11 C7t ŻO1 tel U faks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "11 C7t ŻO1 tel. +48 22 6873292 U faks +48 22 6873297"

Transkrypt

1 K A N E L Ą N A ul. Krolewska 1/7 OO-91 1 Warszawa 11 C7t ŻO1 tel U faks INSPF r UZBROJ EN.SPEKTOT UZBROJENIA jej podstawiezawiający: zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ZAMAWIAJĄCY - ustawa Pzp SIWZ INSPEKTORAT Zamówienia oznaczają: UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, OO-909 Warszawa, tel. +48 (22) , faks ; Prawo (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) uregulowaniami i prawnymi wydanymi na 1. DEFINICJE I SKRÓTY 1.1. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków niniejsza ustawa Prawo (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Tryb udzielenia zamówienia - postępowanie 2.2. Nazwa postepowania: DOSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA 2.4. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wymiany depesz służb ruchu IU/I 28/VII-5 I /ZO/PN/AEJDO S/K/2012 strona I / Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2012 r. w I kategorii (nieużywany), skonfigurowany i uruchomiony (przetestowany) wdrożenia i szkoleniem. lotniczego (ATS) w technologii AMHS (Air Traffic Seryices Message Handling Przedmiotem dostawy jest kompletny system składający się z serwerów zarządzających, oprogramowania, stacji kl ienckich. Wymagania techniczne. System) dla Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wraz z usługą instalacji, Szczegółowe Wymagania techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ 2.3. Oznaczenie postępowania: IU/ 128/VII-51 /ZO/PN/AE/DOS/K/ wyżej podaną nazwę i oznaczenie. SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SZ RP. nieograniczonego. prowadzone jest w trybie przetargu rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; z dnia 29 - stycznia 2004 roku zamówień publicznych form, wjakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - zamówień publicznych

2 zm.) w szczególności muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki 3.3. Zakres przedmiotowy zamówienia (wymagania, parametry techniczno-eksploatacyjne) załączniku i nr 2 do SIWZ (, Wzór 3.4. Wyszczególnione w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ parametry techniczne sprzętu i oprogramowania określają minimalne wymagania Zamawiaj ącego Oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymagania określone ustawą z dnia 30 umowy ). przez producenta sprzętu oraz musi spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta sprzętu. określone zostały w załączniku nr I i 1A do SIWZ - ( Wymagania techniczne ) sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z póź. parametrów (wyposażenia) niż żądane, jednak muszą to być parametry (wyposażenie) równoważne lub jakościowo i technicznie korzystniejsze dla Zamawiającego. gwarancji na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu wskazanym przez użytkownika (zgłaszającego wadę) z możliwością naprawy Szczegółowe wymagania gwarancyjno-serwisowe opisane są w załączniku nr 2 do określone w Załączniku nr 1 (nazwa, typ i oferowana konfiguracja). Zamawiający dopuszcza oferowanie innych SIWZ oferowane parametry (wyposażenie) poprzez jednoznaczne ich określenie SIWZ ( Wzór umowy ). (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). z dnia 21 sierpnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 3.6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać (opisać) wymienione w Załączniku nr 3 do 3.7. Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie trwania w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): a) systemy b) stacje c) systemy 3.9. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne musza spełniać wymagania Wymagania 4. OFERTY CZĘŚCIOWE 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH. IU/28i yii-5 1/ZOJPN/AE/DOSJKJ2OI2 strona 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu ustawy Pzp W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, wykonawca jest obowiązany techniczne. wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. kontroli ruchu lotniczego, i serwery informacyjne, robocze, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3 150 w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin wykonania zamówienia dni od daty zawarcia umowy. 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 tejże ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czyrmości, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby wykonawca: posiadał wiedzę i doświadczenie. tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, trzy (3) dostawy wraz z instalacją, wdrożeniem i szkoleniem odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał dostawy systemu wymiany depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w technologii AMHS (Air Traffic Seryices Message Handling System) wraz z usiugą instalacji, wdrożenia i szkolenia o (wartości co najmniej ,00 zł brutto każda (słownie: jeden milion złotych); znąjdował się w następującej sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełniaj nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem 1 ust. 3 i 2 rozporządzenia Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy podmiot (dot. wykonawców określonych w art. 23 oraz w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) musi wykazać brak podstaw do IU/1 28!VH-5 I /ZO/PN/AE/DOS/K strona 3

4 określone w pkt 8 SIWZ, Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem, żąda 9.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. do SIWZ). 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 przedstawienia następujących dokumentów: TU/128/yII-5 1/ZO/PNIAE/DOS/KJ2012 strona 4 b) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; załącznik nr 4 do SIWZ; o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonywane należycie potwierdzającego spełnienie warunku określonego wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d) SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub lub zdolność kredytową wykonawcy potwierdzającego w pkt. 8.1 lit b) SIWZ; z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzaj ącego spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit d) SIWZ; upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; decyzji właściwego organu Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wystawionego i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne h) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed upływem terminy składania ofert, z zastrzeżeniem 1 ust. 3 rozporządzenia; w tym że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

5 składa składa wystawionego wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wykonania decyzji właściwego organu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; i) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.9.1: a) w pkt 9.1 lit.: f), g), h), j) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie - wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne - i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt 9.1 lit. i) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 4-8 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych w terminach określonych w pkt 9.3. IU/ 128/VII-51 /ZOJPN/AE/DOS/K!20 12 strona 5

6 wadium płk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 10. ITFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE,ZAMAWIAJAEGO Z WYKONAWCAMI Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: a) pisemnie (z dopiskiem IU/1 28/VII-51 /ZO/PN/AE/DOS/K/20 12 ), b) faksem (z dopiskiem IU/128/VII-51/ZO/PN/AE/DOS/K!2012 ), c) drogą elektroniczną (z dopiskiem IU/ 128/VII-51 /ZO/PN/AE/DOS/K ) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres: FNSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, Warszawa, lub na numer faksu: , lub na adres iu.oiizemon.goy.pl W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem łub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: a) Przewodniczący komisji Paweł MĄCZKA teł , b) Sekretarz komisji ppłk Mariusz PŁAW1NSKI tel Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiaj ącego Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego postępowania należy formułować wjęzyku polskim. 11. WYMAGANIA DOTYCZAE WADIUM Zamawiający wymaga wniesienia wadium:. nr 7020 w wysokości ,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 119 z dopiskiem: WADIUM NR DOSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SZ RP - NR REF. IU/1 28/VII-51 /ZO/PN/AE/DOS/K/20 I Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. IU/128/VII-5 1/ZOJPN/AE(DOS/K!20 12 strona 6

7 ofertą. ofert Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania wykluczony OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ Ofertę należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, Ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim, w sposób czytelny Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału, lub kopii Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, parafowane przez do których się ona odnosi Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były Wymagania określone w pkt i 13.9 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której IU! I 28/VII-5 1/ZO/PN/AE, DOSfKJ2O 12 strona 7 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji tych dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody. wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (lub poświadczoną reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga notarialnie). osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis zawartości wraz z numerami stron, parafowane przez osobę podpisującą ofertę. wykonanie powierzy podwykonawcom. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8 wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost określony w pkt. 11 SIWZ, elektronicznej Oferta powinna zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do z dokumentu rejestrowego, c) - kopię dokumentu wadialnego sposób d) oświadczenia i dokument), o których mowa w pkt. 9 SIWZ, e) oświadczenie wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, złożenia dokumentu wadialnego został f) wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: a) napisem: OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SZ RP - NR REF. IU/128/yII-51/ZO/PN!AE/DOS/K!2012, b) napisem Nie otwierać przed 2012 do godz :00, c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w godz i w siedzibie ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres wskazany w pkt 10.2 lit a) SIWZ. IU/1 28/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS/KJ2O 12 strona 8 Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ofert, zaadresowanym na adres Zamawiającego. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej oferty. elektronicznej (np. na nośniku CD lub DVD) w formacie PDF. uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA SŁUŻBY RUCI-IU LOTNICZEGO konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: JNFORMACJE STANOWIĄCE warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

9 14.2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Inspektoratu 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie go poinformuje o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci IUR28JyII-51/ZOJPN/AE!DOS/K12012 strona 9 i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. podatku VAT - koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. brutto oraz musi uwzględniać obowiązujący podatek VAT. UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, zamówienia. Wartość netto (za pozycję) to iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości. Wartość podatku VAT (za pozycję) to iloczyn wartości netto i odpowiedniej stawki w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów jeżeli występuje, z dokładnością do jednego grosza. podatku VAT. Wartość brutto (za pozycję) to suma wartości netto i wartości podatku zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty to cena wynikająca z sumy wartości brutto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia.. podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający Cena oferty musi być podana w PLN liczbą i słownie, z wyodrębnieniem należnego Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i musi obejmować wszystkie Cena oferty musi wynikać z sumy iloczynów ilości sztuk i wartości jednostkowej Ceny jednostkowe i obliczenie ceny oferty muszą być przedstawione w ofercie Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku VAT. Przy powyższych obliczeniach wykonawca dokonuje w każdym miejscu tj.: wykonawca ustala cenę jednostkową netto osobno dla każdej pozycji przedmiotu 16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy Uzbrojenia, ulokowanym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie. (siedziby) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. zamówienia i warunków płatności zawarte w ofercie. otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10 ilość cena najniższa szczegółowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 18.4 SIWZ. 17. INFORMACJE DOTYCZA2E WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIERZY ZAMAWIAJAYM A WYKONAWCA, Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie PLN. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJAĘY BEpZIE SIEKIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100% Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następuj ącego wzoru: C0 Co=Cmin/Cb* 100 pkt gdzie: uzyskanych punktów, Cmin cena z pośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Cb oferty badanej Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeticzanej automatycznie na wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt. 18.2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami pkt. 18, jest największa. 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona w oparciu o system aukcyjny Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) dostępny pod adresem Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, i nie mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do PWPW celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane droga elektroniczną przez PWPW Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcjepwpw.pl. IU/1 28/VII-5 I /ZOJPN/AE(DOStKJ2O 12 strona 10

11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z systemem aukcyjnym Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: a) komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: - procesor z zegarem 1 GHz, MB pamięci RAM, b) zainstalowane oprogramowanie: - system operacyjny Windows 2000 lub nowszy, - przeglądarka Internet Explorer w wersji co naj mniej 6 SP 1, - środowisko Java Runtime Enyiroment w najnowszej dostępnej wersji, c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps, d) konfiguracj a infrastruktury teleinformatycznej wykonawcy musi zapewnić stabilny dostęp stacji roboczej wykonawcy do wszystkich komponentów systemu aukcyjnego. W szczególności w przypadku stosowania serwera proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów systemu aukcyjnego, e) ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o podpisie elektronicznym) Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego wpkt. 18 SIWZ. 20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie Zamawiającego Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze IU/128/VII-5 I/ZO/PN/AE(DOS(KJ2012 strona 11

12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. 21. WYMAGANIA DOTYCZAE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych dla wadium jak w pkt 11 SIWZ - wzór gwarancji okreśta załącznik nr 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia gwarantowanego (w zaokrągleniu do pełnych złotych). O konieczności wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi. 22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA, WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załączniki nr 2 do specyfikacji. 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJAĘYCH WYKONAWCY W TOK[J POSTEJOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Pzp zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp. IU/1287yH-5 1/ZO7PN/AE(DOS(KJ2012 strona 12

13 załącznik nr 3 załącznik nr li 1A załącznik nr 2 - wymagania - formularz - oświadczenie - oświadczenie - wykaz wzór umowy ofertowy wykonanych dostaw Załączniki: o spelnieniu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania techniczne Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują również uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. prowadzoną przez Prezesa organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji Urzędu Zamówień Publicznych Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez IU/1 28/VII-5 1/ZO/PN/AE/DOS(K12012 strona 13 PRZE= załącznik nr 4 załącznik nr 5 załącznik nr 6 załącznik nr 7 załącznik nr 8 załącznik nr 9 elektronicznej - oświadczenie - wzór - wzór gwarancji przetargowej wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji zabezpieczenia należytego wykonania umowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

14 przeprowadzenie testów oraz wdrożenie do pracy operacyjnej systemu System AMHS) i systemu testowo-szkoleniowego wraz z oprogramowaniem Traffic Seryices Message Handling System) przeznaczonego do obsługi w środowisku zarządzania ruchem lotniczym wraz z oprogramowaniem (dalej depesz służb ruchu lotniczego (ATS) w łączności ziemia-ziemia informatycznego dla służby ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP typu AMHS (Air 1. Przedmiotem zakupu jest nabycie, dostawa, instalacja i uruchomienie, I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE serwerów obsługi depesz ATS (ATS Message Server); serwerów o specyfikacji odpowiadającej serwerom depesz ATS Systemu AMHS; zapewniający wymianę depesz ATS w formatach AMHS i AFTN; oprogramowania przeznaczonego do konfiguracji, kontroli i oprogramowania terminalowego AMHS z mozliwością wykorzystania przez Zamawiającego do rozbudowy systemu; (szafa ma umożliwiać pełny demontaż łącznie z jej szkieletem, oraz UPS; monitorowania systemu AMHS i systemu szkoleniowo - administratorzy, w takim przypadku ilość terminali AMHS ulega Zamawiający dopuszcza mozliwośc implementacji funkcjonalości stacji zwiekszeniu o 5 kpi; wymiarach 800x1000 z przednimi i tylnymi drzwiami perforowanymi 68cm x 190cm), przełączniki typu KVM, niezbędne peryferie i akcesoria zarządzania i kontroli systemu AMHS oraz odpowiedniego zarządzania i kontroli systemu AMHS na terminalu AMHS dla user agent - UA) z techniczną możliwością sukcesywnego dołączania testowego. 2. Przedmiot zakupu systemu informatycznego dla Służby Ruchu Lotniczego Sił usług w okresie gwarancji jakości i usług Asysty Technicznej i Konserwacji. cyklu niezbędnych szkoleń przedstawicieli Zamawiającego oraz świadczenia (dalej System Testowy) oraz terminali AMHS/AFTN wraz z oprogramowaniem, Zbrojnych RP AMHS ma obejmować: uwierzytelnionych użytkowników ze specjalnej grupy, np System AMHS składający się z co najmniej czterech niezależnych 2.2. System Szkoleniowo-Testowy składający się z co najmniej dwóch 2.3. Dedykowany pakiet oprogramowania aplikacji Systemu AMHS 2.4. System zarządzania składający się z co najmniej 5 kpi. stacji roboczych 2.5. Bramkę AFTN/AMHS; 2.6. kpi. terminali AMHS w konfiguracji dwumonitorowej (ATS message kolejnych terminali oraz 30 dodatkowych licencji kompletnego kpl. przenośnych terminali AMHS (ATS message user agent Niezbędne wyposażenie montażowe, w tym szafy 19 /42U typu rack o umożliwiający łatwy transport przez otwory drzwiowe o wymiarach UA); Załącznik nr 1 do SIWZ

15 Załącznik nr 1 do SIWZ 2.9. Minimalne wymagnia sprzętowe zostały przedstawione w załaczniku nr 1 do Wymagań technicznych Minimalne wymagania techniczne i ilościowe przedmiotu zamówienia Usługi wykonawcy obejmujące: Instalacja i uruchomienie serwerów we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i instalacji systemu AMHS dla administratorów i operatorów systemu AMHS w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego; Testy i odbiory techniczne. Księga procedur testowych (KPT) wykonana przez Wykonawcę systemu ma zawierać przypadki testowe wyczerpujące funkcjonalności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Po wykonaniu przez Wykonawcę KPT zostanie przedstawiona do akceptacji Zmawiającemu. Podstawą odbioru technicznego jest zatwierdzona przez Zamawiającego KPT; Wykonanie dokumentacji eksploatacyjno technicznej oraz instrukcji obsługi w języku polskim dla wszystkich elementów systemu AMHS łącznie z projektem powykonawczym; Wykonanie w języku polskim i angielskim dokumentu Opis Interfejsów Systemu (Interface Control Document), w którym opisana będzie z podziałem na poszczególne warstwy ISO/OSI charakterystyka wszystkich interfejsów systemu Świadczenie usług gwarancyjnych oraz usług Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) na infrastrukturę Aplikacyjną oraz Platformę Sprzętową przez okres 36 miesięcy Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: Sporządzenia projektu kompletnego Systemu AMHS, zawierającego schematy blokowe poszczególnych modułów wraz z ich powiązaniami oraz ich dokładnymi diagramami sposobu działania i opisem funkcjonalnym; Po akceptacji tego projektu przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem ma dostarczyć, zainstalować i uruchomić oferowane urządzenia i oprogramowanie we wskazanej w niniejszym dokumencie lokalizacji; Dostawy oprogramowania oraz licencji niezbędnych do pracy operacyjnej Systemu AMHS oraz zarządzania Systemem AMHS oraz dalszej modernizacji i rozbudowy Systemu AMHS w przyszłości Dostarczony sprzęt komputerowy ma spełniać wymagania związane z niezawodnością i stabilnością pracy Systemu AMHS oraz ma spełniać minimalne wymagania zawarte w Załaczniku nr 1 do Wymagań technicznych Minimalne wymagania techniczne i ilościowe przedmiotu zamówienia System AMHS ma być tak skonstruowany, żeby możliwa była jego prosta rozbudowa poprzez fizyczne zainstalowanie (dołączenie) dodatkowych podzespołów i terminali AMHS oraz aktywowanie ich 2

16 Załącznik nr 1 do SIWZ poprzez system zarządzania ze stanowiska monitorowania i kontroli MCP (Monitoring and Control Position). Ilość kanałów typu RS-232 w momencie instalacji systemu ma być równa 8, z możliwością rozbudowy do 32 przez dołożenie stakowalnych kart wieloportowych. Ilość kanałów zestawianych przy pomocy protokołu TCP ma być równa 64 z możliwością rozbudowy do 128. Nie przewiduje się użycia urządzeń pętli prądowych w systemie System AMHS ma posiadać możliwość jego rozbudowy do minimum 160 (32 typu RS-232 oraz 128 typu TCP) terminali AMHS bez konieczności wymiany oprogramowania lub jego aktualizacji związanej z rozbudową systemu System Szkoleniowo-Testowy ma być integralną częścią przedmiotu zamówienia. System ma umożliwiać testowanie dowolnego oprogramowania używanego w Systemie AMHS, jak również umożliwiać przeprowadzanie symulacji działania dowolnej funkcji Systemu AMHS oraz szkolenie operatorów w zakresie funkcjonalności oferowanych przez system AMHS. W związku z tym wszystkie funkcje, wygląd HMI na panelu operatorskim i obsługa Systemu Szkoleniowo- Testowego mają być identyczne jak Systemu AMHS Terminale i stacje zarządzające AMHS mają być dostarczone w komplecie zawierającym: zestaw komputerowy, drukarkę, niezbędne oprogramowanie z wymaganymi licencjami oraz dokumentację eksploatacyjno-użytkową w języku polskim Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek uzgodnienia protokołów transmisji z systemami AMHS PAŻP preoperacyjnie, interoperacyjnie i operacyjnie opracowanie technologi współpracy obydwu systemów AMHS. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP dokona koordynacji działań w tym zakresie pomiędzy PAŻP a potencjalnymi Wykonawcami. 3. Lokalizacja 3.1. Miejscem dostawy Sprzętu i Oprogramowania określi Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu, 3.2. Miejscem instalacji Sprzętu i Oprogramowania są: 3.3. Serwerów - 4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych - ul. Leśna, Warszawa, 2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ul. Szubińska Bydgoszcz, Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego 3 RWT Sił Powietrznych Dęblin ul. Lotników Polskich 3; 3.4. Terminali - 4. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych - ul. Leśna, Warszawa, III. DOKUMENTACJA NORMATYWNA

17 Załącznik nr 1 do SIWZ System AMHS (sprzęt wraz z oprogramowaniem) ma w pełni spełniać wymagania dla tego typu Systemów zawarte w poniższych dokumentach: 1. ICAO Conyention on International Ciyil Ayiation, Annex 10 Aeronautical Telecommunications, Volume II: Communication Procedures including those with PANS status, 6-th Edition, October 2001, incorporating Amendment 83 (20/07/2008). 2. ICAO Conyention on International Ciyil Ayiation, Annex 10 Aeronautical Telecommunications, Volume III: Communication Systems, 6-th Edition, JuIy 2007, incorporating Amendment 83 (20/11/2008), ISBN , Part I Digital Data Communication Systems, Chapter 3 Aeronautical Telecommunication Network (ATN). 3. ICAO Conyention on International Ciyil Ayiation, Annex 11 Air Traffic Seryices, 1 3-th Edition, July 2001, incorporating Amendment 45 (16/07/2007). 4. ICAO Conyention on lnternationai Ciyil Ayiation, Annex 15 Aeronautical Information Seryices, 12-th Edition, 2004, incorporating Amendment 45 (16/07/2007). 5. ICAO Doc 9880 AN/466 - Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocois, Part II - Ground-Ground Applications - Air Traffic Seryices Message Handling Seryices (ATSMHS), First Edition, ICAO Doc 9880 AN/466 - Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocois, Part IV - Directory Seryices, Security and Systems Management 7. ICAO EUR Doc 020 EUR AMHS Manual, Version 6.0 (April 2011), 8. ICAO EUR Doc 021 ATS Messaging Management Manual, Version 6.0 (June 2010), 9. ICAO EUR Doc 022 AFS Security Guidelines, AFSG Planning Group, Version 2.0 (June 2010), 10. ICAO Doc 4444-ATM/501 Procedures for Air Nayigation Seryices - Air Traffic Management (PANS-ATM), Fifteenth Edition, 2007, 11. ICAO Amendment 1 to the Procedures for Air Nayigation Seryices - Air Traffic Management, Fifteenth Edition (PANS-ATM, Doc 4444) 12. ICAO Doc 8126-AN/872 Aeronautical Information Seryices Manual, 13. ICAO Doc 7030/4 Regional Supplementary Procedures (Europe), 2008, 14. ICAO Doc 8256-AN/936 Manual on the Planning and Engineering ofthe AFTN, 15. ICAO Doc 8400 ABC ICAO Abbreyiations and Codes, 2007, 16. EUROCONTROL Specification on the Air Traffic Seryices Message Handling System (AMHS), Edition 2.0, 2009, 17. EUROCONTROL Standard Document for Flight Data Exchange Interface Control Document Part 1 Point-to-Point and Limited Networking Circuits COM.ET1.ST12-STD-01-01,

18 Załącznik nr 1 do SIWZ 18. EUROCONTROL Guidelines for Implementation Support (EGIS) Part 5 Communication 8 Nayigation Specifications Chapter 13 Flight Message Transfer Protocol (FMTP) EGIS.COM.FMTP, 19. EUROCONTROL Specyfication of Interoperability and Performance Requirements for the Flight Message Transfer Protocol (FMTP) EUROCONTROL-SPEC-01 00, 20. EUROCONTROL Specification for On-Line Data Interchange (OLDI), Edition 4.2 (May 2010), 21. EUROCONTROL Basic CFMU Handbook ATFCM Users Manual. Edition 14.0, (March 2010), 22. EUROCONTROL Basic CFMU Handbook - IFPS (April 2010), Users Manual. Edition 14.1, 23. EUROCONTROL Guidelines Operating Procedures for AIS Dynamic Data (OPADD). Edition 3.0, (April 2009), 24. EUROCONTROL Handbook for Airspace Management, Edition 2.0, 2003, 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. W sprawie służby informacji lotniczej oraz szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. Nr 78, poz. 736) wraz z załącznikiem nr 10 i 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. 26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz.U. Nr 58, poz. 4789). 27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktur polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324). 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym Doc 8400 (Dz.U. Nr 53, poz. 438). 29. Doc arządzanie ruchem lotniczym Dz. Urz. ULC (Zał. do nr 7 poz. 76 z dnia 9 czerwca 2008 r.) 30. Doc 8400 Skrótów kodów stosowanych w ruchu lotniczym Dz. Urz. ULC (Zał. do nr 6 poz. 64 z dnia 30 maja 2008 r.) 31. Doc 7030/5 - Regionalne Procedury Uzupełniające dla Regionu Europy Wytyczne nr 4 Prezesa ULC z dnia 28 maja 2008 r. (Dz. Urz. ULC nr 6 poz. 66 z 2008 r.). 32. Zbiór Informacji Lotniczej - AlP Polska. 33. Rozwiązanie ma wspierać zmiany wprowadzane nowymi lub powyżej przedstawionymi dokumentami normatywnymi w czasie jego instalacji, utrzymania gwarancyjnego i po pogwarancyjnego.

19 Systemu bez konieczności znaczących modyfikacji osprzętu i oprogramowania. opisanego poniżej oraz ma mieć możliwość obsługi nagłego wzrostu obciążenia 1. Wymagania funkcjonalne 1.1. Wymagania ogólne System AMHS ma być zdolny do obsługi ruchu depesz AFTN I AMHS ruchu na poszczególnych połączeniach jak i urządzeniach peryferyjnych W przypadku sytuacji opisanej powyżej, System ma pracować bez jakichkolwiek przerw. dotyczące łączności dla Współdziałania Systemów Otwartych (OSI) albo składających się z: standardy Stowarzyszenia Internetowego (I SOC) dotyczące łączności dla Management). depesz służby informacji powietrznej AlS (Aeronautical Information Seryices) systemu zarządzania ruchem lotniczym Sił Zbrojnych RP Załącznik nr 1 do SIWZ System AMHS ma zapewniać zdolności operacyjne komórkom organizacyjnym w zakresie obsługi depesz służb ruchu lotniczego ATS (Air Traffic Seryices), oraz depesz zarządzania przestrzenią powietrzną ASM (Airspace Większość oferowanego wyposażenia oraz oprogramowania ma stanowić produkty typu COTS System AMHS ma być: Zgodny ze standardami, procedurami i zaleceniami opublikowanymi przez ICAO i EUROCONTROL; Wykorzystywać normy Międzynarodowej Organizacji Standardów (ISO) Pakietu Protokołów Internetowych (IPS); Być utrzymywany w stanie aktualnym wobec ewentualnych modyfikacji jak i nowych dokumentów podczas trwania gwarancji na System System AMHS ma składać się z następujących komponentów: Komponentu AFTN; Komponentu AMHS (ATS Message Server) obejmującego: Moduł agenta transferu wiadomości MTA (Message Transfer Agent); Moduł magazynu wiadomości MS (Message Store); Modułów usług katalogowych DS (X.500 Directory Seryices), Agenta usług katalogowych DSA (Directory Seryice Agent);

20 Załącznik nr 1 do SIWZ Agenta użytkownika usług katalogowych DUA (Directory User Agent wbudowanego w agenta użytkownika UA; Bazy danych DIP (Directory Information Base) Jednostki dostępowej (Access Unit - AU) Gateway). - Bramki AFTN/AMHS (AFTN/AMHS Stacji roboczych przeznaczonych do zarządzania i monitorowania Sytemu AFTN/AMHS (Stacji roboczej Administratora Systemu AFTN/AMHS); Terminali AMHS UA (ATSMHS User Agents); Zewnętrznych interfejsów AFTN i AMHS do komunikacji w środowisku sieci LAN i WAN; Serwera czasu obsługującego protokół NTP (Nework Time Protocol) Usługi obsługi komunikatów ATS (ATSMHS) zapewniane przez System AMHS mają być zgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną zawartą w dokumentach ICAO 9880 AN/466 - Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical Telecommunication Network (ATN) using ISO/OSI Standards and Protocois, Part II - Ground-Ground Applications - Air Traffic Seryices Message Handling Seryices (ATSMHS) System AMHS ma wspierać dwa poziomy usług obsługi komunikatów ATS: Podstawowy - Basic ATS Message Handling Seryjce; Rozszerzony - Extended ATS Message Handling Seryjce; Usługi podstawowe obsługi komunikatów ATS mają bazować na standardach i protokołach ISO/lEC 10021:1990 wraz z późniejszymi ich edycjami i zmianami oraz na Pakiecie Protokołów Internetowych ISPs (International Standardized Profiles) Usługi rozszerzone obsługi komunikatów ATS mają bazować na standardach i protokołach ISO/lEC 10021:2003 wraz z późniejszymi ich edycjami i zmianami oraz na Pakiecie Protokołów Internetowych ISPs (International Standardized Profiles) wersji 3 z 2003 r System AMHS ma zapewnić następujące funkcje: Przetwarzać depesze AMHS i AFTN w trybie pracy ciągłej przez 24 godz. na dobę, 7dniwtygodniu Obsługiwać depesze o długości do znaków według zadanych kryteriów definiowanych jako parametry konfiguracji niezależnie dla każdego kanału: Parametr 1: maksymalna długość depeszy dla danego kanału; Parametr 2: sposób reakcji Systemu AMHS na otrzymanie depeszy AFTN dłuższej niż wskazuje

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161614-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173693-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164847-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S 99-164847 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240444-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2011/S 145-240444 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311481-2011:text:pl:html PL-Warszawa: System zarządzania bazą danych 2011/S 191-311481 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240447-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, Suwałki tel. 087/ ; fax. 087/

Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, Suwałki tel. 087/ ; fax. 087/ Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 087/ 562 80 49; fax. 087/ 562 80 46 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125200-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 9 Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: 219492-2013; data zamieszczenia: 07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253162-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Złącza kablowe 2011/S 152-253162 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA Oznaczenie sprawy: KM.5415.1.2012 nr kor.: PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Wykonywanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo