REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU PT. Miłość od pierwszego kliknięcia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Discovery Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP: , Regon , numer telefonu +48 (22) adres zwany dalej Discovery oraz Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , nr REGON oraz NIP , o kapitale zakładowym wynoszącym ,64 zł, opłaconym w całości, numer telefonu adres zwany dalej Cyfrowym Polsatem. Discovery i Cyfrowy Polsat będą dalej łącznie zwani Organizatorem. 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Discovery. Podmiotem ponoszącym odpowiedzialność związaną z zapewnieniem nagród w Konkursie, odprowadzeniem opłat publicznoprawnych od nagród przyznanych w Konkursie jest Discovery. 3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od godz. 16:00 dnia 26 listopada 2014 roku do godz. 23:59 dnia 16 grudnia 2014 roku. 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące przez cały czas trwania Konkursu abonentami usług Cyfrowego Polsatu, tj. osoby, które posiadają lub zawarły przynajmniej jedną, wiążącą w okresie całego Konkursu, umowę, na podstawie której Cyfrowy Polsat świadczy na ich rzecz usługi będące w jego ofercie handlowej, zwane dalej łącznie Uczestnikami. 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, jak również członkowie ich najbliższej rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 7. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Strona 1 z 8

2 8. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronie internetowej oraz na fanstronie Cyfrowego Polsatu pod adresem ( Fanstrona ). 9. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie internetowej oraz na Fanstronie, zwanej dalej Aplikacją Konkursową. II. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest stworzenie swojego profilu ( Profil ) w ramach Aplikacji, przy wykorzystaniu dostępnych w Aplikacji konkursowej szablonów, umożliwiających wgranie zdjęcia (tabeli, avataru) i dodanie swojego opisu przez Uczestnika lub dodanie przez głosującego ( Głosujący ) na dany Profil najbardziej kreatywnego uzasadnienia oddania głosu, zgodnie z IV. 2. Uczestnik może stworzyć jeden Profil w ciągu trwania Konkursu. 3. Profile Uczestników podlegają ocenie innych Użytkowników aplikacji ( Głosy ). Jeden Głosujący może oddać jeden głos w ciągu dnia na wybrany Profil. 4. Głosujący biorący udział w głosowaniu mają możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte: dlaczego ten profil uważasz za najlepszy ( Odpowiedź ). 5. Po zakończeniu Konkursu spośród Uczestników, zostanie wybranych 3 laureatów z największą ilością Głosów, którzy otrzymają Nagrody określone w VI Regulaminu (dalej łącznie Nagrody ). O zwycięstwie Nagrody będzie decydowała liczba Głosów uzyskanych w czasie trwania Konkursu ( Wynik ). 6. W przypadku, gdyby więcej niż jeden Uczestnik otrzymał taki sam Wynik, kwalifikujący go do otrzymania Nagrody, zwycięzców wybierze Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę kryterium kreatywności oraz estetyki Profilu. 7. Spośród Głosujących, którzy oddadzą Głos na wybrany przez siebie Profil i udzielą Odpowiedzi na pytanie otwarte, Komisja Konkursowa wybierze 7 laureatów, którzy otrzymają nagrody dodatkowe ( Nagrody Dodatkowe ). 8. O zwycięstwie i przyznaniu Nagród Dodatkowych będzie decydowała kreatywność i walory artystyczne udzielonych Odpowiedzi. Strona 2 z 8

3 III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest: a. Stworzenie Profilu lub zamieszczenie Odpowiedzi za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej, b. Zapoznanie się z treścią i akceptacja warunków określonych w Regulaminie c. Przestrzeganie postanowień Regulaminu. Zarówno Profil jak i Odpowiedź (dalej łącznie Prace konkursowe ) nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie dóbr osobistych oraz praw autorskich. Prace konkursowe nie mogą także zawierać zwrotów powszechnie uznanych za wulgarne, obraźliwe, nawoływać do przemocy, nietolerancji ani zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich. W razie naruszenia ww. obowiązku, Praca Konkursowa nie będzie brała udziału w Konkursie i Komisja Konkursowa będzie uprawniona do wykluczenia takiej Pracy z Konkursu oraz usunięcia jej z Aplikacji Konkursowej. 2. Zgłoszenie konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie i Aplikacji Konkursowej, w szczególności powinno zawierać imię i nazwisko, numer PESEL (lub inne dane pozwalające na weryfikację, posiadania abonamentu w Cyfrowym Polsacie) oraz adres Uczestnika. 3. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niedokonane w terminie lub niepełne, a także przesłane przez osoby nieuprawnione do udziału w Konkursie, są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. 4. Wyłączona z udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ingerowała w mechanizm Aplikacji Konkursowej, w szczególności poprzez użycie skryptów lub oprogramowania, które w jakikolwiek sposób automatyzuje korzystanie z Aplikacji Konkursowej lub która podejmowała inne działania lub zaniechania, takie które w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami. 5. Przesyłając Organizatorom Profil w sposób określony w ust.1 powyżej, Uczestnik: a. Oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Profilu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i posiada pełnię praw autorskich do Profilu, b. Oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody osób, których wizerunek wykorzystał przy tworzeniu Profilu, w tym zgodę na publikację ich wizerunku, c. Udziela Cyfrowemu Polsatowi w zamian za możliwość udziału w Konkursie, niewyłącznej licencji na korzystanie z przesłanego Projektu, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: Strona 3 z 8

4 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym d. Przyjmuje do wiadomości, iż ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora z tytułu złożonych oświadczeń i wad prawnych przesłanych przez siebie zdjęć, w szczególności dotyczy to uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych, pokrewnych. 6. Licencja, o której mowa w pkt. 6 c) upoważnia Cyfrowy Polsat do eksploatacji Profilu wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu oraz na potrzeby kampanii promocyjnej Konkursu. 7. Przesłane przez Uczestników Profile za pomocą Aplikacji konkursowej zostaną automatycznie zamieszczone/opublikowane na stronie Aplikacji Konkursowej oraz oznaczone według wyboru Uczestnika imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. IV. OCENA PROFILI 1. Profile podlegają ocenie innych użytkowników Aplikacji Konkursowej ( Głosujący ) za pośrednictwem przycisku Głosuj. 2. Każdy Profil posiada unikalny link, za pomocą którego Uczestnik może zbierać głosy na dodany przez siebie Profil. 3. Jeden Profil może być tylko raz każdego dnia Konkursu oceniony przez tego samego Głosującego. 4. Głosujący oddając głos na Profil, mają możliwość dodania uzasadnienia oddania głosu na dany Profil, zdefiniowanego w II pkt. 4 jako Odpowiedź. Dodanie przez Głosującego Uzasadnienia oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie, w tym w szczególności wyrażenie zgody na warunki Regulaminu. Wszelkie postanowienia odnoszące się do Uczestnika Konkursu odnoszą się również do Głosującego, który dodał Uzasadnienie. 5. Najciekawsze zgłoszone Uzasadnienia zostaną nagrodzone Nagrodami Dodatkowymi zgodnie z zapisami II. Strona 4 z 8

5 V. KOMISJA KONKURSOWA 1. Nadesłane w terminie trwania Konkursu zgłoszenia konkursowe, spełniające kryteria formalne określone w Regulaminie, zostaną zweryfikowane przez komisję konkursową, ( Komisja Konkursowa ), powołaną przez Organizatora. 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności: a. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów nagród w Konkursie oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem, b. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych Uczestników, c. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności dotyczący przyznania nagród w ramach Konkursu, d. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, e. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu. 3. Decyzje Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów. VI. NAGRODY 1. Nagrody w Konkursie stanowią: a) Nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie nagroda w postaci zestawu, w skład którego wchodzą voucher na wyjazd dla dwóch osób do SPA w Hotelu Narvil Conference & Spa (w skład voucheru wchodzą: 2 noclegi w dwuosobowym pokoju standard z bogatym bufetem śniadaniowym: 700,00 zł, 2 kolacje a la carte w Restauracji Aruana o wartości 300,00 PLN każda / limit dla dwóch osób (600,00 PLN), 1 lunch a la carte w Restauracji Aruana o wartości 240,00 PLN dla dwóch osób Limit na zabiegi spa: 1000,00 PLN dla dwóch osób łącznie Bezpłatny parking hotelowy w trakcie pobytu Voucher do wykorzystania w terminie trzech miesięcy od dnia powiadomienia laureata o wygranej) i parasol, o łącznej wartości jednostkowej wynoszącej 2611,34 (dwa tysiące sześćset jedenaście 34/100) PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) PLN, b) Nagroda za zajęcie miejsca II nagroda w postaci zestawu, w skład którego wchodzą: Smartfon Samsung Galaxy Alpha w kolorze wybranym przez Organizatora oraz parasol o Strona 5 z 8

6 łącznej wartości jednostkowej 2174,34 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery 34/100) PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 242 (dwieście czterdzieści dwa) PLN. c) Nagroda za zajęcie miejsca III nagroda w postaci zestawu w skład którego wchodzą: voucher na dowolne jednodniowe szkolenie grupowe Woman s Attitude, znajdujące się w ofercie Woman s Attitude dostępnej na stronie w terminie ważności vochera, oraz parasol o łącznej wartości jednostkowej 421,34 (czterysta dwadzieścia jeden 34/100) PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 47 (czterdzieści siedem) PLN. Voucher wchodzący w skład zestawu posiada okres do wykorzystania w ciągu trzech miesięcy od dnia powiadomienia laureata o wygranej. W przypadku gdyby we wskazanym okresie szkolenie się nie odbyło, z przyczyn leżących po stronie Woman s Attitude voucher automatycznie zostaje zamieniony na dwie godziny konsultacji indywidualnych. Zarówno szkolenie jak i ewentualne konsultacje odbywają się na terenie Warszawy, nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu noclegu ani kosztów wyżywienia. d) Nagroda Dodatkowa dla Głosujących, za zajęcie miejsc od 1 do 7 nagroda rzeczowa w postaci parasola, o wartości jednostkowej 71,34 (osiem siedemdziesiąt jeden 34/100) PLN brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 (osiem) PLN. Łącznie zostanie przyznanych 7 Nagród Dodatkowych. 2. Jeden Uczestnik może wygrać w całym Konkursie tylko jedną Nagrodę określoną w pkt. 1 powyżej. 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu i wyniki zostaną ogłoszone w Aplikacji konkursowej na stronie internetowej i Fanstronie. 4. Laureaci Nagród zostaną powiadomieni przez Discovery o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej za pomocą Aplikacji Konkursowej w terminie do dnia Nagrody zostaną wysłane laureatom przez Discovery, na adres wskazany w formularzu w Aplikacji Konkursowej, zgodnie z pkt. 3 powyżej, kurierem w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia ostatniego laureata Konkursu. 6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest: a) Spełnienie warunków określonych w Regulaminie, w tym w szczególności wykazanie, że Uczestnik jest abonentem Cyfrowego Polsatu (np. poprzez podanie numeru PESEL), b) podanie w formularzu danych adresowych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości o wygranej, c) podanie przez Uczestnika w sposób określony w III pkt. 1 Regulaminu swoich danych osobowych wskazanych w III pkt 4 lub VI ust. 4 Regulaminu, niezbędnych do przesłania Strona 6 z 8

7 nagrody lub w przypadku niewyrażenia zgody (w tym odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody) na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie wyżej podanym, d) wypełnienie protokółu odbioru nagrody zawierającego dane Uczestnika konieczne do odprowadzenie należnego podatku przez Discovery. 7. Z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej, Organizator nie przewiduje przejścia prawa do nagrody na innego Uczestnika, w przypadku gdy nagroda nie będzie odebrana przez laureata Konkursu lub w przypadku przewidzianym w pkt. 4 powyżej. 8. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przejściu prawa do nagrody na innego Uczestnika w wypadku niespełnienia przez laureata Nagrody warunków wskazanych w VI pkt 5 Regulaminu, tj. w przypadku nie przesłania przez laureata odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Organizatora we wskazanym terminie. 9. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. VII. POBÓR PODATKU 1. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. 2. Laureaci są podatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu Nagród wygranych przez nich w Konkursie. 3. Discovery jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od Nagród wygranych w Konkursie przez Laureatów. 4. W przypadku gdy przed wydaniem Nagrody Laureat nie wpłaci na rzecz Discovery zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu jej otrzymania, Discovery będzie uprawniony do potrącenia kwoty podatku z kwotą nagrody pieniężnej ufundowanej w ramach danej Nagrody. VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Uczestnik upoważnia Cyfrowy Polsat do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.). Strona 7 z 8

8 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Cyfrowy Polsat. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji warunków uczestnictwa w Konkursie i jego rozliczenia. 3. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Cyfrowy Polsat w zbiorze danych pod nazwą Uczestnicy konkursów organizowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. zarejestrowanym w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO pod poz Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres Uczestnika, numer telefonu, adres do korespondencji, PESEL. 5. Uczestnicy mają prawo do wglądu i sprostowania danych osobowych uczestnika w siedzibie Cyfrowego Polsatu w godzinach 9-17 w dni powszednie. 6. Każdy Uczestnik, ze względu na swoją szczególną sytuację może: a. wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych (i) w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz (ii) dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Uczestnika; b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych (i) w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego oraz (ii) dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności Uczestnika, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. IX. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać na adres Discovery Polska Sp. z o.o., ul. Bielańska 12, Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w miarę możliwości z dopiskiem Miłość od pierwszego kliknięcia. 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi o sposobie jej rozpatrzenia za pomocą listu poleconego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Strona 8 z 8

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo