Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology"

Transkrypt

1 Vol. 1/2002 Nr 1 Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zależność gęstości mineralnej kręgosłupa lędźwiowego od wieku, wzrostu i masy ciała u dziewcząt w okresie dojrzewania orrelation of lumbar bone mineral density with age, height and body mass in pubertal girls 1 Ewa Małecka-Tendera, 1 Paweł Matusik, 2 Edward Franek, 3 Katarzyna Klimek 1 Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiej M w Katowicach 2 Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i horób Przemiany Materii Śląskiej M w Katowicach 3 Katedra iologii Molekularnej, iochemii i iofarmacji Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej M w Sosnowcu dres do korespondencji: Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiej M w Katowicach Górnośląskie entrum Zdrowia Dziecka i Matki ul. Medyków 16, Katowice, tel , fax: , Słowa kluczowe: gęstość mineralna kości, kręgosłup lędźwiowy, dziewczęta, pokwitanie Key words: one mineral density, lumbar spine, pubertal girls STRESZZENIE/STRT Wstęp. Tkanka kostna zwiększa swoją masę wraz z rozwojem dziecka, a jej szczytowa wartość przypada na koniec okresu dojrzewania. Pomiary densytometryczne dokonywane w wieku rozwojowym są zawsze odnoszone do wieku i płci badanego, jednak dzieci w tym samym wieku mogą w zależności od wzrostu i masy ciała różnić się rozmiarem kości. Materiał i metody. W pracy zbadano zawartość tkanki kostnej (M) i gęstość mineralną (MD) lędźwiowego odcinka kręgosłupa L2-L4 u 45 zdrowych dziewcząt w średnim wieku 14,4±1,6 lat. Obliczono również objętościową gęstość mineralną (vmd). Zbadano zależność MD, M i vmd od wieku, wzrostu, masy ciała i MI. Wyniki. Wykazano statystycznie istotną zależność M i MD od wieku, wzrostu, masy ciała i MI u dziewcząt. Średnia M wynosiła 40,0±10,8 g, a średnia MD 1,03±0,15g/cm 2. Wykazano również statystycznie istotną zależność vmd od wieku wzrostu, masy ciała i MI u dziewcząt jednak przy niższych współczynnikach korelacji. Średnia wartość vmd wynosiła 0,34±0,04 g/cm 3. Wnioski. Wyniki pracy wskazują na istotną zależność uzyskiwanych wartości densytometrycznych nie tylko od wieku, ale również od wzrostu i masy ciała badanych dzieci. Obliczenie objętościowej MD zmniejsza błąd wynikający z różnicy w wymiarach kości. Introduction. one mass normally increases throughout childhood, reaching peak levels by late adolescence. Measurements of bone mineral density (MD) and bone mineral content (M) in children are adjusted for age and sex but these parameters may not correlate with body size. Material and methods. M and MD of the lumbar spine L2-L4 were estimated by DEX in 45 healthy girls in the mean age of 14.4±1.6 years. Volumetric bone mineral density (vmd) was calculated from the volume of lumbar bodies. MD, M and vmd were correlated with age, height, weight and MI of the girls. Results. Significant correlation with age, height, weight and MI was found for M and MD. Mean M was Vol. 1/2002, Nr 1 9

2 Prace oryginalne Endokrynol. Ped., 2002;1(1): ,0±10,8 g and mean MD was 1.03±0.15g/cm 2. vmd also correlated significantly with age, height, weight and MI but correlation coefficient values for height, weight and MI were lower than those for M and MD. Mean vmd was 0.34±0.04 g/cm 3. onclusion. It is concluded that densitometric data obtained from DEX are much influenced by weight and height of subjects in the same age. alculation of volumetric MD diminishes the erroneous effect of bone size on areal MD. Wstęp Prawidłowy proces wzrastania i dojrzewania człowieka warunkuje, między innymi, uzyskanie odpowiednio wysokiej masy kostnej. Szczytowa masa kostna (PM peak bone mass) jest uzyskiwana pod koniec okresu dojrzewania [1, 2] i podlega wpływowi różnorakich czynników. W świetle ostatnich badań istotną rolę mogą tutaj odgrywać czynniki genetyczne [3, 4] oraz dietetyczne [5-7]. Na kształtowanie PM bezsporny wpływ ma także odpowiednia aktywność fizyczna w wieku rozwojowym [8, 9]. Wielu autorów podkreśla różnice etniczne w wartościach PM [10, 11]. Metodą oceniającą stopień mineralizacji tkanki kostnej jest badanie densytometryczne. Za złoty standard w badaniach densytometrycznych uważa się metodę absorpcjometrii podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego (DEX Dual Energy X ray bsorptiometry), która wykorzystuje lampę rentgenowską emitującą wiązkę o dwóch energiach. Metoda ta pozwala na uzyskanie wysokiej powtarzalności kolejnych pomiarów, a dawka napromieniowania jest niska i nie przekracza 1 mrema. System pozwala na wykonanie pomiaru gęstości kostnej zarówno całego ciała, jak i odcinka lędźwiowego kręgosłupa, szyjki kości udowej, przedramienia i kości piętowej [12, 13]. Uzyskane bezpośrednio wyniki badania densytometrycznego metodą DEX są przedstawiane jako zawartość minerału tkanki kostnej (M bone mineral content) w gramach lub jako gęstość mineralna kości (MD bone mineral density) w g/cm 2 [13]. W sposób pośredni można uzyskać tzw. objętościową gęstość tkanki kostnej (vmd volumetric bone mineral density) w g/cm 3. Można ją obliczyć za pomocą odpowiednich wzorów zakładając, że oceniana struktura kostna jest zbliżona kształtem do brył geometrycznych (np. trzon kręgu do sześcianu, szyjka kości udowej do walca) [14, 15]. Interpretacja wyników badania densytometrycznego metodą DEX u dzieci jest trudna ze względu na zależność bezpośrednio uzyskanych wyników od wielkości badanego kośćca, a więc budowy konstytucjonalnej dziecka. elem pracy była ocena zależności pomiędzy gęstością mineralną tkanki kostnej a parametrami rozwoju fizycznego (wzrost, waga, wskaźnik masy ciała MI) oraz wiekiem w grupie dziewcząt w okresie pokwitaniowym. Materiał i metodyka adaniem objęto grupę 45 dziewcząt w wieku od 10,3 do 17,3 lat (średnio ± 14,4 ± 1,6 SD lat). Zastosowano następujące kryteria włączenia: 1) zgoda dziecka i jego opiekuna prawnego na badanie; 2) brak schorzeń i terapii wpływających na metabolizm tkanki kostnej; 3) wiek kostny ± 1 rok w stosunku do kalendarzowego; 4) dojrzałość płciowa: minimum II stopień wg Tannera. U wszystkich dziewczynek dokonano trzykrotnego pomiaru masy ciała na elektronicznej wadze lekarskiej z dokładnością do ± 100 g oraz wzrostu z dokładnością do 0,5 cm z użyciem dołączonego do wagi przyrządu pomiarowego. Dzieci ważono i mierzono bez butów, w bieliźnie osobistej, a przyrządy pomiarowe przed każdym pomiarem tarowano. Z uzyskanych trzech pomiarów obliczano średnie wartości wysokości i masy ciała, na podstawie których obliczano wskaźnik masy ciała (MI) według wzoru: MI = masa ciała w kg/wysokość ciała w m 2. Dojrzałość płciową określano na podstawie stopnia rozwoju owłosienia płciowego i gruczołów sutkowych. Oceny wieku kostnego dokonywano metodą Greulicha i Pyla. Obu ocen dokonywała za każdym razem ta sama osoba (E.M.T.). U wszystkich badanych dziewcząt wykonano pomiar gęstości masy kostnej metodą absorpcjome- 10

3 Małecka -Tendera E. i inni Zależność gęstości mineralnej kręgosłupa... trii podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego (DEX) przy użyciu aparatu Lunar DPXL. Pomiaru gęstości tkanki kostnej dokonywano w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (L2-L4) w pozycji przednio tylnej i bocznej. Wyniki badania densytometrycznego zostały przedstawione jako zawartość minerału tkanki kostnej (M L2-L4 bone mineral content L2-L4) w gramach oraz jako gęstość mineralna kości (MD L2-L4 bone mineral den- sity L2-L4) w g/cm 2. Obliczono także objętościową gęstość tkanki kostnej (vmd L2-L4 volumetric bone mineral density L2-L4) w g/cm 3, korzystając ze wzoru podanego przez Krogera i wsp. [15]: vmd = MD x 4/(π x w), przy założeniu, że odcinek lędźwiowy kręgosłupa jest walcem, a wartość w jest średnicą podstawy walca. Wszystkie pomiary densytometryczne wykonane zostały w Pracowni Densytometrycznej Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i horób Metabolicznych ŚM przez jedną osobę (E.F.). Zastosowano analizę regresji i korelacji do zbadania zależności między parametrami densytometrycznymi a wzrostem, masą ciała, MI oraz wiekiem badanych dziewcząt. nalizy wykonano przy użyciu profesjonalnego pakietu procedur statystyczno-graficznych STTISTI 5.0 PL. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji ioetycznej przy Śląskiej kademii Medycznej. Wyniki Zawartość tkanki kostnej w odcinku L2-L4 w badanej grupie dziewcząt wynosiła średnio 40,0 Ryc. 1. Proste regresji i korelacje pomiędzy M, MD i vmd odcinka L2-L4 kręgosłupa i masą ciała badanych dziewcząt. Fig. 1. Regression lines and correlations between L2-L4 M, MD and vmd ap spine results and body weight of examined girls. Ryc. 2. Proste regresji i korelacje pomiędzy M, MD i vmd odcinka L2-L4 kręgosłupa i wzrostem badanych dziewcząt. Fig. 2. Regression lines and correlations between L2-L4 M, MD and vmd ap spine results and body height of examined girls. 11

4 Prace oryginalne ± 10,8 g, średnia gęstość mineralna kości 1,03 ± 0,15 g/cm 2, objętościowa gęstość mineralna kości w badanym odcinku kręgosłupa średnio 0,34 ± 0,04 g/cm 3. Masa ciała a wskaźniki densytometryczne odcinka L2-L4 kręgosłupa Wszystkie wskaźniki densytometryczne odcinka L2-L4 kręgosłupa korelowały dodatnio w sposób znamienny statystycznie z masą ciała badanych dziewcząt. M L2-L4 oraz MD L2-L4 korelowały z masą ciała badanych dziewcząt na tym samym poziomie istotności (p < 0,001) przy współczynnikach korelacji r = 0,708 dla M i r = 0,664 dla MD. Objętościowa gęstość mineralna w odcinku L2-L4 (vmd L2-L4) korelowała z masą ciała z najniższą znamiennością (p < 0,01) i z najniższym współczynnikiem korelacji r = 0,454 (ryc. 1). Endokrynol. Ped., 2002;1(1):9-15 Wzrost a wskaźniki densytometryczne odcinka L2-L4 kręgosłupa Obliczone korelacje pomiędzy M i MD a wzrostem badanych dziewcząt były istotne statystycznie (p < 0,0001) przy współczynnikach korelacji odpowiednio r = 0,699 i r = 0,598. Najmniej zależna od wzrostu pozostawała vmd L2-L4, dla której współczynnik korelacji wynosił 0,354 przy poziomie istotności p < 0,01 (ryc. 2). Wskaźnik masy ciała (MI) a wskaźniki densytometryczne odcinka L2-L4 kręgosłupa W korelacji parametrów densytometrycznych z MI najniższy współczynnik korelacji r = 0,321 przy znamienności statystycznej p < 0,01 uzyskano dla vmd L2-L4. Współczynnik korelacji dla M L2-L4 wynosił r = 0,402, a dla MD Ryc. 3. Proste regresji i korelacje pomiędzy M, MD i vmd odcinka L2-L4 kręgosłupa i MI badanych dziewcząt. Fig. 3. Regression lines and correlations between L2-L4 M, MD and vmd ap spine results and MI of examined girls. Ryc. 4. Proste regresji i korelacje pomiędzy M, MD i vmd odcinka L2_L4 kręgosłupa i wiekiem badanych dziewcząt. Fig. 4. Regression lines and correlations between L2-L4 M, MD and vmd ap spine results and the age of examined girls. 12

5 Małecka -Tendera E. i inni Zależność gęstości mineralnej kręgosłupa... L2-L4 r = 0,422, przy poziomie istotności p < 0,001 (ryc. 3). Wiek a wskaźniki densytometryczne odcinka L2-L4 kręgosłupa Wszystkie wskaźniki densytometryczne odcinka L2-L4 kręgosłupa korelowały na tym samym poziomie znamienności statystycznej z wiekiem badanych dziewcząt. Poziom istotności dla wszystkich parametrów wynosił p < 0,001, a współczynniki korelacji były zbliżone: r = 0,492 dla M, r = 0,539 dla MD i r = 0,504 dla vmd (ryc. 4). Dyskusja Postępowaniem diagnostycznym z wyboru w ocenie stopnia mineralizacji tkanki kostnej zarówno u osób dorosłych, jak i w wieku rozwojowym jest badanie DEX [12]. Zawartość minerału kostnego M najsilniej wzrasta w okresie przedpokwitaniowym [16, 17]. Szczytowy przyrost M u dziewcząt jest związany z pierwszą miesiączką i występuje rok później niż szczytowe tempo wzrostu [18, 19, 20]. Następnie obserwuje się wyraźny spadek przyrostu tego parametru [21, 22]. M wykazuje największą zależność od parametrów antropometrycznych [23]. Znamienną korelację M w odcinku L2-L4 ze wskaźnikiem masy ciała MI oraz wskaźnikiem talia biodro WHR w grupie badanych kobiet wykazali Zonenberg i wsp. [24]. Parametrem lepiej oddającym rzeczywisty stan mineralizacji kości jest gęstość mineralna tkanki kostnej MD, wyrażona w g/cm 2. Największy przyrost MD obserwuje się u dziewcząt w okresie od 11 do 14 roku życia (r.ż.), natomiast gwałtownie spada on w okresie od 14 do 15 r.ż., co przypada na około 2-4 rok po pierwszej miesiączce. Po 17 r.ż. roczny przyrost MD przestaje być znamienny statystycznie [22, 25]. W ocenianej grupie dziewcząt bezpośrednio uzyskiwane parametry densytometryczne (M i MD) korelowały z taką samą znamiennością ze wszystkimi ocenianymi parametrami. Uzyskane współczynniki korelacji były niższe dla MD w odniesieniu do masy ciała i wzrostu badanych dziewcząt. Parametrem bardzo użytecznym, zwłaszcza w pediatrii, a wyznaczanym w sposób pośredni jest objętościowa gęstość mineralna tkanki kostnej (vmd) [14, 15]. ezpośredni pomiar vmd jest możliwy tylko za pomocą ilościowej tomografii komputerowej (Quantitative omputed Tomography QT), metody trudno dostępnej i obarczonej 60-krotnie większą dawką ekspozycyjną na promieniowanie rentgenowskie niż metoda DEX [12]. Objętościowa gęstość mineralna tkanki kostnej ma tę zaletę, że w najmniejszym stopniu jest zależna od parametrów antropometrycznych. W swojej pracy Katzman i wsp. wykazali najsilniejszą korelację z parametrami antropometrycznymi dla M; parametr ten osiągał plateau u dziewcząt w wieku 16 lat, MD i vmd korelowały w mniejszym stopniu [26]. Przeprowadzone badanie wykazało najmniejszą zależność objętościowej gęstości mineralnej tkanki kostnej od parametrów antropometrycznych. vmd uzyskiwała najniższe współczynniki korelacji przy najniższej istotności statystycznej w odniesieniu do wykładników rozwoju fizycznego badanych dziewcząt. Stopień korelacji z wiekiem badanych dziewcząt był natomiast zbliżony do wartości uzyskiwanych dla M i MD. Objętościowa gęstość mineralna kości vmd ma największe znaczenie w późniejszym okresie dojrzewania, ponieważ najbardziej wzrasta w okresie od III do V stopnia wg Tannera i w wieku 17 lat dziewczęta osiągają 90-97% vmd swoich matek [17, 18]. Odpowiedni przyrost vmd w tym okresie jest ściśle związany ze stężeniami estradiolu i w dużym stopniu warunkuje uzyskanie prawidłowej szczytowej masy kostnej [25, 27]. W okresie przedpokwitaniowym M nie koreluje ze stężeniami hormonów płciowych [16]. Wydaje się więc, że objętościowa gęstość mineralna kości vmd jest najbardziej przydatna w ocenie stopnia mineralizacji kośćca u młodych dziewcząt. Według aroncelli i wsp. [28] vmd wykazuje także największą przydatność w monitorowaniu skuteczności terapii hormonem wzrostu u dzieci z niedoborem tego hormonu. 13

6 Prace oryginalne Endokrynol. Ped., 2002;1(1):9-15 U dzieci, zwłaszcza w wieku dojrzewania, najczęstszym miejscem pomiarowym jest odcinek L2- L4 kręgosłupa lędźwiowego, ponieważ w tym okresie stwierdza się głównie wzrost szkieletu osiowego i nie występują jeszcze zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa mogące zawyżać uzyskiwane wartości densytometryczne [29]. Wykorzystanie badania DEX odcinka lędźwiowego kręgosłupa do obliczenia vmd jest w tym wieku najdokładniejszą pośrednią metodą oceny rzeczywistej gęstości tkanki kostnej. Wnioski 1. U dziewcząt w wieku pokwitaniowym wszystkie parametry densytometryczne uzyskiwane w badaniu DEX znamiennie korelują z wiekiem, wzrostem i masą ciała oraz wskaźnikiem masy ciała. 2. Objętościowa gęstość tkanki kostnej (vmd) jest najbardziej obiektywnym parametrem oceniającym stopień mineralizacji tkanki kostnej w okresie rozwojowym. 3. Przy interpretacji wyników densytometrii oprócz wieku i płci winno się uwzględniać również wzrost i masę ciała badanych dzieci. PIŚMIENNITWO/REFERENES [1] Matcovic V., Jelic T., Wardlaw G. M. et al.: Timing of peak bone mass in caucasian females and its implication for the prevention of osteoporosis. J. lin. Invest. 1994:93, [2] Rubin K.: Pubertal development and bone. urr Opin Endocrinol Diabetes 2000:7, [3] Magarey. M., oulton T. J.., hatterton. E. et al.: Familial and environmental influences on bone growth from years. cta Paediatr. 1999:88, [4] Soyka L.., Fairfield W. P., Klibanski.: Hormonal determinants and disorders of peak bone mass in children. JE&M 2000: 85, [5] oot. M., Ridder. J., Pols H.. P. et al.: one mineral density in children and adolescents: Relation to puberty, calcium intake, and physical activity. JE&M 1997:82, [6] Johnston.., Miller J. Z., Slemenda. W.: alcium supplementation and increases in bone mineral density in children. N. Engl. J. Med. 1992:327, [7] Weaver. M., Peacock M., Johnston..: dolescent nutrition in the prevention of postmenopausal osteoporosis. JE&M 1999:84, [8] ourtiex D., Lespessailles E., Jaffre. et al.: one mineral acquisition and somatic development in highly trained girl gymnasts. cta Paediatr. 1999:88, [9] Jones G., Dwyer T.: one mass in prepubertal children: gender differences and the role of physical activity and sunlight exposure. JE&M 1998:83, [10. achrach L. K., Hastie T., Wang M..: one mineral acquisition in healthy sian, Hispanic, lack, and aucasian youth: longitudinal study. JE&M 1999:84, [11. Gilsanz V., Roe T. F., Mora S.: hanges in vertebral bone density in black girls and white girls during childhood and puberty. N. Engl. J. Med. 1991:325, [12] Konstantynowicz J., Piotrowska-Jastrzębska J. D.: adania densytometryczne w populacji wieku rozwojowego. Klinika Pediatryczna 1999:2, [13] Marowska J., Prószyńska K.: iochemiczne markery przebudowy kości. [w:] Postępy w diagnostyce i monitorowaniu leczenia metabolicznych schorzeń kostnych. Red. Lorenc R. S., Instytut Pomnik entrum Zdrowia Dziecka Warszawa [14] aroncelli G. I., Saggese G.: ritical ages and stages of puberty in the accumulation of spinal and femoral bone mass: The Validity of one Mass Measurements. Horm. Res. 2000:54, suppl. 1, 2-8. [15] Kroger H., Kotaniemi., Vainio P., lhava E.: one densitometry of the spine and femur in children by dual-energy X-ray absorptiometry. one Miner 1992:17, [16] Lloyd T., Rollings N., ndon M..: Determinants of bone density in young women. I. Relationships among pubertal development, total body bone mass, and total body bone density in premenarchal females. JE&M 1992:75, [17] Magarey. M., oulton T. J.., hatterton. E. et al.: one growth from 11 to 17 years: relationship to growth, gender and changes with pubertal status including timing of menarche. cta Paediatr. 1999:88, [18] Del Rio L., arrascosa., Pons F.: one mineral density of the lumbar spine in white Mediterranean Spanish children and 14

7 Małecka -Tendera E. i inni Zależność gęstości mineralnej kręgosłupa... adolescents: hanges Related to ge, Sex, and Puberty. Pediatr. Res. 1994:35, [19] Glastre., raillon P., David L.: Measurement of bone mineral content of the lumbar spine by dual energy X-Ray absorptiometry in normal children: orrelations with growth parameters. JE&M 1990:70, [20] McKay H.., ailey D.., Mirwald R. L.: Peak bone mineral accrual and age at menarche in adolescent girls: 6-year longitudinal study. J. Pediatr. 1998:133, [21] Molgaard., Thomsen. L., Prentice.: Whole body bone mineral content in healthy children and adolescents. rch. Dis. hild. 1997:76, [22] Theintz G., uchs., Rizzoli R.: Longitudinal monitoring of bone mass accumulation in healthy adolescents: Evidence for a marked reduction after 16 years of age at the levels of lumbar spine and femoral neck in female subjects. JE&M 1992: 75, [23] Molgaard., Thomsen. L., Michaelsen K. F.: Influence of weight, age and puberty on bone size and bone mineral content in healthy children and adolescents. cta Paediatr. 1998:87, [24] Zonenberg., orejszo I., Konstantynowicz J. et al.: adania ilościowe masy kostnej u kobiet przed menopauzą leczonych lewotyroksyną. Endokrynol. Pol. 2001:52, [25] Świątkiewicz V., Świątkiewicz J., Kołtan. et al.: Ocena masy kostnej w populacji dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o badania densytometryczne przedramienia. Przegl. Pediatr. 2001:31, [26] Katzman D. K., achrach L. K., arter D. R., Marcus R.: linical and anthropometric correlates of bone mineral acquisition in healthy adolescent girls. JE&M 1991:73, [27. Dhuper S., Warren M. P., rooks-gunn J., Fox R.: Effects of hormonal status on bone density in adolescent girls. JE&M 1990:71, [28] aroncelli G. I., ertelloni S., eccarelli., Saggese G.: Measurement of volumetric bone mineral density accurately determines degree of lumbar undermineralization in children with growth hormone deficiency. JE&M 1998:83, [29] ass S., Delmas P. D., Pearce G.: The differing tempo of growth in bone size, mass, and density in girls is region-specific. J. lin. Invest. 1999:104,

DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI

DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński Kraków 31-501, ul. Kopernika 32, www.kcm.pl tel. 12 430 00 00 DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI Informacje dla pacjentów Oferta Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

lek. Magdalena Bosak-Prus Ocena profilu oreksyny A i greliny u dzieci niskorosłych.

lek. Magdalena Bosak-Prus Ocena profilu oreksyny A i greliny u dzieci niskorosłych. lek. Magdalena Bosak-Prus Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, młodszy asystent Ocena profilu oreksyny A i greliny

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Golec J. i inni: Jakość kości u dzieci łódzkich w wieku szkolnym określona na podstawie parqametrów badania ultradźwiękowego Vol. 12/2013 Nr 2(43) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Jakość

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 2/2003 Nr 4(5) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Leptyna a gestość mineralna układu kostnego u dzieci po leczeniu choroby nowotworowej Leptin and bone mineral density in children

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY REVIEWS / REVIEWS Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 6/2004 ISSN 0423-104X New ISCD recommendations

Bardziej szczegółowo

Pracownia auksologiczna

Pracownia auksologiczna Pracownia auksologiczna A. Rusińska Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2012 Rozwój biologiczny składa się z nieodwracalnych procesów wzrastania różnicowania

Bardziej szczegółowo

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 r 4(21) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 7-9 lat województwa mazowieckiego Analysis of nutritional status 7-9 years

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Golec J. i inni: Stan zaopatrzenia w witaminę D dzieci z niską masą kostną Vol. 10/2011 Nr 1(34) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stan zaopatrzenia w witaminę D dzieci z niską masą kostną

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 4/2005 Nr 1(10) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Prospektywna ocena gęstości mineralnej kości u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym A prospective evaluation of bone mineral density

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2004 Nr 1(6) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Otyłość, nadwaga i niedobór masy ciała u dzieci śląskich w wieku 7-9 lat Obesity, overweight and thinness in Silesian children 7-9

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 9/2010 Nr 1(30) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Uwarunkowania tempa wzrastania chłopców z somatotropinową niedoczynnością przysadki leczonych hormonem wzrostu The Growth Rate Determinations

Bardziej szczegółowo

Osteoporoza. (skrypt z najważniejszymi informacjami dla studentów nieobecnych na wykładzie)

Osteoporoza. (skrypt z najważniejszymi informacjami dla studentów nieobecnych na wykładzie) 1 Osteoporoza (skrypt z najważniejszymi informacjami dla studentów nieobecnych na wykładzie) 1. Osteoporoza jest chorobą metaboliczną kości, charakteryzująca się zmniejszoną mineralną gęstością kości,

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Smyczyńska J.: Wskaźniki auksologiczne przydatne w diagnostyce dzieci z niedoborem wzrostu i w monitorowaniu skuteczności ich leczenia Vol. 12/2013 Nr 2(43) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zachurzok-Buczyńska A. i inni Wzrost i masa ciała w pierwszych trzech latach życia dzieci... Vol. 2/2003 Nr 1(2) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Wzrost i masa ciała w pierwszych trzech

Bardziej szczegółowo

Tomasz Saran¹, Krzysztof Metera², Agnieszka Maruszewska¹, Beata Kasprzyk-Kościk¹

Tomasz Saran¹, Krzysztof Metera², Agnieszka Maruszewska¹, Beata Kasprzyk-Kościk¹ PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE Aluna Badanie przydatności ćwiczeń profilaktycznych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zapobieganiu utracie mineralnej masy kostnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym The assessment

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 2/2003 Nr 3(4) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wybranych parametrów przemiany lipidowej u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w trakcie leczenia hormonem wzrostu

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Kołodziejczyk H. i inni: Ocena tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej dziewcząt i chłopców z otyłością przed i po leczeniu dietetyczno-rehabilitacyjnym Vol. 10/2011 Nr 3(36) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FITOESTROGENÓW NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI (BMD ŻUCHWY, KRĘGOSŁUPA, KOŚCI UDOWEJ)*

WPŁYW FITOESTROGENÓW NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI (BMD ŻUCHWY, KRĘGOSŁUPA, KOŚCI UDOWEJ)* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 642 646 Mansur Rahnama, Jadwiga Błoniarz, Stanisław Zaręba, Wojciech Świątkowski WPŁYW FITOESTROGENÓW NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI ( ŻUCHWY, KRĘGOSŁUPA, KOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 67 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 67 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 67 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Antropologii Academy of Physical Education, Krakow,

Bardziej szczegółowo

Obecność złamań współistniejących z niską masą kostną stanowi o rozpoznaniu osteoporozy u dzieci

Obecność złamań współistniejących z niską masą kostną stanowi o rozpoznaniu osteoporozy u dzieci P R A C A O R Y G I N A L N A ISSN 1734 3321 Aneta Gawlik 1, Agnieszka Zachurzok-Buczyńska 1, Dorota T. Alli-Balogun 2, Tomasz Gawlik 3, Aleksandra Januszek-Trzciąkowska 1, Ewa Małecka-Tendera 1 1 Klinika

Bardziej szczegółowo

Akceleracja rozwoju i zmiany sekularne cech morfologicznych młodzieży wrocławskiej

Akceleracja rozwoju i zmiany sekularne cech morfologicznych młodzieży wrocławskiej Przegląd Antropologiczny tom 56, z. 1-2, s. 109-113, Poznań 1993 Akceleracja rozwoju i zmiany sekularne cech morfologicznych młodzieży wrocławskiej Zofia Ignasiak, Teresa Sławińska Abstract ACCELERATION

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe w rozpoznawaniu osteoporozy

Badania przesiewowe w rozpoznawaniu osteoporozy Badania przesiewowe w rozpoznawaniu osteoporozy Informacja dla pacjenta Czy powinniśmy wykonywać badania przesiewowe w kierunku osteoporozy? Badania przesiewowe Informacja dla pacjenta Czy powinniśmy wykonywać

Bardziej szczegółowo

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Ryszard Asienkiewicz Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra STRATYFIKACJA SPOŁECZNA RODZICÓW A POZIOM ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO ICH DZIECI

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 1/2002 Nr 1 Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią Evaluation of selected lipid metabolism in children with microsomia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA. Wskazania do badania radiologicznego

Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA. Wskazania do badania radiologicznego Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA Wskazania do badania radiologicznego 1. Diagnostyka złamań kręgosłupa 2. Weryfikacja skuteczności leczenia 3. Diagnostyka schorzeń i zespołów bólowych

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 4/2005 Nr 3(12) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena metod prognozowania wzrostu ostatecznego u chłopców z konstytucjonalnym opóźnieniem wzrastania i dojrzewania Critical evaluation

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Sygnatura: Otrzymano: 2005.11.15 Zaakceptowano:2005.12.20 Wstęp 48 Background: Material/Methods: Results: Conclusions: Key words: PDF file: o r i g i n a l A R T I C L E Quality of bone mineral density

Bardziej szczegółowo

SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ ZAGROŻONA OSTEOPOROZĄ

SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ ZAGROŻONA OSTEOPOROZĄ SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ ZAGROŻONA OSTEOPOROZĄ Test ryzyka osteoporozy umożliwia określenie zagrożenie jej wystąpienia zanim wykonamy badania specjalistyczne. Został opracowany przez IOF (Międzynarodowa Fundacja

Bardziej szczegółowo

PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES

PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES www.kcm.pl PALENIE PAPIEROSÓW JAKO CZYNNIK RYZYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH SMOKING CIGARETTES AS A RISK FACTOR FOR OSTEOPOROTIC FRACTURES 1 1 2 1 1,2 Domagała M., Trybulec B., Osieleniec J., Jewiarz J.,

Bardziej szczegółowo

Przyrost masy kostnej u chorych leczonych w dzieciństwie z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej

Przyrost masy kostnej u chorych leczonych w dzieciństwie z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej Przyrost masy kostnej u chorych leczonych w dzieciństwie z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej 7 Przyrost masy kostnej u chorych leczonych w dzieciństwie z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH

ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Małgorzata Roślak, Henryk Stolarczyk Uniwersytet Łódzki, Łódź ZMIANY MIĘDZYPOKOLENIOWE WYBRANYCH CECH STUDENTEK PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Masa ciała a wskaźniki wagowo-wzrostowe otyłych mężczyzn

Masa ciała a wskaźniki wagowo-wzrostowe otyłych mężczyzn PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w C zęstochowie Kultura Fizyczna 2014, t. XIII, nr 2, s. 167 176 http://dx.doi.org/10.16926/kf.2014.13.11 Karol PILIS *, Michał ZYCH **, Krzysztof STEC **, Anna

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 639 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 639 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 639 SECTIO D 2005 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im.jędrzeja Śniadeckiego, Gdańsk, Polska Jędrzej Śniadecki Academy

Bardziej szczegółowo

Występowanie zaniżonej gęstości kości oraz niedoborów witaminy D i wapnia u młodych kobiet

Występowanie zaniżonej gęstości kości oraz niedoborów witaminy D i wapnia u młodych kobiet PRACA ORYGINALNA ISSN 1734 3321 Anna Kopiczko 1, Joanna Cieplińska 2 1 Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia Katedry Nauk Biomedycznych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 2

Bardziej szczegółowo

Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy

Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Konflikt interesów Wykłady i seminaria dla firmy

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR 22. Spis treści

STUDIA I MONOGRAFIE NR 22. Spis treści STUDIA I MONOGRAFIE NR 22 Spis treści I Wprowadzenie II Materia³ i metody badañ 1 Ogólna charakterystyka próby 2 Badania antropometryczne 3 Próby sprawnoœci motorycznej 4 Ocena postawy cia³a 5 Metody opracowania

Bardziej szczegółowo

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez:

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: 2 Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zubkiewicz-Kucharska A. i inni: Wpływ wybranych czynników Szewczyk na skuteczność L. i inni leczenia Aktywność rhgh opioidowa u dzieci u dziewcząt z somatotropinową z nadczynnością i niedoczynnością przysadki

Bardziej szczegółowo

Porównanie badañ ultradÿwiêkowych z jednoenergetyczn¹ absorpcjometri¹ rentgenowsk¹ w diagnostyce osteoporozy

Porównanie badañ ultradÿwiêkowych z jednoenergetyczn¹ absorpcjometri¹ rentgenowsk¹ w diagnostyce osteoporozy Porównanie badañ ultradÿwiêkowych z jednoenergetyczn¹ absorpcjometri¹ rentgenowsk¹ w diagnostyce osteoporozy Ultrasound examinations in comparison with single X-ray absorptiometry in the diagnostics of

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pytka ¹. 1. Wstęp

Krzysztof Pytka ¹. 1. Wstęp Krzysztof Pytka ¹ Ocena wpływu mobilizacji łopatki na zachowanie się krzywizn kręgosłupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy użyciu urządzenia MORA 4 Generacji. ¹) Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości Joanna Kobosko, Edyta Piłka, Agnieszka Pankowska, Henryk Skarżyński STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI I PRACOWNIA FIZYCZNA C w Gliwicach Gliwice, ul. Konarskiego 22, pokoje 52-54 Regulamin pracowni i organizacja zajęć Sprawozdanie (strona tytułowa, karta pomiarowa)

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Halaba Z. i inni Ocena stanu szkieletu u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 przy użyciu ilościowej metody ultradźwiękowej paliczków dłoni. Badanie pilotażowe Vol. 7/2008 Nr 3(24) Endokrynologia Pediatryczna

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI

LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI ICD-10 E 22.8 Przedwczesne dojrzewanie płciowe

Bardziej szczegółowo

Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sędek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak

Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sędek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak IMiD, Wydawnictwo Aluna Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, XVI, 2 Anna Majcher, Ewelina Witkowska-Sędek, Joanna Bielecka-Jasiocha, Beata Pyrżak Klinika Pediatrii i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz

Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz Abstrakty przedstawiane w czasie dorocznego kongresu American Society of Bone and Mineral Research 2015 (Seattle, USA) Znaczenie upadków 2 prace Wpływ leków 2 prace Ocena

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013 Małgorzata Podbielska 1, Krzysztof Sokołowski 2, Maria Sokołowska 3 1 Wydział Fizjoterapii. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z IWIEŃCA, KAMIENIA I SIWICY (BIAŁORUŚ)

OCENA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z IWIEŃCA, KAMIENIA I SIWICY (BIAŁORUŚ) S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Joanna Rodziewicz-Gruhn Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa OCENA ROZWOJU BIOLOGICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Z IWIEŃCA, KAMIENIA I SIWICY (BIAŁORUŚ)

Bardziej szczegółowo

Densitometric test in differential diagnosis of short stature children *

Densitometric test in differential diagnosis of short stature children * Przegląd Antropologiczny Anthropological Review Vol 62, pp. 49 55 (1999) Densitometric test in differential diagnosis of short stature children * Grażyna Łysoń-Wojciechowska 1, Tomasz Romer 1, Waldemar

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Sportu Powszechnego Zakład: Fitness i Sportów siłowych Trening indywidualny w róŝnych etapach ontogenezy Osoby prowadzące przedmiot: 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 162 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 162 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LI, SUPPL. IV, 162 SECTIO D 2004 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Szczeciński Kriszkoviecas Eugenijus Uniwersytet Wileński, Litwa.

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy

IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy Czwartek 29.09.2016 "Postępy endokrynologii i diabetologii dziecięcej" 8.00-9.00 Rejestracja uczestników 9:00-11:00 Sesja 1 Co nowego w endokrynologii i diabetologii?

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Noczyńska A. i inni: Wpływ urodzeniowej masy ciała oraz masy ciała rodziców na występowanie nadwagi i otyłości u ich dzieci Vol. 13/2014 Nr 1(46) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Wpływ

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, gęstość mineralna kości, osteoporoza, osteopenia

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, gęstość mineralna kości, osteoporoza, osteopenia Akademia Medycyny ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER Otrzymano/Submitted: 03.11.2014 Zaakceptowano/Accepted: 14.11.2014 Gęstość mineralna kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u osób o zróżnicowanym poziomie

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 2 23 JERZY EIDER BEATA BURYTA RAFAŁ BURYTA ROZWÓJ FIZYCZNY DZIECI Z WADAMI POSTAWY I UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM NA TLE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CECHAMI DIELEKTRYCZNYMI A WŁAŚCIWOŚCIAMI CHEMICZNYMI MĄKI

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CECHAMI DIELEKTRYCZNYMI A WŁAŚCIWOŚCIAMI CHEMICZNYMI MĄKI Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CECHAMI DIELEKTRYCZNYMI A WŁAŚCIWOŚCIAMI CHEMICZNYMI MĄKI Deta Łuczycka, Leszek Romański Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2006, 2,

Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2006, 2, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2006, 2, 133 142 Ewa Puszczałowska-Lizis 1, Paweł Lizis 2 Ocena wybranych cech somatycznych oraz parametrów określających stan wysycenia tkanki kostnej

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RODZINNE I ŚRODOWISKOWE WYSOKOŚCI I MASY CIAŁA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE RÓŻNYCH MIAST KIELECCZYZNY

UWARUNKOWANIA RODZINNE I ŚRODOWISKOWE WYSOKOŚCI I MASY CIAŁA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE RÓŻNYCH MIAST KIELECCZYZNY S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Andrzej Jopkiewicz, Monika Zaręba Akademia Świętokrzyska, Kielce UWARUNKOWANIA RODZINNE I ŚRODOWISKOWE WYSOKOŚCI I MASY CIAŁA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKAŁEJ

Bardziej szczegółowo

OKRES DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ - POKWITANIE

OKRES DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ - POKWITANIE OKRES DOJRZAŁOŚCI PŁCIOWEJ - POKWITANIE Co powinno zostać w mojej pamięci po wykładzie Symptomy pokwitania Mechanizm pokwitania Znajomość pojęć: adrenarche, gonadarche, przedwczesne pokwitanie płciowe

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - ARTYKUŁ ORYGINALNY / ORIGINAL ARTICLE Zaangażowanie Autorów A Przygotowanie projektu badawczego B Zbieranie danych C Analiza statystyczna D Interpretacja danych E Przygotowanie manuskryptu F

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim

Charakterystyka wskaźnika smukłości dzieci i młodzieży w wieku lat uprawiających różne dyscypliny sportu w województwie lubuskim ROZDZIAŁ XIV 1 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Biologiczny University of Zielona Góra, Faculty of Biological Sciences 2 Gimnazjum nr1 w Zielonej Górze Gymnasium No.1 in Zielona Góra 3 Uniwersytet Zielonogórski,

Bardziej szczegółowo

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Definicje: Pojęciami związanymi z metodami diagnozowania procesów i oceny ich bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny 2. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 3. Zmienne losowe 4. Populacje i próby danych 5. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 6. Test t 7. Test

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Zasady wdroŝenia absolutnego ryzyka złamaz. amań w algorytmach diagnostyczno-leczniczych

Zasady wdroŝenia absolutnego ryzyka złamaz. amań w algorytmach diagnostyczno-leczniczych Zasady wdroŝenia absolutnego ryzyka złamaz amań w algorytmach diagnostyczno-leczniczych Dr hab. med. Jerzy Przedlacki XVII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne Warszawa-Mi Międzylesie, 20.05.2006 Algorytm

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zaburzenie równowagi energetycznej

Zaburzenie równowagi energetycznej Otyłość dzieci i młodzieży czy można jej zapobiec? Dr n. med. Andrea Horvath Dr n. med. Piotr Dziechciarz Klinika Pediatrii WUM Zaburzenie równowagi energetycznej wyrażonej nadmiernym odkładaniem tkanki

Bardziej szczegółowo

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych Warszawa, 15.06.2015 Rekomendacje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO) dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych, skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom;

Bardziej szczegółowo

Budowa somatyczna młodych wioślarzy i wioślarek polskich

Budowa somatyczna młodych wioślarzy i wioślarek polskich PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: KULTURA FIZYCZNA z. VI, 2005 Justyna Forjasz Budowa somatyczna młodych wioślarzy i wioślarek polskich Słowa kluczowe: budowa somatyczna, wioślarstwo,

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

Trendy w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży z Rzeszowa w dwudziestopięcioleciu 1978 2004

Trendy w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży z Rzeszowa w dwudziestopięcioleciu 1978 2004 Wydawnictwo UR 2009 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 3, 239 250 Anna Radochońska 1, Lidia Perenc 2 Trendy w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży z Rzeszowa w

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Proporcje ciała dziewcząt z niedoborem wzrostu i dziewcząt zdrowych w okresie pokwitania

Proporcje ciała dziewcząt z niedoborem wzrostu i dziewcząt zdrowych w okresie pokwitania PRACE ORYGINALNE / Original articles Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 2011, 17, 3, xx-xx ISSN 2081-237X Proporcje ciała dziewcząt z niedoborem wzrostu i dziewcząt zdrowych w okresie pokwitania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawami dozymetrii promieniowania jonizującego. Porównanie własności absorpcyjnych promieniowania

Bardziej szczegółowo

Problem: Problem: U kogo i kiedy prowadzić badania przesiewowe w kierunku osteoporozy?

Problem: Problem: U kogo i kiedy prowadzić badania przesiewowe w kierunku osteoporozy? List został zamieszczony na stronach internetowych: - Polskiej Fundacji Osteoporozy - Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporozy - Polskiego Towarzystwa Osteoartrologicznego Zwracamy się do wszystkich środowisk

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia:

Poniżej prezentuję treść własnego wystąpienia w ramach spotkania okrągłego stołu. Główne punkty wystąpienia: Kwalifikacja do leczenia osteoporozy i kosztoefektywność leczenia osteoporozy w Polsce, polska wersja FRAX konferencja okrągłego stołu podczas IV Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy

Bardziej szczegółowo

Underweight, overweight and obesity in girls at the age of 7-19 years from the Lubelskie Province in the years

Underweight, overweight and obesity in girls at the age of 7-19 years from the Lubelskie Province in the years Prace oryginalne / Original articles Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism 20, 19, 1, 11-17 ISSN 2081-7X Underweight, overweight and obesity in girls at the age of 7-19 years from the Lubelskie

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 2011, 1, str. 50, ISSN 1230-1043 - - - - - POSTAWA CIAŁA A WSKAŹNIKI ANTROPOMETRYCZNE BODY POSTURE AND ANTHROPOMETRIC INDICES Agnieszka Pawlicka-Lisowska, Maciej Gątkiewicz, Sławomir Motylewski

Bardziej szczegółowo

ANTROPOMETRYCZNA OCENA STANU ODŻYWIENIA

ANTROPOMETRYCZNA OCENA STANU ODŻYWIENIA POMIARY ANTROPOMETRYCZNE: ANTROPOMETRYCZNA OCENA STANU ODŻYWIENIA rozmiary i proporcje ciała zmienność czasowa masy ciała skład tkankowy ( beztłuszczowa, tłuszczowa masa ciała) rozmieszczenie tkanki tłuszczowej

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 12/2013 Nr 1(42) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Nieukarboksylowana postać osteokalcyny jako pośredni wskaźnik zaopatrzenia w witaminę K dziewcząt w różnych stadiach pokwitania

Bardziej szczegółowo

DOBROSTAN A ROZWÓJ I ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY ROZDZIAŁ XVI

DOBROSTAN A ROZWÓJ I ZDROWIE DZIECI I MŁODZIEŻY ROZDZIAŁ XVI ROZDZIAŁ XVI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego Zakład Badań Wieku Rozwojowego Jan Kochanowski University in Kielce Faculty of Medicine

Bardziej szczegółowo

Trendy w spożyciu wapnia i witaminy D w dietach młodzieży szkolnej

Trendy w spożyciu wapnia i witaminy D w dietach młodzieży szkolnej 544 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(4): 544-548 Trendy w spożyciu wapnia i witaminy D w dietach młodzieży szkolnej Trends in daily intake of calcium and vitamin D by adolescents Zofia Chwojnowska, Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 21-26 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) Condition of the mandibular bone in postmenopausal edentulous women.

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Skeletal Status at Diagnosis in Children with Hematologic Malignancy Pilot Study*

Skeletal Status at Diagnosis in Children with Hematologic Malignancy Pilot Study* original papers Adv Clin Exp Med 2010, 19, 4, 531 535 ISSN 1230-025X Copyright by Wroclaw Medical University Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz 1, Anna Szczepaniak-Kubat 1, Beata Zalewska-Szewczyk 2, Danuta

Bardziej szczegółowo