i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka"

Transkrypt

1 ISSN Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka g Œwiêto po³o nych i pielêgniarek 1 Zdrowe ycie

2 POTWIERDZONA JAKOή Zdrowe ycie 2

3 NASZA JAKOŒÆ Certyfikaty ISO 14001:2004 i PN-N 18001:2004 Jesteœmy w elicie Zaszczytem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie by³o z r¹k przedstawicieli firmy Det Norske Veritas Poland, pana Krzysztofa Binkowskiego, dyrektora ds. jakoœci oraz Magdaleny Nadstawnej, opiekuna kluczowych klientów, odebraæ dwa certyfikaty. Potwierdzaj¹ one jakoœæ w zarz¹dzaniu œrodowiskowym oraz zarz¹dzaniu bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Uzyskanie tych certyfikatów, to inaczej otrzymanie dokumentów, które potwierdzaj¹ przynale noœæ placówki do elitarnego klubu szpitali z certyfikatem systemów jakoœci w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego oraz bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. To tak e dowód, e Szpital stawia na rozwój i ci¹g³e doskonalenie, a tak e œwiadectwo uznania dla wysi³ku i wytê onej pracy wszystkich pracowników szpitala. Uroczystoœæ nadania certyfikatów odby- ³a siê 25 paÿdziernika w sali sesyjnej olsztyñskiego ratusza, w obecnoœci prezydenta miasta Czes³awa Jerzego Ma³kowskiego, wojewody Anny Szyszka, wicemarsza³ka Piotra uchowskiego, dyrektora Oddzia- ³u Wojewódzkiego NFZ Andrzeja Zakrzewskiego, dyrektora Departamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego Ryszarda Wasiñskiego, dyrektora Centrum Zdrowia Publicznego Genowefy Kmieæ-Baranowskiej, przewodnicz¹cego rady Miasta Olsztyn Zbigniewa D¹bkowskiego i grupy radnych. Dyrekcja Szpitala, s³owami wyst¹pienia Zbigniewa Marcinkiewicza, zastêpcy dyrektora ds. ekonomiczno-administarcyjnych, dziêkowa³a wszystkim pracownikom za wk³ad pracy w³o ony w systematyczn¹ poprawê jakoœci placówki. Na sukces Szpitala pracuj¹ przecie wszyscy ludzie od kadry medycznej po pracowników obs³ugi. Podziêkowania przekazano te Radzie Spo³ecznej Szpitala i jej przewodnicz¹cej, wiceprezydent Annie Wasilewskiej, za bezinteresowne poœwiêcenie swego czasu wa nym sprawom Szpitala. (EM) g g g Lista liderów Fot. Jacek Kowalski Podczas uroczystoœci medalami Œwiêtego Jakuba i albumami wyró niono wiele osób. S¹ to: Joanna Szymankiewicz Czu daniuk, dyrektor; Iwona Kacprzak, pe³nomocni ZSZJ; Julita Czyrkowska, pe³nomocnik systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem ywnoœci; Ma³gorzata Kaleczyc, pe³nomocnik systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w zakresie diagnostyki laboratoryjnej; Gra yna Siwiec-Saternus, kierownik zespo³u audytorów wewnêtrznych; El bieta Cygañska, by³y pe³nomocnik systemu zarz¹dzania jakoœci¹; Ma³gorzata Lotkowska, by³y pe³nomocnik systemu zarz¹dzania jakoœci¹; Zbigniew Marcinkiewicz, lider procesu zarz¹dzania zasobami finansowymi, materia³owymi i informatycznymi; Iwona Gniadek lider podprocesu zarz¹dzania zasobami materia³owymi; Roman Kuœnierski, lider podprocesu zarz¹dzania systemem informatycznym; Jadwiga Œwiszcz-Gniadek, lider procesu zarz¹dzania oddzia³em szpitala; Janusz Stêpieñ, lider procesu udzielania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagro enia ycia; Karina Murawska, lider procesu zarz¹dzania diagnostyk¹ obrazow¹; Lucyna Kie³basa, lider procesu doskonalenia opieki pielêgniarskiej nad chorymi; Halina Kozak, lider procesu zarz¹dzania programem karmienia piersi¹; Wies³awa Czury³o, lider procesu zarz¹dzania zasobami ludzkimi; Gra yna Marciñczyk-Piech, lider procesu zarz¹dzania obiegiem dokumentacji; Andrzej M³ot, lider procesu zarz¹dzania infrastruktur¹ techniczn¹ szpitala, œrodowiskiem i bhp; S³awomir Œwietlikowski, lider podprocesu infrastruktura techniczna szpitala; Barbara Adamczyk, lider podprocesu utrzymania higieny szpitalnej; Andrzej Wasiuk, lider podprocesu bezpieczeñstwa pracy i œrodowiska; Barbara Plewik, lider procesu profilaktyki zaka eñ szpitalnych; Marek Drozdowski, lider procesu zarz¹dzania diagnostyk¹ laboratoryjn¹. 3 Zdrowe ycie

4 US UGI Szpital przyjazny pacjentowi Fot. Jacek Kowalski US UGI W ODDZIA ACH SZPITALA PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <Izba Przyjêæ Ogólna tel. 089/ <Izba Przyjêæ Ginekologiczno-Po³o nicza tel. 089/ <Oddzia³ wewnêtrzny I tel. 089/ Ordynator lek. med. El bieta Domos³awska <Oddzia³ kardiologiczno-internistyczny z pododdzia³em intensywnej opieki kardiologicznej i szybkiej diagnostyki tel. 089/ Ordynator dr n. med. Ryszard Targoñski <Oddzia³ anestezjologii i intens. terapii tel. 089/ Ordynator lek. med. Janusz Stêpieñ <Oddzia³ chirurgii klatki piersiowej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Aleksander Stankiewicz <Oddzia³ chirurgii ogólnej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Tomasz Szewczyk <Oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej tel. 089/ Ordynator dr n. med. Krzysztof Bladowski <Oddzia³ chirurgii szczêkowej tel. 089/ Ordynator lek. med. Leszek Dudziñski <Oddzia³ okulistyczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. S³awomir Zalewski <Oddzia³ laryngologiczny tel. 089/ Ordynator dr n. med. Lidia Zatorska <Oddzia³ ginekologiczno-po³o niczy Ordynator lek. med. Stanis³aw Mariak <Oddzia³ ginekologiczny tel. 089/ <Oddzia³ po³o niczy tel. 089/ <Oddzia³ noworodków i wczeœniaków z pododdzia³em intensywnego nadzoru tel. 089/ Ordynator lek. med. Gra yna Siwiec-Saternus <Oddzia³ urologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Marek abiñski Zdrowe ycie 4

5 US UGI Fot. Jacek Kowalski US UGI SZPITALA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO: <Oddzia³ reumatologii tel. 089/ Ordynator lek. med. Jadwiga Œwikszcz- <Oddzia³ dermatologiczny -Gniadek tel. 089/ Ordynator lek. med. Maria Welenc <Oddzia³ leczenia oty³oœci (komercyjny) tel US UGI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH PORADNIE PRZY UL. MARIAÑSKIEJ 4: <PORADNIA OKULISTYCZNA KONSULTACYJNA, LECZENIA JASKRY I LASEROTERAPII Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA NEUROLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KARDIOLOGICZNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA LECZENIA BÓLU Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel PORADNIE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: <PORADNIA KONSULTACYJNA CHIRURGII SZCZÊKOWEJ Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA PATOLOGII CI Y Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA KONSULTACYJNA DLA NOWORODKÓW I WCZEŒNIAKÓW (porady laktacyjne) tel PORADNIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 30: <PORADNIA REUMATOLOGICZNA I OSTEOPOROZY Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA DERMATOLOGICZNA KONSULTACYJNA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <PORADNIA UROLOGICZNA, SEKSUOLOGII I PATOLOGII WSPÓ YCIA Rejestracja osobista i telefoniczna tel <GABINET DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ (KOMERCYJNY) tel US UGI DIAGNOSTYCZNE <PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY UL. NIEPODLEG OŒCI 44: LABORATORIUM ANALITYCZNE Czynne ca³¹ dobê tel <PRACOWNIA RTG Czynna ca³¹ dobê tel <PRACOWNIE USG Wykonuj¹ badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. Badania ogólne tel , ginekologiczno-po³o nicze tel <PRACOWNIA NIEINWAZYJNYCH BADAÑ SERCA (Echo, Holter, badanie wysi³kowe) Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel <PRACOWNIA ENDOSKOPOWA Wykonuje badania po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu tel lub PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE PRZY AL. WOJ. POLSKIEGO 30: <PRACOWNIA RTG tel <LABORATORIUM ANALITYCZNE tel <TESTY SKÓRNE tel <PRACOWNIA FIZJOTERAPII tel PROMOCJA ZDROWIA <SZKO A RODZENIA Uzgodnienia telefoniczne tel <PROGRAM PROMOCJI KARMIENIA PIERSI Udzia³ ka dej pacjentki przychodz¹cej do porodu. Praktyczn¹ wiedzê uzupe³nia poradnia neonatologiczna z porad¹ laktacyjn¹. Uzgodnienia telefoniczne tel S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ 5 Zdrowe ycie

6 Uroczyste obchody Œwiêta Pielêgniarek i Po³o nych NASZA JAKOŒÆ Dzieñ 12 maja 2007r. by³ dniem, w którym po raz pierwszy w naszym województwie w Audytorium Maximum przy Al. Wojska Polskiego w Olsztynie uroczyste obchody Œwiêta 8800 pielêgniarek i 1054 po³o nych Województwa Warmiñsko-Mazurskiego zorganizowa³y wspólnie Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o nych w Elbl¹gu oraz Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o nych Regionu Warmii i Mazur z Siedzib¹ w Olsztynie. Zgodnie z zaleceniami Miêdzynarodowej Rady Pielêgniarek obchody œwiêta naszej korporacji zawodowej przebiega³y w 2007 roku pod has³em Zdrowie i bezpieczeñstwo pielêgniarek w miejscu pracy. W uroczystoœci wziê³o udzia³ wielu znakomitych goœci, Anna Szyszka Wojewoda Warmiñsko-Mazurski, Anna Wasilewska zastêpca Prezydenta miasta Olsztyn, Urszula Pas³awska Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Adam Sierzputowski Przewodnicz¹cy Konwentu Starostów, Ryszard Wasiñski Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³ka, Genowefa Kmieæ-Baranowska Dyrektor Warmiñsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Ewa Zakrzewska Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Rady Miasta Olsztyna, Zdzis³aw Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy, Ewa Basiñska Zastêpca Dyrektora Wojewódzkiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecni byli równie przedstawiciele œwiata nauki, Czes³aw Ho³dyñski Dziekan Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego i Maria Dynowska Prodziekanem ds. studentów Kierunku Pielêgniarstwo, Leszek Dudziñski Przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Lekarskiej, Tadeusz Politewicz Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy, Elzbieta Butkiewicz Przewodnicz¹ca Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o nych jak te Dyrektorzy Placówek Medycznych. Obecnoœæ tak wielu goœci napawa przekonaniem, i sprawy pielêgniarek i po³o nych nie sa obojêtne dla samorz¹dów lokalnych, zawodowych, administracji pañstwowej, p³atnika œwiadczeñ, organizacji pozarz¹dowych i innych instytucji kreuj¹cych politykê zdrowotn¹ w Regionie Warmii i Mazur. To by³a historyczna chwila kiedy w imieniu cz³onków samorz¹du zawodowego jednoczeœnie na rêce trzech najwa niejszych osób, mogliœmy z³o yæ podziêkowania za podejmowanie trudnych dzia³añ, wymagaj¹cych wysi³ku i determinacji aby umo liwiæ profesjonalne i samodzielne funkcjonowanie naszych zawodów oraz rozwój nowoczesnego pielêgniarstwa. Wieloletnie dzia- ³ania Samorz¹du wymagaj¹ pracy i starañ wielu ludzi, to jednak autorytet przywódzcy jaki gwarantuje Prezes NRPiP doprowadzi³ do zbudowania struktur samorz¹dowych a osi¹gane sukcesy maja zasiêg na miarê Unii Europejskiej, w której mimo przeszkód polskie pielêgniarstwo zajmuje nale yte miejsce. Œwiêto pielêgniarek i po³o nych to chwila szczególna, s³u y temu, aby zatrzymaæ siê za moment w codziennym biegu, znaleÿæ czas na refleksjê, jest okazja dla podziêkowañ za profesjonaln¹ i pe³n¹ poœwiêcenia pracê. Nie zabrak³o podziêkowañ i wyró nieñ dla pielêgniarek i po³o nych naszego Regionu, które wrêczy³a Anna Szyszka Wojewoda Warmiñsko-Mazurski oraz Czes³aw Jerzy Ma³kowski Prezydent Miasta Olsztyn. Dla œrodowiska pielêgniarek i po³o nych najwiêkszym wyró nieniem by³a jednoczesna obecnoœæ na Sali przedstawicieli naszej korporacji zawodowej z Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o nych w Warszawie: dr Urszuli Krzy anowskiej- agowskiej Prezesa I Kadencji, Ilony Tu³odzieckiej Prezesa II i III Kadencji i dr El biety Buczkowskiej Prezesa IV (obecnej) Kadencji Przewodnicz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o nych w Olsztynie wrêczy³a wyró nienia dla pielêgniarek i po³o nych, które wnios³y znacz¹cy wk³ad w rozwój naszych zawodów w ró nych sektorach ochrony zdrowia, miêdzy innymi w opiece stacjonarnej, podstawowej opiece zdrowotnej, œrodowisku nauczania i wychowania, pomocy spo³ecznej, opiece paliatywnej, epidemiologii, lecznictwie psychiatrycznym, medycynie pracy, kszta³ceniu przed i podyplomowym. Wœród wyró nionych nie zabrak³o równie reprezentantek Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. Uroczystoœæ przebiega³a w podnios³ej atmosferze. Wziê³o w niej udzia³ ponad 400 osób. Uczestnicy mieli mo liwoœæ obejrzenia filmu prezentuj¹cego Pielêgniarki i Po³o ne Warmii i Mazur. W czêœci artystycznej wyst¹pi³a grupa taneczna z Centrum Tañca Wasilewski i Felska oraz Zespó³ Czerwony Tulipan. Przedstawiciel ORPiP Iwona Kacprzak Wyró nione pielêgniarki i po³o ne pracuj¹ce w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie: El bieta Cygañska, Wies³awa Jucewicz, Bogumi³a Szymañska, Maria Turowska, Wies³awa Werner-Zinkiewicz Fot. Archiwum Szpitala Zdrowe ycie 6

7 RANKING "RZECZPOSPOLITEJ" Szpital, któremu siê ufa W og³oszonym 25 paÿdziernika ogólnopolskim rankingu szpitali Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie zosta³ sklasyfikowany na 15. miejscu wœród szpitali publicznych. W tegorocznym rankingu uczestniczy³o ³¹cznie 229 szpitali z ok. 730 dzia³aj¹cych w kraju, podczas gdy rok temu by³o ich 248. Ranking za zamówienie Rzeczpospolitej przygotowuje Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia. Ranking uwzglêdnia, które placówki maj¹ najlepszy sprzêt i kadrê, jaka jest ich sytuacja finansowa, czy zdobywaj¹ certyfikaty, w jakich warunkach przebywaj¹ pacjenci. Szpitale dostaj¹ wiêc na przyk³ad punkty za zarz¹dzanie, jakoœæ opieki i komfort pacjenta. Za merytoryczn¹ stronê rankingu od lat odpowiada Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia: presti owa, podlegaj¹ca Ministerstwu Zdrowia jednostka, która przyznaje szpitalom akredytacje. Redakcja nie ingeruje w wyniki, nie robi¹ tego te arbitralnie autorzy ankiety. Szpital mo e zdobyæ maksymalnie 1000 punktów. Aby dostaæ siê do z³otej setki, w bie ¹cym roku trzeba by³o zdobyæ wiêcej punktów ni w ubieg³ym. Czwarta edycja presti owego rankingu Bezpieczny Szpital ukazuje interesuj¹c¹ tendencjê. Tak¹ mianowicie, e z roku na rok uczestnicz¹ce w nim placówki uzyskuj¹ coraz wiêcej punktów w rankingowych ankietach. W rankingu Szpital Miejski uczestniczy od pierwszej jego edycji, w kategorii szpitali wielospecjalistycznych w Olsztynie. Pocz¹tkowo w rankingu bra³o udzia³ sto kilkadziesi¹t placówek, w tym roku a 229 odes³a³o ankiety. W pierwszym roku eby znaleÿæ siê w z³otej setce wystarczy³o nieco ponad 600 punktów. Teraz by³o to co najmniej to 677,59. Tendencjê tê mo emy doskonale zaobserwowaæ na przyk³adzie olsztyñskiego szpitala. W pierwszej edycji rankingu (2004 r.) uzyska³ on 689 punktów, co da³o mu 33 miejsce w zestawieniu. Rok póÿniej punktów by³o du o wiêcej, bo 770, co zaowocowa³o przesuniêciem siê na miejsce 15. W roku 2006 tak e nast¹pi³ wzrost dorobku punktowego. Ale uzyskane 792 punkty spowodowa³y uplasowanie siê szpitala na dalszym miejscu (22) ni rok wczeœniej. Konkurencja równie mocno poprawi³a wyniki. Tegoroczny wynik (821 pkt.) pokazuje, e Szpital Miejski zrobi³ kolejny krok w stronê idea³u, czyli zapewnienia pacjentom maksimum bezpieczeñstwa. Gwarancj¹ tego jest ocena niezale nych ekspertów, wydana na podstawie obiektywnych, porównywalnych danych. Ocena ta sytuuje olsztyñski szpital na 15. miejscu na tle innych czêsto wiêkszych i o lepszym zapleczu szpitali z ca³ego kraju. Granicê 700 punktów, uznawan¹ przez ekspertów za gwarantuj¹c¹ bezpieczeñstwo i dobr¹ jakoœæ us³ug, przekroczy³o 86 szpitali wielospecjalistycznych (wzrost o 9 w por. z ub.r.), 11 monospecjalistycznych (+4) i 6 niepublicznych (-2). Ostatnie miejsce w z³otej setce zdoby³ w tym roku szpital, który uzbiera³ 677,59 pkt. W ubieg³ym roku wystarcza³o 653 punkty. Eksperci przyznaj¹ jednak, e w tegorocznej punktacji nie widaæ jeszcze dwóch wa nych dla szpitali zjawisk: skutków finansowych podwy ek dla personelu medycznego i wielomiesiêcznych strajków. Szpital Miejski w Olsztynie otrzyma³ ³¹cznie 821,71 punktów (792 punkty w 2006 roku) Miejsce w rankingu Nazwa i adres szpitala (województwo) 15 Miejski Szpital Zespolony - Olsztyn, ul. Niepodleg³oœci 44 (warmiñskomazurskie) Ca³kowita liczba uzyskanych punktów ubieg³y rok Punktacja za obszar: Zarz¹dzanie Punktacja za obszar: Jakoœæ opieki Punktacja za obszar: Opieka medyczna Fot. Archiwum Szpitala Ankiety s¹ podzielone na trzy czêœci: za zarz¹dzanie mo na dostaæ maksymalnie 370 punktów, za jakoœæ opieki 300, za opiekê nad pacjentem 330. W czêœci zarz¹dzanie dowiadujemy siê, w jakich warunkach funkcjonuje szpital to tu znajduj¹ siê pytania o spe³nienie wymagañ sanitarnych, infrastrukturê, inwestycjê i konserwacjê sprzêtu medycznego. W tej czêœci przyznajemy te punkty za dobr¹ kondycjê finansow¹ placówek i za informatyzacjê. W czêœci jakoœæ opieki premiujemy placówki, które zdobywaj¹ certyfikaty jakoœci i akredytacje. Bierzemy pod uwagê, czy w szpitalu dzia³a zespó³ monitoruj¹cy bezpieczeñstwo pobytu pacjenta. W trzeciej czêœci opieka nad pacjentem pytamy o warunki w salach operacyjnych i szpitalnych. Punkty dostaj¹ szpitale, które prowadz¹ racjonaln¹ gospodarkê antybiotykami i maj¹ wykszta³con¹, wykwalifikowan¹ kadrê. Metodologia nie zmienia siê od czterech lat dziêki temu mo- emy porównywaæ wyniki ankiety z roku na rok z jednym wyj¹tkiem. Od dwóch lat pytamy szpitale o zdarzenia niepo ¹dane, do których dochodzi w placówkach. Nie odejmujemy jednak punktów, jeœli do nich dosz³o. Zale y nam na tym, by by³y one monitorowane, bo wtedy mo na usun¹æ nieprawid³owoœci, które do nich doprowadzi³y. Zdobyte w tym roku 15 miejsce w rankingu to du e osi¹gniêcie naszego szpitala. Szczególnie bior¹c pod uwagê, e ma on ponad sto lat. Wszystkie szpitale, które nas wyprzedzi³y, to szpitale nowo wybudowane w ci¹gu ostatnich 20 lat. Sama pe³na modernizacja bazy lokalowej przynios³aby kolejne 15 punktów w rankingu, co usytuowa³oby nasz szpital w jego pierwszej dziesi¹tce. Dziêki nieocenionej pomocy miasta budynki szpitala zosta³y ju wyremontowane w trzech czwartych. Musimy zakoñczyæ wiêc modernizacjê pozosta³ej ich czêœci i wybudowaæ pawilon, co pozwoli na przeniesienie do jednego kompleksu oddzia- ³ów z al. Wojska Polskiego. Pomoc miasta w tym roku zaowocowa³a szczególnie doposa eniem w nowoczesny technologicznie sprzêt. Wymienione zosta³y urz¹dzenia na radiologii: dwa aparaty rentgenowskie i dwa aparaty USG, co bardzo podnosi jakoœæ badañ. Nowy sprzêt trafi³ te na Oddzia³ Po³o niczo-ginekologiczny. To wszystko równie znajdzie odbicie w punktacji rankingowej. Jakoœæ zarz¹dzania w MSZ zosta³a oceniona wy- ej ni w wielu szpitalach, które znalaz³y siê na wy szych miejscach rankingu. Pracujemy nad wzrostem jakoœci opieki medycznej, co zale y od wysokich kwalifikacji personelu. O ile wœród lekarzy zdecydowana wiêkszoœæ posiada II stopieñ specjalizacji, to czêœæ œredniego personelu musi siê jeszcze dokszta³ciæ. W tym roku wiele pielêgniarek uzyska³o specjalizacjê, a w przysz³ym uczyni¹ to kolejne. Du ¹ satysfakcjê daje nam te wysoka ocena naszych us³ug przez pacjentów. Na podstawie ankiet satysfakcji pacjentów Centrum Monitorowania Jakoœci tak e prowadzi ranking. I w nim zajêliœmy trzecie miejsce wœród szpitali, które siê takiej ocenie podda³y. 7 Zdrowe ycie

8 Nagrody i wyró nienia POTWIERDZONA JAKOŒÆ 1994 Z³oty bocian, nagroda w konkursie tygodnika Twoje Dziecko miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku miejsce w konkursie Rodziæ po ludzku 1996 tytu³ Szpital przyjazny dziecku WHO i UNICEF miejsce w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w województwie oddzia³ wewnêtrzny I w rankingu Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oraz 1. m. w regionie w ogólnopolskim rankingu Z³ota setka szpitali publicznych 2002 Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ na wszystkie us³ugi medyczne: Akredytacja Szpitala oraz Certyfikat ISO m. w II Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej I w rankingu Newsweeka m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej II w rankingu Newsweeka m. w konkursie Czy dobrze s³yszy WOŒP 2003 Grafika Or³a bia³ego wyró nienie od Rzeczpospolitej m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna w regionie m. w kraju oddzia³u okulistyki w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u chirurgii ogólnej, ranking Wprost m. w kraju oddzia³u ginekologii w rankingu Wprost miejsce w kraju oddzia³u ortopedyczno-urazowego w rankingu Wprost m. w kraju oddzia³u urologii w rankingu Wprost 2003 Wyró nienie w IX edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2003 Wyró nienie w III Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w kraju dla oddz. okulistyki i chirurgii ogólnej wg Newsweeka m. w plebiscycie Najlepsza placówka medyczna województwa warmiñsko-mazurskiego Wielkie Serce m. w regionie w kategorii Najlepszy szpital publiczny w regionie oraz 33. w kat. Najlepszy szpital publiczny w Polsce 2004 wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko-Mazurskiej Nagrody Jakoœci m. w ogólnopolskim rankingu na Najlepszy Szpital w kategorii Chirurgia tygodnik Wprost m. w rankingu Gazety Olsztyñskiej na najlepsz¹ placówkê Warmii i Mazur m. w kraju w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w Polsce oraz 2. m. w regionie w kat. Najlepszy Szpital Publiczny w woj. warmiñskomazurskim w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 2005 nominacja oddzia³u okulistyki w konkursie Najlepszy produkt i us³uga Warmii i Mazur w kategorii us³ugi medyczne 2005 Certyfikat Akredytacja Szpitala do r Certyfikat SZJ ISO 90001:2000 na wszystkie us³ugi medyczne w oddzia³ach szpitalnych, poradniach przyszpitalnych i promocji karmienia piersi¹ do r Certyfikat SZJ ISO 9001:2000 dla Laboratorium analitycznego Miejskiego Szpitala Zespolonego na us³ugi diagnostyczne do r m. w kat. Najlepszy szpital w woj. warmiñsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A m. w kraju w kategorii Z³ota Setka Szpitali Publicznych w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Medical Rating S.A Wyró nienie w IV Edycji Warmiñsko Mazurskiej Nagrody Jakoœci 2005 Wyró nienie w XI Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. ortopedii w wszczepianiu endoprotezy stawu biodrowego 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce Wprost : 19. m. okulistyki w leczeniu jaskry; 11. m. okulistyki w wyciêciu cia³a szklistego (odwarstwianie siatkówki lub retinopatii cukrzycowej); 13. m. okulistyki w leczeniu odwarstwienia siatkówki; 9. m. ginekologii w rankingu ogólnym; 10. m. ginekologii w usuwaniu miêœniaków i innych zmian macicy; 10. m. ginekologii w rekonstrukcjach przepony moczowo-p³ciowej i mocowaniu narz¹dów rodnych miednicy mniejszej przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nieotrzymaniu moczu; 13. m. ginekologii w usuwaniu zmian szyjki macicy 2005 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST : 8. m. urologii w rankingu ogólnym; 10. m. urologii w du ych operacjach urologicznych; 10. m. urologii w leczeniu kamicy uk³adu moczowego; 3. m. urologii w zabiegach endoskopowych m. w rankingu 100 najwiêkszych firm Warmii i Mazur 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osiagniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego obrony cywilnej m. w kraju w kategorii: Z³ota Setka Szpitali Publicznych, w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej m. w kategorii: Najlepszy szpital w województwie warmiñskomazurskim w Ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej 2006 Wyró nienie Prezydenta Miasta Olsztyn za osi¹gniêcia w realizacji zadañ zarz¹dzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 2006 Laureat XII Edycji Polskiej Nagrody Jakoœci w kategorii organizacje publiczne s³u ba zdrowia 2007 Ranking na najlepsze szpitale w Polsce WPROST: 10. m. oddzia³u chirurgii urazowo-rtopedycznej w kategorii najlepsze Szpitale ; 5. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu biodrowego; 9. m. w kategorii wszczepianie endoprotezy stawu kolanowego; 11. m. w kategorii artroskopie, czyli endoskopowe badanie i operowanie stawów; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii Najlepsze Szpitale Ginekologiczne ; 11. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie zmian w szyjce macicy ; 18. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii operacyjne rekonstrukcje przepony moczowo-p³ciowej i mocowanie narz¹dów rodnych przy wypadaniu narz¹dów p³ciowych i nietrzymaniu moczu ; 9. m. oddzia³u ginekologicznego w kategorii usuwanie miêœniaków i innych zmian w trzonie macicy 2007 Nagroda marsza³ka Najlepsi z najlepszych Fot. Jacek Kowalski Zdrowe ycie 8

9 POTWIERDZONA JAKOŒÆ Najlepsze po³o ne ze Szpitala Miejskiego 15 paÿdziernika 2007 roku w Salach Kopernikowskich olsztyñskiego zamku odby³a siê wielka gala Wielkiego Serca Kategoria Najpopularniejsza po³o na zosta³a zdominowana przez po³o ne naszego szpitala 1. Danuta Gamdzyk / Szpital Miejski w Olsztynie 2. Katarzyna Gleszczyñska / Szpital Miejski Olsztynie 3. Danuta Piskorz / Szpital Miejski w Olsztynie W kategorii Najpopularniejsza pielêgniarka na drugim miejscu znalaz³a siê Gra yna Knop, pielêgniarka oddzia³u urologii naszego szpitala Fot. Archiwum Szpitala 9 Zdrowe ycie

10 STYL YCIA W zdrowym ciele yjemy w œwiecie, w którym czas, a w³aœciwie jego brak odgrywa g³ówn¹ rolê. Podporz¹dkowujemy nasze ycie ci¹g³ej pracy, pogoni za pieniêdzmi, czêsto zapominaj¹c o odpoczynku, chwili dla siebie, o w³asnym zdrowiu. Taki nowoczesny tryb ycia bardzo czêsto idzie w parze z triad¹ dolegliwoœci stresem, zmêczeniem i bezsennoœci¹. Mens sana in corpore Sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch to staro ytne powiedzenie niesie ze sob¹ mnóstwo prawdy. Dlatego niezwykle wa na jest umiejêtnoœæ zachowania odpowiednich proporcji pomiêdzy ciê k¹ prac¹, a chwil¹ relaksu i wytchnienia. g g g DESIDERATA PrzechodŸ spokojnie przez ha³as i poœpiech i pamiêtaj, jaki spokój, mo na znaleÿæ w ciszy. O ile to mo liwe, bez wyrzekania siê siebie, b¹dÿ na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj sw¹ prawdê jasno i spokojnie i wys³uchaj innych, nawet têpych i nieœwiadomych, oni te maj¹ swoj¹ opowieœæ. Unikaj g³oœnych i napastliwych, s¹ udrêk¹ ducha. Porównuj¹c siê z innymi, mo esz staæ siê pró ny lub zgorzknia³y, zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie. Niech twoje osi¹gniêcia, zarówno jak i plany, bêd¹ dla ciebie Ÿród³em radoœci. Wykonuj sw¹ pracê z sercem, jakkolwiek by³aby skromna; j¹ jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. B¹dŸ ostro ny w interesach, na œwiecie bowiem pe³no oszustwa, niech ci to jednak nie zas³oni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi d¹ y do wznios³ych idea³ów i wszêdzie ycie jest pe³ne heroizmu. B¹dŸ sob¹, zw³aszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodÿ cynicznie do mi³oœci, albowiem wobec osch³oœci i rozczarowañ ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzaj¹, z wdziêkiem wyrzekaj¹c siê spraw m³odoœci. Rozwijaj si³ê ducha, aby mog³a ciê os³oniæ w nag³ym nieszczêœciu.nie drêcz siê tworami wyobraÿni Wiele obaw rodzi siê ze znu enia i samotnoœci. Obok zdrowej dyscypliny b¹dÿ dla siebie ³agodny. Jesteœ dzieckiem wszechœwiata nie mniej ni drzewa i gwiazdy. Masz prawo byæ tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, wszechœwiat jest bez w¹tpienia na dobrej drodze. Tak wiêc yj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek siê trudnisz i jakiekolwiek s¹ twoje pragnienia.w zgie³ku i pomieszaniu ycia zachowaj spokój ze sw¹ dusz¹. Przy ca³ej z³udnoœci i znoju i rozwianych marzeniach jest to piêkny œwiat. B¹dŸ uwa ny. D¹ do szczêœcia. Autorem tego s³ynnego dzie³a jest Max Ehrmann, poeta i prawnik amerykañski. Tekst powsta³ w 1920 roku. Wiêcej na ten temat na stronie: Œwiatowa Organizacja Zdrowia zdefiniowa³a zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i spo³ecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa. Oznacza to, e zdrowie to miêdzy innymi: g odpornoœæ na choroby i dolegliwoœci g zdolnoœæ radzenia sobie z problemami g sprawnoœæ fizyczna i intelektualna g zdolnoœæ wype³niania ról yciowych i zawodowych g poczucie si³y chêci do ycia i witalnoœæ g równowaga i harmonia psychiczna W tym sensie zdrowie jest podstaw¹, warunkiem dobrego ycia, a nie jego celem. Tak rozumiane zdrowie mo na nie tylko ochraniaæ, ale umacniaæ i rozwijaæ. Prezentujemy krótki test, opracowany przez Public Health Service, który pozwoli Ci oceniæ, w jakim stopniu dbasz o swoje zdrowie. Zachowania uwzglêdnione w teœcie zalecane s¹ dla wiêkszoœci Amerykanów. Niektóre zalecenia nie s¹ przeznaczone dla osób cierpi¹cych na pewne choroby przewlekle lub niepe³nosprawnych oraz dla kobiet w ci¹ y. Te osoby wymagaj¹ specjalnych zaleceñ lekarskich. Palenie papierosów je eli nigdy nie pali³eœ wpisz wynik 10 pkt. i przejdÿ do nastêpnej czêœci. 1. Unikam palenia papierosów: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 2. Palê jedynie papierosy o niskiej zawartoœci substancji smolistych i nikotyny: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. g g g Alkohol i œrodki farmakologiczne 1. Unikam picia napojów alkoholowych: prawie zawsze 4 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 2. Unikam u ywania alkoholu oraz innych œrodków psychoaktywnych (zw³aszcza nielegalnych) jako sposobu radzenia sobie ze stresuj¹cymi sytuacjami lub problemami yciowymi: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 3. Dbam o to, eby nie piæ alkoholu, gdy przyjmujê okreœlone leki (nasenne, przeciwbólowe, przeciwprzeziêbieniowe i przeciwalergiczne) lub gdy jestem w ci¹ y: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 4. Przyjmuj¹c leki, przepisywane przez lekarza i ogólnodostêpne, czytam wskazania podane na opakowaniu i stosujê siê do nich: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. g g g Nawyki ywieniowe 1. Codziennie jem rozmaite produkty, takie jak owoce i warzywa, pieczywo pe³noziarniste, kasze, chude miêso, nabia³, groch i fasolê, orzechy i nasiona: prawie zawsze 4 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 2. Ograniczam iloœæ spo ywanych t³uszczów, nasyconych kwasów t³uszczowych i cholesterolu (w³¹czaj¹c w to t³uszcze wystêpuj¹ce w miêsie, jajkach, maœle, œmietanie oraz podrobach: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 3. 0graniczam spo ycie soli, u ywaj¹c do gotowania niewielkiej jej iloœci, nie sol¹c gotowych dañ i unikaj¹c s³onych przek¹sek: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 4. Unikam spo ywania du ej iloœci cukru (zw³aszcza lepkich cukierków lub s³odzonych napojów): prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. g g g Æwiczenia sprawnoœci fizycznej 1. Utrzymujê po ¹dan¹ wagê cia³a, unikam nadwagi i niedowagi: prawie zawsze 3 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 2. Intensywnie æwiczê przez minut, co najmniej 3 razy w tygodniu (np; bieganie, p³ywanie, szybki spacer): prawie zawsze 3 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 3. Wykonujê æwiczenia zwiêkszaj¹ce tonus miêœniowy przez minut, co najmniej 3 razy w tygodniu: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 4. Poœwiêcam czêœæ wolnego czasu na udzia³ w indywidualnych, rodzinnych lub innych formach aktywnoœci, podnosz¹cych sprawnoœæ fizycznej (np. uprawa ogródka, sport): prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. g g g Kontrola stresu 1. Mam pracê lub robiê coœ, co przynosi mi radoœæ: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 2. Bez trudu siê relaksujê i wyra am swoje uczucia: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 3. Wczeœnie przewidujê i przygotowujê siê na przyjêcie wydarzeñ, które mog¹ okazaæ siê stresuj¹ce: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 4. Mam bliskich przyjació³, krewnych lub inne osoby z którymi mogê rozmawiaæ na tematy osobiste i zwracaæ siê do nich, w razie potrzeby, o pomoc: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. Zdrowe ycie 10

11 STYL YCIA zdrowy duch 5. Uczestniczê w grupowych formach dzia³alnoœci ( koœció³, organizacje œrodowiskowe ) lub realizujê zainteresowania, które sprawiaj¹ mi przyjemnoœæ: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. g g g Bezpieczeñstwo 1. Jad¹c samochodem zapinam pasy bezpieczeñstwa: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 2. Unikam prowadzenia samochodu pod wp³ywem alkoholu lub innych œrodków farmakologicznych: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 3. Przestrzegam przepisów drogowych i ograniczeñ prêdkoœci: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 4. Ostro nie obchodzê siê z substancjami i urz¹dzeniami potencjalnie niebezpiecznymi (œrodki czystoœci, urz¹dzenia elektryczne): prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. 5. Unikam palenia papierosów w ³ó ku: prawie zawsze 2 pkt, czasami 1 pkt, prawie nigdy 0 pkt. g g g Co oznacza Twój wynik? 9 lub 10 punktów Wspaniale! Udzielone odpowiedzi œwiadcz¹ o tym, e zdajesz sobie sprawê ze znaczenia tych zachowañ dla Twojego zdrowia. Co wa ne, wykorzystujesz tê wiedzê w praktyce, wdra- aj¹c korzystne dla zdrowia nawyki. Je eli dalej tak bêdziesz postêpowaæ, obszar ten nie bêdzie stanowi³ zagro enia dla Twojego zdrowia. Prawdopodobnie mo esz s³u yæ jako przyk³ad dla rodziny i przyjació³. W tej czêœci uzyska³eœ bardzo dobre wyniki, warto wiêc mo e zwróciæ uwagê na inne obszary, gdzie wyniki nie s¹ tak rewelacyjne. 6-8 punktów To, jak siê zachowujesz w tym obszarze, jest dobre dla zdrowia, ale mo na wprowadziæ pewne ulepszenia. Przyjrzyj siê raz jeszcze pozycjom, w których zaznaczy³eœ odpowiedÿ Czasami lub Prawie nigdy Jakie zmiany w swoim zachowaniu móg³byœ wprowadziæ, aby uzyskaæ lepszy wynik? Nawet ma³a zmiana mo e czêsto poprawiæ stan zdrowia. 3-5 punktów Twoje zdrowie jest zagro one! Mo e chcia³byœ dowiedzieæ siê czegoœ o ryzyku, na jakie siê nara asz i powodach, dla których warto zmieniæ niektóre zachowania. Byæ mo e potrzebujesz pomocy w skutecznym wprowadzaniu niezbêdnych zmian. W obu przypadkach istnieje mo liwoœæ uzyskania pomocy. 0-2 punkty Na pewno myœlisz o swoim zdrowiu poniewa wype³ni³eœ test, ale odpowiedzi œwiadcz¹, e wystawiasz zdrowie na powa ne i zbêdne ryzyko. Byæ mo e nie zdajesz sobie sprawy z tego ryzyka i nie wiesz, co mo na zrobiæ. Jeœli chcesz, ³atwo mo esz zdobyæ informacje i uzyskaæ niezbêdn¹ pomoc. Nastêpny krok nale y do Ciebie. g g g Co robiæ dalej? Zacznij od zadania sobie kilku uczciwych pytañ: Czy dok³adam wszelkich starañ, aby zachowaæ pe³niê zdrowia? Jakie kroki mogê podj¹æ, aby poczuæ siê lepiej? Czy jestem gotów zacz¹æ od zaraz? Je eli uzyska³eœ niskie wyniki w teœcie, zastanów siê, jakich zmian chcesz dokonaæ, aby poprawiæ sytuacjê. Mo esz wybraæ tê dziedzinê ycia, w której, Twoim zdaniem, masz najwiêksze szansê na sukces i na pocz¹tek tam wprowadzaæ zmiany. Kiedy poprawisz wynik w tej dziedzinie, przejdÿ dalej. Je eli próbowa³eœ ju zmieniaæ swoje nawyki (rzuciæ palenie, regularnie æwiczyæ), nie zniechêcaj siê brakiem sukcesów. Trudnoœci mog³y byæ spowodowane czynnikami, o których nigdy nie myœla³eœ takimi jak oddzia³ywanie reklam lub brakiem wsparcia i zachêty. Zrozumienie wp³ywu tych czynników to wa ny krok w kierunku radzenia sobie z nimi. g g g Mo esz zacz¹æ ju w tej chwili W teœcie, który w³aœnie wype³ni³eœ, zawarte by³y liczne wskazówki, pomagaj¹ce zmniejszyæ ryzyko choroby i przedwczesnej œmierci. Oto najwa niejsze z nich: g Unikaj papierosów. Palenie papierosów to g³ówna, mo liwa do unikniêcia, przyczyna chorób i przedwczesnych zgonów. Papierosy s¹.szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ci¹ y i ich nie narodzonych dzieci. Osoby rzucaj¹ce palenie s¹ mniej zagro one chorobami serca i nowotworami. Pomyœl dwa razy, zanim zapalisz nastêpnego papierosa. Je eli zamierzasz dalej paliæ, zmniejsz liczbê wypalanych papierosów albo wybierz gatunek zawieraj¹cy mniej substancji smolistych i nikotyny. g Zachowaj umiar w piciu. Alkohol zmienia nastrój i zachowania. Wiêkszoœæ ludzi potrafi kontrolowaæ iloœæ wypijanego alkoholu i unikaæ niepo ¹danych, czêsto szkodliwych skutków picia. Czêste picie alkoholu w du ych iloœciach mo e prowadziæ do marskoœci w¹troby, wiod¹cej przyczyny œmierci. Statystyki dowodz¹, e prowadzenie samochodu pod wp³ywem alkoholu jest czêst¹ przyczyn¹ œmiertelnych lub prowadz¹cych do kalectwa wypadków. Je eli wiec pijesz, zachowaj umiar. g Zachowuj ostro noœæ, przyjmuj¹c œrodki farmakologiczne. Za ywanie wiêkszej iloœci œrodków farmakologicznych zarówno legalnych, jak i nielegalnych stanowi obecnie jedno z najwiêkszych zagro eñ dla zdrowia. Nawet leki przepisane przez lekarza mog¹ byæ niebezpieczne, je eli przyjmiesz je, pij¹c alkohol lub bêdziesz po ich za yciu prowadzi³ samochód. Ci¹g³e przyjmowanie œrodków uspokajaj¹cych mo e spowodowaæ problemy somatyczne i psychiczne. Za ywanie nielegalnych œrodków psychoaktywnych, takich jak marihuana, heroina i eksperymentowanie z nimi mo e mieæ wiele szkodliwych nastêpstw, a nawet spowodowaæ œmieræ. g Jedz rozs¹dnie. Osoby oty³e s¹ bardziej zagro one cukrzyc¹, chorobami pêcherzyka ó³ciowego i nadciœnieniem. Warto wiêc utrzymywaæ w³aœciw¹ wagê cia³a. Zdrowe nawyki ywieniowe to tak e ograniczanie spo ywania t³uszczów (zw³aszcza zawieraj¹cych nasycone kwasy t³uszczowe), cholesterolu, cukru i soli. Je eli musisz jeœæ przek¹ski, staraj siê siêgaæ po œwie e owoce i warzywa. Bêdziesz siê lepiej czuæ i lepiej wygl¹daæ. g Regularnie uprawiaj æwiczenia fizyczne. Prawie ka dy mo e czerpaæ korzyœci z æwiczeñ fizycznych i s¹ æwiczenia, które mo e wykonywaæ prawie ka dy. (Je eli masz w¹tpliwoœci, skonsultuj siê z lekarzem) minut æwiczeñ 3 razy w tygodniu wystarczy, by mieæ zdrowsze serce, pozbyæ siê nadmiaru t³uszczu, poprawiæ stan zwiotcza³ych miêœni i lepiej spaæ. Pomyœl, jak te zmiany mog¹ wp³yn¹æ na Twoje samopoczucie! g Naucz siê radziæ sobie ze stresem. Stres to normalny element ycia; ka dy musi siê z nim zmagaæ. Przyczyn¹ stresów mog¹ byæ wydarzenia dobre lub z³e, po ¹dane lub niepo ¹dane (np. awans albo utrata wspó³ma³ onka). Stres nie musi stanowiæ problemu, je eli wiemy, jak sobie z nim radziæ. Niezdrowe reakcje na stres zbyt szybkie, ryzykowne prowadzenie samochodu, nadmierne picie alkoholu lub przed³u aj¹ca siê wœciek³oœæ b¹dÿ gniew mog¹ zrodziæ wiele problemów somatycznych i psychicznych. Nawet gdy jesteœ bardzo zajêty, znajdÿ codziennie kilka minut, aby zwolniæ tempo i zrelaksowaæ siê. Rozmowa o problemie z kimœ, komu ufasz, mo e czêsto pomóc w znalezieniu w³aœciwego rozwi¹zania. Naucz siê odró niaæ sprawy, o które warto walczyæ od tych mniej istotnych. g Dbaj o bezpieczeñstwo. Traktuj priorytetowo kwestiê bezpieczeñstwa, zarówno w domu, jak i w pracy, w szkole, w czasie zabawy. Zapinaj pasy bezpieczeñstwa i przestrzegaj przepisów. Œrodki toksyczne i niebezpieczne narzêdzia trzymaj w miejscu niedostêpnym dla dzieci i umieœæ numery telefonów alarmowych obok swojego aparatu. Kiedy zdarzy siê coœ nieoczekiwanego, bêdziesz przygotowany. 11 Zdrowe ycie

12 PORADY Aby dziecko ros³o KONTYNUUJEMY TEMAT O DOLEGLIWOŒCIACH I METODACH LECZENIA / 4 Choroby zakaÿne wieku dzieciêcego Nazw¹ choroby wieku dzieciêcego okreœla siê ró ne choroby zakaÿne, takie jak gor¹czka trzydniowa, odra, ró yczka, œwinka, ospa wietrzna, szkarlatyna, które przewa nie wystêpuj¹ u dzieci i s¹ bardzo zaraÿliwe. Stosuj¹c szczepienia, chronimy organizm dziecka przed zachorowaniem na wiele z tych chorób. Wiêkszoœæ zakaÿnych chorób u dzieci przebiega obecnie ³agodniej ni dawniej (szczepienia). Nale y zdawaæ sobie sprawê, e ka da wirusowa choroba mo e stwarzaæ zagro enie powik³aniami, dlatego mimo dobrego stanu dziecka, powinno ono przebywaæ w domu i okres rekonwalescencji powinien trwaæ odpowiednio d³ugo. Dziecko nie powinno przebywaæ w towarzystwie innych dzieci, poniewa je zaka a. Wiêkszoœæ zakaÿnych chorób wirusowych powoduje znaczny spadek odpornoœci dziecka i dlatego poci¹ga za sob¹ czêste zachorowania na inne choroby infekcyjne. g g g GOR CZKA TRZYDNIOWA Gor¹czka trzydniowa to choroba zakaÿna wystêpuj¹ca czêsto u dzieci miêdzy 6 a 36 miesi¹cem ycia. Nazwana jest inaczej rumieniem nag³ym. Okres jej inkubacji wynosi od 5 do 15 dni. Choroba ta jest ³agodna infekcj¹ wirusow¹ trwaj¹c¹ od 3 do 5 dni. Objawy Rozpoczyna siê nag³ym wyst¹pieniem wysokiej temperatury stopni C i nie jest poprzedzona adnymi innymi objawami. Trwa oko³o 2-3 dni (rzadziej do 5). Gdy temperatura zaczyna spadaæ na tu³owiu dziecka pojawia siê plamista czerwona wysypka, która szybko znika z tu³owia i pojawia siê na szyi, rêkach i nogach. W chwili pojawienia siê wysypki dziecko przestaje byæ Ÿród³em zaka enia dla innych dzieci. Co mo esz zrobiæ obni aæ temperaturê (ch³odne ok³ady na czo³o i kark, przecieranie cia³a g¹bk¹ moczon¹ w letniej wodzie), g podawaæ du e iloœci p³ynów ( gdy dziecko nie chce jeœæ nie nale y go do tego zmuszaæ). g w czasie trwania gor¹czki dziecko powinno zostaæ w domu do chwili wyst¹pienia wysypki g stosowaæ farmaceutyczne œrodki przeciwgor¹czkowe,, Kiedy nale y zg³osiæ siê do lekarza Przebieg choroby zale y od tego, jak wysok¹ temperaturê ma dziecko i jak j¹ znosi. W ekstremalnych przypadkach mo e dostaæ drgawek. Choroba nie jest niebezpieczna i nie powoduje powik³añ. Jeœli podejrzewasz i twoje dziecko ma gor¹czkê trzydniow¹ wezwij lekarza, aby potwierdzi³ twoj¹ diagnozê. Jeœli wyst¹pi¹ drgawki zrób to natychmiast! g g g ODRA Jest chorob¹ wirusow¹. ród³em zaka enia jest inne chore dziecko, a przenoszenie infekcji odbywa siê drog¹ kropelkow¹ (kaszel, kichanie). Okres wystêpowania (tzn. stan w którym dziecko jest ju zaka one, ale jeszcze nie ma objawów klinicznych) wynosi od 9-14 dni. Najwiêksza zakaÿnoœæ wystêpuje na 5 dni przed pojawieniem siê wysypki oraz 4 od chwili jej ukazania siê. Objawy g gor¹czka, zaczerwienione oczy i œwiat³owstrêt (nie yt spojówek), katar, ból gard³a i kaszel. kaszel jest czêsto bardzo mêcz¹cy i suchy. Twarz dziecka wygl¹da jak po d³ugotrwa³ym p³aczu. g nastêpnie pojawia siê wysypka gruboplamista, zlewaj¹ca siê pocz¹tkowo za uszami, nastêpnie przechodzi na twarz i szyjê, a potem na tu³ów i koñczyny. g œluzówki jamy ustnej s¹ zaczerwienione. Od chwili ukazania siê wysypki (po 4-5 dniach) temperatura opada i dziecko powoli wraca do zdrowia. Kiedy zg³osiæ siê do lekarza W niektórych przypadkach, zw³aszcza u dzieci ze zmniejszon¹ odpornoœci¹, odra mo e mieæ przebieg szczególnie ciê ki (wysypka krwotoczna). Najczêstszym powik³aniem odry jest zapalnie ucha, zapalenie krtani (mo e przebiegaæ z du ¹ dusznoœci¹), zapalenie p³uc, miêœnia sercowego oraz najgroÿniejsze powik³anie odrowe zapalenie mózgu. Do³¹czenie siê powik³añ czêsto manifestuje siê ponownym skokiem gor¹czki i w takim przypadku nale y niezw³ocznie poprosiæ lekarza. g g g RÓ YCZKA Jest chorob¹ wirusow¹, Ÿród³em zaka enia jest chory cz³owiek. Zaka enie nastêpuje drog¹ kropelkow¹, a okres wylêgania trwa dni. Dziecko zaka a ju na 7 dni przed wyst¹pieniem wysypki i trwa jeszcze 14 dni od momentu jej pojawienia siê. Objawy g umiarkowana gor¹czka. Stan dziecka dobry. g wysypka drobna, ró owa, grudkowa na ca³ym ciele. g charakterystyczne jest powiêkszenie wêz³ów ch³onnych potylicznych oraz powiêkszenie œledziony. Leczenie Przebieg choroby najczêœciej jest lekki i nie wymaga leczenia. Najwiêksze niebezpieczeñstwo stwarza zaka enie ró yczk¹ kobiety w ci¹ y (je eli na ni¹ nie chorowa³a w dzieciñstwie). Przebieg tej choroby mo e powodowaæ ca³y szereg wad rozwojowych p³odu (oczu, mózgu, serca, g³uchota). Je eli kobieta w ci¹ y zetknie siê z ró yczk¹ powinna zg³osiæ siê do lekarza. g g g ŒWINKA Jest chorob¹ wirusow¹, zaka enie dokonuje siê drog¹ kropelkow¹. Okres wylêgania to dni. Niemowlêta nie choruj¹ ze wzglêdu na odpornoœæ wrodzon¹ uzyskan¹ od matki. Zaka enia czêsto przebiegaj¹ bezobjawowo. U wiêkszoœci doros³ych stwierdza siê istnienie przeciwcia³. Objawy g gor¹czka, czasem wysoka. g znaczna bolesnoœæ powiêkszonych obrzêkniêtych œlinianek przyusznych, pod uchwowych i podjêzykowych. Twarz jest obrzêkniêta. Ból œlinianek nasila siê przy kwaœnym smaku potraw. Wirus œwinki atakuje oprócz œlinianek tak e trzustkê. g do³¹czenie siê bólów brzucha i wymiotów œwiadczy o obecnoœci stanu zapalnego tego narz¹du. g niekiedy zapaleniu œlinianek towarzyszy silny ból g³owy oraz wymioty, co œwiadczy o wspó³istnieniu zapalenia opon mózgowych (towarzyszy oko³o 1/3 przypadków). Co mo esz zrobiæ Œwinka nie ma leczenia przyczynowego. Ból œlinianek mo na zmniejszyæ podaj¹c dziecku Paracetamol, a tak e owijaj¹c szyjê cienk¹ flanelk¹ lub wat¹. Kiedy udaæ siê do lekarza W wypadku do³¹czaj¹cych siê bólów brzucha lub g³owy nale y skonsultowaæ siê z lekarzem. Do ca³kowitego ust¹pienia obrzêku œlinianek dziecko musi pozostaæ w domu. g g g OSPA WIETRZNA Zaka enie wirusowe. Wirus ospy wietrznej mo e wywo³ywaæ dwie postaci choroby: ospê wietrzn¹ oraz pó³pasiec. Postaæ choroby zale y od stanu immunologicznego pacjenta. Do zaka enia dochodzi drog¹ kropelkow¹. Dziecko zaka one jest ju 2 dni przed wyst¹pieniem wysypki. ZakaŸnoœæ koñczy siê dopiero gdy wszystkie pêcherzyki przyschn¹. Okres wystêpowania trwa dni. Zdrowe ycie 12

13 PORADY zdrowo Objawy g gor¹czka oraz charakterystyczna wysypka pojawiaj¹ca siê rzutami w odstêpach co parê godzin. Takich rzutów wysypki mo e byæ kilka do kilkunastu. Wykwity maj¹ charakter pêcherzyków wype³nionych jasnym p³ynem, od wielkoœci ³ebka szpilki do wielkoœci grochu. g charakterystyczne jest pojawienie siê wysypki na ow³osionej skórze g³owy. Podobne wykwity mog¹ pojawiaæ siê równie na œluzówkach jamy ustnej i narz¹dach p³ciowych. Co mo esz zrobiæ Pêcherzyki pêkaj¹ i zasychaj¹ w strupki. Dziecko skrobi¹c siê mo e zakaziæ skórê bakteriami ropnymi. Trzeba temu zapobiegaæ, bo wówczas po odpadniêciu strupków pozostaj¹ blizny. Krostki i strupki smarujemy specjalnym p³ynnym pudrem (dostêpnym w aptekach), aby zmniejszyæ œwi¹d. Ma on równie dzia³anie odka aj¹ce. Miejsca zainfekowane mo na posmarowaæ roztworem wodnym gentiany. Kiedy udaæ siê do lekarza g szczególnie ciê ko przechodz¹ ospê dzieci z niedoborami odpornoœci i wówczas jest niezbêdna kilkukrotna obecnoœæ lekarza, aby stwierdziæ czy nie wystêpuj¹ powik³ania. Dzieci chore na ospê wietrzn¹ powinny byæ izolowane a do czasu kiedy strupki odpadn¹. g w przebiegu ospy jako powik³ania mog¹ wyst¹piæ objawy ze strony oœrodkowego uk³adu nerwowego (np. zaburzenia równowagi) nale y wówczas niezw³ocznie skontaktowaæ siê z lekarzem. g g g SZKARLATYNA Nazywana jest inaczej p³onic¹. Wystêpuje doœæ rzadko, najczêœciej w okresie jesienno-zimowym. Mo na na ni¹ chorowaæ kilka razy poniewa s¹ a cztery rodzaje bakterii, którymi siê mo na zaraziæ, wiêc gdy dziecko uodporni siê na jeden szczep bakterii, mo e zachorowaæ ponownie zaka one innym. Okres inkubacji szkarlatyny wynosi 2 do 4 dni. Objawy g pojawienie siê wysokiej temperatury i silnych bóli gard³a, g ob³o enie jêzyka bia³ym nalotem które po dwóch, trzech dniach zmienia kolor na malinowy, g silne zaczerwienienie podniebienia miêkkiego i jêzyczka, g pojawienie siê na skórze drobnych czerwonych kropeczek wielkoœci g³ówki od szpilki (najpierw na piersiach i szyi), g przybranie przez skórê koloru p³omiennie czerwonego, g brak wysypki wokó³ ust i nosa, g po ust¹pieniu wysypki ³uszczenie skóry. Najpierw na twarzy, potem na tu³owiu i na koñcu na d³oniach i podeszwach stóp. Przyczyny Bakterie p³onicy mog¹ byæ przenoszone drog¹ kropelkow¹, przez zainfekowane przedmioty, a nawet przez osoby zdrowe (np. na nie umytych rêkach). Co mo esz zrobiæ Zg³osiæ siê do lekarza. Konieczne jest jak najszybsze podanie antybiotyku (z grupy penicylin) i w miarê potrzeby leków ³agodz¹cych ból gard³a i przeciwgor¹czkowych. Ponadto mo esz g obni aæ temperaturê domowymi sposobami (ok³ady z wody o temperaturze 2 stopnie ni szej od temp. cia³a dziecka na czo- ³o, ³ydki lub pachwiny, g podawaæ ciep³e lekko os³odzone napoje (np. herbatka z kwiata lipy z dodatkiem cytryny os³odzona miodem), g dziecko powinno le eæ w ³ó ku przynajmniej przez tydzieñ a przez kolejny nie mo e siê forsowaæ. UWAGA Jeœli po krótkiej przerwie wasze dziecko znów zachoruje, mo e to oznaczaæ, e ktoœ z rodziny jest nosicielem paciorkowca. Mo - na to sprawdziæ poprzez zrobienie wymazów z gard³a wszystkim cz³onkom rodziny, jeœli ktoœ oka e siê nosicielem, lekarz najprawdopodobniej przepisze mu kuracjê antybiotykow¹. Joanna Szymankiewicz-Czu daniuk lekarz specjalista w zakresie pediatrii Fot. Jacek Kowalski 13 Zdrowe ycie

14 KWALIFIKACJE Wspólnie o planach i naszej pracy Dobieg³a koñca IV Kadencja Samorz¹du Zawodowego Pielêgniarek i Po³o nych w latach , kadencja pracowita i twórcza. By³ to okres, w którym by³o nam dane aktywnie uczestniczyæ w procesie dynamicznych zmian ustawodawstwa, przekszta³ceñ systemowych w ochronie zdrowia i transformacji opieki zdrowotnej. Minione cztery lata obfitowa³y w szereg wydarzeñ, w których czynnie uczestniczyliœmy, a celem ich by³o zwiêkszenie obszaru samodzielnej dzia³alnoœci pielêgniarstwa, poprawa warunków pracy i p³acy pielêgniarek i po³o nych, podwy szanie kwalifikacji, wzrost presti u zawodowego. Od naszego wk³adu pracy zale a³a skutecznoœæ samorz¹dowych inicjatyw. OdpowiedŸ na pytanie, co uda³o siê osi¹gn¹æ, gdzie ponieœlismy pora ki, co nalezy kontynuowaæ, co zmieniæ lub udoskonaliæ, zale y w du ej mierze od spojrzenia i odczuæ ka dego z nas. Kole anki pracuj¹ce w Zespo³ach i Komisjach problemowych ORPiP: El bieta Cygañska, Bogumi³a Szymañska Komisja Konkursowa, Maria Turowska, Iwona Czuba Komisja Etyki, Lucyna Kie³basa Zespó³ ds. Doskonalenia Zawodowego, Krystyna Nêdzik Komisja Pracy, Wioletta Szewczyk, Joanna Szkutnik Komisja ds. Pielêgniarstwa Po³o niczo-ginekologicznego, Wanda Mularonek Zespó³ ds. Opieki Stacjonarnej, Ewa Pisku³a Komisja Rewizyjna Delegaci wybrani z naszego rejonu wyborczego na Okregowy Zjazd Pielegniarek i Po³o nych V Kadencji 20 czerwca 2007 r. podczas zebrania wyborczego: Ma³gorzata Gerek, Ma³gorzata GwóŸdŸ-Turko, Iwona Kacprzak, Izabela Kundo, Wanda Mularonek, Bogumi³a Szymañska Fot. Archiwum Szpitala Serdecznie gratulujê wyboru na Delegata V Kadencji Samorz¹du Pielêgniarek i Po³o nych. Jest to wyró nienie przez œrodowisko i ogromny zaszczyt, a jednoczeœnie wielki obowi¹zek i zobowi¹zanie wobec ca³ego œrodowiska zawodowego i grupy kole anek / kolegów, którzy dali nam ten mandat zaufania. Przed nami kolejne 4 lata wytê onej pracy na rzecz korporacji zawodowej. Mam nadziejê, e nasze wspólne dzia³ania w tym okresie przynios¹ oczekiwane zmiany oraz wp³yn¹ na rozwój pielêgniarstwa w regionie oraz w zak³adzie opieki zdrowotnej, którego jesteœmy reprezentantami. Jeszcze raz gratulujê wyboru. Iwona Kacprzak Przedstawiciel ORPiP Delegaci IV kadencji: Wioletta Szewczyk, Ewa Pisku³a, Iwona Kacprzak, Wanda Mularonek, Barbara Maciura, Bogumi³a Szymañska Katarzyna Szyndler- Gawryluk Fot. Archiwum Szpitala Zdrowe ycie 14

15 REKLAMA Laureat Polskiej Nagrody Jakoœci XII edycji 2006 Wyró nienie w IX i XI edycji PNJ ISO 9001 : 2000 ISO : 2005 ISO : 2004 PN-N : Zdrowe ycie

16 SZPITAL AKREDYTOWANY Wydawca: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Projekt redakcyjny: El bieta Mierzyñska Projekt graficzny: Andrzej Mierzyñski; Fot. Jacek Kowalski, archiwum Szpitala Diapozytywy: AVALON; Druk: MG Unieszewo Zdrowe ycie 16

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI BIULETYN OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Nr 2 KWARTALNIK 2013 ISSN 1426-9929 LEOPOLD STAFF CAPRI Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr, Jeno e Morskie Oko, miast w œrodku, jest wko³o I miast smreczków,

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9749. Nr 11/33, 2012. Wydanie specjalne. Otrzymaliśmy kolejne certyfikaty. Wielkie otwarcie

ISSN 1731-9749. Nr 11/33, 2012. Wydanie specjalne. Otrzymaliśmy kolejne certyfikaty. Wielkie otwarcie ISSN 1731-9749 Wydanie specjalne Nr 11/33, 2012 Otrzymaliśmy kolejne certyfikaty Wielkie otwarcie Szanowni Państwo, Oto specjalne wydanie kwartalnika Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Zdrowe

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy terapii. Nowe w³adze PTSR. Kartki z historii. Wybrane zarz¹dy kó³. Kwartalnik Oddzia³u Gdañskiego PTSR

Alternatywne formy terapii. Nowe w³adze PTSR. Kartki z historii. Wybrane zarz¹dy kó³. Kwartalnik Oddzia³u Gdañskiego PTSR OSIEK 2001 Kwartalnik Oddzia³u Gdañskiego PTSR Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Nr 3 (30) Gdañsk, lipiec 2001 ISSN 1234-9704 Alternatywne formy terapii Nowe w³adze PTSR Wybrane zarz¹dy kó³ Kartki

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo