Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia 2012.12.06 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia NIP: tel.: (48) , REGON: fax.: (48) Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/K-01/./2012 Radom, dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert Na świadczenie usług medycznych w zakresie badań Rezonansem Magnetycznym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Postępowanie będzie prowadzone w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami art. 26, ust. 1, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U.2011, Nr 112, poz. 654 ze zm./ oraz art. 140, 141, 146, ust. 1, art , art. 151, ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154, ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2008, Nr 164, poz ze zm./ Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty Euro Akceptacja Dyrektora ds. Lecznictwa Tadeusz Kalbarczyk Zatwierdzam treść szczegółowych warunków konkursu Andrzej Pawluczyk. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Sporządziła-Justyna Kapusta

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

3 I. OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT 1. UDZIELAJĄCY ZAMAWÓWIENIE Udzielającym zamówienia jest : Radomski Szpital Specjalistyczny Adres: ul. Lekarska 4, Radom Tel: Fax: Adres strony internetowej: NIP: OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE Z OFERENTAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Udzielający zamówienia i Świadczeniodawcy przekazują pisemnie lub faksem Jeżeli Udzielający zamówienia i Świadczeniodawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: P. Marzena Barwicka K-k Działu Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia R.Sz.S., tel. /0-48/ TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert powyżej 14 tys. Euro 3.2. Na podstawie art. 26, ust. 1, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U.2011, Nr 112, poz. 654 ze zm/ oraz art. 140, 141, 146, ust. 1, art , art. 151, ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154, ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz.U. z 2008, Nr 164, poz ze zm/. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań Rezonansem Magnetycznym Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV: Specjalistyczne usługi medyczne 4.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia, określonego w Rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy przez okres 13 m-cy lub do wyczerpania wartości umowy. 6. WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW: 1. Udzielający zamówienie udzieli zamówienia podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania

4 świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny zgodnie z przepisami art. 26, ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 2. Świadczeniodawca dysponuje pracownikami, środkami transportu, sprzętem, aparaturą medyczną niezbędnymi do wykonania usługi określonej w przedmiocie zamówienia. 3. Świadczeniodawca posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych 4. Warunki wymagane od świadczeniodawców są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania. 5. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW: 1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzję o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu leczniczego poświadczające, że Świadczeniodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie objętym przedmiotem konkursu. Z dokumentów tych ma także wynikać, że osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictwa są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy. 2) Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 3) Oświadczenie, że oferent dysponuje pracownikami, środkami transportu, sprzętem, aparaturą medyczną niezbędnymi do wykonania usługi określonej w przedmiocie zamówienia. 4) Kserokopia dowodu zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych lub oświadczenie, że zawrze umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego będzie obowiązywała umowa na świadczenie usług zdrowotnych objętych niniejszym postępowaniem. 5) Wypełniony formularz oferty. 6) Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik. 5. PRZYGOTOWANIE OFERTY 5.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Świadczeniodawcę. Udzielający zamówienia zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Świadczeniodawcę Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Świadczeniodawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde

5 przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, ect. powinny być parafowane przez Świadczeniodawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron Świadczeniodawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 6.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę na podstawie określenia przez niego cen jednostkowych brutto (podanych do dwóch miejsc po przecinku, dopuszcza się możliwość zaokrąglenia cen zgodnie z zasadami matematycznymi) i wypełnienie formularza cenowego 7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 7.1 Oferty winny być złożone w siedzibie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu(26-610) w pok. 308 lub 313 /Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia/, III piętro w terminie do do godz. 10: Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Radom, ul. Lekarska 4 oraz opisane Oferta na świadczenie usług medycznych w zakresie badań Rezonansem Magnetycznym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nie otwierać przed dniem , godz.11:00 8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 8.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w dniu o godz. 11: KRYTERIA OCENY OFERT 9.1. Przy wyborze oferty udzielający zamówienie będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena 100 % 9.2 Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów Kryteria oceny ofert są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania. 10. PORÓWNANIE OFERT W TOKU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Udzielający zamówienia porówna oferty złożone w postępowania, a w szczególności: a) ciągłości, kompleksowości, dostępności, jakości udzielanych świadczeń, kwalifikacji personelu, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, na podstawie wewnętrznej oceny, b) zaoferowanej ceny. 11. ODRZUCENIE OFERTY:

6 11.1. Udzielający zamówienia zobowiązany jest odrzucić ofertę w n/w przypadkach: 1) Oferta została złożona przez świadczeniodawcę po terminie, 2) Oferta zawiera nieprawdziwe informacje, 3) Jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał ceny świadczenia opieki zdrowotnej, 4) Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) Jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 6) Jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną, 7) Jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w ust. 6 Sz.W.K.O. 8) Ofertę złożoną przez świadczeniodawcę, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy W przypadku gdy braki, o których mowa w ust dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Kierownik udzielającego zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia będącego przedmiotem zamówienia, gdy: 1) Nie wpłynęła żadna oferta, 2) Wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust ) Odrzucono wszystkie oferty, 4) Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, 5) Nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 13. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert w siedzibie Udzielającego Zamówienia. 3. Udzielający zamówienie w ogłoszeniu o rozstrzygnięciu konkursu poda nazwę (firmę) oraz siedzibę i adres świadczeniodawcy, który został wybrany. 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, jego stronie internetowej oraz przesłana wszystkim Oferentom. 5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu.

7 6. Umowa na świadczenie zdrowotne określone w niniejszym postępowaniu podpisana będzie z tym Świadczeniodawcą, którego oferta jest zgodna z niniejszymi Szczegółowymi Warunkami Konkursu Oferta i będzie najkorzystniejsza w wyniku zastosowania kryteriów opisanych w ust. 9 /szczegółowe warunki umowy określone są w Rozdziale IV Wzór umowy/ 14. Środki ochrony prawnej Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy; 3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

8 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

9 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie badań Rezonansem Magnetycznym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, według poniższego wykazu: Badania rezonansem magnetycznym L.p. Nazwa badania 1. MR kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu 2. MR kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem 3. MR kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 4. MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem 5. MR kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 6. MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem 7. MR głowy, przysadki mózgowej bez kontrastu 8. MR głowy, przysadki mózgowej z kontrastem 9. MR stawu kolanowego i barkowego bez kontrastu 10. MR stawu kolanowego i barkowego z kontrastem 11. MR stawu łokciowego, skokowego, nadgarstkowego bez kontrastu 12. MR stawu łokciowego, skokowego, nadgarstkowego z kontrastem 13. MR jamy brzusznej bez kontrastu 14. MR jamy brzusznej z kontrastem 15. Angio MR bez kontrastu 16. Angio MR z kontrastem 17. MR uda, stopy, dłoni, podudzia bez kontrastu 18. MR uda, stopy, dłoni, podudzia z kontrastem 19. MR miednicy, wątroby, cholangiografii, układu moczowego, naczyń bez kontrastu 20. MR miednicy, wątroby, cholangiografii, układu moczowego, naczyń z kontrastem

10 ROZDZIAŁ III FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄZCNIKÓW DO OFERTY

11 FORMULARZ OFERTY Nazwa Świadczeniodawcy Adres *:... Tel.*:... Regon *:... NIP *:... Nr fax.*, na który Udzielający zamówienia może przesyłać korespondencję:... Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska Radom W odpowiedzi na ogłoszenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w trybie konkursu ofert powyżej Euro na świadczenie usług medycznych w zakresie badań Rezonansem Magnetycznym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niniejszych Szczegółowych warunków konkursu ofert. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę... zł brutto (słownie......, w tym podatek VAT... %. 2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty. 3. Termin realizacji umowy: od daty zawarcia umowy przez okres 13 m-cy lub do wyczerpania wartości umowy. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach okresowych w SWKO w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia. 6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SWKO. 7. Oferta niniejsza zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 8. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 1)... 2)... 3) dnia... r.... (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

12 Załącznik nr 1 do oferty. Nazwa Świadczeniodawcy FORMULARZ CENOWY Badania rezonansem magnetycznym L.p. Nazwa badania Cena jednostkowa netto Podatek VAT % 1. MR kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu 2. MR kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem 3. MR kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 4. MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem 5. MR kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 6. MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem 7. MR głowy, przysadki mózgowej bez kontrastu 8. MR głowy, przysadki mózgowej z kontrastem 9. MR stawu kolanowego i barkowego bez kontrastu 10. MR stawu kolanowego i barkowego z kontrastem 11. MR stawu łokciowego, skokowego, nadgarstkowego bez kontrastu 12. MR stawu łokciowego, skokowego, nadgarstkowego z kontrastem 13. MR jamy brzusznej bez kontrastu 14. MR jamy brzusznej z kontrastem 15. Angio MR bez kontrastu 16. Angio MR z kontrastem 17. MR uda, stopy, dłoni, podudzia bez kontrastu 18. MR uda, stopy, dłoni, podudzia z kontrastem 19. MR miednicy, wątroby, cholangiografii, układu moczowego, naczyń bez kontrastu 20. MR miednicy, wątroby, cholangiografii, układu moczowego, naczyń z kontrastem dnia... Podpis Świadczeniodawcy

13 ROZDZIAŁ IV WZÓR UMOWY

14 UMOWA /WZÓR/ o świadczenie usług medycznych w zakresie badań Rezonansem Magnetycznym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Zawarta w dniu pomiędzy Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Dr Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu, przy ul. Lekarskiej 4, NIP , REGON , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia, reprezentowanym przez: 1. Andrzeja Pawluczyka Dyrektora 2. Dorotę Ciekałę - Główną Księgową a.., z siedzibą w., działającą w oparciu o zwaną w dalszej części umowy Przyjmujący zamówienie, reprezentowaną przez: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert powyżej 14 tys. Euro zgodnie z przepisami art. 26, ust. 1, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej /t.j. Dz.U.2011, Nr 112, poz. 654 ze zm/ oraz art. 140, 141, 146, ust. 1, art , art. 151, ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, 153 i art. 154, ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz.U. z 2008, Nr 164, poz ze zm/, o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w umowie, tj. świadczenie usług medycznych w zakresie badań Rezonansem Magnetycznym dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, a udzielający zamówienia do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń. 2. Usługa z zakresu badania MR zawiera: a) badanie wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami b) opis badania przez lekarza radiologa c) dokumentację badania w postaci elektronicznej lub na filmach rtg d) archiwizowanie kopii wykonanych badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami 3. Przyjmujący zamówienie przyjmie do realizacji badania MR na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza i zatwierdzonego zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi przez z-cę Dyrektora R.Sz.S. ds. Lecznictwa lub osobę przez niego upoważnioną. 4. Skierowanie, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać: a) imię, nazwisko, PESEL i inne dane niezbędne do identyfikacji pacjenta, b) cel i uzasadnienie badania c) wstępne rozpoznanie kliniczne d) informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania e) podpis i pieczęć lekarza kierującego oraz pieczęć oddziału lub poradni kierującej. 5. Badanie pacjenta ma być przeprowadzone nie później niż w dniu następnym roboczym, liczonym od dnia otrzymania skierowania o którym mowa w ust. 3 niniejszego. 6. Wyniki badań wydawane są osobie upoważnionej przez oddział lub przychodnię/poradnię kierującą. 2 Obowiązki Przyjmującego zamówienie 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, obowiązującymi procedurami medycznymi i

15 diagnostycznymi, przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu i aparatury diagnostycznej, z poszanowaniem ustawowych praw pacjenta. 2. Pomieszczenia, w którym wykonywane są świadczenia opieki zdrowotnej spełniają określone prawem wymagania fachowe i sanitarne a aparatura i sprzęt medyczny są sprawne technicznie podlegają okresowej konserwacji. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie spełnienia wymagań ustalonych dla danego rodzaju świadczeń wynikających z umowy. 4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności medycznej na sumę zł i na tę okoliczność przedkłada kserokopię polisy w dniu zawarcia umowy. 5. Ponadto Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: a) zapewnienia wysokiej jakości usług pod względem merytorycznym i organizacyjnym, b) prowadzenia dokumentacji medycznej związanej bezpośrednio z udzielanymi świadczeniami, c) poddania się kontroli przez Udzielającego zamówienie w dowolnym czasie, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. 6. Przyjmujący zamówienie odpowiada za należyte wykonanie badania. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej. 8. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienia i przyjmujący zamówienie. 3 Warunki płatności, rozliczenia 1. Przyjmujący zamówienie będzie sporządzał comiesięczne zestawienia wykonanych usług medycznych, które będą stanowiły podstawę sporządzenia faktury VAT lub rachunku. 2. Zapłata za wykonane i udokumentowane badania zostanie przekazana przez Udzielającego zamówienia na konto Przyjmującego zamówienie nr w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. 3. Za nieterminową zapłatę faktury VAT lub rachunku Przyjmującego zamówienie przysługują odsetki ustawowe. 4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 5. Przyjmujący zamówienie upoważnia Udzielającego zamówienie do wystawienia faktury VAT lub rachunku bez jego podpisu. 6. Ze strony Udzielającego zamówienia do kontaktów w sprawach realizacji umowy upoważnia się Bogumiłę Mąkosę Sekcja Organizacji i Rozliczeń z NFZ, tel. /0-48/ Osoba ta będzie odpowiadać za realizację umowy potwierdzać faktury VAT merytorycznie i pilnować wartości umowy oraz jej warunków. 4 Wartość umowy 1. Wartość umowy opiewa na kwotę. zł brutto (słownie: ). 2. Należność za faktycznie wykonane badania wyliczana będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym (zał. nr 1 do umowy) będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy. 5 Termin realizacji umowy Termin realizacji umowy: od daty zawarcia umowy przez okres 13 m-cy lub do wyczerpania wartości umowy.

16 6 Wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację, przez którą rozumie się: a) utratę przez Przyjmującego zamówienie uprawnień koniecznych do realizacji świadczeń b) celowego zaprzestania realizacji świadczeń objętych niniejszą umową c) zaprzestania finansowania świadczeń przez co najmniej dwa pełne okresy płatności z przyczyn leżących po stronie Udzielającego zamówienia d) rażącego naruszenia postanowień umowy 2. Umowa ulega rozwiązaniu: a) z upływem czasu, na który została zawarta, b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, d) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy 8 Prawo właściwe, język, zmiany umowy 1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2. Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 4. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 5. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3 i 4 niniejszego są nieważne. 9 Rozstrzyganie sporów Spory mogące wynikać z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 10 Zmiana stron umowy Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. 11 Egzemplarze umowy Umowy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Przyjmującego zamówienie oraz dwa egzemplarze dla Udzielającego zamówienie. Zał. nr 1 do umowy-formularz cenowy UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r.

SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SM/637/15 Katowice, dnia 10.02.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: B AD AN I A T O M O G R AF I I K O M P U T E R O W E J

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4 05-505 Prażmów tel. / faks 22 756 73 82 Świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych ihpzoz Świętochłowice Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo