Umowa o wykonanie projektu architektonicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o wykonanie projektu architektonicznego"

Transkrypt

1 Umowa o wykonanie projektu architektonicznego RUK REKOMENOWANY przez Izbę Architektów RP Zamawiający Architekt Projekt Lokalizacja / adres 1 Sygnatura

2 Niniejsza Umowa na prace architektoniczne jest zawierana pomiędzy Zamawiającym a Architektem. Niniejszy dokument nie zastępuje umów o innym charakterze, jak: developerskich, powiernictwa inwestycyjnego, ubezpieczeniowych i innych zawieranych dla realizacji i planowania przedsięwzięć gospodarczych w budownictwie. Umowa jest rekomendowana przez Izbę Architektów. Niniejszy druk ma charakter umowy blankietowej (formularza). Oznacza to, że: 1. Strony Umowy mogą dowolnie ustalać poszczególne postanowienia umowne w miejscach do tego celu przeznaczonych. 2. Niewypełnione (pozostawione) pola formularza NIE SĄ POSTANOWIENIAMI UMOWY. 3. Stronom wolno wykreślać z niniejszego dokumentu na podstawie indywidualnych negocjacji zredagowane postanowienia zawarte w dokumencie (dotyczy Rozdziału 1). 4. Strony mogą na podstawie indywidualnych negocjacji zmodyfikować zredagowane postanowienia (Rozdział 1), ustalając ich treść w Rozdziale 2, po ich uprzednim wykreśleniu z Rozdziału 1. W przypadku znaczących zmian zaleca się korzystanie z pomocy prawnej. CO ZAMAWIAJĄCY POWINIEN ZROBIĆ PRZE POPISANIEM TEJ UMOWY? - przeczytać Umowę przed podpisaniem; - poprosić o wyjaśnienie, jeżeli czegoś nie rozumie; - upewnić się, że Umowa ujmuje wszystkie niezbędne elementy, które Zamawiający i Architekt uzgodnią wzajemnie. KTO MOŻE UZIELIĆ ALSZYCH INFORMACJI NA TEMAT TEJ UMOWY? Niniejsza publikacja jest licencyjnym wydawnictwem Izby Architektów. Informacje dotyczące zamówień oraz warunków w zakresie dystrybucji można uzyskać od: Izba Architektów ul. Foksal Warszawa tel. (0-22) tel./faks (0-22) PRAWA AUTORSKIE Ten dokument jest prawnie chroniony. Może być użyty tylko przez osoby nabywające egzemplarz Umowy Blankietowej w Izbie Architektów. Nie wolno go kopiować i utrzymywać w jakimkolwiek systemie komputerowym. W niniejszej Umowie wykorzystano idee graficzne dokumentu Umowy AAS2 2000, opublikowanego przez New Zealand Institute of Architects. Copyright 2005, Licencja Izba Architektów 2

3 ZAWARTOŚĆ UMOWY 3 strona 1. Strony Umowy oraz wykaz Załączników Rozdział A efinicje określeń powtarzających się w Umowie Rozdział A Zbiorcze Honoraria Architekta Rozdział A Zwrot kosztów oraz ustalenia zobowiązań wzajemnych Rozdział A Autorskie prawa majątkowe Rozdział A Parametry ogólne Przedmiotu Umowy Rozdział B Przedmiot Umowy Rozdział B Wyłączenia i wykluczenia z Przedmiotu Umowy Rozdział B Uwagi Stron Rozdział B Zestawienie dokumentów dostarczanych przez Zamawiającego Rozdział C Wykaz niezależnych specjalistów Rozdział C Ogólne warunki Umowy Rozdział Postanowienia dodatkowe Rozdział Kwestionariusz Zamawiającego Zasady korzystania z umowy Adresy Okręgowych Izb Architektów 42

4 4

5 STRONY UMOWY ORAZ WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ARCHITEKT Firma Osoba reprezentująca Osoba reprezentująca Adres Kod, miasto Telefon Telefon komórkowy Faks REGON NIP KRS/Rej. ział. Gosp. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Osoba reprezentująca Osoba reprezentująca Adres Kod, miasto Telefon Telefon komórkowy Faks REGON NIP KRS/Rej. ział. Gosp. PRZEMIOT UMOWY Nazwa utworu (dzieła) Lokalizacja planowanej inwestycji 5 Rozdział A1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Architekta dzieła (utworu) szczegółowo określonego w Rozdziale B2 oraz udzielenie licencji na korzystanie z niego lub przeniesienie majątkowych praw do rozporządzania nim na Zamawiającego w zakresie określonym w Rozdziale A5. Inne dokumenty: 1. Integralną częścią niniejszej Umowy są regulacje zawarte w niżej wymienionych dokumentach oraz załącznikach: a) Zasady Etyki Zawodu Architekta ustalone przez Izbę Architektów *) b) Standardy Wykonywania Zawodu Architekta ustalone przez Izbę Architektów *) c) d) e) *) dokumenty znajdują się w siedzibie Architekta oraz Okręgowej Izbie Architektów i mogą być w każdej chwili udostępnione Zamawiającemu. Jeżeli Zamawiającym jest konsument w rozumieniu art kodeksu cywilnego, kopie tych dokumentów stanowią załącznik do Umowy. Podpis osób reprezentujących Zamawiającego data Podpis osób reprezentujących Architekta data

6 EFINICJE OKREŚLEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ W UMOWIE ILEKROĆ W UMOWIE JEST MOWA O: 6 Rozdział A2 1) Umowie oznacza to niniejszą Umowę pomiędzy Architektem i Zamawiającym wraz ze wszystkimi załącznikami; 2) Architekcie oznacza to osobę fizyczną zdolną do czynności prawnych, prowadzącą samodzielną działalność zawodową, posiadającą uprawnienia budowlane oraz wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Architektów, albo inny podmiot prawny, w ramach którego działa co najmniej jedna osoba spełniająca powyższe warunki; 3) Zamawiającym oznacza to osobę fizyczną zdolną do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub 1 podmiot obowiązany przy udzielaniu zamówień publicznych stosować przepisy o zamówieniach publicznych; 4) Stronach oznacza to łącznie obie strony Umowy (Architekta i Zamawiającego); 5) Przedmiocie Umowy oznacza to wszystkie prace, czynności prawne oraz obowiązki, do których wykonania zobowiązują się Strony niniejszą Umową; 6) okumentacji oznacza Projekt oraz inne świadczenia stanowiące Przedmiot Umowy, a także wszelkie dokumenty, umowy, notatki, ustalenia mające związek z realizacją Przedmiotu Umowy; 7) Projekcie oznacza to zamkniętą część okumentacji podlegającą ochronie prawnoautorskiej oraz we wszystkich innych zleconych Architektowi branżach i zakresach, której wykonanie stanowi Przedmiot Umowy; 8) Projekcie Zamiennym oznacza taką zmianę Projektu wykonywaną w trakcie realizacji Inwestycji, która wywołuje konieczność dokonania zmian w Projekcie; 9) Nadzorze Autorskim oznacza to pełnienie obowiązków na budowie lub w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a wynikających z ustawy Prawo budowlane; 10) Honorarium oznacza to całość wynagrodzenia stanowiącego zobowiązanie Zamawiającego na rzecz Architekta w zamian za prace wykonane w ramach Umowy, rozliczane fakturą lub fakturami częściowymi i fakturą końcową; 11) Inwestycji oznacza to przedsięwzięcie budowlane polegające na budowie nowego lub rozbudowie, przebudowie, nadbudowie, adaptacji, modernizacji itp. obiektu istniejącego, przy czym pod pojęciem obiektu rozumiany jest zarówno pojedynczy architektoniczny obiekt budowlany, budynek, obiekt małej architektury, jak również ich zespół; 12) Wykonawcy oznacza to również Generalnego Wykonawcę lub grupę wykonawców robót budowlanych; 13) Opóźnieniu oznacza to niewykonanie danej czynności w ustalonym terminie, jeżeli przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn, za które opóźniający nie ponosi odpowiedzialności; 14) Zwłoce oznacza to niewykonanie danej czynności w ustalonym terminie, jeżeli przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn, za które opóźniający ponosi odpowiedzialność; 15) Znaczących Zmianach oznacza to istotne zmiany w Projekcie, w przypadku gdy w ponad 5% ingerują one w układ konstrukcyjny lub funkcjonalny, lub instalacyjny inwestycji, zaakceptowany wcześniej przez Zamawiającego; 16) Zasadach Etyki Zawodu Architekta oznacza to zasady etyki zawodowej uchwalone przez Krajowy Zjazd Izby Architektów, obowiązujące wszystkich członków Izby Architektów; 17) Standardzie Wykonywania Zawodu Architekta oznacza to zbiór regulacji wewnętrznych Izby Architektów zalecany Zamawiającym oraz Architektom, ich stosowanie przy określaniu praw i obowiązków Architekta, formułowaniu zakresu usług oraz oceny jakości ich świadczenia. Standardy nie stanowią formalnej wykładni Zasad Etyki i mogą być pomocne lecz nigdy rozstrzygające w ich interpretowaniu lub w ocenie jakości postępowania i pracy Architekta; 18) Regulaminie Honorariów Architekta oznacza to rekomendowane opracowanie Izby Architektów, na podstawie którego można obliczyć Honorarium Architekta dla zakresu prac podstawowych (P) oraz w szczególnych wypadkach dla zakresu prac dodatkowych () lub wydzielonych (W), zgodnie z zaleceniami Standardów Wykonywania Zawodu Architekta. 1 W przypadku zamówień publicznych

7 HONORARIA ARCHITEKTA 7 Rozdział A3 Strony postanawiają, że podstawowym dokumentem ustalającym sposób obliczania Honorarium jest: stanowiący Załącznik c) do niniejszej Umowy. W przypadku prac Architekta przynależnych do kategorii oraz W Strony postanawiają, że obliczenie Honorarium może być wykonane na podstawie innych opracowań specjalistycznych lub na podstawie godzinowego czasu pracy, których wartość Strony określają w niniejszym Rozdziale. (Podstawowy dokument rekomendowany Regulamin Honorariów Izby Architektów ) STRONY UZGANIAJĄ ZAŁOŻENIA ORAZ ANE WYJŚCIOWE O OBLICZENIA HONORARIUM Ryczałtowo wg Szacunkowego Kosztu Inwestycji Kosztorysowo wg rzeczywistych kosztów Inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego Zaznaczyć znakiem X właściwe opcje. Opcja Kosztorysowo dotyczy etapów C,, G. Wybierając Kosztorysową opcję obliczenia Honorarium, Strony ustalają, że etapy C,, G określone w Rozdziale B2 stanowić będą łącznie % wartości kosztorysu inwestorskiego. Bez względu na wybraną opcję Architekt do wyliczonych wartości Honorarium doda mnożniki wynikające z utrudnień uzgodnionych przez Strony w Rozdziale B1 Strony ustalają, iż szacunkowy budżet Inwestycji obliczony zostaje wg założonego wskaźnika wartości 1 m 2 powierzchni użytkowej netto (na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego Inwestycji), który wynosi: W POWIERZCHNI NETTO PLN/m 2 STAWKI GOZINOWE za prace, których zakres wynika z przypisanych czynności w momencie ich wykonania. Strony wstawiają wzajemnie uzgodnione wartości. Generalny Projektant (ARCHITEKT) Projektant (w tym specjalista branżowy) Asystent techniczny Zestawienie Honorariów za prace wyszczególnione w Rozdziale B2 Strony wpisują wartości w PLN w przypadku wyboru ryczałtowego obliczania Honorarium PLN /godz. PLN /godz. PLN /godz. Strony wpisują wartości w % w przypadku wyboru obliczania Honorarium wg rzeczywistych kosztów inwestycji A. Studia i analizy przedprojektowe zł B. Informacje i wytyczne do projektowania zł C. Projekt koncepcyjny zł %. Projekt budowlany zł % E. Projekt przetargowy (patrz: Standardy Wykonywania Zawodu Architekta) zł F. Projekt kontraktowy (patrz: Standardy Wykonywania Zawodu Architekta) zł G. Projekt wykonawczy zł % H. Nadzór autorski zł I. odatkowe prace pozaprojektowe zł J. Prace szczególne zł HONORARIUM OGÓŁEM zł Σ 100% Słownie VAT: Honorarium, opłaty i zaliczki nie obejmują VAT-u, a jego wartość będzie doliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8 ZWROT KOSZTÓW ORAZ USTALENIA ZOBOWIĄZAŃ WZAJEMNYCH WYATKI NA PORÓŻE Stawka za kilometr PLN /km 8 Rozdział A4 Należy wpisać wartość aktualnie obowiązującą w chwili podpisania Umowy i uznawaną przez Urzędy Skarbowe jako koszt uzyskania przychodu. Stawka za czas podróży PLN /godz. GENERALNE USTALENIA ZOBOWIĄZAŃ WZAJEMNYCH Strony postanawiają, że zakres prac o charakterze podstawowym P, dla Przedmiotu Umowy i określony w Rozdziale A1 przyporządkowuje prace projektowe do kategorii, a ponadto, jeżeli: (Strony zaznaczają jeden z poniższych wariantów; dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta) I. Przedmiot Umowy w Rozdziale B2 obejmuje zakres prac projektowych o charakterze ponadpodstawowym W, a Strony ustalają, że ich wykonania podejmuje się tylko Architekt, to Strony postanawiają: II. III. Podwyższyć przyjętą kategorię obiektu do kategorii, przypisując tym samym zaznaczone w Rozdziale B2 prace W do zakresu prac podstawowych P. Architekt oblicza Honorarium dla wyższej kategorii obiektu bez oddzielnego obliczania Honorarium dla zakresu prac ponadpodstawowych. Pozostawić przyjętą kategorię obiektu. Architekt oblicza oddzielnie Honorarium dla zakresu prac (W) Przedmiot Umowy w Rozdziale B2 obejmuje zakres prac projektowych o charakterze ponadpodstawowym W, a Strony ustalają, że ich wykonania podejmuje się tylko Zamawiający to Strony postanawiają: Podwyższyć przyjętą kategorię obiektu (parametr koordynujący) do kategorii. Architekt oblicza Honorarium dla wyższej kategorii obiektu Przedmiot Umowy w Rozdziale B2 obejmuje zakres prac projektowych o charakterze ponadpodstawowym W, a Strony ustalają, że ich wykonania podejmują się zarówno Architekt, jak i Zamawiający, to Strony postanawiają: Podwyższyć przyjętą kategorię obiektu do kategorii, pozostawiając zaznaczone w Rozdziale B2 prace w zakresie W. Architekt oblicza Honorarium dla wyższej kategorii obiektu oraz oddzielne Honorarium dla zakresu prac ponadpodstawowych Ponadto Strony postanawiają, że zlecone Architektowi w Rozdziale B2 prace z zakresu dodatkowego Architekt obliczy niezależnie, a uzgodnioną z Zamawiającym podstawę tych obliczeń Strony wskazują w Rozdziale B4. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu kosztów lub pokrycia wydatków Architekta na: Koszty wynikające z powielania rysunków i dokumentów w ilości przekraczającej wymaganą Umową, jak i sporządzania filmów i fotografii. Koszty przejazdu, o ile dotyczą one odległości, która przekracza km, liczonej od siedziby firmy Architekta. Koszty związane z uzgadnianiem dokumentacji (np. BHP, sanepid, ZU, ppoż., koszty warunków technicznych od właścicieli mediów, koszty specjalistycznych operatów i ekspertyz itp.). Zwrot kosztów odbywa się na podstawie ustaleń Rozdziału 1 ział XII Strony wybierają jedną opcję

9 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE Rozdział A5 Niniejszą Umową Architekt udziela Zamawiającemu w ramach autorskich praw majątkowych: Licencji niewyłącznej do zastosowania projektu tylko do jednej budowy (jednorazowej realizacji) Podstawa: art. 61 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wysokość Honorarium za udzielenie Zamawiającemu prawa do jednorazowego wykorzystania zamówionego utworu (projektu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego) albo za przeniesienie autorskich praw majątkowych i ewentualne zezwolenie na wykonywanie praw zależnych określają Tabele wynagrodzeń za korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworów architektonicznych SARP, zatwierdzone przez Komisję Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury na podstawie art. 108 ust. 3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Treść Tabel ogłaszana jest w zienniku Urzędowym Ministerstwa Kultury. (Postanowienie ważne od dnia ogłoszenia Tabel przez Ministra Kultury RP) Udzielenie licencji w zakresie szerszym, niż określono wyżej, albo przeniesienie autorskich praw majątkowych, a ponadto ewentualne zezwolenie na wykonywanie praw zależnych wymaga zawarcia odrębnej pisemnej umowy, określającej w szczególności zakres praw, których to dotyczy, pola eksploatacji utworu oraz stosowne Honorarium. Zamawiający 9 Architekt

10 PARAMETRY OGÓLNE PRZEMIOTU UMOWY Tabela określa: - zakres utrudnień projektowych występujących we wszystkich etapach nad realizacją niniejszej Umowy, - Strony Umowy zaznaczają znakiem X właściwe pozycje jeżeli występują. Wykonanie projektu inwestycji przewidywanej do realizacji etapowej, jeżeli wymaga to szczególnych rozwiązań projektowych Projektowanie na terenach szkód górniczych lub aktywności sejsmicznej Wykonanie rysunków warsztatowych indywidualnie projektowanych: a) konstrukcji stalowej b) konstrukcji drewnianej Wykonanie koncepcji wariantowej Rewaloryzacja budynków zabytkowych: a) jednorodnych i prostych pod względem stylowym b) złożonych pod względem stylowym c) skomplikowanych pod względem stylowym (różnorodność stylów i ich wzajemne przenikanie) Projektowanie nowych lub dobudowa, rozbudowa lub przebudowa istniejących budynków położonych na terenach zespołów zabytkowych albo parków (także krajobrazowych) lub na działkach bezpośrednio do nich przylegających, jak również obiektów położonych w strefie krajobrazu chronionego lub w strefie ochrony konserwatorskiej Przebudowa (remont, modernizacja) budynku, lecz tylko w zakresie instalacji Projektowanie budynków z częścią podziemną: a) 2-kondygnacyjną b) 3-kondygnacyjną i więcej Projektowanie samodzielnych budowli obronnych, obiektów z dostosowaniem do wymogów obrony cywilnej lub obiektów zagrożonych wybuchem Projektowanie obiektów położonych na terenach wymagających ich dostosowania do otoczenia (krajobrazu miejskiego lub przyrodniczego); obiekty położone na terenach śródmiejskich Projektowanie obiektów, których położenie (np. linia zabudowy) albo forma lub kolorystyka są częściowo definiowane zapisami prawa lokalnego (planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy) Projektowanie obiektów położonych na spadku lub na działkach o bogatej rzeźbie terenu Wykonanie projektu z klauzulą tajności Wykonanie pracy projektowej na eksport lub dotyczącej lokalizacji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Wykonanie wyłącznie dokumentacji powykonawczej Inwestycja unikatowa ze względu na znaczenie społeczne, funkcję, technologię lub cechy przestrzenne, a także ze względu na realizację na eksponowanych terenach wielkomiejskich, na terenach o wyjątkowych walorach krajobrazowych oraz w przypadkach wymagających pracochłonnych rozwiązań przestrzenno- -plastycznych, konstrukcyjnych i funkcjonalno-technologicznych Wymagane jest potwierdzenie Stron Umowy przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy. 10 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Rozdział B1 Wpisać ilość wariantów

11 PRZEMIOT UMOWY A. STUIA I ANALIZY PRZEPROJEKTOWE Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 11 Rozdział B2 ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. A.1. Ocena lokalizacji planowanej inwestycji A.2. Ocena uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych A.3. Ocena dostępności komunikacyjnej A.4. Ocena dostępności infrastruktury A.5. Ocena zapotrzebowania mediów A.6. Ocena ekonomicznej opłacalności inwestycji A.7. Analiza chłonności terenu A.8. Analizy akustyczne A.9. Analizy zanieczyszczeń A.10. Analizy warunków posadowienia A.11. Analizy oddziaływania inwestycji na środowisko A.12. Analiza celowości etapowania inwestycji A.13. Wstępny harmonogram prac projektowych A.14. Wstępny harmonogram realizacji inwestycji A.15. oradztwo w zakresie programu, funkcji, wartości rynkowych inwestycji A.16. oradztwo w zakresie planowania i przebiegu procesu inwestycji A.17. A.18. A.19. A.20. Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac. Architekt Zamawiający Termin realizacji

12 PRZEMIOT UMOWY B. STUIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE: INFORMACJE I WYTYCZNE O PROJEKTOWANIA Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 12 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Rozdział B2 ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac. Architekt Zamawiający Termin realizacji Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. B.1. Określenie wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy poszczególnymi elementami programu, ich wielkości, ustalenie zasad zabudowy, jej gabarytów i chłonności terenu inwestycji oraz skutków przyjętych rozwiązań dla planowanej inwestycji B.2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy B.3. Uzyskanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego B.4. Uzyskanie mapy do celów projektowych B.5. Uzyskanie mapy prawnej B.6. Uzyskanie zapewnień i warunków przyłączenia mediów B.7. Uzyskanie badań gruntowo-wodnych raport geotechniczny B.8. Uzyskanie/wykonanie inwentaryzacji zieleni B.9. Uzyskanie/wykonanie inwentaryzacji obiektu(ów) B.10. Sporządzenie wstępnego raportu ochrony środowiska B.11. B.12. B.13. B.14. B.15. B.16. B.17.

13 PRZEMIOT UMOWY C. PROJEKT KONCEPCYJNY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 13 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. C.2. C.1. P Strony określają zawartość świadczeń podstawowych w oparciu o: - przepisy prawa w zakresie formy i treści projektu budowlanego; - Standardy Wykonywania Zawodu Architekta; - własne negocjacje. Opracowanie orientacyjnego harmonogramu realizacji C.3. Określenie wskaźnikowego kosztu realizacji inwestycji C.4. Wstępny projekt technologiczny C.5. C.6. C.7. P Architekt Rozdział B2 ŚWIACZENIA POSTAWOWE ARCHITEKTA obejmują prace, których wykonanie wynika z przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy, a obowiązek ich wykonania określają właściwe przepisy prawa. Zamawiający Termin realizacji ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Wysokość Honorarium % Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

14 PRZEMIOT UMOWY. PROJEKT BUOWLANY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 14 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. Prace P/W skreślenie jednej z opcji znakiem X przyporządkowuje zakres prac do opcji pozostawionej..1. P.2. Strony określają zawartość świadczeń podstawowych w oparciu o: - przepisy prawa w zakresie formy i treści projektu budowlanego; - Standardy Wykonywania Zawodu Architekta; - własne negocjacje. Zebranie niezbędnych opinii, uzgodnień poza standardowym zakresem.3. Opracowanie wytycznych zagospodarowania placu budowy.4. ostosowanie projektów mieszkań do potrzeb nabywców.5. Sporządzenie projektów obiektów tymczasowych i towarzyszących.6. P W.7. P W Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta): Architekt Rozdział B2 Zamawiający Termin realizacji

15 PRZEMIOT UMOWY.8. P W.9. P W.10. P W.11. P W.12. P W.13. P W.14. P W.15. P W.16. P W.17. P W.18. P W.19. P W.20. P W.21. P W.22. P W P W 15 Rozdział B2 ŚWIACZENIA POSTAWOWE ARCHITEKTA obejmują prace, których wykonanie wynika z przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy, a obowiązek ich wykonania określają właściwe przepisy prawa. ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. ŚWIACZENIA WYZIELONE obejmują te prace ARCHITEKTA, których wykonanie nie jest obowiązkowo wymagane prawem wg przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Wysokość Honorarium % Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

16 PRZEMIOT UMOWY E. PROJEKT PRZETARGOWY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 16 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. E.1. E.2. E.3. Strony określają zawartość świadczeń w oparciu o Standardy Wykonywania Zawodu Architekta. Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta): Architekt Rozdział B2 Zamawiający Termin realizacji

17 PRZEMIOT UMOWY E.4. E.5. E.6. E.7. E.8. E.9. E.10. E.11. E.12. E.13. E.14. E.15. E.16. E.17. E.18 E.19. E Rozdział B2 ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta. Wysokość Honorarium PLN Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

18 PRZEMIOT UMOWY F. PROJEKT KONTRAKTOWY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 18 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. F.1. F.2. F.3. Strony określają zawartość świadczeń w oparciu o Standardy Wykonywania Zawodu Architekta. Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta): Architekt Rozdział B2 Zamawiający Termin realizacji

19 PRZEMIOT UMOWY F.4. F.5. F.6. F.7. F.8. F.9. F.10. F.11. F.12. F.13. F.14. F.15. F.16. F.17. F.18 F.19. F Rozdział B2 ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta. Wysokość Honorarium PLN Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

20 PRZEMIOT UMOWY G. PROJEKT WYKONAWCZY Wymagana jest akceptacja i potwierdzenie wykazu przez Strony przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zakres prac Tabela określa: - zakres zobowiązań wzajemnych Architekta i Zamawiającego, - terminy wykonania zobowiązania, - kategorie standardu prac Architekta, - wysokość wymagalnego Honorarium Architekta za ten etap prac projektowych. 20 Podpis Zamawiającego Podpis Architekta Strony Umowy zaznaczają znakiem X zobowiązanie po stronie Architekta lub Zamawiającego oraz wypełniają termin jego realizacji. Prace P/W Skreślenie jednej z opcji znakiem X przyporządkowuje zakres prac do opcji pozostawionej. G.1. P Strony określają zawartość świadczeń podstawowych w oparciu o: - przepisy prawa w zakresie formy i treści projektu budowlanego; - Standardy Wykonywania Zawodu Architekta; - własne negocjacje.. G.2. Projekty małej architektury G.3. Projekt zieleni zewnętrznej i wewnętrznej G.4. P W G.5. P W Inne projekty specjalistyczne (dokument pomocniczy Standardy Wykonywania Zawodu Architekta): Architekt Rozdział B2 Zamawiający Termin realizacji

21 PRZEMIOT UMOWY G.6. P W G.7. P W G.8. P W G.9. P W G.10. P W G.11. P W G.12. P W G.13. P W G.14. P W G.15. P W G.16. P W G.17. P W G.18. P W G.19. P W G.20. P W P 21 Rozdział B2 ŚWIACZENIA POSTAWOWE ARCHITEKTA obejmują prace, których wykonanie wynika z przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy, a obowiązek ich wykonania określają właściwe przepisy prawa. ŚWIACZENIA OATKOWE obejmują prace ARCHITEKTA, których wykonanie związane jest ze specyficznymi wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, mogące stanowić niezależne zamówienie. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. W ŚWIACZENIA WYZIELONE obejmują te prace ARCHITEKTA, których wykonanie nie jest obowiązkowo wymagane prawem wg przynależnej kategorii trudności dla prac stanowiących Przedmiot Umowy. Prace te ZAMAWIAJĄCY może wykonać we własnym zakresie, jednak wyłącznie za pełną wiedzą i koordynacją Architekta, chyba że wykonanie tych prac nie ma wpływu na prawidłowe wywiązanie się Architekta z Przedmiotu Umowy. Wysokość Honorarium PLN Wysokość Honorarium % Wynagrodzenie wymagalne po spełnieniu ww. świadczeń, a przed rozpoczęciem dalszych prac.

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych.

Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KOGO DOTYCZY REGULAMIN HONORARIÓW ARCHITEKTA? Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania honorariów ustanowione przez Izbę Architektów w zakresie prac i usług w nim opisanych. KTO MOZE UDZIELIĆ DALSZYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo