Reoperacje u chorych leczonych z powodu dyskopatii lêdÿwiowo-krzy owej. Analiza kliniczna 78 chorych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reoperacje u chorych leczonych z powodu dyskopatii lêdÿwiowo-krzy owej. Analiza kliniczna 78 chorych"

Transkrypt

1 Reoperacje u chorych leczonych z powodu dyskopatii lêdÿwiowo-krzy owej. Analiza kliniczna 78 chorych Reoperation after lumbar disc surgery. Clinical analysis of 76 cases Nikodem Horst, Aleksandra Jaworucka, Roman Jankowski z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii AM im K. Marcinkowskiego w Poznaniu kierownik: prof. dr hab. Stanis³aw Nowak Streszczenie Analiz¹ kliniczn¹ objêto 78 chorych reoperowanych z powodu nawrotu objawów choroby po operacjach przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego w odcinku lêdÿwiowo-krzy owym w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii AM w Poznaniu w latach W badanym materiale by³o 55 (70%) mê czyzn i 23 (30%) kobiet. Œrednia wieku chorych wynosi³a 39 lat. Celem pracy by³o przedstawienie ró nych przyczyn, które nadal pomimo leczenia operacyjnego powodowa³y objawy ucisku na korzenie nerwowe. Przed reoperacj¹ w 87% przyp. wykonano badanie MR i w 31% przyp. badanie KT odcinka lêdÿwiowo-krzy owego krêgos³upa. Na podstawie badañ neuroradiologicznych i obrazu œródoperacyjnego ustalono, e przyczyn¹ dolegliwoœci by³y: nawrotowa przepuklina operowana na tym samym poziomie 24 (31% przyp.), przepuklina kr¹ ka miêdzykrêgowego na s¹siednim poziomie 17 (23%), blizna oko- ³okorzeniowa 21 (27%) oraz restenoza kana³u krêgowego 16 (20%) przyp. Obserwowano zadawalaj¹ce wyniki operacji u chorych z nawrotow¹ przepuklin¹ kr¹ ka miêdzykrêgowego na s¹siednim poziomie krêgos³upa, restenoz¹ kana³u krêgowego i/ lub otworu miêdzykrêgowego i nawrotow¹ przepuklin¹ operowan¹ na tym samym poziomie (zadowalaj¹ce wyniki leczenia stwierdzono, odpowiednio w 100%, 87% i 79% przyp.), gorsze u chorych z blizn¹ oko³okorzeniow¹ (zadowalaj¹ce wyniki obserwowano tylko w 61% przyp.). Wynik leczenia operacyjnego zale- y od przyczyny ucisku korzeni nerwowych. 66 Neuroskop 2003, tom1, nr 5 Summary A clinical analysis comprised 78 patients who underwent reoperation because of persistent or recurrent symptoms after lumbar disc surgery at the Department of Neurosurgery and Neurotraumatology University of Medical Sciences in Poznañ, in the years There were 55 (70%) males and 23 (30%) females (an average age was 39 years). The aim of the study was to present the influence of different clinical factors that continued to cause the symptoms of nervous roots compression in spite of the surgery. Prior to reoperation in 87% of cases MRI was done and 31% of patients had CT examination of the lumbo - sacral region of the vertebral column. The neuroradiological and surgical findings included a recurrent disc herniation in 24 (31%) cases, new herniation at another level in17 (23%) cases, scar formation in 21 (27%) cases and secondary spinal and/or foraminal stenosis in 16 (20%) cases. In patients with herniation at other level, secondary spinal and/or foraminal stenosis and recurrences of lumbar disc herniation satisfactory results were obtained in 100%, 87% and 79%, respectively. In patients with scar formations the outcome was much less satisfactory (in 61%). The results of the reoperation were related to the cause of nervous roots compression. S³owa kluczowe: przepuklina kr¹ ka miêdzykrêgowego w odcinku lêdÿwiowo-krzy owym, reoperacja, wynik leczenia Key words: lumbar disc herniation, reoperation, outcome Wstêp Ból w plecach, rwa kulszowa, ubytkowe objawy neurologiczne wystêpuj¹ u 5 do 20% chorych po operacjach przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego w odcinku lêdÿwiowo-krzy owym krêgos³upa (2,7,13,14). Brak remisji dolegliwoœci i objawów bezpoœrednio po zabiegu operacyjnym mo e byæ spowodowany ró nymi czynnikami:

2 operacj¹ przeprowadzon¹ na niew³aœciwym poziomie; pozostawieniem wolnego fragmentu przepukliny w kanale krêgowym; usuniêciem niewystarczaj¹cej objêtoœci przepukliny; zapaleniem struktur nerwowych kana³u krêgowego, opon mózgowo-rdzeniowych, przestrzeni nadtwardówkowej, elementów kostnych krêgu i kr¹ - ka miêdzykrêgowego; nieadekwatnym uwolnieniem z ucisku struktur nerwowych u chorych z w¹skim kana³em krêgowym; przepuklin¹ na s¹siednim poziomie krêgos³upa, która nie zosta³a rozpoznana przed operacj¹; uszkodzeniem korzeni nerwu rdzeniowego; wspó³istniej¹cym zewn¹trzkrêgos³upowym uciskiem nerwu rdzeniowego; polineuropati¹. Przyczyny niepowodzeñ zwi¹zanych z leczeniem operacyjnym, które manifestuj¹ siê po kilku miesi¹cach lub latach upatruje siê w prawdziwym (na tym samym poziomie) nawrocie dyskopatii, powstaniu przepukliny na innym poziomie, zrostach (bliznach) w przestrzeni nadtwardówkowej kana³u krêgowego lub oko³okorzeniowych, restenozie kana³u krêgowego lub otworu miêdzykrêgowego i niestabilnoœci (1,3,8,14). Celem pracy jest przedstawienie ró nych przyczyn, które nadal pomimo leczenia operacyjnego przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego powodowa³y objawy ucisku na korzenie nerwowe. Materia³ i wyniki Analiz¹ kliniczn¹ objêto 78 chorych reoperowanych z powodu nawrotu objawów choroby, po operacjach przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego, w odcinku lêdÿwiowo-krzy owym w Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii AM w Poznaniu w latach W przedstawionym materiale by³o 55 (70%) mê - czyzn i 23 (30%) kobiety. Œrednia wieku chorych wynosi³a 39 lat. Przed pierwsz¹ operacj¹ 23 (29%) osoby znajdowa³y siê na rencie inwalidzkiej, z powodu choroby krêgos³upa. Ubytkowe objawy neurologiczne oraz dysfunkcjê zwieraczy pêcherza i odbytu przed pierwsz¹ operacj¹ stwierdzono w 17 (22%) przypadków. U 55 (70%) chorych ustalono rodzaj badania diagnostycznego, które wykaza³o wskazania do pierwszej operacji przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego. Najczêœciej wykonywano MR (31 przyp.), a rzadziej radikulografiê (13 przyp.) i KT odcinka lêdÿwiowo-krzy owego krêgos³upa (9 przyp.) Do kolejnej reoperacji zakwalifikowano 10 (13%) pacjentów. W innym szpitalu pierwsz¹ operacjê przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego przeprowadzono u 13 (17%) chorych. Ostre przeci¹ enie krêgos³upa przed reoperacj¹ podawa³o 12 (15%) osób. Neuroskop 2003, tom1, nr 5 Wskazaniem do reoperacji by³y: nawrotowa przepuklina operowana na tym samym poziomie u 24 (31%) chorych, przepuklina kr¹ ka miêdzykrêgowego na s¹siednim poziomie u 17 (23 %), blizna oko³okorzeniowa u 21 (27%) i restenoza kana³u krêgowego i/lub otworu miêdzykrêgowego u 16 (20%) (tab. 1). Tabela 1. Przyczyny reoperacji Wskazania do reoperacji L. przyp. (n = 78) wznowa dysku na poziomie operacji 24 (31%) dysk na s¹siednim poziomie 17 (23%) blizna oko³okorzeniowa 21 (27%) restenoza kana³u krêgowego 16 (20%) Czas o od pierwszej do kolejnej operacji wynosi³ od 1 miesi¹ca do 20 lat (œrednio 3 lata i 11 miesiêcy). Niezale nie od przyczyny ucisku struktur nerwowych u wiêkszoœci - 43 (55%) przyp. czas od pierwszej operacji do reoperacji wynosi³ powy ej dwóch lat. Interwencja operacyjna w 28 (36%) przyp. zosta³a przeprowadzona w czasie od 6 do 24 miesiêcy i tylko w 7 (9%) przyp. przed up³ywem 6 miesiêcy od pierwszej operacji. Œredni czas od pierwszej operacji do reoperacji wynosi³ 5 lat i 2 miesi¹ce we wznowie dysku na poziomie operacji, 4 lata i 5 miesiêcy w obecnoœci dysku na s¹siednim poziomie, 3 lata w przypadkach blizny oko³okorzeniowej i 2 lata i 5 miesiêcy w restenozie kana³u krêgowego (tab. 2). Najczêœciej wykonywanym badaniem diagnostycznym, na podstawie którego kwalifikowano chorych do reoperacji by³ MR krêgos³upa (87% przyp.). Badanie KT przeprowadzono u 21 (31%) i radikulografiê (R) u 6 (8%) pacjentów. W przypadkach wznowy dysku na poziomie operacji i obecnoœci dysku na s¹siednim poziomie wystarczaj¹cym okaza³o siê jedno badanie neuroobrazowe. Do ustalenia wskazañ do operacji w przypadkach blizny oko³okorzeniowej i restenozy kana³u krêgowego u 17 (46%) osób wykonano dwa lub wiêcej badañ diagnostycznych (tab. 3). Rwa kulszowa jedno, -obustronna, ból w okolicy lêdÿwiowo-krzy owej wystêpowa³y u wszystkich chorych. Ubytkowe objawy neurologiczne stwierdzano najczêœciej u pacjentów ze wznow¹ dysku na poziomie operacji (58% przyp.) i z blizn¹ oko³okorzeniow¹ (48% przyp.), a rzdziej u chorych z dyskiem na s¹siednim poziomie (41% przyp.) i restenoz¹ kana³u krêgowego (25% przyp.). Dysfunkcjê zwieraczy pêcherza i odbytu odnotowano w pojedynczych przypadkach, poza grup¹ chorych ze wznow¹ dysku na poziomie operacji (tab. 4). 67

3 Tabela 2. Czas od pierwszej operacji do reoperacji L. przyp. Czas do reoperacji + (n = 78) < >24 Przyczyny n= 7 n=28 n=43 (9%) (36%) (55%) wznowa dysku na poziomie operacji dysk na s¹siednim poziomie bliznaoko³okorzeniowa restenoza kana³u krêgowego i/lub otworu miêdzykrêgowego (miesi¹ce) Tabela 3. Badania diagnostyczne przed reoperacj¹ L. przyp. Badanie neuroobrazowe (n = 78) MR KT R Przyczyny n=68 n= 24 n=6 (87%) (31%) (8%) wznowa dysku na poziomie operacji dysk na s¹siednim poziomie blizna oko³okorzeniowa 21* restenoza kana³u krêgowego 16** * 5 przyp. MR i KT, 2 przyp. MR, KT i radikulografia ** 9 przyp. MR i KT, 1 przyp. MR, KT i radikulografia Tabela 4. Objawy przed reoperacj¹ L. przyp. Objawy neurologiczne (n = 78) bólowe ubytkowe dysfunkcja Przyczyny zwieraczy n=78 n=35 n=3 (45%) (4%) wznowa dysku na poziomie operacji (58%) 0 dysk na s¹siednim poziomie (41%) 1 blizna oko³okorzeniowa (48%) 1 restenoza kana³u krêgowego (25%) 1 Tabela 5. Wyniki leczenia L. przyp. Wynik* ca³kowita czêœciowa remisja brak poprawy Przyczyny (n = 78) n=30 n=34 n=14 (38%) (44%) (18%) wznowa dysku na poziomie operacji (21%) dysk na s¹siednim poziomie blizna oko³okorzeniowa (39%) restenoza kana³u krêgowego (13%) * ocena intensywnoœci bólu 68 Neuroskop 2003, tom1, nr 5

4 Wybór techniki operacyjnej uzale niony by³ od przyczyny reoperacji. Technika oszczêdna operacji by³a ograniczona do refenestracji (fenestracji) w przestrzeni miêdzy³ukowej, ewentualnie do zdjêcia 1/3 dolnego brzegu wy ej po³o onego ³uku krêgu i wykonaniu czêœciowej przyœrodkowej facetektomii. W ka - dym przypadku poza usuniêciem przepukliny z kana- ³u krêgowego dokonywano czêœciowego usuniêcia materia³u kr¹ ka miêdzykrêgowego z przestrzeni miêdzykrêgowej. Tê technikê operacji zastosowano u osób z wznow¹ na poziomie operacji i przepuklin¹ dysku na s¹siednim poziomie. Technika poszerzona obejmowa³a hemilaminektomiê jedno- lub obustronn¹, czêœciow¹ przyœrodkow¹ facetektomiê i foraminotomiê. Tym sposobem operowano chorych z blizn¹ oko³okorzeniow¹ i z restenoz¹ kana³u krêgowego lub/i otworu miêdzykrêgowego. U osób z blizn¹ oko- ³okorzeniow¹ po wypreparowaniu korzenia nerwu rdzeniowego ze zrostów opona twarda pokrywana by- ³a tkank¹ t³uszczow¹. Wyniki leczenia oceniano przed zwolnieniem chorego z kliniki (tab. 5). G³ównym kryterium oceny by³o zmniejszenie intensywnoœci bólu. Wyniki zadowalaj¹ce (ca³kowita lub czêœciowa remisja bólu) by³a obserwowana u pacjentów reoperowanych z powodu dysku na s¹siednim poziomie (100% przyp.), - restenozy kana³u krêgowego lub/i otworu miêdzykrêgowego (87% przyp.), rzadziej wznowy dysku na poziomie operacji (79% przyp.) i blizny oko³okorzeniowej (61% przyp.). Neuroskop 2003, tom1, nr 5 Omówienie Nawrotowe przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego wystêpuj¹ z czêstoœci¹ od 5 do 12,5% (1,7,14). Rozpoznanie nawrotowej przepukliny jest uzasadnione, gdy okres od operacji jest d³u szy od 6 miesiêcy oraz przepuklina znajduje siê na poziomie wykonanej operacji, po tej samej stronie lub przeciwnej. Analiza naszego materia³u jak i dostêpnego piœmiennictwa wykaza³a, e innymi najczêstszymi przyczynami reoperacji s¹: przepuklina dysku na innym poziomie, blizna oko³okorzeniowa i restenoza kana³u krêgowego i otworów miêdzykrêgowych (1,2,3,13,14). Do czynników ryzyka nawrotowej przepukliny lub innych zmian w krêgos³upie, które s¹ przyczyn¹ reoperacji nale ¹: os³abieniem pierœcienia w³óknistego, p³eæ mêska (m³ody wiek), ostre przeci¹ enie krêgos³upa, praca fizyczna, nara enie na wibracje, palenie tytoniu, znaczne zmiany zwyrodnieniowe w kr¹ ku miêdzykrêgowym, niewystarczaj¹ce usuniêcie przepukliny (1,2,11,14). W naszym materiale ostre przeci¹ enie krêgos³upa przed reoperacj¹ zg³asza³o 12 (15%) osób. Przed podjêciem decyzji o reoperacji zalecane jest wykonanie badania MR odcinka lêdÿwiowo-krzy owego krêgos³upa z kontrastem paramagnetycznym. Po podaniu kontrastu oko³okorzeniowa blizna ulega wzmocnieniu, natomiast nawrotowa przepuklina kr¹ ka miêdzykrêgowego nie wzmacnia siê lub ulega wzmocnieniu tylko jej brzeg. Badanie KT krêgos³upa wykazuje wy szoœæ nad badaniem MR w przypadkach, gdy przyczyn¹ ucisku jest zwê enie kana³u krêgowego przez struktury kostne krêgu zmienione chorob¹ zwyrodnieniow¹, wadami wrodzonymi lub uszkodzeniem spowodowanym pierwsz¹ operacj¹ (3,13,14). Rozleg³oœæ kolejnej operacji na krêgos³upie uzale - niona jest od przyczyny ucisku struktur nerwowych. Operacje nawrotowej przepukliny j¹dra mia d ystego i przepukliny na s¹siednim poziomie s¹ przeprowadzane drog¹ refenestracji lub fenestracji (1,9). W przypadkach blizny oko³okorzeniowej i ucisku elementów nerwowych poszerzany jest zakres operacji poprzez hemilaminektomiê, foraminotomiê (2,5,10). Reoperacja nie powinna naruszaæ stabilnoœci krêgos³upa. W przypadkach uszkodzenia elementów krêgos³upa odpowiedzialnych za jego stabilnoœæ konieczna jest stabilizacja wewnêtrzna, przy pomocy klatek miêdzytrzonowych lub instrumentarium przeznasadowego (6,10). Nadal poszukuje siê skutecznych sposobów zapobiegania powstawania blizny oko³okorzeniowej po operacji dyskopatii. Poza protekcj¹ korzenia nerwowego (operacja technik¹ mikrochirurgiczn¹), dok³adn¹ hemostaza stosowane s¹ materia³y, które hamuj¹ odczyn o charakterze w³óknienia w okolicy korzenia nerwu rdzeniowego. Z ró nym powodzeniem u ywane s¹ tkanka t³uszczowa, adcon-l i inne substancje (4,12). Bardzo dobre i dobre wyniki po reoperacji uzyskiwane s¹ w zakresie od 71% do 79% przypadków nawrotowych przepuklin kr¹ ka miêdzykrêgowego, lepsze w przypadkach lokalizacji kontralateralnych ni ipsilateralnych (1,2,3,7,14). Wynik ponownej operacji uwolnienia z ucisku struktur nerwowych jest korzystny wówczas kiedy przyczyn¹ by³y nawrotowy dysk, ucisk poprzez struktury kostne, a nie zrosty oko³okorzeniowe. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, uzyskiwania przez nas zadowalaj¹cych wyników leczenia w 87% przypadków reoperacji z powodu restenozy kana³u krêgowego i otworu miêdzykrêgowego. Zastosowana w tej grupie chorych technika operacyjna uwolnienia z ucisku struktur nerwowych, nie narusza³a stabilnoœci krêgos³upa i nie wymaga³a zastosowania stabilizacji wewnêtrznej. Reoperacja na s¹siednim poziomie koñczy siê sukcesem w 98% przypadków (3). Wyniki reoperacji z powodu blizny oko³okorzeniowej s¹ z³e. Fandino i wsp. (3) uzyskali zadowalaj¹ce wyniki leczenia tylko w 54% przypadków, co znalaz³o potwierdzenie w przedstawionym przez nas materiale. 69

5 Wnioski 1. Wskazania do reoperacji w przypadku niepowodzeñ po leczeniu operacyjnym przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego w odcinku lêdÿwiowo-krzy owym krêgos³upa wynikaj¹ z ró nych przyczyn. 2. Najlepsze wyniki uzyskaliœmy u chorych z wypadniêtym dyskiem na s¹siednim poziomie i w przypadkach restenozy kana³u krêgowego i/lub otworu miêdzykrêgowego. Piœmiennictwo 1. Cinotti G., Gumina S., Giuseppe G.: Contralateral Recurrent Lumbar Disc Herniation. Results of Discectomy Compared With Those in Primary Herniation. Spine 1999, 24, Connolly E.S.: Surgery for reccurrent lumbar disc herniation. Clin. Neurosurg. 1992, 39, Fandino J., Botana C., Viladrich, Gomez - Bueno J.: Reoperation After Lumbar Disc Surgery: Results in 130 Cases. Acta Neurochirur. (Wien) 1993, 122, Gasiñski P., Radek M., JóŸwiak J., yczak P.: Blizna oponowa w operacjach odcinka lêdÿwiowego krêgos³upa - mechanizm powstawania, problemy kliniczne i próby profilaktyki. Neurol. Neurochir. Pol. 2000, 34, Getty C.J.M., Johnson J.R., Kirwan E. O'G., Sullivan M.F.: Partial undercutting facetectomy for bony entrapment of the lumbar nerve root. J. Bone Joint Surg. 1981,63(B), Jun B. Y. : Posterior Lumbar Interbody Fusion With Restoration of Lamina and Facet Fusion. Spine 2000, 8, Kazuhiro Ch., Toyama Y., Hirabayashi K.: Long -Term Outcomes of Standard Discectomy for Lumbar Disc Herniation. A Follow-Up Study of More Than 10 Years. Spine 2001, 26, Kleiner J.B., Donaldson W.F., Curd J.G., Thorne R.P.: Extraspinal Cause of Lumbosacral Radiculopathy. J. Bone Joint Surg. 1991, 73(A), Kloc W., Imieliñski B.L., Wasilewski W., Jende P., Puzyrewski R.: Wielokrotne operacje przepuklin j¹dra mia d ystego w odcinku lêdÿwiowym. Neurol. Neurochir. Pol. 1999, 33, Masferrer R., Gomez C.H., Karahalios D. G., Sonntag V.K.H.: Efficacy of pedicle screw fixation in the treatment of spinal instability and faild back surgery: a 5-year review. J. Neurosurg. 1998, 89, Osti O.L., Vernon-Roberts B., Fraser R.D.: Anulus tears and intervertebral disc degeneration. An experimental study using an animal model. Spine 1990, 15, Quist J.J., Dehert W.J.A., Meij B.P., Visser W.J., Oner F.C., Hazewinkel H.A.W., Verbout A.J.: The prevention of peridural adhesions. A comparative long-term histomorphometric study using a biodegradable barrier and a fat graft. J. Bone Joint Surg 1998, 80(B), Spencer D.L., Bernstein A.J.: Lumbar Intervertebral Disc Surgery. W: The Textbook of Spinal Surgery. Red.: K.H. Bridwell., R.L. De Wald, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia 1997, Suk K.S, Lee H. M., Moon S.H., Kim N.H.: Recurrent Lumbar Disc Herniation. Results of Operative Management. Spine 2001, 24, Adres: Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii AM Poznañ ul. Przybyszewskiego Neuroskop 2003, tom1, nr 5

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lêdÿwiowo-krzy owego krêgos³upa u chorych operowanych z powodu dyskopatii lêdÿwiowej

Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lêdÿwiowo-krzy owego krêgos³upa u chorych operowanych z powodu dyskopatii lêdÿwiowej Zmiany zwyrodnieniowe odcinka lêdÿwiowo-krzy owego krêgos³upa u chorych operowanych z powodu dyskopatii lêdÿwiowej The degenerative changes of the lumbo-sacral region of the vertebral column in patients

Bardziej szczegółowo

Wskazania do operacji i wyniki leczenia przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego w odcinku lêdÿwiowo-krzy owym krêgos³upa

Wskazania do operacji i wyniki leczenia przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego w odcinku lêdÿwiowo-krzy owym krêgos³upa Wskazania do operacji i wyniki leczenia przepukliny kr¹ ka miêdzykrêgowego w odcinku lêdÿwiowo-krzy owym krêgos³upa Indications and results of surgical treatment of lumbo-sacral disc herniation Roman Jankowski,

Bardziej szczegółowo

Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Lumbar spine spondylosis in material of Neurosurgery Dept. of 10 Military Clinical Hospital

Bardziej szczegółowo

Mikrodekompresja korzeni nerwowych w kręgozmykach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Mikrodekompresja korzeni nerwowych w kręgozmykach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Mikrodekompresja korzeni nerwowych w kręgozmykach zwyrodnieniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Microdecompression of nerve roots in degenerative spondylolisthesis of lumbo-sacral region of

Bardziej szczegółowo

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1 Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Bardziej szczegółowo

Badania osteometryczne u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa

Badania osteometryczne u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa Badania osteometryczne u chorych leczonych operacyjnie z powodu zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego kręgosłupa Osteometric measurements in patients operated due to degenerative disc disease of the

Bardziej szczegółowo

Metody leczenia operacyjnego dyskopatii szyjnej

Metody leczenia operacyjnego dyskopatii szyjnej Metody leczenia operacyjnego dyskopatii szyjnej Methods of surgical treatment of cervical discopathy Roman Jankowski, Stanis³aw Nowak, Ryszard ukiel, Renata Czekanowska-Szlandrowicz, Bogumi³a Stachowska-Tomczak,

Bardziej szczegółowo

Oszczêdzaj¹ca dekompresja w operacyjnym leczeniu w¹skiego kana³u lêdÿwiowego odcinka krêgos³upa

Oszczêdzaj¹ca dekompresja w operacyjnym leczeniu w¹skiego kana³u lêdÿwiowego odcinka krêgos³upa Oszczêdzaj¹ca dekompresja w operacyjnym leczeniu w¹skiego kana³u lêdÿwiowego odcinka krêgos³upa Limited decompressive surgery in treatment of narrowed vertebral lumbar canal Piotr K³osiñski, Maciej Gilis-Januszewski,

Bardziej szczegółowo

Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa w leczeniu kręgozmyków

Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa w leczeniu kręgozmyków SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Andrzej Pucher 1, Piotr Stryczyński 2 Przeznasadowa stabilizacja kręgosłupa w leczeniu kręgozmyków Streszczenie. Przedstawiliśmy wyniki leczenia

Bardziej szczegółowo

Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci

Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci Choroid plexus papilloma in children Krzysztof Jarmusz, Zdzis³aw Huber, Pawe³ Ma³asiak, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzy ewski z Katedry i Kliniki Chirurgii,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Aniologicznego Bydgoszcz, 21-22 maj 2014 r. Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u kobiet z wtórnym obrzękiem

Bardziej szczegółowo

Nieurazowe z³amanie wyrostka zêbowego krêgu obrotowego, u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Opis przypadku.

Nieurazowe z³amanie wyrostka zêbowego krêgu obrotowego, u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Opis przypadku. Nieurazowe z³amanie wyrostka zêbowego krêgu obrotowego u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Opis przypadku. An atraumatic fracture of the odontoid process in a patient who had rheumatoid arthritis.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nawrotów zespołów bólowo-korzeniowych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu przepuklin dyskowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Przyczyny nawrotów zespołów bólowo-korzeniowych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu przepuklin dyskowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa Artykuł oryginalny/original paper Reumatologia 2008; 46, 3: 125 129 Przyczyny nawrotów zespołów bólowo-korzeniowych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu przepuklin dyskowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacyjnego leczenia w¹skiego kana³u lêdÿwiowego odcinka krêgos³upa - dwuletnia obserwacja

Wyniki operacyjnego leczenia w¹skiego kana³u lêdÿwiowego odcinka krêgos³upa - dwuletnia obserwacja Wyniki operacyjnego leczenia w¹skiego kana³u lêdÿwiowego odcinka krêgos³upa - dwuletnia obserwacja Results of surgery of narrowed lumbar vertebral canal - 2 years follow - up Piotr K³osiñski, Maciej Gilis-Januszewski,

Bardziej szczegółowo

Bóle kręgosłupa kiedy neurolog, a kiedy ortopeda? Anna Kostera-Pruszczyk Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bóle kręgosłupa kiedy neurolog, a kiedy ortopeda? Anna Kostera-Pruszczyk Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Bóle kręgosłupa kiedy neurolog, a kiedy ortopeda? Anna Kostera-Pruszczyk Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Problem medyczny i społeczny Global Burden of Disease Study (Lancet 2013 ) Lancet

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010

Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Dyskopatia & co dalej? Henryk Dyczek 2010 Definicja - 1 Dyskopatia szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy z etapów choroby zwyrodnieniowej

Bardziej szczegółowo

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Definicja: Kręgozmyk prawdziwy jest to wada chorobowa polegająca na ześlizgu kręgów w obrębie kręgoszczeliny na poziomie L5-

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 1 Z Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku Neurology Clinic Medical University of Białystok

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego

Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego Tomasz Borkowski Department of Urology Medical University of Warsaw Rola i zakres limfadenektomii w raku pęcherza moczowego VII Pomorskie spotkanie Uroonkologiczne Rak pęcherza moczowego Henry Gray (1825

Bardziej szczegółowo

Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu

Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu Tumors of posterior fossa in material of Pediatric Neurologial Surgery in Poznań Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem masaż w dyskopatii jako jedna z metod neurorehabilitacji

Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem masaż w dyskopatii jako jedna z metod neurorehabilitacji Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem masaż w dyskopatii jako jedna z metod neurorehabilitacji Czym jest dyskopatia? Jest to szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 Gcla'isk SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 CZĘŚĆ PIERWSZA ZESPOŁY ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDÓW RUCHU...17 1. Zaburzenia czynności ruchowych stawów kręgosłupa oraz stawów kończyn... 19 1.1.

Bardziej szczegółowo

przerzutu czerniaka z³oœliwego do krêgos³upa.

przerzutu czerniaka z³oœliwego do krêgos³upa. Przerzuty czerniaka z³oœliwego do krêgos³upa Spinal metastases of melanoma malignum Roman Jankowski 1, Ryszard ukiel 1, Janusz Szymaœ 2 1 z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii A.M. kierownik

Bardziej szczegółowo

Kręgozmyk. Typowy obraz kręgozmyku L5-S1. Czerwoną linią zaznaczona wielkość przesunięcia. Inne choroby mylone z kręgozmykiem:

Kręgozmyk. Typowy obraz kręgozmyku L5-S1. Czerwoną linią zaznaczona wielkość przesunięcia. Inne choroby mylone z kręgozmykiem: Kręgozmyk Kręgozmyk (inaczej - spondylolisteza) jest to forma przewlekłej niestabilności kręgosłupa. Polega ona na przesunięciu (podwichnięciu) kręgów względem siebie (wyższy kręg ulega podwichnięciu do

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Urazowe złamania kręgosłupa - zaopatrzenie przy pomocy wertebroplastyki - opis przypadków

Urazowe złamania kręgosłupa - zaopatrzenie przy pomocy wertebroplastyki - opis przypadków Urazowe złamania kręgosłupa - zaopatrzenie przy pomocy wertebroplastyki - opis przypadków Spinal injuries - treatment by vertebroplasty - two cases report Bartłomiej Kopaczewski, Stanisław Nowak z Katedry

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Struniak chondroidny krêgos³upa. Opis przypadku.

Struniak chondroidny krêgos³upa. Opis przypadku. Struniak chondroidny krêgos³upa. Opis przypadku. Chondroid chordoma of the spine. Case report. Roman Jankowski 1, Janusz Szymaœ 2, Tomasz Blok 1, Bogumi³a Stachowska-Tomczak 1 1 z Katedry i Kliniki Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Choroba Crohna Zapalenie przewodu pokarmowego w chorobie Crohna

Bardziej szczegółowo

Chrzêstniaki krêgos³upa

Chrzêstniaki krêgos³upa Chrzêstniaki krêgos³upa Chondromas of the spine Roman Jankowski 1, Tomasz Blok 1, Janusz Szymaœ 2 1 z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii A.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu kierownik

Bardziej szczegółowo

Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM.

Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM. Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM. Zajęcia z neurochirurgii odbywają się na VI roku studiów na Wydziale Lekarskim PAM. Program i obejmuje 18 godzin w tym 10 godzin ćwiczeń i 8

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome

Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome Ortopedika oferuje kompleksowe leczenie schorzeń kręgosłupa szyjnego, od farmakoterapii i fizjoterapii,

Bardziej szczegółowo

Skośna laminotomia w leczeniu stenozy zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

Skośna laminotomia w leczeniu stenozy zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Skośna laminotomia w leczeniu stenozy zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa Obliquae laminotomy used to manage lumbo-sacral degenerative stenosis Roman Jankowski 1, Stanisław Nowak 1,

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

Analiza objawów depresyjnych u pacjentów z dyskopati¹ lêdÿwiow¹ leczonych zachowawczo b¹dÿ operowanych

Analiza objawów depresyjnych u pacjentów z dyskopati¹ lêdÿwiow¹ leczonych zachowawczo b¹dÿ operowanych Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2006; 15 (2): 77 81 Praca oryginalna Original paper Analiza objawów depresyjnych u pacjentów z dyskopati¹ lêdÿwiow¹ leczonych zachowawczo b¹dÿ operowanych Analysis of depressive

Bardziej szczegółowo

Urazy krêgos³upa i rdzenia krêgowego w nastêpstwie upadków z wysokoœci

Urazy krêgos³upa i rdzenia krêgowego w nastêpstwie upadków z wysokoœci Urazy krêgos³upa i rdzenia krêgowego w nastêpstwie upadków z wysokoœci Trauma of the vertebral and spinal cord as a result of a fall from height Grzegorz Brzezicki, Maciej Borejsza Wysocki, ukasz Gmerek,

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu J AKUB L I S O W S K I W O J C I E C H H A G N E R Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu Bóle kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Dawid Sobański 1, Wiesław Strohm 1, Paweł Kolasa 2,3. AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 70 74 DOI: 10.15557/AN.2014.

Streszczenie. Summary. Dawid Sobański 1, Wiesław Strohm 1, Paweł Kolasa 2,3. AKTUALN NEUROL 2014, 14 (1), p. 70 74 DOI: 10.15557/AN.2014. Dawid Sobański 1, Wiesław Strohm 1, Paweł Kolasa 2,3 Aktualn Neurol 214, 14 (1), p. 7 74 Received: 1.3.214 Accepted: 25.3.214 Published: 3.4.214 Ocena leczenia operacyjnego pacjentów ze stenozą zwyrodnieniową

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Endoskopowa dyscektomia piersiowa

Endoskopowa dyscektomia piersiowa Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa

www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa Dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM Prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wpływ blizny pooperacyjnej na nawrót dolegliwości bólowych po dyscektomii

Wpływ blizny pooperacyjnej na nawrót dolegliwości bólowych po dyscektomii Gdańsk, 22 II 2016 r. Dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM Katedra Neurologii i Neurochirurgii Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Recenzja Rozprawy doktorskiej Lek.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy.

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. Oddział Neurologii oraz Oddział Udarowy Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. W skład Oddziału Udarowego

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Leczenie operacyjne skolioz neuromięśniowych

Leczenie operacyjne skolioz neuromięśniowych SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Daniel Zarzycki, Mariusz Kaliciński 1 Leczenie operacyjne skolioz neuromięśniowych Streszczenie: praca przedstawia wyniki leczenia operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU. Lek. med. Ali Akbar Hedayati UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Lek. med. Ali Akbar Hedayati starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Analiza wyników operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Twierdzenie Bayesa Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Niniejszy skrypt ma na celu usystematyzowanie i uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat twierdzenia Bayesa i jego zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku doniesienie wstępne Świerblewski M. 1, Kopacz A. 1, Jastrzębski T. 1 1 Katedra i

Bardziej szczegółowo

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa piersiowego wyzwanie dla neurochirurgii

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa piersiowego wyzwanie dla neurochirurgii ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa piersiowego wyzwanie dla neurochirurgii Włodzimierz Jarmundowicz Katedra i Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Długi czas diagnostyki zmniejsza szanse na przeżycie chorych (TK - złe opisy, EUS - trudno dostępny, H-P długi okres oczekiwania)

Długi czas diagnostyki zmniejsza szanse na przeżycie chorych (TK - złe opisy, EUS - trudno dostępny, H-P długi okres oczekiwania) Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 09.05.2012 Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Obserwowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Lek. Szymon Wałejko, dr hab. med. Tomasz Mazurek, lek. Andrzej Klapkowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

Kamila Woźniak 1, Maciej Śniegocki 1, Zygmunt Siedlecki 1, Dorota Ratuszek-Sadowska 2, Marcin Grela 1, Wojciech Smuczyński 1, Walery Zukow 3

Kamila Woźniak 1, Maciej Śniegocki 1, Zygmunt Siedlecki 1, Dorota Ratuszek-Sadowska 2, Marcin Grela 1, Wojciech Smuczyński 1, Walery Zukow 3 Woźniak Kamila, Śniegocki Maciej, Siedlecki Zygmunt, Ratuszek-Sadowska Dorota, Grela Marcin, Smuczyński Wojciech, Zukow Walery. Evaluate the outcomes of L5-S1 disc herniation in patients undergoing minimally

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3 Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych Wykład 3 Tablice decyzyjne Spójnośd tablicy decyzyjnej Niespójna tablica decyzyjna Spójnośd tablicy decyzyjnej - formalnie Spójnośd TD a uogólniony

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:27-32 Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU Słowa kluczowe: krztusiec, epidemiologia, Polska, rok 2001 Key words: pertussis, epidemiolog, Poland,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Adamski Ryszard, Tura Krzysztof 1 Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym Wstęp Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Występują one w przebiegu wad tworzenia się tzw. struny grzbietowej ( rozwoju kręgosłupa i rdzenia). Określane są inaczej terminem dysrafii. Wady te przyjmują postać: rozszczepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Pułapki (bardzo) wczesnej diagnostyki nowotworów układu rozrodczego

Pułapki (bardzo) wczesnej diagnostyki nowotworów układu rozrodczego Pułapki (bardzo) wczesnej diagnostyki nowotworów układu rozrodczego Radosław Mądry i Janina Markowska Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 17-10-2014

Bardziej szczegółowo

Walery Sienkiel, Arkadiusz Bielecki Roman Mierzwa, Sławomir Majcher. Korporektomia jako skuteczny zabieg operacyjny w patologii kręgosłupa

Walery Sienkiel, Arkadiusz Bielecki Roman Mierzwa, Sławomir Majcher. Korporektomia jako skuteczny zabieg operacyjny w patologii kręgosłupa Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Walery Sienkiel, Arkadiusz Bielecki Roman Mierzwa, Sławomir Majcher Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie 43 Województwo lubelskie 43. Województwo śląskie 47

Województwo kujawsko-pomorskie 43 Województwo lubelskie 43. Województwo śląskie 47 SPIS TREŚCI Dolne drogi moczowe, czyli jak jest kontrolowane oddawanie moczu 11 Budowa dolnych dróg moczowych 11 Dno i ściany pęcherza 12 Szyja pęcherza 13 Cewka moczowa 13 Kontrola oddawania moczu czy

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia lędźwiowa u dzieci aspekt neurochirurgiczny

Dyskopatia lędźwiowa u dzieci aspekt neurochirurgiczny CHILD NEUROLOGY NEUROLOGIA DZIECIĘCA Vol. 15/2006 Nr 30 PRACA POGLĄDOWA/REVIEW PAPER Dyskopatia lędźwiowa u dzieci aspekt neurochirurgiczny Lumbar disc herniation in childhood neurosurgical aspect Marek

Bardziej szczegółowo

Zespoły bólowe kręgosłupa

Zespoły bólowe kręgosłupa Zespoły bólowe kręgosłupa W około 70-80% przypadków pierwszego spotkania pacjenta i lekarza nie daje ustalić się dokładnie przyczyny bólów kręgosłupa. Świadczy to o złożoności tego problemu. Mimo tego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Spontaneous regression of a lumbar disc herniation

Spontaneous regression of a lumbar disc herniation CHAPTER XIII WELLNESS AND EDUCATION 1 Chair and Department of Neurosurgery and Pediatric Neurosurgery Medical University in Lublin, Poland Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CYKLICZNYCH OBCIĄŻEŃ ŚCISKAJĄCYCH NA ZMIANY SZTYWNOŚCI SEGMENTÓW RUCHOWYCH Z ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA

WPŁYW CYKLICZNYCH OBCIĄŻEŃ ŚCISKAJĄCYCH NA ZMIANY SZTYWNOŚCI SEGMENTÓW RUCHOWYCH Z ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 6/2012 135 Małgorzata SOWA, Międzywydziałowe Koło Naukowe Biomechaników, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław Małgorzata ŻAK, Zakład Inżynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Niektóre cechy szczególne przebiegu klinicznego zespo³ów bólowo-korzeniowych wywo³anych dyskopati¹ lêdÿwiow¹ u chorych z oty³oœci¹

Niektóre cechy szczególne przebiegu klinicznego zespo³ów bólowo-korzeniowych wywo³anych dyskopati¹ lêdÿwiow¹ u chorych z oty³oœci¹ Artyku³ oryginalny/original paper Reumatologia 05; 43, 5: 252 256 Niektóre cechy szczególne przebiegu klinicznego zespo³ów bólowo-korzeniowych wywo³anych dyskopati¹ lêdÿwiow¹ u chorych z oty³oœci¹ Some

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

ul. Belgradzka 52, 02-795 Warszawa-Ursynów tel. kom. +48 794 207 077 www.fizjoport.pl

ul. Belgradzka 52, 02-795 Warszawa-Ursynów tel. kom. +48 794 207 077 www.fizjoport.pl Coraz większa liczba pacjentów zgłasza się do fizjoterapeutów z problemami bólowymi w obrębie kręgosłupa. Często postawiona diagnoza dyskopatia, wywołuje niepokój o własne zdrowie i wątpliwości w jaki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=170_2016 Poznań: Implanty do stabilizacji odcinka szyjnego z dostępu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

ErecAid system LECZENIE IMPOTENCJI. Metod¹ terapii pró niowej

ErecAid system LECZENIE IMPOTENCJI. Metod¹ terapii pró niowej LECZENIE IMPOTENCJI Metod¹ terapii pró niowej ErecAid system W LECZENIU IMPOTENCJI: Ocze kujemy wyników Lekarze najczêœciej zalecaj¹ swoim pacjentom stosowanie terapii pró niowej...... usatysfakcjonowaliœmy

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Tematy seminariów z Neurologii dla V roku Kierunku Lekarskiego realizowane w Klinice Neurochirurgii:

Tematy seminariów z Neurologii dla V roku Kierunku Lekarskiego realizowane w Klinice Neurochirurgii: Tematyka zajęć i zaliczenie z Neurologii - plik pdf do pobrania Neurochirurgia Do zajęć seminaryjnych student jest zobowiązany przygotować wiedzę teoretyczną zgodnie ze słowami kluczowymi do danego tematu.

Bardziej szczegółowo

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i Leki przeciwkrzepliwe a anestezja regionalna Anestezja regionalna znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych

Bardziej szczegółowo

Roman Jankowski, Stanisław Nowak Ryszard Żukiel, Tomasz Blok. Stabilizacja potyliczno-szyjna. The occipito-cervical osteosynthesis

Roman Jankowski, Stanisław Nowak Ryszard Żukiel, Tomasz Blok. Stabilizacja potyliczno-szyjna. The occipito-cervical osteosynthesis Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO Roman Jankowski, Stanisław Nowak Ryszard Żukiel, Tomasz Blok Katedra i Klinika Neurochirurgii AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgsłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci

Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgsłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgsłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci Sobota 9.00 Otwarcie konferencji, powitanie

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MR / ANATOMIA MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO

METODYKA BADAŃ MR / ANATOMIA MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO KURS Rezonans magnetyczny w neuroradiologii Wrocław 21-22.04.2017 METODYKA BADAŃ MR / ANATOMIA MR KRĘGOSŁUPA I KANAŁU KRĘGOWEGO Marek SĄSIADEK Zakład Radiologii Ogólnej i Zabiegowej i Neuroradiologii Katedra

Bardziej szczegółowo

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę

SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę Jacek Szendzielorz, Aleksandra Mikulska-Cholewa SLT - Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka, opcja w leczeniu chorego na jaskrę - doświadczenia własne w LENS-MED Klinika Jednego Dnia Niepubliczny Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

Dzielą się na wskazania diagnostyczne oraz terapeutyczne. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org WSKAZANIA DIAGNOSTYCZNE : Ból w pachwinie Objawy blokowania, trzaskania uciekania stawu biodrowego Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo