11 C7t ŻO1 tel U faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11 C7t ŻO1 tel. +48 22 6873292 U faks +48 22 6873297"

Transkrypt

1 K A N E L Ą N A ul. Krolewska 1/7 OO-91 1 Warszawa 11 C7t ŻO1 tel U faks INSPF r UZBROJ EN.SPEKTOT UZBROJENIA jej podstawiezawiający: zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ZAMAWIAJĄCY - ustawa Pzp SIWZ INSPEKTORAT Zamówienia oznaczają: UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa, tel. +48 (22) , faks ; Prawo (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) uregulowaniami i prawnymi wydanymi na 1. DEFINICJE I SKRÓTY 1.1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków niniejsza ustawa Prawo (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie 2.2. Nazwa postepowania: DOSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA 2.4. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wymiany depesz służb ruchu IU/I 28/VII-5 I /ZO/PN/AEJDO S/K/2012 strona I / Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2012 r. w I kategorii (nieużywany), skonfigurowany i uruchomiony (przetestowany) wdrożenia i szkoleniem. lotniczego (ATS) w technologii AMHS (Air Traffic Seryices Message Handling Przedmiotem dostawy jest kompletny system składający się z serwerów zarządzających, oprogramowania, stacji kl ienckich. Wymagania techniczne. System) dla Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wraz z usługą instalacji, Szczegółowe Wymagania techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ 2.3. Oznaczenie postępowania: IU/ 128/VII-51 /ZO/PN/AE/DOS/K/ wyżej podaną nazwę i oznaczenie. SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SZ RP. nieograniczonego. prowadzone jest w trybie przetargu rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; z dnia 29 - stycznia 2004 roku zamówień publicznych form, wjakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - zamówień publicznych

2 zm.) w szczególności muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki 3.3. Zakres przedmiotowy zamówienia (wymagania, parametry techniczno-eksploatacyjne) załączniku i nr 2 do SIWZ (, Wzór 3.4. Wyszczególnione w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ parametry techniczne sprzętu i oprogramowania określają minimalne wymagania Zamawiaj ącego Oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymagania określone ustawą z dnia 30 umowy ). przez producenta sprzętu oraz musi spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta sprzętu. określone zostały w załączniku nr I i 1A do SIWZ - ( Wymagania techniczne ) sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z póź. parametrów (wyposażenia) niż żądane, jednak muszą to być parametry (wyposażenie) równoważne lub jakościowo i technicznie korzystniejsze dla Zamawiającego. gwarancji na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu wskazanym przez użytkownika (zgłaszającego wadę) z możliwością naprawy Szczegółowe wymagania gwarancyjno-serwisowe opisane są w załączniku nr 2 do określone w Załączniku nr 1 (nazwa, typ i oferowana konfiguracja). Zamawiający dopuszcza oferowanie innych SIWZ oferowane parametry (wyposażenie) poprzez jednoznaczne ich określenie SIWZ ( Wzór umowy ). (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). z dnia 21 sierpnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 3.6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać (opisać) wymienione w Załączniku nr 3 do 3.7. Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie trwania w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): a) systemy b) stacje c) systemy 3.9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne musza spełniać wymagania Wymagania 4. OFERTY CZĘŚCIOWE 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. IU/28i yii-5 1/ZOJPN/AE/DOSJKJ2OI2 strona 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu ustawy Pzp W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, wykonawca jest obowiązany techniczne. wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. kontroli ruchu lotniczego, i serwery informacyjne, robocze, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3 150 w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania zamówienia dni od daty zawarcia umowy. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 tejże ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czyrmości, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby wykonawca: posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, trzy (3) dostawy wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał dostawy systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w technologii AMHS (Air Traffic Seryices Message Handling System) wraz z usiugą instalacji, wdrożenia i szkolenia o (wartości co najmniej ,00 zł brutto każda (słownie: jeden milion złotych); znąjdował się w następującej sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełniaj nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem 1 ust. 3 i 2 rozporządzenia Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy podmiot (dot. wykonawców określonych w art. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) musi wykazać brak podstaw do IU/1 28!VH-5 I /ZO/PN/AE/DOS/K strona 3

4 określone w pkt 8 SIWZ, Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem, żąda 9.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. do SIWZ). 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 przedstawienia następujących dokumentów: TU/128/yII-5 1/ZO/PNIAE/DOS/KJ2012 strona 4 b) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; załącznik nr 4 do SIWZ; o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonywane należycie potwierdzającego spełnienie warunku określonego wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d) SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub lub zdolność kredytową wykonawcy potwierdzającego w pkt. 8.1 lit b) SIWZ; z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzaj ącego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d) SIWZ; upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; decyzji właściwego organu Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wystawionego i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne h) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed upływem terminy składania ofert, z zastrzeżeniem 1 ust. 3 rozporządzenia; w tym że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5 składa składa wystawionego wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.9.1: a) w pkt 9.1 lit.: f), g), h), j) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie - wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne - i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt 9.1 lit. i) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych w terminach określonych w pkt 9.3. IU/ 128/VII-51 /ZOJPN/AE/DOS/K!20 12 strona 5

6 wadium płk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 10. ITFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE,ZAMAWIAJAEGO Z WYKONAWCAMI Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: a) pisemnie (z dopiskiem IU/1 28/VII-51 /ZO/PN/AE/DOS/K/20 12 ), b) faksem (z dopiskiem IU/128/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K!2012 ), c) drogą elektroniczną (z dopiskiem IU/ 128/VII-51 /ZO/PN/AE/DOS/K ) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres: FNSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Warszawa, lub na numer faksu: , lub na adres iu.oiizemon.goy.pl W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem łub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: a) Przewodniczący komisji Paweł MĄCZKA teł , b) Sekretarz komisji ppłk Mariusz PŁAW1NSKI tel Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiaj ącego Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego postępowania należy formułować wjęzyku polskim. 11. WYMAGANIA DOTYCZAE WADIUM Zamawiający wymaga wniesienia wadium:. nr 7020 w wysokości ,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 119 z dopiskiem: WADIUM NR DOSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SZ RP - NR REF. IU/1 28/VII-51 /ZO/PN/AE/DOS/K/20 I Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. IU/128/VII-5 1/ZOJPN/AE(DOS/K!20 12 strona 6

7 ofertą. ofert Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania wykluczony OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, Ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim, w sposób czytelny Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału, lub kopii Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, parafowane przez do których się ona odnosi Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były Wymagania określone w pkt i 13.9 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której IU! I 28/VII-5 1/ZO/PN/AE, DOSfKJ2O 12 strona 7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji tych dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody. wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (lub poświadczoną reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga notarialnie). osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron, parafowane przez osobę podpisującą ofertę. wykonanie powierzy podwykonawcom. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8 wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost określony w pkt. 11 SIWZ, elektronicznej Oferta powinna zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do z dokumentu rejestrowego, c) - kopię dokumentu wadialnego sposób d) oświadczenia i dokument), o których mowa w pkt. 9 SIWZ, e) oświadczenie wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, złożenia dokumentu wadialnego został f) wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: a) napisem: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SZ RP - NR REF. IU/128/yII-51/ZO/PN!AE/DOS/K!2012, b) napisem Nie otwierać przed 2012 do godz :00, c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w godz i w siedzibie ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres wskazany w pkt 10.2 lit a) SIWZ. IU/1 28/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/KJ2O 12 strona 8 Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ofert, zaadresowanym na adres Zamawiającego. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej oferty. elektronicznej (np. na nośniku CD lub DVD) w formacie PDF. uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA SŁUŻBY RUCI-IU LOTNICZEGO konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: JNFORMACJE STANOWIĄCE warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

9 14.2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Inspektoratu 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie go poinformuje o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci IUR28JyII-51/ZOJPN/AE!DOS/K12012 strona 9 i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. podatku VAT - koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. brutto oraz musi uwzględniać obowiązujący podatek VAT. UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, zamówienia. Wartość netto (za pozycję) to iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości. Wartość podatku VAT (za pozycję) to iloczyn wartości netto i odpowiedniej stawki w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów jeżeli występuje, z dokładnością do jednego grosza. podatku VAT. Wartość brutto (za pozycję) to suma wartości netto i wartości podatku zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty to cena wynikająca z sumy wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia.. podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający Cena oferty musi być podana w PLN liczbą i słownie, z wyodrębnieniem należnego Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i musi obejmować wszystkie Cena oferty musi wynikać z sumy iloczynów ilości sztuk i wartości jednostkowej Ceny jednostkowe i obliczenie ceny oferty muszą być przedstawione w ofercie Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku VAT. Przy powyższych obliczeniach wykonawca dokonuje w każdym miejscu tj.: wykonawca ustala cenę jednostkową netto osobno dla każdej pozycji przedmiotu 16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy Uzbrojenia, ulokowanym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie. (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. zamówienia i warunków płatności zawarte w ofercie. otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10 ilość cena najniższa szczegółowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 18.4 SIWZ. 17. INFORMACJE DOTYCZA2E WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIERZY ZAMAWIAJAYM A WYKONAWCA, Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie PLN. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJAĘY BEpZIE SIEKIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100% Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następuj ącego wzoru: C0 Co=Cmin/Cb* 100 pkt gdzie: uzyskanych punktów, Cmin cena z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Cb oferty badanej Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeticzanej automatycznie na wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt. 18.2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami pkt. 18, jest największa. 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona w oparciu o system aukcyjny Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) dostępny pod adresem Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, i nie mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do PWPW celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane droga elektroniczną przez PWPW Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcjepwpw.pl. IU/1 28/VII-5 I /ZOJPN/AE(DOStKJ2O 12 strona 10

11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z systemem aukcyjnym Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: a) komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: - procesor z zegarem 1 GHz, MB pamięci RAM, b) zainstalowane oprogramowanie: - system operacyjny Windows 2000 lub nowszy, - przeglądarka Internet Explorer w wersji co naj mniej 6 SP 1, - środowisko Java Runtime Enyiroment w najnowszej dostępnej wersji, c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps, d) konfiguracj a infrastruktury teleinformatycznej wykonawcy musi zapewnić stabilny dostęp stacji roboczej wykonawcy do wszystkich komponentów systemu aukcyjnego. W szczególności w przypadku stosowania serwera proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów systemu aukcyjnego, e) ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym) Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego wpkt. 18 SIWZ. 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie Zamawiającego Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze IU/128/VII-5 I/ZO/PN/AE(DOS(KJ2012 strona 11

12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. 21. WYMAGANIA DOTYCZAE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium jak w pkt 11 SIWZ - wzór gwarancji okreśta załącznik nr 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia gwarantowanego (w zaokrągleniu do pełnych złotych). O konieczności wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi. 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA, WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załączniki nr 2 do specyfikacji. 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJAĘYCH WYKONAWCY W TOK[J POSTEJOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Pzp zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp. IU/1287yH-5 1/ZO7PN/AE(DOS(KJ2012 strona 12

SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i

SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 22 KWI 21i SPECYFIKACJA I STOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20 1 O r. Nr 1 1 3 poz. 759, z późn. zm) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909 26 PAZ Ziij tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT UZBROJENIA iu.oiize(mom2oy.p1 N C E LJ R A A W N A O0-9O9Warszawa!SPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 amawiający: IU!2571V11-52/ZO/PN/AE/DOSJKJ2O

Bardziej szczegółowo

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej

Bardziej szczegółowo

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT

ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT Nr www, u.wp.mit.l i tel. +48 22 6873294 KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ q. Warszawa, dnia O6.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 2014-06- 03 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PNIDOS/SS/20 14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku ze złożonymi pytaniami

Bardziej szczegółowo

oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika wg rozdzielnika OO-909 Warszawa NRV/.Ź /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI T :21/3/V Dnia 20. l0,2014r. A. NOBIS teł. 22 687 32 98 Michal I1PINSKI PRZEW0DNICZaY KOMISJI Załącznik:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro Kraków, dnia 24.03.2015 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A poniżej 207 000 euro w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Znak sprawy: AZP 2611 32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/235/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo