WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a..."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, Busko-Zdrój, NIP zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym", reprezentowanym przez: 1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój mgr Piotra Wąsowicza przy kontrasygnacie 2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój mgr Artura Tokarza a... NIP..., REGON... zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez: Przedmiot umowy i zasięg robót 1. W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający" zleca, a Wykonawca" przyjmuje do wykonania roboty polegające na: 1.1 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Busko-Zdrój mieszanką mineralno asfaltową, w tym: a) ubytki o głębokości do 4,0 cm 600 m² b) ubytki o głębokości powyŝej 4,0 cm kaŝdy następny 1,0 cm grubości 650 m² 1.2 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami, w tym: a) ubytki o głębokości do 2,0 cm 4800 m² b) ubytki o głębokości od 2,0 cm do 4,0 cm 1000 m² c) ubytki o głębokości powyŝej 4,0 cm kaŝdy następny 1,0 cm grubości 1500 m² W ramach wykonania remontów cząstkowych nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami uwzględniono przywałowanie rozłoŝonego kruszywa: dla robót wykonywanych skrapiarką cały zakres, 1

2 dla robót wykonywanych remonterem teren miasta Busko-Zdrój obejmujący: centrum miasta, skrzyŝowania, a takŝe ulice w miejscach mających spadek podłuŝny powyŝej 10% ( w ilości ok. 10% zadania), 2. Dokumenty tworzące naleŝy traktować jako wzajemnie objaśniające się, ale w przypadku rozbieŝności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji. 2 Podstawowe prawa i obowiązki stron 1. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania z przedstawicielem Zamawiającego objazdu dróg celem określenia ilości i zakresu przewidzianych do wykonania robót na poszczególnych drogach. Pojazd do celów objazdu dróg zapewni Wykonawca na swój koszt. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ( zmniejszenia lub zwiększenia ) zakresu prac po określeniu w trakcie objazdu ilości ubytków nawierzchni lub na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu. O kaŝdej zmianie zakresu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia w trakcie realizacji zadania ( z odpowiednim wyprzedzeniem ) kolejności wykonania remontów na poszczególnych drogach. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z naleŝytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad robotami przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia. 6. Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą naleŝy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej umowie. 7. Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy. 8. Wykonawca jest zobowiązany do: a) zabezpieczenia terenu objętego robotami i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, b) zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót, c) wykonania oznakowania ostrzegawczego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego, d) zabezpieczenia istniejącego drzewostanu i zieleni, e) uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 9. Wykonawca uwzględnia wszystkie roboty demontaŝowe wraz z uporządkowaniem materiałów pochodzących z demontaŝu oraz ich wywiezieniem. Zatem wszystkie roboty demontaŝowe, odtworzeniowe i porządkowe są uwzględnione w kosztach zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do umoŝliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych zainteresowanych instytucji, do których naleŝy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzonych robót na budowie. 3 Terminy wykonania prac 2

3 1. Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy tj Termin zakończenia: do dnia r. 3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w sposób zapewniający dotrzymanie terminu zakończenia prac i w związku z tym wyraŝa zgodę na prowadzenie prac w sposób wielozmianowy oraz w dni wolne od pracy. 4 Materiały i podwykonawstwo 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i surowców własnych. 2. Materiały uŝyte do wykonania robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Materiały, które nie są określonej jakości będą odrzucane. KaŜda robota, w której wykorzystano odrzucone materiały nie zostanie przyjęta. 4. Na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: kopie faktur zakupu wraz z certyfikatem na znak bezpieczeństwa, deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 5. Zgodnie z SIWZ - Wykonawca moŝe podzlecić roboty innej jednostce. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania kaŝdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracowników najemnych i robotników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych przedstawicieli, pracowników najemnych i robotników. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zakres robót realizowanych przez Podwykonawcę. 7. W przypadku podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie: - moŝliwość uczestniczenia w odbiorze robót, - kontrolę płatności dla Podwykonawcy, - wstrzymanie wypłat naleŝnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec Podwykonawcy. 5 Wartość umowy 1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie umowne. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraŝa się kwotą : ZADANIE NR 1 Lp. Zakres robót Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Busko-Zdrój mieszanką mineralno- asfaltową Ilość jednostek [m²] Cena jedn. netto [zł] Wartość netto [zł] Podatek VAT [zł] Wartość brutto [zł] 3

4 1 Ubytki o głębokości do 4,0 cm 600,00 2 Ubytki o głębokości powyŝej 4,0 cm kaŝdy następny 1,0 cm. grubości 650,00 Razem: netto:... zł, podatek VAT:... zł, brutto:... zł, (słownie:...). ZADANIE NR 2 Lp. Zakres robót Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami Ilość jednostek [m²] Cena jedn. netto [zł] Wartość netto [zł] Podatek VAT [zł] Wartość brutto [zł] 1 Ubytki o głębokości do 2,0 cm 4800,00 2 Ubytki o głębokości od 2,0 cm do 4,0 cm 3 Ubytki o głębokości powyŝej 4,0 cm kaŝdy następny 1,0 cm grubości 1000, ,00 Razem: netto:... zł, podatek VAT:... zł, brutto:... zł, (słownie:...). 3. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in.: koszty objazdu dróg przeprowadzonego przed rozpoczęciem robót w celu określenia ilości i zakresu robót, koszty zakupu oraz transport materiałów, koszty wynajmu i pracy sprzętu i mediów niezbędnych do funkcjonowania budowy, koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są roboty, koszty związane z przeprowadzeniem wymaganych przepisami branŝowymi badań i prób po wykonaniu zadania, 4

5 5. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz stawek i cen wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a takŝe wszystko co moŝe być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie wyraźnie zostały wyłączone Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy. 6 Rozliczenie wykonanych robót 1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonanie robót nastąpi na podstawie: obmiaru robót faktycznie wykonanych, protokołu odbioru robót, faktury końcowej - wystawionej po zakończeniu i protokólarnym odbiorze robót. 2. Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę. 3. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi. 4. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy tj Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 7 Zmiana ceny robót i roboty dodatkowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zmian zakresu przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. 2. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. 3. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające z iloczynu ilości niewykonanych jednostek robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy. 4. JeŜeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50 % wartości umowy, na powyŝsze roboty zostanie udzielone zamówienie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu przez Zamawiającego negocjacji cen z Wykonawcą. 5. W takim przypadku nastąpi zawarcie odrębnej umowy na roboty dodatkowe. 6. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte przedmiarami robót, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - wynikłe w czasie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie moŝna było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie moŝna oddzielić od zamówienia podstawowego. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zawarta odrębna umowa na roboty dodatkowe w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego Protokół Konieczności". 5

6 8 Kara umowna 1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w 3 umowy, jednak kara taka nie moŝe przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za kaŝdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie moŝe przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego, ale innych niŝ podano w 11 ust Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŝszającego kary umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 9 Szkoda i ubezpieczenie 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe na terenie objętym robotami, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na koszt własny roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty, urządzenia oraz mienie ruchome związane z wykonywaniem robót- od ognia, powodzi, huraganu oraz innych zdarzeń losowych, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym takŝe ruchem pojazdów mechanicznych. 10 Przekazanie i odbiór robót. Rozliczenie końcowe 1. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego: 1.1. Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru Zmawiający wyznaczy datę odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 6

7 1.3.W terminie najpóźniej do dnia odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Protokół stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zaŝądania zapłaty naleŝnego wynagrodzenia. 2. Wady ujawnione w trakcie odbioru: 2.1. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady nadają się do usunięcia, moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; b) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeŝeli nie uniemoŝliwiają one uŝytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe obniŝyć odpowiednio wynagrodzenie, jeŝeli wady uniemoŝliwiają uŝytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 11 Rozwiązanie i zmiana warunków umowy 1. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1.1 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc, 1.2 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 1.3 została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku, 1.4 Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub teŝ nienaleŝycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 1.5 Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci przeprowadzenie wszystkich robót lub przewaŝającej ich części podwykonawcom. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŝają następujące postanowienia szczegółowe: 2.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 2.2. Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, moŝe nastąpić w przypadkach gdy: 7

8 3.1 wystąpią nieistotne zmiany tj. zmiany, które nie mają wpływu na tzw. konieczne warunki Umowy tj. termin, wartość, Strony Umowy. 3.2 wystąpią ograniczenia zakresu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na skutek okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. 4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, moŝe nastąpić w przypadkach gdy: 4.1 zaniechanie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zaleŝne od Wykonawcy (np. siła wyŝsza, warunki atmosferyczne). Termin ten zostaje wówczas przedłuŝony o czas trwania zaistniałych okoliczności 4.2 wystąpią roboty dodatkowe, 4.3 wystąpią na nieruchomości zdarzenia niemoŝliwe do przewidzenia wcześniej (np. wykopaliska archeologiczne, niewybuchy itp.) 4.4 wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej stosownych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania 4.5 wystąpią niezaleŝne od Wykonawcy opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, których nie moŝna uzyskać od innych producentów lub dostawców. 5. JeŜeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny pozostawał w zwłoce w rozpoczęciu robót lub je przerwał, okoliczność ta zostanie uwzględniona przy określeniu, w oparciu o przesłanki wymienione w pkt. 4 ppkt 4.1), nowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Zmiana wartości przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, moŝe nastąpić w przypadkach gdy: 6.1 wystąpią róŝnice w wielkościach obmiarowych miedzy kosztorysem ofertowym a kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru obmiar faktycznie wykonanych robót 6.2 zostanie ograniczony zakres przedmiotu Umowy, na skutek okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji 7. Odstąpienie od umowy lub zmiana warunków umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności i powinno zawierać uzasadnienie. 8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 8.1 Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 8.2 Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót bądź odmawia podpisania protokołu odbioru robót. 12 Gwarancja jakości 1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie objętym robotami. 2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robocizna) wynosi 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. Okres rękojmi będzie dłuŝszy o trzy miesiące od okresu gwarancji. 3. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót. 8

9 4. Zamawiający o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawcę w terminie 5 dni od dnia ich ujawnienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 6. Usunięcie usterek nastąpi w okresie 7 dni. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie. 7. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancji w w/w terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt Wykonawcy. 13 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w kwocie., co stanowi 5% wartości umowy brutto, dostarczone będzie Zamawiającemu w formie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Zamawiającego lub w walucie, w której jest pełna kwota Umowy. 2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji NaleŜytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze Ŝądanie. 3. Strony ustalają, Ŝe wniesione zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: % t.j..w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, % t.j..w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi 4. W przypadku nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 14 Przepisy bhp i ppoŝ Wykonawca podczas realizacji zamówienia na całym terenie objętym robotami zobowiązany jest stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŝarowych. 15 UpowaŜnieni przedstawiciele stron 1. Zgodnie z niniejszą umową odpowiedzialnym kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest : Nadzór ze strony Zamawiającego sprawuje: Ustalenia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz 9

10 wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. Wykonawca: Zamawiający: 10

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Załącznik Nr 8 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR /RSID/2013

WZÓR UMOWY UMOWA NR /RSID/2013 WZÓR UMOWY UMOWA NR /RSID/2013 Załącznik Nr 6 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR

UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR UMOWA NR./09 O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NR Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej Kaliska Kościerskie, gmina Kościerzyna. została zawarta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/03/2012

UMOWA nr WYD/01/03/2012 UMOWA nr WYD/01/03/2012 W dniu... 2012r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2006 /WZÓR/

UMOWA NR /2006 /WZÓR/ UMOWA NR /2006 /WZÓR/ ZAŁĄCZNIK NR 2 zawarta w dniu...2006 r. w Szczawnie Zdroju pomiędzy: Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno Zdrój, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

NR.. 1. Strony ustalają terminy realizacji zadania:

NR.. 1. Strony ustalają terminy realizacji zadania: UMOWA NR.. WZÓR Zawarta w Wietrzychowicach w dniu...2011 r. pomiędzy Gminą Wietrzychowice, zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1. Wójta Gminy Leszka Zabiegałę przy kontrasygnacie:

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Umowa nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Umowa nr Druk Nr 5 (wzór umowy) Z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZD.DT.273...

UMOWA Nr PZD.DT.273... Załącznik Nr 1a do SIWZ UMOWA Nr PZD.DT.273... Zawarta w dniu... w Pszczynie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, REGON: 276291963 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2010 r. w StrzyŜowie pomiędzy: Powiatem StrzyŜowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 StrzyŜów, telefaks (017) 27 65 000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron

Przedmiot umowy. Termin realizacji. Obowiązki Stron Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Nr../SR/2010 Zawarta w dniu. w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z siedzibą: ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C SIWZ 1. Przedmiot umowy. 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: Wykonanie izolacji poziomej i pionowej dla budynku PUW przy ul. Wodnej 13 w Przemyślu.

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Or. O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA Nr Or. O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 8 UMOWA Nr Or. O ROBOTY BUDOWLANE W dniu.. r. w Świętajnie, pomiędzy: Gminą Świętajno, z siedzibą w Świętajnie 104, 19-411 Świętajno, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: Janinę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY Wykonawca 2 TERMINY REALIZACJI 3 WYNAGRODZENIE 4 ROZLICZENIE

1 PRZEDMIOT UMOWY Wykonawca 2 TERMINY REALIZACJI 3 WYNAGRODZENIE 4 ROZLICZENIE WZÓR UMOWY zawarta w dniu, pomiędzy Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W A NR.../2009

WZÓR U M O W A NR.../2009 Załącznik nr 6 WZÓR U M O W A NR.../2009 na wykonanie usługi: Ewidencja i inwentaryzacja ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gmuny Busko-Zdrój wraz z wprowadzeniem danych do programu DROGI, Zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.ri.7011.1.3.13

UMOWA nr.ri.7011.1.3.13 UMOWA nr.ri.7011.1.3.13 W dniu... 2013rpomiędzy: Gminą Charsznica, ul.kolejowa 20, 32-250 Charsznica zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: mgr inż. Jan Żebrak Wójt Gminy Charsznica a... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W Y Nr /2008 CRUzamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym

zwanym dalej Zamawiającym Wzór umowy Zawarta w dniu... w Kowarach pomiędzy Gminą Kowary- Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych reprezentowany przez 1. Dyrektora - mgr Annę Perłowską 2. Główny księgowy - mgr inŝ Barbara Kiełek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Część 2. Wzór Umowy U M O W A NR

Część 2. Wzór Umowy U M O W A NR Część 2. Wzór Umowy U M O W A NR zawarta w dniu. w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8

Umowa Nr - projekt. Załącznik nr 8 Załącznik nr 8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr - projekt Zawarta w

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego.

U M O W A Nr. 3 1. Wykonawca będzie dokonywał napraw cząstkowych zgłaszanych w dni robocze przez Zamawiającego. Niniejszy wzór umowy może posłużyć do realizacji każdej z części wymienionych 1 ust. 3 pkt. 1) i 2) na podstawie odrębnej umowy. U M O W A Nr zawarta dnia. pomiędzy Gminą Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. MłodzieŜowa 6, 24-320 Poniatowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron

UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron UMOWA - projekt zawarta w dniu : w Przecławiu pomiędzy: GMINĄ PRZECŁAW, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: a firmą : zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane Nr... Przedmiot umowy 1

Umowa o roboty budowlane Nr... Przedmiot umowy 1 Umowa o roboty budowlane Nr... Zawarta w dniu... r. we Włoszczowie pomiędzy: Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Roboty prowadzone będą w budynku czynnym i uŝytkowanym.

Roboty prowadzone będą w budynku czynnym i uŝytkowanym. /Wzór umowy/ Załącznik Nr.7 UMOWA NR....2013 zawarta w dniu... w Sierakowie pomiędzy: Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, reprezentowanym przez: 1. Dyrektor Muzeum - Robert Jędrzejczak zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP.243.213.2013.PM WZÓR UMOWY U M O W A Nr /2013 zawarta w dniu... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 907)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w.. dnia... pomiędzy : (2)... z siedzibą w... przy ul...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w.. dnia... pomiędzy : (2)... z siedzibą w... przy ul...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: SR.271.6.2012 Załącznik nr 9 UMOWA zawarta w.. dnia... pomiędzy : (1) GMINĄ Besko, z siedzibą w adres.., zwaną dalej,,zamawiającym", reprezentowaną przez:.. - pełniącego funkcje przy kontrasygnacie.. -.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować załączony wzór umowy. Wzór ten przeznaczony jest dla Wykonawców, którzy wykonywać będą cały przedmiot zamówienia wyłącznie osobiście. Umowa nr /. o usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy :

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Pałac w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki Potockiego 10/16, 02 958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy UMOWA /projekt/ Załącznik nr.2 zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SZPITALEM OGÓLNYM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5...

PROJEKT UMOWY SZPITALEM OGÓLNYM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5... ZAŁĄCZNIK NR 1 PROJEKT UMOWY zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inŝ. Stanisława Bielskiego 2.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... mgr Piotra Wąsowicza Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój; al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój

U M O W A NR... mgr Piotra Wąsowicza Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój; al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój Załącznik Nr 6 WZÓR UMOWY U M O W A NR... zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego dnia... 2008 r., pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, NIP 655 187 96 46; REGON 291

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego (PROJEKT) Umowa nr BONn-III-377/03/12 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/101/2012 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, Pl.

Bardziej szczegółowo

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON Umowa Nr... projekt Zawarta w dniu...2011r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 291009923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo