REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 2. Zarządzenie Nr 12 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lutego 2015 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2015/ ZASADY OGÓLNE 1. Do oddziału obwodowego gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych: a) z urzędu - kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum; b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego; c) do oddziału dwujęzycznego gimnazjum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Nabór do gimnazjum prowadzony będzie przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji. Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w serwisie Urzędu Miasta Płocka. 1

2 3. Na rok szkolny 2015/16 przewiduje się otwarcie: a) jednego oddziału matematycznego z wiodącym językiem angielskim i drugim językiem niemieckim lub włoskim (28 miejsc); b) jednego oddziału dwujęzycznego z wiodącym językiem angielskim i drugim językiem niemieckim (28 miejsc). 4. Nauczanie dwujęzyczne realizowane jest poprzez poszerzoną liczbę godzin języka angielskiego oraz prowadzenie dwóch przedmiotów w językach: polskim oraz angielskim będącym drugim językiem nauczania. 5. Proporcje zajęć prowadzone na przedmiotach dwujęzycznych w języku polskim i angielskim ustala nauczyciel przedmiotu, uwzględniając stopień opanowania przez uczniów języka obcego. 2 SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 2. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły oraz wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: a) Wykonywanie wszystkich czynności związanych z rekrutacją zgodnie z harmonogramem rekrutacji; b) weryfikacja zgodności danych przedstawianych we wniosku o przyjęcie kandydata z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych; c) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do oddziału dwujęzycznego; d) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; e) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; f) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; g) rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nieokreślonych w odrębnych przepisach. 2

3 3 WYMAGANE DOKUMENTY 1. Rejestracja kandydatów odbywa się w systemie elektronicznym. 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera obowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujące dokumenty: 1) Wniosek o przyjęcie do szkoły (z elektronicznego systemu rekrutacji lub pobrany w sekretariacie szkoły) wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą one sytuacji kandydata): a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, b) orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm), c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 154 i 866). 2) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 3) Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej. 4) Dokumenty poświadczające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych oraz tematycznych organizowanych przez kuratora oświaty, o ile nie są one odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 5) 2 fotografie opisane imieniem i nazwiskiem. 3. Niezłożenie w odpowiednim terminie, podanym w harmonogramie rekrutacji, któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w pkt. 1, 2 lub 3 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a odnośnie punktu 4 nieuwzględnienie tych osiągnięć w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym. 3

4 4 ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU MATEMATYCZNEGO 1. Do klasy pierwszej matematycznej Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Józefa Hallera przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych. 1) z urzędu zamieszkali w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów); 2) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkali poza obwodem w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka 3. Terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów, na lata 2015/16 określa kurator oświaty. Harmonogram na rok szkolny 2015/2016 TERMIN 13 kwietnia do 8 maja 2015 r. 14 maja 2015 r. godz. 08:00 19 maja 2015 r. do godz. 16:00 ETAP REKRUTACJI Składanie wniosków (wraz z ewentualnymi załącznikami) Sprawdzian uzdolnień kierunkowych (dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego) Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 22 do 24 czerwca 2015 r. do godz. 16:00 Możliwość zmiany preferowanej szkoły do 1 lipca 2015 r. do godz. 15:00 8 lipca 2015 r. do godz. 14:00 Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego Ogłoszenie listy przyjętych do klas pierwszych 4. Liczba uczniów w klasie pierwszej nie powinna przekraczać Laureaci konkursów przedmiotowych wymienionych w wykazie kuratora oświaty przyjmowani są do gimnazjum w pierwszej kolejności. 4

5 6. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału matematycznego brane są pod uwagę następujące kryteria: KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW UWAGI Sprawdzian po szkole podstawowej wynik procentowy sprawdzianu przeliczamy na punkty, przyjmując współczynnik 0,2 j. polski j. obcy matematyka przyroda historia celujący 8 pkt, bardzo dobry 6 pkt, dobry 4 pkt, dostateczny 2 pkt, dopuszczający 0 pkt. Zachowanie 10 wzorowe 10 pkt, bardzo dobre 7 pkt, dobre 4 pkt. Osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych (inne niż laureat konkursu przedmiotowego) 6 max. 6 pkt (bez względu na liczbę konkursów) Zawody wiedzy, osiągnięcia artystyczne, sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podanych do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty) Wolontariat wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 1 max. 3 pkt (bez względu na liczbę konkursów) 5

6 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata; b) niepełnosprawność kandydata; c) niepełnosprawność rodziny kandydata; d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 8. Kryteria, o których mowa w 4 ust. 7, mają jednakową wartość. 5 ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO 1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej, którzy przystąpią do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 2. Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. 3. Terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów, na lata 2015/16 określa kurator oświaty. 4. Harmonogram na rok szkolny 2015/16 przedstawiony jest w 4 ust. 3 Regulaminu. 5. Liczba uczniów w klasach dwujęzycznych nie powinna przekraczać O kolejności na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia decyduje suma uzyskanych punktów. 6

7 KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW UWAGI Sprawdzian uzdolnień kierunkowych Sprawdzian po szkole podstawowej 1 pkt ze sprawdzianu = 1 pkt w rekrutacji wynik procentowy sprawdzianu przeliczamy na punkty, przyjmując współczynnik 0,2 j. polski j. obcy matematyka przyroda historia Zachowanie 10 Osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych (inne niż laureat konkursu przedmiotowego) Zawody wiedzy, osiągnięcia artystyczne, sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podanych do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty). Wolontariat wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej celujący 8 pkt, bardzo dobry 6 pkt, dobry 4 pkt, dostateczny 2 pkt, dopuszczający 0 pkt. wzorowe 10 pkt, bardzo dobre 7 pkt, dobre 4 pkt. max. 6 pkt (bez względu na liczbę konkursów) max. 3 pkt (bez względu na liczbę konkursów) 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata; b) niepełnosprawność kandydata; c) niepełnosprawność rodziny kandydata; d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 8. Kryteria, o których mowa w 5 ust. 7, mają jednakową wartość. 9. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności. 7

8 6 WARUNKI PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH 1. Do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej, którzy przystąpią do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 2. Sprawdzian jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej nauki języka obcego i nauki wybranych przedmiotów w tym języku. 3. Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu 14 maja 2015 r. o godzinie 08:00 w auli Zespołu Szkół nr 3 w Płocku. 4. Sprawdzian trwa 45 minut. 5. Kandydat zobowiązany jest przynieść aktualną legitymację szkolną. 6. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim, zawiera zadania i problemy językowe dotyczące intuicji językowej i języka sztucznego. 7. Sprawdzian oraz klucz odpowiedzi jest przygotowywany przez podmiot zewnętrzny. 8. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej. 9. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego z wyjątkiem laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty. 10. Ze sprawdzianu można zdobyć maksymalnie pkt. 7 TRYB ODWOŁAWCZY 1. Tryb odwoławczy dotyczący procesu rekrutacji do gimnazjum określa art. 20 zc. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum. 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w 7 ust. 2 niniejszego regulaminu. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 8

9 4. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 5. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej gimnazjum podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 2. W sytuacji nieopisanej powyższym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie art. 20e ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.z 2014 r. poz. 7). Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2015 r. Dyrektor Agnieszka Wierzchowska 9

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo