WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a..."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, Busko-Zdrój, NIP zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym", reprezentowanym przez: 1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój mgr Piotra Wąsowicza przy kontrasygnacie 2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój mgr Artura Tokarza a... NIP..., REGON... zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez: Przedmiot umowy i zasięg robót 1. W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający" zleca, a Wykonawca" przyjmuje do wykonania roboty polegające na: 1.1 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Busko-Zdrój mieszanką mineralno asfaltową, w tym: a) ubytki o głębokości do 4,0 cm 600 m² b) ubytki o głębokości powyŝej 4,0 cm kaŝdy następny 1,0 cm grubości 650 m² 1.2 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami, w tym: a) ubytki o głębokości do 2,0 cm 4800 m² b) ubytki o głębokości od 2,0 cm do 4,0 cm 1000 m² c) ubytki o głębokości powyŝej 4,0 cm kaŝdy następny 1,0 cm grubości 1500 m² W ramach wykonania remontów cząstkowych nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami uwzględniono przywałowanie rozłoŝonego kruszywa: dla robót wykonywanych skrapiarką cały zakres, 1

2 dla robót wykonywanych remonterem teren miasta Busko-Zdrój obejmujący: centrum miasta, skrzyŝowania, a takŝe ulice w miejscach mających spadek podłuŝny powyŝej 10% ( w ilości ok. 10% zadania), 2. Dokumenty tworzące naleŝy traktować jako wzajemnie objaśniające się, ale w przypadku rozbieŝności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji. 2 Podstawowe prawa i obowiązki stron 1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania z przedstawicielem Zamawiającego objazdu dróg celem określenia ilości i zakresu przewidzianych do wykonania robót na poszczególnych drogach. Pojazd do celów objazdu dróg zapewni Wykonawca na swój koszt. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ( zmniejszenia lub zwiększenia ) zakresu prac po określeniu w trakcie objazdu ilości ubytków nawierzchni lub na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu. O kaŝdej zmianie zakresu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia w trakcie realizacji zadania ( z odpowiednim wyprzedzeniem ) kolejności wykonania remontów na poszczególnych drogach. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z naleŝytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad robotami przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia. 6. Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą naleŝy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej umowie. 7. Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy. 8. Wykonawca jest zobowiązany do: a) zabezpieczenia terenu objętego robotami i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, b) zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót, c) wykonania oznakowania ostrzegawczego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego, d) zabezpieczenia istniejącego drzewostanu i zieleni, e) uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 9. Wykonawca uwzględnia wszystkie roboty demontaŝowe wraz z uporządkowaniem materiałów pochodzących z demontaŝu oraz ich wywiezieniem. Zatem wszystkie roboty demontaŝowe, odtworzeniowe i porządkowe są uwzględnione w kosztach zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do umoŝliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych zainteresowanych instytucji, do których naleŝy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzonych robót na budowie. 3 Terminy wykonania prac 2

3 1. Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy tj Termin zakończenia: do dnia r. 3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w sposób zapewniający dotrzymanie terminu zakończenia prac i w związku z tym wyraŝa zgodę na prowadzenie prac w sposób wielozmianowy oraz w dni wolne od pracy. 4 Materiały i podwykonawstwo 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i surowców własnych. 2. Materiały uŝyte do wykonania robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Materiały, które nie są określonej jakości będą odrzucane. KaŜda robota, w której wykorzystano odrzucone materiały nie zostanie przyjęta. 4. Na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: kopie faktur zakupu wraz z certyfikatem na znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 5. Zgodnie z SIWZ - Wykonawca moŝe podzlecić roboty innej jednostce. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania kaŝdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracowników najemnych i robotników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych przedstawicieli, pracowników najemnych i robotników. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zakres robót realizowanych przez Podwykonawcę. 7. W przypadku podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie: - moŝliwość uczestniczenia w odbiorze robót, - kontrolę płatności dla Podwykonawcy, - wstrzymanie wypłat naleŝnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec Podwykonawcy. 5 Wartość umowy 1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie umowne. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraŝa się kwotą : ZADANIE NR 1 Lp. Zakres robót Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Busko-Zdrój mieszanką mineralno- asfaltową Ilość jednostek [m²] Cena jedn. netto [zł] Wartość netto [zł] Podatek VAT [zł] Wartość brutto [zł] 3

4 1 Ubytki o głębokości do 4,0 cm 600,00 2 Ubytki o głębokości powyŝej 4,0 cm kaŝdy następny 1,0 cm. grubości 650,00 Razem: netto:... zł, podatek VAT:... zł, brutto:... zł, (słownie:...). ZADANIE NR 2 Lp. Zakres robót Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami Ilość jednostek [m²] Cena jedn. netto [zł] Wartość netto [zł] Podatek VAT [zł] Wartość brutto [zł] 1 Ubytki o głębokości do 2,0 cm 4800,00 2 Ubytki o głębokości od 2,0 cm do 4,0 cm 3 Ubytki o głębokości powyŝej 4,0 cm kaŝdy następny 1,0 cm grubości 1000, ,00 Razem: netto:... zł, podatek VAT:... zł, brutto:... zł, (słownie:...). 3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty objazdu dróg przeprowadzonego przed rozpoczęciem robót w celu określenia ilości i zakresu robót, koszty zakupu oraz transport materiałów, koszty wynajmu i pracy sprzętu i mediów niezbędnych do funkcjonowania budowy, koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są roboty, koszty związane z przeprowadzeniem wymaganych przepisami branŝowymi badań i prób po wykonaniu zadania, 4

5 5. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz stawek i cen wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a takŝe wszystko co moŝe być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie wyraźnie zostały wyłączone Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy. 6 Rozliczenie wykonanych robót 1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonanie robót nastąpi na podstawie: obmiaru robót faktycznie wykonanych, protokołu odbioru robót, faktury końcowej - wystawionej po zakończeniu i protokólarnym odbiorze robót. 2. Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę. 3. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi. 4. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy tj Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 7 Zmiana ceny robót i roboty dodatkowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zmian zakresu przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. 2. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. 3. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające z iloczynu ilości niewykonanych jednostek robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy. 4. JeŜeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50 % wartości umowy, na powyŝsze roboty zostanie udzielone zamówienie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu przez Zamawiającego negocjacji cen z Wykonawcą. 5. W takim przypadku nastąpi zawarcie odrębnej umowy na roboty dodatkowe. 6. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte przedmiarami robót, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie moŝna było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie moŝna oddzielić od zamówienia podstawowego. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zawarta odrębna umowa na roboty dodatkowe w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego Protokół Konieczności". 5

6 8 Kara umowna 1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w 3 umowy, jednak kara taka nie moŝe przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kaŝdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie moŝe przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego, ale innych niŝ podano w 11 ust Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego kary umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 9 Szkoda i ubezpieczenie 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe na terenie objętym robotami, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na koszt własny roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty, urządzenia oraz mienie ruchome związane z wykonywaniem robót- od ognia, powodzi, huraganu oraz innych zdarzeń losowych, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym takŝe ruchem pojazdów mechanicznych. 10 Przekazanie i odbiór robót. Rozliczenie końcowe 1. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego: 1.1. Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru Zmawiający wyznaczy datę odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 6

7 1.3.W terminie najpóźniej do dnia odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Protokół stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zaŝądania zapłaty naleŝnego wynagrodzenia. 2. Wady ujawnione w trakcie odbioru: 2.1. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; b) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeŝeli nie uniemoŝliwiają one uŝytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe obniŝyć odpowiednio wynagrodzenie, jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 11 Rozwiązanie i zmiana warunków umowy 1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1.1 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc, 1.2 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 1.3 została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku, 1.4 Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub teŝ nienaleŝycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 1.5 Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci przeprowadzenie wszystkich robót lub przewaŝającej ich części podwykonawcom. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŝają następujące postanowienia szczegółowe: 2.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 2.2. Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, moŝe nastąpić w przypadkach gdy: 7

8 3.1 wystąpią nieistotne zmiany tj. zmiany, które nie mają wpływu na tzw. konieczne warunki Umowy tj. termin, wartość, Strony Umowy. 3.2 wystąpią ograniczenia zakresu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na skutek okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. 4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, moŝe nastąpić w przypadkach gdy: 4.1 zaniechanie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zaleŝne od Wykonawcy (np. siła wyŝsza, warunki atmosferyczne). Termin ten zostaje wówczas przedłuŝony o czas trwania zaistniałych okoliczności 4.2 wystąpią roboty dodatkowe, 4.3 wystąpią na nieruchomości zdarzenia niemoŝliwe do przewidzenia wcześniej (np. wykopaliska archeologiczne, niewybuchy itp.) 4.4 wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej stosownych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania 4.5 wystąpią niezaleŝne od Wykonawcy opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, których nie moŝna uzyskać od innych producentów lub dostawców. 5. JeŜeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny pozostawał w zwłoce w rozpoczęciu robót lub je przerwał, okoliczność ta zostanie uwzględniona przy określeniu, w oparciu o przesłanki wymienione w pkt. 4 ppkt 4.1), nowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Zmiana wartości przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, moŝe nastąpić w przypadkach gdy: 6.1 wystąpią róŝnice w wielkościach obmiarowych miedzy kosztorysem ofertowym a kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru obmiar faktycznie wykonanych robót 6.2 zostanie ograniczony zakres przedmiotu Umowy, na skutek okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji 7. Odstąpienie od umowy lub zmiana warunków umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności i powinno zawierać uzasadnienie. 8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 8.1 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 8.2 Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót bądź odmawia podpisania protokołu odbioru robót. 12 Gwarancja jakości 1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie objętym robotami. 2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robocizna) wynosi 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. Okres rękojmi będzie dłuŝszy o trzy miesiące od okresu gwarancji. 3. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót. 8

9 4. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawcę w terminie 5 dni od dnia ich ujawnienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 6. Usunięcie usterek nastąpi w okresie 7 dni. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie. 7. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancji w w/w terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. 13 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w kwocie., co stanowi 5% wartości umowy brutto, dostarczone będzie Zamawiającemu w formie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego lub w walucie, w której jest pełna kwota Umowy. 2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji NaleŜytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze Ŝądanie. 3. Strony ustalają, Ŝe wniesione zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: % t.j..w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, % t.j..w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi 4. W przypadku nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 14 Przepisy bhp i ppoŝ Wykonawca podczas realizacji zamówienia na całym terenie objętym robotami zobowiązany jest stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŝarowych. 15 UpowaŜnieni przedstawiciele stron 1. Zgodnie z niniejszą umową odpowiedzialnym kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest : Nadzór ze strony Zamawiającego sprawuje: Ustalenia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 9

10 wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. Wykonawca: Zamawiający: 10

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór)

UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) ZA Ł Ą C ZN I K NR 11 UMOWA NR.../WIR/13 (wzór) W dniu... 2013 r. pomiędzy Gmina Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 11a, będącą płatnikiem VAT, Nr identyfikacyjny NIP 776-167-90-49

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Usługi nr /2013r.

Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793, zwaną w treści

Bardziej szczegółowo