ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014"

Transkrypt

1 Polska Grupa Pocztowa Spółka Akcyjna Stanisława Augusta 75/ Warszawa tel.:(22) fax: (22) Warszawa, 18 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej oraz wprowadzenie usługi awizomatowej i usługi e-awizo dla mieszkańców województwa lubelskiego w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę 51 awizomatów wg specyfikacji zamawiającego. AWIZOMAT to urządzenie będące sterowaną elektrycznie szafą służącą do wydawania odbiorcom przesyłek listowych a w przypadku zarejestrowanych użytkowników całej korespondencji. Do niniejszego zapytania ofertowego dołączamy schemat (załącznik nr 1) prezentujący zakładaną budowę modułów listowych awizomatu (na listy o mniejszych lub większych gabarytach) oraz opis techniczny budowy urządzenia (załącznik nr 2). ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE AWIZOMATU: Awizomat powinien być urządzeniem wysoce energooszczędnym - zużycie energii na maksymalnym poziomie 0,2 kwh, Awizomat działać będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, Awizomat jest w pełni zautomatyzowany, Awizomat wyposażony powinien być w skaner kodów kreskowych w celu możliwości identyfikacji odbiorcy i odczytania danych z awizo (celem otwarcia odpowiedniej przegródki) a także skaner dowodu osobistego (w przypadku listów poleconych, celem dodatkowego potwierdzenia tożsamości adresata), Awizomat wyposażony ma być również w monitor wyświetlający informacje niezbędne dla odbierających w celu otwarcia skrytek. W dolnej części urządzenia (podstawie) znajdować się mają wypełniacze z polimerobetonu, betonu, lub innego ciężkiego materiału. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG DZIĘKI AWIZOMATOM: Na etapie sortowania listów, każdy list będzie zaopatrywany w awizo z kodem kreskowym, w którym będą znajdowały się zakodowane informacje o przesyłce. Następnie list będzie otrzymywał kurier, który w przypadku, gdy nie zastanie odbiorcy w domu, zostawi mu awizo zaopatrzone w kod kreskowy. W takim przypadku kurier uda się do najbliższego awizomatu i zostawi list w odpowiedniej przegródce urządzenia. Odbiorca listu w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł go odebrać, umieszczając uprzednio swój dowód osobisty w czytniku (w przypadku listów poleconych) i skanując kod kreskowy z awiza. Awizomat, po zweryfikowaniu danych, otworzy właściwą skrytkę i wyda przesyłkę odbiorcy. 1

2 Każdy użytkownik zarejestrowany w systemie będzie miał możliwość otrzymania awizo drogą elektroniczną (na podany w trakcie rejestracji adres owy) oraz otrzymania całej korespondencji kierowanej do danego adresata na różne adresy (adres stały, tymczasowy, akademik, domek letniskowy, itp.) do wybranego w procesie rejestracji awizomatu. Gdy w sortowni zostanie wychwycony list do zarejestrowanego klienta, kierowany będzie on do zadeklarowanego awizomatu, a na adres owy podany przy rejestracji, klient dostanie E- AWIZO. Awizomaty planowane do zakupu w ramach niniejszego postępowania, muszą spełniać wszystkie powyższe założenia techniczne oraz umożliwiać świadczenie ww. usług. I. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Maksymalnie do 30 kwietnia 2015 r. Informujemy, iż ostateczny odbiór urządzeń nastąpi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie woj. lubelskiego. II. WYMAGANIA ODNOŚNIE OFERTY Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania; Termin ważności oferty nie krótszy niż do 31 października 2014 r.; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych; Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oraz powinna być podpisana przez oferenta; Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście; Oferty prosimy składać w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75/45-47 (kod pocztowy: ); Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Polską Grupą Pocztową SA stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. III. TERMIN SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2014 r. Do tego dnia oferty powinny wpłynąć do Firmy. IV. KRYTERIA WYBORU Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich wagi: Lp. Kryterium Waga 1. Cena 70% 2. Poziom zużycia energii elektrycznej w kwh 10% 3. Długość okresu gwarancji na pełną sprawność urządzenia 20% Lp. Kryterium Punktacja i zasady przyznawania punktów 1. Cena Ofercie najmniej korzystnej zostanie przyznanych 10 pkt, kolejnej ofercie 10 pkt więcej, itd. 2. Poziom zużycia energii elektrycznej w kwh Ofercie nie zawierającej informacji o zużyciu energii elektrycznej przez proponowane urządzenie przyznane zostanie 0 pkt. 2

3 3. Długość okresu gwarancji na pełną sprawność urządzenia Ofercie prezentującej urządzenie o najwyższym zużyciu energii elektrycznej zostanie przyznanych 10 pkt, kolejnej ofercie 10 pkt więcej, itd. Ofercie nie zawierającej informacji w tym zakresie przyznane zostanie zero pkt. Ofercie o najkrótszym okresie gwarancji zostanie przyznane 10 pkt, kolejnej ofercie 10 pkt więcej, itd. Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. W zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie. W przypadku gdy oferowane ceny będą równe, zwycięży oferent posiadający certyfikat ISO (prosimy o zaznaczenie tego faktu w ofercie). Z poważaniem, 3

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1.3/2014 Budowa modułu na listy o mniejszych gabarytach 4

5 Budowa modułu na listy o większych gabarytach 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1.3/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA AWIZOMATU 6

7 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1.3/2014 FORMULARZ OFERTY.. Miejscowość, data Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/1.3/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. składamy ofertę na dostawę 51 awizomatów w ramach projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej oraz wprowadzenie usługi awizomatowej i usługi e-awizo dla mieszkańców województwa lubelskiego. 1. Nazwa i adres oferenta: 2. Prezentacja oferenta: Certyfikat ISO 14001: Posiadam certyfikat ISO TAK NIE 4. Klasa energetyczna proponowanego urządzenia: Poziom zużycia energii elektrycznej w kwh 5. Wartość oferty: Cena netto Cena brutto 6. Długość okresu gwarancji na pełną sprawność urządzenia. 7. Termin ważności oferty do 31 października 2014 r. dnia.... Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/1.3/2014 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany(a)... oświadczam, że. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. dnia.... Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta 8

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013/4.4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013/4.4 Bielsko-Biała, 9 październik 2013 r. Aqmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Pl. Świętego Mikołaja 2 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013/4.4 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 05/POKL 5.4.2/S/2015 z dnia 19.03.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 05/POKL 5.4.2/S/2015 z dnia 19.03.2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu zamówień udzielanych w ramach projektu Razem łatwiej sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim z dnia 29.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 05/POKL

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo