Umowa o wykonanie projektu architektonicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o wykonanie projektu architektonicznego"

Transkrypt

1 Umowa o wykonanie projektu architektonicznego RUK REKOMENOWANY przez Izbę Architektów RP Zamawiający Architekt Projekt Lokalizacja / adres 1 Sygnatura

2 Niniejsza Umowa na prace architektoniczne jest zawierana pomiędzy Zamawiającym a Architektem. Niniejszy dokument nie zastępuje umów o innym charakterze, jak: developerskich, powiernictwa inwestycyjnego, ubezpieczeniowych i innych zawieranych dla realizacji i planowania przedsięwzięć gospodarczych w budownictwie. Umowa jest rekomendowana przez Izbę Architektów. Niniejszy druk ma charakter umowy blankietowej (formularza). Oznacza to, że: 1. Strony Umowy mogą dowolnie ustalać poszczególne postanowienia umowne w miejscach do tego celu przeznaczonych. 2. Niewypełnione (pozostawione) pola formularza NIE SĄ POSTANOWIENIAMI UMOWY. 3. Stronom wolno wykreślać z niniejszego dokumentu na podstawie indywidualnych negocjacji zredagowane postanowienia zawarte w dokumencie (dotyczy Rozdziału 1). 4. Strony mogą na podstawie indywidualnych negocjacji zmodyfikować zredagowane postanowienia (Rozdział 1), ustalając ich treść w Rozdziale 2, po ich uprzednim wykreśleniu z Rozdziału 1. W przypadku znaczących zmian zaleca się korzystanie z pomocy prawnej. CO ZAMAWIAJĄCY POWINIEN ZROBIĆ PRZE POPISANIEM TEJ UMOWY? - przeczytać Umowę przed podpisaniem; - poprosić o wyjaśnienie, jeżeli czegoś nie rozumie; - upewnić się, że Umowa ujmuje wszystkie niezbędne elementy, które Zamawiający i Architekt uzgodnią wzajemnie. KTO MOŻE UZIELIĆ ALSZYCH INFORMACJI NA TEMAT TEJ UMOWY? Niniejsza publikacja jest licencyjnym wydawnictwem Izby Architektów. Informacje dotyczące zamówień oraz warunków w zakresie dystrybucji można uzyskać od: Izba Architektów ul. Foksal Warszawa tel. (0-22) tel./faks (0-22) PRAWA AUTORSKIE Ten dokument jest prawnie chroniony. Może być użyty tylko przez osoby nabywające egzemplarz Umowy Blankietowej w Izbie Architektów. Nie wolno go kopiować i utrzymywać w jakimkolwiek systemie komputerowym. W niniejszej Umowie wykorzystano idee graficzne dokumentu Umowy AAS2 2000, opublikowanego przez New Zealand Institute of Architects. Copyright 2005, Licencja Izba Architektów 2

3 ZAWARTOŚĆ UMOWY 3 strona 1. Strony Umowy oraz wykaz Załączników Rozdział A efinicje określeń powtarzających się w Umowie Rozdział A Zbiorcze Honoraria Architekta Rozdział A Zwrot kosztów oraz ustalenia zobowiązań wzajemnych Rozdział A Autorskie prawa majątkowe Rozdział A Parametry ogólne Przedmiotu Umowy Rozdział B Przedmiot Umowy Rozdział B Wyłączenia i wykluczenia z Przedmiotu Umowy Rozdział B Uwagi Stron Rozdział B Zestawienie dokumentów dostarczanych przez Zamawiającego Rozdział C Wykaz niezależnych specjalistów Rozdział C Ogólne warunki Umowy Rozdział Postanowienia dodatkowe Rozdział Kwestionariusz Zamawiającego Zasady korzystania z umowy Adresy Okręgowych Izb Architektów 42

4 4

5 STRONY UMOWY ORAZ WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ARCHITEKT Firma Osoba reprezentująca Osoba reprezentująca Adres Kod, miasto Telefon Telefon komórkowy Faks REGON NIP KRS/Rej. ział. Gosp. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Osoba reprezentująca Osoba reprezentująca Adres Kod, miasto Telefon Telefon komórkowy Faks REGON NIP KRS/Rej. ział. Gosp. PRZEMIOT UMOWY Nazwa utworu (dzieła) Lokalizacja planowanej inwestycji 5 Rozdział A1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Architekta dzieła (utworu) szczegółowo określonego w Rozdziale B2 oraz udzielenie licencji na korzystanie z niego lub przeniesienie majątkowych praw do rozporządzania nim na Zamawiającego w zakresie określonym w Rozdziale A5. Inne dokumenty: 1. Integralną częścią niniejszej Umowy są regulacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach oraz załącznikach: a) Zasady Etyki Zawodu Architekta ustalone przez Izbę Architektów *) b) Standardy Wykonywania Zawodu Architekta ustalone przez Izbę Architektów *) c) d) e) *) dokumenty znajdują się w siedzibie Architekta oraz Okręgowej Izbie Architektów i mogą być w każdej chwili udostępnione Zamawiającemu. Jeżeli Zamawiającym jest konsument w rozumieniu art kodeksu cywilnego, kopie tych dokumentów stanowią załącznik do Umowy. Podpis osób reprezentujących Zamawiającego data Podpis osób reprezentujących Architekta data

6 EFINICJE OKREŚLEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ W UMOWIE ILEKROĆ W UMOWIE JEST MOWA O: 6 Rozdział A2 1) Umowie oznacza to niniejszą Umowę pomiędzy Architektem i Zamawiającym wraz ze wszystkimi załącznikami; 2) Architekcie oznacza to osobę fizyczną zdolną do czynności prawnych, prowadzącą samodzielną działalność zawodową, posiadającą uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Architektów, albo inny podmiot prawny, w ramach którego działa co najmniej jedna osoba spełniająca powyższe warunki; 3) Zamawiającym oznacza to osobę fizyczną zdolną do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub 1 podmiot obowiązany przy udzielaniu zamówień publicznych stosować przepisy o zamówieniach publicznych; 4) Stronach oznacza to łącznie obie strony Umowy (Architekta i Zamawiającego); 5) Przedmiocie Umowy oznacza to wszystkie prace, czynności prawne oraz obowiązki, do których wykonania zobowiązują się Strony niniejszą Umową; 6) okumentacji oznacza Projekt oraz inne świadczenia stanowiące Przedmiot Umowy, a także wszelkie dokumenty, umowy, notatki, ustalenia mające związek z realizacją Przedmiotu Umowy; 7) Projekcie oznacza to zamkniętą część okumentacji podlegającą ochronie prawnoautorskiej oraz we wszystkich innych zleconych Architektowi branżach i zakresach, której wykonanie stanowi Przedmiot Umowy; 8) Projekcie Zamiennym oznacza taką zmianę Projektu wykonywaną w trakcie realizacji Inwestycji, która wywołuje konieczność dokonania zmian w Projekcie; 9) Nadzorze Autorskim oznacza to pełnienie obowiązków na budowie lub w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a wynikających z ustawy Prawo budowlane; 10) Honorarium oznacza to całość wynagrodzenia stanowiącego zobowiązanie Zamawiającego na rzecz Architekta w zamian za prace wykonane w ramach Umowy, rozliczane fakturą lub fakturami częściowymi i fakturą końcową; 11) Inwestycji oznacza to przedsięwzięcie budowlane polegające na budowie nowego lub rozbudowie, przebudowie, nadbudowie, adaptacji, modernizacji itp. obiektu istniejącego, przy czym pod pojęciem obiektu rozumiany jest zarówno pojedynczy architektoniczny obiekt budowlany, budynek, obiekt małej architektury, jak również ich zespół; 12) Wykonawcy oznacza to również Generalnego Wykonawcę lub grupę wykonawców robót budowlanych; 13) Opóźnieniu oznacza to niewykonanie danej czynności w ustalonym terminie, jeżeli przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn, za które opóźniający nie ponosi odpowiedzialności; 14) Zwłoce oznacza to niewykonanie danej czynności w ustalonym terminie, jeżeli przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn, za które opóźniający ponosi odpowiedzialność; 15) Znaczących Zmianach oznacza to istotne zmiany w Projekcie, w przypadku gdy w ponad 5% ingerują one w układ konstrukcyjny lub funkcjonalny, lub instalacyjny inwestycji, zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego; 16) Zasadach Etyki Zawodu Architekta oznacza to zasady etyki zawodowej uchwalone przez Krajowy Zjazd Izby Architektów, obowiązujące wszystkich członków Izby Architektów; 17) Standardzie Wykonywania Zawodu Architekta oznacza to zbiór regulacji wewnętrznych Izby Architektów zalecany Zamawiającym oraz Architektom, ich stosowanie przy określaniu praw i obowiązków Architekta, formułowaniu zakresu usług oraz oceny jakości ich świadczenia. Standardy nie stanowią formalnej wykładni Zasad Etyki i mogą być pomocne lecz nigdy rozstrzygające w ich interpretowaniu lub w ocenie jakości postępowania i pracy Architekta; 18) Regulaminie Honorariów Architekta oznacza to rekomendowane opracowanie Izby Architektów, na podstawie którego można obliczyć Honorarium Architekta dla zakresu prac podstawowych (P) oraz w szczególnych wypadkach dla zakresu prac dodatkowych () lub wydzielonych (W), zgodnie z zaleceniami Standardów Wykonywania Zawodu Architekta. 1 W przypadku zamówień publicznych

7 HONORARIA ARCHITEKTA 7 Rozdział A3 Strony postanawiają, że podstawowym dokumentem ustalającym sposób obliczania Honorarium jest: stanowiący Załącznik c) do niniejszej Umowy. W przypadku prac Architekta przynależnych do kategorii oraz W Strony postanawiają, że obliczenie Honorarium może być wykonane na podstawie innych opracowań specjalistycznych lub na podstawie godzinowego czasu pracy, których wartość Strony określają w niniejszym Rozdziale. (Podstawowy dokument rekomendowany Regulamin Honorariów Izby Architektów ) STRONY UZGANIAJĄ ZAŁOŻENIA ORAZ ANE WYJŚCIOWE O OBLICZENIA HONORARIUM Ryczałtowo wg Szacunkowego Kosztu Inwestycji Kosztorysowo wg rzeczywistych kosztów Inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego Zaznaczyć znakiem X właściwe opcje. Opcja Kosztorysowo dotyczy etapów C,, G. Wybierając Kosztorysową opcję obliczenia Honorarium, Strony ustalają, że etapy C,, G określone w Rozdziale B2 stanowić będą łącznie % wartości kosztorysu inwestorskiego. Bez względu na wybraną opcję Architekt do wyliczonych wartości Honorarium doda mnożniki wynikające z utrudnień uzgodnionych przez Strony w Rozdziale B1 Strony ustalają, iż szacunkowy budżet Inwestycji obliczony zostaje wg założonego wskaźnika wartości 1 m 2 powierzchni użytkowej netto (na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego Inwestycji), który wynosi: W POWIERZCHNI NETTO PLN/m 2 STAWKI GOZINOWE za prace, których zakres wynika z przypisanych czynności w momencie ich wykonania. Strony wstawiają wzajemnie uzgodnione wartości. Generalny Projektant (ARCHITEKT) Projektant (w tym specjalista branżowy) Asystent techniczny Zestawienie Honorariów za prace wyszczególnione w Rozdziale B2 Strony wpisują wartości w PLN w przypadku wyboru ryczałtowego obliczania Honorarium PLN /godz. PLN /godz. PLN /godz. Strony wpisują wartości w % w przypadku wyboru obliczania Honorarium wg rzeczywistych kosztów inwestycji A. Studia i analizy przedprojektowe zł B. Informacje i wytyczne do projektowania zł C. Projekt koncepcyjny zł %. Projekt budowlany zł % E. Projekt przetargowy (patrz: Standardy Wykonywania Zawodu Architekta) zł F. Projekt kontraktowy (patrz: Standardy Wykonywania Zawodu Architekta) zł G. Projekt wykonawczy zł % H. Nadzór autorski zł I. odatkowe prace pozaprojektowe zł J. Prace szczególne zł HONORARIUM OGÓŁEM zł Σ 100% Słownie VAT: Honorarium, opłaty i zaliczki nie obejmują VAT-u, a jego wartość będzie doliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8 ZWROT KOSZTÓW ORAZ USTALENIA ZOBOWIĄZAŃ WZAJEMNYCH WYATKI NA PORÓŻE Stawka za kilometr PLN /km 8 Rozdział A4 Należy wpisać wartość aktualnie obowiązującą w chwili podpisania Umowy i uznawaną przez Urzędy Skarbowe jako koszt uzyskania przychodu. Stawka za czas podróży PLN /godz. GENERALNE USTALENIA ZOBOWIĄZAŃ WZAJEMNYCH Strony postanawiają, że zakres prac o charakterze podstawowym P, dla Przedmiotu Umowy i określony w Rozdziale A1 przyporządkowuje prace projektowe do kategorii, a ponadto, jeżeli: (Strony zaznaczają jeden z poniższych wariantów; dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta) I. Przedmiot Umowy w Rozdziale B2 obejmuje zakres prac projektowych o charakterze ponadpodstawowym W, a Strony ustalają, że ich wykonania podejmuje się tylko Architekt, to Strony postanawiają: II. III. Podwyższyć przyjętą kategorię obiektu do kategorii, przypisując tym samym zaznaczone w Rozdziale B2 prace W do zakresu prac podstawowych P. Architekt oblicza Honorarium dla wyższej kategorii obiektu bez oddzielnego obliczania Honorarium dla zakresu prac ponadpodstawowych. Pozostawić przyjętą kategorię obiektu. Architekt oblicza oddzielnie Honorarium dla zakresu prac (W) Przedmiot Umowy w Rozdziale B2 obejmuje zakres prac projektowych o charakterze ponadpodstawowym W, a Strony ustalają, że ich wykonania podejmuje się tylko Zamawiający to Strony postanawiają: Podwyższyć przyjętą kategorię obiektu (parametr koordynujący) do kategorii. Architekt oblicza Honorarium dla wyższej kategorii obiektu Przedmiot Umowy w Rozdziale B2 obejmuje zakres prac projektowych o charakterze ponadpodstawowym W, a Strony ustalają, że ich wykonania podejmują się zarówno Architekt, jak i Zamawiający, to Strony postanawiają: Podwyższyć przyjętą kategorię obiektu do kategorii, pozostawiając zaznaczone w Rozdziale B2 prace w zakresie W. Architekt oblicza Honorarium dla wyższej kategorii obiektu oraz oddzielne Honorarium dla zakresu prac ponadpodstawowych Ponadto Strony postanawiają, że zlecone Architektowi w Rozdziale B2 prace z zakresu dodatkowego Architekt obliczy niezależnie, a uzgodnioną z Zamawiającym podstawę tych obliczeń Strony wskazują w Rozdziale B4. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu kosztów lub pokrycia wydatków Architekta na: Koszty wynikające z powielania rysunków i dokumentów w ilości przekraczającej wymaganą Umową, jak i sporządzania filmów i fotografii. Koszty przejazdu, o ile dotyczą one odległości, która przekracza km, liczonej od siedziby firmy Architekta. Koszty związane z uzgadnianiem dokumentacji (np. BHP, sanepid, ZU, ppoż., koszty warunków technicznych od właścicieli mediów, koszty specjalistycznych operatów i ekspertyz itp.). Zwrot kosztów odbywa się na podstawie ustaleń Rozdziału 1 ział XII Strony wybierają jedną opcję

9 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE Rozdział A5 Niniejszą Umową Architekt udziela Zamawiającemu w ramach autorskich praw majątkowych: Licencji niewyłącznej do zastosowania projektu tylko do jednej budowy (jednorazowej realizacji) Podstawa: art. 61 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wysokość Honorarium za udzielenie Zamawiającemu prawa do jednorazowego wykorzystania zamówionego utworu (projektu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego) albo za przeniesienie autorskich praw majątkowych i ewentualne zezwolenie na wykonywanie praw zależnych określają Tabele wynagrodzeń za korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów architektonicznych SARP, zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury na podstawie art. 108 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Treść Tabel ogłaszana jest w zienniku Urzędowym Ministerstwa Kultury. (Postanowienie ważne od dnia ogłoszenia Tabel przez Ministra Kultury RP) Udzielenie licencji w zakresie szerszym, niż określono wyżej, albo przeniesienie autorskich praw majątkowych, a ponadto ewentualne zezwolenie na wykonywanie praw zależnych wymaga zawarcia odrębnej pisemnej umowy, określającej w szczególności zakres praw, których to dotyczy, pola eksploatacji utworu oraz stosowne Honorarium. Zamawiający 9 Architekt

10 PARAMETRY OGÓLNE PRZEMIOTU UMOWY Tabela określa: - zakres utrudnień projektowych występujących we wszystkich etapach nad realizacją niniejszej Umowy, - Strony Umowy zaznaczają znakiem X właściwe pozycje jeżeli występują. Wykonanie projektu inwestycji przewidywanej do realizacji etapowej, jeżeli wymaga to szczególnych rozwiązań projektowych Projektowanie na terenach szkód górniczych lub aktywności sejsmicznej Wykonanie rysunków warsztatowych indywidualnie projektowanych: a) konstrukcji stalowej b) konstrukcji drewnianej Wykonanie koncepcji wariantowej Rewaloryzacja budynków zabytkowych: a) jednorodnych i prostych pod względem stylowym b) złożonych pod względem stylowym c) skomplikowanych pod względem stylowym (różnorodność stylów i ich wzajemne przenikanie) Projektowanie nowych lub dobudowa, rozbudowa lub przebudowa istniejących budynków położonych na terenach zespołów zabytkowych albo parków (także krajobrazowych) lub na działkach bezpośrednio do nich przylegających, jak również obiektów położonych w strefie krajobrazu chronionego lub w strefie ochrony konserwatorskiej Przebudowa (remont, modernizacja) budynku, lecz tylko w zakresie instalacji Projektowanie budynków z częścią podziemną: a) 2-kondygnacyjną b) 3-kondygnacyjną i więcej Projektowanie samodzielnych budowli obronnych, obiektów z dostosowaniem do wymogów obrony cywilnej lub obiektów zagrożonych wybuchem Projektowanie obiektów położonych na terenach wymagających ich dostosowania do otoczenia (krajobrazu miejskiego lub przyrodniczego); obiekty położone na terenach śródmiejskich Projektowanie obiektów, których położenie (np. linia zabudowy) albo forma lub kolorystyka są częściowo definiowane zapisami prawa lokalnego (planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy) Projektowanie obiektów położonych na spadku lub na działkach o bogatej rzeźbie terenu Wykonanie projektu z klauzulą tajności Wykonanie pracy projektowej na eksport lub dotyczącej lokalizacji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Wykonanie wyłącznie dokumentacji powykonawczej Inwestycja unikatowa ze względu na znaczenie społeczne, funkcję, technologię lub cechy przestrzenne, a także ze względu na realizację na eksponowanych terenach wielkomiejskich, na terenach o wyjątkowych walorach krajobrazowych oraz w przypadkach wymagających pracochłonnych rozwiązań przestrzenno- -plastycznych, konstrukcyjnych i funkcjonalno-technologicznych Wymagane jest potwierdzenie Stron Umowy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy. 10 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Rozdział B1 Wpisać ilość wariantów

11 PRZEMIOT UMOWY A. STUIA I ANALIZY PRZEPROJEKTOWE Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 11 Rozdział B2 ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. A.1. Ocena lokalizacji planowanej inwestycji A.2. Ocena uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych A.3. Ocena dostępności komunikacyjnej A.4. Ocena dostępności infrastruktury A.5. Ocena zapotrzebowania mediów A.6. Ocena ekonomicznej opłacalności inwestycji A.7. Analiza chłonności terenu A.8. Analizy akustyczne A.9. Analizy zanieczyszczeń A.10. Analizy warunków posadowienia A.11. Analizy oddziaływania inwestycji na środowisko A.12. Analiza celowości etapowania inwestycji A.13. Wstępny harmonogram prac projektowych A.14. Wstępny harmonogram realizacji inwestycji A.15. oradztwo w zakresie programu, funkcji, wartości rynkowych inwestycji A.16. oradztwo w zakresie planowania i przebiegu procesu inwestycji A.17. A.18. A.19. A.20. Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac. Architekt Zamawiający Termin realizacji

12 PRZEMIOT UMOWY B. STUIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE: INFORMACJE I WYTYCZNE O PROJEKTOWANIA Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 12 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Rozdział B2 ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac. Architekt Zamawiający Termin realizacji Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. B.1. Określenie wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy poszczególnymi elementami programu, ich wielkości, ustalenie zasad zabudowy, jej gabarytów i chłonności terenu inwestycji oraz skutków przyjętych rozwiązań dla planowanej inwestycji B.2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy B.3. Uzyskanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B.4. Uzyskanie mapy do celów projektowych B.5. Uzyskanie mapy prawnej B.6. Uzyskanie zapewnień i warunków przyłączenia mediów B.7. Uzyskanie badań gruntowo-wodnych raport geotechniczny B.8. Uzyskanie/wykonanie inwentaryzacji zieleni B.9. Uzyskanie/wykonanie inwentaryzacji obiektu(ów) B.10. Sporządzenie wstępnego raportu ochrony środowiska B.11. B.12. B.13. B.14. B.15. B.16. B.17.

13 PRZEMIOT UMOWY C. PROJEKT KONCEPCYJNY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 13 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. C.2. C.1. P Strony określają zawartość świadczeń podstawowych w oparciu o: - przepisy prawa w zakresie formy i treści projektu budowlanego; - Standardy Wykonywania Zawodu Architekta; - własne negocjacje. Opracowanie orientacyjnego harmonogramu realizacji C.3. Określenie wskaźnikowego kosztu realizacji inwestycji C.4. Wstępny projekt technologiczny C.5. C.6. C.7. P Architekt Rozdział B2 ŚWIACZENIA POSTAWOWE ARCHITEKTA obejmują prace, których wykonanie wynika z przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy, a obowiązek ich wykonania określają właściwe przepisy prawa. Zamawiający Termin realizacji ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Wysokość Honorarium % Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

14 PRZEMIOT UMOWY. PROJEKT BUOWLANY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 14 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. Prace P/W skreślenie jednej z opcji znakiem X przyporządkowuje zakres prac do opcji pozostawionej..1. P.2. Strony określają zawartość świadczeń podstawowych w oparciu o: - przepisy prawa w zakresie formy i treści projektu budowlanego; - Standardy Wykonywania Zawodu Architekta; - własne negocjacje. Zebranie niezbędnych opinii, uzgodnień poza standardowym zakresem.3. Opracowanie wytycznych zagospodarowania placu budowy.4. ostosowanie projektów mieszkań do potrzeb nabywców.5. Sporządzenie projektów obiektów tymczasowych i towarzyszących.6. P W.7. P W Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta): Architekt Rozdział B2 Zamawiający Termin realizacji

15 PRZEMIOT UMOWY.8. P W.9. P W.10. P W.11. P W.12. P W.13. P W.14. P W.15. P W.16. P W.17. P W.18. P W.19. P W.20. P W.21. P W.22. P W P W 15 Rozdział B2 ŚWIACZENIA POSTAWOWE ARCHITEKTA obejmują prace, których wykonanie wynika z przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy, a obowiązek ich wykonania określają właściwe przepisy prawa. ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. ŚWIACZENIA WYZIELONE obejmują te prace ARCHITEKTA, których wykonanie nie jest obowiązkowo wymagane prawem wg przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Wysokość Honorarium % Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

16 PRZEMIOT UMOWY E. PROJEKT PRZETARGOWY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 16 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. E.1. E.2. E.3. Strony określają zawartość świadczeń w oparciu o Standardy Wykonywania Zawodu Architekta. Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta): Architekt Rozdział B2 Zamawiający Termin realizacji

17 PRZEMIOT UMOWY E.4. E.5. E.6. E.7. E.8. E.9. E.10. E.11. E.12. E.13. E.14. E.15. E.16. E.17. E.18 E.19. E Rozdział B2 ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta. Wysokość Honorarium PLN Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

18 PRZEMIOT UMOWY F. PROJEKT KONTRAKTOWY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 18 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. F.1. F.2. F.3. Strony określają zawartość świadczeń w oparciu o Standardy Wykonywania Zawodu Architekta. Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta): Architekt Rozdział B2 Zamawiający Termin realizacji

19 PRZEMIOT UMOWY F.4. F.5. F.6. F.7. F.8. F.9. F.10. F.11. F.12. F.13. F.14. F.15. F.16. F.17. F.18 F.19. F Rozdział B2 ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta. Wysokość Honorarium PLN Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

20 PRZEMIOT UMOWY G. PROJEKT WYKONAWCZY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 20 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. Prace P/W Skreślenie jednej z opcji znakiem X przyporządkowuje zakres prac do opcji pozostawionej. G.1. P Strony określają zawartość świadczeń podstawowych w oparciu o: - przepisy prawa w zakresie formy i treści projektu budowlanego; - Standardy Wykonywania Zawodu Architekta; - własne negocjacje.. G.2. Projekty małej architektury G.3. Projekt zieleni zewnętrznej i wewnętrznej G.4. P W G.5. P W Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta): Architekt Rozdział B2 Zamawiający Termin realizacji

21 PRZEMIOT UMOWY G.6. P W G.7. P W G.8. P W G.9. P W G.10. P W G.11. P W G.12. P W G.13. P W G.14. P W G.15. P W G.16. P W G.17. P W G.18. P W G.19. P W G.20. P W P 21 Rozdział B2 ŚWIACZENIA POSTAWOWE ARCHITEKTA obejmują prace, których wykonanie wynika z przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy, a obowiązek ich wykonania określają właściwe przepisy prawa. ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. W ŚWIACZENIA WYZIELONE obejmują te prace ARCHITEKTA, których wykonanie nie jest obowiązkowo wymagane prawem wg przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Wysokość Honorarium % Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Informacje ogólne Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3

r., które stanowi integralną część umowy. Załącznik nr 3 ... podpis/y/ osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Załącznik nr 3 Umowa nr o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr IN /2012 Zawarta dnia 2012 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy: Gminą i Miastem Lwówek Śląski z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski NIP 616-10-03-030

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014

UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Nr... /2014 Zawarta dnia... r. w Wleniu, pomiędzy Gminą Wleń z siedzibą przy Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń NIP reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy) Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych

U M O W A. - projekt w sprawie usług projektowych U M O W A - projekt w sprawie usług projektowych zawarta w dniu. 2012r. w Łęczycy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta pomiędzy: ...zwanym dalej Wykonawcą a. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prac projektowych w zakresie:

UMOWA. zawarta pomiędzy: ...zwanym dalej Wykonawcą a. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prac projektowych w zakresie: UMOWA zawarta pomiędzy:......zwanym dalej Wykonawcą a Gminą Miasto Nowy Targ Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Krzywej 1, 34-400 Nowy Targ NIP: 735-001-40-12 i REGON:

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA 3 PRAC ARCHITEKTA Szczegółowy zakres prac ARCHITEKTA objęty niniejszym regulaminem został określony w Tabeli nr 3. z uwzględnieniem następujących etapów: A. Prace przedprojektowe Prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016

Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016 Nr sprawy: PZD / ST / 342 / 2 /2016 Projekt umowy UMOWA NR. / 345 / DP / ST / 2016 Zawarta w dniu.. 2016r. w Żarkach pomiędzy: Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z siedzibą w Żarkach,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY

ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY ROZDZIAŁ III PROJEKT UMOWY 1 UMOWA NR.. ( PROJEKT ) W dniu... 2014 r. w Piszu pomiędzy : Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6, NIP: 849 14-11-804 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn.

Projekt UMOWA Nr... 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania koncepcji projektowej pn. Projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu... w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM", w imieniu której działa: Joanna Kołoczek-Wybierek

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych...

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych... GBPP.271.1.2016 Lipiny, dnia 20 czerwca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem lub KRS, NIP:.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa nr. zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem lub KRS, NIP:.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa nr. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu.. pomiędzy:..,(instytucja), (adres) NIP:., który reprezentuje:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a..,(instytucja), (adres) zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez :

UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez : UMOWA nr z dnia. Zawarta pomiędzy: Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez : Prezydenta Miasta - mgr inż. Romana Wojcieszka zwanym dalej Zamawiającym, a..

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... /2015

WZÓR UMOWY Nr... /2015 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2015r. WZÓR UMOWY Nr... /2015 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA. działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA RYCZAŁTOWA Zawarta w Otwocku dnia..2010r. pomiędzy firmą: działającą na podstawie wpisu do w.. pod nr. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. NIP REGON. a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

posiadającym numer identyfikacyjny NIP., REGON. zwanym dalej w treści umowy Jednostką projektową, reprezentowanym przez: -... PRZEDMIOT UMOWY 1.

posiadającym numer identyfikacyjny NIP., REGON. zwanym dalej w treści umowy Jednostką projektową, reprezentowanym przez: -... PRZEDMIOT UMOWY 1. PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /IR/13 Zawarta w dniu. 2013 r. w Kłobucku, pomiędzy Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr zawarta w Nysie, w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. 201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2

Umowa zlecenia nr.  201 r. Gminą Morawica Marcina Dziewięckiego ZAMAWIAJĄCYM .. WYKONAWCĄ 1 2 Umowa zlecenia nr. zawarta w dniu.201 r. w Morawicy pomiędzy : Gminą Morawica z siedzibą ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, NIP: 657 263 06-04 reprezentowaną przez Marcina Dziewięckiego zastępcę wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo