Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa"

Transkrypt

1 Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocªawskiej Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Šukasz Rajchel Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Marcina Gomuªkiewicza Wrocªaw 2007

2 Spis tre±ci 1 Wst p 3 2 Sytuacja prawna Obowi zuj ce prawo Wybrane zmiany niezb dne w prawie Format dokumentów elektronicznych Metadane Formaty plików Wieloplatformowo± formatu dokumentu Podpisy cyfrowe Integralno± danych Bezpieczny protokóª komunikacji strona - s d Oznaczenia skrótów Protokóª Wyj tki w protokole Analiza bezpiecze«stwa protokoªu Problemy Alternatywna wersja protokoªu Przebieg alternatywnej wersji protokoªu Wyj tki w alternatywnej wersji protokoªu Przykªadowa implementacja alternatywnej wersji protokoªu U»yte technologie i rozwi zania Ogólne informacje o aplikacji Aplikacja internetowa (ecourt) Aplikacja do cyfrowego podpisywania dokumentów elektronicznych (ecourtsigner) Archiwizacja Przechowywanie dokumentów elektronicznych Integralno± bazy danych Drzewa Merkla Zastosowanie drzew Merkla w archiwizacji dokumentów elektronicznych Podsumowanie 31 Literatura 32 A Informacje o instalacji doª czonej aplikacji 34 A.1 Wymagania aplikacji internetowej A.2 Instalacja aplikacji internetowej A.3 Manualna instalacja aplikacji internetowej A.4 Wymagania aplikacji do podpisywania dokumentów

3 A.5 Wersja demonstracyjna online A.6 Dokumentacja techniczna oraz pliki ¹ródªowe Spis rysunków 1 Panel klienta ecourt - wypeªnianie dokumentu online Panel administratora ecourt Aplikacja do skªadania podpisów cyfrowych ecourtsigner Aplikacja do skªadania podpisów cyfrowych ecourtsigner - kreator podpisywania dokumentów Przykªadowe drzewo Merkla Nieoptymalne drzewo Merkla

4 1 WST P 3 1 Wst p Od pewnego czasu w Polsce rz dz cy podejmuj dziaªania maj ce na celu usprawnienie funkcjonowania s downictwa w kraju. 16 listopada 2006 roku Sejm przyj ª nowelizacj Kodeksu Karnego i niektórych innych ustaw, które wprowadzaj do polskiej procedury karnej tzw. s d 24-godzinny. Gªównym celem wprowadzenia tego rozwi zania byªo przyspieszenie dziaªania s dów, cho rozwi zanie to dotyczy jedynie w skiej grupy spraw rozpatrywanych przez s dy. Znacznie wi ksze oszcz dno±ci czasu i kosztów przynie± mo»e informatyzacja. Informatyzacja s downictwa ma na celu zwi kszenie wydajno±ci s dów oraz ograniczenie kosztów zwi zanych z ich funkcjonowaniem. Rosn ca liczba spraw oraz papierowej dokumentacji powoduje tak»e wzrost kosztów archiwizacji dokumentów. Wprowadza to problemy zwi zane z szybko±ci dziaªania s dów. Nie ma mo»liwo±ci szybkiego wyszukania po» danej informacji, w sprawach spornych dotycz cych autentyczno±ci podpisu pod dokumentem konieczne jest uzyskiwanie opinii grafologów, którzy nie zawsze s w stanie ze stuprocentow pewno±ci stwierdzi,»e dany dokument zostaª lub nie zostaª podpisany przez konkretn osob. Te i inne problemy s dów powoduj,»e sprawy trwaj miesi - cami, a niekiedy i latami,»e w archiwach brakuje miejsca na nowe dokumenty, a znalezienie szukanych dokumentów w archiwum jest zadaniem nieªatwym i czasochªonnym. Wprowadzenie rozwi za«informatycznych do s downictwa mo»e pomóc rozwi za te problemy. Archiwa mog zosta zast pione bazami danych, które nie wymagaj zycznie du»ej przestrzeni. Informatyzacja mo»e pomóc równie» w wyszukiwaniu potrzebnych w danej chwili informacji i zredukowa czas tego procesu do rz du sekund, a nie jak obecnie minut czy godzin. Wprowadzenie podpisów cyfrowych pod dokumentami umo»liwi natychmiastow werykacj podpisuj cego. Dodatkowo art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 wrze±nia 2001 r. o podpisie elektronicznym 1 mówi o konieczno±ci obsªugi przyjmowania poda«i wniosków oraz innych czynno±ci w postaci elektronicznej do dnia 1 maja 2008 r. Przepis ten dotyczy wszystkich organów wªadzy publicznej, a wi c równie» s dów. Jest to gªówny powód dla którego informatyzacj s downictwa powinno si przeprowadzi jak najszybciej, jednak nie nale»y zapomina o dobrym przemy±leniu dziaªania takiego systemu, aby unikn problemów w pó¹niejszym czasie. Zanim informatyczne rozwi zania b d mogªy w szerokim zakresie by stosowane w s downictwie, konieczne jest znalezienie rozwi zania pewnych problemów, z którymi styka si informatyzacja tego sektora publicznego. Celem tej pracy jest znalezienie odpowiedzi na kilka pyta«zwi zanych z tymi problemami, szczególnie dotycz cych bezpiecze«stwa danych elektronicznych. W rozdziale 2 niniejszej pracy zostaªa przedstawiona analiza obecnej sytuacji prawnej. Wskazane zostaªy przepisy, których zmiana jest konieczna w celu zapewnienia mo»liwo±ci funkcjonowania systemu informatycznego. Przedstawiono równie» propozycje zmian w kluczowych dokumentach prawnych zwi zanych po- 1 Dz.U. nr 130 poz z 2001 roku.

5 1 WST P 4 ±rednio lub bezpo±rednio z informatyzacj s downictwa. Format przesyªanych dokumentów elektronicznych jest tematem rozdziaªu 3. Wskazano w nim prawne wymagania dotycz ce formatu elektronicznych dokumentów dopuszczonych do obrotu w elektronicznym systemie s downiczym, wskazano wady i zalety pewnych rozwi za«zwi zanych z tymi formatami. Poruszono równie» problem cyfrowego podpisywania dokumentów elektronicznych oraz zapewnienia integralno±ci danym przechowywanym w systemie. Rozdziaª 4 zawiera opis bezpiecznych protokoªów realizuj cych komunikacj pomi dzy stron a s dem. Zaprezentowane zostaªy dwa rozwi zania, jedno zaprojektowane celowo na potrzeby elektronicznego s downictwa, oraz drugie oparte na szerzej stosowanych technologiach. Przedstawione zostaªy wady i zalety rozwi za«oraz ich analiza bezpiecze«stwa. Przedstawiono równie» problemy zwi zane z tymi rozwi zaniami oraz opis przykªadowej implementacji jednego z protokoªów. Problem archiwizacji dokumentów w elektronicznych systemach s downictwa przedstawiony zostaª w rozdziale 5. Przedstawiono w nim ró»nice pomi dzy archiwizacj dokumentacji papierowej a archiwizacj dokumentów elektronicznych. Poruszono problem integralno±ci bazy danych i mo»liwo±ci jego rozwi - zania przy wykorzystaniu drzew Merkla. Rozdziaª 6 zawiera podsumowanie problemów elektronicznych systemów s - downictwa poruszonych w tej pracy. Przedstawiono w nim najwa»niejsze wnioski dotycz ce wdra»ania systemów obracaj cych dokumentami elektronicznymi w tym sektorze dziaªalno±ci publicznej. Przedstawiono równie» kilka problemów, które stanowi przeszkod podczas projektowania i implementacji takich systemów oraz mo»liwe rozwi zania cz ±ci problemów.

6 2 SYTUACJA PRAWNA 5 2 Sytuacja prawna Wdro»enie internetowego systemu przesyªania dokumentów elektronicznych musi zosta poprzedzone szeregiem zmian w obowi zuj cym prawie. Obecna posta aktów prawnych nie obejmuje dostatecznie szczegóªowo wszystkich niezb dnych zagadnie«zwi zanych z zaprojektowaniem i wdro»eniem bezpiecznego systemu wymiany dokumentów elektronicznych, wprowadza restrykcje, które nie s potrzebne w przypadku obrotu dokumentami elektronicznymi lub wr cz powoduj powstawanie problemów natury technicznej podczas projektowania takiego systemu. Wi kszo± obowi zuj cych obecnie przepisów prawnych dotycz cych obrotu dokumentów w s dzie byªa tworzona z my±l o obrocie dokumentami papierowymi i nale»y zwerykowa i skorygowa ich tre±, aby umo»liwi prawidªowe wykorzystanie równie» mediów elektronicznych. 2.1 Obowi zuj ce prawo W wi kszo±ci aktów prawnych, w których mowa jest o elektronicznym obrocie dokumentami, pozostawiona jest zbyt du»a dowolno± odno±nie metod jakie maj tym obrotem rz dzi. Brak uszczegóªowienia i u±ci±lenia przepisów doprowadzi mo»e do problemów z synchronizacj i spowolnieniem caªego elektronicznego systemu s dowego z powodu konieczno±ci zapewnienia obsªugi wielu ró»nych rozwi za«dotycz cych formatu, obrotu oraz przechowywania dokumentów elektronicznych. Elektroniczny system wymiany informacji pomi dzy s dem a stron musi obsªugiwa wszystkie okre±lone przepisami prawnymi formaty danych wchodz - cych i wychodz cych. W przypadku, gdy dozwolonych formatów b dzie znaczna ilo±, konieczna b dzie implementacja mechanizmów pozwalaj cych na prawidªowe rozpoznanie ka»dego dozwolonego typu dokumentu oraz jego konwersj do ustalonego formatu, najwygodniejszego dla wewn trznego przetwarzania w systemie. Aby zapewni maksymaln wydajno± takiego systemu wa»ne jest maksymalne ograniczenie zbioru dopuszczalnych formatów dokumentów wej- ±ciowych i wyj±ciowych. Pewne zapisy w obowi zuj cych aktach prawnych dotycz cych s downictwa odnosz si ±ci±le do wymiany informacji w formie dokumentów drukowanych, nie pozostawiaj c prawnych podstaw obrotu dokumentami elektronicznymi bez wcze±niejszego zatwierdzenia i wej±cia w»ycie koniecznych zmian w tych dokumentach. 2.2 Wybrane zmiany niezb dne w prawie W tym rozdziale zawarte zostaªy wybrane zmiany w aktach prawnych, które powinny zosta uchwalone, aby elektroniczny system wymiany dokumentów pomi dzy stron a s dem mógª zosta wdro»ony. 1. Zmiana wszystkich dokumentów dotycz cych podpisu elektronicznego - konieczne jest werykowanie podpisu cyfrowego w momencie wpªyni cia pisma.

7 2 SYTUACJA PRAWNA 6 W obecnym brzmieniu aktów prawnych podpis cyfrowy powinien by werykowalny w ka»dym momencie przy pomocy wa»nego, kwalikowanego certykatu. Z uwagi na specyk podpisu cyfrowego, autentyczno± podpisu nie b dzie mogªa zosta zwerykowana po upªywie terminu wa»no±ci certykatu tego podpisu, dlatego niezb dne jest sprawdzenie jego poprawno±ci w momencie wpªyni cia pisma do s du. Po wyga±ni ciu certykatu s d swoim podpisem cyfrowym po±wiadcza b dzie autentyczno± przesªanego dokumentu. 2. Regulamin funkcjonowania sekretariatów - usuni cie wszystkich ogranicze«typowych dla papierowej ewidencji dokumentów. Regulamin ten bardzo ±ci±le okre±la zasady funkcjonowania sekretariatów s dowych, okre±laj c mi dzy innymi jak maksymaln grubo± mo»e mie pojedynczy tom akt i jak nale»y poszczególne tomy akt opisywa. Podobne ograniczenia nie s potrzebne w przypadku akt dokumentów elektronicznych, a ich utrzymanie spowodowaªoby niepotrzebn komplikacj systemu oraz negatywnie wpªyn ªo by na jego wydajno±. 3. Kodeks post powania cywilnego - dodatnie informacji o mo»liwo±ci dostarczenia pism procesowych przez strony drog elektroniczn. Obecne przepisy nie przewiduj mo»liwo±ci wysªania pism procesowych drog elektroniczn, a jedynie dostarczenie ich osobi±cie lub drog pocztow w formie drukowanej, co wprowadza opó¹nienia w czasie dostarczenia dokumentu i jest rozwi zaniem niewygodnym zarówno dla s du jak i obywateli. 4. Kodeks post powania cywilnego - dodanie informacji o mo»liwo±ci dor czenia stronie dokumentu przez s d drog elektroniczn. Wedªug obecnych przepisów s d oraz strona maj obowi zek dor cza dokumenty tylko w formie drukowanej przy pomocy wyznaczonych do tego osób b d¹ drog pocztow. Ograniczenie to musi zosta zniesione, aby prawnie zatwierdzi mo»liwo± elektronicznej wymiany dokumentów. 5. Kodeks post powania cywilnego - dodanie informacji o konieczno±ci zawiadomienia s du o zmianie adresu komunikacji elektronicznej. Obecne przepisy wymagaj powiadomienia s du jedynie o zmianie tradycyjnego adresu korespondencyjnego. Przesyªanie dokumentów drog elektroniczn spowoduje,»e adres ten nie b dzie miaª wi kszego znaczenia, jednak wa»n rzecz b dzie posiadanie przez s d aktualnego adresu korespondencji elektronicznej stron. Modykacja tych przepisów powinna uwzgl dni konieczno± utrzymania aktualnymi wszystkich danych niezb dnych do komunikacji w dowolny, wspierany przez system sposób (mo»e to by na przykªad poczta elektroniczna, numer telefonu komórkowego czy identykator u»ytkownika w wybranym komunikatorze internetowym). 6. Kodeks post powania cywilnego - mo»liwo± potwierdzenia odbioru bez konieczno±ci podpisywania papierowych dokumentów odbioru, na przykªad

8 2 SYTUACJA PRAWNA 7 w momencie zalogowania do systemu czy na podstawie wybrania odpowiedniej opcji w systemie elektronicznym. W sensie obecnych przepisów potwierdzenie odbioru musi by dokonane przez zªo»enie podpisu na dokumencie drukowanym dostarczonym przez wyznaczon przez s d osob lub poczt w momencie dor czenia danego dokumentu. Potwierdzenie odbioru dokumentu elektronicznego odbioru nie mo»e by realizowane w ten sposób, dlatego konieczna jest zmiana prawa, umo»liwiaj ca w sposób elektroniczny dokonanie tego potwierdzenia. 7. Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji okre±laj ce struktur dokumentów elektronicznych 2 - konieczno± sprecyzowania, w jakim formacie mog by przekazywane dokumenty elektroniczne. Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji ±ci±le okre- ±laj rodzaj metadanych i posta w jakiej maj one zosta przekazane. Jednak w»aden sposób nie reguluj formatu wªa±ciwego dokumentu, co powoduje,»e w brzmieniu obecnych przepisów dozwolone jest przekazanie dokumentu w dowolnym formacie pod warunkiem,»e przeka»e si dodatkowo metadane w formacie XML. Rozwi zanie takie jest niepotrzebn komplikacj systemu informatycznego, który musi by w stanie obsªu»y wiele ró»nych formatów plików, z których cz ± mo»e by ograniczona wzgl dami licencyjnymi i patentowymi. Dodatkowo pozostawia to mo»liwo± zdeniowania wªasnego formatu pliku, który zawiera b dzie wymagane metadane i który zgodnie z obecnie obowi zuj cym brzmieniem przepisów powinien równie» zosta obsªu»ony, co jest niewykonalne z punktu widzenia elektronicznego systemu s dowego. 2 Dz.U. nr 206 poz. 1517, 1518 i 1519 z 2006 roku.

9 3 FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 8 3 Format dokumentów elektronicznych Struktur, sposób przesyªania oraz przechowywania dokumentów elektronicznych w archiwach pa«stwowych reguluj Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 30 pa¹dziernika 2006 r. w sprawie niezb dnych elementów struktury dokumentów elektronicznych 3, Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 30 pa¹dziernika 2006 r. w sprawie szczegóªowego sposobu post powania z dokumentami elektronicznymi 4 oraz Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymaga«technicznych formatu zapisu i informatycznych no±ników danych, na których utrwalono materiaªy archiwalne przekazywane do archiwów pa«stwowych 5. Rozporz dzenia te weszªy w»ycie po upªywie sze±ciu miesi cy od daty ogªoszenia. 3.1 Metadane Niezb dnymi metadanymi w strukturze dokumentów elektronicznych wedªug wspomnianych wy»ej rozporz dze«s : 1. identykator - jednoznaczny w danym zbiorze dokumentów znacznik dokumentu, który umo»liwia jego identykacj ; 2. twórca - podmiot odpowiedzialny za tre± dokumentu, z podaniem jego roli w procesie tworzenia lub akceptacji dokumentu; 3. tytuª - nazwa nadana dokumentowi; 4. data - data zdarzenia zwi zanego z tworzeniem dokumentu; 5. format - nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu; 6. dost p - okre±lenie komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie mo»na udost pni dokument; 7. typ - okre±lenie podstawowego typu dokumentu (np. tekst, d¹wi k, obraz, obraz ruchomy, kolekcja) w oparciu o list typów Dublin Core Metadata Initiative 6 i jego ewentualne dookre±lenie (np. prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporz dzenie, pismo); 8. relacja - okre±lenie bezpo±redniego powi zania z innym dokumentem i rodzaju tego powi zania; 9. odbiorca - podmiot, do którego dokument jest adresowany; 10. grupowanie - wskazanie przynale»no±ci do zbioru dokumentów; 3 Dz.U. nr 206 poz z 2006 roku. 4 Dz.U. nr 206 poz z 2006 roku. 5 Dz.U. nr 206 poz z 2006 roku. 6 DCMI Type Vocabulary.

10 3 FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH kwalikacja - kategoria archiwalna dokumentu; 12. j zyk - kod j zyka naturalnego zgodnie z norm ISO lub inne okre- ±lenie j zyka, o ile nie wyst puje w normie; 13. opis - streszczenie, spis tre±ci lub krótki opis tre±ci dokumentu; 14. uprawnienia - wskazanie podmiotu uprawnionego do dysponowania dokumentem. Dane wymienione w punktach 1-7 s obligatoryjne dla wszystkich dokumentów elektronicznych. Dane, o których mowa w punktach 8-14, podawane s je±li zostaªy przypisane do dokumentu w trakcie jego tworzenia, przetwarzania lub przechowywania. Dokumenty elektroniczne mog dodatkowo posiada inne metadane, jednak nie mog one wpªywa na zmian warto±ci niezb dnych metadanych, ani utrudnia ich automatycznego wydobycia. Dodatkowe metadane mog posªu»y do lepszego wyszukiwania i oznaczania dokumentów elektronicznych. Dodatkowe informacje dotycz ce prawidªowego uporz dkowania metadanych znajdowa si b d na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej ministra wªa±ciwego do spraw informatyzacji. 3.2 Formaty plików Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji ustalaj,»e dokumenty powinny by przekazywane w takiej postaci, w jakiej zostaªy otrzymane przez podmiot przekazuj cy. Dodatkowo rozporz dzenia wymuszaj konieczno± opisania dokumentów pewnymi ustalonymi metadanymi doª czonymi do dokumentu lub zawarte w nim w formacie XML. Rozwi zanie regulowane tymi rozporz dzeniami zapewnia mo»liwo± ªatwego zarz dzania przechowywanymi dokumentami na podstawie informacji zawartych w metadanych, nie okre±la jednak szczegóªowo w jakim formacie wªa±ciwa cz ± dokumentu ma zosta przekazywana. Pozostawienie dowolno±ci w tej kwestii nie jest dobrym rozwi zaniem, gdy» systemy publiczne b d musiaªy zapewni obsªug wszystkich dost pnych formatów dokumentów, o ile tylko do dokumentu takiego b dzie mo»na doª czy wymagane metadane w formacie XML. Spowodowa to mo»e problemy w werykacji metadanych na podstawie tre±ci zawartych w dokumencie oraz niepotrzebnie skomplikuje implementacj systemu. Przykªadem takiej sytuacji mo»e by przesªanie zeskanowanego, drukowanego pisma procesowego zapisanego jako obraz w formacie PDF, dodatkowo opatrzony wszystkimi niezb dnymi metadanymi. O ile metadane w ªatwy sposób mog by odczytane z takiego pliku to jednak przetworzenie wªa±ciwej cz - ±ci dokumentu jest niemo»liwe bez u»ycia systemów optycznego rozpoznawania tekstu pisanego. Dodatkow wad przesªania skanu dokumentu jest znaczne zwi kszenie obj to±ci danych, które musz zosta przesªane. Plik graczny zawieraj cy skan jednej kartki papieru zapisany w odpowiedniej jako±ci, aby 7 ISO-639-2: Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code.

11 3 FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 10 mógª zosta przetworzony przez narz dzia rozpoznaj ce pismo, zajmuje wielokrotnie wi cej miejsca ni» dokument tekstowy zawieraj cy caªo± tre±ci tego pisma. Dodatkowo systemy optycznego rozpoznawania tekstu pisanego cz sto maj problemy z prawidªowym rozpoznaniem caªo±ci dokumentu i konieczne jest manualne sprawdzenie poprawno±ci tego rozpoznania. To z kolei powoduje konieczno± anga»owania osoby lub osób do przeprowadzenia tej operacji oraz wprowadza opó¹nienia gdy» dokument nie mo»e by u»ywany w systemie w momencie wpªyni cia, lecz dopiero po zako«czeniu jego konwersji do formatu tekstowego. Pliki tekstowe mog by bardzo efektywnie kompresowane, natomiast kompresja bezstratna plików gracznych nie powoduje znacznego zmniejszenia ich obj to±ci, natomiast stratna w jeszcze wi kszym stopniu mo»e wprowadzi przekªamania podczas rozpoznawania tekstu pisanego. Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji powinno ustali list dozwolonych formatów dokumentów i wymusi ich stosowanie. Na li±cie tej powinny znale¹ si formaty powszechnie znane, nie posiadaj ce»adnych ogranicze«patentowych, dost pne na ró»nych systemach operacyjnych oraz mo»liwe do wykorzystania bez konieczno±ci zakupu dodatkowego oprogramowania. Przykªadami takich dokumentów mógªby by XML (caªy dokument zapisany w tym formacie, ª cznie z metadanymi), OpenDocument lub OpenXML. 3.3 Wieloplatformowo± formatu dokumentu Informatyzacja sektora publicznego Polski borykaªa si ju» kilkakrotnie z systemami napisanymi w niewªa±ciwy sposób, wymagaj cymi od u»ytkowników speªnienia dodatkowych, zupeªnie nieuzasadnionych warunków (takich jak na przykªad konieczno± posiadania komputera ze ±ci±le okre±lonym systemem operacyjnym, dodatkowo pªatnym), aby móc skorzysta z danego narz dzia. Cz sto rmy wygrywaj ce przetargi na wdro»enie rozwi za«w ramach informatyzacji pa«stwa celowo utrudniaj mo»liwo± powstania zamienników do aplikacji komunikacyjnych nie posiadaj cych tak restrykcyjnych ogranicze«. Jako przykªad takiej sytuacji mo»na przedstawi spór pomi dzy Sergiuszem Pawªowiczem oraz Zakªadem Ubezpiecze«Spoªecznych. Spór dotyczyª protokoªu wymiany danych pomi dzy pªatnikami a ZUS-em, który zostaª zaimplementowany jedynie w programie Pªatnik, stworzonym przez rm Prokom Software S.A. tylko na platform operacyjn Windows. Sergiusz Pawªowicz wyst piª do s du o udost pnienie specykacji protokoªu KSI MAIL wykorzystywanego przez program Pªatnik, w celu stworzenia alternatywnej wersji aplikacji dziaªaj cej niezale»nie od zainstalowanego systemu operacyjnego. Sergiusz Pawªowicz wygraª spraw oraz apelacj wniesion przez ZUS, a s d w uzasadnieniu wyroku wydanego 8 grudnia 2006 roku 8 uznaª zachowanie Zakªadu Ubezpiecze«Spoªecznych za naruszaj ce postanowieniom ustawy z dnia 6 wrze±nia 2001 r. o dost pie do informacji publicznej 9. Jest do przykªad na to,»e znacznie lepszym rozwi zaniem jest takie zaprojektowanie systemu, aby nakªadaª on na docelow grup u»ytkowników jak naj- 8 Sygnatura akt XVI C 942/04. 9 Dz.U. nr 112 poz z 2001 roku.

12 3 FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 11 mniejsze ograniczenia dotycz ce u»ywanych systemów operacyjnych oraz protokoªów komunikacyjnych. Z tego powodu podczas ustalania dozwolonych formatów przesyªanych dokumentów w przypadku elektronicznego systemu s dowego nale»y wybra takie formaty, które mog by stosowane na najbardziej popularnych platformach sprz towych oraz systemach operacyjnych, aby rozszerzy mo»liwo± korzystania z aplikacji na jak najwi ksz ilo± u»ytkowników. Dobrym pomysªem mo»e by równie» dostarczenie producentom oprogramowania interfejsu programowania aplikacji (API 10 ) systemu s dowego, aby mogli oni tworzy wªasne aplikacje umo»liwiaj ce komunikacj z systemem s - dowym. Dzi ki temu je±li cz ± u»ytkowników systemu s dowego nie b dzie zadowolonych z aplikacji dost powej dostarczanej przez s d, b dzie miaªa mo»- liwo± wykorzystania alternatywnego oprogramowania realizuj cego odpowiednie funkcjonalno±ci systemu w by mo»e wygodniejszy dla u»ytkownika sposób. Oczywi±cie przy projektowaniu takiego API szczególn uwag nale»y zwróci na brak mo»liwo±ci nieuprawnionej ingerencji w system przez wykorzystanie funkcji API. Dodatkowo alternatywne wersja oprogramowania mog by certykowane przez s d, który jest w stanie sprawdzi poprawno± realizowania odpowiednich funkcjonalno±ci takiej aplikacji. Dost pno± API mo»e umo»liwi programistom stworzenie aplikacji dziaªaj cych na platformach, na których brak jest oprogramowania dostarczanego przez s d. 3.4 Podpisy cyfrowe Do uwierzytelniania informacji przesyªanych pomi dzy stron i s dem konieczne jest zªo»enie podpisu elektronicznego pod przesyªanymi dokumentami. Do zªo»enia podpisu konieczne jest posiadanie pary kluczy kryptogracznych: prywatnego, sªu» cego do zªo»enia podpisu pod dokumentem oraz publicznego, sªu» cego do werykacji podpisu. Klucz publiczny zaszyty jest w certykacie wydanym przez zaufane centrum certykacji (CA 11 ), potwierdzaj cym przynale»no± danego klucza publicznego do osoby. Klucz prywatny powinien by chroniony przez jego wªa±ciciela gdy» jego kompromitacja mo»e spowodowa podpisanie dokumentów bez wiedzy i zgody wªa±ciciela. Klucz publiczny powinien znajdowa si w miejscu publicznie dost pnym lub mo»e zosta doª czony do podpisanego elektronicznie dokumentu. W przypadku systemu elektronicznej komunikacji strona-s d dystrybucj par kluczy dla wszystkich u»ytkowników systemu powinien zaj si system po stronie s du. Powinien on generowa pary kluczy oraz certykat zarówno dla nowych u»ytkowników jak i dla tych, których wcze±niej wygenerowana para kluczy straciªa wa»no± lub zostaªa skompromitowana. Klucz prywatny oraz certykat musz zosta dostarczone u»ytkownikowi w bezpieczny sposób. Najbezpieczniejszym rozwi zaniem jest tutaj przekazania tych danych na karcie chipowej czy innym przeno±nym urz dzeniu elektronicznym, które nawet w przypadku dostania si w posiadanie osób trzecich nie zezwoli na nieuprawniony dost p do tych poufnych danych. Dane mog zosta 10 Application Programming Interface. 11 Certicate Authority.

13 3 FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 12 zabezpieczone hasªem czy kodem PIN, którego nieprawidªowe wpisanie okre- ±lon ilo± razy spowoduje trwaªe zablokowanie urz dzenia. 3.5 Integralno± danych Systemy informatyczne, które przechowywa b d dokumenty elektroniczne musz zapewni integralno± tych danych, rozumian jako zablokowanie mo»liwo±ci wprowadzenia zmian i usuni cia przechowywanych dokumentów z wyj tkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych procedur. Dobrym rozwi - zaniem byªoby wdro»enie mechanizmów kontroli wersji do podsystemu wprowadzania zmian w dokumentach w ramach ustalonych procedur, aby w ka»dym momencie mo»liwe byªo odtworzenie wszystkich archiwalnych wersji dokumentu oraz ustalenie kto i kiedy dokonywaª zmian w dokumentach. Dodatkowo zastosowanie takiego mechanizmu uªatwi mo»e odtworzenie dokumentów elektronicznych po awarii systemu. Dane musz by dost pne w ka»dym momencie i system powinien dostarcza narz dzia umo»liwiaj ce ªatwe ich odnajdywanie na podstawie metadanych powi zanych z dokumentami. Konieczne jest równie» zapewnienie kontroli dost pu do dokumentów i metadanych wszystkim u»ytkownikom systemu. Jedn z kluczowych funkcjonalno±ci systemu jest mo»liwo± odtworzenia dokumentu w postaci w jakiej zostaª on przesªany. System mo»e w kolejnych fazach obróbki dokumentu dodawa dodatkowe metadane uªatwiaj ce przetwarzanie pliku, jednak mo»liwo± otrzymania jego pierwotnej formy mo»e by istotna w pewnych sytuacjach. Dodatkowo wa»nym czynnikiem jest mo»liwo± potwierdzenia tre±ci dokumentu, aby wykluczy mo»liwo± faªszerstwa. Potwierdzenie tre±ci dokumentu mo»na zrealizowa przy pomocy podpisu elektronicznego, jednak problematyczne staje si potwierdzenie autentyczno±ci podpisu pod dokumentem po wyga±ni ciu certykatu u»ywanego do jego werykacji. Po wyga±ni ciu terminu wa»no±ci certykatu potwierdzenie autentyczno±ci podpisu mo»e wydawa s d poprzez podpisanie dokumentu wªasnym podpisem elektronicznym. Nale»y jednak liczy si z tym,»e w przypadku zmiany przez adwersarza tre±ci dokumentu, którego wa»no± certykatu podpisu elektronicznego ju» wygasªa, mo»e doj± do potwierdzenie przez s d autentyczno±ci faªszywego dokumentu. Taka zmiana jest mo»liwa poprzez wykorzystanie bª dów w oprogramowaniu s du, dlatego wa»ne jest przedsi wzi cie niezb dnych kroków, aby to ryzyko zminimalizowa. Z drugiej strony jednak zapami tuj c nieaktualne ju» certykaty u»ytkowników mo»na wykorzystywa je go wewn trzsystemowej werykacji wiadomo±ci przed ich podpisaniem kluczem prywatnym s du.

14 4 BEZPIECZNY PROTOKÓŠ KOMUNIKACJI STRONA - S D 13 4 Bezpieczny protokóª komunikacji strona - s d Kluczowym elementem w zapewnieniu elektronicznemu systemowi komunikacji pomi dzy stron a s dem prawidªowej pracy jest opracowanie metod komunikacji z tym systemem w bezpieczny sposób. O ile od strony s du wystarczaj - cym rozwi zaniem mo»e by wyª czenie komputerów korzystaj cych z systemu z sieci zewn trznej, o tyle w przypadku stron takie rozwi zanie nie jest mo»liwe. Dlatego konieczne jest opracowanie bezpiecznych protokoªów komunikacyjnych pomi dzy stron a s dem. W tym rozdziale przedstawione zostan dwa takie protokoªy. Rozwi zania te zakªadaj,»e problemy w tekstach prawnych reguluj cych dziaªanie systemów s du zostaªy rozwi zane. 4.1 Oznaczenia skrótów W opisie protokoªu komunikacji zastosowane zostaªy nast puj ce oznaczenia zmiennych: P Kss - klucz publiczny s du wykorzystywany do szyfrowania danych, SKss - klucz prywatny s du wykorzystywany do szyfrowania danych, P Ksp - klucz publiczny s du wykorzystywany do podpisywania, SKsp - klucz prywatny s du wykorzystywany do podpisywania, P Kstr - klucz publiczny strony, SKstr - klucz prywatny strony, K - wspólnie ustalony klucz symetryczny do szyfrowania danych, M - dane do przesªania, zawieraj ce wszystkie niezb dne metadane okre- ±lone we wªa±ciwych rozporz dzeniach t - warto± aktualnego czasu aplikacji strony, mo»e by przekazana na przykªad jako uniksowy znacznik czasu (liczba sekund, które upªyn ªy od pocz tku Epoki Uniksa, tj. 1 stycznia 1970 roku 12 ) lub warto± czasu w normie ISO 8601: , t - warto± aktualnego czasu aplikacji s du w takim samym formacie jak t, 12 W przypadku tego rozwi zania nale»y mie na uwadze problem roku 2038, w którym to roku u»ywane obecnie 32 bity do reprezentacji liczby sekund przestan by wystarczaj ce. Warto zastosowa w tym przypadku 64 bitow reprezentacj czasu (typ time_t), dla której analogiczny problem wyst pi dopiero za ponad 292 miliardy lat. 13 Norma ISO 8601:2004 jest trzeci, aktualnie obowi zuj c (od 3 grudnia 2004 roku) wersj normy ISO 8601, zast puj c normy ISO 8601:1988 oraz ISO 8601:2000. Polskim odpowiednikiem normy ISO 8601 jest norma PN-EN 28601:2002.

15 4 BEZPIECZNY PROTOKÓŠ KOMUNIKACJI STRONA - S D 14 roznicaczasu - ustalona warto± dozwolonej ró»nicy czasu pomi dzy aplikacjami s du oraz strony, powinna uwzgl dnia czas potrzebny na przesªanie pakietów przez Internet, wersja - oznaczenie wersji aplikacji klienta, bitzgodnosciw ersji - warto± przesªana przez s d zawieraj ca informacj, czy aplikacja u»ywana przez stron jest w aktualnej wersji, zawiera logiczn warto± TRUE w przypadku zgodno±ci wersji lub FALSE w przypadku jej braku. W opisie protokoªu komunikacji zastosowane zostaªy nast puj ce operatory: - operator konkatenacji z mo»liwo±ci odzyskania zª czonych elementów z wyniku dziaªania operatora, xor - operator bitowej alternatywy wykluczaj cej, W opisie protokoªu komunikacji zastosowane zostaªy nast puj ce funkcje: length(wiadomosc) - funkcja obliczaj ca ilo± znaków, z których skªada si zadana wiadomo±, encrypt(wiadomosc, klucz) - funkcja szyfruj ca zadan wiadomo± przy pomocy zadanego klucza szyfruj cego, decrypt(wiadomosc, klucz) - funkcja deszyfruj ca zadan wiadomo± przy pomocy zadanego klucza deszyfruj cego, sign(wiadomosc, klucz) - funkcja podpisuj ca zadan wiadomo± przy pomocy zadanego klucza, verif y(wiadomosc, podpis, klucz) - funkcja werykuj ca poprawno± zadanego podpisu pod zadan wiadomo±ci przy pomocy zadanego klucza werykuj cego podpis, zwraca logiczn warto± TRUE lub FALSE, hash(wiadomosc) - funkcja haszuj ca zadan wiadomo±, znana zarówno stronie jak i s dowi, hashextending(wiadomosc, dlugosc) - rozszerzaj ca funkcja haszuj ca, rozszerza hasz do zadanej parametrem dªugo±ci, znana zarówno stronie jak i s dowi, checkv ersion(wersja) - funkcja po stronie s du, sprawdzaj ca na podstawie zadanej warto±ci wersji aplikacji strony oraz wªasnej wersji aplikacji, czy wyst puje zgodno± wersji pomi dzy aplikacj s du i strony, zwraca logiczn warto± TRUE lub FALSE, checkt ime(czasstrony, czassadu, dozwolonaroznica) - funkcja sprawdzaj ca czy ró»nica w czasach aplikacji s du i strony mie±ci si w ustalonym przedziale ró»nic czasu, zwraca logiczn warto± TRUE lub FALSE.

16 4 BEZPIECZNY PROTOKÓŠ KOMUNIKACJI STRONA - S D Protokóª Bezpieczna komunikacja pomi dzy stron a s dem mogªaby przebiega wedªug poni»szego protokoªu: 1. S d umieszcza w publicznie dost pnym miejscu klucze publiczne P Kss oraz P Ksp. 2. Strona pobiera klucze publiczne s du P Kss i P Ksp, odczytuje warto± czasu t, losuje warto± c1 oraz oblicza Nast pnie strona oblicza i wysyªa warto± α do s du. 3. S d odbiera warto± α i oblicza k1 = sign(c1 t, SKstr). α = encrypt(c1 k1 wersja, P Kss) decrypt(α, SKss) = c1 k1 wersja. Poniewa» operator konkatenacji pozwala na rozró»nienie ª czonych danych, s d uzyskuje w ten sposób warto±ci c1, k1 oraz wersja. S d odczytuje aktualn warto± czasu t, ustawia bitzgodnosciw ersji = checkv ersion(wersja). Nast pnie s d oblicza warto± k2 = sign(c1 t, SKsp) i wysyªa stronie warto±ci k2, t oraz bitzgodnosciw ersji. 4. Strona otrzymuje warto±ci k2, t oraz bitzgodnosciw ersji i werykuje warto± k2, test = verify(c1 t, k2, P Kss), oraz test2 = checkt ime(t, t, roznicaczasow) Je»eli warto±ciami test, test2 oraz bitzgodnosciw ersji jest TRUE to strona oblicza warto± K = hash(k1 k2). 5. S d ustawia warto±ci test oraz test2 analogicznie jak strona. Je±li obie te warto±ci maj warto± TRUE to s d oblicza warto± K = hash(k1 k2). Warto± K staje si symetrycznym kluczem sesyjnym, znanym obu stronom transmisji, który b dzie wykorzystywany w dalszej transmisji danych.

17 4 BEZPIECZNY PROTOKÓŠ KOMUNIKACJI STRONA - S D Strona oblicza warto± oraz warto± i przesyªa warto± C do s du. S = hashextending(k, length(m)) C = encrypt(mxors, K) 7. S d otrzymuje warto± C i oblicza warto± β = sign(hash(c), SKsp), a nast pnie przesyªa stronie warto± β. 8. Strona otrzymuje warto± β i sprawdza czy ta warto± jest prawidªowym podpisem pod haszem warto±ci C test = verify(hash(c), β, P Ksp). Strona przesyªa s dowi komunikat OK je±li warto±ci test jest TRUE lub ZLE w przeciwnym przypadku. 9. S d odbiera wiadomo± OK lub ZLE od strony. Je±li przesªan wiadomo±ci jest OK to s d deszyfruje warto± C, oblicza warto± a nast pnie otrzymuje warto± decrypt(c, P Kstr) = MxorS, S = hashextending(k, length(m xors)), M = (MxorS)xorS. Je±li przesªan wiadomo±ci jest ZLE to oznacza to,»e nast piª bª d transmisji i caªa komunikacja powinna zosta rozpocz ta od nowa. S d wysyªa stronie komunikat o wyst pieniu bª du transmisji. Je±li w okre±lonym czasie s d nie otrzyma»adnej z wiadomo±ci OK lub ZLE to post puje analogicznie jak w sytuacji, gdy otrzymuje warto± OK, zaznaczaj c jednocze±nie w bazie danych,»e potwierdzenie poprawno±ci transmisji nie nadeszªo od strony. 10. Je±li strona otrzyma od s du komunikat o wyst pieniu bª du transmisji to rozpoczyna od nowa przebieg caªego protokoªu.

18 4 BEZPIECZNY PROTOKÓŠ KOMUNIKACJI STRONA - S D Wyj tki w protokole 1. W ka»dym momencie protokoªu w przypadku stwierdzenia nieprawidªowej warto±ci w sprawdzanej warto±ci, powinien zosta wysªany komunikat o bª dzie transmisji. W takim przypadku caªy protokóª powinien zosta rozpocz ty od pocz tku. 2. Klucze publiczne s du P Kss oraz P Ksp s nieodª czn cz ±ci aplikacji strony i nie mog zosta zmodykowane bez wymiany caªego oprogramowania strony. S d w publicznie dost pnym miejscu publikuje najnowsz w danym momencie wersj aplikacji wraz z danymi umo»liwiaj cymi sprawdzenie jej autentyczno±ci (hasz aplikacji podpisany kluczem s du). 3. Aplikacja s dowa nie pozwala na komunikacj z aplikacjami strony w nieaktualnych wersjach, co gwarantuje,»e w danym momencie u»ywana b dzie najbezpieczniejsza i najbardziej aktualna w danym momencie wersja aplikacji. 4. Pomi dzy aplikacj s du a aplikacj strony dopuszczalna jest tylko ±ci±le okre±lona ró»nica czasów (ró»nica ta musi uwzgl dnia czas potrzebny na przesªanie znacznika czasu przez sie ). W przypadku gdy s d lub strona stwierdz,»e ró»nica w czasie jest zbyt du»a, wysyªany zostaje komunikat o konieczno±ci zmiany czasu w aplikacji strony. Aplikacja strony mo»e zsynchronizowa czas u»ywaj c otrzymanego od s du znacznika czasu t, jednak przebieg caªego protokoªu musi rozpocz si ponownie. Innym rozwi zaniem jest mo»liwo± wykorzystania protokoªu Network Time Protocol lub pokrewnego przez obie strony komunikacji w celu synchronizacji zegarów aplikacji. Mimo,»e takie protokoªy zazwyczaj powoduj problemy z idealn synchronizacj czasu w tym przypadku nie jest konieczne uzyskanie idealnej synchronizacji. Nawet kilkunastosekundowe rozbie»- no±ci w czasach aplikacji strony i s du mog zosta zaakceptowane poprzez odpowiednie dostosowanie parametru dozwolonaroznica w wywo- ªaniu funkcji checkt ime. 5. Klucz sesyjny K posiada ustalony czas wa»no±ci. W przypadku zbyt dªugiej bezczynno±ci wa»no± klucza wygasa i przebieg protokoªu musi rozpocz si od pocz tku. 6. W przypadku przesªania przez aplikacj strony komunikatu ZLE przesªana wiadomo± jest odrzucana. 7. W przypadku przesªania przez aplikacj strony komunikatu OK otrzymana przez stron warto± β jest ona traktowana jako elektroniczna wersja urz dowego po±wiadczenia odbioru, wystawione przez s d na wysªany dokument M. 8. Je±li komunikat OK ani ZLE nie zostanie przekazany to zgodnie z obowi - zuj cym prawem sprawie nale»y równie» nada bieg. W takim wypadku

19 4 BEZPIECZNY PROTOKÓŠ KOMUNIKACJI STRONA - S D 18 w bazie danych brak przesªania tego komunikatu jest oznaczany specjalnym komunikatem BRAK. 9. Przesªana wiadomo± musi zawiera wymagane metadane i ich obecno± nie jest werykowana w protokole, co powoduje,»e dane przesªane z bezpieczny sposób mog by dla systemu bezu»yteczne gdy» nie b d zawieraªy niezb dnych metadanych. 4.4 Analiza bezpiecze«stwa protokoªu Opisany protokóª umo»liwia bezpieczn wymian dokumentów pomi dzy stron a s dem. Jest on odporny na najpopularniejsze formy ataków hakerów. Poni»ej znajduje si krótka analiza odporno±ci protokoªu na wybrane metody ataku: 1. Atak man-in-the-middle - atak polega na czytaniu i modykacji komunikacji pomi dzy dwoma stronami transmicji bez ich wiedzy. Atak ten ma sens tylko w przypadku uzgadniania klucza sesyjnego, gdy» pó¹niej caªa komunikacja jest szyfrowana. Je±li atakuj cy wy±le s dowi spreparowan przez siebie warto± α, nie jest w stanie wysªa stronie akceptowalnej odpowiedzi. Nie jest w stanie policzy warto±ci k2 gdy» nie zna warto±ci c1. W przypadku tego ataku strona lub s d s w stanie zorientowa si,»e przesªane dane s niepoprawne i zako«czy transmisj. 2. IP spoong (podszywanie si pod s d poprzez podmian adresu IP) - atak polegaj cy na sfaªszowaniu ¹ródªowego adresu IP w wysyªanym pakiecie mi dzy innymi w celu podszycia si pod innego u»ytkownika sieci. Atak ten nie mo»e si powie± gdy» o ile mo»liwe jest podszycie si pod adres IP strony lub s du, o tyle niemo»liwe jest podrobienie podpisu jednej ze stron. 3. Atak przez powtarzanie - atak polega na podsªuchaniu, przechwyceniu i ponownym przesªaniu przechwyconych danych w pó¹niejszym czasie. Przy ka»dej negocjacji klucza sesyjnego do jego wyznaczenia wykorzystuje si aktualn warto± czasu, która powoduje,»e w kolejnych poª czeniach warto± klucza sesyjnego b dzie inna. W zwi zku z tym atak przez powtarzanie mo»e zosta w ªatwy sposób rozpoznany. 4. Sning (podsªuchiwanie) - przechwytywanie i odczytywanie danych przepªywaj cych w sieci. Dane przesyªane s w postaci zaszyfrowanej, a uzgodnienie klucza sesyjnego dokonywane jest w bezpieczny sposób, dlatego podsªuchiwanie transmisji nie umo»liwia odtworzenia przesyªanych danych. 5. Phishing - jest to pozyskanie pewnych informacji osobistych w wyniku oszukania u»ytkownika poprzez udawanie strony godnej zaufania, której te dane s niezb dnie potrzebne.

20 4 BEZPIECZNY PROTOKÓŠ KOMUNIKACJI STRONA - S D 19 Protokóª dba o to, aby strona korzystaªa z aplikacji w odpowiedniej, aktualnej wersji, która jest dost pna w publicznym miejscu podpisana cyfrowo przez s d, aby mo»liwa byªa jej werykacja przed u»yciem. Wymaga to jednak pewnej wiedzy informatycznej oraz ±wiadomo±ci konieczno±ci werykacji autentyczno±ci pobieranej aplikacji. 4.5 Problemy Gªównym problemem opisanego powy»ej protokoªu jest konieczno± wdro-»enia caªkowicie nowego rozwi zania, które potrzebowaªoby czasu, aby zdoby zaufanie odbiorców. Opisany protokóª prawdopodobnie korzystaªby z portu nie u»ywanego przez powszechnie znane usªugi, takie jak porty serwerów http, ftp, poczty elektronicznej itp. Porty nie powi zane z powszechnie znanymi usªugami cz sto s zablokowane na urz dzeniach dost powych do internetu, aby zapobiec atakom hakerów czy przesyªaniu spamu. Odblokowanie portu w wielu przypadkach wymaga interwencji administratora i problematyczne mo»e sta si umo»liwienie dost pu do systemu ka»demu u»ytkownikowi sieci lokalnych. Z drugiej strony wykorzystanie portu znanej usªugi, do celów protokoªu mo»e uniemo»liwi lub utrudni dziaªanie aplikacji domy±lnie przeznaczonej do obsªugi tego portu. Wprowadzi to mo»e równie» nieprawidªowo±ci w aplikacjach klienckich korzystaj cych z danego portu, nie±wiadomych jego obsªugi przez aplikacj s dow, oczekuj cych odpowiednich informacji od usªugi, dla której dany port zostaª domy±lnie przeznaczony do obsªugi. Z tego powodu mo»liwe jest alternatywne zaprojektowanie protokoªu wymiany informacji pomi dzy s dem a stron, które korzystaj c ze znanych od dªu»szego czasu i powszechnie uznawanych za dostatecznie bezpieczne mechanizmów, zrealizuje podobn funkcjonalno±. 4.6 Alternatywna wersja protokoªu Sposób uzgadniania klucza sesyjnego oraz bezpiecze«stwo szyfrowania przesyªanych danych mo»na oprze na powszechnie obecnie stosowanym protokole SSL/TLS, powszechnie u»ywanym mi dzy innymi w bankowo±ci elektronicznej. Najwi ksz zalet takiego rozwi zania, poza dostatecznym poziomem bezpiecze«stwa, jest to,»e przesyªanie danych w postaci szyfrowanej odbywa si w caªkowicie przezroczysty dla aplikacji sposób. Powoduje to znacznie uproszczenie implementacji rozwi za«opartych na tym protokole. Rozwi zanie to korzysta z powszechnie znanego portu 443, który nie powinien by zablokowany na»adnym urz dzeniu dost powym do sieci. Dodatkowym uªatwieniem jest mo»liwo± zredukowania liczby par kluczy potrzebnych do zapewnienia bezpiecze«stwa komunikacji. W tym przypadku wystarczy posiadanie przez serwer certykatu SSL/TLS i klucza prywatnego (a wi c pojedynczej pary kluczy), która wystarcza na potrzeby caªej transmisji. Certykat SSL/TLS wydawany jest przez zaufany autorytet certykuj cy (CA), który mo»na sprawdzi w celu upewnienia si,»e komunikacja nast puje z wªa±ciwym serwerem. Nie ma konieczno±ci podpisywania»adnych danych

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jakub Matusz Nr albumu: 201071 Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych.

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sebastian Tomaszewski Nr albumu: 219712 Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Wojciech Szynkiewicz, Andrzej Rydzewski, Marek Majchrowski, Piotr Trojanek, Cezary Zieli«ski

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Boi«ski T. 5 marca 2006 Streszczenie. Linux to otwarty, ci gle rozwijany system operacyjny. Dost pno± kodu ¹ródªowego oraz peªnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

Bitcoin - analiza kryptowaluty

Bitcoin - analiza kryptowaluty Universytet Wrocªawski Matematyka na UWr - studia peªne mo»liwo±ci Bitcoin - analiza kryptowaluty Ziemowit Rzeszotnik Wrocªaw 2014 1 Wst p Co to jest bitcoin? Idea bitcoina opiera si na procesie tworzenia

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydziaª Informatyki ROZPRAWA DOKTORSKA mgr in». Zbigniew Piotrowski Algorytm doboru metod wielokryterialnych w ±rodowisku niedoprecyzowania informacji preferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PROJEKT IN YNIERSKI

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PROJEKT IN YNIERSKI POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalno± : Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PROJEKT IN YNIERSKI Sterownik do planarnego pozycjonera translacyjnego Control unit for a planar

Bardziej szczegółowo

Implikacje reformy instytucjonalnej strefy euro dla procesu wprowadzenia euro w Polsce

Implikacje reformy instytucjonalnej strefy euro dla procesu wprowadzenia euro w Polsce Nr 14/2014 Styczeń 2014 UROOPRACOWANIA Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez RP IMPLIKACJE REFORMY INSTYTUCJONALNEJ STREFY EURO DLA PROCESU WPROWADZENIA EURO W POLSCE PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS.

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. Receptury dla administratora

PostgreSQL. Receptury dla administratora Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Modele biznesu. Modele biznesu w Internecie. Rola Internetu. Rodzaj dziaªalno±ci. Denicja. Klasykacje

Modele biznesu. Modele biznesu w Internecie. Rola Internetu. Rodzaj dziaªalno±ci. Denicja. Klasykacje Denicja Modele biznesu Wedªug denicji Osterwaldera, Pigneura i Tucciego (z 2005 roku) model biznesu to narz dzie koncepcyjne zawieraj ce zestaw elementów i ich powi za«, pozwalaj ce na scharakteryzowanie

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

M A G I S T E R S K A

M A G I S T E R S K A POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych P R A C A M A G I S T E R S K A Szymon Pisarek Ontologicznie zorientowane przeszukiwanie Internetu Opiekun pracy Prof. Marcin Paprzycki WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo