PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012"

Transkrypt

1 PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012 SPIS TREŚCI nr 254 monografia Izolacja z nanokompozytów polimerowych w zastosowaniu do silników elektrycznych niskiego napięcia / Barbara Górnicka STRESZCZENIE 7 WYKAZ OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 8 1. WPROWADZENIE Rodzaje silników elektrycznych - rys historyczny Rodzaje izolacji w silnikach elektrycznych WYMAGANIA STAWIANE IZOLACJI W SILNIKACH ELEKTRYCZNYCH NISKONAPIĘCIOWYCH Rozwój izolacji w silnikach elektrycznych Charakteryzacja izolacji w silnikach elektrycznych niskiego napięcia Przegląd stosowanych przewodów nawojowych Przegląd stosowanych lakierów nasycających Problemy związane z izolacją międzyzwojową w silnikach elektrycznych zasilanych przekształtnikami Rodzaje narażeń związanych z zastosowaniem przekształtników PWM Aktualne rozwiązania układu izolacyjnego silników zasilanych z przekształtników WYBRANE NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE STOSOWANE NA IZOLACJĘ ELEKTRYCZNĄ Rodzaje nanokompozytów polimerowych Przegląd wybranych metod wytwarzania nanokompozytów polimerowych Właściwości i zastosowanie nanokompozytów polimerowych LAKIERY NA PRZEWODY EMALIOWANE KONWENCJONALNE INANOKOMPOZYTOWE (NLPE) Odporność konwencjonalnych lakierów na przewody emaliowane na narażenia pochodzące od przekształtników Metody wytwarzania oraz właściwości NLPE Przegląd metod wytwarzania NLPE Właściwości wytworzonego NLPE SPOSÓB WYTWARZANIA I WŁAŚCIWOŚCI NANOKOMPOZYTOWYCH LAKIERÓW NASYCAJĄCYCH (N LN) Opis metody wytwarzania NLN Właściwości wytworzonych NLN Właściwości strukturalne Właściwości przetwórcze Właściwości elektryczne i barierowe Właściwości cieplne i mechaniczne 109

2 5.3. Kompleksowa analiza właściwości wytworzonych NLN PODSUMOWANIE LITERATURA 119

3 nr Modelowanie zjawiska spadku sprawności dla dużych gęstości prądów w diodach elektroluminescencyjnych z azotków / T. Cegielski Modeling of efficiency droop effect in GaN LEDS 19 Zastosowanie spektrometrii absorpcji atomowej w monitoringu środowiska na przykładzie porównawczej analizy zawartości pierwiastków w tkankach lisa rudego / M. Długaszek, K. Kopczyński Application of atomic absorption spectrometry in environmental monitoring based on the comparative analysis of element contents in red fox tissues 29 Badania nad zastosowaniem warstw tlenkowych oraz nowych sensybilizatorów w barwnikowych ogniwach słonecznych / K. Jurek, J. Kabatc Study on application of thin oxide layers and new sensitizers in dye solar cells 37 Porównanie efektywności barwnikowych układów fotoinicjujących działających poprzez mechanizmy fotoredukujący i fotoredukującofotoutleniający / J. Kabatc, K. Jurek, E. Szynwelska The comparison of the photoinitiating efficeincy of dyeing photoinitiating systems acting via photoreducible and parallel series mechanism 45 Aspekty metrologiczne stosowania normy PN-EN Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych / J. Pietrzykowski Metrological aspects of application of standard PN-EN Photobiological safety of lamps and lamp systems 53 Zmiany w wymaganiach znowelizowanej europejskiej normy oświetleniowej / A. Pawlak Changes in the requirements of the amended European lighting standard 67 Zasady wykonywania pomiarów promieniowania optycznego na stanowiskach pracy / A. Pawlak Principles of measurement of optical radiation at work places 79 Rozkład błędów przy projektowaniu pośredniego oświetlenia elektrycznego za pomocą opraw kwadratowych / A. Pawlak, K. Zaremba The distribution of errors in the design of indirect lighting with square luminaires 93 Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do rozkładu barwników w roztworach wodnych / J. Perkowski, M. Szadkowska-Nicze, K. Blus, P. Wroński Application of ultrafiolet irradiation to the decomposition of dyes in aqueous solutions 109 Nowe metody oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym / G. Owczarek, G. Bartkowiak, A. Wolska, G. Gralewicz New methods to access barrier properties of textile materials for clothes against harmful artificial UV radiation 125 Zalecenia norm międzynarodowych dotyczące pomiarów parametrów fotometrycznych materiałów fosforescencyjnych / G. Szajna Requirements of standards in part related to measurements of the phosphorescent materials 135 Zanieczyszczenie światłem / P. Michałek Light pollution 145 Laser Nd:YAG generujący na długości fali 1,32 urn / R. Ostrowski, A. Cywiński Generation at 1.32 urn in Nd:YAG laser

4 161 Analiza porównawcza parametrów fotometrycznych i elektrycznych bezkierunkowych źródeł światła do użytku domowego / M. Zalesińska The evaluation of photometric and electric parameters of non-directional light sources for household use 175 Analiza widm spektroskopii emisyjnej za pomocą wielowymiarowych metod statystycznych / W. Skrzeczanowski, A. Antonik Analysis of emission spectra using multivariate statistic methods 197 Wzorcowanie kolorymetrów trójchromatycznych / D. Sobótko Calibration of tristmulus colorimeters 201 Zmiany transmisji promieniowania optycznego przez soczewki wewnątrzgałkowe eksplantowane z powodu zjawiska glisteningu / G. Owczarek, P. Jurkowski Changes of spectral transmittance of optical radiation through interoculars lensess explanted from the eye due to glistening phenoma 213 Układy zasilaczy diod LED umożliwiające regulację strumienia świetlnego / L. Grodzki LED driving circuits for luminous flux control 225 Zastosowanie światła w kontroli wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych / A. Woźny Use of light to control the growth and morphogenesis of ornamental plants 235 Źródła promieniowania optycznego przydatne do prowadzenia prac podwodnych - problemy i aplikacje / A. Cywiński, R. Ostrowski Sources of optical radiation for underwater works - problems and applications 251 System informacyjny o słonecznym promieniowaniu UV w IMGW-PIB / J. Biszczuk-Jakubowska, A. Curyło, B. Kois, G. Zabłocki Solar UV radiation information system at IMGW-PIB 259 Inteligentny system doświetlania roślin bazujący na technologii SSL LED / W. Grzesiak, M. Żupnik, R. Wojciechowska An intelligent plant irradiation system based on SSL LED technology 277 Generacja mikrosekundowych impulsów laserowych / R. Ostrowski Generation of microsecond laser pulses 289 Wpływ parametrów dyskretyzacji na niepewność wyników pomiaru obiektów obrazu cyfrowego / W. Owieczko Influence of discretization parameters on the objects of digital image measurement uncertainty 297 Spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym w badaniach warstw malarskich na drzwiach Gabinetu Chińskiego w Muzeum Pałacu w Wilanowie / A. Guzowska, W. Skrzeczanowski, J. Marczak Laser-induced breakdown spectroscopy for painting layers research on the door of the King's Chinese Room at the Wilanow Palace Museum 325 Automatyczne rozróżnianie obiektów latających w obrazie termowizyjnym / M. Dąbrowski, T. Sosnowski, M. Krupiński Automatic recognition of flying objects in thermovision picture 335 Pomiar sekwencyjny w układzie tomografii optycznej separatora magnetycznego / A. Idziaszek-Gonzalez, S. Wójtowicz Sequential measurement in optical tomography system integrated with magnetic separator

5 345 Zastosowanie spektrometrii absorpcji atomowej w badaniach zawartości pierwiastków i metali ciężkich w próbkach biologicznych włosach ludzkich / M. Długaszek, M. Kaszczuk, M. Mularczyk-Oliwa Application of atomic absorption spectrometry in the elements and heavy metals determination in biological media - human hair

6 nr Doświadczalne określenie wpływu gęstości mocy promieniowania laserowego λ = 1064nm na efektywność jednoimpulsowego teksturowania stali 41cr4 / T. Burakowski, W.Napadłek, A. Woźniak, I. Kalman Experimental determination of the effect of density of power laser λ. = 1064 nm on the effectiveness of laser steel one pulse texturing 41cr4 23 Interferencyjne filtry blokujące promieniowanie podczerwone / G. Gralewicz, G. Owczarek, J. Kubrak Interference film of blocking the infrared radiation 37 Destrukcyjne oddziaływanie promieniowania UV z poszczególnych podzakresów widmowych na materiały optyczne / L. Hemka, L. Piotrowski The destructive effects of UV radiation with different spectral sub-bands in optical materials 47 Promieniowanie nadfioletowe podczas spawania i lutospawania łukowymi metodami niskoenergetycznymi / S. Marzec, J. Matusiak, J. Nowicka, J. Wyciślik Ultraviolet radiation during welding and solder--welding of the low energetistic arc methods 57 Możliwości wykorzystania układów programowalnych do przetwarzania obrazów uzyskiwanych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego / G. Gilewska Possibilities of using programmable devices to image processing generated with the use of X-rays 67 Wpływ rodzaju źródła światła na wybrane parametry fizjologiczne roślin pomidora / J. Gajc-Wolska, K. Kowalczyk, D. Bujalski, M. Marcinkowska, L. Hemka Influence sources of light on selected physiological parameters of tomato plants 75 Wpływ doświetlania lampami sodowymi i LED na aktywność fotosyntetyczną oraz wzrost roślin pomidora / K. Klamkowski, W. Treder, J. Treder, A. Puternicki, E. Lisak Influence of supplementary lighting with high pressure sodium and LED lamps on growth and selected physiological parameters of tomato transplants 87 Ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania wnętrza kuli Ulbrichta / P. Tabaka Evaluation of paint suitability provided for painting the inside of Ulbrichfs sphere 101 Obliczanie rozkładów cyrkadialnych wielkości promienistych we wnętrzach / K. Wandachowicz Calculation of the distribution of circadian quantities 113 Ocena barierowości materiałów włókienniczych przed UV uwzględniająca różne krzywe skuteczności biologicznej / A. Wolska Assessment of textiles barrier properties against UV using different biological action effectiveness 131 Wpływ polaryzacji światła na sposób i jakość pomiaru jego parametrów spektroradiometrycznych / L. Hemka, M. Rafałowski The influence of light polarization on the way and quality of its spectroradiometric parameters

7 143 Wpływ doświetlania lampami sodowymi i LED na wybrane parametry wzrostu roślin rabatowych / J. Treder, K. Klamkowski, W. Treder, A. Puternicki, E. Lisak Effects of supplemental lighting using high pressure sodium lamps and LED lamps on selected growth parameters of bedding plants 155 Wybrane problemy związane z oceną zagrożenia promieniowaniem optycznym na "gorących" stanowiskach pracy w przemyśle / A. Wolska Optical radiation hazard evaluation on "hot" workplaces in industry - chosen problems 171 Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego ze sztucznym promieniowaniem optycznym zgodnie z nowymi wymaganiami prawa / A. Wolska Method of occupational risk assessment arising from artificial radiataion according to new requirements of law 191 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła w doświetlaniu sadzonek wybranych gatunków roślin / A. Puternicki, E. Lisak, W. Treder, J. Treder, K. Klamkowski The application of LED lampsas illuminators for selected plant seedlings 211 Badania porównawcze samochodowych żarówek reflektorowych / T. Targosiński A comparative test of automotive headlamp bulbs 223 Adaptacja roślin do składu spektralnego i intensywności promieniowania / J. Pilarski, K. Tokarz, M.Kocurek Plant adaptation to light spectra composition and intensity 237 Aktywacja pigmentów ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego / A. Sarzyński, D. Chmielewska, J. Marczak, A. Olszyna, M.Strzelec, K. Szamałek Activation of ceram pigments with the use of laser radiation 251 Pomiary charakterystyk wiązek laserowych stosowanych do obróbki materiałów / A. Sarzyński Measurements of characteristics of laser beams applied in processing of materials 269 Badania właściwości ochronnych przed promieniowaniem ultrafioletowym wyrobów włókienniczych / M.H. Kudzin, J. Sójka-Ledakowicz, J. Mamnicka, Z. Mrozińska, A. Lisiak-Kucińska Protective properties against ultraviolet radiation of clothing textieles 281 Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną / A. Różowicz, S. Różowicz, M.Deląg Choosen properties of phosphors used in low--pressure mercury discharge lamps. Their impact on light efficiency 291 Implementacja modelu matematycznego nisko-ciśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink / A. Różowicz, S. Różowicz, M.Deląg Implementation of mathematical model of low--pressure mercury discharge lamp in Matlab/ /Simulink software 301 Narzędzia projektowania oświetlenia dziennego w budynkach / Z. Turlej Design tools for the daylight in buildings 311 Wpływ doświetlania rozsady pomidora lampami metalohalogenkowymi i wysokoprężnymi lampami sodowymi na wybrane parametry fizjologiczne roślin / K. Kowalczyk, J. Gajc-Wolska, D. Bujalski, M. Marcinkowska, L. Hemka

8 Effect of supplementary lighting tomato seedlings metal-halide and high pressure sodium lamps on selected physiological parameters of plants 319 Laserowe nanoszenie mineralnych warstw barwnych na podłoża ceramiczne / A. Sarzyński, D. Chmielewska, R. Gebel, J. Marczak, A. Olszyna, M. Strzelec, S. Traczyk Laser applying of color mineral pigments on ceramic substrates 339 Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne i parametry użytkowe nowo opracowanych materiałów włókienniczych barierowych przed promieniowaniem UV / J. Sójka-Ledakowicz, A. Walawska, J. Olczyk, T. Jesionowski Influence of accelerated ageing process on the protective properties and wear parameters of newly developed textile UV barrier materials 355 Zastosowanie elementów brzegowych nieskończonych z funkcjami zaniku w tomografii optycznej / M. Pańczyk, J. Sikora Decay function infinite boundary element application in optical tomography 369 Kriogeniczne źródła napromieniowania / N.N. Agapov, J. Sosnowski, Y.A. Mitrofanova Cryogenic sources of irradiation

9 nr monografia Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii sił atomowych w diagnostyce materiałów elektrotechnicznych. Wybrane zagadnienia / Andrzej Sikora STRESZCZENIE 9 WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH - PODSTAWY Podstawy oddziaływań ostrze - próbka Modele fizyczne oddziaływań ostrze - próbka Sondy skanujące jako detektory oddziaływań bliskiego pola Podstawy konstrukcji mikroskopów sił atomowych Podstawowe elementy systemu pomiarowego AFM Znaczenie interpretacyjne podstawowych sygnałów pomiarowych Metody reprezentacji danych Podstawy technik pomiarowych AFM Tryb kontaktowy mikroskopii AFM Tryby dynamiczne mikroskopii AFM Systematyka zaawansowanych trybów pomiarowych AFM WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POWIERZCHNI Analiza morfologii powierzchni Azometiny - pomiar grubości warstw Tłoczywa termoutwardzalne ocena wpływu symulowanego promieniowania słonecznego na morfologię powierzchni Spektroskopia sił Podstawy spektroskopii sił Azometiny - obserwacja zjawiska zmęczenia mechanicznego Obrazowanie fazowe Podstawy obrazowania fazowego Alkan C 60 H analiza samoorganizacji łańcuchów Mikroskopia modulowanej siły Podstawy mikroskopii modulowanej siły Polimer Solkote - detekcja i pomiar wielkości ziaren Mikroskopia sił tarcia Podstawy mikroskopii sił tarcia Azometiny ocena rozkładu domieszki fulerenu PCBM Tryb pomiarowy NanoSwing Podstawy trybu dynamicznego z analizą czasową sygnału Detekcja oscylacji skrętnych belki skanującej Rekonstrukcja i analiza krzywej siła - odległość Metoda doboru parametrów skanowania Grafen - analiza właściwości mechanicznych WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE POWIERZCHNI Mikroskopia sił elektrostatycznych Podstawy mikroskopii sił elektrostatycznych 119

10 AD obserwacja pracy struktur układu scalonego Mikroskopia sondy Kelvina Podstawy mikroskopii sondy Kelvina Dioda laserowa - analiza pracy heterostruktury półprzewodnikowej Struktura na bazie grafenu - diagnostyka uszkodzeń WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE POWIERZCHNI Mikroskopia sił magnetycznych Podstawy mikroskopii sił magnetycznych Warstwa NiFe - analiza korelacji między parametrami technologicznymi nanoszenia a strukturą domen magnetycznych WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE POWIERZCHNI Skaningowa mikroskopia bliskiego pola termicznego Podstawy skaningowej mikroskopii bliskiego pola termicznego AD580 - obserwacja rozkładu temperatury w aktywnej strukturze półprzewodnikowej Grafen - mapowanie przewodności cieplnej Polietylen - identyfikacja materiału z wykorzystaniem lokalnej termoanalizy PODSUMOWANIE 161 LITERATURA 163

11 nr Charakterystyki eksploatacyjne wysokoobrotowych silników indukcyjnych małej mocy / M. Dems, K. Komęza Performance characteristics of high - speed low - power induction motors 21 Metoda i program do projektowania optymalnych silników indukcyjnych / M. Bogumił, K. Dąbała Method and software for design of the optimal induction motors 31 Wyznaczanie strat i sprawności trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych - nowe wymagania norm / E. Ogonowska-Schweitzer The losses and efficiency determination for three--phase, squirrel-cage induction motors - new requirements of standards 41 Silnik tarczowy do pojazdów elektrycznych - charakterystyka pola magnetycznego / R. Sulima, A. Rudeński Disc motor for electric vehicles - characteristic of magnetic field 59 Teleterapia magnetyczna: przenośne urządzenie do terapii magnetycznej / K. Biernat, K. Nita, S. Wójtowicz Magnetic teletherapy portable magnetotherapy device 69 Przestrzenny rozkład pola magnetycznego wytworzonego przez aplikator o zadanym kształcie do zastosowania w magnetoterapii / W. Kraszewski Spatial distribution of the magnetic field generated by the applicator of the new shape applied in the magnetotherapy 79 Jakość energii w układach zasilania lamp metalohalogenkowych / L. Hemka, K. Toczuk Power quality in power systems, metal halide lamps 89 Właściwości magnetyczne wybranych nanokompozytów / B. Ślusarek, K. Chwastek, J. Szczygłowski, W. Wilczyński Magnetic properties of chosen nanocomposites 99 Analiza stanów zwarciowych w przekształtnikach dużej mocy / K. Zymmer, I. Maścibrodzki Analysis of short circuit conditions in high power devices 123 Projektowanie aktuatora grzebieniowego z pomocą biblioteki metody elementów brzegowych BEMLAB / P. Wieleba, S. Wojtowicz, J. Sikora Comb actuator designing with the aid of the BEM library 137 Pomiary magnetyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych / J. Sosnowski, H. Malinowski Magnetic measurements of HTc superconductors 149 O możliwości zastosowania wysokotemperaturowych czujników Halla opartych o InSb w diagnostyce magnetycznej tokamaka ITER / J. Jankowski, S. El-Ahmar, M. Oszwaldowski, R. Prokopowicz, K. Pytel On possibility of application of InSb-based high--temperature Hall sensors for ITER magnetic diagnostics 157 Analiza pola magnetycznego w serwomotorze z magnesami trwałymi / R. Deeb Analysis of magnetic field in PM servomotor 167 Przewidywana moc wyjściowa elektrowni fotowoltaicznej określona przy użyciu zasad rozmytych / L. Prokop, S. Misak, V. Snášel, P. Krömer, J. Platoš Photovoltaic power plant power output prediction using fuzzy rules

12 179 Rola wytwórców energii elektrycznej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie Polski / W. Dołęga The role of electricity generation companies in the context of energy security - the case of Poland 189 Niezależny od medium protokół do zastosowania w systemach zarządzania energią opartych na nadawczo-odbiorczych układach krótkiego zasięgu / P. Kiedrowski Media independent protocol suite for energy management systems based on short range devices 201 Sterowanie jednofazowymi energetycznymi filtrami aktywnymi / M. Roch, P. Braciník, J. Altus, A. Otčenášowá Control of single-phase power active filters 211 Pole odmagnesowujące na długości próbki blachy elektrotechnicznej zwartej jarzmem i magnesowanej w cewce / E. Dobrowolska, J. Bajorek Demagnetizing field in a length of the electrical steel sample closed yoke and magnetized in a coil 221 Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechanicznego efektu Barkhausena w stali P91 / P. Maciakowski, B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski Measurements of the mechanical Barkhausen noise in ferromagnetic steels 229 Wybrane problemy zadawania obciążenia w trakcie badań silników bezszczotkowych o dużych prędkościach obrotowych / K. Szykiedans Some aspects of loading small high-speed electric motors under test PRZEGLĄDY REFERATY OMÓWIENIA SURVEYS REPORTS DISCUSSIONS 237 Pojazdy z napędem elektrycznym / S. Wójtowicz Electric drive vehicles

13 nr 259 Postępy w elektrotechnologii 11 Wpływ zawilgocenia na relaksację dielektryczną układów Nomex-Olej oraz Preszpan-Olej / M.Zenker, J. Subocz The influence of moisture contents on the dielectric relaxation of nomex-oil and pressboard-oil insulating systems 13 Bubble Effect w układzie izolacyjnym papier-ester syntetyczny / P. Przybyłek, H. Morańda, K. Walczak, H. Mościcka-Grzesiak Bubble Effect in the synthetic ester-paper insulating system 17 Ocena odporności cieplnej nanokompozytowego lakieru poliestroimidowego / B. Górnicka, L. Górecki, K. Gryzło Assesment of thermal endurance of nanofilled polyesterimide varnish 19 Wzorce odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości izolacji celulozowej o różnym zawilgoceniu syconej estrem syntetycznym / J. Gielniak, A. Graczkowski, H. Morańda, P. Przybyłek, K. Walczak Frequency dielectric response patterns of ester-impregnated cellulose insulation of various moisture content 23 Automatyczne wykrywanie obecności płomienia w badaniach odporności dielektryków na łuk elektryczny / A. Sikora, M. Pieczarka, M. Wałecki, M. Adamowska Automatic detection of flame resistance in the studies on the arc dielectric 25 Elastomery silikonowe o zwiększonej hydrofobowości uzyskiwane z trawionych matryc krzemowych i duralowych / P. Żyłka Silicone elastomers with improved hydrophobicity obtained from etched silicon and duralumin templates 27 Ogniwa fotowoltaiczne o niekonwencjonalnych kształtach / R. Pawlak, R. Kawczyński, E. Korzeniewska, M. Lebioda, A. Rosowski, J. Rymaszewski, M. Sibiński, M. Tomczyk, M. Walczak Photovoltaic cells of unconventional shape 29 Fotowoltaika organiczna: od syntezy do konstrukcji ogniwa słonecznego / A. Iwan, M. Palewicz Organic photovoltaics: from synthesis to solar cell construction 31 Optyczna, spektroskopowa i elektryczna charakterystyka poliazometiny PAZ / S. Grankowska, A. Iwan, A. Wołoś, M. Palewicz, A. Chuchmała, K. Korona, M. Kamińska Optical, spectroscopic and electrical characterisation of polyazomethine PAZ 33 Wykorzystanie ZnO w charakterze warstw TCL ogniw słonecznych nowej generacji / M. Sibiński, K. Znajdek, M. Górski ZnO layers in application as TCL for new generation of solar cells 35 Zastosowanie ditlenku tytanu domieszkowanego niemetalami w ogniwach fotowoltaicznych / K. Siuzdak, L. Vignau, A. Lisowska-Oleksiak Application of non-metal doped titanium dioxide in photovoltaic cells 37 Zastosowanie nanodrutów polimerowych do gromadzenia energii elektrycznej w superkondensatorach / B. Szubzda, A. Szmaja, R. Kuliński Application of polymer nanowires for storing electric energy in supercapacitors 39 Węglowe ogniwa paliwowe oparte na technologii elektrolitów stałotlenkowych / J. Jewulski, M. Skrzypkiewicz Direct carbon fuel cells based on solid oxide electrolyte technology

14 41 Ceramiczne przewodniki superjonowe do zastosowania w urządzeniach elektrochemicznych / J. Chmielowiec, G. Paściak, M. Malinowski Ceramic superionic conductors in electrochemical devices 43 Ocena przydatności zastosowania ogniwa paliwowego typu PEM-FC oraz superkondensatorów w układzie zasilania awaryjnego / M. Malinowski, G. Paściak, J. Chmielowiec Usability evaluation of pem fuel cell and supercapacitors application in the emergency power backup system 45 Plazma termiczna dla inżynierii materiałowej / Z. Kołaciński, Ł. Szymański, G. Raniszewski Thermal plasma for material engineering 49 Właściwości fizyko-chemiczne cienkich warstw ZnO-ln-O / J. Ziaja Pysical and chemical properties thin films ZnO-ln-O 51 Spektroskopia emisyjna plazmy zasilanej impulsowo w trakcie magnetronowego rozpylania stopu Zn i Bi / J. Ziaja, M. Ozimek Optical emission spectra of Zn and Bi in pulsed magnetron plasma 53 Wpływ właściwości warstwy perforowanej na zjawisko wyładowania wstecznego / T. Czapka Influence of perforated layer properties on back corona discharge phenomenon 55 Nadprzewodniki YBaCuO o zmodyfikowanej stechiometrii / J. Rymaszewski, M. Lebioda YBaCuO superconductors with modided stoichiometry 57 Aproksymacja charakterystyk rdzeni magnetycznych / A. Buze, A. Mokrosiński, W. Pszczółkowski Aproximation of characteristics of magnetic cores 59 Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi wewnątrz i na zewnątrz wirnika / M. Gwoździewicz, J. Zawilak Synchronous motor with permanent magnets inside the rotor and outside the rotor 61 Zagrożenia eksploatacyjne kotłów właściwości elektryczne popiołów wybranych paliw / T. Janiczek Boiler operating hazard - electrical properties of selected fuels ash 63 Ocena wpływu promieniowania świetlnego na nanoskopowe właściwości powierzchni kompozytów termoutwardzalnych / A. Sikora, T. Fałat, M. Adamowska The evaluation of the solar radiation impact on the nanoscoppic properties of the surface of the sheet moulder composite 65 Badania właściwości magnetycznych rdzeni transformatorów i dławików do przekształtników / A. Buze Investigations into magnetic properties of cores of transformers and inductors for convertrs 67 Zastosowanie folii PTFE jako sensora promieniowania-alfa / A. Gubański, J. Kupracz Applications of ptfe foil as a sensor alpha-radiation 69 Struktura i fotowoltaiczne właściwości warstw Zn-In-O / A. Kisiel, J. Ziaja, R. Chowaniec Structure and photovoltaic properties of Zn-In-O films 71 Wykorzystanie odnawialnych i odpadowych źródeł energii w akumulatorach ciepła skojarzonych z układami ORC / P. Kolasiński Use of renewable and waste energy sources in heat storage systems connected with ORC systems

15 73 Badania starzeniowe materiałów barierowych / K. Krawczyk, J. Ziaja Ageing research of barrier materials 75 Wytrzymałość elektryczna modyfikowanych powierzchniowo tlenkowych ograniczników przepięć, ceramiki C oraz układów szkło elastomer silikonowy / K. Kogut, K. Kasprzyk, B. Zboromirska-Wnukiewicz Electrical strength of the mov varistors and ceramic C with modified surface and glass with silicone rubber cover 77 Symulacja procesów elektromagnetycznych i cieplnych w układach nadprzewodnikowych / M. Lebioda, J. Rymaszewski Simulation of electromagnetic and thermal processes in superconducting systems 79 Wykorzystanie obiegów ORC w układach energetycznych / W. Mazurek, A. Bryszewska-Mazurek, T. Świeboda, G. Napolski Organic Rankine Cycles in power generation systems 81 Przekładki ceramiczne wyprasek warystorowych do stosowania w procesie wypalania warystorów / W. Mielcarek, K. Prociów, J.Warycha Ceramic separators to place between green compacts during varistor sintering 83 Ocena korelacji pomiędzy grubością a magnetyczną strukturą domenową cienkich warstw NIFE / M. Ozimek, A. Sikora, W. Wilczyński Estimation of correlation of film thickness and magnetic domain structures of NIFE thin films 85 Wpływ narażeń środowiskowych na napięcie Volty przetwornika E-U / A. Pelesz, A. Kisiel, R. Kacprzyk The influence of environmental hazards on Volta voltage of E-U transducer 87 Nietypowe połączenia elektryczne - nowa metoda mikrospawania laserowego / R. Pawlak, M. Tomczyk, M. Walczak A typical electrical connections - a new method for laser microwelding 89 Nowy materiał porcelanowy do produkcji wyrobów elektroizolacyjnych metodą prasowania izostatycznego / T. Ruziewicz, B. Zboromirska- Wnukiewicz, A. Sławiński, J. Olejnik New porcelain material for the manufacturing electroinsulating products by isostatic pressing method 91 Porównanie aspektów ekonomicznych i praktycznych stosowania różnego typu źródeł światła / A. Sikora, P. Kryla, M. Wałecki, L Bednarz The comparison of practical and economical aspects of utilization of various light sources 93 Mikrofalowy moduł plazmowy do produkcji wodoru / M. Sobański, M. Jasiński, J. Mizeraczyk Microwave plasma module forhydrogen production 95 Analiza relaksacji dielektrycznej w nanokompozycie PET/CNT / J. Subocz, M. Zenker Analysis dielectric relaxation in nanocomposite PET/CNT 97 Wpływ dodatku surfaktantu na właściwości elektrochemiczne superkondensatorów / A. Szmaja, B. Szubzda Effect of surfactant on electrochemical properties of supercapacitor 99 Rozwiązanie technologiczne wytwarzania przepustowego izolatora turbogeneratorowego / Z. Świerzyna, G. Paściak, M. Skoczylas, A. Wójcik Technology of bushing for turbo-powergenerator

16 101 Nanokompozyty osadzane metodą rozpylania magnetronowego i ich zastosowania / K. Tadaszak Nanocomposites deposited by reactive magnetron sputtering and their applictaions 103 Energia z odnawialnych źródeł i społeczeństwo - niezbędne zmiany systemowe / S. Talik, A. Bielawska, A. J. Wieczorek Energy from renewable sources and society necessary changes in the system 105 Analiza oddziaływania stopnia zawilgocenia oraz temperatury na parametry schematu zastępczego izolacji papierowo-olejowej wyznaczonego w oparciu o model Cola-Cola / S. Wolny, A. Adamowicz Analysis of the impact of the degree of moisture and temperature on the parameters substitute schema paper-oil insulation on the basis of the Cole-Cole model 107 Wpływ stopnia termicznej degradacji papieru aramidowego na jego własności mechaniczne i elektryczne / S. Wolny, M. Lepich, A. Adamowicz The influence of thermal degradation of aramid paper on the mechanical and electrical properties 109 Modyfikowana polianilina jako materiał termoelektryczny / E. Zawadzka, B. Mazurek Modyfied polyaniline as a thermoelectric material

17 nr Lokalizacja wyładowań niezupełnych w strefach roboczych prac pod napięciem na obiektach WN / W. Krajewski Localization of partial discharges in zones of live - line works on HV objects 29 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera / E. Łukasik, B. Pańczyk, J. Sikora Symbolic integration for Fourier Boundary Element Method 45 Metoda tworzenia modelu ziemskiego pola magnetycznego zoptymalizowanego dla obserwatora orientacji satelity / P. Zagórski Method for creating earth's magnetic field model optimized for satellite attitude observer 57 Metoda klasyfikacji obrazów USG tarczycy z wykorzystaniem indukcji drzew decyzji / Z. Omiotek, A. Burda, W. Wójcik Method for classification of ultrasound thyroid images by decision tree induction 69 Praca elektrociepłowni miejskiej w warunkach awarii katastrofalnej na przykładzie wybranego obiektu dużej mocy / M. Szymanek Operation of a municipal combined heat and power (CHP) in the blackout conditions exemplified by a selected high-power object 83 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją / K. Żyła Analysis of modeling languages dedicated for mobile devices from the user interaction point of view 93 Moment zastępczy silników trakcyjnych / J. Zamojski Replacement torque of traction motors 107 Badania samochodu napędzanego silnikiem FSI - systemem elektronicznego sterowania bezpośrednim wtryskiem benzyny / D. Typańska, Ł. Putz FSI - electronic control of gasoline direct injection system 121 Adaptacyjny układ sterowania LED-ów i diod laserowych / M. Gilewski An adaptive control system of LEDs and laser diodes 129 Rola inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego / G. Owczarek, T. Strawiński The role of laser safety oficer 143 Porównanie funkcji oceny segmentacji w kontekście metody redukcji nadsegmentacji obrazów barwnych / J. Smołka, M. Skublewska- Paszkowska Comparison of segmentation quality assessment functions in context of color image over-segmentation reduction method 157 Wykorzystanie filtru cząsteczkowego w problemie identyfikacji układów automatyki / P. Kozierski Employ a particle filter in the identification procedure 171 Architektura mikrosieci do inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych / K. Biernat, K. Nita, S. Wójtowicz An architecture of microgrid intended for systems of electric cart smart charging 185 Wydajność systemów operacyjnych w środowiskach chmurowych / D. Sawicki Operating systems efficiency in cloud environments

18 199 Wibrująca bransoleta jako interfejs dla ludzi niewidomych / W. Gelmuda, A. Kos Vibrating bracelet interface for blind people 207 Przyrząd pomiaru temperatury na podstawie cienkowarstwowych termorezystorów / O. Hotra, O. Boyko Temperature measuring device based on thin film thermoresistors 219 Zastosowanie aproksymacji wielomianowej metodą ważonych najmniejszych kwadratów do punktów kalibracyjnych sensorów wilgotności względnej / J. Majewski, O. Boyko Weighted least-squares polynomial approximation employed to RH sensors calibration points 227 Porównanie elementów brzegowych nieskończonych odwzorowanych i z funkcjami zaniku w mammografii optycznej / M. Pańczyk Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography 241 Implementacja 8-bitowego mikroprocesora "OctaLynx" typu RISC w układzie ASIC / M. Frankiewicz, R. Gał, A Gołda, I. Brzozowski, A. Kos ASIC implementation of high efficiency 8-bit 'OctaLynx' RISC microprocessor PRZEGLĄDY REFERATY OMÓWIENIA SURVEYS REPORTS DISCUSSIONS 257 Napęd bezpośredni w pojazdach samochodowych - przegląd konstrukcji / K. Dąbała, J. Dudziński Direct drive motor vehicles - review of constructions 271 Masa nieresorowana oraz nowe koncepcje technologiczne w napędach bezpośrednich / J. Dudziński Unsprung mass and new technological concepts of direct drives Oprac. BPK

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Doktoranckie WD 2012

Warsztaty Doktoranckie WD 2012 Warsztaty Doktoranckie WD 01 oraz letnia szkoła metod numerycznych Lublin 09 11 lipca 01 Autorem logo jest Student IMUZ Piotr Kukiełka Organizowane przez: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering O3 Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej Problems of plasma and laser engineering 120 O3 Zagad. techniki plazmowej... Probl. of plasma & laser... Jerzy Mizeraczyk 121 W 2005 r. w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 R SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2009 I Zagadnienia ogólne energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej Elektroenergetyka polska na progu 2009 roku. Problemy o charakterze wyzwań ze spuścizny roku 2008 H. L. Gabryś

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2014 K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DLA PRZEMYSŁU KSIĘGA ABSTRAKTÓW ISBN 978-83-7789-302-9 Copyright

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów II stopnia kierunku Elektrotechnika Lp. Temat Promotor 1 Analiza stosowanych rozwiązań i projekt instalacji dla Data Center Dr inż. Marek Horyński 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej

II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Kwiecień 16 18.04.2012; Rogów Polska ISBN 978-83-7283-490-4 Dział Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych 90-924 Łódź, ul.wólczańska 223 tel.:(42) 631-20-87 tel./fax. (42)

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment

Jerzy Kaleta. Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment Jerzy Kaleta Materiały magnetyczne Smart. Budowa, wytwarzanie, badanie właściwości, zastosowanie Fragment 2013 Książkę dedykuję mojej żonie Lenie Spis treści Spis treści książki...................................

Bardziej szczegółowo

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes

Tytuł po angielsku The Method of producing polymer tubes, particularly for medical applications, and the machine for producing these tubes Projekty 2013/2014 Nazwa Instytucji Politechnika Łódzka Michał Tylman, Katarzyna Nawrotek, Jacek Balcerzak, Kamil Kamiński, Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management

Planning the monitoring systems supporting the communal water nets management PAR POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA R. 16-2012 SPIS TREŚCI nr 1(179) NOWOŚCI 6 Nowe produkty 41 Możliwości komunikacyjne sterowników PLC+HMI nowej generacji firmy Unitronics 42 Ha-VIS RFID - solidny i bezpieczny

Bardziej szczegółowo

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86 RUTMech, t. XXXI, z. 86 (1/14), styczeń-marzec 2014 STRESZCZENIA Sergei ALEXANDROV 1 Elena LYAMINA 2 Nguyen Minh TUAN 3 AN UPPER BOUND SOLUTION

Bardziej szczegółowo

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science Annual Report 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ TYTUŁ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 streszczenia wystąpień POD REDAKCJĄ Jarosława

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 25-26 czerwca 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 25-26 czerwca 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 25-26 czerwca 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Nazwa instytucji Name of institution 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo