Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej."

Transkrypt

1 Scenariusz zajęć przygotowany przez Przemysława Rybickiego i Karola Bińka. Przy pomocy i dzięki pomysłom pani Urszuli Feltynowskiej. Konsultacja metodologiczna: Monika Płatek (wiedza) będą wiedzieli: 1. Jak i gdzie szukać pracy 2. Jakie są formy zatrudnienia w Polsce 3. Jakie warunki naleŝy spełnić aby pracować za granicą 4. Krok po kroku zakładamy firmę (umiejętności) będą umieli: 1. Jak zabrać się do szukania pracy 2. Będą łatwiej radzić sobie w urzędach 3. Jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej (wartości- cele wychowawcze) będą rozumieli, Ŝe 1. Poszukiwanie pracy to proces trudny, złoŝony, wymagający duŝo wysiłku, determinacji i inwencji ale przynoszący rezultaty 2. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otwiera nowe rynki pracy, nowe moŝliwości 3. KaŜdy kandydat na stanowisko pracy ma być równo traktowany Burzą mózgów na temat sposobów szukania pracy i pokazanie wyników badań społecznych w tym zakresie Kazusy AŜurowa piła czyli Jigsaw Praca w małych grupach i wspólne zbieranie wiadomości Jak załoŝyć firmę? Scenka rozmowa z pracodawcą zabronione pytania i wymagania pracodawcy Konferencja międzynarodowa (europejskie targi pracy) > forma autoprezentacji, reklamowanie siebie 1

2 1. Wprowadzenie do tematu zajęć 2. Jak szukać pracy? burza mózgów, stworzenie rankingu sposobów szukania pracy i porównanie go z badaniami społecznymi w tym zakresie 3. Gdzie szukać pracy? metoda kazusów agencje pracy urząd pracy 4. Zabronione pytania i wymagania pracodawcy metoda scenki 5. Formy zatrudnienia AŜurowa piła czyli jigsaw Umowy cywilnoprawne umowa o dzieło oraz umowa zlecenie Umowy o prace Wolontariat 6. Samozatrudnienie czyli jak krok po kroku załoŝyć własną firmę? dzielimy uczestników na grupy, kaŝda grupa analizuje oddzielny krok -> następnie wspólne zebranie informacji 7. Praca za granicą konferencja międzynarodowa (europejskie targi pracy) 8. Sprawdzenie metodą pytań i odpowiedzi Podstawa prawna niezbędna do przeprowadzenia zajęć: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. O zatrudnianiu pracowników tymczasowych Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ad.1 Wprowadzenie do tematu zajęć Pierwsze zajęcia z cyklu Na rynku pracy poświęcimy szukaniu pracy. Rozejrzymy się gdzie szukać zatrudnienia i jak się najskuteczniej do tego zabrać. Dowiemy się, o co moŝe nas pytać pracodawca i czego moŝe wymagać od nas przy rozmowie kwalifikacyjnej. Wspomnimy o formach zatrudnienia i spróbujemy załoŝyć własną firmę. Na koniec rozszerzymy trochę nasze horyzonty i sprawdzimy, co słychać na rynku pracy Unii Europejskiej. Ad.2 Jak szukać pracy? Komentarz : Ponad trzymilionowe bezrobocie sprawiło, Ŝe praca stała się w Polsce jednym z najbardziej poŝądanych i poszukiwanych dóbr. Dlatego na początku zajęć zastanowimy się nad moŝliwymi sposobami poszukiwania pracy. Rozpoczynamy od pytania otwartego tzn. bez 2

3 gotowych propozycji odpowiedzi do uczestników zajęć Jakie strategie szukania pracy są obecnie skuteczne? Prosimy uczestników, aby metodą burzy mózgów spontanicznie wymienili sposoby poszukiwania pracy. Wszystkie odpowiedzi zapisujemy na tablicy. Proponujemy stworzenie małego rankingu -> Ze stworzonej przez nas wspólnie listy, kaŝdy wybiera jego zdaniem 3 najbardziej skuteczne sposoby wyszukiwania pracy. Odczytujemy po kolei kaŝdy sposób i zliczamy ile głosów przypadło na kaŝdą moŝliwość ( przypominam, iŝ kaŝdy uczestnik ma 3głosy i nie moŝna się od niego wstrzymać), tworząc w ten sposób nasz własny więzienny ranking Następnie proponujemy porównanie naszego rankingu z wynikami badań społecznych w tym zakresie. Opieramy się tu na raporcie z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) Społeczne zróŝnicowanie aktywności zawodowej. Poszukiwanie pracy: sposoby, elastyczność, oczekiwania finansowe przeprowadzonych w dniach 14 kwietnia - 4 maja 2005r. na liczącej 4169 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. W jaki sposób szuka Pan(i) pracy? (Respondenci mogli wskazać kilka sposobów) Najczęściej stosowanym sposobem szukania zatrudnienia jest wykorzystywanie kontaktów rodzinnych - 70% starających się o pracę zwraca się w tym celu o pomoc do rodziny. Blisko dwie trzecie kontaktuje się osobiście z pracodawcami (63%) lub korzysta z 3

4 ofert urzędu pracy lub innych form pomocy państwa czy samorządu (62%). Większość szukających pracy (59%) odpowiada na ogłoszenia, a połowa (49%) uruchamia kontakty nawiązane w dotychczasowej pracy. Znacznie mniejsza grupa (33%) liczy na kontakty ze szkoły lub studiów. Co czwarty szukający zatrudnienia (24%) zwraca się do prywatnej agencji pośrednictwa pracy; mniej więcej co siódmy (15%) zamieszcza ogłoszenia w tej sprawie, a co jedenasty (9%) próbuje załoŝyć firmę, gospodarstwo albo rozpocząć działalność na własny rachunek. Wysokie bezrobocie powoduje, Ŝe duŝego znaczenia nabiera wybór właściwych metod poszukiwania pracy. Choć stosuje się wiele sposobów, ich skuteczność moŝe być bardzo róŝna. Szanse na znalezienie zatrudnienia zaleŝą od wielu czynników, związanych zarówno z cechami pracownika (kwalifikacje, mobilność), jak i środowiska (np. dostępność miejsc pracy). Bardzo waŝnym czynnikiem mogą być teŝ róŝne formalne i nieformalne powiązania potencjalnego pracownika, jego społeczny kapitał : znajomości, jakie posiada, a takŝe umiejętność ich nawiązywania i wykorzystywania. MoŜna to wszystko podsumować jednym zdaniem KaŜdy sposób poszukiwania pracy jest dobry.. o ile przynosi efekty i okazuje się skuteczny Ad.3 Gdzie szukać pracy? Znamy juŝ statystyki z najczęstszymi metodami poszukiwania pracy. Teraz poznamy instytucje, które mogą być przydatne w znalezieniu pracy (agencja pracy tymczasowej, urząd pracy). W tym celu posłuŝymy się metodą kazusów. Dzielimy uczestników na 3 grupy. KaŜda zapoznaje się z jednym kazusem. Po 5-8 minutach prosimy o przedstawienie kazusu wraz z rozwiązaniem i krótkim omówieniem podstawy prawnej. Czas ok. 25 minut KAZUS 1 Agencja pracy tymczasowej Firma budowlana Dom jak marzenie podpisała umowę z agencją pracy Pracuj dla nas by ta dostarczyła jej pracowników budowlanych do wykończenia domków letniskowych. Wielu stałych pracowników jest chorych i potrzebują ludzi na zastępstwo. Firma budowlana zapłaciła agencji pracy za poszukiwania. Agencja pracy zamieściła ogłoszenie w prasie i radiu lokalnym. Na to ogłoszenie odpowiedział Pan Pracuś, agencja pracy podpisała z nim umowę o pracę i skierowała go do firmy budowlanej. Pan Pracuś pracował sumiennie, kierownik zmiany był bardzo z niego zadowolony. Kiedy przyszedł koniec miesiąca poszedł do kasy firmy budowlanej aby odebrać wypłatę. Pani w kasie sprawdziła wielokrotnie, ale nie było go na liście płac. Dlaczego? Czy firma Dom jak marzenie chce oszukać Pana Pracusia? Kto powinien jemu wypłacać pensję? Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Art Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy, rodzaj umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę uŝytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, 4

5 a takŝe warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy uŝytkownika, w szczególności: 1) warunki wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1, 4 i 5; 2) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej. 2. W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć moŝliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez kaŝdą ze stron: 1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nie przekraczający 2 tygodni; Art W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca uŝytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie: 1) rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; 4) wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego; 5) miejsce wykonywania pracy tymczasowej. Odpowiedź: To agencja zatrudnia i wypłaca pensje pracownikom; firma Dom jak marzenie nie chce oszukać Pana Pracusia. KAZUS 2 Urząd pracy Pan Falstart dowiedział się, Ŝe jeśli zgłosi się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od zwolnienia z zakładu karnego, dostanie zasiłek dla bezrobotnych. Przewidując, Ŝe w ciągu pierwszych 30 dni moŝe nie mieć czasu, czy teŝ nie będzie w odpowiednim stanie, by załatwiać sprawy w urzędach, postanowił pozałatwiać takie sprawy juŝ przed wyjściem. Z urzędu dostał jednak odpowiedź, Ŝe nie spełnia warunków do otrzymania statusu bezrobotnego. Koledzy pocieszyli, Ŝe w sumie to i tak nie ma sensu, bo przecieŝ zasiłek przysługuje tylko takim, którzy przez cały rok pracowali i zarabiali co najmniej te 850 zł, a urząd pracy jest przecieŝ tylko od zasiłków. Czy Pan Falstart powinien zgłosić się do urzędu pracy po wyjściu? Czy koledzy mają rację, co do warunków otrzymania zasiłku? Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art Ilekroć w ustawie jest mowa o: 2) [ ]bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 [ ]jeŝeli: g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, Art Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą rejestr tych osób. Art Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za kaŝdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeŝeli [ ] 1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, staŝu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz 2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni: 5

6 a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się równieŝ okresy: (np. słuŝby wojskowej) 3. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeŝeli suma okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę przed pozbawieniem wolności oraz 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pozbawienia wolności. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary. Odpowiedź: Obowiązkowo powinien swoje pierwsze kroki na wolności skierować do Urzędu pracy, bo jak wpadnie w cug, zachłyśnie się wolnością, moŝe nie dotrzeć w ciągu 30 dni do urzędu. Tak, jego koledzy mają rację W zasadzie Jednak pracując w okresie pozbawienia wolności wystarczy, by podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (czyli tzw. wynagrodzenie brutto) wynosiła 50% (a nie 100%) wynagrodzenia minimalnego polecamy dogłębną analizę art :) miłej lektury... KAZUS 3 Urząd pracy Pan Niepracujący nie ma zawodu. Nie ma doświadczenia. Nie zna Ŝadnego języka obcego. Nie umie pisać cv, a nawet gdyby ktoś mu pomógł - nie miałby komputera, Ŝeby je przepisać. Nie ma pieniędzy na gazety z ogłoszeniami, a tym bardziej na telefony. Pan Niepracujący codziennie rozwaŝa swoją beznadziejną sytuację, topiąc smutki Czy sytuacja Pana Niepracującego jest rzeczywiście beznadziejna? Czy moŝna mu coś poradzić? Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 34. Powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku moŝliwości zapewnienia odpowiedniego zatrudnienia: 1) świadczą usługę poradnictwa zawodowego; 2) umoŝliwiają udział w zajęciach klubu pracy; 3) inicjują, organizują i finansują szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób oraz przyznają i wypłacają dodatki szkoleniowe lub stypendia; 4) inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy; 5) inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy; 6) inicjują i realizują projekty lokalne; 7) przyznają i wypłacają zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia. Art Podstawowymi usługami rynku pracy są: 1) pośrednictwo pracy; 2) usługi EURES; 3) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 4) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 5) organizacja szkoleń. Art. 44. Instrumentami rynku pracy wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy są: 1) finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania staŝu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w 6

7 zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy; 2) finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staŝ, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy; 3) dofinansowanie wyposaŝenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa; 4) refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego; 5) finansowanie dodatków aktywizacyjnych. Odpowiedź: Na pewno Pan Niepracujący nie jest w beznadziejnej sytuacji. Liczymy, Ŝe więźniowie odpowiedzą na podstawie stanu prawnego własnymi słowami. Prowadzących prosimy o dodaniu informacji o klubach pracy, znajdujących się w urzędach pracy, stanowiących znaczącą pomoc dla bezrobotnych. Komentarz merytoryczny: Klub pracy to forma pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz innym zainteresowanym. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w klubach pracy jest realizowana przez organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub nie osiągały pozytywnych efektów swoich działań w tym zakresie oraz dla osób, które powracają na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w klubie pracy opiera się na zasadach: dobrowolności uczestnictwa, nieodpłatności korzystania przez uczestników ze szkoleń oraz sprzętu stanowiącego wyposaŝenie klubu pracy, z materiałów informacyjnych, literatury, artykułów piśmienniczych i innych materiałów. Podczas szkolenia uczestnicy klubu pracy mogą: Poznać procesy i tendencje zachodzące na rynku pracy, które mają bezpośredni wpływ na sposób i skuteczność poszukiwania pracy; Poznać swoje mocne strony i ocenić ich przydatność na rynku pracy; Dokonać bilansu umiejętności, moŝliwości i predyspozycji zawodowych, co moŝe być inspiracją do znalezienia pomysłu na własną drogę zawodową; Przygotować się do autoprezentacji; Poznać zasady pisania dokumentów aplikacyjnych; Nabyć umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych; Opracować strategie pokonywania barier w zatrudnieniu Nawiązywać kontakty pomocne w zatrudnieniu Zajęcia te mają na celu wzmocnienie wśród członków Klubu wiary we własne umiejętności i moŝliwości kierowania własnym Ŝyciem. Szkolenie w klubie pracy trwa 3 tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe. Ich łączny czas wynosi 40 godzin realizowanych w ciągu 10 kolejnych dni roboczych. Trzeci tydzień (15 godz.) przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników przy wykorzystaniu metod i technik poznanych podczas szkolenia. 7

8 Otwarty Klub Pracy To forma spotkań z byłymi uczestnikami szkoleń do czasu znalezienia przez nich zatrudnienia. Są to indywidualne konsultacje, na których lider wspiera uczestników w realizacji własnych planów poszukiwania pracy oraz spotkania, w trakcie których uczestnicy mogą wymieniać się doświadczeniami oraz Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001). Ad. 4 Zabronione pytania i wymagania pracodawcy Skoro juŝ wiemy gdzie w Polsce moŝemy szukać pracy, czas by przejść do tematu jak w praktyce moŝe wyglądać rozmowa kwalifikacyjna. Tu szczególnie waŝne jest, by wiedzieć, jakich pytań potencjalny pracodawca nie ma prawa zadawać. Z tematem tym zapoznamy się metodą scenki. Scenka: W Głosie Wąchocka firma transportowa Szybkie Amazonki zamieściła ogłoszenie, Ŝe poszukuje pracowników na stanowisko kierowców. Kiedy przeczytał je Pan Kaziu natychmiast udał się do siedziby firmy. P Pracodawca PK Pan Kaziu P: Witam Pana, proszę usiąść. PK: Dziękuję. P: To ubiega się Pan o pracę na stanowisku kierowcy? PK: Tak. Mam prawo jazdy kategorii B i C, a taki wymóg postawiliście w swoim ogłoszeniu. P: A jak długo ma Pan to prawo jazdy? PK: JuŜ 8 lat. P: To wszystko jest w porządku, ale my potrzebujemy jedynie nie karane kobiety, bo one jeŝdŝą ostroŝniej. No niestety... Pytania do grupy: 1. Czy pracodawca mógł postawić pytanie o niekaralność? Nie mógł 2. O co moŝe ubiegać się Pan Kazimierz? 2. Ad. 1 Czy pracodawca mógł postawić pytanie o niekaralność? Nie mógł 8

9 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Art. 18 3a 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŝność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŝe bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Art. 18 3b 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania polegającego na: 1) Nie zatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 18 3a 1, jeŝeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom, 2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeŝeli jest to uzasadnione przyczynami nie dotyczącymi pracowników, 3) stosowaniu środków, które róŝnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika, 4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem kryterium staŝu pracy. Art. 18 3d Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niŝszej niŝ minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie odrębnych przepisów. UWAGA! Pracodawca moŝe się zapytać o to, czy kandydat na stanowisko pracy był karany, tylko wtedy gdy ustawa wymaga by to stanowisko zajmowali nie karani np. policjanci, ABW, BOR, pracownik banku, agent ochrony, sędzia, prokurator etc. Ad. 2. O co moŝe ubiegać się Pan Kazimierz? O odszkodowanie w wysokości nie niŝszej niŝ minimalne wynagrodzenie za pracę. Warto dodać, Ŝe pozew o to odszkodowanie jest bezpłatny a cięŝar udowodnienia spoczywa na pracodawcy. W załączeniu jest wzór formularza Zapytanie o udzielenie informacji o osobie Krajowego Rejestru Karnego. W KRK mają dwie pieczątki NIE FIGURUJE, FIGURUJE w kartotece karnej ale jeśli powiemy urzędnikowi Ŝe nie mam podstawy prawnej do udzielenia tej informacji to powinien w tym formularzu wpisać, nie ma podstawy prawnej. Ad. 5 Formy zatrudnienia Kolejna aktywność dotyczy istniejących form zatrudnienia. Warto je znać, bo pozwalają na większą elastyczność przy szukaniu i wykonywaniu pracy. PosłuŜymy się metodą jigsaw Ŝeby przybliŝyć jak prawo polskie nazywa i reguluje formy pracy. Czas: ok minut Uczestników zajęć naleŝy podzielić na cztery grupy lub jej wielokrotności w miarę potrzeb. KaŜda z grupek dostanie tekst, z którym powinna się zapoznać i wybrać jednego przedstawiciela referenta. Referenci przechodzą do sąsiednich grup do momentu aŝ wszystkie grupy poznają materiał kaŝdej grupy. Dla ułatwienia załączam tabelę, w której są syntetycznie zebrane informacje. 9

10 O DZIEŁO ZLECENIA O PRACĘ zobowiązujemy się do wykonania wykonywania wykonywania narzędzia, materiały własne (u) własne (u) pracodawcy podporządkowanie przełoŝonemu nie nie tak czas, miejsce wykonywania dowolne (u) dowolne (u) określone ochrona prawa pracy* nie nie tak składki na ZUS podatek płacimy od otrzymanego wynagrodzenia minus koszty uzyskania przychodu w wysokości: gdy druga strona nie wywiązuje się z umowy nie 20%, a przy umowach autorskich 50% uczniowie i studenci nie, chyba Ŝe chcą 20% tak ok. 100 zł miesięcznie sąd cywilny sąd cywilny sąd pracy** UMOWA O DZIEŁO Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do? Wykonania dzieła (liczy się rezultat) Kto dostarcza narzędzi i materiałów do wykonania dzieła? Wykonawca ma własne narzędzia i materiały, chyba, Ŝe w umowie strony postanowią inaczej. Czy któraś ze stron jest podporządkowana względem drugiej? Strony umowy są równe, nie ma stosunku podporządkowania. Czy czas i miejsce wykonania dzieła ma znaczenie? Czas i miejsce wykonywania nie ma znaczenia, chyba, Ŝe strony postanowią inaczej ( np. wystąpienie na koncercie) Czy wynagrodzenia jest konieczne? Wynagrodzenie za wykonane dzieło jest konieczne. Jaki sąd rozstrzyga spory? Brak ochrony prawa pracy. W razie problemów sąd cywilny i koszty procesu. Czy odprowadzamy składki do ZUS? Nie odprowadza się składek do ZUS. Nie odprowadza się Ŝadnych innych składek, jedyne obciąŝenia to podatki. Nie opodatkowana część wynagrodzenia (koszty uzyskania dochodu) to 20%, a przy umowach autorskich 50%. UMOWA ZLECENIA Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do? Starannego działania do wykonywania pracy, nie rezultatu. 10

11 Kto dostarcza narzędzi i materiałów do wykonania dzieła? Zleceniobiorca ma własne narzędzia i materiały, chyba, Ŝe w umowie strony postanowią inaczej. Czy któraś ze stron jest podporządkowana względem drugiej? Strony umowy są równe, nie ma stosunku podporządkowania Czy czas i miejsce wykonania zlecenia ma znaczenie? Czas i miejsce wykonywania nie ma znaczenia, chyba, Ŝe strony postanowią inaczej (np. sprzedaŝ napojów na koncercie). Czy wynagrodzenia jest konieczne? Wynagrodzenie za wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia nie jest konieczne. Jaki sąd rozstrzyga spory? Brak ochrony prawa pracy. W razie problemów sąd cywilny i koszty procesu. Czy odprowadzamy składki do ZUS? Odprowadza się składki do ZUS obowiązkowo zdrowotne, emerytalne i rentowe (dobrowolnie chorobowe i wypadkowe) Nie odprowadza się Ŝadnych innych składek, jedyne obciąŝenia to ubezpieczenia i podatki Nie opodatkowana część wynagrodzenia (koszty uzyskania dochodu) to 20% UMOWA O PRACĘ Pracownik zobowiązuje się do? Zobowiązanie do starannego wykonywania obowiązków, nie rezultatu. Kto dostarcza narzędzi i materiałów do wykonania dzieła? Pracodawca zapewnia pracownikowi odpowiednie narzędzia i materiały. Czy któraś ze stron jest podporządkowana względem drugiej? Pracownik jest podporządkowany pracodawcy, wykonuje jego polecenia. Czy czas i miejsce wykonania pracy ma znaczenie? Czas i miejsce wykonywania pracy są z zasady ustalone (np. od pon. do pt. od 8 do 16 w siedzibie spółki) Czy wynagrodzenia jest konieczne? Wynagrodzenie za pracę jest konieczne, w wysokości nie niŝszej niŝ minimalne wynagrodzenie (jeśli jest to umowa na cały etat) Jaki sąd rozstrzyga spory? Pełna ochrona prawa pracy. W razie problemów sąd pracy, bez kosztów postępowania. Czy odprowadzamy składki do ZUS? Odprowadza się obowiązkowo wszystkie składki do ZUS zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe Odprowadza się i inne obowiązkowe składki (np. na PFRON, Fundusz Pracy) Nie opodatkowana część wynagrodzenia (koszty uzyskania dochodu) to ok. 100 zł miesięcznie (kwota stała) WOLONTARIAT Kto moŝe zatrudnić wolontariusza? 11

12 Taka praca moŝe być wykonywany tylko w niektórych organizacjach (np. w organizacjach pozarządowych, organach administracji publicznej, kościołach i związkach wyznaniowych, stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego) Czy wynagrodzenie jest konieczne? Praca wolontariusza jest nieodpłatna Jakie są warunki wykonywania pracy? Świadczenie wolontariusza odpowiada świadczeniu pracy: Zobowiązanie do starannego wykonywania obowiązków, nie rezultatu Korzystający zapewnia wolontariuszowi odpowiednie narzędzia i materiały Zakres świadczeń, sposób oraz okres ich wykonywania są ustalone w porozumieniu wolontariusza z korzystającym Wolontariuszowi przysługują świadczenia zdrowotne, tak jak osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym Wolontariusz, który uległ wypadkowi przy pracy, ma prawo do zaopatrzenia z tego tytułu tak jak pracownik Wolontariusz wykonujący świadczenia przez okres do 30 dni powinien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (w tym przypadku nie korzysta z uprawnienia do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy pracy) Teraz widzimy róŝnice miedzy róŝnymi umowami, ustawodawca uregulował takŝe wolontariat, który moŝe dać nam nie tylko doświadczenie (jakby nie było w pracy) ale równieŝ dostarcza wiele satysfakcji i potrafi duŝo nauczyć. Tego jednak chyba nie muszę tłumaczyć moim KoleŜankom i Kolegom z PNC. Bo, pomimo Ŝe formalnie w zamian dostajemy zaliczenie przedmiotu to z pewnością jeszcze coś... Ad. 6 Samozatrudnienie czyli jak krok po kroku załoŝyć firmę Jeśli w Ŝadnej pracy nie moŝemy dogadać się z szefem, nie lubimy słuchać ciągłych rozkazów, mamy setki pomysłów, które są nie zauwaŝane i nie wykorzystywane... moŝe najlepiej zostać swoim własnym szefem i rozkręcić własną firmę? W obecnej w naszym kraju biurokracji nie jest to zadanie proste, nie gwarantujące zysków, ale kto nie ryzykuje ten nie ma! Wspólnie postaramy się przebić przez gąszcz urzędów i pokazać gdzie złoŝyć, jakie dokumenty, ile to kosztuje i ile trzeba będzie czekać na wydanie satysfakcjonującej nas decyzji. Z pewnością wielu osobom na samą myśl o procedurze rozpoczęcia działalności gospodarczej rzędnie mina, dlatego w tej aktywności bardzo waŝny będzie zapał i energia prowadzących i oby udało się tym zarazić uczestników. Metodologia aktywności: Próbujemy załoŝyć małe wydawnictwo poligrafia, produkcja i sprzedaŝ ksiąŝek autorstwa skazanych. [to musi być coś konkretnego. Abstrakt, którego nie widać nie trzyma się ani myśli, ani wyobraźni. Jeśli mamy coś konkretnego do załatwienia rozumienie przepisów idzie duŝo łatwiej ] Proces zakładania własnej firmy rozpoczęcia działalności gospodarczej podzieliliśmy na 5 kroków: 12

13 1. Urząd gminy -> Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2. Urząd Statystyczny REGON 3. Bank - Firmowe konto bankowe 4. Urząd skarbowy - Zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT 5. ZUS - Zgłoszenie do ubezpieczeń Na tyle teŝ grup dzielimy skazanych. KaŜda otrzymuje do opracowania oddzielny krok. Wszystkie jednocześnie zapisane są hasłowo na planszy (tablicy) tak Ŝeby utrwalić sobie co po czym naleŝy zrobić. KaŜdy krok opatrzyliśmy w wiedzę dosyć szczegółową i z pewnością trudną do zapamiętania, ale jednocześnie są to informacje bardzo waŝne, niezbędne w urzędach, więc postanowiliśmy ich nie omijać ani nie upraszczać gdyŝ wszelkie braki mogą nas w przyszłości duŝo kosztować. Po zapoznaniu się z tekstami, (na co poświęcamy trochę czasu) kaŝda grupa przedstawia swój etap zakładania firmy. Przy czym prowadzący poprzez krótkie pytania moŝe starać się zwracać uwagę na najwaŝniejsze elementy. Czas: do 30 minut KROK PIERWSZY Urząd gminy -> Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (art. 14 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) Przedsiębiorca moŝe podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. W celu zarejestrowania swojej firmy naleŝy udać się więc do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularzzgłoszenie. Organ ewidencyjny, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta - dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: 1. oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada, 2. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeŝeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - równieŝ wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, 3. określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 4. wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Termin - Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niŝ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Opłaty - Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeŝeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Rada gminy często wprowadzić zwolnienie od opłat. KROK DRUGI Urząd Statystyczny - REGON REGON to skrót, pełna nazwa brzmi Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Przedsiębiorcy są zobowiązani do posiadania numeru 13

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ......dn.... (pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość) STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący refundowania pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne naleŝne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ...... /Pieczęć firmowa pracodawcy/ /miejscowość i data/ STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Grodzisku Mazowieckim WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący udzielenia dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 r.ŝ.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

A.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY. 1. Pełna nazwa pracodawcy... ...

A.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY. 1. Pełna nazwa pracodawcy... ... POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... /data wpływu wniosku do PUP/... /miejscowość, data / Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ W N I O S E

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość: Data sporządzenia (dd mm rrrr): 10 10 2016 ZGŁOSZE OFERTY PRACY Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax...

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax... Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia tel. 58 /620-49-54 w.104 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych I. INFORMACJA O ZAKŁADZIE PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE Załącznik nr 1 do Zasad doboru i kierowania osób uprawnionych na szkolenia organizowane w trybie indywidualnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce w 2015 roku WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD):

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD): POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240 fax: (82) 5724-043 e-mail luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl NIP 565-133-92-16 REGON 110259359 Włodawa, dnia

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby...

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby... ...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) (miejscowość, data) W N I O S E K o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące Pracodawcy: - nazwa :... - adres siedziby...tel:...fax:... - REGON...NIP...EKD... - nazwa banku i nr konta:...

I. Informacje dotyczące Pracodawcy: - nazwa :... - adres siedziby...tel:...fax:... - REGON...NIP...EKD... - nazwa banku i nr konta:... ... /miejscowość, data/... /pieczątka firmowa wnioskodawcy/... /pozycja rejestru zgłoszeń/ POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pośpiecha 14 40-852 KATOWICE W N I O S E K o jednorazową refundację poniesionych kosztów

Bardziej szczegółowo

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w 13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k o zorganizowanie prac interwencyjnych

W n i o s e k o zorganizowanie prac interwencyjnych Data wpływu wniosku do PUP. /miejscowość, data/... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej W n i o s e k o zorganizowanie prac interwencyjnych na zasadach określonych w ustawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/agencje-zatrudnienia/93 Agencje zatrudnienia Agencje zatrudnienia Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość ... I. Organizator 1. Nazwa/imię i nazwisko Organizatora staŝu... ...

WNIOSEK. Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość ... I. Organizator 1. Nazwa/imię i nazwisko Organizatora staŝu... ... ... pieczątka Organizatora...,... miejscowość data Decyzja Dyrektora MUP w Lublinie w sprawie organizacji staŝu... data.. podpis Wniosek naleŝy złoŝyć w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Niecała

Bardziej szczegółowo

Starosta Wejherowski Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Starosta Wejherowski Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie . (pieczęć firmowa organizatora). ( miejscowość, data ) Starosta Wejherowski Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o zawarcie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R.

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych (pieczątka firmowa Pracodawcy) (miejscowość, data) WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych 1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU Podstawa prawna: 1) art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K

... pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

(miejscowość, data) 2. Adres siedziby... 3. Adres prowadzonej działalności... 4. Telefon...fax...e-mail... 5. NIP..REGON...

(miejscowość, data) 2. Adres siedziby... 3. Adres prowadzonej działalności... 4. Telefon...fax...e-mail... 5. NIP..REGON... ... (Pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Obrońców Helu 10 59-700 Bolesławiec WNIOSEK O ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK O ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE * DLA PRACODAWCÓW Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia r.

W N I O S E K. o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia r. Żary dnia... Powiatowy Urząd Pracy Ul. Mieszka I 15... 68-200 Żary ( pieczęć firmowa Organizatora Stażu ) W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla pracodawców niepodlegających pod pomoc publiczną

o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla pracodawców niepodlegających pod pomoc publiczną 1...... (miejscowość, data)... (pieczęć firmowa Pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin W N I O S E K o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /miejscowość, data/... /pieczątka firmowa wnioskodawcy/ POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pośpiecha 14 40-852 KATOWICE... /pozycja rejestru zgłoszeń/ WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Na zasadach

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH c Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH I. Podstawa prawna organizacji szkoleń grupowych: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... / miejscowość; data /... / pieczątka firmowa Pracodawcy / STAROSTA PUŁTUSKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Pułtusku W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa Prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI, Data sporządzenia (dd / mm / rrrr) 30/08/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych ...... (miejscowość, data) (pieczęć firmowa pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51, art. 56 oraz art. 59 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 e-mail : waps@praca.gov.pl 26-400 Przysucha telefon : +48 675 27 88... /pieczęć pracodawcy/ Przysucha, dnia... W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności......

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności...... Nr wniosku 1 Katowice, dnia POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że złożony przez Pana/Panią wniosek o przeszkolenie zostanie rozpatrzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Motywacja, aktywność - praca

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Motywacja, aktywność - praca POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62 e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Motywacja,

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /...

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz. 1/ Nazwa... 2/ Adres /siedziba /... Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych do prac interwencyjnych zgodnie z artykułem ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K

... pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

... art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.

... art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm. ................................................. (pieczęć firmowa) (miejscowość, data) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego/ych bezrobotnego/ych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012

UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 UMOWA ZLECENIA Nr. /2012 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 r. w Poznaniu pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56 ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań

Bardziej szczegółowo

Integralna częścią wniosku jest druk zgłoszenia krajowej oferty pracy.

Integralna częścią wniosku jest druk zgłoszenia krajowej oferty pracy. Nazwa i adres pracodawcy... dnia Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin W N I O S E K o wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych

Regulamin finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych Regulamin finansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych Zatwierdzam dnia 30.09.2009 r Tadeusz Ławicki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Podstawa prawna: art. 42a ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH (miejscowość, data)... (Pieczęć firmowa pracodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Obrońców Helu 10 59-700 Bolesławiec W N I O S E K O ZORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

A. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

A. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY ................................................. (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy

Bardziej szczegółowo

..., dn... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK

..., dn... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK ......, dn.... (pieczątka pracodawcy) WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie pracodawcy/przedsiębiorcy o zawarcie umowy dotyczącej refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Wniosek. o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn Nr wniosku/data wpływu... Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie WNIOSEK

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie WNIOSEK . /pieczątka firmowa organizatora/... /data wpływu wniosku do urzędu/ Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie WNIOSEK o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego w ramach programu z dodatkowych środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności...

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności... .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

... Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL

... Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL ..... Imię i nazwisko (miejscowość, data) Powiatowy Urząd Pracy ul. Partyzantów 29... 28-500 Kazimierza Wielka PESEL... adres zamieszkania nr telefonu... Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY 1 Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który działają Powiatowe Urzędy Pracy jest ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego . (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) znak sprawy: CI.5....2014 W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY Wstęp Rejestracja bezrobotnego oraz innej osoby poszukującej pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów (oryginały), po wypełnieniu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych ... Chełmża, dnia... / pieczątka zakładu pracy / Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych Podstawa prawna: art. 51, 56, 59 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

WNIOSEK o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ... pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie Tarnów, dnia... WNIOSEK o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo tel. 0-87 427 25 95, fax.0-87 427 13 26, e-mail: olwe@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Gen. J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo tel. 0-87 427 25 95, fax.0-87 427 13 26, e-mail: olwe@praca.gov.pl ...... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ /miejscowość, data/ Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH stanowiących pomoc publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutacje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo