożeń pożarowych w Gminie Rudna, przyjęcie sprawozdania z działalności komisji w 2013 r. w II kwartale sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutori um dla Wójta Gminy, szkolenie z zakresu nowelizacji prawa samorządowego w III kwartale przygotowanie placówek oświatowych do no wego roku szkolnego, rozpatrzenie sprawozdania z wykona nia budżetu gminy za I półrocze 2014 r., sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych za rok szkolny w IV kwartale informacja na temat oświadczeń majątko wych, podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2015 r., podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rudna, uchwalenie budżetu Gminy Rudna na 2015 rok, pod sumowanie pracy Rady i Komisji w kadencji r. 13. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kie runków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna Przystąpienie do sporządzenia Studium wynikało z koniecz ności aktualizacji dotychczasowego Studium, gdyż od uch walenia jego pierwotnej wersji upłynęło 13 lat, a dane po chodzą z lat 90 tych. Za przystąpieniem do sporządzenia zmiany studium przemawiała także konieczność zapewnie nia zgodności z obowiazującymi przepisami. Ponadto ko nieczność sporządzenia Studium była podykotwana potrze bami zmian planowanego dotychczas zagospodarowania zgłoszonymi przez mieszkańców oraz przedsiębiorców dzia łających na obszarze gminy, a także zgłoszonej przez KGHM Polska Miedź S.A. rozbudowy zbiornika "Żelazny Most". 14. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rudna Uchwałą Rady Gminy Rudna została przyjęta wieloletnia prognoza finansowa na lata oraz wykaz realizowanych przedsięwzięć, wśród których znalazły się m.in.: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna, dowożenie uczniow do szkół, odbiór i zagos podarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości za mieszkałych z terenu gminy Rudna, budowa przedszkola gminnego w Chobieni, Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Rudna, Zabudowa strefy konserwatorskiej A w m. Rudna. 15. w sprawie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej Gminy Rudna na rok Uchwałą Rady Gminy zostały zatwierdzone zmiany projektu uchwały budżetowej na 2014 r. Zmiany dotyczyły możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych tj. z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji "Prze budowa i modernizacja infrastruktury ściekowej oraz roz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Rudna" oraz z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oś 8 społeczeństwo informacyjne zwiększenie inpowacyjności gospodarki w ramach działania 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Inclusion ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO Od 2012 r. nastąpiła zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Obecnie wnioski należy składać w nieprzekraczalnych terminach: 1. od 1 lutego do 28 lutego faktury za okres od r. do r. 2. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2014 r. faktury za okres od r. do r. Załącznikami do wniosku są faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej w zakładce wzory dokumentów wzo ry wniosków do pobrania oraz w Urzędzie Gminy. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współwłasności lub współposiadania, zwrot po datku przysługuje temu współposiadaczowi lub współwłaś cicielowi w stosunku do którego współposiadacze lub współwłaściciele wyrazili pisemna zgodę na dokonanie zwrotu podatku. Zasada ta nie dotyczy wspólmałżonków. Zgoda współposiadacza lub wspołwłaściciela powinna być wyrażona poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz datę i podpis w części VIII urzędowego formularza wniosku o zwrot. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy lub współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwi dokonanie tego zwrotu. W przyapdku śmierci współwłaściciela gruntu konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnej, pok. nr 111. tel /UG/ SZTANDAR DLA SYBIRAKÓW Gminne Koło Związku Sybiraków w Rudnej prowadzi zbiórkę publiczną, której celem jest zgromadzenie środków finansowych niezbędnych do wykonania sztandaru oraz za kupu akcesoriów potrzebnych do jego użytkowania. Ogło szenie zbiórki publicznej stało się koniecznością, ponieważ samodzielne środki Koła nie wystarczają, by pokryć w ca łości koszty związane z tym przedsięwzięciem. Potrzebu jemy w tej kwestii wsparcia ludzi dobrego serca, którzy ofiar nie i bez oporów zechcą pośpieszyć z pomocą. Termin zakończenia zbiórki publicznej przypada na 31 marca 2014 roku, jednak już dziś na łamach Nowin Gmin nych pragniemy złożyć słowa największej wdzięczności i uz nania osobom oraz firmom, które dołączyły w ostatnim cza sie do grona naszych Dobroczyńców, a są to: Wójt Gminy Rudna pan Władysław Bigus, Przewodni czący Rady Gminy Rudna pan Jerzy Stankiewicz, Za stępca Przewodniczącego Rady Gminy Rudna pan Zdzi sław Szymański, Radny Gminy Rudna pan Stefan Wan sacz, Radny Gminy Rudna pan Jan Kozak, Radny Gminy Rudna pan Roman Pastuch, Zastępca Przewodniczące go Rady Gminy Rudna pan Henryk Sygnatowicz, Radna Gminy Rudna pani Zuzanna Rachunek, Radna Gminy Rudna pani Urszula Stefaniszyn, Radny Gminy Rudna pan Bohdan Bubernak oraz Zakład Usługowo Hand lowy BUDROL S.C. Sokołowski Józef, Kamer Andrzej, 7

8 Sokołowski Arkadiusz i Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy PŁATEK. Wszystkim, którzy również zechcieliby wspomóc naszą ak cję, przypominamy, iż wszelkie dobrowolne darowizny na poczet wykonania sztandaru, należy przekazywać na konto: Alior Bank S.A ki betonowej. Wszyskie cztery mieszkania są mieszkaniami komunalnymi. Mieszkania zostały przekazane do użytku w stycznia br. Lokatorami odnowionych mieszkań są m.in. państwo Monika i Waldemar Sawiccy, którzy za pośrednictwem No win Gminnych chcieli podziękować oraz wyrazić zadowole /Zarząd Związku/ nie z obecnego stanu lokalu. Jak sami mówili podczas od bioru kluczy: Jesteśmy wdzięczni Wójtowi i Radzie, że zdecydowali, że trzeba odnowić ten budynek. To był gruntowny remont, wszystko zostało wyremontowane, zmienione, właściwie zostały tylko ściany zewnętrzne. Łazien ka jest jak pokój kąpielowy. Całkiem inny komfort użytko wania, to jest zu pełnie jak nowe. OGŁOSZENIE Zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2014 roku o godzinie Dziękujemy. /UG/ 15:00 w świetlicy Chobieńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła Związku Sybiraków w Rudnej, na którym zostanie dokonany wybór nowych władz w obecności przedstawiciela Zarządu Oddziału Związku Sybiraków z Legnicy. Wszystkich Członków Koła prosimy o przybycie! Dojazd na zebranie we własnym zakresie. /Zarząd Związku/ PODZIĘKOWANIE Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy Gawronek składaja serdeczne podziękowania dla pana Władysława Kuźmiaka za zakup mikrofalówki do naszej świetlicy. Sołtys Piotr Gambal WYREMONTOWANE MIESZKANIA KOMUNALNE W zeszłym roku Gmina Rudna przejęła od Agencji Nieru chomości Rolnej we Wrocławiu 39 lokali, a w 2012 r. od Nadleśnictwa budynek przy ul. Głogowskiej w Rudnej. W 2013 r. budynek przejęty od Nadleśnictwa został wyre montowany. Modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Gło gowskiej wykonała firma PHU PIL BUD Sp.j. z Chobieni. Prace trwały od do r. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie ,23 zł. W ramach zadania przebudowano budynek mieszkalny w wyniku czego uzyskano cztery mieszkania (po dwa na parterze i I piętrze). Do mieszkań znajdujących się na parterze i I piętrze prowadzą niezależne wejścia. Mieszkania na parterze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wszyskie mieszkania składają się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa bu dynku 174,80m2 (powierzchnia mieszkań wynosi od 35,76m2 do 51,75 m2). Budynek został ocieplony, wykonano nową konstrukcję dachu, nowe pokrycie dachu dachówką ceramiczną, wypo sażono budynek w nowe instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacyjną. Ponadto wykonano za gospodarowanie terenu budynku dojścia oraz dojazd z kost 8

9 PLAN FERII ZIMOWYCH 2014: w Chobieńskim Ośrodku Kultury w Centrum Kultury w Rudnej (poniedziałek): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 13:00 wycieczka na lodowisko i do OK Parku (wtorek): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 12:00 14:00 basen Rudna dla dzieci z Orska, Chełmu, Kębłowa, Studzionek, Brodowic (środa): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 12:00 14:00 basen Rudna dla dzieci z Chobieni, Ciechłowic, Naroczyc, Nieszczyc, Radoszyc (czwartek): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 14:00 Turniej Gry w cymbergaja w Chobieni (piątek): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (sobota): 14:00 wyjazd na ściankę wspinaczkową (poniedziałek): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 14:00 Wyjazd do kina Helios (wtorek): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 12:00 14:00 basen Rudna dla dzieci z Orska, Chełmu, Kębłowa, Studzionek, Brodowic (środa): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 12:00 14:00 basen Rudna dla dzieci z Chobieni, Ciechłowic, Naroczyc, Nieszczyc, Radoszyc (czwartek): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 14:00 Turniej Gry w Warcaby w Radoszycach (piątek): 9:00 13:00 zajęcia w ZSP w Chobieni zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 13:00 Wyjazd do Aquaparku (sobota): 15:00 19:00 zakończenie ferii Zabawa karnawało wa dla dzieci w Chobieni Podczas ferii codziennie od godz. 14:00 odbywają się zaję cia świetlicowe wg indywidualnych planów pracy (poniedziałek): wszystkie świetlice rozpoczęcie ferii 15:00 Wądroże zajęcia z ceramiki dla dzieci 12:00 14:00 basen w Rudnej 17:00 Kliszów próba zespołu Sasanka Gwizdanów (18:30), Wysokie (17:30) aerobik wtorek: Moja ulubiona piosenka konkurs wokalny w Rynarci cach Rudna, Gwizdanów zajęcia muzyczne (nauka gry na gita rze, klarnecie, keybordzie) środa: 16:00 Rudna przestawienie dla dzieci "Grymasy królewny Kasi" Teatr Maska z Krakowa 17:30 Stara Rudna przedstawienie dla młodzieży "Lekcja życia" Teatr Maska z Krakowa 13:00 Rudna zajęcia muzyczne (nauka gry na gitarze klasycznej) Gwizdanów (18:30), Wysokie (17:30) aerobik czwartek: wyjazd na lodowisko do Lubina (OSiR) 12:00 14:00 basen w Rudnej Rudna, Gwizdanów zajęcia muzyczne (nauka gry na gita rze akustycznej, klarnecie, keybordzie) 17:00 Gwizdanów próba zespołu Roztoka piątek: wyjazd do kina Helios w Lubinie poniedziałek: wyjazd do Aquaparku w Polkowicach 12:00 14:00 basen w Rudnej Gwizdanów (18:30), Wysokie (17:30) aerobik 17:00 Kliszów próba zespołu Sasanka wtorek: Górzyn Zimowy Turniej Tenisa Stołowego Rudna, Gwizdanów zajęcia muzyczne (nauka gry na gita rze, klarnecie, keybordzie) r. środa wyjazd na lodowisko do Lubina (OSiR) Gwizdanów (18:30), Wysokie (17:30) aerobik czwartek 15:00 Gawronki zajęcia z ceramiki dla dzieci 12:00 14:00 basen w Rudnej Rudna, Gwizdanów zajęcia muzyczne (nauka gry na gita rze, klarnecie, keybordzie) 17:00 Gwizdanów próba zespołu Roztoka piątek: 14:00 Gwizdanów zakończenie ferii gry i zabawa z udziałem zespołu Chomiak Event Przez całe ferie w świetlicach odbywają się zajęcia według indywidualnych planów pracy, w godzinach pracy swietlic. Pracownia ceramiczna w Gawronach działa zgodnie Szczegółowych informacji udzielają pracownicy z indywidualnym planem pracy. Od poniedziałku do piątku Chobieńskiego Ośrodka Kultury kontakt: na Orliku w Rudnej odbywają się zajęcia sportowe. od poniedziałku do soboty w godz Szczegółowych informacji udzialają pracownicy Cen pod nr tel lub trum Kultury w Rudnej oraz opiekunowie świetlic pod oraz opiekunowie świetlic administrowanych przez Cho ległych CKwR. Informacje także na plakatach. bienski Osrodek Kultury. Kontakt tel

10 jeden mały serca gest tęp dzieci biorących udział w warsztatach tanecznych w CHOK. 22.FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Teatr na Końcu Świata zaprezentował spektakl świąteczny pod Dajemy się ponieść fantazji, bierzemy pod rękę Dobre Anioły i jak zwykle w środku zimy gramy razem najbardziej wesołe dźwięki. Bo jest po co, bo jest warto, bo ratujemy wszyscy życie i zdrowie dzieci, a także godną opiekę seniorów. W Chobieni zagraliśmy z WOŚP już po raz czternasty. Tym razem niedziela 12 stycznia 2014 roku rozbrzmiewała naszym orkiestrowym graniem w 22. Finale pod hasłem Na ratunek na zakup specja listycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. W poprzednich Finałach zebraliśmy łącznie blisko 190 tys. złotych. Sztab WOŚP tworzą, jak co roku Stowarzyszenie Sportowe Odra Chobienia, Chobieński Ośrodek Kultury, Zespół Szkolno Przedszkolny w Chobieni oraz Stowa rzyszenie Chobienia od Nowa. Organizując imprezy towarzy szące pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom. Wielkie emocje sportowe budzi tradycyjnie Turniej Piłkarski O mistrzost wo świata i okolic. W bieżącym roku wzięło w nim udział 8 drużyn: Gmina Pielgrzymka (dziękujemy za przekazanie datków finansowych), Elita Lubin, Huta Miedzi Cedynia, Eko System, Amico Lubin, Policja Lubin, Odra Chobienia oraz Odra Chobienia Zwycięstwo przypadło w udziale drużynie Odra Chobienia, drugie miejsce zdobyła Amico Lubin a trzecie zajęła drużyna Huty Miedzi Cedynia. W trakcie Turnieju odbył się też towarzyski mecz Sparta Rudna vs Odra Chobienia, w którym po rzutach karnych zwyciężyli gospodarze. Imprezom sportowym towarzyszyła też sprzedaż gadżetów sportowych i orkiestrowych. W ten sposób można było dokonać zakupu wycieczki do Brukseli ufundowanej przez europosła Piotra Borysa, karnet na Sylwestra 2014 od firmy Duet Ewelina Szymańska oraz karnety do myjni samochodowej od Automyjni Żuk w Rudnej. Za organizację tej części imprez składamy podziękowania panu Jerzemu Mularczykowi z rodziną, Jackowi Zającowi, Michałowi Korolewiczowi, pani Jolancie Za wadce oraz nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy kolejny raz dali wyraz społecznego zaangażowania. Głównym miejscem wydarzeń kulturalnych tradycyjnie stał się Chobieński Ośrodek Kultury. Za główną atrakcję publiczność uz nała występ artystyczny dzieci z Przedszkola Gminnego w Chobi eni. Dziękujemy przedszkolakom i nauczycielkom, które przygoto wały występy tj. paniom Katarzynie Socha, Małgorzacie Mały, Justynie Wawrzyniak i Monice Leciejewskiej. Można też było obejrzeć występ tancerzy z prochowickiej grupy Impuls oraz wys 10 tytułem Pokłońmy się tradycji, a podczas koncertu zespołu ThePozyt usłyszeliśmy chobieński hymn WOŚP Dar serca i podziękowania od zespołu za okazane serce. O godzinie z Rynku rozjaśniało światełko do nieba. Loteria fantowa, którą prowadziła Andżelika Pasternak i Wiktoria Lajter, zaopatrzyła dzieci w nowe zabawki i zasiliła puszki wolontariuszy. Sprzedaż gadżetów w CHOK budziła tak wiele emocji, że ogromne podzię kowania za cierpliwość i dokładność należą się prowadzącym roz liczenia, paniom Irenie Żyła i Dorocie Zarzyckiej. Za organizację tej części imprez składamy podziękowania pani Annie Czaj kowskiej, Katarzynie Przeworskiej oraz wszystkim pracownikom CHOK, którzy w tym dniu pracowali społecznie z wielkim zaangażowaniem /pani Genowefa Wadoń, Janina Grycz, Zuzanna Bonsz, Dorota Zarzycka, Anna Chmielewska, Alicja Kędziora, Joanna Makowska, Halina Szkarupska, pan Przemysław Czech, pan Henryk Siwak/. Ciasto, kawę, pierogi, bigos i wiele innych smakołyków można było kupić w orkiestrowych kawiarenkach. W sali sportowej pro wadziły je studentki: Jowita Krawczyńska, Anna Plichta i Renata Jarosz a w CHOK u instruktorki i pracownicy. Wszystko zakoń czyło się światełkiem do nieba. Cały finałowy dzień rejestrację po tencjalnych dawców szpiku prowadziła Drużyna Szpiku pani Kinga Sucholińska, Izabela Tetera, Katarzyna Bolińska Maciesza oraz pan Jacek Czajkowski. W tegorocznym finale pracowało 30 wolontariuszy, którzy kwes towali w Chobieni, Naroczycach, Nieszczycach, Radoszycach, Orsku, Górzynie, Olszanach, Ciechłowicach, Przychowej, Gwiz danowie oraz w Rudnej. Warte zauważenia jest niebywałe zaangażowanie mieszkańców w każdy kolejny finał, z potrzeby serca każdy chce dać coś od siebie. Sołectwa: Naroczyce robią pierogi, Radoszyce bigos, Chobienia i Chełm słodkie wypieki, nauczyciele przygotowują występy z dziećmi, trudzą się dzieci, rodzice i dziadkowie to taka iskierka wspólnoty jaką tworzymy. Organizację tegorocznych im prez wsparli też sponsorzy: ZHiT RAZBI Górzyn, Familia Cho bienia, Duet Organizacja Wesel i Imprez Okolicznościowych. Dziękujemy też firmie PILBUD, TRUCK AIR SERVICE oraz Wo lontariatowi Dzieci z Naroczyc. Dziękujemy członkom komisji zliczającej pieniądze: paniom Mał gorzacie Krawczyńskiej, Justynie Zając, Renacie Janik, Małgo rzacie Walczak, Dorocie Zarzyckiej, Joannie Makowskiej, Żaklinie Bagińskiej, Jowicie Krawczyńskiej, Katarzynie Przeworskiej, Wie rze Zgobik, Annie Zarzyckiej i panu Michałowi Bartoszewskiemu.

11 Za pyszne pączki dziękujemy pani Lidii Plichcie, Marlenie Breus, Wandzie Izak i Urszuli Czech, a za przygotowanie poczęstunku pani Monice Mularczyk, Annie Pachuckiej, Barbarze Zimnoch, Małgorzacie Mały. W 22.Finale WOŚP uczestniczyło bardzo wiele osób, śmiało można rzec, że każdy ma w nim swój udział, dlatego dziękujemy serdecznie za pomoc organizacyjną, przekazane ciasta, produkty, przedmioty do sprzedaży, udział w imprezach, zakup gadżetów, dziękujemy za serce i przychylność. Dziękujemy wolontariuszom i ich rodzicom, Sołtysom, Radom Sołeckim, mieszkańcom naszej gminy, przyjaciołom z Lubina, gościom, a także Dyrekcji i Pracownikom Zespołu Szkolno Przed szkolnego oraz Chobieńskiego Ośrodka Kultury, Stowarzyszeniu Sportowemu ODRA Chobienia, członkom Stowarzyszenia Cho bienia Od Nowa oraz młodzieży wykonującej czynności organiza cyjno porządkowe (Kaja Zając, Dawid Krawczyński, Maciej Zagór ski, Maciej Bagiński, Żaklina Bagińska, Jakub Gubczyk, Ernest Adamek, Tomasz Maćków, Mateusz Detyna). Gorąco dziękujemy wszystkim wykonawcom, dzieciom, artys tom, opiekunom, sportowcom i sędziom. Dzięki wszystkim Państwu w tegorocznym finale zebraliśmy ponad zł. DZIĘKUJEMY! WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO! /zapraszamy do odwiedzenia strony Organizatorzy dziękują panu Ireneuszowi Wojdyło za oprawę muzyczną, paniom: Wandzie Izak i Urszuli Czech za przygotowanie poczęstunku a paniom Małgorzacie Biadali, Urszuli Czech, Małgorzacie Dorabiała oraz Natalii Bagińskiej za słodkie wypieki. /CHOK/ Życzenia dla Pani Lucyny Wiśniewskiej z okazji 90 tych urodzin W czwartek 16 stycznia jubileusz 90. urodzin obchodziła Pani Lucyna Wiśniewska z Chobieni. Z tej okazji Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej odwiedzili dostojną Jubilatkę. Pani Lucyna przyjęła uroczyście gości w towarzystwie swojej najbliższej, wielopokoleniowej rodziny. Przedstawiciele Sołectwa złożyli życzenia wielu lat życia w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie ducha, a Sołtys Chobieni pan Stanisław Biadala złożył gratulacje i przekazał Jubilatce okolicznościowy bukiet kwiatów. Sołtys i Rada Sołecka pragnie podziękować rodzinie za serdeczne i uroczyste przyjęcie a Drogiej Jubilatce gra tulujemy nie tylko osiągnięcia sędziwego wieku, ale przede wszystkim godnego przeżycia go. Życząc dużo zdrowia /Szef Sztabu Chobienia Joanna Bagińska/ i wszelkiej pomyślności pozostajemy z wyrazami głębokiego szacunku. WSPÓLNE KOLĘDOWANIE W CHOBIENI Święto Trzech Króli, czyli radosne świętowanie Objawienia Pańskiego staje się tradycyjnie okazją do wspólnego kolę dowania. Tradycją stały się spotkania opłatkowe organizo wane w Chobieni przez Sołtysa i Radę Sołecką. W bieżącym roku uroczystość odbyła się 4 stycznia i zgromadziła wielu gości. Obecność Księdza Dziekana Dekanatu Ścinawskiego Leszka Kowalskiego oraz starania organizatorów zapewni ły dobrą atmosferę, radosne śpiewanie kolęd i rodzinne świętowanie. W życiu każdego z nas muszą być takie chwile, dzięki którym stajemy się bardziej serdeczni, wrażli wi, bliscy i potrzebni. Wokół choinki i szopki zawsze gro madzą się przyjaciele i bliscy sobie ludzie. W ten sposób kultywowana jest stara polska tradycja rozśpiewanych i uśmiechniętych kolędników głoszących Ra dosną Nowinę o narodzeniu Jezusa. Do Wspólnego Kolę dowania są zaproszeni wszyscy każdy, kto szuka w swoim życiu odpowiedzi na najważniejsze pytania. Nowy Rok to czas re fleksji. To nowa nadzie ja. Szansa, że będzie on lepszy od właśnie pożegnanego. To czas na snucie nowych planów. Mamy przecież plany i postanowienia co roku inne lub te same, niezrealizowane od lat, a wraz z nimi zastrzyk nowej energii, aby je doprowadzić do skutku. Ta często jednak przygasa już w końcówce stycznia. Pozwólmy zatem spełnić się naszym marzeniom i postanowieniom! Niech w tym Nowym 2014 Roku w naszym życiu panują: wiara, zdrowie, dobroć, miłość, życzliwość, radość, energia, mądrość, śmiech, fantazja, serdeczność, przyjaźń, oddanie, bezinteresowność, odpowiedzialność, pasja, pokój, zau fanie, wrażliwość, otwartość, wytrwałość, wierność, toleran cja, akceptacja siebie i innych, optymizm, umiejętność bu dowana bliskości, szacunek, zgoda... Danuta Adamska Prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudnej Towarzystwo Przyjaciół Rudnej zaprasza do Centrum Kultury w Rudnej przy ul. Wesołej 13, w dniu 15 lutego o godz na spotkanie z panem Zbigniewem Kletowskim. W programie prezentacja filmu dotyczącego finało wego spektaklu pt. "Wyspa bezludna" z Ogólnopol skiego Konkursu Teatrów Internetowych, organizowa nych przez TVP. 11

12 nej, za co należą im się gorące podziękowania, a całe spotkanie nie miałoby miejsca bez przychylności i zaanga żowania dyrektora CKwR Bernarda Langnera. Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni Spotkania opłatkowe to piękna tradycja. Po zaśpiewaniu Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gro kilku kolęd i złożeniu życzeń wszystkich zebranych ogarnął madzą się przy stole bożonarodzeniowy świąteczny nastrój. Nastrój serdecz Tradycją w naszej gminie jest Wigilia dla seniorów i podo ności i radości. /R.H./ piecznych GOPS organizowana przez Centrum Kultury w Rudnej oraz Świetlicę w Kliszowie. W tym roku ze wzglę SPOTKANIE NOWOROCZNE ROZTOKI du na remont świetlicy spotkanie przeniesiono do Wądroża. W świetlicy wiejskiej w Gawronkach w dniu r., Każdego roku seniorzy zbierają się, aby wspólnie przy świą z inicjatywy pana Włodzimierza Zoryło na noworocznym tecznym stole podzielić się opłatkiem, obejrzeć i wysłuchać przyjęciu spotkali się członkowie łemkowskiego Zespołu Lu świątecznego programu artystycznego, a przede wszystkim dowego Roztoka, a także ich najbliżsi i zaproszeni goście. spotkać się i miło spędzić czas. W tym roku w Wigilii uczest W uroczystości udział wzięli m.in. Wójt Gminy Rudna niczyło 130 osób. Władysław Bigus, dyrektor Centrum Kultury w Rudnej Ber WIGILIA DLA SENIORÓW I PODOPIECZNYCH GOPS nard Langner, radni Gminy Rudna: Kazimierz Dzida, Zdzi sław Szymański, Bohdan Bubernak, duchowni gminy Rudna: ks. Sławomir Kondratiuk oraz ks. Sławomir Sorokanycz. Całe spotkanie odbyło się tradycyjnie, z życzeniami, z kolę dami, z szampanem i nutką karnawałowego szaleństwa. Na początku, w części artystycznej, wystąpiły dzieci z Gaw ronek, po nich gospodarz spotkania, zespół Roztoka, zapre zentował swój repertuar kolęd. Nie było na sali uczestników, których nie zachwycił występ kapeli. Artyści powinni być z siebie dumni. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus, który życzył wszystkim pomyślności w nadchodzącym 2014 roku. Po części artystycznej, przy suto zastawionych stołach wszyscy uczestnicy spotkania bawili się do późnych godzin nocnych. Do tańca przygrywał zaprzyjaźniony z Roztoką W programie spotkania jako pierwsza wystąpiła młodzież zespół pana Jana Oleśniewicza. Czas karnawału nastał! w montażu słowno muzycznym przedstawiając historię /R.H./ narodzenia małego Jezusa. Następnie głos zabrał przewod niczący Rady Gminy, który złożył zebranym najserdecz niejsze świąteczne życzenia. Część artystyczną zakończył koncert kolęd w wykonaniu młodzieżowego, żeńskiego ze społu muzycznego oraz Sasanki i Roztoki. Jednak najważniejszym punktem programu było wspólne składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, które nastąpiło po modlitwie poprowadzonej przez proboszczy gminy: ks. Wła dysława Janickiego i ks. Sławomira Kondratiuka. Było również wspólne śpiewanie kolęd. Nie zabrakło trady cyjnych przysmaków świątecznej kuchni. Wszystkie wigilijne potrawy przygotowały pracownice Centrum Kultury w Rud 12

13 W KOŹLICACH POD ZNAKIEM SPOTKAŃ Pastelowe barwy zła Sybir Regulamin konkursu plastycznego Rok 2013 w Koźlicach zakończył się pod znakiem spotkań z historią za pan brat 29 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, a 31 grudnia Organizator: zabawa sylwestrowa. Ku miłemu zaskoczeniu na pierwsze spotkanie opłatkowe organizowane w świetlicy przybyło ponad 60 osób z całej parafii. Ks. Jerzy Jastrzębski po wspólnej modlitwie rozdał zgromadzonym opłatki. Po złożeniu życzeń odbyło się wspólne kolędowanie. Natomiast Sylwester rozpoczął się o godz. 20:00. Od samego początku zespół skocznie przygrywał, porywając wszystkich do tańca. Tuż przed północą rozegrany został konkurs pt. "Taniec z gwiazdami". A o 24 zapłonęło ognisko i wystrzeliły petardy oraz szampany, aby hucznie przywitać Nowy Rok. Impreza trwała do białego rana. /Beata Małyniak/ Centrum Kultury w Rudnej, ul. Wesoła 13, Rudna Tel/ fax: Uczestnicy: Konkurs otwarty udział w konkursie może wziąć każdy niezależnie od wieku. Prace podlegają ocenie w trzech ka tegoriach do 12 lat od 12 do 18 lat powyżej 18 lat Cele kokursu: 1. rozwijanie zainteresowań plastycznych i doskonalenie warsztatu 2. rozszerzanie wiedzy historycznej, rozbudzenie uczuć pat riotycznych 3. skierowanie uwagi uczestników na wydarzenia związane z historią Sybiru 4. umożliwienie publicznej prezentacji własnych możliwości Forma prac: Prace plastyczne: rysunek: od wymiaru A3 w technice: ołówek, węgiel, pastel tłusta itp. malarstwo: pracy powinny być wykonane w formacie nie mniejszym niż A3 Termin: Ostateczny termin składania prac r. w Centrum Kultury w Rudnej. MARATON PISANIA LISTÓW Z AMNESTY INTERNATIONAL W Rudnej, w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, przeprowadzony został Maraton Pisania Listów Amnesty In ternational. Przez cały tydzień, od 9 do 13 grudnia, uczniowie mogli pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym roku Maraton Pisania Listów odbył się w Polsce już po raz jedenasty, natomiast w szkole w Rudnej po raz drugi. W czasie Maratonu uczniowie pisali ręcznie listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, których prawa człowieka zostały złamane. "Indywidualnie wyrażony sprzeciw przeciwko łamaniu praw człowieka ma szczególną moc. Maraton nie jest zwykłą zbiórką pieniędzy, ale konkretnym przykładem działania. Te listy są naprawdę skuteczne. Szacujemy, że nasze listy po magają w ponad 30% przypadków, chociaż tak naprawdę nie liczby są tutaj najważniejsze, warto pisać dla uratowania nawet jednej osoby" mówi Kamila Mazurek, nauczycielka, która organizuje Maraton w Gimnazjum w Rudnej. W tym roku listy pisane były w obronie kilkunastu osób, 13

14 w tym: Yorm Bopha z Kambodży, która jest aktywistką walczącą o prawo do mieszkania dla osób ze swojej spo łeczności. Po niesprawiedliwym procesie pozostaje w wię zieniu od 2012 roku. Jest więźniarką sumienia. Miriam López z Meksyku, która jest ofiarą tortur. W 2011 roku została porwana przez żołnierzy, więziona przez ty dzień, bita oraz gwałcona. Teraz walczy z meksykańskimi władzami o sprawiedliwość. Społeczności w Badia East Nigeria. W bezprawny spo sób zniszczono domy setek rodzin. Wiele innych osób w tej społeczności boi się przymusowego wysiedlenia. Maraton Pisania Listów odbył się jednocześnie w 400 miejscach w całej Polsce i w blisko 60 krajach na całym świecie. Uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół udało się w tym roku napisać 146 listów. Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę sytu acji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa człowieka zostały złamane. W zeszłym roku, w wyniku tej akcji uzys kano Dobre Wiadomości od dziewięciu nikaraguańskich obrończyń praw człowieka, Birtukan Mideksy z Etiopii, Glo gera z Egiptu, od Rity Mahato z Nepalu i Aminatou Haidar z Sahary Zachodniej. "Wiele osób biorących udział w Maratonie otrzymuje odpo wiedź na swoje listy, a osoby, które dzięki tym listom zostały uwolnione przyznają, że dodawały im one otuchy i pocie szenia. Nasze listy solidarności okazują się często ostatnią nadzieją dla prześladowanych i więzionych" mówi Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. Amnesty International jest międzynarodowym ruchem ludzi działających od 50 lat na rzecz poszanowania praw czło wieka. Funkcjonuje na terytorium ok. 150 państw i terytor iów, zrzesza ponad 2,8 mln członków i członkiń na całym świecie. Prowadzi kampanie przeciwko ciężkim naruszeniom praw człowieka. Wspiera wizję świata, w którym każda osoba będzie mogła w pełni korzystać z wszystkich prawa zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i in nych międzynarodowych standardach praw człowieka. W 1977 roku organizacja ta została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla. Cieszy fakt, że miejscowi uczniowie i nauczyciele wnieśli swój wkład w budowanie świata oparte go na równości i sprawiedliwości takiego, o jakim mówił Jan Paweł II, Patron Zespołu Szkół w Rudnej. /Kamila Mazurek/ PARADA SŁONI Multimedialne Centrum Informacji w Rudnej zaprasza wszystkich do obejrzenia XXXVI wystawy z cyklu Ludzie z pasją. Słonie, Słoniki, Słoniątka eksponaty na tej niecodziennej wystawie prezentuje pani Magdalena Kubieniec, mieszkan ka Gwizdanowa, absolwentka: Szkoły Podstawowej w Rud nej, I LO w Lubinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pani Magdalena posiada wiele pasji, interesuje się m.in.: fotografią artystyczną, malarstwem, haftem, projektowaniem ogrodów. Kolekcjonuje również słonie, muszle i minerały. Pasja zbierania słoni trwa nieprzerwanie od 15 lat, a ich liczba przekroczyła już znacznie ponad 340 egzemplarzy. 14 Nasza wystawa została wzbogacona również o jeszcze kil kanaście eksponatów przyniesionych z prywatnych kolekcji naszych czytelników, za co serdecznie dziękujemy. Wystawa jest niezwykle ciekawa, możemy obejrzeć na niej przeróżne figurki słoni, są wśród nich słonie z porcelany, ce ramiki, drewna, kamienia, kolorowego szkła, mosiądzu, gliny i słomy. Słoń to symbol szczęścia, radości i powodzenia w życiu. Słoń to również symbol siły i zdrowia fizycznego or ganizmu, a w tradycji hinduistycznej jest także symbolem wiedzy. Piękna, barwna kolekcja, do której obejrzenia zapraszamy, ucieszy oko niejednego zwiedzającego, a także utrwali umiejętności dostrzegania detalu w tych małych dekoracyj nych przedmiotach. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy od stycznia do marca 2014 roku w godzinach pracy biblioteki. /Ewa Kopystiańska, Wanda Poskart/ MARZYCIELSKA POCZTA Już czwarty rok Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej bierze udział w akcji Marzycielska Poczta piszemy do chorych dzieci. W tym roku uczniowie wraz z wychowawcami pisali z okazji Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów oraz Świąt Bożego Narodzenia. Do tego przedsięwzięcia kolejny raz przyłączyły się przedszkolaki z wychowawcami z Gminnego Przedszkola w Rudnej. Wysłano listy i kartki z życzeniami.

15 Niektóre listy zawierały drobne upominki, a koperty miały oz dobne elementy. W tym roku szkolnym 2013/2014 wysłano ponad 200 listów do chorych dzieci. Tradycyjnie listy zostały wrzucone do skrzynki Marzycielska Poczta znajdującej się w bibliotece, a później wysłane do adresatów. Otrzymane listy i kartki stanowią wsparcie dla chorych dzieci, dodają im siły do walki z chorobą, a ich rodzicom otuchy w trudnych chwilach. Dziękuję Wszystkim za udział i wsparcie Marzycielskiej Poczty. Więcej informacji można uzyskać w bibliotece lub na stronie /Marta Oleśniewicz Koordynator Akcji/ ZACZAROWANY ŚWIAT WIERSZY JULIANA TUWIMA 2013 był Rokiem Juliana Tuwima. W obchody włączyła się biblioteka Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej. Z tej okazji przygotowano projekt Zaczarowany świat wierszy Ju liana Tuwima w którym uczestniczyli uczniowie klas I III. Celem tego przedsięwzięcia było wzbogacanie wiedzy o Ju lianie Tuwimie i jego twórczości, uwrażliwienie na piękno po ezji, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich, kształ towanie kreatywności i umiejętności plastycznych uczniów oraz promowanie młodych talentów. W ramach projektu wykonano szereg zadań. Pierwszym był konkurs recytatorski W świecie wierszy Juliana Tuwi ma w którym uczestnicy mieli zaprezentować wiersz autora. Po prezentacji jury postanowiło przyznać miejsca i wyróżnie nia w dwóch kategoriach: kat. Klasa II: 1 miejsce Dawid Dudek, 2 miejsce Maja Muzeja, 3 miejsce Oliwia Grycz, Aleksandra Regmunt, wy różnienie Jakub Gembalski, Oliwia Olszewska, Miłosz Mar ciniak, Dawid Rozkosz. kat. Klasa III: 1 miejsce Weronika Zielińska, 2 miejsce Marcelina Gurga, 3 miejsce Liliana Hulf, Wojciech Majew ski, wyróżnienie Zuzanna Maciesza, Maja Pilarska. Wszy scy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Następnie przeprowadzono konkurs plastyczny Malowane wiersze Juliana Tuwima, w którym uczniowie mieli za za danie wykonać ilustrację do wybranego wiersza. Biorąc pod uwagę pomysłowość i staranność wykonania pracy jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia w trzech kate goriach: kat. Klasa I: 1 miejsce Przemysław Klara, Bartłomiej Wierzbicki, 2 miejsce Adamczyk Alicja, Klaudia Czuczak, 3 miejsce Artur Moryń, wyróżnienie: Jakub Klara, Martyna Kuzniak, Amelia Szumińska kat. Klasa II: 1 miejsce Oliwia Grycz, Marta Sobczak, 2 miejsce Aleksandra Regmunt, 3 miejsce Oliwia Olszewska, Anna Łopacińska, wyróżnienie Miłosz Mar ciniak kat. Klasa III: 1 miejsce Liliana Hulf, 2 miejsce Zuzanna Maciesza, 3 miejsce Emilia Rosicka, Zuzanna Podczaszy, wyróżnienie: Karolina Kopylczak, Maja Nalepa, Maja Pilar ska. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i na grody książkowe, których fundatorem była Rada Ro dziców. Wystawę nagrodzonych prac można było obejrzeć w holu MCI. Kolejnym zadaniem projektu był turniej klas drugich Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?". Każdą klasę reprezento wały czteroosobowe drużyny które zmagały się w 14 konku rencjach. Były pytania dotyczące twórczości poety, puzzle, skojarzenia, kalambury, ukryte tytuły, rekwizyty, cytaty, ilus tracje do wierszy, prezentacja klasy itd. Przyznano trzy rów norzędne miejsca i nagrodzono następujące osoby: kl. IIa: Oliwia Grycz, Michał Kulak, Aleksandra Regmunt, Małgorzta Michalik, kl. IIb: Marta Sobczyk, Filip Sokołowski, Mateusz Trzpil, Anna Łopacińska kl. IIc: Dawid Dudek, Maja Muzeja, Dominika Świątek, Maksymilian Kwoczka. Ponadto w ramach projektu wykonano gazetkę, wydano kolejny numer WIEŚCI BIBLIOTECZNYCH oraz zorgani zowano wystawę książek Juliana Tuwima, klasa IIIa wykona ła prezentacje multimedialne. W realizację całego projektu Zaczarowany świat wierszy Juliana Tuwima zaangażowani byli uczniowie oraz nauczyciele: p. Ewa Ostrowska, p. Mał gorzata Dwornik, p. Beata Bybel, p. Krystyna Grabowska, p. Magdalena Hasior Garbacz, p. Elżbieta Jachnik, p. Dorota Latawiec, p. Urszula Olszak, p. Renata Jastrzębska. Uczniowie klas I III byli zadowoleni ze wspólnej zabawy. To warzyszyły im duże emocje i dopisywał dobry humor. Mam nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu Julian Tuwim stanie się bliższy dzieciom i nie tylko będzie się kojarzył z Lokomotywą. /Koordynator Projektu Marta Oleśniewicz/ 15

16 BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. W styczniu br. w Przedszkolu Gminnym przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej odbył się bal karnawałowy. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych ba jek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider Mana, Batmana... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Następnie wszyscy uczestnicy balu przeszli do holu w Gimnazjum. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu aktorów z Krakowskiego zespołu KOP, którzy przebrani za Panią Bałwankową i Pana Bałwanka zachęcali wszystkich do tańca przygotowaną muzyką. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach pro wadzonych przez aktorów. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Podczas odpoczynku Pan Bałwanek i Pani Bałwankowa zachęcali do śpiewania znanych piosenek. Największy zachwyt wywarł na dzieciach pokaz magii w wykonani Pana Bałwanka, który z czaro dziejskiej czapki, po wypowiedzeniu przez uczestników cza rodziejskiego zaklęcia, wyczarowywał kolorowe piłeczki. Po kilku chwilach wypoczynku muzyka znowu porwała wszyst kich do tańca w rytm samby, walczyka, kaczuch. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę ba lową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przy gotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawa łowy już za rok. /A. Kulak / WIGILIA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RUDNEJ Boże Narodzenie to niezwykle barwne i radosne święta uwielbiane zarówno przez dzieci jak też dorosłych. Wyjątko wo radosne świętowanie Narodzin Zbawiciela miało miejsce 17 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. Wieloletnią i piękną tradycją szkoły jest wspólna Wigilia dla wszystkich uczniów, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości współpracowników szkoły, emerytowanych nauczy cieli oraz rodziców. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: Dyrektor Departamentu Oświaty i Spraw Socjalnych p. Danuta Wantuła, Radny Powiatu Lubińskiego p. Bernard Langner, proboszcz parafii Rudna ks. Władysław Janicki, Rodzice uczniów a wśród nich przewodniczący Rady Rodzi ców p. Andrzej Rodewald oraz gospodarz Gminy Rudna p. Wójt Władysław Bigus, na ręce którego złożono ser deczne podziękowania za życzliwość i udzielone szkole wsparcie materialne. Sala, która na co dzień służy młodzieży jako sala gim nastyczna, nabrała odświętnego wyglądu, który pomógł przenieść się zebranym w inną rzeczywistość, gdzie rozgry wała się walka między niebem i piekłem. W takiej scenerii zaprezentowane zostały jasełka pt.: Gloria In excelsis Deo przygotowane przez 23 uczniów technikum i zasad niczej szkoły zawodowej pod kierunkiem katechetki Elżbiety Lisowskiej. Nowina przekazana przez wychowanków szko ły była wesoła z dwóch powodów. Pierwszy to narodziny 16

17 Zbawiciela przychodzącego na świat, by odkupić ludzkość, ale też wesoła dlatego, bo jasełka kolejny raz były nie tradycyjne żartobliwe. Tym razem nieodzowna okazała się pomoc Jamesa Bonda, a właściwie Jamesa Maćka i Jagny, służącej okrutnego króla, dzięki którym aniołowie, pasterze, Józef i Trzej Królowie odparli atak wojsk Heroda, które przybyły do Betlejem wymordować małe dzieci. Ich świa dectwo wpłynęło także na nawrócenie hetmana, przywódcy żołdaków Heroda. Jasełka nabrały blasku przez świetnie do brane podkłady muzyczne i kolędy oraz piękne stroje, które zmieniły uczniów tak, że problemy z rozpoznaniem aktorów mieli nawet ich wychowawcy. Po jasełkach Pani Dyrektor Ewa Janiszewska, jako gos podarz szkoły, łamiąc się opłatkiem złożyła wszystkim przy byłym na uroczystość życzenia świąteczne i zaprosiła na poczęstunek. Pięknie udekorowane i suto zastawione stoły, dopełniły uczty duchowej. Każda klasa zasiadła przy wspólnym stole ze swoim wychowawcą, delektując się świątecznymi spec jałami przygotowanymi przez niezawodne panie kucharki. Trzeba otwarcie powiedzieć, że przygotowanie Wigilii szkolnej ze wszystkimi jej elementami kosztowało wiele pracy, czasu i zaangażowania wielu osób. Dlatego wszys tkim zaangażowanym składamy serdeczne podziękowania! Ja, w sposób szczególny pragnę podziękować swojej nieza wodnej i cudownej młodzieży, która podjęła się trudnego za dania występu w jasełkach: uczenia się ról, długich godzin prób przedstawienia, wstępu przed liczną publiką swoich koleżanek, kolegów, nauczycieli, ale zwłaszcza zaproszo nych znamienitych gości, oraz stresu towarzyszącego oba wom: Co będzie, jak się pomylę? Dziękuję z całego serca. /Elżbieta Lisowska/ Dolnośląski Konkurs Plastyczny "Anioł i tradycje świąt Bożego Narodzenia" W grudniu uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Chobieni wzięli udział w Dolnośląskim Konkursie Plas tycznym pt."anioł i tradycje świąt Bożego Narodzenia" orga nizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy. Celem konkursu było utrwalenie pięknych, ponadczasowych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, pre zentacja różnych form i technik plastycznych, a także pro mowanie młodych talentów. W konkursie wzięło udział 893 prace z województwa dolno śląskiego, wśród których Zespół Szkolno Przedszkolny zgło sił 57 prace plastyczne. Konkurs obejmował cztery kategorie wiekowe: przedszkola, klasy podstawowe 1 3, 4 6 oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Nagrody i wyróżnienia otrzymało w sumie 6 wychowanków Zespołu Szkolno Przedszkolnego W Chobieni. W kategorii do lat 6 wśród 10 nagrodzonych znalazła się Klaudia Mazur (5 lat) oraz Nicola Tetera (3 lata), natomiast wśród kolejnych wyróżnionych byli Nikola Laska (4 lata) oraz Mateusz Krzos (6 lat). W kategorii szkoły podstawowej klas I III wśród 22 nagrodzonych i wyróżnionych, wyróżniony został Bartosz Laska (7 lat). W kategorii klas gimnazjalnych spośród 11 osób nagrodzona została Julia Juszczak (13 lat). Nagrodami w konkursie były książki dydaktyczne oraz dyplomy. W jury, które oceniało prace młodych artystów za siadało czterech przedstawicieli Młodzieżowego Centrum Kultury: Beata Kwiecień dyrektor MCKu, Joanna Górecka nauczyciel MCKu, Robert Tracz plastyk, nauczyciel MCKu, Agnieszka Socha nauczycielka MCKu. /Monika Straszewska/ SPARTAKIADA EKOLOGICZNA w Przedszkolu w Chobieni W grudniu w auli szkolnej Zespołu Szkolno Przedszkolne go w Chobieni odbyły się zajęcia ekologiczno sportowe pod hasłem Spartakiada Ekologiczna, w których wzięły udział przedszkolaki w wieku 3 6 lat. Zajęcia te zorganizowane zostały przez nauczycieli grup przedszkolnych, przy współ udziale wicedyrektor Krystyny Kiełbowicz. Spartakiada miała na celu utrwalenie i poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu ochrony środowiska, propagowanie zacho wań proekologicznych wśród dzieci, zwrócenie uwagi dzieci na konieczność segregowania odpadów oraz zachęcanie wychowanków do ponownego wykorzystywania śmieci. Po nadto poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach działań, dzieci miały możliwość poprawić swoją sprawność ruchową. Program zajęć został dostosowany do możliwości i wieku uczestników. Podczas zajęć dzieci śpiewały piosenki o tematyce ekologicznej, uczestniczyły w licznych zabawach i ćwiczeniach ruchowo tanecznych z wykorzystaniem gazet, plastikowych butelek, kartonowych pudełek. Ponadto został przeprowadzony konkurs wiedzy i umiejętności prak tycznych z zakresu ekologii, który miał na celu utrwalenie wiedzy nt. segregacji odpadów i powtórnego ich wykorzy stania. Wszystkie dzieci wspólnie zbudowały wieżę z kar tonowych pudeł, wokół której zatańczyły i odśpiewały hymn przedszkolaków dbających o przyrodę i środowisko Dzieci i śmieci. Dzięki takim zajęciom, jak Spartakiada Ekolo giczna dzieci w aktywny i przyjemny sposób poszerzyły swo ją wiedzę z zakresu edukacji ekologiczno przyrodniczej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali sym boliczne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Rudna. /E. Lajter, K. Socha/ 17

18 X TURNIEJ KARATE DZIECI i MŁODZIEŻY RUDNA'2013 JUŻ ZA NAMI W dniu 14 grudnia 2013 na Hali Sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej odbył się X Turniej Karate Dzieci i Młodzieży Rudna 2013 pod patronatem Wójta Gminy Rudna. Organizatorem tegorocznej edycji Turnieju był Ucz niowski Klub Sportowy Karate Goju Ryu Rudna. Uroczyste go otwarcia oraz pierwszych dekoracji medalowych dokonał pan Zbigniew Grabowski Dyrektor Zespołu Szkół w Rud nej. W Turnieju wzięło udział 65 zawodników z 6 Klubów Kara te: Klub Karate Shotokan Tora Legnica, UKS TORA Pro chowice, Age Kan Bogatynia, Budokan Środa Śląska, WKSA Budokan Wrocław i UKS Karate Goju Ryu Rudna. Roze grano łącznie 35 konkurencji, w których zaszczytne miejsca na podium uzyskało 12 zawodników naszego Klubu, zdoby wając 6 złotych medali, 7 srebrnych medali i 6 brązowych: ZŁOTO: Klaudia Cacek Kata ind. dziewcząt do rocznika 2004 Alicja Matijczak Kata ind. Dziewcząt rocznik Michał Kulak Kata ind. chłopców do rocznika 2004 Julia Demczak Fantom dziewcząt rocznik Dawid Dudek Fantom chłopców trenujących od IX 2012 Oskar Płatek Fantom chłopców trenujących od IX 2013 SREBRO: Julia Demczak Kata ind. dziewcząt do rocznika 2004 Aleksandra Demczak Kata ind. dziewcząt rocznik Dawid dudek Kata ind. chłopców do rocznika 2004 Jakub Sajdyk Kata ind. chłopców rocznik Amelia Lisiecka Fantom dziewcząt trenujących od IX.2013 Dawid Tołodziecki fantom chłopców trenujących od IX 2012 Przemysław Klara fantom chłopców trenujących od IX 2013 BRĄZ: Aleksandra Demczak Shiai kumite dziewcząt rocznik Alicja Matijczak Shiai kumite dziewcząt rocznik Jakub Sajdyk Shiai kumite chłopców rocznik 03 Klaudia Cacek Fantom dziewcząt rocznik Michał Kulak Fantom chłopców trenujących od IX 2012 Mateusz Wróblewski Fantom chłopców trenujących od IX 2012 Zarząd Główny Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Goju Ryu Rudna pragnie serdecznie podziękować wszyst kim współorganizatorom X Turnieju Karate Dzieci i Młodzie ży Rudna 2013, a także sponsorom i zaangażowanym ro dzicom naszych Karateków, których pomoc okazała się nie odzowna podczas realizacji zawodów. Wszystkim zwycięz com tegorocznego Turnieju serdecznie gratulujemy i zapra szamy do nas na kolejną zdrową rywalizację już za rok. 18 /Zarząd Główny UKS Karate Goju Ryu Rudna/ SUKCESY BADMINTONISTÓW w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Chobieni Pod koniec 2013 r. drużyny badmintona Szkoły Podsta wowej brały udział w Finale Dolnośląskich Igrzyskach Mło dzieży Szkolnej w badmintonie we Wrocławiu. Drużyna chłopców w składzie: Maciej Edelman, Świstek Klaudiusz, Hynek Oliwer, zajęła II miejsce i zdobyła tytuł Wi cemistrza Województwa Dolnośląskiego w badmintonie chłopców. Drużyna dziewcząt w składzie: Woźniak Klaudia, Czachara Dagmara i Monika Pacewicz zajęła V miejsce. Obie drużyny zdobyły również tytuły Mistrzów Strefy Leg nickiej w badmintonie w swoich kategoriach. Bardzo dobrze radzą sobie również: drużyny badmintona Gimnazjum. Drużyna dziewcząt w składzie: Anita Krzywda, Dagmara Doberstein i Marika Wiśniewska oraz drużyna chłopców w składzie: Jagodziński Sebastian, Konopacki Bartosz i Za rzycki Kamil zdobyły tytuły Wicemistrza Strefy Legnickiej w swoich kategoriach. W Finale Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży drużyna dziewcząt zajęła IX miejsce, a drużyna chłopców zajęła VII miejsce. Gratulujemy naszym badmintonistom i życzymy dalszych sukcesów. /ZSP Chobienia/

19 Sprzedam mieszkanie w Lubinie 3 pokoje, 45 m2, do remontu, budynek ocieplony, II piętro, w rynku Informacje pod nr tel Odnajdź swoich przodków. Pomoc w poszukiwaniach genealogicznych. Kontakt tel SPRZEDAM MIÓD Rzepak Wielokwiat Akacja Lipa Gryka Kontakt pod nr tel Sprzedam działkę rolno budowlaną 0,23 ha wszystkie media, przy drodze asfaltowej Tel Sprzedam mieszkanie w Chobieni (3 pok. 93,8 m²) wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Cena do uzgodnienia. Kontakt tel AS Garden Firma Usługowo Sprzątająca Angelika Szlama, Stara Rudna 12, kom: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni Sprzątanie pomieszczeń Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych odśnieżanie e mail: strona : AUTOREMIX Warsztat samochodowy Ogólna mechanika samochodowa Naprawa układów wyde chowych Diagnostyka komputerowa Konserwacja, Blacharka, Spawanie plastików Naprawa maszyn i urządzeń przemysłowych Więcej na stronie: Adres: Stara Rudna Rudna Czynne: Pn pt 8:00 17:00 Sobota 9:00 14:00 (inne godziny na tel.) Kom / Kom Sprzedam ziemniaki jadalne WINETA. Wyjątkowo smaczne. Kontakt pod nr tel Sprzedam prosięta, 8 tygodniowe. 330 zł / para Olszany, tel Sprzedam ciągnik URSUS C360 i opryskiwacz PILMET poj l tel Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe w Rudnej na ul. Leśnej Kontakt tel Korepetycje z jęz. angielskiego Udzielę korepetycji z jęz. angielskiego maturzystom, dzieciom oraz dorosłym na terenie gminy Rudna. tel Zakład Usługowy "DOMINO" Oferuje wykonanie instalacji alarmowych, instalacji elek trycznych i pomiarów. Posiadamy pełne uprawnienia SEP w zakresie E 1 i D 1 oraz posiadamy licencje na alarmy. Wykonujemy usługi w zakresie: przyłączy budowlanych z licznikiem, projektowania instalacji elektrycznej wew nętrznej budynków indywidualnych, montażu instalacji elek trycznych przemysłowych, telewizyjnych, alarmowych, montażu instalacji zewnętrznych (bramy, ogordy), montażu instalacji nagłośnieniowych audio wideo, montażu monit oringu, wymiany liczników. Udzielamy gwarancji na 10 lat oraz wykonujemy badania odbiorcze instalacji elektrycznych z gotową dokumentacją do Zakładu Energetycznego. Tel. kontkatowy: , Mieszkanie do wynajęcia 41,5 m2 w Rudnej, Pokój, kuchnia, przedpokój, garaż Po remoncie kapitalnym. Kontakt tel SPRZEDAM PROSIAKI TEL Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną w Rudnej Kontakt tel SALON FRYZJERSKO KOSMETYCZNY W RUDNEJ ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO NOWEGO BUDYNKU K. BANKU W RUDNEJ Pl. Zwycięstwa 16, Rudna Kontakt tel ZAPRASZAMY W KAŻDY CZWARTEK GODZ. 19:00 HALA SPORTOWA NA BASENIE 19

20 Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymuje Pan Marian Garncarek z Chobieni Zwycięzcę zapraszamy do Centrum Kultury w Rudnej po odbiór nagrody. Poziomo: 1. lodowisko w Warszawie 4. na szyi psa 9. posiada rozległą wiedzę 10. stary przedmiot, grat 11. ozdobny pierścień 12. wędrówka ludów 14. hawajska git ara 15. szafran 17. imituje złoto 19. po fa 20. ubranie muzułmanek 24. placówka dyplomatyczna 26. rakarz 27. ruchoma część wagi 29. autochton, tuziemiec 30. dowódca Kozaków 34. peleng 36. sklepowy kwit 37. towarzyska lub planszowa 39. skrót Najwyższej Izby Kontroli 40. polewa na pączku 42. aforyzm, sentencja 43. zwierzę przypominające lamę 44. kitel, fartuch ochronny 46. biblijny patriarcha 48. kapielowy lub kuchenny 51. siódma litera alfabetu greckiego 53. pomieszczenie gospodarcze na zapasy 54. wiecznie zielony krzew, symbol dziewictwa 55. utwór zespołu Kaoma 57. amator 58. lampa ścienna 59. daw. czołg 60. kłótnia, spór 61. łóżko na statku Pionowo: 1. płaz z grupy salamander 2. sława, renoma 3. przyjęcie bez tańców 4. toster 5. szlaka 6. sztuka składania papieru 7. męstwo 8. zderzenie wielu aut 10. wynik, efekt cm 16. nadrzewny torbacz 18. szmira, tandeta 21. spór 22. model Poloneza 23. ogon zająca 25. wasal 27. sknerus 28. niechęć, odraza 31. wielbiciel, amant 32. daw. ręczne narzędzie rolnicze 33. wielokąt o trzech bokach 35. eskimoskie sanki 38. ważny w wierszu 39. dawna moneta lub medal 41. król przed koronacją 42. klamoty, manele 45. jeździectwo 47. ciastko lub suwak 48. kulszowa 49. lewy dopływ górnej Wisły 50. daw. Persja 51. muza z kitarą 52. kotew 56. pluszowa maskotka Wydawca: GMINA RUDNA Pl. Zwycięstwa Rudna tel Fax E mail: Redakcja: CENTRUM KULTURY W RUDNEJ ul. Wesoła Rudna Tel.: Faks: E mail: Drukarnia: DRUK AR ul. Mechaniczna Głogów tel E mail: ar.pl

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22 Ferie 2014 Centrum Kultury w Rudnej L.p. Data Dzień tygodnia 1 / 22 Miejscowość Nazwa Opis 1. 17.02.2014 Poniedziałek Wądroże Wszystkie świetlice Kliszów Gwizdanów, Wysokie Zajęcia ceramiczne Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

DARMOWY INTERNET WRAZ Z KOMPUTEREM

DARMOWY INTERNET WRAZ Z KOMPUTEREM Nr 1(156) Bezpłatne pismo samorządowe Styczeń 2014 DARMOWY INTERNET WRAZ Z KOMPUTEREM Gmina Rudna realizuje projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna, który współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 17 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 17 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Uchwała Nr XLIX/219/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie: zmian budżetu miasta na 2006 rok. UCHWAŁA Nr 6/III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2006r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo