PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012"

Transkrypt

1 PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI 2012 SPIS TREŚCI nr 254 monografia Izolacja z nanokompozytów polimerowych w zastosowaniu do silników elektrycznych niskiego napięcia / Barbara Górnicka STRESZCZENIE 7 WYKAZ OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 8 1. WPROWADZENIE Rodzaje silników elektrycznych - rys historyczny Rodzaje izolacji w silnikach elektrycznych WYMAGANIA STAWIANE IZOLACJI W SILNIKACH ELEKTRYCZNYCH NISKONAPIĘCIOWYCH Rozwój izolacji w silnikach elektrycznych Charakteryzacja izolacji w silnikach elektrycznych niskiego napięcia Przegląd stosowanych przewodów nawojowych Przegląd stosowanych lakierów nasycających Problemy związane z izolacją międzyzwojową w silnikach elektrycznych zasilanych przekształtnikami Rodzaje narażeń związanych z zastosowaniem przekształtników PWM Aktualne rozwiązania układu izolacyjnego silników zasilanych z przekształtników WYBRANE NANOKOMPOZYTY POLIMEROWE STOSOWANE NA IZOLACJĘ ELEKTRYCZNĄ Rodzaje nanokompozytów polimerowych Przegląd wybranych metod wytwarzania nanokompozytów polimerowych Właściwości i zastosowanie nanokompozytów polimerowych LAKIERY NA PRZEWODY EMALIOWANE KONWENCJONALNE INANOKOMPOZYTOWE (NLPE) Odporność konwencjonalnych lakierów na przewody emaliowane na narażenia pochodzące od przekształtników Metody wytwarzania oraz właściwości NLPE Przegląd metod wytwarzania NLPE Właściwości wytworzonego NLPE SPOSÓB WYTWARZANIA I WŁAŚCIWOŚCI NANOKOMPOZYTOWYCH LAKIERÓW NASYCAJĄCYCH (N LN) Opis metody wytwarzania NLN Właściwości wytworzonych NLN Właściwości strukturalne Właściwości przetwórcze Właściwości elektryczne i barierowe Właściwości cieplne i mechaniczne 109

2 5.3. Kompleksowa analiza właściwości wytworzonych NLN PODSUMOWANIE LITERATURA 119

3 nr Modelowanie zjawiska spadku sprawności dla dużych gęstości prądów w diodach elektroluminescencyjnych z azotków / T. Cegielski Modeling of efficiency droop effect in GaN LEDS 19 Zastosowanie spektrometrii absorpcji atomowej w monitoringu środowiska na przykładzie porównawczej analizy zawartości pierwiastków w tkankach lisa rudego / M. Długaszek, K. Kopczyński Application of atomic absorption spectrometry in environmental monitoring based on the comparative analysis of element contents in red fox tissues 29 Badania nad zastosowaniem warstw tlenkowych oraz nowych sensybilizatorów w barwnikowych ogniwach słonecznych / K. Jurek, J. Kabatc Study on application of thin oxide layers and new sensitizers in dye solar cells 37 Porównanie efektywności barwnikowych układów fotoinicjujących działających poprzez mechanizmy fotoredukujący i fotoredukującofotoutleniający / J. Kabatc, K. Jurek, E. Szynwelska The comparison of the photoinitiating efficeincy of dyeing photoinitiating systems acting via photoreducible and parallel series mechanism 45 Aspekty metrologiczne stosowania normy PN-EN Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych / J. Pietrzykowski Metrological aspects of application of standard PN-EN Photobiological safety of lamps and lamp systems 53 Zmiany w wymaganiach znowelizowanej europejskiej normy oświetleniowej / A. Pawlak Changes in the requirements of the amended European lighting standard 67 Zasady wykonywania pomiarów promieniowania optycznego na stanowiskach pracy / A. Pawlak Principles of measurement of optical radiation at work places 79 Rozkład błędów przy projektowaniu pośredniego oświetlenia elektrycznego za pomocą opraw kwadratowych / A. Pawlak, K. Zaremba The distribution of errors in the design of indirect lighting with square luminaires 93 Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do rozkładu barwników w roztworach wodnych / J. Perkowski, M. Szadkowska-Nicze, K. Blus, P. Wroński Application of ultrafiolet irradiation to the decomposition of dyes in aqueous solutions 109 Nowe metody oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym / G. Owczarek, G. Bartkowiak, A. Wolska, G. Gralewicz New methods to access barrier properties of textile materials for clothes against harmful artificial UV radiation 125 Zalecenia norm międzynarodowych dotyczące pomiarów parametrów fotometrycznych materiałów fosforescencyjnych / G. Szajna Requirements of standards in part related to measurements of the phosphorescent materials 135 Zanieczyszczenie światłem / P. Michałek Light pollution 145 Laser Nd:YAG generujący na długości fali 1,32 urn / R. Ostrowski, A. Cywiński Generation at 1.32 urn in Nd:YAG laser

4 161 Analiza porównawcza parametrów fotometrycznych i elektrycznych bezkierunkowych źródeł światła do użytku domowego / M. Zalesińska The evaluation of photometric and electric parameters of non-directional light sources for household use 175 Analiza widm spektroskopii emisyjnej za pomocą wielowymiarowych metod statystycznych / W. Skrzeczanowski, A. Antonik Analysis of emission spectra using multivariate statistic methods 197 Wzorcowanie kolorymetrów trójchromatycznych / D. Sobótko Calibration of tristmulus colorimeters 201 Zmiany transmisji promieniowania optycznego przez soczewki wewnątrzgałkowe eksplantowane z powodu zjawiska glisteningu / G. Owczarek, P. Jurkowski Changes of spectral transmittance of optical radiation through interoculars lensess explanted from the eye due to glistening phenoma 213 Układy zasilaczy diod LED umożliwiające regulację strumienia świetlnego / L. Grodzki LED driving circuits for luminous flux control 225 Zastosowanie światła w kontroli wzrostu i rozwoju roślin ozdobnych / A. Woźny Use of light to control the growth and morphogenesis of ornamental plants 235 Źródła promieniowania optycznego przydatne do prowadzenia prac podwodnych - problemy i aplikacje / A. Cywiński, R. Ostrowski Sources of optical radiation for underwater works - problems and applications 251 System informacyjny o słonecznym promieniowaniu UV w IMGW-PIB / J. Biszczuk-Jakubowska, A. Curyło, B. Kois, G. Zabłocki Solar UV radiation information system at IMGW-PIB 259 Inteligentny system doświetlania roślin bazujący na technologii SSL LED / W. Grzesiak, M. Żupnik, R. Wojciechowska An intelligent plant irradiation system based on SSL LED technology 277 Generacja mikrosekundowych impulsów laserowych / R. Ostrowski Generation of microsecond laser pulses 289 Wpływ parametrów dyskretyzacji na niepewność wyników pomiaru obiektów obrazu cyfrowego / W. Owieczko Influence of discretization parameters on the objects of digital image measurement uncertainty 297 Spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym w badaniach warstw malarskich na drzwiach Gabinetu Chińskiego w Muzeum Pałacu w Wilanowie / A. Guzowska, W. Skrzeczanowski, J. Marczak Laser-induced breakdown spectroscopy for painting layers research on the door of the King's Chinese Room at the Wilanow Palace Museum 325 Automatyczne rozróżnianie obiektów latających w obrazie termowizyjnym / M. Dąbrowski, T. Sosnowski, M. Krupiński Automatic recognition of flying objects in thermovision picture 335 Pomiar sekwencyjny w układzie tomografii optycznej separatora magnetycznego / A. Idziaszek-Gonzalez, S. Wójtowicz Sequential measurement in optical tomography system integrated with magnetic separator

5 345 Zastosowanie spektrometrii absorpcji atomowej w badaniach zawartości pierwiastków i metali ciężkich w próbkach biologicznych włosach ludzkich / M. Długaszek, M. Kaszczuk, M. Mularczyk-Oliwa Application of atomic absorption spectrometry in the elements and heavy metals determination in biological media - human hair

6 nr Doświadczalne określenie wpływu gęstości mocy promieniowania laserowego λ = 1064nm na efektywność jednoimpulsowego teksturowania stali 41cr4 / T. Burakowski, W.Napadłek, A. Woźniak, I. Kalman Experimental determination of the effect of density of power laser λ. = 1064 nm on the effectiveness of laser steel one pulse texturing 41cr4 23 Interferencyjne filtry blokujące promieniowanie podczerwone / G. Gralewicz, G. Owczarek, J. Kubrak Interference film of blocking the infrared radiation 37 Destrukcyjne oddziaływanie promieniowania UV z poszczególnych podzakresów widmowych na materiały optyczne / L. Hemka, L. Piotrowski The destructive effects of UV radiation with different spectral sub-bands in optical materials 47 Promieniowanie nadfioletowe podczas spawania i lutospawania łukowymi metodami niskoenergetycznymi / S. Marzec, J. Matusiak, J. Nowicka, J. Wyciślik Ultraviolet radiation during welding and solder--welding of the low energetistic arc methods 57 Możliwości wykorzystania układów programowalnych do przetwarzania obrazów uzyskiwanych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego / G. Gilewska Possibilities of using programmable devices to image processing generated with the use of X-rays 67 Wpływ rodzaju źródła światła na wybrane parametry fizjologiczne roślin pomidora / J. Gajc-Wolska, K. Kowalczyk, D. Bujalski, M. Marcinkowska, L. Hemka Influence sources of light on selected physiological parameters of tomato plants 75 Wpływ doświetlania lampami sodowymi i LED na aktywność fotosyntetyczną oraz wzrost roślin pomidora / K. Klamkowski, W. Treder, J. Treder, A. Puternicki, E. Lisak Influence of supplementary lighting with high pressure sodium and LED lamps on growth and selected physiological parameters of tomato transplants 87 Ocena przydatności farby przewidzianej do pomalowania wnętrza kuli Ulbrichta / P. Tabaka Evaluation of paint suitability provided for painting the inside of Ulbrichfs sphere 101 Obliczanie rozkładów cyrkadialnych wielkości promienistych we wnętrzach / K. Wandachowicz Calculation of the distribution of circadian quantities 113 Ocena barierowości materiałów włókienniczych przed UV uwzględniająca różne krzywe skuteczności biologicznej / A. Wolska Assessment of textiles barrier properties against UV using different biological action effectiveness 131 Wpływ polaryzacji światła na sposób i jakość pomiaru jego parametrów spektroradiometrycznych / L. Hemka, M. Rafałowski The influence of light polarization on the way and quality of its spectroradiometric parameters

7 143 Wpływ doświetlania lampami sodowymi i LED na wybrane parametry wzrostu roślin rabatowych / J. Treder, K. Klamkowski, W. Treder, A. Puternicki, E. Lisak Effects of supplemental lighting using high pressure sodium lamps and LED lamps on selected growth parameters of bedding plants 155 Wybrane problemy związane z oceną zagrożenia promieniowaniem optycznym na "gorących" stanowiskach pracy w przemyśle / A. Wolska Optical radiation hazard evaluation on "hot" workplaces in industry - chosen problems 171 Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego ze sztucznym promieniowaniem optycznym zgodnie z nowymi wymaganiami prawa / A. Wolska Method of occupational risk assessment arising from artificial radiataion according to new requirements of law 191 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła w doświetlaniu sadzonek wybranych gatunków roślin / A. Puternicki, E. Lisak, W. Treder, J. Treder, K. Klamkowski The application of LED lampsas illuminators for selected plant seedlings 211 Badania porównawcze samochodowych żarówek reflektorowych / T. Targosiński A comparative test of automotive headlamp bulbs 223 Adaptacja roślin do składu spektralnego i intensywności promieniowania / J. Pilarski, K. Tokarz, M.Kocurek Plant adaptation to light spectra composition and intensity 237 Aktywacja pigmentów ceramicznych za pomocą promieniowania laserowego / A. Sarzyński, D. Chmielewska, J. Marczak, A. Olszyna, M.Strzelec, K. Szamałek Activation of ceram pigments with the use of laser radiation 251 Pomiary charakterystyk wiązek laserowych stosowanych do obróbki materiałów / A. Sarzyński Measurements of characteristics of laser beams applied in processing of materials 269 Badania właściwości ochronnych przed promieniowaniem ultrafioletowym wyrobów włókienniczych / M.H. Kudzin, J. Sójka-Ledakowicz, J. Mamnicka, Z. Mrozińska, A. Lisiak-Kucińska Protective properties against ultraviolet radiation of clothing textieles 281 Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną / A. Różowicz, S. Różowicz, M.Deląg Choosen properties of phosphors used in low--pressure mercury discharge lamps. Their impact on light efficiency 291 Implementacja modelu matematycznego nisko-ciśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink / A. Różowicz, S. Różowicz, M.Deląg Implementation of mathematical model of low--pressure mercury discharge lamp in Matlab/ /Simulink software 301 Narzędzia projektowania oświetlenia dziennego w budynkach / Z. Turlej Design tools for the daylight in buildings 311 Wpływ doświetlania rozsady pomidora lampami metalohalogenkowymi i wysokoprężnymi lampami sodowymi na wybrane parametry fizjologiczne roślin / K. Kowalczyk, J. Gajc-Wolska, D. Bujalski, M. Marcinkowska, L. Hemka

8 Effect of supplementary lighting tomato seedlings metal-halide and high pressure sodium lamps on selected physiological parameters of plants 319 Laserowe nanoszenie mineralnych warstw barwnych na podłoża ceramiczne / A. Sarzyński, D. Chmielewska, R. Gebel, J. Marczak, A. Olszyna, M. Strzelec, S. Traczyk Laser applying of color mineral pigments on ceramic substrates 339 Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne i parametry użytkowe nowo opracowanych materiałów włókienniczych barierowych przed promieniowaniem UV / J. Sójka-Ledakowicz, A. Walawska, J. Olczyk, T. Jesionowski Influence of accelerated ageing process on the protective properties and wear parameters of newly developed textile UV barrier materials 355 Zastosowanie elementów brzegowych nieskończonych z funkcjami zaniku w tomografii optycznej / M. Pańczyk, J. Sikora Decay function infinite boundary element application in optical tomography 369 Kriogeniczne źródła napromieniowania / N.N. Agapov, J. Sosnowski, Y.A. Mitrofanova Cryogenic sources of irradiation

9 nr monografia Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii sił atomowych w diagnostyce materiałów elektrotechnicznych. Wybrane zagadnienia / Andrzej Sikora STRESZCZENIE 9 WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE MIKROSKOPIA SIŁ ATOMOWYCH - PODSTAWY Podstawy oddziaływań ostrze - próbka Modele fizyczne oddziaływań ostrze - próbka Sondy skanujące jako detektory oddziaływań bliskiego pola Podstawy konstrukcji mikroskopów sił atomowych Podstawowe elementy systemu pomiarowego AFM Znaczenie interpretacyjne podstawowych sygnałów pomiarowych Metody reprezentacji danych Podstawy technik pomiarowych AFM Tryb kontaktowy mikroskopii AFM Tryby dynamiczne mikroskopii AFM Systematyka zaawansowanych trybów pomiarowych AFM WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE POWIERZCHNI Analiza morfologii powierzchni Azometiny - pomiar grubości warstw Tłoczywa termoutwardzalne ocena wpływu symulowanego promieniowania słonecznego na morfologię powierzchni Spektroskopia sił Podstawy spektroskopii sił Azometiny - obserwacja zjawiska zmęczenia mechanicznego Obrazowanie fazowe Podstawy obrazowania fazowego Alkan C 60 H analiza samoorganizacji łańcuchów Mikroskopia modulowanej siły Podstawy mikroskopii modulowanej siły Polimer Solkote - detekcja i pomiar wielkości ziaren Mikroskopia sił tarcia Podstawy mikroskopii sił tarcia Azometiny ocena rozkładu domieszki fulerenu PCBM Tryb pomiarowy NanoSwing Podstawy trybu dynamicznego z analizą czasową sygnału Detekcja oscylacji skrętnych belki skanującej Rekonstrukcja i analiza krzywej siła - odległość Metoda doboru parametrów skanowania Grafen - analiza właściwości mechanicznych WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE POWIERZCHNI Mikroskopia sił elektrostatycznych Podstawy mikroskopii sił elektrostatycznych 119

10 AD obserwacja pracy struktur układu scalonego Mikroskopia sondy Kelvina Podstawy mikroskopii sondy Kelvina Dioda laserowa - analiza pracy heterostruktury półprzewodnikowej Struktura na bazie grafenu - diagnostyka uszkodzeń WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNE POWIERZCHNI Mikroskopia sił magnetycznych Podstawy mikroskopii sił magnetycznych Warstwa NiFe - analiza korelacji między parametrami technologicznymi nanoszenia a strukturą domen magnetycznych WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE POWIERZCHNI Skaningowa mikroskopia bliskiego pola termicznego Podstawy skaningowej mikroskopii bliskiego pola termicznego AD580 - obserwacja rozkładu temperatury w aktywnej strukturze półprzewodnikowej Grafen - mapowanie przewodności cieplnej Polietylen - identyfikacja materiału z wykorzystaniem lokalnej termoanalizy PODSUMOWANIE 161 LITERATURA 163

11 nr Charakterystyki eksploatacyjne wysokoobrotowych silników indukcyjnych małej mocy / M. Dems, K. Komęza Performance characteristics of high - speed low - power induction motors 21 Metoda i program do projektowania optymalnych silników indukcyjnych / M. Bogumił, K. Dąbała Method and software for design of the optimal induction motors 31 Wyznaczanie strat i sprawności trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych - nowe wymagania norm / E. Ogonowska-Schweitzer The losses and efficiency determination for three--phase, squirrel-cage induction motors - new requirements of standards 41 Silnik tarczowy do pojazdów elektrycznych - charakterystyka pola magnetycznego / R. Sulima, A. Rudeński Disc motor for electric vehicles - characteristic of magnetic field 59 Teleterapia magnetyczna: przenośne urządzenie do terapii magnetycznej / K. Biernat, K. Nita, S. Wójtowicz Magnetic teletherapy portable magnetotherapy device 69 Przestrzenny rozkład pola magnetycznego wytworzonego przez aplikator o zadanym kształcie do zastosowania w magnetoterapii / W. Kraszewski Spatial distribution of the magnetic field generated by the applicator of the new shape applied in the magnetotherapy 79 Jakość energii w układach zasilania lamp metalohalogenkowych / L. Hemka, K. Toczuk Power quality in power systems, metal halide lamps 89 Właściwości magnetyczne wybranych nanokompozytów / B. Ślusarek, K. Chwastek, J. Szczygłowski, W. Wilczyński Magnetic properties of chosen nanocomposites 99 Analiza stanów zwarciowych w przekształtnikach dużej mocy / K. Zymmer, I. Maścibrodzki Analysis of short circuit conditions in high power devices 123 Projektowanie aktuatora grzebieniowego z pomocą biblioteki metody elementów brzegowych BEMLAB / P. Wieleba, S. Wojtowicz, J. Sikora Comb actuator designing with the aid of the BEM library 137 Pomiary magnetyczne nadprzewodników wysokotemperaturowych / J. Sosnowski, H. Malinowski Magnetic measurements of HTc superconductors 149 O możliwości zastosowania wysokotemperaturowych czujników Halla opartych o InSb w diagnostyce magnetycznej tokamaka ITER / J. Jankowski, S. El-Ahmar, M. Oszwaldowski, R. Prokopowicz, K. Pytel On possibility of application of InSb-based high--temperature Hall sensors for ITER magnetic diagnostics 157 Analiza pola magnetycznego w serwomotorze z magnesami trwałymi / R. Deeb Analysis of magnetic field in PM servomotor 167 Przewidywana moc wyjściowa elektrowni fotowoltaicznej określona przy użyciu zasad rozmytych / L. Prokop, S. Misak, V. Snášel, P. Krömer, J. Platoš Photovoltaic power plant power output prediction using fuzzy rules

12 179 Rola wytwórców energii elektrycznej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie Polski / W. Dołęga The role of electricity generation companies in the context of energy security - the case of Poland 189 Niezależny od medium protokół do zastosowania w systemach zarządzania energią opartych na nadawczo-odbiorczych układach krótkiego zasięgu / P. Kiedrowski Media independent protocol suite for energy management systems based on short range devices 201 Sterowanie jednofazowymi energetycznymi filtrami aktywnymi / M. Roch, P. Braciník, J. Altus, A. Otčenášowá Control of single-phase power active filters 211 Pole odmagnesowujące na długości próbki blachy elektrotechnicznej zwartej jarzmem i magnesowanej w cewce / E. Dobrowolska, J. Bajorek Demagnetizing field in a length of the electrical steel sample closed yoke and magnetized in a coil 221 Wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechanicznego efektu Barkhausena w stali P91 / P. Maciakowski, B. Augustyniak, L. Piotrowski, M. Chmielewski Measurements of the mechanical Barkhausen noise in ferromagnetic steels 229 Wybrane problemy zadawania obciążenia w trakcie badań silników bezszczotkowych o dużych prędkościach obrotowych / K. Szykiedans Some aspects of loading small high-speed electric motors under test PRZEGLĄDY REFERATY OMÓWIENIA SURVEYS REPORTS DISCUSSIONS 237 Pojazdy z napędem elektrycznym / S. Wójtowicz Electric drive vehicles

13 nr 259 Postępy w elektrotechnologii 11 Wpływ zawilgocenia na relaksację dielektryczną układów Nomex-Olej oraz Preszpan-Olej / M.Zenker, J. Subocz The influence of moisture contents on the dielectric relaxation of nomex-oil and pressboard-oil insulating systems 13 Bubble Effect w układzie izolacyjnym papier-ester syntetyczny / P. Przybyłek, H. Morańda, K. Walczak, H. Mościcka-Grzesiak Bubble Effect in the synthetic ester-paper insulating system 17 Ocena odporności cieplnej nanokompozytowego lakieru poliestroimidowego / B. Górnicka, L. Górecki, K. Gryzło Assesment of thermal endurance of nanofilled polyesterimide varnish 19 Wzorce odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości izolacji celulozowej o różnym zawilgoceniu syconej estrem syntetycznym / J. Gielniak, A. Graczkowski, H. Morańda, P. Przybyłek, K. Walczak Frequency dielectric response patterns of ester-impregnated cellulose insulation of various moisture content 23 Automatyczne wykrywanie obecności płomienia w badaniach odporności dielektryków na łuk elektryczny / A. Sikora, M. Pieczarka, M. Wałecki, M. Adamowska Automatic detection of flame resistance in the studies on the arc dielectric 25 Elastomery silikonowe o zwiększonej hydrofobowości uzyskiwane z trawionych matryc krzemowych i duralowych / P. Żyłka Silicone elastomers with improved hydrophobicity obtained from etched silicon and duralumin templates 27 Ogniwa fotowoltaiczne o niekonwencjonalnych kształtach / R. Pawlak, R. Kawczyński, E. Korzeniewska, M. Lebioda, A. Rosowski, J. Rymaszewski, M. Sibiński, M. Tomczyk, M. Walczak Photovoltaic cells of unconventional shape 29 Fotowoltaika organiczna: od syntezy do konstrukcji ogniwa słonecznego / A. Iwan, M. Palewicz Organic photovoltaics: from synthesis to solar cell construction 31 Optyczna, spektroskopowa i elektryczna charakterystyka poliazometiny PAZ / S. Grankowska, A. Iwan, A. Wołoś, M. Palewicz, A. Chuchmała, K. Korona, M. Kamińska Optical, spectroscopic and electrical characterisation of polyazomethine PAZ 33 Wykorzystanie ZnO w charakterze warstw TCL ogniw słonecznych nowej generacji / M. Sibiński, K. Znajdek, M. Górski ZnO layers in application as TCL for new generation of solar cells 35 Zastosowanie ditlenku tytanu domieszkowanego niemetalami w ogniwach fotowoltaicznych / K. Siuzdak, L. Vignau, A. Lisowska-Oleksiak Application of non-metal doped titanium dioxide in photovoltaic cells 37 Zastosowanie nanodrutów polimerowych do gromadzenia energii elektrycznej w superkondensatorach / B. Szubzda, A. Szmaja, R. Kuliński Application of polymer nanowires for storing electric energy in supercapacitors 39 Węglowe ogniwa paliwowe oparte na technologii elektrolitów stałotlenkowych / J. Jewulski, M. Skrzypkiewicz Direct carbon fuel cells based on solid oxide electrolyte technology

14 41 Ceramiczne przewodniki superjonowe do zastosowania w urządzeniach elektrochemicznych / J. Chmielowiec, G. Paściak, M. Malinowski Ceramic superionic conductors in electrochemical devices 43 Ocena przydatności zastosowania ogniwa paliwowego typu PEM-FC oraz superkondensatorów w układzie zasilania awaryjnego / M. Malinowski, G. Paściak, J. Chmielowiec Usability evaluation of pem fuel cell and supercapacitors application in the emergency power backup system 45 Plazma termiczna dla inżynierii materiałowej / Z. Kołaciński, Ł. Szymański, G. Raniszewski Thermal plasma for material engineering 49 Właściwości fizyko-chemiczne cienkich warstw ZnO-ln-O / J. Ziaja Pysical and chemical properties thin films ZnO-ln-O 51 Spektroskopia emisyjna plazmy zasilanej impulsowo w trakcie magnetronowego rozpylania stopu Zn i Bi / J. Ziaja, M. Ozimek Optical emission spectra of Zn and Bi in pulsed magnetron plasma 53 Wpływ właściwości warstwy perforowanej na zjawisko wyładowania wstecznego / T. Czapka Influence of perforated layer properties on back corona discharge phenomenon 55 Nadprzewodniki YBaCuO o zmodyfikowanej stechiometrii / J. Rymaszewski, M. Lebioda YBaCuO superconductors with modided stoichiometry 57 Aproksymacja charakterystyk rdzeni magnetycznych / A. Buze, A. Mokrosiński, W. Pszczółkowski Aproximation of characteristics of magnetic cores 59 Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi wewnątrz i na zewnątrz wirnika / M. Gwoździewicz, J. Zawilak Synchronous motor with permanent magnets inside the rotor and outside the rotor 61 Zagrożenia eksploatacyjne kotłów właściwości elektryczne popiołów wybranych paliw / T. Janiczek Boiler operating hazard - electrical properties of selected fuels ash 63 Ocena wpływu promieniowania świetlnego na nanoskopowe właściwości powierzchni kompozytów termoutwardzalnych / A. Sikora, T. Fałat, M. Adamowska The evaluation of the solar radiation impact on the nanoscoppic properties of the surface of the sheet moulder composite 65 Badania właściwości magnetycznych rdzeni transformatorów i dławików do przekształtników / A. Buze Investigations into magnetic properties of cores of transformers and inductors for convertrs 67 Zastosowanie folii PTFE jako sensora promieniowania-alfa / A. Gubański, J. Kupracz Applications of ptfe foil as a sensor alpha-radiation 69 Struktura i fotowoltaiczne właściwości warstw Zn-In-O / A. Kisiel, J. Ziaja, R. Chowaniec Structure and photovoltaic properties of Zn-In-O films 71 Wykorzystanie odnawialnych i odpadowych źródeł energii w akumulatorach ciepła skojarzonych z układami ORC / P. Kolasiński Use of renewable and waste energy sources in heat storage systems connected with ORC systems

15 73 Badania starzeniowe materiałów barierowych / K. Krawczyk, J. Ziaja Ageing research of barrier materials 75 Wytrzymałość elektryczna modyfikowanych powierzchniowo tlenkowych ograniczników przepięć, ceramiki C oraz układów szkło elastomer silikonowy / K. Kogut, K. Kasprzyk, B. Zboromirska-Wnukiewicz Electrical strength of the mov varistors and ceramic C with modified surface and glass with silicone rubber cover 77 Symulacja procesów elektromagnetycznych i cieplnych w układach nadprzewodnikowych / M. Lebioda, J. Rymaszewski Simulation of electromagnetic and thermal processes in superconducting systems 79 Wykorzystanie obiegów ORC w układach energetycznych / W. Mazurek, A. Bryszewska-Mazurek, T. Świeboda, G. Napolski Organic Rankine Cycles in power generation systems 81 Przekładki ceramiczne wyprasek warystorowych do stosowania w procesie wypalania warystorów / W. Mielcarek, K. Prociów, J.Warycha Ceramic separators to place between green compacts during varistor sintering 83 Ocena korelacji pomiędzy grubością a magnetyczną strukturą domenową cienkich warstw NIFE / M. Ozimek, A. Sikora, W. Wilczyński Estimation of correlation of film thickness and magnetic domain structures of NIFE thin films 85 Wpływ narażeń środowiskowych na napięcie Volty przetwornika E-U / A. Pelesz, A. Kisiel, R. Kacprzyk The influence of environmental hazards on Volta voltage of E-U transducer 87 Nietypowe połączenia elektryczne - nowa metoda mikrospawania laserowego / R. Pawlak, M. Tomczyk, M. Walczak A typical electrical connections - a new method for laser microwelding 89 Nowy materiał porcelanowy do produkcji wyrobów elektroizolacyjnych metodą prasowania izostatycznego / T. Ruziewicz, B. Zboromirska- Wnukiewicz, A. Sławiński, J. Olejnik New porcelain material for the manufacturing electroinsulating products by isostatic pressing method 91 Porównanie aspektów ekonomicznych i praktycznych stosowania różnego typu źródeł światła / A. Sikora, P. Kryla, M. Wałecki, L Bednarz The comparison of practical and economical aspects of utilization of various light sources 93 Mikrofalowy moduł plazmowy do produkcji wodoru / M. Sobański, M. Jasiński, J. Mizeraczyk Microwave plasma module forhydrogen production 95 Analiza relaksacji dielektrycznej w nanokompozycie PET/CNT / J. Subocz, M. Zenker Analysis dielectric relaxation in nanocomposite PET/CNT 97 Wpływ dodatku surfaktantu na właściwości elektrochemiczne superkondensatorów / A. Szmaja, B. Szubzda Effect of surfactant on electrochemical properties of supercapacitor 99 Rozwiązanie technologiczne wytwarzania przepustowego izolatora turbogeneratorowego / Z. Świerzyna, G. Paściak, M. Skoczylas, A. Wójcik Technology of bushing for turbo-powergenerator

16 101 Nanokompozyty osadzane metodą rozpylania magnetronowego i ich zastosowania / K. Tadaszak Nanocomposites deposited by reactive magnetron sputtering and their applictaions 103 Energia z odnawialnych źródeł i społeczeństwo - niezbędne zmiany systemowe / S. Talik, A. Bielawska, A. J. Wieczorek Energy from renewable sources and society necessary changes in the system 105 Analiza oddziaływania stopnia zawilgocenia oraz temperatury na parametry schematu zastępczego izolacji papierowo-olejowej wyznaczonego w oparciu o model Cola-Cola / S. Wolny, A. Adamowicz Analysis of the impact of the degree of moisture and temperature on the parameters substitute schema paper-oil insulation on the basis of the Cole-Cole model 107 Wpływ stopnia termicznej degradacji papieru aramidowego na jego własności mechaniczne i elektryczne / S. Wolny, M. Lepich, A. Adamowicz The influence of thermal degradation of aramid paper on the mechanical and electrical properties 109 Modyfikowana polianilina jako materiał termoelektryczny / E. Zawadzka, B. Mazurek Modyfied polyaniline as a thermoelectric material

17 nr Lokalizacja wyładowań niezupełnych w strefach roboczych prac pod napięciem na obiektach WN / W. Krajewski Localization of partial discharges in zones of live - line works on HV objects 29 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera / E. Łukasik, B. Pańczyk, J. Sikora Symbolic integration for Fourier Boundary Element Method 45 Metoda tworzenia modelu ziemskiego pola magnetycznego zoptymalizowanego dla obserwatora orientacji satelity / P. Zagórski Method for creating earth's magnetic field model optimized for satellite attitude observer 57 Metoda klasyfikacji obrazów USG tarczycy z wykorzystaniem indukcji drzew decyzji / Z. Omiotek, A. Burda, W. Wójcik Method for classification of ultrasound thyroid images by decision tree induction 69 Praca elektrociepłowni miejskiej w warunkach awarii katastrofalnej na przykładzie wybranego obiektu dużej mocy / M. Szymanek Operation of a municipal combined heat and power (CHP) in the blackout conditions exemplified by a selected high-power object 83 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją / K. Żyła Analysis of modeling languages dedicated for mobile devices from the user interaction point of view 93 Moment zastępczy silników trakcyjnych / J. Zamojski Replacement torque of traction motors 107 Badania samochodu napędzanego silnikiem FSI - systemem elektronicznego sterowania bezpośrednim wtryskiem benzyny / D. Typańska, Ł. Putz FSI - electronic control of gasoline direct injection system 121 Adaptacyjny układ sterowania LED-ów i diod laserowych / M. Gilewski An adaptive control system of LEDs and laser diodes 129 Rola inspektora ds. bezpieczeństwa laserowego / G. Owczarek, T. Strawiński The role of laser safety oficer 143 Porównanie funkcji oceny segmentacji w kontekście metody redukcji nadsegmentacji obrazów barwnych / J. Smołka, M. Skublewska- Paszkowska Comparison of segmentation quality assessment functions in context of color image over-segmentation reduction method 157 Wykorzystanie filtru cząsteczkowego w problemie identyfikacji układów automatyki / P. Kozierski Employ a particle filter in the identification procedure 171 Architektura mikrosieci do inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych / K. Biernat, K. Nita, S. Wójtowicz An architecture of microgrid intended for systems of electric cart smart charging 185 Wydajność systemów operacyjnych w środowiskach chmurowych / D. Sawicki Operating systems efficiency in cloud environments

18 199 Wibrująca bransoleta jako interfejs dla ludzi niewidomych / W. Gelmuda, A. Kos Vibrating bracelet interface for blind people 207 Przyrząd pomiaru temperatury na podstawie cienkowarstwowych termorezystorów / O. Hotra, O. Boyko Temperature measuring device based on thin film thermoresistors 219 Zastosowanie aproksymacji wielomianowej metodą ważonych najmniejszych kwadratów do punktów kalibracyjnych sensorów wilgotności względnej / J. Majewski, O. Boyko Weighted least-squares polynomial approximation employed to RH sensors calibration points 227 Porównanie elementów brzegowych nieskończonych odwzorowanych i z funkcjami zaniku w mammografii optycznej / M. Pańczyk Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography 241 Implementacja 8-bitowego mikroprocesora "OctaLynx" typu RISC w układzie ASIC / M. Frankiewicz, R. Gał, A Gołda, I. Brzozowski, A. Kos ASIC implementation of high efficiency 8-bit 'OctaLynx' RISC microprocessor PRZEGLĄDY REFERATY OMÓWIENIA SURVEYS REPORTS DISCUSSIONS 257 Napęd bezpośredni w pojazdach samochodowych - przegląd konstrukcji / K. Dąbała, J. Dudziński Direct drive motor vehicles - review of constructions 271 Masa nieresorowana oraz nowe koncepcje technologiczne w napędach bezpośrednich / J. Dudziński Unsprung mass and new technological concepts of direct drives Oprac. BPK

WARSZAWA LIX Zeszyt 256

WARSZAWA LIX Zeszyt 256 WARSZAWA LIX Zeszyt 256 1. T. BURAKOWSKI W. NAPADŁEK A. WO NIAK I. KALMAN SPIS TRE CI CONTENTS Do wiadczalne okre lenie wpływu g sto ci mocy promieniowania laserowego = 1064 nm na efektywno jednoimpulsowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA LIX Zeszyt 259

WARSZAWA LIX Zeszyt 259 WARSZAWA LIX Zeszyt 259 1. M. ZENKER J. SUBOCZ SPIS TRE CI CONTENTS Wp yw zawilgocenia na relaksacj dielektryczn uk adów Nomex-Olej oraz Preszpan-Olej.... The influence of moisture contetnts on the dielectric

Bardziej szczegółowo

Konferencja POOMT 2012

Konferencja POOMT 2012 Konferencja POOMT 2012 Organizatorzy: Instytut Elektrotechniki Politechnika Białostocka Polski Komitet Oświetleniowy Instytut Transportu Samochodowego Spectro Color Komunikat Uprzejmie zawiadamiamy, że

Bardziej szczegółowo

POOMT 2014 VI KONFERENCJA. Promieniowanie Optyczne Oddziaływanie Metrologia Technologie

POOMT 2014 VI KONFERENCJA. Promieniowanie Optyczne Oddziaływanie Metrologia Technologie Organizatorzy: Instytut Elektrotechniki Wojskowa Akademia Techniczna Główny Urząd Miar Polski Komitet Oświetleniowy Politechnika Białostocka Sectro Color POOMT 2014 VI KONFERENCJA Promieniowanie Optyczne

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Nanomateriałów Leon Murawski, Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej POLITECHNIKA GDAŃSKA Centrum Zawansowanych Technologii Pomorze ul. Al. Zwycięstwa 27 80-233

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski CONTENTS Introduction - Tadeusz Sadowski..... 9 I. Innovative

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

SESJA I 20.09.2006 godz. 915, sesja ustna Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne część 1 1. Stefan PARADOWSKI 2.

SESJA I 20.09.2006 godz. 915, sesja ustna Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne część 1 1. Stefan PARADOWSKI 2. SESJA I 20.09.2006 godz. 9 15, sesja ustna Układy wysokonapięciowe i elektroizolacyjne 1. Stefan PARADOWSKI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI W SŁUŻBIE PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO. 2. Zdzisław ŻYCKI NARASTAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA

ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU NAPIĘCIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 89 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W WARUNKACH ZAPADU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO Bartosz DOMINIKOWSKI Krzysztof PACHOLSKI Łukasz WĄS SYSTEM POMIAROWY DO WYZNACZANIA TEMPERATURY UZWOJEŃ SILNIKA ELEKTRYCZNEGO STRESZCZENIE Silniki elektryczne powinny mieć w fazie produkcyjnej przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Automatyka i. Kierunek:

Automatyka i. Kierunek: Kierunek: Automatyka i Robotyka studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Realizacja dozoru budynku na sterowniku PLC. Realization of

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Jerzy PODHAJECKI* Sławomir SZYMANIEC* silnik bezszczotkowy prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Maciej GWOŹDZIEWICZ*, Jan ZAWILAK* jednofazowy silnik indukcyjny, jednofazowy

Bardziej szczegółowo

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active 2011 InfraTec Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active Termografia aktywna a termografia pasywna 1 Termografia pasywna (statyczna): materiał niepoddany działaniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS 7652/NBR/8 Strona/Page 2/46 Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej Thermal stability test Próba stabilności cieplnej

Bardziej szczegółowo

1. 1 3..1. RP R O O WO W O

1. 1 3..1. RP R O O WO W O Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPEKTROFOTOMETRU OPTYCZNEGO DO BADANIA WIDM SYGNAŁÓW OPTYCZNYCH EMITOWANYCH PRZEZ WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W OLEJU IZOLACYJNYM

ZASTOSOWANIE SPEKTROFOTOMETRU OPTYCZNEGO DO BADANIA WIDM SYGNAŁÓW OPTYCZNYCH EMITOWANYCH PRZEZ WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W OLEJU IZOLACYJNYM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 82 Electrical Engineering 2015 Michał KOZIOŁ* ZASTOSOWANIE SPEKTROFOTOMETRU OPTYCZNEGO DO BADANIA WIDM SYGNAŁÓW OPTYCZNYCH EMITOWANYCH PRZEZ WYŁADOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych

Wybrane zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych Wybrane zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych Ryszard Pałka Department of Electrical Engineering West Pomeranian University of Technology Szczecin KETiI Zakres prezentacji 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym.

Ćwiczenie 1. Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Ćwiczenie 1 Symulacja układu napędowego z silnikiem DC i przekształtnikiem obniżającym. Środowisko symulacyjne Symulacja układu napędowego z silnikiem DC wykonana zostanie w oparciu o środowisko symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15

Spis treœci. Spis skrótów... 9. Spis oznaczeñ... 11. Wstêp... 15 Spis treœci Spis skrótów... 9 Spis oznaczeñ... 11 Wstêp... 15 ROZDZIA 1 Strategie w diagnostyce urz¹dzeñ elektroenergetycznych... 17 1.1. Strategie zarz¹dzania eksploatacj¹ urz¹dzeñ elektroenergetycznych...

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY Andrzej PAWLAK ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY STRESZCZENIE W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego,

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości obrotowej

Pomiar prędkości obrotowej 2.3.2. Pomiar prędkości obrotowej Metody: Kontaktowe mechaniczne (prądniczki tachometryczne różnych typów), Bezkontaktowe: optyczne (światło widzialne, podczerwień, laser), elektromagnetyczne (indukcyjne,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO W BADANIACH MAŁYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO W BADANIACH MAŁYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH Jarosław ZADROŻNY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO W BADANIACH MAŁYCH MASZYN ELEKTRYCZNYCH STRESZCZENIE Zakres zastosowania promieniowania optycznego w praktyce badań małych maszyn elektrycznych

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH RDZENI TRANSFORMATORÓW I DŁAWIKÓW DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH RDZENI TRANSFORMATORÓW I DŁAWIKÓW DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW Andrzej BUZE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH RDZENI TRANSFORMATORÓW I DŁAWIKÓW DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW STRESZCZENIE W Zakładzie Trakcji Elektrycznej Instytutu Elektrotechniki prowadzone są systematyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE SPEKTROFOTOMETRÓW ŹRÓDŁA BŁĘDÓW (CZ. 1)

WZORCOWANIE SPEKTROFOTOMETRÓW ŹRÓDŁA BŁĘDÓW (CZ. 1) Jolanta GĘBICKA Agnieszka RĘBECKA Adam ŻÓRAWSKI WZORCOWANIE SPEKTROFOTOMETRÓW ŹRÓDŁA BŁĘDÓW (CZ. 1) STRESZCZENIE Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Ryszard PAŁKA*, Piotr PAPLICKI*, Rafał PIOTUCH*, Marcin WARDACH* maszyna

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO

WPŁYW USZKODZENIA TRANZYSTORA IGBT PRZEKSZTAŁTNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI NA PRACĘ NAPĘDU INDUKCYJNEGO Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 69 Politechniki Wrocławskiej Nr 69 Studia i Materiały Nr 33 2013 Kamil KLIMKOWSKI*, Mateusz DYBKOWSKI* DTC-SVM, DFOC, silnik indukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów: Bugaj Piotr, Chwałek Kamil Temat pracy: ANALIZA GENERATORA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Z POMOCĄ PROGRAMU FLUX 2D. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, prof. AGH Maszyna synchrocznina

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Porada, Katarzyna Strza³ka-Go³uszka LED diody elektroluminescencyjne

Zbigniew Porada, Katarzyna Strza³ka-Go³uszka LED diody elektroluminescencyjne Zbigniew Porada, Katarzyna Strza³ka-Go³uszka LED diody elektroluminescencyjne Sierpieñ 2013 PODRÊCZNIK DLA ELEKTRYKÓW praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Strojnego LED diody elektroluminescencyjne Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI I. Zagadnienia do opracowania. 1. Struktura pasmowa ciał stałych. 2. Klasyfikacja ciał stałych w oparciu o teorię

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K

OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K Jerzy PIETRZYKOWSKI OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K STRESZCZENIE Przedstawiono metodę oceny

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych - przykład asymetrii geometrii promieniowej między stojanem a wirnikiem

Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych - przykład asymetrii geometrii promieniowej między stojanem a wirnikiem BARAŃSKI Marcin Diagnostyka drganiowa trakcyjnych maszyn elektrycznych - przykład asymetrii geometrii promieniowej między stojanem a wirnikiem WSTĘP Występowanie asymetrii promieniowej między stojanem,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu Superkondensatory zasada działania i możliwości zastosowań dr inż. Bronisław Szubzda Co to jest kondensator Jest to układ dwóch

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2015 (105) 113 Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop Politechnika Rzeszowska, Rzeszów ANALIZA PORÓWNAWCZA RÓŻNYCH KONSTRUKCJI MASZYN RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA POPRZEZ JEGO ZASILANIE Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 73/5 49 Zbigniew Szulc, łodzimierz Koczara Politechnika arszawska, arszawa POPRAA EFEKTYNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOEGO Z SILNIKIEM INDUKCYJNYM ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

MASZYNA Z MAGNESAMI O REGULOWANYM WZBUDZENIU WYBRANE WYNIKI PRAC PROJEKTOWYCH

MASZYNA Z MAGNESAMI O REGULOWANYM WZBUDZENIU WYBRANE WYNIKI PRAC PROJEKTOWYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Ryszard PAŁKA*, Piotr PAPLICKI*, Rafał PIOTUCH*, Marcin WARDACH* maszyna

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02) 24.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 22/17 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

APROKSYMACJA CHARAKTERYSTYK RDZENI MAGNETYCZNYCH

APROKSYMACJA CHARAKTERYSTYK RDZENI MAGNETYCZNYCH Andrzej BUZE Andrzej MOKROSIŃSKI Wojciech PSZCZÓŁKOWSKI APROKSYMACJA CHARAKTERYSTYK RDZENI MAGNETYCZNYCH STRESZCZENIE Względnie proste odwzorowanie matematyczne charakterystyk materiałów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'14 Agnieszka BANASZAK, Justyna WTORKIEWICZ Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Przemysław TABAKA Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki ANALIZA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody analizy pierwiastków

Nowoczesne metody analizy pierwiastków Nowoczesne metody analizy pierwiastków Techniki analityczne Chromatograficzne Spektroskopowe Chromatografia jonowa Emisyjne Absorpcyjne Fluoroscencyjne Spektroskopia mas FAES ICP-AES AAS EDAX ICP-MS Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU BARWY ŚWIATŁA W OŚWIETLENIU DROGOWYM NA ROZPOZNAWALNOŚĆ PRZESZKÓD

BADANIE WPŁYWU BARWY ŚWIATŁA W OŚWIETLENIU DROGOWYM NA ROZPOZNAWALNOŚĆ PRZESZKÓD POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Małgorzata GÓRCZEWSKA* Sandra MROCZKOWSKA* Przemysław SKRZYPCZAK* BADANIE WPŁYWU BARWY ŚWIATŁA W OŚWIETLENIU DROGOWYM

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/27 277 Tomasz Zawilak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KLINÓW MAGNETYCZNYCH NA PARAMETRY MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z MAGNESAMI I REGULACJĄ STRUMIENIA

WPŁYW KLINÓW MAGNETYCZNYCH NA PARAMETRY MASZYNY ELEKTRYCZNEJ Z MAGNESAMI I REGULACJĄ STRUMIENIA Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. I 77 Ryszard Pałka, Piotr Paplicki, Marcin Wardach Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WPŁYW KLINÓW MAGNETYCZNYCH NA PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych

Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych Seminarium Termowizja: Projekty badawcze i wdrożenia przemysłowe XXII MSPO Kielce, 02.09.2014 r. Potencjał technologiczny i produkcyjny PCO S.A. w zakresie wytwarzania urządzeń termowizyjnych Jerzy Wiśnioch,

Bardziej szczegółowo

Sesja referatowa IV: Metrologia i sprzęt oświetleniowy. XXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2012 Warszawa 22 23 listopada 2012

Sesja referatowa IV: Metrologia i sprzęt oświetleniowy. XXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2012 Warszawa 22 23 listopada 2012 Sesja referatowa IV: Metrologia i sprzęt oświetleniowy DZIEŃ DOBRY Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki WPROWADZENIE Od kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Grażyna Rudnicka Mariusz Wiśniewski, Dariusz Czułek, Robert Szumski, Piotr Sosinowski Główny Urząd Miar Mapy drogowe EURAMET

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PROCESORA SYGNAŁOWEGO DO STEROWANIA SILNIKIEM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

WYKORZYSTANIE PROCESORA SYGNAŁOWEGO DO STEROWANIA SILNIKIEM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 259 Tomasz Rudnicki, Robert Czerwiński Politechnika Śląska, Gliwice WYKORZYSTANIE PROCESORA SYGNAŁOWEGO DO STEROWANIA SILNIKIEM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 Zbigniew Owczarek* Robert Geryło** OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI

EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 EFEKTYWNOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z WYMIENNIKAMI GRUNTOWYMI Sławomir Kurpaska, Hubert Latała Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0.. 200/2000/20000/ 200000 lux Wykaz urządzeń Lp Nazwa urządzenia 1 Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres 0 200/2000/20000/ 200000 lux 2 Komora klimatyczna Komora jest przeznaczona do badania oporu

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIA PRZEPUSTOWEGO IZOLATORA TURBOGENERATOROWEGO

ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIA PRZEPUSTOWEGO IZOLATORA TURBOGENERATOROWEGO Marek SKOCZYLAS Andrzej WÓJCIK Grzegorz PAŚCIAK Zbigniew ŚWIERZYNA ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIA PRZEPUSTOWEGO IZOLATORA TURBOGENERATOROWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne - Jastrzębska GraŜyna. Spis treści. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów

Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne - Jastrzębska GraŜyna. Spis treści. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne - Jastrzębska GraŜyna Spis treści Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów l. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1. Energetyka konwencjonalna a odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO

BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA NA DYNAMIKĘ SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/007 53 Stanisław Potrawka, Romana Sikora-Iliew AGH, Kraków BADANIE SYMULACYJNE JEDNOFAZOWEJ PRZERWY W ZASILANIU ORAZ PONOWNEGO ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji 7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 58 Politechniki Wrocławskiej Nr 58 Studia i Materiały Nr 25 25 Silnik synchroniczny,rozruch bezpośredni, magnesy trwałe modelowanie polowo-obwodowe

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo