SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ 1. Lokalizacja terenu przewidzianego pod inwestycję: Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego na części działki o numerze ewidencyjnym: 12/1, Biała 185b, Obręb Zabiele, gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński, województwo lubelskie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie kompostowni do stabilizacji tlenowej frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowania selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych kuchennych i z pielęgnacji terenów zielonych, kompostowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz suszenia RDF roboty budowlane oraz zakup, dostawa i montaż technologii (system napowietrzania i wentylacji, system ujęcia i oczyszczenia powietrza procesowego, system odprowadzania powstających odcieków, system sterowania i czujników technologicznych wraz z oprogramowaniem, kontener techniczny wykonany w sposób pozwalający na całoroczną pracę osoby obsługującej kompostownię) z częściowo zadaszonym placem dojrzewania kompostu oraz zbiornikami na wody opadowe oraz odcieki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Program Funkcjonalno Użytkowy załącznik Nr 10 do SIWZ, (Uwaga: w przypadku zastosowania technologii równoważnej należy uwzględnić zmienione wymagania w zakresie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia załącznik Nr 11 do SIWZ, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radzyń Podlaski) Jeżeli Wykonawca przedstawi rozwiązanie równoważne do rozwiązania przewidzianego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i opisie przedmiotu zamówienia, to koszty zatwierdzenia rozwiązania równoważnego, w tym opracowania wszelkich niezbędnych dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym uzyskania ewentualnej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ponosi Wykonawca. Czas wymagany do zatwierdzenia rozwiązania równoważnego nie może wpłynąć na wymagany termin realizacji zadania. Dokumentacja zatwierdzona powinna być przez Zamawiającego. Za instalację równoważną instalacji, dla której Zamawiający posiada Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU), zostanie uznana tylko ta, która spełni co najmniej wymagane parametry techniczne, cechy jakościowe oraz parametry użytkowe i funkcjonalne określone w PFU. 1

2 3. Wymagania w zakresie technicznym i technologicznym Obiekt kompostowni stanowić powinien system co najmniej czterech modułów - tuneli żelbetowych wyposażonych w elementy technologiczne, w których następuje stabilizacja i higienizacja wsadu (reaktory zamknięte). Wsad dostarczany będzie do bioreaktorów przy pomocy ładowarki kołowej. Części budowlane kompostowni tunelowej powinien stanowić obiekt jednokondygnacyjny. Kompostownia podzielona powinna być na min. 4 żelbetowe boksy o wymiarach: zgodnych z opisem w Programie Funkcjonalno Użytkowym. Za tylną ścianą szeregu boksów powinny znajdować się wentylatory. Części budowlane kompostowni tunelowej powinny stanowić żelbetowe ściany oporowe zamocowane w żelbetowej płycie dennej pełniącej jednocześnie funkcję posadowienia i posadzki. Ściany reaktora (szczególnie tylna) poza obciążeniem ładunkiem powinna przenosić uderzenia ładowarki. Posadzka tuneli powinna mieć powierzchnię przeciwślizgową zapobiegającą poślizgom ładowarki podczas manewrowania. Ściany wewnątrz bioreaktorów nie powinny zawierać żadnych występów, zwężeń lub elementów konstrukcyjnych, które mogłyby być uszkodzone w trakcie załadunku lub rozładunku tunelu ładowarką. Każdy tunel powinien być niezależny (zamknięcie, napowietrzanie, wyciąg zanieczyszczonego powietrza do biofiltra, sterowanie procesem oraz monitoring). Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu elementów technologicznych kompostowni, w tym kompletnego systemu napowietrzania (w tym przewodów wentylacyjnych, wentylatorów, stalowych elementów konstrukcyjnych, wyposażenie kanałów w posadzce), systemu ujęcia i oczyszczenia powietrza procesowego, kompletnego dachu w konstrukcji żelbetowej lub w przypadku zastosowania dachu z tworzywa sztucznego podwójnego (w tym stalowej konstrukcji nośnej, powłok dachowych, systemu odprowadzenia wody deszczowej), drzwi, systemu sterowania wraz z odpowiednim oprogramowaniem oraz sond pomiarowych nasycenia tlenem i innych czujników. Wytyczne i parametry elementów określono poniżej: Napowietrzanie Podstawowym elementem kompostowni jest system napowietrzania gwarantujący równomierne napowietrzanie pryzm w tunelach. Napowietrzanie powinno odbywać się poprzez wdmuchiwanie powietrza za pomocą płyty aeracyjnej, sterowanej w oparciu o parametry takie jak zawartość tlenu, temperatura. System napowietrzania powinien składać się z wentylatorów za pomocą, których przez podłogę napowietrzającą wtłaczane jest powietrze o temperaturze zewnętrznej lub podgrzane (opcjonalnie) oraz kanałów napowietrzania zapewniających odpowiednie równomierne napowietrzenie stabilizowanych odpadów. Powietrze wdmuchiwane powinno być z min. 7 wymianami powietrza na godzinę. Do transportu powietrza do wewnątrz komór należy zastosować wentylator promieniowy, który umożliwi przeciwdziałanie stracie ciśnienia wywołanej poprzez stabilizowany materiał. Każdy reaktor (moduł) powinien być obsługiwany przez oddzielny wentylator. Napowietrzanie powinno odbywać się poprzez cykliczną pracę wentylatorów. Wdmuchiwane powietrze powinno być o temperaturze zewnętrznej lub wstępnie podgrzane, poprzez wykorzystanie naturalnego ciepła słonecznego lub 2

3 ciepła z procesowego reaktorów, bez wydatku energii (prąd, paliwo). Instalacja winna być wyposażona w instalację odzysku ciepła procesowego, które wykorzystane zostanie do podgrzania powietrza tłoczonego do reaktora. W okresie zimowym powietrze wdmuchiwane do tuneli powinno być wstępnie podgrzane. Włączanie się wentylatorów nadmuchujących powinno być regulowane za pomocą pomiaru temperatury oraz nasycenia tlenem osobno dla każdego reaktora. Spadek ciśnienia (przepływu nadmuchu powietrza) między przodem, a tyłem reaktora nie powinien przekraczać 5%, niezależnie od stopnia jego napełnienia. Płyta napowietrzająca powinna być wykonana w taki sposób, żeby możliwy był przejazd ładowarki na całej jej powierzchni, nie powodując uszkodzenia kanałów rozprzestrzeniania powietrza. Powinna ona ponadto pozwolić na jednolite funkcjonowanie, niezależnie od poziomu napełnienia tunelu (długości i wysokości). Wykonawca powinien zagwarantować równomierne rozmieszczenie powietrza (powyżej 95%) na całej długości kanałów napowietrzających (do oferty należy dołączyć wyniki obliczeń to potwierdzających). Kanały napowietrzające muszą jednocześnie pełnić rolę kanalizacji odcieków. Ich wykonanie powinno zapewnić możliwość łatwego czyszczenia automatycznego lub mechanicznego. Odcieki powinny być zbierane przez rynienki napowietrzające za pomocą oprzyrządowania syfonowego. Rozdział powietrza i odbiór odcieków pod wsadem powinny następować przy pomocy dysz z tworzywa sztucznego, niewrażliwych na zmiany temperatury (w zakresie -20 o C o C ) i na agresywność odcieków. Układ napowietrzania powinien móc pracować nawet wtedy, kiedy tunel jest częściowo wypełniony, z zachowaniem wydajności aeracji. Układ napowietrzania powinien być ponadto przystosowany do zmian przepuszczalności wsadu (porowatości) w zakresie od 20%, z zachowaniem wydajności procesu oraz powinien umożliwiać utrzymanie średniej temperatury higienizacji powyżej 55 o C w 95% objętości wsadu. Napowietrzanie powinno umożliwiać utrzymanie stopnia nasycenia tlenem w wysokości przynajmniej 80% we wsadzie. Dach i drzwi Dach powinien być wykonany w konstrukcji żelbetowej lub powłokowej (podwójny dach z tworzywa sztucznego) z materiałów nie przepuszczających powietrza procesowego, wykorzystujących ciepło słoneczne, bez wydatku energii (prąd, paliwo). Konstrukcja dachu i powłok powinna być wykonana z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i korozję lub odizolowana od środowiska panującego wewnątrz. Nie dopuszcza się dachu drewnianego. Konstrukcja dachu i powłok powinna ponadto zapewnić trwałość w całym okresie amortyzacji tuneli oraz odbiór wód deszczowych, które kolejno odprowadzone powinny być do kanalizacji deszczowej. Drzwi powinny być otwierane ręcznie bez wydatku energii (prąd, paliwo). Konstrukcja drzwi powinna być odporna na korozję. Drzwi nie mogą ograniczać ruchu maszyn w strefie załadunku i rozładunku. Nie dopuszcza się drzwi materiałowych (plandekowych). Drzwi powinny otwierać się na całej szerokości bioreaktora. System oczyszczania powietrza poprocesowego 3

4 4 Załącznik nr 9 do SIWZ Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego obejmuje instalacje do zbierania powietrza, system oczyszczania powietrza procesowego, wentylatorownię, urządzenia techniczne oraz biofiltr. Do modułu trafia powietrze z reaktorów stabilizacji tlenowej, które po oczyszczeniu trafia do atmosfery. Wykonawca dokona doboru urządzeń i instalacji o określonej wydajności, umożliwiających ujęcie powietrza z reaktorów stabilizacji tlenowej i jego oczyszczenie (wynikających z technologii). Oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza powinno być dokonywane przez biofiltrację: dwustopniowy proces oczyszczania z zastowaniem biofiltra (pionowy lub poziomy) oraz płuczki. Zamawiający oczekuje realizacji biofiltra otwartego powierzchniowego, przy czym wysokość złoża filtracyjnego nie może być mniejsza niż 1,5 m. Dopuszcza się wykonanie biofiltra pionowego pod warunkiem zachowania wszystkich opisanych powyżej parametrów (czas styku, obciążenie złoża). Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego należy dostarczyć (wykonać) w całości jako instalację technologiczną (łącznie z posadowieniem i częścią podziemną). Wykonawca zapewni dostawę, montaż i uruchomienie odpowiednich instalacji oczyszczających powietrze procesowe, które zapewnią taką korektę powietrza poprocesowego, aby mogło ono być uwalniane do powietrza atmosferycznego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych. Należy zapewnić minimalny 30 sekundowy średni czas styku powietrza procesowego ze złożem biofiltra. Powierzchnia biofiltra musi być tak dobrana aby jego obciążenie powierzchniowe przy maksymalnej dopuszczalnej wydajności wentylatorów nie przekraczało 100 m3/m2/h. Do pomiaru wilgotności materiału w biofiltrze należy stosować przenośną sondę pomiarową. Wypełnienie filtra oraz jego konstrukcja powinny być tak dobrane, aby zagwarantować optymalny proces wymiany, oczyszczania i dezodoryzacji powietrza. Odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego powinno odbywać się w górnej części każdego reaktora. Każdy reaktor powinien posiadać własną sieć odprowadzania powietrza. Ponadto odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego powinno pozwalać na utrzymanie wszystkich tuneli w podciśnieniu, niezależnie od tego czy wentylator nadmuchujący jest uruchomiony czy nie. Instalacje (oprzyrządowanie) do odprowadzania powietrza zanieczyszczonego powinny być zamontowane w pomieszczeniu izolowanym termicznie i dźwiękowo. Ponadto ww. oprzyrządowanie powinno być zabezpieczone przed wpływem niskich temperatur. Należy zapewnić kontrolę temperatury złoża biofiltra. Biofiltr powinien być wyposażony w alarm niskiej temperatury złoża biofiltra. Materiał filtrujący w biofiltrze powinien być wykonany ze skalibrowanych tworzyw organicznych, których wymiana nie powinna być konieczna w ciągu pierwszych 5 lat. Do pomiaru wilgotności materiału w biofiltrze należy stosować przenośną sondę pomiarową. Wielkość i wydajność zaproponowanego biofiltra powinna być poparta wynikami obliczeń dołączonymi do oferty. Parametry biofiltra oraz jego wielkość powinny być dostosowane do ilości przetwarzanych odpadów. Sterowanie i monitoring System sterowania i monitoringu, który kontroluje oraz dokumentuje parametry procesu stabilizacji tlenowej (temperatura, wilgotność, stężenie tlenu). Proces stabilizacji powinien być stale monitorowany w każdym reaktorze, za pomocą pomiarów temperatury oraz nasycenia tlenem,

5 bezpośrednio w stabilizowanej mieszance. Na podstawie pomiaru tlenu i temperatury powinna być sterowana wentylacja. System sterowania powinien pozwolić na ciągłą wizualizację oraz rejestr danych w każdej minucie, a także na wyrysowanie krzywych, przedstawiających zarejestrowane dane. System sterowania powinien pozwolić ponadto na monitoring parametru AT 4 w czasie rzeczywistym, w oparciu o zużycie tlenu przez materiał w czasie stabilizacji. Oprogramowanie powinno archiwizować dane z całego okresu procesu w formie protokołów (tabele, wykresy, awarie, załączenia urządzeń, czasy pracy itp.) w języku polskim. Sonda pomiarowa powinna być dostępna dla pracownika obsługującego instalację (nie dopuszcza się lokalizacji sondy w tylnej części tunelu). Urządzenia do sterowania i monitoringu procesu powinny być zainstalowane w dyspozytorni umieszczonej w kontenerze administracyjnym, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie tuneli Komputer o odpowiednich parametrach wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem technologicznym, i możliwością obsługi przez internet powinien być zapewniony przez Wykonawcę (dostawa i montaż). Inne wymagania Wszystkie elementy wyposażenia, będące w kontakcie z zanieczyszczonym powietrzem lub odciekami powinny być wykonane z surowców wytrzymałych w agresywnych warunkach (ph 4 i 400 ppm NH 3 ), przy skrajnych temperaturach oraz wilgotności bez zmian. Nie dopuszcza się lokalizacji elementów mogących ulec korozji typu śruby, nity wewnątrz bioreaktorów. Należy utrzymywać optymalny poziom wilgoci dla stabilizacji biologicznej (między 52 a 58% na wejściu do tuneli oraz między 40 a 50% na wyjściu). Silnikowe części wyposażenia powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający redukcję emisji dźwiękowych do 80 dba na 1 m na przestrzeni otwartej. Boks magazynowy technologiczny bufor magazynowy Ponadto w ramach inwestycji Wykonawca powinien dostarczyć oraz zamontować (ułożyć) ściany z bloczków betonowych stanowiące mury oporowe boksu magazynowego. Należy wykonać technologiczny bufor magazynowy służący do czasowego magazynowania odpadów kierowanych do tunelu oraz ich ewentualnej homogenizacji (mieszanie) i korekty wilgotności. Bufor wykonać w postaci żelbetowego boksu o wymiarach analogicznych jak zaproponowane wymiary części żelbetowej tuneli zamkniętych (reaktorów) stabilizacji tlenowej. Zakładane wymiary boksu: szer. x dł. wys. : ok. 6,5 x 20,0 x 4,0. Dopuszcza się wykonanie ścian boksu z prefabrykowanych bloczków oporowych (np. typu legio-blok lub równoważne). Ściany bufora muszą być wykonane w szczelny sposób uniemożliwiający przedostawanie się odcieków z magazynowanego wewnątrz niego materiału. Należy wykonać zadaszenie nad boksem uniemożliwiające oddziaływanie czynników atmosferycznych (opady deszczu i śniegu) na zgromadzony w boksie odpad. Boks należy wyposażyć w system zraszania umożliwiający korektę wilgotności przed skierowaniem odpadów do zamkniętych tuneli stabilizacji tlenowej. 5

6 4. Wytyczne dotyczące prowadzenia procesu. Załącznik nr 9 do SIWZ Instalacja powinna być przeznaczona do stabilizacji frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, dopuszcza się kierowanie do instalacji również innych odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie oraz osadów ściekowych (osobne ciągi technologiczne). Instalacja powinna spełniać wymagania obowiązującego przepisów, a także wymagania BAT. Pojemność robocza bioreaktorów ok m 3 powinna zapewnić przerobienie minimum Mg/rok frakcji o wielkości co najmniej 0-80 mm (przy wysokości ich deponowania 2,5 m) ulegającej biodegradacji wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych (zakładając gęstość odpadów na poziomie 0,600 Mg/m 3. Pomimo wskazanej do obliczeń pojemności roboczej bioreaktorów wysokości deponowania odpadów 2,5 m instalacja powinna umożliwiać deponowanie odpadów w tunelu do wysokości 3,0 m. Dodatkowo Czas trwania fazy stabilizacji intensywnej: min. 2 tygodnie (do czasu jednego min. dwutygodniowego cyklu trwania stabilizacji intensywnej należy dodać czas przewidziany na magazynowanie odpadów przed załadunkiem oraz czas przewidziany na załadunek i rozładunek). Materiał po fazie stabilizacji intensywnej powinien osiągnąć wartość AT 4 poniżej 20 mg O 2 /g suchej masy, a dopiero po fazie stabilizacji w pryzmach na placu kompostowym: AT4 poniżej 10 mg 02/g suchej masy, straty prażenia stabilizatu mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego mniejszą niż 20% suchej masy (zgodnie z Tabelą 1 PFU s.9). Po okresie stabilizacji intensywnej nastąpi wyładunek odpadów z reaktora za pomocą ładowarki i usypanie materiału w pryzmy na placu dojrzewania. Uwaga: Wymaga się, aby dostawca technologii stabilizacji tlenowej potwierdził w formie oświadczenia (vide: formularz ofertowy), możliwość techniczną prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej osadów ściekowych w ilości max Mg/a, w nie więcej niż dwóch zaoferowanych reaktorach i możliwość wykorzystania zaoferowanej technologii do ewentualnego suszenia paliwa alternatywnego (RDF). Informacja ta jest niezbędna dla Zamawiającego ze względu na stale zmieniający się strumień odpadów i możliwość ewentualnego niedociążenie tuneli (komór) frakcją 0-80 mm wydzieloną z odpadów komunalnych. Uwaga: Wyklucza się zastosowanie rozwiązań prototypowych w odniesieniu do przedmiotu niniejszego zamówienia. Analizę kryteriów spełnienia wymagań technicznych ocenia się dla całości technologicznej (system napowietrzania, system ujęcia powietrza procesowego, biofiltra z płuczką, sond pomiarowych, bram). Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania przez Wykonawcę jedynie części projektu. Wszystkie elementy technologii muszą być w pełni zintegrowane technicznie stanowić jedną całość. 5. Rozruch technologiczny, przeprowadzenie szkolenia 6

7 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchu technologicznego w celu sprawdzenia sprawności wszystkich urządzeń i zastosowanej technologii oraz przeprowadzenia szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie eksploatacji instalacji. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do udowodnienia na podstawie wyników badań próbek pobranych w obecności Zamawiającego (i przebadanych przez uprawnione, akredytowane laboratoria uzgodnione wcześniej z Zamawiającym), że: a) wytworzony w wykonanej przez niego instalacji materiał po fazie stabilizacji intensywnej osiąga wartość AT 4 poniżej 20 mg O 2 /g suchej masy b) W tabeli poniżej przedstawiono wytyczne do poboru próbek i zakresu badań materiału: Faza Wsad Stabilizacja intensywna w bioreaktorach tunelach kompostowych Stabilizacja w pryzmach na placu kompostowym Stabilizacja w pryzmach na placu kompostowym Stabilizacja w pryzmach na placu kompostowym Tydzień prowadzenia procesu 0 Ilość próbek do badania 1 2 lub Rodzaj badań (parametry) a) stosunek C/N b)toc (zawartość węgla organicznego) c) AT 4 (zdolność oddechowa) d) LOI (strata prażenia) Parametr gwarantowany - AT 4 20 mg O 2/g s.m. AT 4 10 mg O 2/g s.m. LOI < 35 % s.m. TOC < 20 % s.m. c) system napowietrzania w wykonanej przez niego kompostowni, gwarantuje jednolity rozkład powietrza (powyżej 95%) na całej długości kanałów napowietrzających. Wykonawca ponosi koszty ww. badań na etapie rozruchu technologicznego. Odpady do przeprowadzenia rozruchu technologicznego dostarcza Zamawiający. 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania obejmującego budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na terenie

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA Poznań 01.10.2014 r. Mateusz Grudzina Technolog Zasięg obsługi ZZO Nowy Dwór ZZO Nowy Dwór to

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SOPZ Lista kontrolna Propozycja listy kontrolnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa Tel.:+48 774358418, Fax.:+48 774358605 www.ekom.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7

Dz.U./S S212 03/11/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 7 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386565-2016:text:pl:html Polska-Łowicz: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA

KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ PARAMETRY PROCESU, A MODERNIZACJA Opracował: Mateusz Grudzina technolog ZZO Nowy Dwór Ogólnopolska konferencja Bioodpady 1-2 października 2014r. Poznań - Berlin KOMPOSTOWANIE FRAKCJI PODSITOWEJ W PROCESIE TLENOWYM W PRYZMACH POD WIATĄ

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia

Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Nowoczesne technologie w gospodarce odpadami na przykładzie Torunia Informacja o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania... 3

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania... 3 SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1.0 Przedmiot opracowania... 3 2.0 Podstawa opracowania... 3 3.0 Zakres opracowania... 3 4.0 Wyszczególnienie instalacji projektowanych w kompostowni... 3 5.0. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych

Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych BIOWĘGIEL W POLSCE: nauka, technologia, biznes 2016 Serock, 30-31 maja 2016 Wpływ dodatku biowęgla na emisje w procesie kompostowania odpadów organicznych dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw.* dr inż.

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa, 5.03.2012 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 pkt.

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022

ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA. Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 ANKIETA DLA POTRZEB WYKONANIA Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 2022 Wypełnioną i podpisaną ankietę (dokument zeskanowany) prosimy przesyłać do dnia 30.06.2015 r. na adres:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot o którym mowa w art.3 ust.1 pkt3 ustawy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot o którym mowa w art.3 ust.1 pkt3 ustawy. Włoszczowa: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO FABRYCZNIE NOWEGO KOMPOSTERA MOBILNEGO DO PRZETWARZANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH WRAZ Z BIOFILTREM POWIETRZA PROCESOWEGO Numer ogłoszenia: 148174-2015; data

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH

SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH SYSTEM KOMPOSTOWANIA W REKAWACH FOLIOWYCH PODSTAWOWE CECHY TECHNOLOGII jest technologią zamkniętą z wymuszonym napowietrzaniem wsadu oraz z filtrowaniem powietrza procesowego umożliwiającym: ochronę przed

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNICZNYM i TECHNOLOGICZNYM ORAZ W ZAKRESIE SPORZĄDZANEJ DOKUMENTACJI i NADZORU

WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNICZNYM i TECHNOLOGICZNYM ORAZ W ZAKRESIE SPORZĄDZANEJ DOKUMENTACJI i NADZORU - 1 - Załącznik nr 7 BUDOWA INSTALACJI DO STABILIZACJI TLENOWEJ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZALEJOWIE GÓRNYM ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ NA WYPOSAŻENIE INSTALACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Przykładowa Instalacja do kompostowania

Przykładowa Instalacja do kompostowania Firma GORE oferuje kompletne rozwiązania dla zagospodarowania różnych strumieni odpadów biodegradowalnych w tym sadów ściekowych, odpadów zielonych, odpadów selektywnie zebranych u źródła oraz odpadów

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski

Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zbigniew Grabowski Emisje stałych pozostałości poprocesowych w metodach wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska Katarzyna Dohnalik Do obowiązkowych zadań własnych gmin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej ROZDZIAŁ II OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW Wykaz wykonanych zamówień Wykaz zdolności personelu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej Jednolity europejski

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ 4949. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404284-2013:text:pl:html Polska-Ciechanów: Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 2013/S 233-404284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski,

Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych. Marcin Chełkowski, Niskoemisyjne kierunki zagospodarowania osadów ściekowych Marcin Chełkowski, 05.02.2015 Osady ściekowe Różne rodzaje osadów ściekowych generowanych w procesie oczyszczania ścieków komunalnych. Źródło:

Bardziej szczegółowo

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Radomsko, r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Radomsko, 09.03.2015 r. Wszyscy nabywcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych w systemie zamkniętym wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Inwestor: Wykonawca: progeo Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 tel./fax (83) 343-16-32 www.zzok-adamki.pl progeo

Bardziej szczegółowo

Zaufanie, Tradycja, Ekologia

Zaufanie, Tradycja, Ekologia Zaufanie, Tradycja, Ekologia Historia i krótki opis działalności Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstało w dniu 01.01.1993 r. w wyniku przekształcenia paostwowego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ

ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ SYSTEMY ODWODNIEŃ LINIOWYCH I PUNKTOWYCH ODPROWADZENIE WODY INSTALACJĄ ODWADNIAJĄCĄ Zalegający śnieg lub woda deszczowa mogą być uciążliwe dla zarządców oraz użytkowników dróg, ulic, parkingów i garaży

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań

Strefa RIPOK października 2015 r., Poznań Moduł fermentacji jako część składowa zakładu MBP Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Zadanie A Przedmiot zamówienia obejmuje unieszkodliwienie (lub odzysk) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, w zakresie: - załadunku w miejscu ich magazynowania na

Bardziej szczegółowo

System GORE Cover» KORZYŚCI DLA KOMPOSTOWNI Stała, wysoka jakość kompostu w najkrótszym czasie Zalety systemu GORE Cover» Obniżenie kosztów operacyjny

System GORE Cover» KORZYŚCI DLA KOMPOSTOWNI Stała, wysoka jakość kompostu w najkrótszym czasie Zalety systemu GORE Cover» Obniżenie kosztów operacyjny System GORE Cover do kompostowania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych Kompostowanie osadów ściekowych to m. in. zintegrowane, uniwersalne podejście do końcowego procesu oczyszczania ścieków.

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

z dnia.. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 28 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przebudowy i rozbudowy

Koncepcja przebudowy i rozbudowy Koncepcja przebudowy i rozbudowy Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Cześć mechaniczna: Kraty Piaskownik poziomy podłużny bez usuwania tłuszczu Osadniki wstępne Imhoffa Część biologiczna: Złoża biologiczne

Bardziej szczegółowo

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego!

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! DRUGIE ŻYCIE O D PA D ÓW Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! nnw tej ulotce pokażemy, dlaczego segregacja jest bardzo ważna i co

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 10.12. 2010r JRP/ 42 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA FERMENTACJI FRAKCJI MOKREJ (BioPV)

TECHNOLOGIA FERMENTACJI FRAKCJI MOKREJ (BioPV) TECHNOLOGIA FERMENTACJI FRAKCJI MOKREJ (BioPV) FERMENTACJA W BIOREAKTORACH FRAKCJI MOKREJ ODPADÓW ORGANICZNYCH TECHNOLOGIA FERMENTACJI BioPV. FERMENTACJA FRAKCJI MOKREJ ODPADÓW ORGANICZNYCH Firma Sutco

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ), Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na, Dostawę i montaż przenośnika taśmowego frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni w ramach Projektu Biebrzański System Gospodarki Odpadami etap II

Bardziej szczegółowo

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

Regionalny zakład przetwarzania odpadów Kompleksowa gospodarka odpadami Regionalny zakład przetwarzania odpadów Mechaniczno Biologiczne Suszenie Odpadów Kołobrzeg 2011 rok Regionalne instalacje Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/30/14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/30/14 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wykonanie testów odpadów, badań stabilizatu

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż technologii kompostowania w postaci sterowania i zarządzania wybudowaną kompostownią odpadów na terenie Zakładu/Instalacji przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA. Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Modernizacja części istniejącego układu odprowadzania spalin kotłów zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Adres: ul. Grażyńskiego 17 43-190

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski. Dr inż. Emilia den Boer Politechnika wrocławska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski. Dr inż. Emilia den Boer Politechnika wrocławska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna III etap ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: architektura

Inwestor: Związek Międzygminny BZURA ul. Pijarska 1 lok.9, Łowicz. branża Projektował: Sprawdził: Opracował: architektura Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 3 ARCHITEKTURA BUDYNEK KOMPOSTOWNI INTENSYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy Załącznik nr 2 do umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest budowa przez Wykonawcę kompostowni odpadów w technologii wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy zakładu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Instalacje mechaniczno -biologicznego unieszkodliwiania odpadów dzisiaj i jutro

Instalacje mechaniczno -biologicznego unieszkodliwiania odpadów dzisiaj i jutro Instalacje mechaniczno -biologicznego unieszkodliwiania odpadów dzisiaj i jutro Białowiec Andrzej Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu MBP dziś Regionalizacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Kabina Lakiernicza. Model: Futura

Kabina Lakiernicza. Model: Futura Kabina Lakiernicza Model: Futura Dane techniczne kabiny: Przepływ powietrza pionowy z możliwością suszenia do 70 C. (z całkowitą recyrkulacją powietrza w etapie suszenia) Żaluzje aluminiowe sterowane silnikiem

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Krośniewice, 28.03.2011 r. RRiRG.271.3.12.2011.ZP WYKONAWCY - wszyscy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: "WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie.

Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. Wentylacja tuneli Systemy wentylacyjne dla projektów infrastrukturalnych, takich jak metro, drogi i tunele kolejowe, oraz kopalnie. System wentylacyjny Systemair udowadnia swoją skuteczność już w trakcie

Bardziej szczegółowo

PUK w Hajnówce Sp. z o.o. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PUK w Hajnówce Sp. z o.o. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PUK w Hajnówce Sp. z o.o. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZZO 34/04/2014 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa instalacji do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Opis technologii przetwarzania odpadów

Opis technologii przetwarzania odpadów Opis technologii przetwarzania odpadów Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Rodzaj przedsięwzięcia: Budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów otrzymywanych jako frakcja podsitowa o wielkości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LIFE10 ENV/PL/662 Załącznik Nr 1 B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa prototypowej linii demonstracyjnej do opracowanej technologii

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZAŁĄCZNIK NR 1.2 SIWZ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Adres: 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu soli drogowej wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: Budowa ZZiUO w m. Julków gm. Skierniewice /2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zarząd Spółki EKO-REGION z siedzibą w Bełchatowie zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Posadzka w modułach ma wzdłużny spadek do wejścia modułu. Od wejścia rozciąga się przeciwspadek.

Posadzka w modułach ma wzdłużny spadek do wejścia modułu. Od wejścia rozciąga się przeciwspadek. Opis wykonania części budowlanej 1. Podstawowe założenia dla etapu roboty budowlane przy realizacji zadania kompostowni w systemie statycznym w modułach żelbetowych w połączeniu z zastosowaną technologią.

Bardziej szczegółowo

SOK/09/2014 Zał. nr 9

SOK/09/2014 Zał. nr 9 SOK/09/2014 Zał. nr 9 Wymagane Formularze Maszyn i Urządzeń Parametry techniczne - przenośnik* LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN. WIELKOŚĆ / OPIS 1 Nr pozycji na schemacie 2 Producent (nazwa i adres) 3 Typ i rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Nr strony 1. DANE OGÓLNE 3

SPIS TREŚCI. Nr strony 1. DANE OGÓLNE 3 1 SPIS TREŚCI Nr strony 1. DANE OGÓLNE 3 1. Inwestor 3 2. Przedmiot inwestycji 3 3. Cel i zakres opracowania 3 4. Podstawa opracowania 3 5. Opis stanu istniejącego 3 6. Opis stanu projektowanego 3 7. Projekt

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy NFOŚiGW Zagospodarowanie osadów ściekowych

Program priorytetowy NFOŚiGW Zagospodarowanie osadów ściekowych Program priorytetowy NFOŚiGW Zagospodarowanie osadów ściekowych Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony Wód Warszawa, 29.09.2011 r. Cel programu Celem Programu jest przetworzenie osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA

NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA NOWE STUDIUM POLITYKA INFRASTRUKTURALNA ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ m zamieszkiwanie g gospodarka i usługi z zieleń bez granic w rzeki woda p przestrzenie publiczne k kompozycja d dziedzictwo

Bardziej szczegółowo

2 pkt 1, 2 i 5, ust. 2b, ust. 3 pkt 4, pkt 5 i pkt. pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z 2 ust. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.

2 pkt 1, 2 i 5, ust. 2b, ust. 3 pkt 4, pkt 5 i pkt. pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z 2 ust. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. DOW-S-V.7222.35.2015.KD L.dz.1775/01/2016 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. eks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Wrocław, dnia 03 stycznia 2014r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warta Bolesławiecka, 13 kwietnia 2017r.

Warta Bolesławiecka, 13 kwietnia 2017r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZA 2016 r. SPORZĄDZIŁ: Tomasz Kozioł Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Warta Bolesławiecka, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 3 Obliczanie limitu BIO Dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.

Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Beneficjent: Miasto Katowice Wartość projektu: 12.417.730,95 PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Stanisław Zimroz. Kod pocztowy Województwo śląskie. Faks (033) Adres internetowy (URL)

Stanisław Zimroz. Kod pocztowy Województwo śląskie. Faks (033) Adres internetowy (URL) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi X SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1 OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa IMP POLOWAT Sp. z o.o. Adres ul. Konwojowa 96 Miejscowość Bielsko-Biała Telefon

Bardziej szczegółowo

O F E R T A CENOWA dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO

O F E R T A CENOWA dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO Formularz oferty na wykonanie zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO... ( nazwa wykonawcy )... ( siedziba wykonawcy )... Zakład Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY FIRMA WIELOBRANŻOWA M i F O R 75-645 Koszalin ul. Parkowa 9 tel.(94)34-033-00 tel. kom. 606-98-62-44 ====================================== PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont nawierzchni płyty kompostowni

Bardziej szczegółowo

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350

Warunki montażu. Treść. urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Warunki montażu urządzenia SUNNY CENTRAL 350 Treść Niniejszy dokument opisuje wymiary, wymagane odstępy minimalne, ilości powietrza dolotowego i odlotowego niezbędne do bezawaryjnej pracy urządzenia oraz

Bardziej szczegółowo

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom

68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko. Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom 68 spotkanie Forum Energia Efekt - Środowisko Aktualne problemy RIPOK ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej na przykładzie ZUOK Radkom Marian Kozera Warszawa 31 lipiec 2014r Plan prezentacji 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/8 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2/8 Spis treści 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 3 2 Opis techniczny... 3 3 Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy... 7 4 Wymagania dotyczące dostawy katalizatorów

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN Utworzenie: W dniu 28.09.2000r. Rada Miejska w Żarach na mocy uchwały nr XX/50/00 Rady Miejskiej w Żarach powołała związek międzygminny 13.07.2002 r. związek został zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym):

Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym): Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym): 4) Przebudowa komory defosfatacji na osadnik wstępny i zbiornik uśredniający. Wewnątrz zbiornika będzie

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Prezentuje: dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9 63-600 Kępno www.zzo-olszowa.pl Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa powstał w 2014 roku w wyniku realizacji projektu pn.: Modernizacja systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo