SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) procedura jak dla zamówienia publicznego o wartości powyŝej EURO. PRZETARG NIEOGRANICZONY nr 55/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SprzedaŜ i dostawa immunoreagentów oraz odczynników do barwień immunohistochemicznych wraz z dzierŝawą automatów do badań immunohistochemicznych z modułami do: odparafinowania (bez ksylenu), nawadniania, odkrywania miejsc antygenowych w buforach o róŝnych ph i świadczeniem usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów substancji szkodliwych. I. Nazwa oraz adres zamawiającego Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary Poznań tel. 61/ fax. 61/ godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7:25 do 15:00 adres e- mail: - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Poznaniu tel/fax 61/ tel. 61/ II. Tryb udzielenia zamówienia.

2 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego procedura, jak dla zamówienia publicznego powyŝej EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm),zwanej dalej równieŝ ustawą oraz m.in. w oparciu o przepisy Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679.) oraz przepisami aktów wykonawczych wydanych podstawie ww. ustaw. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 2) Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych; 3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 4) Zamawiający dopuszcza moŝliwość złoŝenia ofert równowaŝnych, jeŝeli z opisu zamieszczonego w SIWZ mogłoby wynikać, iŝ przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku składania ofert równowaŝnych w ofercie naleŝy podać proponowane odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników warunek bezwzględny. Brak wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. 5) Zamawiający PRZEWIDUJE moŝliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy. W okresie 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje się moŝliwość zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy stanowiących, nie więcej niŝ 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w sytuacji, gdy zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duŝe trudności techniczne w uŝytkowaniu i dozorze 6) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7) Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Stosownie do dyspozycji art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie moŝe być powierzona podwykonawcom. 8) Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość niewykorzystania stanowiącej przedmiot zamówienia publicznego ilości immunoreagentów i odczynników do badań immunohistochemicznych, w szczególności w przypadku zmiany profilu badań tzn., gdy: (zostaną wprowadzone nowe immunoreagenty, badania diagnostyczne będą wymagały rozszerzenia listy markerów, wzrost listy badań immunohistochemicznych (IMH) spowoduje wzrost liczby odczynników, które muszą pracować na tkance parafinowej), a takŝe sytuacji wystąpienia innych okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia art. 145 ust. 1 ustawy.

3 9) Przewidywany okres obowiązywania umowy dostawy immunoreagentów i odczynników, dzierŝawy automatów do badań immunohistochemicznych oraz usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów substancji szkodliwych - to 3 lata. 10) Wymagany przez Zamawiającego termin płatności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wynosi 30 dni. III. Opis przedmiotu zamówienia. SprzedaŜ i dostawa immunoreagentów oraz odczynników do barwień immunohistochemicznych wraz z dzierŝawą automatów do badań immunohistochemicznych z modułami do: odparafinowania (bez ksylenu), nawadniania, odkrywania miejsc antygenowych w buforach o róŝnych ph i świadczeniem usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów substancji szkodliwych. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Odczynniki laboratoryjne, Odczynniki chemiczne, RóŜne usługi, gdzie indziej nie sklasyfikowane (DzierŜawa automatów), Usługi odpadów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. SprzedaŜ i dostawę immunoreagentów oraz odczynników do badań immunohistochemicznych wg listy zawartej w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ilość odczynników, immunoreagentów i materiałów musi wystarczyć do wykonania badań immunohistochemicznych /markerów/, /jeden skrawek = jeden marker/ Załącznik nr 1 do specyfikacji określający przedmiot dostawy, stanowi jednocześnie formularz cenowy dla Wykonawcy. A. W ramach dostawy, o której mowa w pkt. III podpunkt 1 siwz Wykonawca zapewnia: 1. immunoreagenty /przeciwciała/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków parafinowych zgodnie z listą zawartą w pkt A załącznika nr 1 do siwz, ilość opakowań zostanie uzaleŝniona od rodzaju nowotworów i ilości badań immunohistochemicznych. Przeciwciała z listy, które Wykonawca posiada w formie gotowej do uŝycia powinny być dostarczone w takiej postaci. 2. zestawy do wizualizacji - bufory o wysokim ph (od 9.0 do 9.9), które zawierają następujące produkty: chromogeny DAB

4 polimerowy system detekcji blokery endogennej peroksydazy bufory do bezksylenowego odparafinowywania, nawadniania i odkrywania antygenów bufory płuczące bufor do rozcieńczania przeciwciał hematoksylinę 3. zestawy do wizualizacji bufory o niskim ph (od 6.1 do 6.7), które zawierają następujące produkty: chromogeny DAB polimerowy system detekcji blokery endogennej peroksydazy bufory do bezksylenowego odparafinowywania, nawadniania i odkrywania antygenów bufory płuczące bufor do rozcieńczania przeciwciał hematoksylinę 4. Wszystkie zestawy muszą pracować na tkance parafinowej, 5. Inne odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny ( np. probówki) niezbędne do wykonania badań immunohistochemicznych na dostarczonych aparatach Odczynniki określone pod pozycją od 1 do 2 wyspecyfikowano w pkt B załącznik nr 1 do swiz. PowyŜsze odczynniki, które w ramach umowy dostawy zapewnia Wykonawca - muszą wystarczyć do oznaczenia 90 tys. markerów (badań immunohistochemicznych). B. Ponadto, Zamawiający wymaga by: - immunoreagenty i odczynniki będące przedmiotem zamówienia wystarczyły na wykonanie barwień na nie mniej, niŝ skrawków, w okresie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, - cena barwienia jednego skrawka musi być stała przez cały czas obowiązywania umowy, niezaleŝnie od liczby wykonywanych badań. - Cena odczynników musi być stała przez cały okres obowiązywania umowy - cena sprzedawanych i dostarczanych przez Wykonawcę materiałów, odczynników i immunoreagentów przez cały okres obowiązywania umowy musi być stała. - wymagane odczynniki i immunoreagenty muszą nadawać się do barwienia preparatów w aparatach dostarczonych przez WYKONAWCĘ i muszą równieŝ mieć zastosowanie do barwienia ręcznego w temp. pokojowej; między innymi do oznaczenia kilku markerów na jednym rozmazie cytologicznym. - najpóźniej na 14 dni przed terminem składania ofert Wykonawca w ośrodku referencyjnym wskazanym przez Wykonawcę wykona barwienia immunohistochemiczne /testy/ na tkankach parafinowych /preparatach/ dostarczonych przez Zamawiającego. Wybór markerów przedstawi Zamawiający. Jest to warunek bezwzględny. Z przeprowadzenia ww. badań będzie sporządzony protokół z

5 przeprowadzonych testów podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, który następnie Wykonawca załączy do oferty. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie zawierał, przeprowadzoną przez patomorfologa wskazanego przez Zamawiającego, ocenę preparatów immunohistochemicznych (wybarwionych na automatach będących przedmiotem zamówienia - dzierŝawy) z zastosowaniem dostarczonych przez Wykonawcę immunoreagentów i odczynników obejmujących przedmiot zamówienia. Protokół z przeprowadzonych testów stanowić będzie podstawę do laboratoryjnej oceny przydatności odczynników Wykonawcy do wykorzystywania ich w laboratorium Zamawiającego. Brak moŝliwości przeprowadzenia ww. testów lub negatywna opinia patomorfologa wskazanego przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. Protokół z przeprowadzonych testów zawierać będzie co najmniej następujące informacje: - o rodzaju tkanki wybranej do barwień przez patomorfologa wskazanego przez Zamawiającego, - dokładny opis procedury odparafinowania, nawadniania i odkrywania miejsc antygenowych, - określenie buforów i innych odczynników oraz przeciwciał, - opis procedury barwienia IMH ( czas, temperatura, rozcieńczenie) - ocena patomorfologa wskazanego przez Zamawiającego. - w przypadku wycofania danego odczynnika z obrotu lub zmiany jego klonu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć produkt równowaŝny zamiennik - Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zapewni finansowanie uczestnictwa w programie zewnętrznej kontroli jakości Nordi QC lub UKNEQAS w ramach barwień immunohistochemicznych 2. Udostępnianie Zamawiającemu w oparciu o umowę dzierŝawy aparatów do badań immunohistochemicznych z modułami do: - odparafinowania (bez ksylenu), - nawadniania i odkrywania miejsc antygenowych w buforach o róŝnych ph zwanych w dalszej części specyfikacji automatami do badań immunohistochemicznych lub automatami. wraz z UPS-ami, podtrzymującymi zasilanie w energię elektryczną przedmiotowych aparatów w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej. A. Zamawiający będzie wydzierŝawiał automaty, o których mowa w punkcie III podpunkt 2 siwz przez cały okres obowiązywania umowy. Warunki bezwzględne, jakie spełniać muszą oferowane automaty: - moŝliwość pracy w systemie otwartym, tzn. aparaty winny umoŝliwiać zastosowanie odczynników innych producentów, - moŝliwość pracy w systemie połączonym, tzn. wymaga się by rozpoznawały wszystkie szkiełka i odczynniki, w kaŝdym z automatów, w dowolnym czasie z dowolnego komputera pracującego w sieci LAN. Ponadto, oprogramowanie

6 słuŝące do obsługi automatów powinno umoŝliwiać ich oddzielne i niezaleŝne uŝytkowanie na dodatkowych 2 komputerach, - dostosowanie parametrami (wielkością, wagą itp.) do pomieszczeń laboratoryjnych Zamawiającego. Wymiary stanowiska do badań laboratoryjnych, które Zamawiający moŝe przeznaczyć na instalację ww. automatów to: max. 90 cm szerokość ( podano szerokość stołu laboratoryjnego), max.4,80 m długość. Stąd teŝ Zamawiający wymaga by Wykonawca, najpóźniej na 14 dni przed terminem składania ofert dokonał wizji lokalnej pomieszczeń laboratoryjnych Zamawiającego, w celu ustalenia, czy oferowane przez niego automaty będą mogły być zainstalowane w laboratorium Zamawiającego. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, który następnie Wykonawca załączy do oferty. Wzór protokołu z wizji lokalnej stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak protokołu z wizji lokalnej lub brak moŝliwości (technicznych) zainstalowania oferowanych automatów w pomieszczeniach laboratoryjnych Zamawiającego stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy. B. Ponadto, Zamawiający wymaga by: - liczba szkiełek (jednorazowa liczba badań) na wszystkich dzierŝawionych automatach wynosiła łącznie do 150 w czasie pięciogodzinnego dnia pracy - ze względu na liczbę badań automaty muszą pracować niezaleŝnie od siebie (np. tylko jeden automat), - parametry szkiełek adhezyjnych stosowanych w oferowanych automatach muszą odpowiadać szkiełkom uŝywanym przez Zamawiającego, tj. SUPER FROST PLUS, - ilość immunoreagentów na jeden skrawek powinna wynosić 200 µl - rok produkcji oferowanych automatów nie był wcześniejszy niŝ 2010 r., - Wykonawca udostępniał (bezpłatnie) próbki przeciwciał, w przypadku wprowadzania na rynek nowych immunoreagentów oraz na Ŝądanie Zamawiającego w sytuacji, kiedy laboratorium Zamawiającego nie posiada opracowanej metody barwienia z wykorzystaniem immunoreagentów oferowanych przez Wykonawcę, - Wykonawca zapewnił w ramach ceny ofertowej pełną opiekę serwisową na dzierŝawione automaty. Przez pełną opiekę serwisową Zamawiający rozumie utrzymywanie dzierŝawionych automatów w całkowitej sprawności. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad i usterek automatów stanowiących przedmiot dzierŝawy. W przypadku, gdy wady i usterki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od dnia powiadomienia, jest on zobowiązany zapewnić Zamawiającemu moŝliwość korzystania z automatów zastępczych o równowaŝnych parametrach w stosunku do wydzierŝawianych w terminie do 5 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy o awarii automatów. Czynsz opłacany przez Zamawiającego w ramach umowy dzierŝawy zostanie proporcjonalnie pomniejszony za okres, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu dzierŝawy.

7 - specyfikacja elektryczna oferowanych automatów była w pełni kompatybilna z warunkami i standardami jakie posiada Zamawiający. Zamawiający nie będzie prowadził Ŝadnych dodatkowych prac przystosowawczych ani ponosił Ŝadnych dodatkowych kosztów, gdyby się okazało, iŝ automaty nie będą kompatybilne z warunkami i standardami jakie posiada Zamawiający. Ustalenia kompatybilności elektrycznej odnotowane zostanie w protokole z wizji lokalnej, o którym mowa wyŝej vide załącznik nr 6 do SIWZ. C. Udostępniane w ramach dzierŝawy automaty zawierać muszą: - pojemniki do przeciwciał, - zestaw naklejek na szkiełek, - laserową drukarkę do raportów standard, - drukarkę do naklejek drukowanie oznakowanych kodami kreskowymi naklejek, - taśmę do drukarki do naklejek - zasilacz, - UPS-y, które podtrzymują zasilanie w energię elektryczną aparatów w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej, - odpowiednią ilość pojemników do utylizacji substancji szkodliwych (np. chromogenów DAB), - serwer, komputer z odpowiednim i licencjonowanym oprogramowaniem, umoŝliwiające uruchomienie (takŝe na 2 komputerach Zakładu Patologii Nowotworów Zamawiającego) i prawidłową pracę dzierŝawionych automatów oraz wymianę danych pomiędzy automatami, a komputerem (prowadzenie i rejestrowanie badań immunohistochemicznych). Elementy infrastruktury informatycznej (serwer, komputer, oprogramowanie) powinny być dostosowane do standardów bezpieczeństwa Zamawiającego. Wymagania w zakresie: infrastruktury informatycznej (oprogramowanie, serwer, komputer). 1. Wykonawca zapewni w ramach przedmiotu zamówienia dostęp do wyników badań ze stacji WCO z wykorzystaniem standardowych narzędzi systemu operacyjnego (przeglądarka internetowa). W przypadku, gdy na stacjach końcowych WCO wymagana jest dodatkowa instalacja oprogramowania wymagane jest aby oprogramowanie: a) posiadało certyfikat "Certified for Windows XP". b) umoŝliwiało pracę w środowisku domenowym WCO, co w wiąŝe się z tym, iŝ: - konto uŝytkownika charakteryzuje się ograniczonymi prawami dostępu (w szczególności do plików i rejestru, ustawień zapory internetowej itd.), - wymagana jest poprawna współpraca dostarczonego oprogramowania z oprogramowaniem antywirusowym Zamawiającego (obecnie Eset Antivirus), - wersja instalacyjna pozwalająca na instalację nienadzorowaną, - dokumentacja techniczna dla administratora zawierająca procedurę wykonywania kopii zapasowej oraz przywracania stanu systemu z kopii zapasowej po awarii. Wymagana jest dokumentacja techniczna opisująca pracę w sieci, zawierająca w szczególności: - zakres uŝywanych portów,

8 - charakterystykę przesyłanych danych 2. Serwer: Parametr lub Wartość parametru lub spełnienie warunku warunek Typ serwera Moduł serwerowy do serwera kasetowego Fujitsu BX900 S1 Dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86 osiągające w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 222 pkt. wymagane dostarczenie pełnego protokołu z testów SPEC dla oferowanego modelu serwera poświadczonego przez producenta serwera lub wymagana obecność Procesory certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: ( wydruk załączony do oferty ) Maksymalny pobór mocy dla jednego procesora max 80W wg dokumentacji technicznej jego producenta Pamięć RAM Sterownik dysków wewnętrzny ch Miejsca na dyski twarde Dyski twarde Interfejsy sieciowe (LAN) Interfejsy FibreChanne l SAN Certyfikaty Wymóg konfiguracji: 24GB RAM pracującą w trybie Performance (6 x 4 GB RAM DDR MHz z korekcją błędów Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC (Chipkill), a takŝe wsparcie Memory Mirroring. MoŜliwość rozbudowy do minimum 144 GB RAM Macierzowy, RAID 0,1 Minimum 2 miejsca na dyski twarde typu Hot Plug (Hot Swap, czyli z moŝliwością wymiany podczas pracy) 2 dyski SAS 6G 73GB 15K obrotów/min. Typu Hot-plug 4x 10/100/1000 Gbps Ethernet on-board do komunikacji poprzez backplane Podział na 2 grupy po 2 kanały I/O do oddzielnych slotów dla modułów Wej/Wyj w chassis MoŜliwość wykorzystania 2-ch dodatkowych slotów dla dodatkowych modułów komunikacji poprzez backplane: moduł 2 kanałów FC 8Gbps moduł 4 kanałów 1Gbps Ethernet moduł 2 kanałów 40Gbps InfiniBand Podział na 2 grupy kanałów I/O do oddzielnych slotów dla modułów Wej/Wyj w chassis Zainstalowane dwa interfejsy FibreChannel o prędkości min. 8 Gb/sek. Certyfikat bezpieczeństwa CE dla oferowanego sprzętu ISO 9001 na proces produkcji dla producenta oferowanego sprzętu ISO 9001 lub ISO 9002 dla autoryzowanego przez producenta oferowanego sprzętu podmiotu, który będzie świadczył serwis gwarancyjny

9 Wspierane systemy operacyjne System Operacyjny MoŜliwości BIOS Bezpieczeńs two Zarządzanie serwerem blade Gwarancja Windows Server 2008, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Citrix XenServer; VMware vsphere 4.0 Windows Server 2008 R2 Standard Lokalny lub zdalny update BIOS u Wsparcie dla Remote PXE BOOT Wsparcie dla iscsi boot MoŜliwość instalacji modułu TPM (Trusted Platform Module) Zintegrowany z płytą serwera kontroler zdalnego zarządzania z kontrolerem graficznym zapewniający: Dostęp poprzez przeglądarkę Web (takŝe SSL, SSH) z redyrekcją konsoli tekstowej i graficznej oraz myszy i klawiatury Zarządzanie mocą i jej zuŝyciem oraz monitoring Automatyczną identyfikacje konfiguracji sieci Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP, informacja poprzez oraz poprzez modem) Wsparcie dla zawansowanej redyrekcji sygnały graficznego w tym obsługa do 2-ch wirtualnych połączeń z róŝnych lokalizacji Obsługa jednocześnie do 2-ch wirtualnych napędów fizycznie zlokalizowanych na zdalnej stacji zarządzającej w tym napędu FDD, CD-ROM/DVD-ROM, USB memory oraz obrazu ISO gwarancja 60 miesięcy realizowana w miejscu instalacji sprzętu reakcja serwisu realizowana w następny dzień roboczy dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta) 3. Stacja kliencka komputer PC szt. 2 Zestawy komputerowy wraz z monitorem LCD 19 2 sztuki Procesor Procesor zgodny z architekturą x86 o wydajności co najmniej równowaŝnej Core 2 Duo E7500 Płyta główna Płyta główna oparta na chipsecie Intel iq43 lub równowaŝnym, posiadająca 4 sloty na pamięci, Kontroler dysków zintegrowany z płytą główną pozwalający na podłączenie trzech napędów Serial ATA II Pamięć Pamięć DDR MB pracująca z częstotliwością min. 1066MHz lub równowaŝna Karta sieciowa Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000Mb/s (Wake On LAN, ASF 2.0, PXE)

10 Karta graficzna Zintegrowany układ graficzny oparty na chipsecie Intel GMA4500 lub równowaŝnym z wyjściem DVI Karta dźwiękowa Zintegrowany układ dźwiękowy Czytnik kart Zintegrowany w obudowie czytnik kart kryptograficznych Napęd optyczny DVD+/-RW SATA z oprogramowaniem Nero 9 Essentials XL Dysk twardy Dysk twardy 500GB Serial ATA II 7200 obrotów Obudowa Obudowa Ultra Small Form Factor (wymiary maksymalne wysokość 89mm, szerokość 265mm, głębokość 300 mm) pozwalająca na pracę w poziomie oraz pionie; Zasilacz komputera zintegrowany z obudową min. 218W o sprawności minimum 80%. Dopuszcza się zasilacz zewnętrzny jednakŝe musi on posiadać zabezpieczenie antykradzieŝowe, np.: Kensington Lock. Porty 1 port równoległy, 1 port myszy PS2, 1 port klawiatury PS2, 9 portów USB (w tym min. 2 z przodu obudowy),1 port VGA,1 port DVI, porty Audio (w tym 2 z przodu obudowy i 2 z tyłu obudowy), 1 port RJ45, 2 porty szeregowe z zasilaniem Ergonomia Ergonomia: Poziom hałasu LWAd/LpAm w miejscu pracy (według normy ISO9296) nie moŝe przekraczać w trybie Idle 22dB i w trybie pracy HDD 24dB Zabezpieczenia mechaniczne Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem obudowy, czujnik otwarcia obudowy, złącze w standardzie Kensington. Dołączona linka zabezpieczająca dwa urządzenia na klucz jednocześnie (płaski monitor i komputer) poprzez włoŝenie zamków do kompatybilnego slotu Kensington Security Slot z regulowaną odległością pomiędzy zamkami, co najmniej 2200 mm długości linki wykonanej ze stali galwanizowanej, gwarancja producenta Lifetime. Zabezpieczenia z poziomu BIOS MoŜliwość załoŝenia hasła na system, BIOS oraz dysk twardy, MoŜliwość blokady portów w tym takŝe portów USB, MoŜliwość blokady uruchamiania oraz zapisu dyskietki oraz CD Certyfikaty Okazanie certyfikatów wymagane przy dostawie sprzętu: - Certyfikat zgodności CE Zgodność z normą ISO9241 (ergonomia), - Certyfikat GS Approval, - Certyfikat Energy Star 5.0 Inne Obsługa Desktop Management Interface DMI 2.0, Zgodność z ACPI, Wake on LAN, WfM szt. patchcordów Patchcord Patchsee 3,1 m kat.6 System Operacyjny Windows 7 Professional PL Klawiatura i mysz

11 Klawiatura i mysz optyczna tego samego producenta co komputer i monitor Monitor LCD 19 Monitor LCD wyprodukowany przez tego samego producenta co komputer o następujących parametrach: - rozmiar matrycy minimum 19 - rozdzielczość 1280x moŝliwość pracy w trybie tekstowym - częstotliwość odświeŝania pionowego 55-76Hz - jasność minimum 250 cd/m2 - kontrast minimum 1000:1 - czas reakcji matrycy maksymalnie 5ms - wbudowane głośniki - spełniane normy: min. TCO Displays pobór mocy maksymalnie bez głośników 25 W - zasilacz wbudowany w monitor - złącze DVI, D-SUB - pivot - zabezpieczenie Kensington Lock Gwarancja 36 miesięcy gwarancji na cały zestaw wraz z monitorem świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych, czas reakcji serwisu następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki, czas naprawy lub dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach 48 godzin. Maksymalny czas naprawy do 14dni. Kompatybilność z systemem zarządzania Fujitsu Siemens DeskView Wymaga się, aby dostarczone komputery były w pełni zgodne i w 100% konfigurowalne w zakresie moŝliwości oprogramowania FSC DeskView. Niniejszy wymóg spowodowany jest posiadaniem przez Zamawiającego komputerów FSC i chęcią zintegrowania całości systemem DeskView Zestawy komputerowy wraz z monitorem LCD 19 2 sztuki Procesor Procesor zgodny z architekturą x86 o wydajności co najmniej równowaŝnej Core 2 Duo E7500 Płyta główna Płyta główna oparta na chipsecie Intel iq43 lub równowaŝnym, posiadająca 4 sloty na pamięci, Kontroler dysków zintegrowany z płytą główną pozwalający na podłączenie trzech napędów Serial ATA II Pamięć Pamięć DDR MB pracująca z częstotliwością min. 1066MHz lub równowaŝna Karta sieciowa Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000Mb/s (Wake On LAN, ASF 2.0, PXE) Karta graficzna Zintegrowany układ graficzny oparty na chipsecie Intel GMA4500 lub równowaŝnym z wyjściem DVI Karta dźwiękowa Zintegrowany układ dźwiękowy

12 Czytnik kart Zintegrowany w obudowie czytnik kart kryptograficznych Napęd optyczny DVD+/-RW SATA z oprogramowaniem Nero 9 Essentials XL Dysk twardy Dysk twardy 500GB Serial ATA II 7200 obrotów Obudowa Obudowa Ultra Small Form Factor (wymiary maksymalne wysokość 89mm, szerokość 265mm, głębokość 300 mm) pozwalająca na pracę w poziomie oraz pionie; Zasilacz komputera zintegrowany z obudową min. 218W o sprawności minimum 80%. Dopuszcza się zasilacz zewnętrzny jednakŝe musi on posiadać zabezpieczenie antykradzieŝowe, np.: Kensington Lock. Porty 1 port równoległy, 1 port myszy PS2, 1 port klawiatury PS2, 9 portów USB (w tym min. 2 z przodu obudowy),1 port VGA,1 port DVI, porty Audio (w tym 2 z przodu obudowy i 2 z tyłu obudowy), 1 port RJ45, 2 porty szeregowe z zasilaniem Ergonomia Ergonomia: Poziom hałasu LWAd/LpAm w miejscu pracy (według normy ISO9296) nie moŝe przekraczać w trybie Idle i Pracy HDD 22dB Zabezpieczenia mechaniczne Zabezpieczenie mechaniczne przed otwarciem obudowy, czujnik otwarcia obudowy, złącze w standardzie Kensington. Dołączona linka zabezpieczająca dwa urządzenia na klucz jednocześnie (płaski monitor i komputer) poprzez włoŝenie zamków do kompatybilnego slotu Kensington Security Slot z regulowaną odległością pomiędzy zamkami, co najmniej 2200 mm długości linki wykonanej ze stali galwanizowanej, gwarancja producenta Lifetime. Zabezpieczenia z poziomu BIOS MoŜliwość załoŝenia hasła na system, BIOS oraz dysk twardy, MoŜliwość blokady portów w tym takŝe portów USB, MoŜliwość blokady uruchamiania oraz zapisu dyskietki oraz CD Certyfikaty Okazanie certyfikatów wymagane przy dostawie sprzętu: - Certyfikat zgodności CE Zgodność z normą ISO9241 (ergonomia), - Certyfikat GS Approval, - Certyfikat Energy Star 5.0 Inne Obsługa Desktop Management Interface DMI 2.0, Zgodność z ACPI, Wake on LAN, WfM szt. patchcordów Patchcord Patchsee 3,1 m kat.6 System Operacyjny Windows 7 Professional PL Klawiatura i mysz Klawiatura i mysz optyczna tego samego producenta co komputer i monitor Monitor LCD 19 Monitor LCD wyprodukowany przez tego samego producenta co komputer o następujących parametrach: - rozmiar matrycy minimum 19

13 - rozdzielczość 1280x moŝliwość pracy w trybie tekstowym - częstotliwość odświeŝania pionowego 55-75Hz - jasność minimum 250 cd/m2 - kontrast minimum 1000:1 - czas reakcji matrycy maksymalnie 5ms - wbudowane głośniki - spełniane normy: min. TCO Displays pobór mocy maksymalnie bez głośników 25 W - zasilacz wbudowany w monitor - złącze DVI - pivot - zabezpieczenie Kensington Lock Gwarancja 36 miesięcy gwarancji na cały zestaw wraz z monitorem świadczona przez serwis producenta za pośrednictwem wykonawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych, czas reakcji serwisu następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki, czas naprawy lub dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach 48 godzin. Maksymalny czas naprawy do 14dni. Kompatybilność z systemem zarządzania Fujitsu Siemens DeskView Wymaga się, aby dostarczone komputery były w pełni zgodne i w 100% konfigurowalne w zakresie moŝliwości oprogramowania FSC DeskView. Niniejszy wymóg spowodowany jest posiadaniem przez Zamawiającego komputerów FSC i chęcią zintegrowania całości systemem DeskView 4. Drukarki a) Kolorowa drukarka sieciowa laserowa lub LED z kablem USB 1 sztuka Automatyczny druk dwustronny Prędkość drukowania w trybie dupleks (A4, w czerni, tryb normal): do 30 str./min Prędkość drukowania w trybie dupleks (A4, w kolorze, tryb normal): do 30 str./min Rozdzielczość druku: rzeczywista (w czerni): min 600 x 600 dpi lub zbliŝona co do jakości Maksymalny obciąŝalność (miesięcznie, format A4): min stron Minimalna pojemność podajnika (arkusze): 250, moŝliwość instalacji dodatkowej kasety na papier na minimum 500 arkuszy Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) maksymalnie 13 s Procesor o szybkości co najmniej 800Mhz Pamięć RAM co najmniej 256 MB ZuŜycie energii: Maksymalnie 460 W (drukowanie), w trybie oszczędzania energii maksymalnie 170W, w trybie uśpienia maksymalnie 35 W Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), port Gigabit Ethernet, kabel USB a) Kolorowa drukarka sieciowa laserowa lub LED z kablem USB 1 sztuka Automatyczny druk dwustronny Prędkość drukowania w trybie dupleks (A4, w czerni, tryb normal): do 30 str./min

14 Prędkość drukowania w trybie dupleks (A4, w kolorze, tryb normal): do 30 str./min Rozdzielczość druku: rzeczywista (w czerni): min 600 x 600 dpi lub zbliŝona co do jakości Maksymalny obciąŝalność (miesięcznie, format A4): min stron Minimalna pojemność podajnika (arkusze): 250 Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) maksymalnie 13 s Procesor o szybkości co najmniej 800Mhz Pamięć RAM co najmniej 256 MB Port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), port Gigabit Ethernet b) Drukarka atramentowa kolorowa z kablem USB 1 sztuka Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4) do co najmniej 34 str./min Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4) do co najmniej 35 str./min Jakość druku w czerni co najmniej 1200 x 1200 dpi podajnik na 250 arkuszy Odbiornik na 150 arkuszy Porty: USB 2.0, Ethernet Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) co najmniej stron Pamięć minimum 32 MB Druk dwustronny automatyczny (standardowo) MoŜliwość druku na: Papierze (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papierze fotograficznym, kopertach, foliach MoŜliwość druku bez marginesów Zgodność z systemem Windows XP, Windows 7 PowyŜsze wymagania spełnia urządzenie HP Officejet Pro 8000 (CB092A) lub równowaŝne b) Drukarka atramentowa kolorowa z kablem USB 1 sztuka Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4) do co najmniej 34 str./min Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4) do co najmniej 35 str./min Jakość druku w czerni co najmniej 1200 x 1200 dpi podajnik na 250 arkuszy Odbiornik na 150 arkuszy Porty: USB 2.0, Ethernet Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) co najmniej stron Pamięć minimum 32 MB Druk dwustronny automatyczny (standardowo) MoŜliwość druku na: Papierze (do druku broszur, do drukarek atramentowych, zwykły), papierze fotograficznym, kopertach, foliach MoŜliwość druku bez marginesów Zgodność z systemem Windows XP, Windows 7 PowyŜsze wymagania spełnia urządzenie HP Officejet Pro 8000 (CB092A) lub równowaŝne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 32/1108/DN PRZETARG

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 81-234 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd OPEC Sp. z o.o. Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo