PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012"

Transkrypt

1 PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012 SPIS TREŚCI nr 254 monografia Izolacja z nanokompozytów polimerowych w zastosowaniu do silników elektrycznych niskiego napięcia / Barbara Górnicka STRESZCZENIE 7 WYKAZ OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 8 1. WPROWADZENIE Rodzaje silników elektrycznych - rys historyczny Rodzaje izolacji w silnikach elektrycznych WYMAGANIA STAWIANE IZOLACJI W SILNIKACH ELEKTRYCZNYCH NISKONAPIĘCIOWYCH Rozwój izolacji w silnikach elektrycznych Charakteryzacja izolacji w silnikach elektrycznych niskiego napięcia Przegląd stosowanych przewodów nawojowych Przegląd stosowanych lakierów nasycających Problemy związane z izolacją międzyzwojową w silnikach elektrycznych zasilanych przekształtnikami Rodzaje narażeń związanych z zastosowaniem przekształtników PWM Aktualne rozwiązania układu izolacyjnego silników zasilanych z przekształtników WYBRANE NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE STOSOWANE NA IZOLACJĘ ELEKTRYCZNĄ Rodzaje nanokompozytów polimerowych Przegląd wybranych metod wytwarzania nanokompozytów polimerowych Właściwości i zastosowanie nanokompozytów polimerowych LAKIERY NA PRZEWODY EMALIOWANE KONWENCJONALNE INANOKOMPOZYTOWE (NLPE) Odporność konwencjonalnych lakierów na przewody emaliowane na narażenia pochodzące od przekształtników Metody wytwarzania oraz właściwości NLPE Przegląd metod wytwarzania NLPE Właściwości wytworzonego NLPE SPOSÓB WYTWARZANIA I WŁAŚCIWOŚCI NANOKOMPOZYTOWYCH LAKIERÓW NASYCAJĄCYCH (N LN) Opis metody wytwarzania NLN Właściwości wytworzonych NLN Właściwości strukturalne Właściwości przetwórcze Właściwości elektryczne i barierowe Właściwości cieplne i mechaniczne 109

2 5.3. Kompleksowa analiza właściwości wytworzonych NLN PODSUMOWANIE LITERATURA 119

3 nr Modelowanie zjawiska spadku sprawności dla dużych gęstości prądów w diodach elektroluminescencyjnych z azotków / T. Cegielski Modeling of efficiency droop effect in GaN LEDS 19 Zastosowanie spektrometrii absorpcji atomowej w monitoringu środowiska na przykładzie porównawczej analizy zawartości pierwiastków w tkankach lisa rudego / M. Długaszek, K. Kopczyński Application of atomic absorption spectrometry in environmental monitoring based on the comparative analysis of element contents in red fox tissues 29 Badania nad zastosowaniem warstw tlenkowych oraz nowych sensybilizatorów w barwnikowych ogniwach słonecznych / K. Jurek, J. Kabatc Study on application of thin oxide layers and new sensitizers in dye solar cells 37 Porównanie efektywności barwnikowych układów fotoinicjujących działających poprzez mechanizmy fotoredukujący i fotoredukującofotoutleniający / J. Kabatc, K. Jurek, E. Szynwelska The comparison of the photoinitiating efficeincy of dyeing photoinitiating systems acting via photoreducible and parallel series mechanism 45 Aspekty metrologiczne stosowania normy PN-EN Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych / J. Pietrzykowski Metrological aspects of application of standard PN-EN Photobiological safety of lamps and lamp systems 53 Zmiany w wymaganiach znowelizowanej europejskiej normy oświetleniowej / A. Pawlak Changes in the requirements of the amended European lighting standard 67 Zasady wykonywania pomiarów promieniowania optycznego na stanowiskach pracy / A. Pawlak Principles of measurement of optical radiation at work places 79 Rozkład błędów przy projektowaniu pośredniego oświetlenia elektrycznego za pomocą opraw kwadratowych / A. Pawlak, K. Zaremba The distribution of errors in the design of indirect lighting with square luminaires 93 Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do rozkładu barwników w roztworach wodnych / J. Perkowski, M. Szadkowska-Nicze, K. Blus, P. Wroński Application of ultrafiolet irradiation to the decomposition of dyes in aqueous solutions 109 Nowe metody oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym / G. Owczarek, G. Bartkowiak, A. Wolska, G. Gralewicz New methods to access barrier properties of textile materials for clothes against harmful artificial UV radiation 125 Zalecenia norm międzynarodowych dotyczące pomiarów parametrów fotometrycznych materiałów fosforescencyjnych / G. Szajna Requirements of standards in part related to measurements of the phosphorescent materials 135 Zanieczyszczenie światłem / P. Michałek Light pollution 145 Laser Nd:YAG generujący na długości fali 1,32 urn / R. Ostrowski, A. Cywiński Generation at 1.32 urn in Nd:YAG laser

4 161 Analiza porównawcza parametrów fotometrycznych i elektrycznych bezkierunkowych źródeł światła do użytku domowego / M. Zalesińska The evaluation of photometric and electric parameters of non-directional light sources for household use 175 Analiza widm spektroskopii emisyjnej za pomocą wielowymiarowych metod statystycznych / W. Skrzeczanowski, A. Antonik Analysis of emission spectra using multivariate statistic methods 197 Wzorcowanie kolorymetrów trójchromatycznych / D. Sobótko Calibration of tristmulus colorimeters 201 Zmiany transmisji promieniowania optycznego przez soczewki wewnątrzgałkowe eksplantowane z powodu zjawiska glisteningu / G. Owczarek, P. Jurkowski Changes of spectral transmittance of optical radiation through interoculars lensess explanted from the eye due to glistening phenoma 213 Układy zasilaczy diod LED umożliwiające regulację strumienia świetlnego / L. Grodzki LED driving circuits for luminous flux control 225 Zastosowanie światła w kontroli wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych / A. Woźny Use of light to control the growth and morphogenesis of ornamental plants 235 Źródła promieniowania optycznego przydatne do prowadzenia prac podwodnych - problemy i aplikacje / A. Cywiński, R. Ostrowski Sources of optical radiation for underwater works - problems and applications 251 System informacyjny o słonecznym promieniowaniu UV w IMGW-PIB / J. Biszczuk-Jakubowska, A. Curyło, B. Kois, G. Zabłocki Solar UV radiation information system at IMGW-PIB 259 Inteligentny system doświetlania roślin bazujący na technologii SSL LED / W. Grzesiak, M. Żupnik, R. Wojciechowska An intelligent plant irradiation system based on SSL LED technology 277 Generacja mikrosekundowych impulsów laserowych / R. Ostrowski Generation of microsecond laser pulses 289 Wpływ parametrów dyskretyzacji na niepewność wyników pomiaru obiektów obrazu cyfrowego / W. Owieczko Influence of discretization parameters on the objects of digital image measurement uncertainty 297 Spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym w badaniach warstw malarskich na drzwiach Gabinetu Chińskiego w Muzeum Pałacu w Wilanowie / A. Guzowska, W. Skrzeczanowski, J. Marczak Laser-induced breakdown spectroscopy for painting layers research on the door of the King's Chinese Room at the Wilanow Palace Museum 325 Automatyczne rozróżnianie obiektów latających w obrazie termowizyjnym / M. Dąbrowski, T. Sosnowski, M. Krupiński Automatic recognition of flying objects in thermovision picture 335 Pomiar sekwencyjny w układzie tomografii optycznej separatora magnetycznego / A. Idziaszek-Gonzalez, S. Wójtowicz Sequential measurement in optical tomography system integrated with magnetic separator

5 345 Zastosowanie spektrometrii absorpcji atomowej w badaniach zawartości pierwiastków i metali ciężkich w próbkach biologicznych włosach ludzkich / M. Długaszek, M. Kaszczuk, M. Mularczyk-Oliwa Application of atomic absorption spectrometry in the elements and heavy metals determination in biological media - human hair

6 nr Doświadczalne określenie wpływu gęstości mocy promieniowania laserowego λ = 1064nm na efektywność jednoimpulsowego teksturowania stali 41cr4 / T. Burakowski, W.Napadłek, A. Woźniak, I. Kalman Experimental determination of the effect of density of power laser λ. = 1064 nm on the effectiveness of laser steel one pulse texturing 41cr4 23 Interferencyjne filtry blokujące promieniowanie podczerwone / G. Gralewicz, G. Owczarek, J. Kubrak Interference film of blocking the infrared radiation 37 Destrukcyjne oddziaływanie promieniowania UV z poszczególnych podzakresów widmowych na materiały optyczne / L. Hemka, L. Piotrowski The destructive effects of UV radiation with different spectral sub-bands in optical materials 47 Promieniowanie nadfioletowe podczas spawania i lutospawania łukowymi metodami niskoenergetycznymi / S. Marzec, J. Matusiak, J. Nowicka, J. Wyciślik Ultraviolet radiation during welding and solder--welding of the low energetistic arc methods 57 Możliwości wykorzystania układów programowalnych do przetwarzania obrazów uzyskiwanych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego / G. Gilewska Possibilities of using programmable devices to image processing generated with the use of X-rays 67 Wpływ rodzaju źródła światła na wybrane parametry fizjologiczne roślin pomidora / J. Gajc-Wolska, K. Kowalczyk, D. Bujalski, M. Marcinkowska, L. Hemka Influence sources of light on selected physiological parameters of tomato plants 75 Wpływ doświetlania lampami sodowymi i LED na aktywność fotosyntetyczną oraz wzrost roślin pomidora / K. Klamkowski, W. Treder, J. Treder, A. Puternicki, E. Lisak Influence of supplementary lighting with high pressure sodium and LED lamps on growth and selected physiological parameters of tomato transplants 87 Ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania wnętrza kuli Ulbrichta / P. Tabaka Evaluation of paint suitability provided for painting the inside of Ulbrichfs sphere 101 Obliczanie rozkładów cyrkadialnych wielkości promienistych we wnętrzach / K. Wandachowicz Calculation of the distribution of circadian quantities 113 Ocena barierowości materiałów włókienniczych przed UV uwzględniająca różne krzywe skuteczności biologicznej / A. Wolska Assessment of textiles barrier properties against UV using different biological action effectiveness 131 Wpływ polaryzacji światła na sposób i jakość pomiaru jego parametrów spektroradiometrycznych / L. Hemka, M. Rafałowski The influence of light polarization on the way and quality of its spectroradiometric parameters

7 143 Wpływ doświetlania lampami sodowymi i LED na wybrane parametry wzrostu roślin rabatowych / J. Treder, K. Klamkowski, W. Treder, A. Puternicki, E. Lisak Effects of supplemental lighting using high pressure sodium lamps and LED lamps on selected growth parameters of bedding plants 155 Wybrane problemy związane z oceną zagrożenia promieniowaniem optycznym na "gorących" stanowiskach pracy w przemyśle / A. Wolska Optical radiation hazard evaluation on "hot" workplaces in industry - chosen problems 171 Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego ze sztucznym promieniowaniem optycznym zgodnie z nowymi wymaganiami prawa / A. Wolska Method of occupational risk assessment arising from artificial radiataion according to new requirements of law 191 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła w doświetlaniu sadzonek wybranych gatunków roślin / A. Puternicki, E. Lisak, W. Treder, J. Treder, K. Klamkowski The application of LED lampsas illuminators for selected plant seedlings 211 Badania porównawcze samochodowych żarówek reflektorowych / T. Targosiński A comparative test of automotive headlamp bulbs 223 Adaptacja roślin do składu spektralnego i intensywności promieniowania / J. Pilarski, K. Tokarz, M.Kocurek Plant adaptation to light spectra composition and intensity 237 Aktywacja pigmentów ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego / A. Sarzyński, D. Chmielewska, J. Marczak, A. Olszyna, M.Strzelec, K. Szamałek Activation of ceram pigments with the use of laser radiation 251 Pomiary charakterystyk wiązek laserowych stosowanych do obróbki materiałów / A. Sarzyński Measurements of characteristics of laser beams applied in processing of materials 269 Badania właściwości ochronnych przed promieniowaniem ultrafioletowym wyrobów włókienniczych / M.H. Kudzin, J. Sójka-Ledakowicz, J. Mamnicka, Z. Mrozińska, A. Lisiak-Kucińska Protective properties against ultraviolet radiation of clothing textieles 281 Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną / A. Różowicz, S. Różowicz, M.Deląg Choosen properties of phosphors used in low--pressure mercury discharge lamps. Their impact on light efficiency 291 Implementacja modelu matematycznego nisko-ciśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink / A. Różowicz, S. Różowicz, M.Deląg Implementation of mathematical model of low--pressure mercury discharge lamp in Matlab/ /Simulink software 301 Narzędzia projektowania oświetlenia dziennego w budynkach / Z. Turlej Design tools for the daylight in buildings 311 Wpływ doświetlania rozsady pomidora lampami metalohalogenkowymi i wysokoprężnymi lampami sodowymi na wybrane parametry fizjologiczne roślin / K. Kowalczyk, J. Gajc-Wolska, D. Bujalski, M. Marcinkowska, L. Hemka

8 Effect of supplementary lighting tomato seedlings metal-halide and high pressure sodium lamps on selected physiological parameters of plants 319 Laserowe nanoszenie mineralnych warstw barwnych na podłoża ceramiczne / A. Sarzyński, D. Chmielewska, R. Gebel, J. Marczak, A. Olszyna, M. Strzelec, S. Traczyk Laser applying of color mineral pigments on ceramic substrates 339 Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne i parametry użytkowe nowo opracowanych materiałów włókienniczych barierowych przed promieniowaniem UV / J. Sójka-Ledakowicz, A. Walawska, J. Olczyk, T. Jesionowski Influence of accelerated ageing process on the protective properties and wear parameters of newly developed textile UV barrier materials 355 Zastosowanie elementów brzegowych nieskończonych z funkcjami zaniku w tomografii optycznej / M. Pańczyk, J. Sikora Decay function infinite boundary element application in optical tomography 369 Kriogeniczne źródła napromieniowania / N.N. Agapov, J. Sosnowski, Y.A. Mitrofanova Cryogenic sources of irradiation

9 nr monografia Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii sił atomowych w diagnostyce materiałów elektrotechnicznych. Wybrane zagadnienia / Andrzej Sikora STRESZCZENIE 9 WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH - PODSTAWY Podstawy oddziaływań ostrze - próbka Modele fizyczne oddziaływań ostrze - próbka Sondy skanujące jako detektory oddziaływań bliskiego pola Podstawy konstrukcji mikroskopów sił atomowych Podstawowe elementy systemu pomiarowego AFM Znaczenie interpretacyjne podstawowych sygnałów pomiarowych Metody reprezentacji danych Podstawy technik pomiarowych AFM Tryb kontaktowy mikroskopii AFM Tryby dynamiczne mikroskopii AFM Systematyka zaawansowanych trybów pomiarowych AFM WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POWIERZCHNI Analiza morfologii powierzchni Azometiny - pomiar grubości warstw Tłoczywa termoutwardzalne ocena wpływu symulowanego promieniowania słonecznego na morfologię powierzchni Spektroskopia sił Podstawy spektroskopii sił Azometiny - obserwacja zjawiska zmęczenia mechanicznego Obrazowanie fazowe Podstawy obrazowania fazowego Alkan C 60 H analiza samoorganizacji łańcuchów Mikroskopia modulowanej siły Podstawy mikroskopii modulowanej siły Polimer Solkote - detekcja i pomiar wielkości ziaren Mikroskopia sił tarcia Podstawy mikroskopii sił tarcia Azometiny ocena rozkładu domieszki fulerenu PCBM Tryb pomiarowy NanoSwing Podstawy trybu dynamicznego z analizą czasową sygnału Detekcja oscylacji skrętnych belki skanującej Rekonstrukcja i analiza krzywej siła - odległość Metoda doboru parametrów skanowania Grafen - analiza właściwości mechanicznych WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE POWIERZCHNI Mikroskopia sił elektrostatycznych Podstawy mikroskopii sił elektrostatycznych 119

10 AD obserwacja pracy struktur układu scalonego Mikroskopia sondy Kelvina Podstawy mikroskopii sondy Kelvina Dioda laserowa - analiza pracy heterostruktury półprzewodnikowej Struktura na bazie grafenu - diagnostyka uszkodzeń WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE POWIERZCHNI Mikroskopia sił magnetycznych Podstawy mikroskopii sił magnetycznych Warstwa NiFe - analiza korelacji między parametrami technologicznymi nanoszenia a strukturą domen magnetycznych WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE POWIERZCHNI Skaningowa mikroskopia bliskiego pola termicznego Podstawy skaningowej mikroskopii bliskiego pola termicznego AD580 - obserwacja rozkładu temperatury w aktywnej strukturze półprzewodnikowej Grafen - mapowanie przewodności cieplnej Polietylen - identyfikacja materiału z wykorzystaniem lokalnej termoanalizy PODSUMOWANIE 161 LITERATURA 163

11 nr Charakterystyki eksploatacyjne wysokoobrotowych silników indukcyjnych małej mocy / M. Dems, K. Komęza Performance characteristics of high - speed low - power induction motors 21 Metoda i program do projektowania optymalnych silników indukcyjnych / M. Bogumił, K. Dąbała Method and software for design of the optimal induction motors 31 Wyznaczanie strat i sprawności trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych - nowe wymagania norm / E. Ogonowska-Schweitzer The losses and efficiency determination for three--phase, squirrel-cage induction motors - new requirements of standards 41 Silnik tarczowy do pojazdów elektrycznych - charakterystyka pola magnetycznego / R. Sulima, A. Rudeński Disc motor for electric vehicles - characteristic of magnetic field 59 Teleterapia magnetyczna: przenośne urządzenie do terapii magnetycznej / K. Biernat, K. Nita, S. Wójtowicz Magnetic teletherapy portable magnetotherapy device 69 Przestrzenny rozkład pola magnetycznego wytworzonego przez aplikator o zadanym kształcie do zastosowania w magnetoterapii / W. Kraszewski Spatial distribution of the magnetic field generated by the applicator of the new shape applied in the magnetotherapy 79 Jakość energii w układach zasilania lamp metalohalogenkowych / L. Hemka, K. Toczuk Power quality in power systems, metal halide lamps 89 Właściwości magnetyczne wybranych nanokompozytów / B. Ślusarek, K. Chwastek, J. Szczygłowski, W. Wilczyński Magnetic properties of chosen nanocomposites 99 Analiza stanów zwarciowych w przekształtnikach dużej mocy / K. Zymmer, I. Maścibrodzki Analysis of short circuit conditions in high power devices 123 Projektowanie aktuatora grzebieniowego z pomocą biblioteki metody elementów brzegowych BEMLAB / P. Wieleba, S. Wojtowicz, J. Sikora Comb actuator designing with the aid of the BEM library 137 Pomiary magnetyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych / J. Sosnowski, H. Malinowski Magnetic measurements of HTc superconductors 149 O możliwości zastosowania wysokotemperaturowych czujników Halla opartych o InSb w diagnostyce magnetycznej tokamaka ITER / J. Jankowski, S. El-Ahmar, M. Oszwaldowski, R. Prokopowicz, K. Pytel On possibility of application of InSb-based high--temperature Hall sensors for ITER magnetic diagnostics 157 Analiza pola magnetycznego w serwomotorze z magnesami trwałymi / R. Deeb Analysis of magnetic field in PM servomotor 167 Przewidywana moc wyjściowa elektrowni fotowoltaicznej określona przy użyciu zasad rozmytych / L. Prokop, S. Misak, V. Snášel, P. Krömer, J. Platoš Photovoltaic power plant power output prediction using fuzzy rules

12 179 Rola wytwórców energii elektrycznej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie Polski / W. Dołęga The role of electricity generation companies in the context of energy security - the case of Poland 189 Niezależny od medium protokół do zastosowania w systemach zarządzania energią opartych na nadawczo-odbiorczych układach krótkiego zasięgu / P. Kiedrowski Media independent protocol suite for energy management systems based on short range devices 201 Sterowanie jednofazowymi energetycznymi filtrami aktywnymi / M. Roch, P. Braciník, J. Altus, A. Otčenášowá Control of single-phase power active filters 211 Pole odmagnesowujące na długości próbki blachy elektrotechnicznej zwartej jarzmem i magnesowanej w cewce / E. Dobrowolska, J. Bajorek Demagnetizing field in a length of the electrical steel sample closed yoke and magnetized in a coil 221 Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechanicznego efektu Barkhausena w stali P91 / P. Maciakowski, B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski Measurements of the mechanical Barkhausen noise in ferromagnetic steels 229 Wybrane problemy zadawania obciążenia w trakcie badań silników bezszczotkowych o dużych prędkościach obrotowych / K. Szykiedans Some aspects of loading small high-speed electric motors under test PRZEGLĄDY REFERATY OMÓWIENIA SURVEYS REPORTS DISCUSSIONS 237 Pojazdy z napędem elektrycznym / S. Wójtowicz Electric drive vehicles

13 nr 259 Postępy w elektrotechnologii 11 Wpływ zawilgocenia na relaksację dielektryczną układów Nomex-Olej oraz Preszpan-Olej / M.Zenker, J. Subocz The influence of moisture contents on the dielectric relaxation of nomex-oil and pressboard-oil insulating systems 13 Bubble Effect w układzie izolacyjnym papier-ester syntetyczny / P. Przybyłek, H. Morańda, K. Walczak, H. Mościcka-Grzesiak Bubble Effect in the synthetic ester-paper insulating system 17 Ocena odporności cieplnej nanokompozytowego lakieru poliestroimidowego / B. Górnicka, L. Górecki, K. Gryzło Assesment of thermal endurance of nanofilled polyesterimide varnish 19 Wzorce odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości izolacji celulozowej o różnym zawilgoceniu syconej estrem syntetycznym / J. Gielniak, A. Graczkowski, H. Morańda, P. Przybyłek, K. Walczak Frequency dielectric response patterns of ester-impregnated cellulose insulation of various moisture content 23 Automatyczne wykrywanie obecności płomienia w badaniach odporności dielektryków na łuk elektryczny / A. Sikora, M. Pieczarka, M. Wałecki, M. Adamowska Automatic detection of flame resistance in the studies on the arc dielectric 25 Elastomery silikonowe o zwiększonej hydrofobowości uzyskiwane z trawionych matryc krzemowych i duralowych / P. Żyłka Silicone elastomers with improved hydrophobicity obtained from etched silicon and duralumin templates 27 Ogniwa fotowoltaiczne o niekonwencjonalnych kształtach / R. Pawlak, R. Kawczyński, E. Korzeniewska, M. Lebioda, A. Rosowski, J. Rymaszewski, M. Sibiński, M. Tomczyk, M. Walczak Photovoltaic cells of unconventional shape 29 Fotowoltaika organiczna: od syntezy do konstrukcji ogniwa słonecznego / A. Iwan, M. Palewicz Organic photovoltaics: from synthesis to solar cell construction 31 Optyczna, spektroskopowa i elektryczna charakterystyka poliazometiny PAZ / S. Grankowska, A. Iwan, A. Wołoś, M. Palewicz, A. Chuchmała, K. Korona, M. Kamińska Optical, spectroscopic and electrical characterisation of polyazomethine PAZ 33 Wykorzystanie ZnO w charakterze warstw TCL ogniw słonecznych nowej generacji / M. Sibiński, K. Znajdek, M. Górski ZnO layers in application as TCL for new generation of solar cells 35 Zastosowanie ditlenku tytanu domieszkowanego niemetalami w ogniwach fotowoltaicznych / K. Siuzdak, L. Vignau, A. Lisowska-Oleksiak Application of non-metal doped titanium dioxide in photovoltaic cells 37 Zastosowanie nanodrutów polimerowych do gromadzenia energii elektrycznej w superkondensatorach / B. Szubzda, A. Szmaja, R. Kuliński Application of polymer nanowires for storing electric energy in supercapacitors 39 Węglowe ogniwa paliwowe oparte na technologii elektrolitów stałotlenkowych / J. Jewulski, M. Skrzypkiewicz Direct carbon fuel cells based on solid oxide electrolyte technology

14 41 Ceramiczne przewodniki superjonowe do zastosowania w urządzeniach elektrochemicznych / J. Chmielowiec, G. Paściak, M. Malinowski Ceramic superionic conductors in electrochemical devices 43 Ocena przydatności zastosowania ogniwa paliwowego typu PEM-FC oraz superkondensatorów w układzie zasilania awaryjnego / M. Malinowski, G. Paściak, J. Chmielowiec Usability evaluation of pem fuel cell and supercapacitors application in the emergency power backup system 45 Plazma termiczna dla inżynierii materiałowej / Z. Kołaciński, Ł. Szymański, G. Raniszewski Thermal plasma for material engineering 49 Właściwości fizyko-chemiczne cienkich warstw ZnO-ln-O / J. Ziaja Pysical and chemical properties thin films ZnO-ln-O 51 Spektroskopia emisyjna plazmy zasilanej impulsowo w trakcie magnetronowego rozpylania stopu Zn i Bi / J. Ziaja, M. Ozimek Optical emission spectra of Zn and Bi in pulsed magnetron plasma 53 Wpływ właściwości warstwy perforowanej na zjawisko wyładowania wstecznego / T. Czapka Influence of perforated layer properties on back corona discharge phenomenon 55 Nadprzewodniki YBaCuO o zmodyfikowanej stechiometrii / J. Rymaszewski, M. Lebioda YBaCuO superconductors with modided stoichiometry 57 Aproksymacja charakterystyk rdzeni magnetycznych / A. Buze, A. Mokrosiński, W. Pszczółkowski Aproximation of characteristics of magnetic cores 59 Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi wewnątrz i na zewnątrz wirnika / M. Gwoździewicz, J. Zawilak Synchronous motor with permanent magnets inside the rotor and outside the rotor 61 Zagrożenia eksploatacyjne kotłów właściwości elektryczne popiołów wybranych paliw / T. Janiczek Boiler operating hazard - electrical properties of selected fuels ash 63 Ocena wpływu promieniowania świetlnego na nanoskopowe właściwości powierzchni kompozytów termoutwardzalnych / A. Sikora, T. Fałat, M. Adamowska The evaluation of the solar radiation impact on the nanoscoppic properties of the surface of the sheet moulder composite 65 Badania właściwości magnetycznych rdzeni transformatorów i dławików do przekształtników / A. Buze Investigations into magnetic properties of cores of transformers and inductors for convertrs 67 Zastosowanie folii PTFE jako sensora promieniowania-alfa / A. Gubański, J. Kupracz Applications of ptfe foil as a sensor alpha-radiation 69 Struktura i fotowoltaiczne właściwości warstw Zn-In-O / A. Kisiel, J. Ziaja, R. Chowaniec Structure and photovoltaic properties of Zn-In-O films 71 Wykorzystanie odnawialnych i odpadowych źródeł energii w akumulatorach ciepła skojarzonych z układami ORC / P. Kolasiński Use of renewable and waste energy sources in heat storage systems connected with ORC systems

15 73 Badania starzeniowe materiałów barierowych / K. Krawczyk, J. Ziaja Ageing research of barrier materials 75 Wytrzymałość elektryczna modyfikowanych powierzchniowo tlenkowych ograniczników przepięć, ceramiki C oraz układów szkło elastomer silikonowy / K. Kogut, K. Kasprzyk, B. Zboromirska-Wnukiewicz Electrical strength of the mov varistors and ceramic C with modified surface and glass with silicone rubber cover 77 Symulacja procesów elektromagnetycznych i cieplnych w układach nadprzewodnikowych / M. Lebioda, J. Rymaszewski Simulation of electromagnetic and thermal processes in superconducting systems 79 Wykorzystanie obiegów ORC w układach energetycznych / W. Mazurek, A. Bryszewska-Mazurek, T. Świeboda, G. Napolski Organic Rankine Cycles in power generation systems 81 Przekładki ceramiczne wyprasek warystorowych do stosowania w procesie wypalania warystorów / W. Mielcarek, K. Prociów, J.Warycha Ceramic separators to place between green compacts during varistor sintering 83 Ocena korelacji pomiędzy grubością a magnetyczną strukturą domenową cienkich warstw NIFE / M. Ozimek, A. Sikora, W. Wilczyński Estimation of correlation of film thickness and magnetic domain structures of NIFE thin films 85 Wpływ narażeń środowiskowych na napięcie Volty przetwornika E-U / A. Pelesz, A. Kisiel, R. Kacprzyk The influence of environmental hazards on Volta voltage of E-U transducer 87 Nietypowe połączenia elektryczne - nowa metoda mikrospawania laserowego / R. Pawlak, M. Tomczyk, M. Walczak A typical electrical connections - a new method for laser microwelding 89 Nowy materiał porcelanowy do produkcji wyrobów elektroizolacyjnych metodą prasowania izostatycznego / T. Ruziewicz, B. Zboromirska- Wnukiewicz, A. Sławiński, J. Olejnik New porcelain material for the manufacturing electroinsulating products by isostatic pressing method 91 Porównanie aspektów ekonomicznych i praktycznych stosowania różnego typu źródeł światła / A. Sikora, P. Kryla, M. Wałecki, L Bednarz The comparison of practical and economical aspects of utilization of various light sources 93 Mikrofalowy moduł plazmowy do produkcji wodoru / M. Sobański, M. Jasiński, J. Mizeraczyk Microwave plasma module forhydrogen production 95 Analiza relaksacji dielektrycznej w nanokompozycie PET/CNT / J. Subocz, M. Zenker Analysis dielectric relaxation in nanocomposite PET/CNT 97 Wpływ dodatku surfaktantu na właściwości elektrochemiczne superkondensatorów / A. Szmaja, B. Szubzda Effect of surfactant on electrochemical properties of supercapacitor 99 Rozwiązanie technologiczne wytwarzania przepustowego izolatora turbogeneratorowego / Z. Świerzyna, G. Paściak, M. Skoczylas, A. Wójcik Technology of bushing for turbo-powergenerator

16 101 Nanokompozyty osadzane metodą rozpylania magnetronowego i ich zastosowania / K. Tadaszak Nanocomposites deposited by reactive magnetron sputtering and their applictaions 103 Energia z odnawialnych źródeł i społeczeństwo - niezbędne zmiany systemowe / S. Talik, A. Bielawska, A. J. Wieczorek Energy from renewable sources and society necessary changes in the system 105 Analiza oddziaływania stopnia zawilgocenia oraz temperatury na parametry schematu zastępczego izolacji papierowo-olejowej wyznaczonego w oparciu o model Cola-Cola / S. Wolny, A. Adamowicz Analysis of the impact of the degree of moisture and temperature on the parameters substitute schema paper-oil insulation on the basis of the Cole-Cole model 107 Wpływ stopnia termicznej degradacji papieru aramidowego na jego własności mechaniczne i elektryczne / S. Wolny, M. Lepich, A. Adamowicz The influence of thermal degradation of aramid paper on the mechanical and electrical properties 109 Modyfikowana polianilina jako materiał termoelektryczny / E. Zawadzka, B. Mazurek Modyfied polyaniline as a thermoelectric material

17 nr Lokalizacja wyładowań niezupełnych w strefach roboczych prac pod napięciem na obiektach WN / W. Krajewski Localization of partial discharges in zones of live - line works on HV objects 29 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera / E. Łukasik, B. Pańczyk, J. Sikora Symbolic integration for Fourier Boundary Element Method 45 Metoda tworzenia modelu ziemskiego pola magnetycznego zoptymalizowanego dla obserwatora orientacji satelity / P. Zagórski Method for creating earth's magnetic field model optimized for satellite attitude observer 57 Metoda klasyfikacji obrazów USG tarczycy z wykorzystaniem indukcji drzew decyzji / Z. Omiotek, A. Burda, W. Wójcik Method for classification of ultrasound thyroid images by decision tree induction 69 Praca elektrociepłowni miejskiej w warunkach awarii katastrofalnej na przykładzie wybranego obiektu dużej mocy / M. Szymanek Operation of a municipal combined heat and power (CHP) in the blackout conditions exemplified by a selected high-power object 83 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją / K. Żyła Analysis of modeling languages dedicated for mobile devices from the user interaction point of view 93 Moment zastępczy silników trakcyjnych / J. Zamojski Replacement torque of traction motors 107 Badania samochodu napędzanego silnikiem FSI - systemem elektronicznego sterowania bezpośrednim wtryskiem benzyny / D. Typańska, Ł. Putz FSI - electronic control of gasoline direct injection system 121 Adaptacyjny układ sterowania LED-ów i diod laserowych / M. Gilewski An adaptive control system of LEDs and laser diodes 129 Rola inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego / G. Owczarek, T. Strawiński The role of laser safety oficer 143 Porównanie funkcji oceny segmentacji w kontekście metody redukcji nadsegmentacji obrazów barwnych / J. Smołka, M. Skublewska- Paszkowska Comparison of segmentation quality assessment functions in context of color image over-segmentation reduction method 157 Wykorzystanie filtru cząsteczkowego w problemie identyfikacji układów automatyki / P. Kozierski Employ a particle filter in the identification procedure 171 Architektura mikrosieci do inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych / K. Biernat, K. Nita, S. Wójtowicz An architecture of microgrid intended for systems of electric cart smart charging 185 Wydajność systemów operacyjnych w środowiskach chmurowych / D. Sawicki Operating systems efficiency in cloud environments

18 199 Wibrująca bransoleta jako interfejs dla ludzi niewidomych / W. Gelmuda, A. Kos Vibrating bracelet interface for blind people 207 Przyrząd pomiaru temperatury na podstawie cienkowarstwowych termorezystorów / O. Hotra, O. Boyko Temperature measuring device based on thin film thermoresistors 219 Zastosowanie aproksymacji wielomianowej metodą ważonych najmniejszych kwadratów do punktów kalibracyjnych sensorów wilgotności względnej / J. Majewski, O. Boyko Weighted least-squares polynomial approximation employed to RH sensors calibration points 227 Porównanie elementów brzegowych nieskończonych odwzorowanych i z funkcjami zaniku w mammografii optycznej / M. Pańczyk Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography 241 Implementacja 8-bitowego mikroprocesora "OctaLynx" typu RISC w układzie ASIC / M. Frankiewicz, R. Gał, A Gołda, I. Brzozowski, A. Kos ASIC implementation of high efficiency 8-bit 'OctaLynx' RISC microprocessor PRZEGLĄDY REFERATY OMÓWIENIA SURVEYS REPORTS DISCUSSIONS 257 Napęd bezpośredni w pojazdach samochodowych - przegląd konstrukcji / K. Dąbała, J. Dudziński Direct drive motor vehicles - review of constructions 271 Masa nieresorowana oraz nowe koncepcje technologiczne w napędach bezpośrednich / J. Dudziński Unsprung mass and new technological concepts of direct drives Oprac. BPK

WARSZAWA LIX Zeszyt 256

WARSZAWA LIX Zeszyt 256 WARSZAWA LIX Zeszyt 256 1. T. BURAKOWSKI W. NAPADŁEK A. WO NIAK I. KALMAN SPIS TRE CI CONTENTS Do wiadczalne okre lenie wpływu g sto ci mocy promieniowania laserowego = 1064 nm na efektywno jednoimpulsowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA LIX Zeszyt 259

WARSZAWA LIX Zeszyt 259 WARSZAWA LIX Zeszyt 259 1. M. ZENKER J. SUBOCZ SPIS TRE CI CONTENTS Wp yw zawilgocenia na relaksacj dielektryczn uk adów Nomex-Olej oraz Preszpan-Olej.... The influence of moisture contetnts on the dielectric

Bardziej szczegółowo

Konferencja POOMT 2012

Konferencja POOMT 2012 Konferencja POOMT 2012 Organizatorzy: Instytut Elektrotechniki Politechnika Białostocka Polski Komitet Oświetleniowy Instytut Transportu Samochodowego Spectro Color Komunikat Uprzejmie zawiadamiamy, że

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA LIX Zeszyt 257

WARSZAWA LIX Zeszyt 257 WARSZAWA LIX Zeszyt 257 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9 WYKAZ SKRÓTÓW... 10 1. WPROWADZENIE... 13 2. MIKROSKOPIA SI ATOMOWYCH PODSTAWY... 17 2.1. Podstawy oddzia ywa ostrze próbka... 23 2.1.1. Modele fizyczne

Bardziej szczegółowo

POOMT 2014 VI KONFERENCJA. Promieniowanie Optyczne Oddziaływanie Metrologia Technologie

POOMT 2014 VI KONFERENCJA. Promieniowanie Optyczne Oddziaływanie Metrologia Technologie Organizatorzy: Instytut Elektrotechniki Wojskowa Akademia Techniczna Główny Urząd Miar Polski Komitet Oświetleniowy Politechnika Białostocka Sectro Color POOMT 2014 VI KONFERENCJA Promieniowanie Optyczne

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2014

PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2014 PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2014 SPIS TREŚCI nr 265 - monografia Badania elektromagnesów nadprzewodnikowych w procesie ich wytwarzania i eksploatacji / Janusz Kozak STRESZCZENIE 9 WYKAZ OZNACZEŃ I

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE ENERGII PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EMITOWANEGO PRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE

WYZNACZANIE ENERGII PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EMITOWANEGO PRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 86 Electrical Engineering 2016 Michał KOZIOŁ* Łukasz NAGI* WYZNACZANIE ENERGII PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EMITOWANEGO PRZEZ WYŁADOWANIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM 51 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM REVIEW OF SINGLE-PHASE LINE

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY METROLOGICZNE STOSOWANIA NORMY PN-EN BEZPIECZEŃSTWO FOTOBIOLOGICZNE LAMP I SYSTEMÓW LAMPOWYCH

ASPEKTY METROLOGICZNE STOSOWANIA NORMY PN-EN BEZPIECZEŃSTWO FOTOBIOLOGICZNE LAMP I SYSTEMÓW LAMPOWYCH Jerzy PIETRZYKOWSKI ASPEKTY METROLOGICZNE STOSOWANIA NORMY PN-EN 62471 BEZPIECZEŃSTWO FOTOBIOLOGICZNE LAMP I SYSTEMÓW LAMPOWYCH STRESZCZENIE Sztuczne i naturalne źródła promieniowania optycznego mogą stwarzać

Bardziej szczegółowo

BADANIE I ANALIZA WYPADKOWEGO ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA LAMP HALOGENOWYCH I KSENONOWYCH 1. WPROWADZENIE

BADANIE I ANALIZA WYPADKOWEGO ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA LAMP HALOGENOWYCH I KSENONOWYCH 1. WPROWADZENIE POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Joanna RATAJCZAK* Grzegorz WICZYŃSKI* Konrad DOMKE* BADANIE I ANALIZA WYPADKOWEGO ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski CONTENTS Introduction - Tadeusz Sadowski..... 9 I. Innovative

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Bartosz DOMINIKOWSKI Krzysztof PACHOLSKI Łukasz WĄS SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE Silniki elektryczne powinny mieć w fazie produkcyjnej przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG

PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG 86/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PROMIENIOWANIE WIDZIALNE ŁUKU SPAWALNICZEGO METODY TIG M.

Bardziej szczegółowo

SESJA I 20.09.2006 godz. 915, sesja ustna Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne część 1 1. Stefan PARADOWSKI 2.

SESJA I 20.09.2006 godz. 915, sesja ustna Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne część 1 1. Stefan PARADOWSKI 2. SESJA I 20.09.2006 godz. 9 15, sesja ustna Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne 1. Stefan PARADOWSKI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI W SŁUŻBIE PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO. 2. Zdzisław ŻYCKI NARASTAJĄCE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW OTOCZENIA NA WYBRANE PARAMETRY ŚWIETLNE PROMIENIOWANIA EMITOWANEGO PRZEZ NISKOCIŚNIENIOWE RTĘCIOWE LAMPY WYŁADOWCZE TYPU T5

WPŁYW WARUNKÓW OTOCZENIA NA WYBRANE PARAMETRY ŚWIETLNE PROMIENIOWANIA EMITOWANEGO PRZEZ NISKOCIŚNIENIOWE RTĘCIOWE LAMPY WYŁADOWCZE TYPU T5 Antoni RÓŻOWICZ Mariusz DELĄG WPŁYW WARUNKÓW OTOCZENIA NA WYBRANE PARAMETRY ŚWIETLNE PROMIENIOWANIA EMITOWANEGO PRZEZ NISKOCIŚNIENIOWE RTĘCIOWE LAMPY WYŁADOWCZE TYPU T5 STRESZCZENIE Obecnie bardzo często

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć

Maszyny i urządzenia elektryczne. Tematyka zajęć Nazwa przedmiotu Maszyny i urządzenia elektryczne Wprowadzenie do maszyn elektrycznych Transformatory Maszyny prądu zmiennego i napęd elektryczny Maszyny prądu stałego i napęd elektryczny Urządzenia elektryczne

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPERYMENTALNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

BADANIA EKSPERYMENTALNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 59 Politechniki Wrocławskiej Nr 59 Studia i Materiały Nr 26 26 Maciej ANTAL *, Ludwik ANTAL *, Jan ZAWILAKF Silnik indukcyjny, pomiary,

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.

Bardziej szczegółowo

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO

Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Marek Lipiński WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH WARSTW I OBSZARÓW PRZYPOWIERZCHNIOWYCH NA PARAMETRY UŻYTKOWE KRZEMOWEGO OGNIWA SŁONECZNEGO Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego

Bardziej szczegółowo

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z

Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z serwomechanizmy Serwomechanizm - zamknięty układ sterowania przemieszczeniem, o strukturze typowego układu regulacji. Wartość wzorcowa porównywana jest z przetworzonym przez przetwornik bieżącym sygnałem

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. BADANIA EKSPERYMENTALNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2013 (98) 153 Maciej Gwoździewicz, Jan Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13

Wykaz ważniejszych oznaczeń Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 Spis treści 3 Wykaz ważniejszych oznaczeń...9 Przedmowa... 12 1. Podstawowe informacje o napędzie z silnikami bezszczotkowymi... 13 1.1.. Zasada działania i klasyfikacja silników bezszczotkowych...14 1.2..

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Photovoltaic and Sensors in Environmental Development of Malopolska Region ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Jerzy PODHAJECKI* Sławomir SZYMANIEC* silnik bezszczotkowy prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN

Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN O czym będziemy mówić: Oświetlenie energetycznie oszczędne LED cudowne rozwiązanie Certyfikaty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Aparatura do osadzania warstw metodami:

Aparatura do osadzania warstw metodami: Aparatura do osadzania warstw metodami: Rozpylania mgnetronowego Magnetron sputtering MS Rozpylania z wykorzystaniem działa jonowego Ion Beam Sputtering - IBS Odparowanie wywołane impulsami światła z lasera

Bardziej szczegółowo

Automatyka i. Kierunek:

Automatyka i. Kierunek: Kierunek: Automatyka i Robotyka studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Realizacja dozoru budynku na sterowniku PLC. Realization of

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie HID oraz LED

Oświetlenie HID oraz LED Tematyka badawcza: Oświetlenie HID oraz LED W tej tematyce Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu, Pracowni Nr strony 1. Zakład Przekształtników Mocy

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE W INSTALACJACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO A KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

STEROWANIE W INSTALACJACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO A KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ STEROWANIE W INSTALACJACH OŚWIETLENIA DROGOWEGO A KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autorzy: Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Katarzyna Kurkowska ("Rynek Energii" - czerwiec 2016) Słowa kluczowe: oprawy LED,

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 60 Politechniki Wrocławskiej Nr 60 Studia i Materiały Nr 27 2007 Stanisław AZAREWICZ *, Marcin GRYS ** Napęd elektryczny, sterowanie

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP

Table of Contents. Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP Table of Contents Table of Contents Energetyka elektryczna Smart Grid inteligentne sieci energetyczne W uzupełnieniu do ESG 1 EUL i ELP 1 2 2 5 6 Lucas Nülle GmbH 1/7 www.lucas-nuelle.pl Energetyka elektryczna

Bardziej szczegółowo

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* silnik reluktancyjny przełączalny,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Maciej GWOŹDZIEWICZ*, Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

1. 1 3..1. RP R O O WO W O

1. 1 3..1. RP R O O WO W O Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO POMIARU ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA LAMP KSENONOWYCH

STANOWISKO DO POMIARU ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA LAMP KSENONOWYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Joanna RATAJCZAK* Grzegorz WICZYŃSKI* Konrad DOMKE* STANOWISKO DO POMIARU ROZKŁADU WIDMOWEGO PROMIENIOWANIA LAMP KSENONOWYCH

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active 2011 InfraTec Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active Termografia aktywna a termografia pasywna 1 Termografia pasywna (statyczna): materiał niepoddany działaniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr BOGUSZ*, Mariusz KORKOSZ*, Jan PROKOP* napędy wysokoobrotowe,

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo elektryczne Electric Materials Science

Materiałoznawstwo elektryczne Electric Materials Science Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości obrotowej

Pomiar prędkości obrotowej 2.3.2. Pomiar prędkości obrotowej Metody: Kontaktowe mechaniczne (prądniczki tachometryczne różnych typów), Bezkontaktowe: optyczne (światło widzialne, podczerwień, laser), elektromagnetyczne (indukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ

WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 3/2015 (107) 167 Henryk Banach Politechnika Lubelska, Lublin WSPÓŁCZYNNIK MOCY I SPRAWNOŚĆ INDUKCYJNYCH SILNIKÓW JEDNOFAZOWYCH W WARUNKACH PRACY OPTYMALNEJ POWER

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Wybrane zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych

Wybrane zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych Wybrane zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych Ryszard Pałka Department of Electrical Engineering West Pomeranian University of Technology Szczecin KETiI Zakres prezentacji 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DIOD LED W TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ SAMOCHODÓW THE APPLICATION OF LIGHT EMITTING DIODES IN LIGHTING ENGINEERING FOR MOTOR VEHICLES

ZASTOSOWANIE DIOD LED W TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ SAMOCHODÓW THE APPLICATION OF LIGHT EMITTING DIODES IN LIGHTING ENGINEERING FOR MOTOR VEHICLES dioda LED, samochód, światło Artur BOGUTA 1 ZASTOSOWANIE DIOD LED W TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ SAMOCHODÓW Diody LED to znane źródła światła, które początkowo były wykorzystywane, jako elementy sygnalizacyjne,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY Andrzej PAWLAK ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY STRESZCZENIE W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15 Spis treœci Spis skrótów... 9 Spis oznaczeñ... 11 Wstêp... 15 ROZDZIA 1 Strategie w diagnostyce urz¹dzeñ elektroenergetycznych... 17 1.1. Strategie zarz¹dzania eksploatacj¹ urz¹dzeñ elektroenergetycznych...

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO W BADANIACH MAŁYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO W BADANIACH MAŁYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH Jarosław ZADROŻNY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO W BADANIACH MAŁYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH STRESZCZENIE Zakres zastosowania promieniowania optycznego w praktyce badań małych maszyn elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa 1.Podział materiałów elektrotechnicznych 2. Potencjał elektryczny, różnica potencjałów 3. Związek pomiędzy potencjałem i natężeniem pola elektrycznego 4. Przewodzenie

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych

Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konstrukcje Maszyn Elektrycznych Konspekt wykładu: dr inż. Krzysztof Bieńkowski GpK p.16 tel. 761 K.Bienkowski@ime.pw.edu.pl www.ime.pw.edu.pl/zme/ 1. Zakres wykładu, literatura. 2. Parametry konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego

Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Instytut Nafty i Gazu Prace Naukowe Instytutu Nafty I Gazu nr 172 Euro Oil & Fuel Biokomponenty w paliwach do silników Diesla wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego Bio-components in Diesel fuels

Bardziej szczegółowo

Adres Telefon : Adres Telefon :

Adres   Telefon : Adres   Telefon : Propozycja tematów prac dyplomowych dla studiów I stopnia stacjonarnych kierunek Elektrotechnika specjalność ELEKTROTECHNIKA STOSOWANA rok akademicki 2010/2011 ZAKŁAD TECHNIKI ŚWIETLNEJ ZESPÓŁ TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPEKTROFOTOMETRU OPTYCZNEGO DO BADANIA WIDM SYGNAŁÓW OPTYCZNYCH EMITOWANYCH PRZEZ WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W OLEJU IZOLACYJNYM

ZASTOSOWANIE SPEKTROFOTOMETRU OPTYCZNEGO DO BADANIA WIDM SYGNAŁÓW OPTYCZNYCH EMITOWANYCH PRZEZ WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W OLEJU IZOLACYJNYM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 82 Electrical Engineering 2015 Michał KOZIOŁ* ZASTOSOWANIE SPEKTROFOTOMETRU OPTYCZNEGO DO BADANIA WIDM SYGNAŁÓW OPTYCZNYCH EMITOWANYCH PRZEZ WYŁADOWANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH RDZENI TRANSFORMATORÓW I DŁAWIKÓW DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH RDZENI TRANSFORMATORÓW I DŁAWIKÓW DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW Andrzej BUZE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH RDZENI TRANSFORMATORÓW I DŁAWIKÓW DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW STRESZCZENIE W Zakładzie Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki prowadzone są systematyczne

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Ryszard PAŁKA*, Piotr PAPLICKI*, Rafał PIOTUCH*, Marcin WARDACH* maszyna

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 65 Politechniki Wrocławskiej Nr 65 Studia i Materiały Nr 31 2011 Piotr KISIELEWSKI* silnik synchroniczny, magnesy trwałe silnik zasilany

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Feliks Mirkowski OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Streszczenie. JeŜeli obciąŝenie silnika jest mniejsze od znamionowego, to jego zasilanie napięciem znamionowym

Bardziej szczegółowo