ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENDOKRYNOLOGIA POLSKA"

Transkrypt

1 E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY REVIEWS

2 / REVIEWS Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 6/2004 ISSN X New ISCD recommendations for performing and interpretation dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) Piotr Leszczyński 1, Marek Bolanowski 2 1 Department of Rheumathology and Clinical Immunology, Poznań University of Medical Sciences, Poznań, Poland 2 Department of Endocrinology and Diabetology, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland Summary The official position of the International Society for Clinical Densitometry according bone mineral density (BMD) measurements in the estimation of osteoporosis risk is presented and commented. The densitometrybased definition of osteoporosis in postmenopausal women accepted by WHO in 1994 remains unchanged. Special emphasis is given to performing and interpreting densitometry in children, adolescent before peak bone mass achievement, women in reproductive age and in older men. Recommendations according densitograms description were given, too. (Pol J Endocrinol 2004; 6(55): ) Key words: densitometry, DXA, osteoporosis Nowe rekomendacje ISCD dotyczące wykonywania i interpretacji badań densytometrycznych metodą DXA Piotr Leszczyński 1, Marek Bolanowski 2 1 Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej AM, Oddział Reumatologii i Osteoporozy, Poznań 2 Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii AM we Wrocławiu Streszczenie Autorzy przedstawiają i komentują oficjalne stanowisko Międzynarodowego Stowarzyszenia Densytometrii Klinicznej dotyczące klinicznej użyteczności badania gęstości mineralnej kości (BMD) w ocenie ryzyka rozwoju osteoporozy. Niezmieniona pozostaje densytometryczna definicja osteoporozy u kobiet w wieku pomenopauzalnym przyjęta w 1994 r. przez WHO. Szczególnej uwagi wymaga wykonywanie i interpretacja badań densytometrycznych u dzieci, osób młodych przed uzyskaniem szczytowej masy kostnej, kobiet w wieku rozrodczym i starszych mężczyzn. Przedstawiono również zalecenia dotyczące sposobu opisywania densytogramów. Dr n. med. Piotr Leszczyński Klinika Reumatologii i Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Oddział Reumatologii i Osteoporozy w Poznaniu ul. Winogrady 144, Poznań, tel. (61) , fax (61) Dr hab. n. med. Marek Bolanowski Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Wybrzeże L. Pasteura 4, Wrocław tel. (71) , fax (71) (Endokrynol Pol 2004; 6(55): ) Słowa kluczowe: densytometria, DXA, osteoporoza 744

3 Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 6 (55) Uznanie osteoporozy za chorobę cywilizacyjną oraz wysokie koszty medyczne i społeczne związane ze złamaniami będącymi jej następstwem, spowodowały znaczący wzrost zainteresowania tą problematyką. Nieodłącznie wiąże się z nią potrzeba wykonywania i właściwej interpretacji badań densytometrycznych. Badania te wykonywane są przy pomocy różnych urządzeń, różnymi metodami i w niepowtarzalnych warunkach. Niestety, mimo olbrzymich wysiłków dydaktycznych densytogramy są często interpretowane nieprawidłowo, stąd konieczność umiejętnego i racjonalnego wykorzystania tych pomiarów, które należą do lekarzy różnych specjalności. Z rozpoznania osteoporozy wynika potrzeba podjęcia decyzji terapeutycznej, wyboru właściwego postępowania farmakologicznego, zmiany trybu życia i postępowania oraz bardzo istotne są określone koszty terapii [1, 2, 3]. Należy pamiętać, że wydruk badania densytometrycznego jest jednym z wielu wyników badań dodatkowych, nie może być interpretowany w oderwaniu od znajomości stanu klinicznego pacjenta i jego przeszłości chorobowej, a także nie może służyć za wyłączną podstawę do wdrożenia terapii, szczególnie u: 1. zdrowych kobiet w okresie premenupauzalnym 2. u zdrowych mężczyzn do 65 roku życia 3. u dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia. Międzynarodowe Stowarzyszenie Densytometrii Klinicznej (International Society for Clinical Densitometry) opublikowało w Journal of Clinical Densitometry nowe oficjalne stanowisko dotyczące użyteczności klinicznej badania gęstości mineralnej kości (BMD) w ocenie ryzyka rozwoju osteoporozy [4]. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze fragmenty tego raportu, które wydają się być najbardziej istotne z punktu widzenia praktyki klinicznej, interpretacji badań densytometrycznych i wskazań do leczenia antyresorpcyjnego i/lub pobudzającego kościotworzenie. Z klinicznego i praktycznego punktu widzenia bardzo istotnym wydaje się fakt potwierdzający, że nie istnieją żadne istotne przesłanki do zmiany densytometrycznej definicji osteoporozy u kobiet w wieku pomenopauzalnym przyjętej w 1994 r. przez WHO. Nadal powinniśmy więc stosować pojęcia: normy, osteopenii, osteoporozy czy zaawansowanej osteoporozy, oparte one są o wartość wskaźnika T-score (odchylenie standardowe od średniej wyników dla szczytowej masy kostnej w wieku lat) [5, 6]. ISCD zaleca jednak wykorzystywanie raczej wskaźnika Z-score (poniżej 2,0 SD interpretowany jako wynik nieprawidłowy) dla oceny masy kostnej u kobiet w okresie premenopauzalnym. Natomiast kryteria WHO (T-score poniżej 2,5 SD) mogą być używane u dorosłych kobiet w okresie premenopauzalnym tylko w razie istotnych przyczyn rozwoju wtórnej osteoporozy. W przypadku dzieci i młodych dorosłych do 20 r.ż., niezależnie od płci, ISCD nie zaleca używania terminu osteoporoza czy osteopenia. Badania techniką DXA w tej grupie dzieci powinny być interpretowane z wielką ostrożnością przede wszystkim z powodu związanej z wiekiem zmiany wielkości i kształtu kości. W celach interpretacyjnych nigdy nie należy używać wskaźnika T-score, natomiast wskaźnik Z-score powinien być odnoszony do najlepszej dostępnej dziecięcej bazy referencyjnej, stworzonej dla danego aparatu densytometrycznego. W przypadku oceny BMD u mężczyzn rozpoznanie osteoporozy na podstawie T-score powinno dotyczyć jedynie badanych po 65 r.ż., lub jeżeli podejrzewamy osteoporozę wtórną. W innych przypadkach powinniśmy opierać się jedynie na wskaźniku Z-score i unikać rozpoznawania osteoporozy wyłącznie w oparciu o wynik badania densytometrycznego. Podkreślono jednoznacznie, że kryteria WHO z 1994 r. rozpoznawania osteoporozy i osteopenii (T-score i Z-score) nie dotyczą oznaczeń densytometrycznych wykonywanych techniką osiowej lub obwodowej tomografii komputerowej (QCT, pqct), jak również metody ultradźwiękowej (QUS). ISCD zaleca ponadto używanie skrótu DXA, a nie DEXA dla określenia badania metodą absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej wiązce energetycznej. Natomiast odchylenia standardowe powinny być wyznaczane i przedstawiane jednolicie jedynie jako T-score i Z-score z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku. Zaś wartości BMD powinny być zaokrąglone do 3 miejsc po przecinku, a wartości BMC do 2 miejsc po przecinku. Powierzchnię kości mierzoną w densytometrii należy określać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Należy sądzić, że z uwagi na jasność, prostotę i brak możliwości dowolnej interpretacji, poniższe wytyczne mogą stać się standardem w praktycznej ocenie badań densytometrycznych przez lekarzy różnych specjalności. W opracowaniu pominięto szczegółowe fragmenty dotyczące technicznego wykonywania densytometrii: sposoby skanowania fantomu, kalibracji, oceny precyzji oznaczeń i wyznaczania współczynnika najmniejszej znaczącej zmiany (ang. least significant change LSC), tzw. crosskalibracji czy standardowej zawartości wydruku densytogramu. Mamy także wielką nadzieję, że wszyscy operatorzy densytometrów zaznajomią się z przedstawionym stanowiskiem w całości i będą popularyzować zalecany sposób wykonywania i interpretacji badań densytometrycznych Wskazania dotyczące oceny gęstości mineralnej kości (BMD). Do badań kwalifikują się: 1. Kobiety w wieku 65 lat i powyżej. 2. Kobiety po menopauzie, w wieku poniżej 65 lat z czynnikami ryzyka. 745

4 Rekomendacje dotyczące badań densytometrycznych Leszczyński P. 3. Mężczyźni w wieku 70 lat i powyżej. 4. Dorośli ze złamaniami o charakterze osteoporotycznym. 5. Dorośli z wywiadem chorobowym lub jakąś istotną przyczyną niskiej masy kostnej lub spadku masy kostnej. 6. Dorośli pobierający leki powodujące niską masę kostną lub spadek masy kostnej. 7. Ktokolwiek, jeżeli rozważamy terapię przeciw osteoporozie. 8. Ktokolwiek, kto jest leczony przeciw osteoporozie, aby monitorować skuteczność leczenia. 9. Ktokolwiek, kto nie jest leczony przeciw osteoporozie, a udowodnienie spadku masy kostnej doprowadzi do włączenia terapii. U kobiet, które przerywają leczenie estrogenami powinno być rozważone badanie densytometryczne zgodnie z powyższymi wskazaniami. Densytometria metodą DXA szkieletu osiowego rozpoznawanie osteoporozy 1. Miejsca oceny densytometrycznej: - należy oceniać BMD standardowo w dwóch miejscach tzn. kręgosłupie lędźwiowym (PA spine) i w obrębie bliższej nasady kości udowej (hip); - BMD w obrębie przedramienia powinno być oceniane tylko w następujących sytuacjach: # gdy nie można wykonać lub zinterpretować badania BMD w obrębie kręgosłupa lędźwiowego w projekcji przednio-tylnej (PA spine) lub w obrębie bliższej nasady kości udowej (hip), # w nadczynności przytarczyc, # przy znaczącej otyłości. 2. Ocena odcinka lędźwiowego kręgosłupa: - należy oceniać kręgi L1-L4 (PA spine); - należy oceniać wszystkie dostępne kręgi, a wykluczać jedynie te zmienione miejscowo lub z artefaktami. Jeżeli nie można ocenić 4 kręgów, należy oceniać 3 kręgi lub jeżeli jest to niemożliwe to przynajmniej 2 kręgi; - BMD w pozycji bocznej nie należy wykorzystywać do diagnozowania osteoporozy, ale badanie w tej pozycji może służyć do monitorowania zmian. 3. Ocena bliższej nasady kości udowej (hip): - należy oceniać tzw. obszar total proximal femur (całkowita bliższa nasada uda), szyjkę kości udowej lub krętarz większy w zależności, która wartość jest najniższa; - BMD może być oceniane w każdej kości udowej; - w rozpoznawaniu osteoporozy nie należy opierać się na badaniu tzw. trójkąta Warda; - nie ma wystarczających danych potwierdzających użyteczność w rozpoznawaniu osteoporozy średniej wartości T-score obu kości udowych; - średnie wartości BMD w obrębie bliższej nasady kości udowej mogą być używane celem monitorowania z preferencją tzw. obszaru total hip. 4. Ocena przedramienia (forearm): - w celu rozpoznawania osteoporozy należy oceniać kość promieniową w tzw. 1/3 części dystalnej (33%) kończyny nie dominującej. Inne miejsca oznaczeń BMD w obrębie przedramienia nie są zalecane. Densytometria metodą DXA szkieletu obwodowego 1. Kryteria densytometryczne rozpoznania osteoporozy i osteopenii wg WHO nie powinny być używane przy ocenie BMD w innych częściach szkieletu obwodowego poza tzw. 1/3 dystalną kości promieniowej (33%). 2. Inne oznaczenia w szkielecie obwodowym: - pozwalają ocenić ryzyko złamań w tym miejscu; - teoretycznie mogą być używane do identyfikacji pacjentów, którzy są zagrożeni rozwojem osteoporozy i powinni być leczeni, ale te metody nie powinny być zalecane do używania w praktyce klinicznej do czasu opracowania specyficznych dla danego urządzenia kryteriów interpretacyjnych; - nie powinny być używane celem monitorowania. Rozpoznanie osteoporozy u kobiet po menopauzie 1. Kryteria WHO (norma T-score = -1,0 lub powyżej; osteoporoza T-score = -2,5 lub poniżej; osteopenia T-score = -1,0 do 2,5) powinny być nadal stosowane. 2. Celem interpretacji densytometrii powinniśmy wykorzystywać najniższą wartość T-score w obrębie kręgosłupa lędźwiowego (PA spine), w obrębie bliższej nasady kości udowej (szyjka kości udowej, tzw. obszar total hip, krętarz większy) lub tzw. 1/3 dystalną kości promieniowej (33%). Rozpoznanie osteoporozy u kobiet przed menopauzą (od 20 roku życia do menopauzy) 1. Kryteria WHO dla rozpoznawania osteoporozy nie powinny być stosowane w grupie zdrowych kobiet w wieku przedmenopauzalnym. 2. Należy raczej interpretować wskaźnik Z-score niż T-score. 3. Osteoporoza może zostać zdiagnozowana w oparciu o ocenę BMD, jeżeli są znane wtórne jej przyczyny (np. kortykoterapia, hipogonadyzm, nadczynność przytarczyc) lub znane są czynniki ryzyka złamań. 4. Rozpoznanie osteoporozy u kobiet w wieku przedmenopauzalnym nie może być stawiane 746

5 Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 2004; 6 (55) jedynie w oparciu o kryteria densytometryczne WHO. Rozpoznanie osteoporozy u mężczyzn (od 20 roku życia) 1. Kryteria WHO nie powinny być stosowane do rozpoznawania osteoporozy u mężczyzn do 64 r.ż. 2. U mężczyzn od 65 r.ż. i starszych należy się wykorzystywać wskaźnik T-score i rozpoznawać osteoporozę przy jego wartości 2,5 lub poniżej. 3. Pomiędzy 50 i 65 r.ż. wskaźnik T-score może być używany do rozpoznawania osteoporozy jedynie wówczas, jeżeli wartości T-score równej lub poniżej 2,5 towarzyszą czynniki ryzyka złamań. 4. Mężczyźni w jakimkolwiek wieku z wtórną przyczyną niskiej wartości BMD (np. kortykoterapia, hipogonadyzm, nadczynność przytarczyc) mogą być diagnozowani w kierunku osteoporozy w oparciu o kryteria WHO. 5. W przypadku zdrowych mężczyzn poniżej 50 r.ż. rozpoznanie osteoporozy nie może opierać się wyłącznie na kryteriach densytometrycznych. 3. Kolejnego badania densytometrycznego mogą wymagać te osoby, które nie odpowiadają na leczenie (spadek BMD), gdy rozważana jest zmiana leczenia lub poszukiwana wtórna przyczyna osteoporozy. 4. Kolejna ocena BMD powinna być dokonywana, gdy oczekiwana zmiana BMD jest równa lub wyższa od wartości LSC, którą powinna wyznaczać i podawać do wiadomości każda pracownia wykonująca badania BMD. 5. Czas pomiędzy kolejnymi badaniami densytometrycznymi u tego samego pacjenta powinien być ustalony indywidualnie i zależeć od stanu klinicznego. Standardowo przyjmuje się ocenę BMD nie wcześniej niż po 1 roku od rozpoczęcia i/lub zmiany leczenia z wydłużeniem powyższego czasu w przypadku ustalonej już skuteczności terapii. 6. W szczególnych przypadkach szybkiej utraty BMD np. przy kortykoterapii może być zaaprobowane częstsze badanie densytometryczne niż 1 raz w roku (np. po upływie 6 m-cy). Rozpoznanie osteoporozy u dzieci i młodzieży (kobiety i mężczyźni poniżej 20 roku życia) 1. W tej grupie powinno się używać wskaźnik Z- score. Nie należy stosować wskaźnika T-score. 2. Wskaźnik T-score nie powinien pojawiać się na wydrukach densytogramów u dzieci i młodzieży. 3. Rozpoznanie osteoporozy w grupie dzieci i młodzieży nie może opierać się jedynie na kryteriach densytometrycznych. 4. Terminologia niska masa kostna w odniesieniu do wieku może być stosowana jedynie gdy wskaźnik Z-score jest niższy niż 2,0. 5. Wskaźnik Z-score musi być interpretowany jedynie w świetle najlepszych dostępnych pediatrycznych referencyjnych baz danych w odpowiednim wieku. Dane referencyjne powinny być cytowane na wydrukach densytogramów. 6. W ocenie densytometrycznej dzieci i młodzieży zalecane są badania kręgosłupa lędźwiowego oraz badanie całego ciała (total body). 7. Wartość BMD u dzieci i młodzieży określająca większe ryzyko złamań nie jest jasno określona. Kolejne badania densytometryczne u tego samego pacjenta 1. Wykonywanie kolejnych (kontrolnych) badań densytometrycznych może być celowe dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu farmakoterapii pacjenta wcześniej nie leczonego, ponieważ znaczący spadek BMD może być wskazaniem do rozpoczęcia terapii. 2. Kolejne oznaczenia BMD mogą monitorować odpowiedź leczniczą przez wzrost lub stabilizację BMD. Wydaje się, że przedstawione kryteria mogą, o ile będą popularyzowane, wprowadzić na niespokojnym i chaotycznym polskim rynku densytometrycznym równowagę pomiędzy pędem diagnostycznym a rozsądną interpretacją wyników. Badania densytometryczne powinny być wykonywane w pracowniach o uznanej renomie, a nie w przypadkowych i niepowtarzalnych akcjach densytometrycznych. Najlepiej byłoby, aby standardem i dobrą praktyką lekarską stało się kierowanie pacjentów przez lekarzy praktyków na ocenę BMD zarówno kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, jak i w obrębie kości udowej. Wspólne interpretowanie obu oznaczeń podniesie wykrywalność niskiej masy kostnej, a jednocześnie znacznie łatwiej będzie można wybrać to miejsce w szkielecie, które będzie się nadawało najlepiej do właściwej interpretacji i porównywania wyników. Niezależnie od przyczyn ekonomiczno-społecznych oznaczenia BMD w szkielecie obwodowym (pięta, przedramię, paliczki) lub oznaczenia metodą ultradźwiękową (QUS) należy traktować jedynie jako przesiewowe i zalecać konieczność weryfikacji tych wyników na stacjonarnych densytometrach. Pewnym problemem w warunkach polskich może również okazać się interpretowanie oceny BMD zgodnie z kryteriami ISCD, przy użyciu najpopularniejszych w naszym kraju densytometrów DTX-200. Należy pamiętać, że ten aparat oblicza BMD w tzw. odcinku dystalnym przedramienia (distal), który niestety nie jest tożsamy pod względem zawartości kości korowej i beleczkowej z tzw. 1/3 kości promieniowej (radius 33%). Dlatego też wartości T-score i Z-score mogą nieznacznie różnić się od siebie i wprowadzać pewne zamieszanie interpreta- 747

6 Rekomendacje dotyczące badań densytometrycznych Leszczyński P. cyjne. Zgodnie z kryteriami ISCD (na rynku amerykańskim oznaczenia kości przedramienia wykonuje się właściwie tylko na stacjonarnych aparatach) nie bylibyśmy w stanie interpretować oznaczeń polskich z aparatu DTX-200. Uważamy jednak, stosując liberalną oceną kryteriów ISCD, że mimo wszystko w warunkach krajowych można interpretować oznaczenia BMD w tzw. odcinku dystalnym przedramienia, ale jedynie w trzech wybranych i omówionych wcześnie przypadkach. Reasumując, uważamy kryteria ISCD 2004 jako godne polecenia w praktycznym wykorzystywaniu w codziennej pracy lekarskiej. Piśmiennictwo 1. Norris RJ. Medical costs of osteoporosis. Bone, 1992; 13: S11- S Kanis JA, Jonsson B. Economic evaluation of interventions for osteoporosis. Osteoporos Int, 2002; 13: Bolanowski M. Osteodensytometria interpretacja wyniku pojedynczego badania. Pol. Merk. Lek., 2000; 47: Leib ES, Lewiecki EM, Binkley N, Hamdy RC, for the International Society for Clinical Densitometry. Official Positions of the International Society for Clinical Densitometry, J Clin Densitom, 2004; 7: World Health Organization. Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis. WHO Technical Report Series 843. Geneva, Misiorowski W, Lorenc R. Osteoporoza. W: Standardy Endokrynologii, II wydanie (S. Zgliczyński i W. Zgliczyński wyd), Warszawa, 2002,

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Monika Młot-Michalska UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Monika Młot-Michalska Mineralna gęstość kości oraz 10-letnie ryzyko złamania osteoporotycznego wyliczone przy pomocy kalkulatora oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok

Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European

Bardziej szczegółowo

Badanie składu ciała metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych

Badanie składu ciała metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1740 3321 Marek Bolanowski 1, Beata Zadrożna-Śliwka 1, Katarzyna Zatońska 1, 2 1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, 2013 British Orthopaedic Association PATRON H.R.H. THE PRINCE OF WALES THE

Bardziej szczegółowo

Grupa Robocza Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii

Grupa Robocza Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii Stanowisko Grupy Roboczej Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii w dziedzinie rozpoznawania i leczenia powikłań mineralnych i kostnych przewlekłej choroby nerek (PChN-PMK) * Position

Bardziej szczegółowo

LECZENIE OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ Treatment of postmenopausal osteoporosis

LECZENIE OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ Treatment of postmenopausal osteoporosis LECZENIE OSTEOPOROZY POMENOPAUZALNEJ Treatment of postmenopausal osteoporosis Przedruk i tłumaczenie za zgodą: The Lancet Publishing Group. www.thelancet.com Wyłącznie do prywatnego użytku dla członków

Bardziej szczegółowo

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00

Spis Treœci: Farmaceutyczny Przegl¹d Naukowy 1. Nr I/2007. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Index Copernicus 1,73 MNiI 3,00 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy, Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Krystyna Olczyk Adres redakcji: Wydział Śląskiej Akademii Medycznej ul. Jedności 2, 41-200 Sosnowiec Konsultacyjna

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń

Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Ocena jakości danych i klasyfikacja siły zaleceń Grading quality of evidence and strength of recommendations Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) Working Group British

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji

ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA. Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji ALKOHOL I PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Kliniczne wytyczne rozpoznawania i krótkiej interwencji Tłumaczenie: Krzysztof Pacholik Redakcja naukowa: Artur Mierzecki, Maciej Godycki-Ćwirko Opracowanie: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych

elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie elementy oceny organizacji i wyników badań klinicznych Redaktor naukowy dr n. ekon. michał jakubczyk dr n. med. maciej niewada Elementy oceny organizacji

Bardziej szczegółowo

Stan zmineralizowania tkanki kostnej kobiet uczęszczających na zajęcia fitness*

Stan zmineralizowania tkanki kostnej kobiet uczęszczających na zajęcia fitness* Borgis Anna Kopiczko, Ewelina Wierzbicka Stan zmineralizowania tkanki kostnej kobiet uczęszczających na zajęcia fitness* The state of mineralization of the bone tissue of women attending fitness classes

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej propozycje własnych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracującymi Zalecenia do badań profilaktycznych oraz postępowania orzeczniczego u osób z cukrzycą

Dobre praktyki w opiece profilaktycznej nad pracującymi Zalecenia do badań profilaktycznych oraz postępowania orzeczniczego u osób z cukrzycą Medycyna Pracy 2014;65(1):131 141 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Andrzej Marcinkiewicz 1 Dorota Szosland 2 Marcin Rybacki 3 Ewa Wągrowska-Koski 3 Marta Wiszniewska

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Cervical spine injuries in victims of road accidents in cases evaluated in Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences

Cervical spine injuries in victims of road accidents in cases evaluated in Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences Żaba Orzecznictwo C i wsp. Lekarskie Obrażenia 2010, kręgosłupa 7(2): 89-93 szyjnego ofiar wypadków drogowych na podstawie przypadków opiniowanych... 89 Obrażenia kręgosłupa szyjnego ofiar wypadków drogowych

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zespół ds. opracowania Zaleceń : Anna Czech (Warszawa) Katarzyna Cypryk (Łódź) Leszek

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SZYJKI MACICY

NOWOTWORY SZYJKI MACICY Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care

Standardy leczenia otępień Standards in dementia care PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2008;5(2):59-94 artykuł oryginaly oryginal article Standardy leczenia otępień Standards in dementia care Andrzej Kiejna 1, Przemysław Pacan 1, Elżbieta Trypka 1, Tomasz Sobów 2,

Bardziej szczegółowo

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE

Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE : 75 79 Copyright by Wydawnictwo Continuo prace poglądowe Reviews Dostępność do badań profilaktycznych rozwiązania w UE Accessibility to preventive screening solutions of EU pl issn 1734-3402 Donata Kurpas1,

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.9.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 338/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Strategia postępowania terapeutycznego w depresji

Strategia postępowania terapeutycznego w depresji PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Łukasz Święcicki II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Strategia postępowania terapeutycznego w depresji Therapeutic strategy in depressive

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo