SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA poniżej euro SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU, UL. KRASZEWSKIEGO 142, KRYNICA- ZDRÓJ zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z wysokiej klasy monitorem. znak PN/SM/AZ/07/07 zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją. kod CPV: Zatwierdził Data Podstawa prawna : Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zmianami), zwanej dalej ustawą oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93). 1

2 Krynica-Zdrój, lipiec 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Formularz ogólny oferty Załącznik Nr 2 Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 i w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia umowy Załącznik Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy Uwaga: Niniejsza specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na internetowej stronie Zamawiającego 2

3 Numer sprawy: PN/SM/AZ//07/07 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o wartości poniżej 211 tys. euro I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Im. Dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju Adres: ul. Kraszewskiego 142, Krynica-Zdrój Telefon: (0-18) Faks: (0-18) Godziny urzędowania od 07:25 do 15:00 Godziny otwarcia kasy od 07:25 do 15:00 Konto bankowe: Kredyt Bank o / Nowy Sącz filia nr 2 w Krynicy-Zdroju NIP: REGON: EKD: 8511 Oznaczenie postępowania: PN/SM/AZ/07/07 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ze zmianami), zwanej dalej ustawą oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93). 3

4 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z wysokiej klasy monitorem CPV Opis przedmiotu zamówienia opisuje załącznik Nr 4, który stanowi integralną część SIWZ. 2. Szczegółowe określenie wymagań technicznych przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna, stanowiąca załącznik Nr 4, który stanowi integralną część SIWZ. W specyfikacji tej wskazano m. in. progowe wartości parametrów technicznych sprzętu, których spełnienie warunkuje dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oferta nie spełniająca parametrów progowych podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ. 3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a/ dostarczenia sprzętu, b/ zainstalowania i uruchomienia sprzętu, c/ przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji d/ przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia i eksploatacji dostarczonego sprzętu w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty zawarcia umowy. 4. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy. a/ Wykonawca będzie, bez odrębnej płatności, sprawował serwis gwarancyjny w okresie gwarancji b/ Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia i podjęcie naprawy wynosić będzie max. 48 godzin. W przypadku nie dokonania naprawy w terminie 2 tygodni, Wykonawca gwarantuje sprzęt zastępczy tej samej klasy i o tych samych parametrach, lub lepszy. c/ okres gwarancji ulegnie odpowiednio przedłużeniu w przypadku naprawy sprzętu o okres wykonywania naprawy; w przypadku dokonania wymiany biegnie na nowo od daty wymiany. 5. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 7. Informacja o ofertach wariantowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IV. POZOSTAŁE INFORMACJE PROCEDURALNE 1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 2. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynu Zamawiającego (ul. Kraszewskiego 142, Krynica-Zdrój) w godzinach 7:00 do 14: Za datę wykonania zamówienia uważa się dzień, w którym zostaną łącznie spełnione poniższe warunki: a/ Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do miejsca użytkowania (SPZOZ, ul. Kraszewskiego 142, Krynica-Zdrój) b/ Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia sprzętu w miejscu jego użytkowania oraz 4

5 przekaże związane z nim dokumenty (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.) c/ Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie uruchamiania i eksploatacji sprzętu (szkolenie w miejscu użytkowania sprzętu). VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki : 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: przedmiot zamówienia znajduje się w jego zakresie działalności określonym zapisami właściwego rejestru albo aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zatem Wykonawca złoży w tym zakresie stosowane oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ i dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt. 2 SIWZ 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży w tym zakresie stosowane oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: Wykonawca złoży w tym zakresie stosowane oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ i dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt. 3 SIWZ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: Wykonawca złoży w tym zakresie stosowane oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ VII. SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia jakie wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie w oparciu o formułę spełnia/ nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. VIII. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY JAKIE MA ZAWIERAĆ OFERTA Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy: 1. Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ) ; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 5

6 Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty, o których mowa, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Koniecznym elementem oferty jest: formularz ofertowy (złożony na załączonym druku zał. nr 1 do SIWZ). 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio przepisy 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.( Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 605). Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia ważności oferty i spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca załącza do oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad: 1) Materiały firmowe, foldery, katalogi - zwane dalej materiałami firmowymi, potwierdzające spełnienie przez oferowany sprzęt parametrów wymaganych i określonych przez zamawiającego. Każdy parametr powinien być potwierdzony w materiałach firmowych. Jeżeli materiały firmowe nie potwierdzają jakiegoś parametru wykonawca może dołączyć oświadczenie producenta sprzętu, w którym znajduje się informacja, że oferowany sprzęt posiada dany parametr. Materiały firmowe muszą być sporządzone w języku polskim. 2) Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklarację zgodności CE potwierdzającą, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896) IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, na poniższy adres: Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 6

7 Szpital im. Dr J. Dietla Adres: ul. Kraszewskiego 142 Kod pocztowy, miejscowość: Krynica-Zdrój Dopuszcza się przekazywanie informacji faksem i drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt ich otrzymania. 2. Pytania dotyczące postępowania należy przesyłać na adres X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: a/ w sprawach formalnych: Barbara Olesiak Inspektor ds. Zamówień Publicznych tel. (0-18) wew. 409 b/ w sprawach merytorycznych: lek. med. Paweł Dobosz Kierownik Bloku Operacyjnego tel. (0-18) wew Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 do 12:00. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności: w formie pisemnej. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje 7

8 odrzucenie oferty. 3. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę. 4. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie (wskazany maszynopis lub wydruk komputerowy). Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte ( zszyte ) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę. 5. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty instrukcji użytkowania oferowanego asortymentu w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 6. Informacje zastrzeżone w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca powinien w trwały sposób wydzielić i oznaczyć jako część niejawną oferty. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio podpisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 9. Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. 10. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. 11. Wymagane dokumenty powinny być załączone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej adnotacją za zgodność z oryginałem, opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz oraz datą ich potwierdzenia. XIV. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kraszewskiego 142, Krynica Zdrój 8

9 OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Na < NAZWA ( TYTUŁ ) POSTĘPOWANIA > Nie otwierać przed dniem r. do godz. 10:15 3. Uwaga! Koperta powinna zawierać adres Wykonawcy. 4. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego lub wysłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kraszewskiego 142, Krynica - Zdrój w terminie: do dnia 27 lipiec 2007 r. do godziny 10:00 5.Oferty zostaną otwarte w: Siedzibie Zamawiającego w SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla, ul. Kraszewskiego 142, Krynica Zdrój w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 10: Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, koszty dostarczenia urządzeń medycznych. 2. Określona przez Wykonawcę cena musi być wyrażona w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą. 3. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę, który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju należącym do Unii Europejskiej zawierająca cenę bez uwzględnienia należnego podatku VAT, dla potrzeb przeprowadzenia oceny złożonych ofert musi dodatkowo zawierać prawidłowo obliczoną i jednoznacznie wskazaną cenę oferty dla porównania z uwzględnieniem należnego podatku VAT, do którego zapłacenia zobowiązany będzie Zamawiający 4. Ceny podane w ofercie będą obowiązywać przez okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT musi być udokumentowana przez Wykonawcę. 5. Wymagany termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. XVI. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY I/1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej Zamówienia przy zastosowaniu następujących kryteriów ocen: 1) cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, 2) ocena techniczna elementów i akcesoriów aparatu do znieczulenia. 9

10 II/1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty - 80 % Ocena techniczna elementów i akcesoriów - 20 % Uwaga: Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza oferty ( załącznik nr 1 ) mają obejmować wszystkie koszty oraz podatki oraz zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podane jako wartości brutto i netto. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty. II/1 Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły: Cena oferty X = (Cn : Cb) x 100 x 80% Cn - Cena brutto najtańszej oferty Cb Cena brutto badanej oferty II/2 Ocena techniczna elementów i akcesoriów oferowanego aparatu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie materiałów firmowych: folderów, katalogów potwierdzających spełnienie przez oferowany sprzęt parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Każdy parametr powinien być potwierdzony w materiałach firmowych. Jeżeli materiały firmowe nie potwierdzają jakiegoś parametru Wykonawca może dołączyć oświadczenie producenta sprzętu, w którym znajduje się informacja, że oferowany sprzęt posiada dany parametr. Materiały firmowe muszą być sporządzone w języku polskim. Brak w dołączonych folderach lub katalogach informacji o parametrach stanowiących podstawę oceny ofert w tym kryterium skutkować będzie przyznaniem 0 pkt. za dany parametr. Członkowie komisji w tym zakresie przyznają danej ofercie maksymalnie 110 punktów, następnie suma punktów przyznanych danej ofercie zostanie podstawiona do wzoru. Ocena oferty X = (Obt :Omt) x 100 x 20% Obt- punkty za ocenę techniczną elementów i akcesoriów oferty badanej, Omt- maksymalna ilość punktów za ocenę techniczną elementów i akcesoriów, III. Maksymalnie oferta w zakresie tych dwóch kryteriów: cena i ocena techniczna elementów i akcesoriów urządzenia - może otrzymać 100 pkt. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 10

11 związania ofertą. 2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. XVIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ 2. Inne informacje zawieranej umowy: a/ Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy specjalistycznego urządzenia medycznego. b/ Wraz ze SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego istotne postanowienia umowy na wykonanie zamówienia. Istotne postanowienia umowy muszą zostać zaparafowane przez Wykonawcę. XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Sporządził: (miejscowość, data) (podpis zamawiającego) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji stanowiące jej załączniki nr 1, 2, 3 i 4 powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy SIWZ. 11

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra Numer sprawy: III.G.211/12/08 Zielona Góra, 26 czerwca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo