Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym na podstawie Uchwały Nr IX/77/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia r., NIP , REGON , reprezentowanym przez Dyrektora., zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a., NIP: REGON:., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej / lub wpisanym do KRS pod nr.., reprezentowanym przez.., zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, o następującej treści: Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), rozstrzygniętego dnia roku, w części dotyczącej Pakietu nr Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych w ilości, zakresie, oraz o parametrach technicznych zgodnych z ofertą Wykonawcy z dnia..2015r. - załącznik nr 1 i specyfikacją istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach (rodzajach) zamawianych artykułów i materiałów, z zastrzeżeniem, że wartość umowy, o której mowa w 5 ust. 1, nie zostanie przekroczona. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przedmiotu umowy, tj. zmniejszenia ilości wykazanych w ofercie Wykonawcy artykułów i materiałów, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w granicach 30% wartości umowy, z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny. 4. Z tytułu zmniejszenia artykułów i materiałów, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie za całość realizacji umowy oraz żadne roszczenie cywilnoprawne wobec Zamawiającego z tego tytułu Termin realizacji umowy: od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. od dnia. do dnia r. lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 2. Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie przez okres trwania umowy, poprzez częściowe dostarczanie Zamawiającemu przez Wykonawcę artykułów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych (tuszy, tonerów i bębnów), o których mowa w 1, partiami, stosownie do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wielkość każdej partii dostarczanych materiałów będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za realizację umowy.

2 3. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć oraz przekazać kolejne partie zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Białegostoku, w godzinach od 8 00 do 14 00, własnym transportem i z rozładunkiem (wniesienie dostarczonych artykułów i materiałów do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego) na własny koszt i ryzyko, w terminie. dni roboczych *(nie dłuższym niż 5 dni roboczych) od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego. Za dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest ustawowo wolny od pracy. 4. Zamawiający przekazywać będzie faksem lub em zamówienie, o którym mowa w ust. 2 z podaniem ilości, asortymentu, terminu i miejsca dostarczenia Zamawiającemu każdej kolejnej partii przedmiotu zamówienia. 5.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły papiernicze, biurowe i materiały eksploatacyjne zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w ust Potwierdzeniem dostarczenia artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych będzie dowód dostawy, podpisany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego lub pisemne potwierdzenie na kopii faktury, dokonane przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, po uprzednim sprawdzeniu zgodności realizacji części zamówienia ze zgłoszonym zamówieniem częściowym. 7. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez Zamawiającego, że dostarczone artykuły papiernicze, biurowe i materiały eksploatacyjne są niezgodne ze złożonym zamówieniem i specyfikacją określoną w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, są niekompletne lub posiadają ślady uszkodzenia, Zamawiający ma prawo nie odebrania od Wykonawcy części lub całości dostawy, i żądania niezwłocznego dostarczenia artykułów i materiałów zgodnych ze złożoną ofertą i zgłoszonym zamówieniem częściowym. 3 1.Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z najwyższą starannością, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie artykuły i materiały objęte niniejszą umową są zgodne z opisem wymagań technicznych i jakościowych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych, nie mają do nich prawa osoby trzecie oraz nie są przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia oraz posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty. 3. Wykonawca zapewni dostępność artykułów wymienionych w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o możliwość dostarczenia artykułów i materiałów innych niż wskazanych w ofercie, bez zmiany ceny, spełniających te same wymagania techniczne i jakościowe, podając uzasadnienie faktyczne, np. wstrzymanie lub zakończenie produkcji danego artykułu, czasowy brak na rynku. 5. Zamiana, o której mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca oświadcza, że artykuły i materiały objęte niniejszą umową są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz że są wytworzone w zgodzie z prawami patentowymi i odpowiednimi normami. 2. Wykonawca oświadcza, że materiały eksploatacyjne będące przedmiotem umowy będą wysokiej jakości, posiadają parametry techniczne, takie jak: jakość wydruku, wydajności, pojemności tuszu/tonera nie gorsze od oryginalnych materiałów zalecanych przez producentów urządzeń, w których materiały te będą stosowane, oraz są kompatybilne z tymi urządzeniami, zwłaszcza w zakresie

3 prawidłowego funkcjonowania wskaźników zużycia tonera oraz wskaźników ilości wydrukowanych stron, a także zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. 3. Materiały eksploatacyjne będące przedmiotem niniejszej umowy powinny zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń, a ich zastosowanie nie może powodować uszkodzenia urządzenia lub ograniczenia funkcji i możliwości urządzenia oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta urządzenia, a ich zamontowanie i używanie nie może spowodować utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone, a także nie mogą ograniczać współpracy z oprogramowaniem urządzenia monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. W przypadku, gdy materiał oryginalny posiada układ elektroniczny przekazujący informacje o stanie zużycia tuszu lub tonera, oferowany materiał eksploatacyjny powinien posiadać analogiczny układ, tak samo działający. 4. W razie stwierdzenia w urządzeniu uszkodzenia lub ujawnienia się wady fizycznej na skutek zastosowania dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy tego urządzenia z przysługującego wynagrodzenia za dostawę oraz dostarczenia na czas niesprawności sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, a gdy naprawa nie będzie możliwa do dostarczenia na własny koszt nowego urządzenia o tych samych parametrach technicznych. Podstawą do wystąpienie z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy będzie pisemna opinia autoryzowanego serwisu producenta urządzenia stwierdzająca przyczyny uszkodzenia urządzenia oraz faktura wystawiona za naprawę. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia na koszt Wykonawcy. 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, iż wydajność, jakość, w tym jeżeli jakość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych uniemożliwia prawidłowy wydruk lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, niekorzystnie odbiega od wymagań producenta urządzenia lub jeśli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych bądź użycie dostarczonego materiału spowoduje konieczność częstszej konserwacji urządzenia (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych, tj. rolek, wałków, fuser ów, itp.), Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany materiału na nowy, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) bez zmiany ceny, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym materiale ( em lub faksem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy Maksymalne wynagrodzenie brutto za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi.zł (słownie:.. złotych). Gdy wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie tą kwotę, umowa ulega rozwiązaniu z datą zapłaty ostatniej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 2. Rozliczenia z Wykonawcą za dokonane dostawy następować będą na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie i ilości rzeczywiście dostarczonych i odebranych artykułów papierniczych, biurowych i materiałów eksploatacyjnych. 3. Ostateczne wynagrodzenie będzie wynikało z rzeczywistego wykonania dostawy i nie może ono przekraczać kwoty określonej w ust Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 5. Strony dopuszczają rozliczanie wykonanych dostaw fakturami częściowymi za każdą kolejną partię dostarczonych artykułów i materiałów.

4 6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki w terminowym uregulowaniu należności. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie. 9. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 10. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 może ulec zmianie: a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dany rodzaj dostawy o kwotę powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT, b) w przypadku zmiany ilości przedmiotu umowy - wówczas zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy, z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych dostaw. 11. Ceny jednostkowe określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy Wykonawca zobowiązany będzie do rozpatrywania reklamacji jakościowych zgłaszanych przez Zamawiającego na piśmie, nie później niż w ciągu 3 roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie uznaje się, że reklamacja została uwzględniona. 2. O odmowie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie wraz z uzasadnieniem odmowy. 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad, na koszt własny, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej uwzględnienia. 4. W przypadku odmowy usunięcia wad oraz w przypadku trzykrotnej powtarzającej się, stwierdzonej nieprawidłowej dostawy któregokolwiek artykułu lub materiału, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność prawną oraz zobowiązuje się do naprawienia na własny koszt szkód, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 8 Strony ustalają, iż całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy. lub 1. Wykonawca powierzy niżej wymienionym Podwykonawcom następujący zakres czynności objętych zamówieniem: - (nazwa, adres) (zakres wykonywanych czynności) - * (w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, wskazał w ofercie udział podwykonawcy w wykonywaniu zamówienia). 2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów (np. potwierdzających

5 posiadanie odpowiednich uprawnień). Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę. Zmiana umowy zawartej z podwykonawcą wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. 3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać zakres czynności powierzonych Podwykonawcy. 4. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.Wykonawca może wykonać własnymi siłami część zamówienia przewidzianą dla Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności powierzone Podwykonawcom. 6. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części zamówienia dalszym Podwykonawcom. 7. Powierzenie Podwykonawcy realizacji zamówienia, w zakresie określonym w ust. 1, nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników tak, jakby to były jego własne działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania lub jego własnych pracowników. 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec Podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone artykuły i materiały eksploatacyjne na okres.. miesięcy, liczony od dnia ich dostarczenia do Zamawiającego. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie uprawnienia gwarancyjne określone przez producenta dłuższe niż okres, o którym mowa w ust Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy zamówionych artykułów i materiałów, w wysokości 0,2 % wartości dostawy, której termin został przekroczony, za każdy dzień zwłoki, w dostawie do 7 dni, b) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy zamówionych artykułów i materiałów, w wysokości 0,5 % wartości dostawy, której termin został przekroczony, za każdy dzień zwłoki, w dostawie ponad 7 dni, c) w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej umowy, w wysokości 10% kwoty, o której mowa w 5 ust. 1, d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w 5 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kar umownych w niniejszej umowie. 11 Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zostało spowodowane zdarzeniem niezależnym od obu stron i powstało z przyczyn o obiektywnym charakterze, takie jak: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, pożar, akty terroru,

6 blokady, zamieszki, epidemie i inne nieprzewidywalne zdarzenia będące poza kontrolą stron, oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność stron do wykonania umowy oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. 2. Jeżeli wskutek okoliczności spowodowanych siłą wyższą Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków na warunkach określonych w umowie, w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę, polegającą na: a) zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: - jeżeli jego niedotrzymanie wynika z działania siły wyższej, - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) zmianie w zakresie przedmiotu umowy: - w związku ze zmniejszeniem przedmiotu umowy ze względu na nie zrealizowanie przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach ( liczbie zamawianych artykułów i materiałów) wykazanych w ofercie Wykonawcy, bez konieczności zachowania formy pisemnej, - w związku z dokonaniem zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach (rodzajach) zamawianych artykułów i materiałów, bez konieczności zachowania formy pisemnej, c) zmianie wynagrodzenia w przypadku: - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dany rodzaj dostawy o kwotę powstałą w wyniku zmiany stawki podatku VAT, - zmiany ilości przedmiotu umowy - wówczas zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy, z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych dostaw, - zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach (rodzajach) zamawianych artykułów i materiałów - wówczas zmiana wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy, będącej załącznikiem do umowy, z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych dostaw, z zastrzeżeniem, że wartość umowy, o której mowa w 5 ust. 1, nie zostanie przekroczona. d) wprowadzeniu podwykonawcy (w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie zadeklarował realizację umowy siłami własnymi) lub zmianie podwykonawcy, za wyraźną zgodą Zamawiającego oraz na warunkach określonych w SIWZ, e) zmianie umowy wynikającej z innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub powodującej, że zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego. 3. Wszystkie postanowienia określone w ust. 2 mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Każda zmiana umowy wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w umowie.

7 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy. 2. Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej, z obowiązkiem dokonania płatności za czynności będące w toku wynikające z wykonania umowy: a) w razie niewykonania lub niewłaściwego wykonywania przez Wykonawcę postanowień umowy, niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na doprowadzenie do stanu zgodnego z ustaleniami umowy, b) w terminie natychmiastowym, w związku z ogłoszeniem upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy albo zaprzestaniem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub zajęciem jego majątku w postępowaniu egzekucyjnym, c) z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. 2. W razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w tym w przypadku odmowy Wykonawcy usunięcia wad oraz w przypadku trzykrotnej powtarzającej się, stwierdzonej nieprawidłowej dostawy któregokolwiek artykułu lub materiału, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez wyznaczania terminu wypowiedzenia. 3. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a i ust. 2 Zamawiający zachowuje prawo żądania naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania Przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą podczas realizacji niniejszej umowy będzie Pan/i/, tel.. 2. Przedstawicielem Wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym podczas realizacji niniejszej umowy będzie Pan/i/., tel. (.. 3. Zmiana przedstawiciela nie wymaga podpisywania aneksu do niniejszej umowy. 16 Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez sąd powszechny według właściwości miejscowej Zamawiającego. 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

8 18 Integralną częścią umowy stanowią: oferta Wykonawcy z dnia - załącznik nr 1 i specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:... * do uzupełnienia zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy za formularzu oferty.

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2...

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2... Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: Członkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: Artur Pałys Dariusz Krzywonos Roman Szeliga Sekretarz Komisji: Janusz Żebracki ZATWIERDZIŁ: ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo