Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II)"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) Condition of the mandibular bone in postmenopausal edentulous women. Part II Ewa Kulikowska-Bielaczyc, Maria Gołębiewska, Ewa Preferansow Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej AM w Białymstoku Kierownik: dr hab. n. med. M. Gołębiewska HASŁA INDEKSOWE: kość żuchwy, menopauza, całkowite braki uzębienia KEY WORDS: mandible, menopause, edentulousness Streszczenie Cel pracy: określenie wpływu obniżonego statusu mineralnego organizmu, wieku i czasu trwania menopauzy na wysokość części zębodołowej żuchwy i grubość istoty zbitej części podstawnej trzonu żuchwy. Materiał i metody: badaniem objęto 69 kobiet po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia, o śr. wieku 67,3 lat. Grupę podzielono na 3 podgrupy zdrową, z osteopenią i z osteoporozą zgodnie z wynikami badań densytometrycznych szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego. Stan kości żuchwy oceniano na zdjęciach pantomograficznych przy pomocy wskaźników IC/IM, PMI i MIC. Wyniki: nie zanotowano istotnych statystycznie zależności między statusem mineralnym organizmu a wartościami wskaźników IC/IM i PMI. Stwierdzona została silnie ujemna korelacja między okresem bezzębia a wskaźnikiem IC/IM. Największe rozwarstwienie istoty zbitej części podstawnej trzonu żuchwy postać C3 wg Klemetti występowało najczęściej w podgrupie z osteoporozą. Wnioski: nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między parametrami gęstościowymi kości kręgosłupa i szyjki kości udowej a stopniem zaniku podłoża kostnego żuchwy. Również wiek i czas trwania menopauzy nie miały wpływu na poziom resorpcji kości żuchwy. Okres trwania bezzębia istotnie wpływał na wysokość części zębodołowej żuchwy. Summary Aim of the study: The aim of the study was to define the influence of the lowered mineral status of the body, age, time after menopause and duration of edentulousness on the height of the alveolar ridge and the thickness of the cortical bone of the basal part of mandible. Material and methods: The study covered 69 women after menopause with total lack of dentition, mean age 67.3 years. On the basis of the results of the densitometric examination of the femoral neck and the lumbar spin, the group was divided into three subgroups: healthy, osteopenic and osteoporotic. The condition of mandibular bone was assessed by means of IC/IM, PMI and MIC indexes. Results: There was no statistically significant relationship between the mineral status of the body and the IC/IM and PMI indexes. Statistically significant negative correlation was found between the duration of edentulousness and IC/IM index. There was no significant correlation between age, time after menopause and the examined indexes. The highest resorption of the cortical bone of the basal part of mandible, C3 according to Klemetti, was most frequently observed in the osteoporotic subgroup. Conclusions: There was no statistically significant correlation between densitometric parameters of the lumbar spine and femoral neck and the level of mandibular atrophy. Age and time after menopause did not affect the level of mandibular bone resorption, either. Duration of edentulousness significantly influenced the height of the alveolar bone. 21

2 E. Kulikowska-Bielaczyc i inni Główną cechą przebudowy wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy, zachodzącej po ekstrakcji zębów jest postępująca redukcja rozmiaru bezzębnego wyrostka. Zanik ten jest najszybszy w ciągu 6 miesięcy do 2 lat po ekstrakcji, ale u wielu osób przebiega w sposób widoczny do końca życia, powodując utratę znacznych ilości kości szczęk. Praktyczne znaczenie postępującej utraty tkanki kostnej leży w fakcie, że protezy ruchome, które mają za zadanie uzupełnić braki usuniętych zębów, zależne są od podłoża kostnego na którym spoczywają pod względem stabilności, retencji, funkcji, estetyki i komfortu użytkowania. Zanik podłoża kostnego, zachodzący po usunięciu zębów jest procesem miejscowym, jednak jego etiopatogeneza związana jest z działaniem na kość czynników miejscowych i ogólnych (1). Celem pracy było określenie wpływu obniżonego statusu mineralnego organizmu na podłoże kostne żuchwy u kobiet po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia oraz określenie wpływu wieku, czasu trwania menopauzy i okresu bezzębia na stopień zaniku części zębodołowej żuchwy oraz na grubość istoty zbitej części podstawnej trzonu żuchwy. Materiał i metody Badaniem objęto 69 kobiet po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia, o śr. wieku 67,3 lat. Grupę podzielono na 3 podgrupy zdrową, z osteopenią i z osteoporozą w zależności od wyniku badania densytometrycznego (BMD) szyjki kości udowej (F) i części lędźwiowej kręgosłupa (L2-L4), w oparciu o kryteria diagnostycznej oceny gęstości masy kostnej wg WHO (2 4). Metodykę wykonania badania densytometrycznego, sposób dokonywania pomiarów radiometrycznych na zdjęciach pantomograficznych oraz metody zastosowane do analizy statystycznej wyników przedstawiono w pracy pt.: Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia. W badanej grupie kobiet z bezzębiem został zebrany wywiad, uwzględniający wiek, czas trwania menopauzy, okres bezzębia, tryb życia, sposób odżywiania. Z badań wykluczono osoby z niska masą ciała, z osteoporozą wtórną i innymi schorzeniami metabolicznymi oraz stosujące hormonalną terapię zastępczą. Badanie kliniczne obejmowało analizę stanu podłoża śluzówkowego i kostnego, ocenione były posiadane uzupełnienia protetyczne. Pacjentki wyraziły pisemną zgodę na udział w badaniach naukowych. Na prowadzone badania uzyskano zgodę Senackiej Komisji ds. Etyki i Nadzoru nad badaniami na Ludziach i Zwierzętach Akademii Medycznej w Białymstoku. Wyniki Badaną grupę, liczącą 69 osób podzielono na 3 podgrupy: podgrupa kobiet zdrowych (IIa) liczyła 24 osoby, z osteopenią (IIb) 23, z osteoporozą (IIc) 22 osoby. Średni wiek pacjentek wynosił odpowiednio 65,6±9,7, 70±6,9 i 66,5±6,9 lat, średni czas menopauzy 16±9,3, 19,6±6, 17,6±8,9. W podgrupie kobiet zdrowych okres bezzębia wynosił 11,1±7,8 roku, w podgrupie z osteopenią 14,2±7,8, z osteoporozą 12,9±8,5 roku (tab. I). Ocena podłoża kostnego żuchwy przy użyciu wskaźnika IC/IM wskazuje na duży stopień zaniku części zębodołowej żuchwy u pacjentek z bezzębiem. Zanik był największy w podgrupie z osteopenią IC/IM=1,484±0,3, podczas gdy w podgrupie kobiet zdrowych i z osteoporozą wartości tego wskaźnika były zbliżone i wynosiły odpowiednio 1,555±0,26 i 1,548±0,24 (ryc. 1). Najniższa wartość wskaźnika PMI, przy pomocy którego oceniano grubość istoty zbitej części podstawnej trzonu żuchwy, odnotowana została w Ryc. 1. Wskaźniki IC/IM i PMI w grupie z bezzębiem. 22 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 1

3 Osteoporoza podłoże kostne podgrupie z osteoporozą 0,388±0,1, w podgrupach osób zdrowych i z osteopenią wartości były zbliżone i wynosiły odpowiednio 0,414±0,1 i 0,410±0,1 (ryc.1). Porównanie zaników podłoża kostnego żuchwy pomiędzy podgrupami obrazują tabele II, III, IV. Różnice te nie były istotne statystycznie. Analizę morfologii śródkostnej powierzchni istoty zbitej części podstawnej trzonu żuchwy przy użyciu wskaźnika MIC według Klemetti obrazuje tabela V. W podgrupie kobiet zdrowych u 24% badanych zanotowano postać C1, podczas gdy w podgrupach z osteopenią i z osteoporozą klasa ta występowała znacznie rzadziej po 4,55%. W podgrupie z osteopenią u 77,27% badanych zanotowano postać C2, u 18,18% C3. Klasy C2 i C3 stwierdzone zostały odpowiednio u 68,18% i 27,27% osób z osteoporozą. Przeprowadzona została analiza zależności między wskaźnikami IC/IM i PMI a wiekiem badanych, T a b e l a I. Ogólna charakterystyka badanych pacjentek Grupa Podgrupa Liczba osób Wiek II Bezzębie Okres menopauzy Okres bezzębia IIa Zdrowe 24 65,6 ± 9,7 16,0 ± 9,3 11,1±7,8 IIb Osteopenia 23 70,0 ± 6,9 19,6 ± 6,0 14,2±7,8 IIc Osteoporoza 22 66,5 ± 6,9 17,6 ± 8,9 12,9±8,5 T a b e l a I I. Porównanie zaników podłoża kostnego żuchwy między podgrupą osób zdrowych i z osteoporozą Badana cecha Zdrowe IIa n=24 Osteoporoza IIc n=22 Poziom istotności IC/IM 1,555 ± 0,26 1,548 ± 0,24 0,92 n.s. PMI 0,414 ± 0,10 0,388 ± 0,10 0,38 n.s. n.s. nieistotne statystycznie. T a b e l a I I I. Porównanie zaników podłoża kostnego żuchwy między podgrupą osób zdrowych i z osteopenią Badana cecha Zdrowe IIa n=24 Osteopenia IIb n=23 Poziom istotności IC/IM 1,555 ± 0,26 1,484 ± 0,30 0,38 n.s. PMI 0,414 ± 0,10 0,410 ± 0,11 0,91 n.s. n.s. nieistotne statystycznie. T a b e l a I V. Porównanie zaników podłoża kostnego żuchwy między podgrupą osób z osteopenią i z osteoporozą Badana cecha Osteopenia IIb n=23 Osteoporoza IIc n=22 Poziom istotności IC/IM 1,484 ± 0,30 1,548 ± 0,24 0,43 n.s. PMI 0,410 ± 0,11 0,388 ± 0,10 0,47 n.s. n.s. nieistotne statystycznie. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 1 23

4 E. Kulikowska-Bielaczyc i inni gęstością mineralną szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego, czasem trwania menopauzy i okresem bezzębia, jak również między wskaźnikami IC/IM i PMI (tab. VI). Stwierdzona została silnie ujemna korelacja między wskaźnikiem IC/IM a okresem bezzębia (r= 0,3316, p=0,005). Nie zanotowano istotnych statystycznie zależności między wskaźnikiem IC/IM a wiekiem badanych, gęstością mineralną szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego, okresem menopauzy i wskaźnikiem PMI. Stwierdzono ujemną korelację między wskaźnikiem PMI a wiekiem kobiet, okresem menopauzy i bezzębia, jednak zależności te nie były istotne statystycznie. Omówienie wyników i dyskusja Zależność między obniżeniem statusu mineralnego organizmu a zanikiem części zębodołowej żuchwy u kobiet po menopauzie nie została jak dotąd jednoznacznie potwierdzona. Niewątpliwie poziom resorpcji części zębodołowej jest wypadkową działania czynników miejscowych i ogólnych, jednak istnieją kontrowersje odnośnie decydującej roli określonej grupy czynników na stopień zaniku kości żuchwy (1, 5, 6, 7). W badaniach własnych wysokość części zębodołowej żuchwy oceniono przy użyciu wskaźnika IC/IM. Różnice w uzyskanych wartościach wskaźnika między podgrupami zdrową, z osteopenią i z osteoporozą u pacjentek z bezzębiem` nie były istotne statystycznie, najniższą wartość zanotowano u pacjentek z osteopenią. Również analiza korelacji między wskaźnikiem IC/IM a wynikami badania densytometrycznego szyjki kości udowej i części lędźwiowej kręgosłupa wskazuje na brak wpływu statusu mineralnego organizmu na wysokość części zębodołowej żuchwy co prawda powyższa korelacja przyjęła wartość dodatnią, jednak nie zanotowano istotności statystycznej uzyskanego wyniku. T a b e l a V. Struktura procentowa MIC w badanych podgrupach Podgrupa C1 C2 C3 Razem Zdrowe (IIa) 24% 72% 4% 100% Osteopenia (IIb) 4,55% 77,27% 18,18% 100% Osteoporoza (IIc) 4,55% 68,18% 27,27% 100% T a b e l a V I. Korelacje między wybranymi cechami a wskaźnikami zaniku podłoża kostnego żuchwy u kobiet z bezzębiem Badana cecha IC/IM PMI r p r p Wiek -0,0113 0,929 n.s. -0,0792 0,531 n.s. BMD F 0,0178 0,887 n.s. 0,2107 0,09 BMD L 0,0789 0,519 n.s. 0,0971 0,428 n.s. Okres menopauzy 0,1386 0,260 n.s. -0,1198 0,331 n.s. Okres bezzębia -0,3316* 0,005* -0,1390 0,255 n.s. IC/IM X X 0,0192 0,875 n.s. PMI 0,0192 0,875 n.s. X X r współczynnik korelacji, * statystycznie istotne, na granicy istotności, n.s. nieistotne statystycznie. 24 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 1

5 Osteoporoza podłoże kostne Wyniki badań własnych są zgodne z doniesieniami Ortmana i wsp. (7) i Klemetti i wsp.(5, 6), którzy co prawda stwierdzili znaczny zanik części zębodołowej żuchwy u bezzębnych kobiet po menopauzie, jednak za główną jego przyczynę uznali czas trwania bezzębia. Jeffcoat (8) uważa, że osteoporoza powoduje większy od fizjologicznego zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego, jednak wpływ ten ma charakter pośredni, związany z wcześniejszą w porównaniu do mężczyzn utratą zębów przez kobiety po menopauzie. Również Kowalczyk i wsp. (9) stwierdzili, że stopień zaniku podłoża kostnego w żuchwie nie zależy od zaawansowania osteoporozy, określanego wskaźnikiem BMD. Odmienne zdanie wyrażają Kribbs i wsp. (10, 11), Hirai i wsp. (12), Habets i wsp. (13) oraz Braas i wsp. (14), którzy uważają osteoporozę za istotny czynnik, prowadzący do znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy. W badaniach własnych wskaźnik IC/IM nie wykazał również istotnej korelacji z wiekiem i okresem menopauzy. Podobne wyniki odnotowali Soikkonen i wsp. (15), Kalk i wsp. (16), Rusiniak i wsp. (17), Gołębiewska (18). Według Mloska (19) na zdjęciu pantomograficznym w warunkach prawidłowych istota zbita w części podstawnej trzonu żuchwy winna tworzyć lity, jednorodny, równoległy lub nieco rozszerzający się ku przodowi zarys. Jej wysokość powinna stanowić około 1/5 wysokości żuchwy na poziomie zębów trzonowych i 1/6 na poziomie zębów przedtrzonowych. W przeprowadzonych badaniach wysokość kości korowej części podstawnej trzonu żuchwy była oceniana przy użyciu wskaźnika PMI według Bensona (20). Podgrupa z osteoporozą wykazała się najniższą wartością PMI, jednak różnice w stosunku do osób zdrowych i z osteopenią nie były istotne statystycznie. Obniżenie statusu mineralnego organizmu nie spowodowało więc istotnego zmniejszenia grubości kości korowej w badanej grupie pacjentek. Potwierdza to analiza korelacji między wskaźnikiem PMI a gęstością mineralną szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego wskaźnik ten korelował słabo dodatnio z wartością BMD F wynik na granicy istotności statystycznej. Uzyskane wyniki są zgodne z opiniami innych autorów. Kribbs (11) i Mohajery i wsp. (21) stwierdzili, że grubość kości korowej zmniejsza się jedynie w miarę starzenia. Klemetti i wsp. (22), którzy zanotowali słabo dodatnią korelację między PMI a wynikami badań densytometrycznych szyjki kości udowej i kręgosłupa lędźwiowego uważają, że PMI może być wskaźnikiem zmian w statusie mineralnym tylko wtedy, gdy w sposób znaczący różni się od średnich wartości dla danej populacji. Horner i wsp. (23) uważają, że ścieńczenie warstwy korowej poniżej 3 mm może być związane z niską masą kostną. Autorzy uważają pomiary radiometryczne za jeden z wielu elementów diagnostyki osteopenii i osteoporozy mogą one być użyteczne jako sposób oceny ryzyka tych schorzeń w połączeniu z innymi metodami. Podobnego zdania są Kribbs (24), White (25) i Devlin (26). W odróżnieniu od wyników takich autorów, jak Bras (14), Taguchi (27), Benson (20), Kribbs (11), którzy zauważyli istotne zmniejszenie wymiarów kości korowej żuchwy postępujące w miarę starzenia, w badanej grupie kobiet nie stwierdzono istotnej zależności między wskaźnikiem PMI a wiekiem. Co prawda wskaźnik ten korelował z wiekiem ujemnie, jednak wyniki nie były istotne statystycznie. Również okres menopauzy oraz czas trwania bezzębia pozostawały bez wpływu na wartość omawianego wskaźnika. Analiza morfologii śródkostnej powierzchni części podstawnej trzonu żuchwy przy użyciu wskaźnika MIC wg Klemetti (28) wykazała, że najczęściej występującą postacią tego wskaźnika była klasa C2, stwierdzona u 77,27% badanych kobiet. Klasa C3, która obrazuje najbardziej zaawansowaną resorpcję, występowała częściej w podgrupie z osteoporozą, w porównaniu do podgrup z osteopenią i zdrowych. Wynik ten może sugerować wpływ gęstości mineralnej kośćca na morfologię śródkostnej powierzchni istoty zbitej części podstawnej trzonu żuchwy. Wnioski 1. Nie stwierdzono zależności między obniżeniem statusu mineralnego organizmu a wysokością części zębodołowej żuchwy i grubością istoty zbitej części podstawnej trzonu żuchwy u bezzębnych kobiet po menopauzie. W podgrupie z osteoporozą stwierdzono największą resorpcję istoty zbitej. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 1 25

6 E. Kulikowska-Bielaczyc i inni 2. Wiek i czas trwania menopauzy pozostały bez wpływu na stopień zaniku podłoża kostnego żuchwy w badanej grupie kobiet z bezzębiem. 3. Okres trwania bezzębia wpływał istotnie na wysokość części zębodołowej żuchwy. Piśmiennictwo 1. Atwood D. A.: Bone loss of edentulous alveolar ridges. J. Periodont., (Spec. Issue) 1979, 50, Badurski J., Sawicki A., Boczoń S.: Osteoporoza. Osteoprint, wyd. II, Białystok, Dao T. T., Anderson J. D., Zarb G. A.: Osteoporosis: a risk factor for osseointegration of dental implant. Int. J. And Maxillof. Impl., 1993, 8, Grodstein F., Colditz G. A., Stampfer M. J.: Post-menopausal hormone use and tooth loss: a prospective study. JADA 1996, 127, Klemetti E., Vainio P., Lassila V., Alhava E.: Trabecular bone mineral density of mandible and alveolar height in postmenopausal women. Scand. J. Dent. Res., 1993, 101, Klemetti E., Vainio P.: Effect of bone mineral density in skeleton and mandible on extraction of teeth and clinical alveolar height. J. Prosthet. Dent., 1993, 69, Ortman L. F., Hausmann E., Dunford R. G.: Skeletal osteopenia and residual ridge resorption. J. Prosthet. Dent., 1989, 61, Jeffcoat M. K.: Osteoporosis: a possible modifying factor in oral bone loss. Ann. Periodontol., 1998, 3, 1, Kowalczyk R., Bohatyrewicz A., Kowalik P.: Radiologiczne objawy osteoporozy w żuchwie. Czas. Stomat., 1997, 6, Kribbs P. J., Chesnut III Ch. C., Ott S. M., Kilco yne R. F.: Relationships between mandibular and skeletal bone in an osteoporotic population. J. Prosthet. Dent., 1989, 62, Kribbs P. J., Chesnut III Ch. C., Ott S. M., Kilcoyne R. F.: Relationships between mandibular and skeletal bone in a population of normal women. J. Prosthet. Dent., 1990, 63, Hirai T., Ishijima T., Hashikawa Y., Yajima T.: Osteoporosis and reduction of residual ridge in edentulous patients. J. Prosthet. Dent., 1993, 69, Habets L. L. M. H., Bras J., Borgmeyer-Hoelen A. M. M. J.: Mandibular atrophy and metabolic bone loss. Endocrinology, radiology and histomorphometry. Int. J. Oral Maxillofac. Surg., 1988, 17, Bras J., Van Ooij C. P., Duns J. Y., Wansink H. M., Driessen R. M., Van der Akker H. P.: Mandibular atrophy and metabolic bone loss. A radiologic analysis of 126 edentulous patients. Int. J. Oral Surg., 1983, 12, Soikkonen K., Ainamo A., Xie Q.: Height of the residual ridge and radiographic appearance of bony structure in the jaws of clinically edentulous elderly people. J. Oral Rehabil., 1996, 23, Kalk W., De Baat C.: some factors connected with alveolar bone resorption. J. Dent., 1989, 17, Rusiniak-Kubik K., Markiewicz H., Spiechowicz E., Mierzwińska E., Kubani M., Szczyrek P., Sawicki A.: Badania kliniczne i radiologiczne manifestacji objawów osteoporozy w obrębie układu stomatognatycznego. Prot. Stom., 1998, 2, Gołębiewska M: Badania przyczyn zaników podłoża kostnego bezzębnej żuchwy u kobiet po menopauzie. Rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna w Białymstoku, Mlosek K.: W sprawie diagnostyki radiologicznej osteoporosis przede wszystkim obszaru twarzoczaszki. Pol. Przeg. Rad., 1989, 53, Benson B. W., Prihoda T. J., Glass B. J.: Variations in adult cortical bone mass as measured by a panoramic mandibular index. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 1991, 71, Mohajery M., Brooks S. L.: Oral radiographs in the detection of early signs of osteoprosis. Oral Surg. Oral Med. Oral. Pathol., 1992, 73, Klemetti E., Kolmakov S., Heiskanen P., Vainio P., Lassila V.: Panoramic mandibular index and bone mineral densities in postmenopausal women. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 1993, 75, Horner K., Devlin H., Harvey L.: Detecting patients with low skeletal bone mass. J. Dent., 2002, 30, 4, Kribbs P.: Comparison of mandibular bone in normal and osteoporotic women. J. Prosthet. Dent., 1990, 63, White S.C.: Oral radiographic predictors of osteoporosis. Dentomaxillofacial Rad., 2002, 31, 2, Devlin H., Horner K.: Mandibular radiomorphometric indices in the diagnosis of reduced skeletal bone mineral density. Osteoporosis Int., 2002, 13, 5, Taguchi A., Tanimoto K., Suei Y., Wada T.: Tooth loss and mandibular osteopenia. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 1995, 79, Klemetti E., Kolmakov E., Kröger H.: Pantomography in assessment of the osteoporosis risk group. Scand. J. Dent. Res., 1994, 102, Zaakceptowano do druku: 7.IX.2006 r. Adres autorów: Białystok, ul. M. C.Skłodowskiej 24a. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2007, LVII, 1

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 13-20 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) Condition of the mandibular bone in postmenopausal women with partial

Bardziej szczegółowo

Stan uzębienia u kobiet z chorobami przyzębia i obniżoną gęstością mineralną kośćca*

Stan uzębienia u kobiet z chorobami przyzębia i obniżoną gęstością mineralną kośćca* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 12 Stan uzębienia u kobiet z chorobami przyzębia i obniżoną gęstością mineralną kośćca* Assessment of dentition in women presenting with periodontal diseases and lowered bone

Bardziej szczegółowo

Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba oraz odbudowanego protetycznie zależna od płci i wieku

Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba oraz odbudowanego protetycznie zależna od płci i wieku Czas. Stomatol., 2010, 63, 9, 562-571 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Gęstość optyczna kości wyrostka zębodołowego w miejscu brakującego zęba oraz odbudowanego protetycznie zależna

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku

Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 47-51, 38-42 Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku An attempt at the mandible bone core augmentation with osseous

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie badań morfometrycznych do oceny ważnych klinicznie parametrów morfologicznych żuchwy*

Zastosowanie badań morfometrycznych do oceny ważnych klinicznie parametrów morfologicznych żuchwy* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Zastosowanie badań morfometrycznych do oceny ważnych klinicznie parametrów morfologicznych żuchwy* The use of morphometric examinations in the evaluation of clinically important

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 91-96 www.prot.stomat.net Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I Diagnostics and prosthetic treatment planning

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu przyzębia pacjentek z obniżoną gęstością mineralną kośćca*

Analiza stanu przyzębia pacjentek z obniżoną gęstością mineralną kośćca* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Analiza stanu przyzębia pacjentek z obniżoną gęstością mineralną kośćca* The analysis of the periodontal status in females with various bone mineral density Ewa Bałczewska

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 4, 239-245 www.prot.stomat.net Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą Diagnostics and prosthetic treatment planning in edentulous

Bardziej szczegółowo

Badania resorpcji podłoża protetycznego, stanu narządu żucia oraz potrzeb leczniczych pacjentek z osteoporozą*

Badania resorpcji podłoża protetycznego, stanu narządu żucia oraz potrzeb leczniczych pacjentek z osteoporozą* PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 6, 408-418 Badania resorpcji podłoża protetycznego, stanu narządu żucia oraz potrzeb leczniczych pacjentek z osteoporozą* The survey on the prosthetic foundation resorption,

Bardziej szczegółowo

Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia

Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 6, 403-407 Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia Standards of contemporary diagnosis and treatment

Bardziej szczegółowo

Ocena nasilenia objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami uzębienia

Ocena nasilenia objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami uzębienia PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 267-273 Ocena nasilenia objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami uzębienia Prevalence of temporomandibular disorders and masticatory system

Bardziej szczegółowo

Wpływ statusu estrogenowego na tkankę kostną szczęki i żuchwy przegląd piśmiennictwa

Wpływ statusu estrogenowego na tkankę kostną szczęki i żuchwy przegląd piśmiennictwa prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2011, 48, 1, 67 73 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Agnieszka Srebrzyńska-Witek, Rafał Koszowski Wpływ statusu estrogenowego

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu uzębienia u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą typu 1 i typu 2*

Ocena stanu uzębienia u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą typu 1 i typu 2* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 4, 242-248 Ocena stanu uzębienia u pacjentów z niewyrównaną cukrzycą typu 1 i typu 2* Assessment of dentition in patients with uncontrolled diabetes type 1 and type 2 Ewa

Bardziej szczegółowo

Próba oceny położenia otworu żuchwowego i bródkowego na podstawie analizy cyfrowych zdjęć pantomograficznych

Próba oceny położenia otworu żuchwowego i bródkowego na podstawie analizy cyfrowych zdjęć pantomograficznych PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2008, 45, 1, 21 28 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association PIOTR WYCHOWAŃSKI 1, PAWEŁ NIECKULA

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie*

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 479-483 Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* Immediate overdenture retained on implants in the mandible Piotr Stendera, Piotr Grochowski Ze Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro X-ray digital analysis of lesions in the cortical bone of the mandibular body

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013 Małgorzata Podbielska 1, Krzysztof Sokołowski 2, Maria Sokołowska 3 1 Wydział Fizjoterapii. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES

PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES www.kcm.pl PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES 1 1 2 1 1,2 Domagała M., Trybulec B., Osieleniec J., Jewiarz J.,

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz

Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz Abstrakty przedstawiane w czasie dorocznego kongresu American Society of Bone and Mineral Research 2015 (Seattle, USA) Znaczenie upadków 2 prace Wpływ leków 2 prace Ocena

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE

Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE Zespół policystycznych jajników występuje u 5-10% kobiet w wieku rozrodczym.

Bardziej szczegółowo

Results: The study found that among respondents using only. Conclusion: The study revealed a significantly lower oral

Results: The study found that among respondents using only. Conclusion: The study revealed a significantly lower oral Pomeranian J Life Sci 7;6():56-6 Status i potrzeby leczenia protetycznego braków zębowych u osób w wieku 65 7 lat w województwie zachodniopomorskim w zależności od źródła finansowania* Comparing prosthetic

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego*

Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 5, 325-330 Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego* Analysis of protrusive mandibular movement

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FITOESTROGENÓW NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI (BMD ŻUCHWY, KRĘGOSŁUPA, KOŚCI UDOWEJ)*

WPŁYW FITOESTROGENÓW NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI (BMD ŻUCHWY, KRĘGOSŁUPA, KOŚCI UDOWEJ)* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 642 646 Mansur Rahnama, Jadwiga Błoniarz, Stanisław Zaręba, Wojciech Świątkowski WPŁYW FITOESTROGENÓW NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI ( ŻUCHWY, KRĘGOSŁUPA, KOŚCI

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Densitometric test in differential diagnosis of short stature children *

Densitometric test in differential diagnosis of short stature children * Przegląd Antropologiczny Anthropological Review Vol 62, pp. 49 55 (1999) Densitometric test in differential diagnosis of short stature children * Grażyna Łysoń-Wojciechowska 1, Tomasz Romer 1, Waldemar

Bardziej szczegółowo

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 312-316 Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku Mini implants a simple way out of a difficult situation: A case report Marek

Bardziej szczegółowo

Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej

Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej Evaluation of interdental spacing in patients with shortened

Bardziej szczegółowo

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach

Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 263-268 Obserwacje kliniczne mostów osadzonych na zębach naturalnych i implantach oraz wyłącznie na implantach Clinical observations of bridges fixed on natural teeth and

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w osteoporozie. skrócona wersja

Zasady postępowania w osteoporozie. skrócona wersja Zasady postępowania w osteoporozie skrócona wersja Zasady postępowania w osteoporozie skrócona wersja 1 U kogo wykonywać badania w kierunku osteoporozy? Badania w kierunku osteoporozy należy wykonać u

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 6, 483-488 www.prot.stomat.net Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku Use of conical telescopic crowns in a

Bardziej szczegółowo

Rozwój układu stomatognatycznego oraz jego diagnostyka w aspekcie leczenia protetycznego pacjentów młodocianych

Rozwój układu stomatognatycznego oraz jego diagnostyka w aspekcie leczenia protetycznego pacjentów młodocianych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 5, 400-407 Rozwój układu stomatognatycznego oraz jego diagnostyka w aspekcie leczenia protetycznego pacjentów młodocianych Development of stomatognathic

Bardziej szczegółowo

Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA. Wskazania do badania radiologicznego

Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA. Wskazania do badania radiologicznego Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA Wskazania do badania radiologicznego 1. Diagnostyka złamań kręgosłupa 2. Weryfikacja skuteczności leczenia 3. Diagnostyka schorzeń i zespołów bólowych

Bardziej szczegółowo

"Postępowanie lecznicze w osteoporozie" Cz. II. Maria Rell-Bakalarska Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej

Postępowanie lecznicze w osteoporozie Cz. II. Maria Rell-Bakalarska Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej "Postępowanie lecznicze w osteoporozie" Cz. II Maria Rell-Bakalarska Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej 15 Nasze najlepsze bo Mówi się często, że największym przekleństwem Polaków jest nadmiar

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION PRZEGL EPIDEMIOL 212; 66: 133-138 Zdrowie publiczne Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Magdalena Wochna-Sobańska PROBLEMY ZDROWOTNE JAMY USTNEJ 35-44-LETNICH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 4, 276-280 Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku Combined Orthodontic and Prosthetic Treatment in Severe Oligodontia:

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

8. Streszczenie/Abstract

8. Streszczenie/Abstract 8. Streszczenie/Abstract Streszczenie Wstęp Wykorzystywanie badań nad jakością życia, służy rozwojowi nowej wiedzy, przedstawiającej nowatorskie podejście do pacjenta chorego. To stanowić może jedną ze

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 1, 2227 www.prot.stomat.net Streszczenie Odbudowa łuków zębowych u pacjentów z bezzębną szczęką za pomocą stałych uzupełnień protetycznych opartych na śródkostnych implantach

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH W POPULACJI KOBIET W WIEKU POWYŻEJ 50 LAT ANALIZA WSKAŹNIKÓW FRAX BMI I FRAX BMD

OCENA RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH W POPULACJI KOBIET W WIEKU POWYŻEJ 50 LAT ANALIZA WSKAŹNIKÓW FRAX BMI I FRAX BMD Medycyna Pracy 2013;64(3) Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Cezary Strugała 1 Wojciech Sobala 2 Zuzanna Szubert 2 Wojciech Hanke 2 http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0028

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Ocena parametrów morfologicznych twarzoczaszki u osób bezzębnych podczas wymiany protez całkowitych

Ocena parametrów morfologicznych twarzoczaszki u osób bezzębnych podczas wymiany protez całkowitych PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 227-234 Ocena parametrów morfologicznych twarzoczaszki u osób bezzębnych podczas wymiany protez całkowitych The evaluation of craniofacial morphology parameters at edentulous

Bardziej szczegółowo

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Evaluation of occlusal contacts in patients with single tooth loss preliminary report Katedra Protetyki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian gęstości optycznej nakładkowych przeszczepów kości własnopochodnej z bródki zastosowanych dla zmiany cech podłoża protetycznego*

Ocena zmian gęstości optycznej nakładkowych przeszczepów kości własnopochodnej z bródki zastosowanych dla zmiany cech podłoża protetycznego* PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 6, 436-443 Ocena zmian gęstości optycznej nakładkowych przeszczepów kości własnopochodnej z bródki zastosowanych dla zmiany cech podłoża protetycznego* Densitometric evaluation

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku Leczenie implantoprotetyczne atroficznej żuchwy opis przypadku The application of implants in treating edentulousness in patients with advanced bone atrophy Autor _ Krzysztof Caruk Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Retencja protez typu overdenture wspartych na koronach teleskopowych

Retencja protez typu overdenture wspartych na koronach teleskopowych PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 1, 41-48 www.prot.stomat.net Retencja protez typu overdenture wspartych na koronach teleskopowych Retention of overdentures supported on telescopic crowns Anna Kochanek-Leśniewska,

Bardziej szczegółowo

Analiza braków uzębienia oraz liczby zachowanych zębów u pacjentów po zawale serca leczonych pierwotną angioplastyką

Analiza braków uzębienia oraz liczby zachowanych zębów u pacjentów po zawale serca leczonych pierwotną angioplastyką PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 6, 417-424 www.prot.stomat.net Analiza braków uzębienia oraz liczby zachowanych zębów u pacjentów po zawale serca leczonych pierwotną angioplastyką The analysis of teeth

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi.

Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi. Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu Zapytanie: FLIEGER RAFAŁ Lista publikacji Autorzy: Rafał Flieger, Paweł Lewandowski. Tytuł: Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi.

Bardziej szczegółowo

BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE

BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE SZPICZAKA MNOGIEGO Bartosz Białczyk Ośrodek Diagnostyki, Terapii i Telemedycyny KSS im. Jana Pawła II Szpiczak mnogi multiple

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI

NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI MODERN DENTAL RECONSTRUCTIVE METHODS FOR GERIATRIC PATIENTS WITH EDENTULOUS MANDIBLE AND MAXILLA Ryszard

Bardziej szczegółowo

Ocena częstości występowania oraz wymiarów kanału przysiecznego żuchwy aspekty w planowaniu leczenia implantologicznego

Ocena częstości występowania oraz wymiarów kanału przysiecznego żuchwy aspekty w planowaniu leczenia implantologicznego PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 21, 2, 2, 1 18 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Marcin Adamiec 1, A D, Aleksandra Michalska 1, A D, Piotr Wesołowski 2,

Bardziej szczegółowo

Monika Weber-Dubaniewicz 1, Zdzisław Bereznowski 1, Anna Kędzia 2, Jolanta Ochocińska 3

Monika Weber-Dubaniewicz 1, Zdzisław Bereznowski 1, Anna Kędzia 2, Jolanta Ochocińska 3 PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 5, 339-343 Stężenie białka całkowitego, immunoglobuliny A (IgA,) laktoferyny i lizozymu w ślinie użytkowników akrylowych protez ruchomych z objawami stomatopatii protetycznej

Bardziej szczegółowo

Problem: Problem: U kogo i kiedy prowadzić badania przesiewowe w kierunku osteoporozy?

Problem: Problem: U kogo i kiedy prowadzić badania przesiewowe w kierunku osteoporozy? List został zamieszczony na stronach internetowych: - Polskiej Fundacji Osteoporozy - Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporozy - Polskiego Towarzystwa Osteoartrologicznego Zwracamy się do wszystkich środowisk

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia:

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia: Kwalifikacja do leczenia osteoporozy i kosztoefektywność leczenia osteoporozy w Polsce, polska wersja FRAX konferencja okrągłego stołu podczas IV Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MES PROCESU ZROSTU UKŁADU ŻUCHWA - PRZESZCZEP PRZY ZASTOSOWANIU IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH POD ODBUDOWĘ UZĘBIENIA

ANALIZA MES PROCESU ZROSTU UKŁADU ŻUCHWA - PRZESZCZEP PRZY ZASTOSOWANIU IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH POD ODBUDOWĘ UZĘBIENIA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 10/2016 25 Magdalena KROMKA-SZYDEK 1, Justyna MIODOWSKA 1 1 Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Stosowanej ANALIZA MES PROCESU ZROSTU UKŁADU ŻUCHWA - PRZESZCZEP

Bardziej szczegółowo

Zakotwienie absolutne z użyciem mikroimplantu ortodontycznego w żuchwie w leczeniu retencji górnego kła*

Zakotwienie absolutne z użyciem mikroimplantu ortodontycznego w żuchwie w leczeniu retencji górnego kła* Czas. Stomatol., 2007, LX, 9, 611-616 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Zakotwienie absolutne z użyciem mikroimplantu ortodontycznego w żuchwie w leczeniu retencji górnego kła* Absolute

Bardziej szczegółowo

Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader

Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, 367-373 Leczenie implanto-protetyczne z zastosowaniem wszczepów systemu Leader Implanto-prosthetic treatment by means of leader system Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Tomasz

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ANALIZA MES IMPLANTU STOMATOLOGICZNEGO POD ODBUDOWĘ UZĘBIENIA

MODELOWANIE I ANALIZA MES IMPLANTU STOMATOLOGICZNEGO POD ODBUDOWĘ UZĘBIENIA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 67 Katarzyna KUTRZUBA, Magdalena KROMKA-SZYDEK, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Kraków MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników ogólnoustrojowych na wyniki leczenia implantoprotetycznego

Wpływ czynników ogólnoustrojowych na wyniki leczenia implantoprotetycznego PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 6, 391-396 Wpływ czynników ogólnoustrojowych na wyniki leczenia implantoprotetycznego The influence of systemic factors on the implanto-prosthetic treatment Elżbieta Mierzwińska-Nastalska,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Saran¹, Krzysztof Metera², Agnieszka Maruszewska¹, Beata Kasprzyk-Kościk¹

Tomasz Saran¹, Krzysztof Metera², Agnieszka Maruszewska¹, Beata Kasprzyk-Kościk¹ PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE Aluna Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym The assessment

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKU ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaanga owanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Niektóre aspekty terapii protetycznej u mężczyzn z cukrzycą i osteoporozą

Niektóre aspekty terapii protetycznej u mężczyzn z cukrzycą i osteoporozą PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 27-33 Niektóre aspekty terapii protetycznej u mężczyzn z cukrzycą i osteoporozą Some aspects of prosthetic rehabilitation in male diabetic patients with osteoporosis Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ELASTYCZNYCH MATERIAŁÓW DO WYŚCIELEŃ PROTEZ RUCHOMYCH W LECZENIU BEZZĘBNYCH PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM

ZASTOSOWANIE ELASTYCZNYCH MATERIAŁÓW DO WYŚCIELEŃ PROTEZ RUCHOMYCH W LECZENIU BEZZĘBNYCH PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Nowiny Lekarskie 2009, 78, 3 4, 256 261 RAFAŁ BROŻEK, RYSZARD KOCZOROWSKI ZASTOSOWANIE ELASTYCZNYCH MATERIAŁÓW DO WYŚCIELEŃ PROTEZ RUCHOMYCH W LECZENIU BEZZĘBNYCH PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM THE USE OF

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 5, 400-407 Streszczenie W pracy zostały przedstawione główne przyczyny wskazujące na potrzebę podejmowania leczenia protetycznego pacjentów

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych*

Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 94-101 Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych* Closed bite restorations with implant-supported fixed dentures in elderly patients

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTYWNOŚCI FOSFATAZY ZASADOWEJ I KWAŚNEJ W SUROWICY SZCZURÓW W PRZEBIEGU DOŚWIADCZALNEJ OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ

OCENA AKTYWNOŚCI FOSFATAZY ZASADOWEJ I KWAŚNEJ W SUROWICY SZCZURÓW W PRZEBIEGU DOŚWIADCZALNEJ OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ ROCZN. PZH, 2002, 53, NR 3, 283 291 MANSUR RAHNAMA, WOJCIECH ŚWIĄTKOWSKI, STANISŁAW ZARĘBA 1) OCENA AKTYWNOŚCI FOSFATAZY ZASADOWEJ I KWAŚNEJ W SUROWICY SZCZURÓW W PRZEBIEGU DOŚWIADCZALNEJ OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ

Bardziej szczegółowo

DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI

DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński Kraków 31-501, ul. Kopernika 32, www.kcm.pl tel. 12 430 00 00 DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI Informacje dla pacjentów Oferta Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Joanna Kobosko, Edyta Piłka, Agnieszka Pankowska, Henryk Skarżyński STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

The presence and degree of development of third molar buds in patients aged 8 18 years...

The presence and degree of development of third molar buds in patients aged 8 18 years... The presence and degree of development of third molar buds in patients aged 8 18 years... Obecność i stopień rozwoju zawiązków trzecich zębów trzonowych u dzieci i młodzieży w wieku 8 18 lat, ocenianych

Bardziej szczegółowo

Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV

Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Stomatologiczne potrzeby lecznicze u osób zakażonych HIV Dental treatment needs of HIV-positive patients Magdalena Choromańska 1, Danuta Waszkiel 2, Alicja Wiercińska-Drapało

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne

Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne PROT. STOM., 2005, LV, 6 Zastosowanie mostów opartych na implantach i zębach u pacjentów z brakami skrzydłowymi doświadczenia własne Using bridges supported on implants and teeth in patients with lateral

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Stan uzębienia i potrzeby lecznicze mężczyzn w wieku 65-74 lata zamieszkałych w Białymstoku

Stan uzębienia i potrzeby lecznicze mężczyzn w wieku 65-74 lata zamieszkałych w Białymstoku Szpak Probl Hig A i Epidemiol wsp. Stan 2012, uzębienia 93(1): i potrzeby 97-104lecznicze mężczyzn w wieku 65-74 lata zamieszkałych w Białymstoku 97 Stan uzębienia i potrzeby lecznicze mężczyzn w wieku

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku

Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 4, 252-258 www.prot.stomat.net Zastosowanie systemu 3D SimPlant oraz Navigator w leczeniu bezzębia w żuchwie opis przypadku Application of 3D SimPlant and Navigator Systems

Bardziej szczegółowo

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku

Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprotetyczne odtworzenie brakującego zęba 21 opis przypadku Implantoprosthetic restoration of missing 21 case study Autor _ Paweł Fràczak Streszczenie: W niniejszej pracy opisano etapy wykonania

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Zasady wdroŝenia absolutnego ryzyka złamaz. amań w algorytmach diagnostyczno-leczniczych

Zasady wdroŝenia absolutnego ryzyka złamaz. amań w algorytmach diagnostyczno-leczniczych Zasady wdroŝenia absolutnego ryzyka złamaz amań w algorytmach diagnostyczno-leczniczych Dr hab. med. Jerzy Przedlacki XVII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne Warszawa-Mi Międzylesie, 20.05.2006 Algorytm

Bardziej szczegółowo

Protezy overdentures wsparte o implanty Osteoplant w trudnych warunkach pola protetycznego

Protezy overdentures wsparte o implanty Osteoplant w trudnych warunkach pola protetycznego PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 2, 119-126 www.prot.stomat.net Protezy overdentures wsparte o implanty Osteoplant w trudnych warunkach pola protetycznego Overdentures supported by Osteoplant implants in

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia złamań osteoporotycznych i ocena 10-letniego ryzyka złamania w populacji kobiet regionu Białystok (BOS-2) algorytmem FRAX WHO

Epidemiologia złamań osteoporotycznych i ocena 10-letniego ryzyka złamania w populacji kobiet regionu Białystok (BOS-2) algorytmem FRAX WHO Osteortrologia/Osteorthrology Artykuł oryginalny/original paper Reumatologia 2008; 46, 2: 72 79 Epidemiologia złamań osteoporotycznych i ocena 10-letniego ryzyka złamania w populacji kobiet regionu Białystok

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń 14 17 czerwiec 2007 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n.

Bardziej szczegółowo