Regulamin Udzielania Zamówień w PSE S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Udzielania Zamówień w PSE S.A."

Transkrypt

1 Regulamin Udzielania Zamówień w PSE S.A. Konstancin-Jeziorna

2 Zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Biura Strategii i Organizacji nr BS/31/2015 z dnia r. Procedura Nr BP/Z/2015 Procedura nr BP/Z/2015

3 Spis treści ART. 1. Definicje i skróty... 5 ART. 2. Zastosowanie Regulaminu... 7 ART. 3. Ogólne zasady udzielania zamówień... 8 ART. 4. Zarząd PSE S.A ART. 5. Organizacja procesu przetargowego... 8 ART. 6. Biuro Przetargów ART. 7 Wydziały Handlowe w Oddziałach ART. 8 Plan Zamówień ART. 9. Wartość zamówienia ART. 10. Zespoły Robocze przygotowanie postępowania ART. 11. Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia ART. 12. Tryby udzielania zamówień ART PODZIAŁ TRYBÓW ART ZAMÓWIENIA NIEPUBLICZNE Art Przetarg nieograniczony Art Przetarg ograniczony Art Negocjacje z ogłoszeniem Art Negocjacje bez ogłoszenia Art Zamówienie z wolnej ręki Art Zapytanie ofertowe Art Licytacja elektroniczna Art Tryb uproszczony ART UMOWY RAMOWE W ZAMÓWIENIACH NIEPUBLICZNYCH ART. 13. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania niepublicznego ART ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCÓW ART OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ART WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ART OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ART KRYTERIA OCENY OFERT ART WADIUM ART ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ART. 14. Terminy w postępowaniu niepublicznym ART. 15. Czynności w postępowaniu niepublicznym ART WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ ART WYKLUCZENIE WYKONAWCY ART BADANIE I OCENA OFERT. ODRZUCENIE OFERTY ART WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ART UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ART INFORMOWANIE WYKONAWCÓW ART. 16. Zakończenie postępowania (Zawarcie umowy) Procedura nr BP/Z/2015 Strona 3 z 111

4 ART. 17. Procedury powiązane ART. 18. Postanowienia końcowe ZAŁĄCZNIK NR 1a Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia powyżej zł ZAŁĄCZNIK NR 1b Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia dla wartości powyżej zł do zł na rzecz Centrali ZAŁĄCZNIK NR 1c Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia dla wartości powyżej zł do zł na rzecz Centrali ZAŁĄCZNIK NR 1d Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Centrali przez Oddział powyżej zł ZAŁĄCZNIK NR 1e Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Centrali przez Oddział powyżej zł do zł ZAŁĄCZNIK NR 1f Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Centrali przez Oddział powyżej zł do zł ZAŁĄCZNIK NR 1g Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania powyżej zł do zł ZAŁĄCZNIK NR 1h Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Oddziału przez Oddział dla wartości powyżej zł do zł ZAŁĄCZNIK NR 1i Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Oddziału przez Oddział dla wartości powyżej zł do zł ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PROGACH DLA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, OD KTÓRYCH ZALEŻY OBOWIĄZEK STOSOWANIA USTAWY ZAŁĄCZNIK NR 3 REGULAMIN ZESPOŁU ROBOCZEGO I KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ/ UBEZPIECZENIOWEJ NA WADIUM ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR NIEODWOŁALNEJ I BEZWARUNKOWEJ GWARANCJI BANKOWEJ/UBEZPIECZENIOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH w PSE S.A ZAŁĄCZNIK NR 7 WYTYCZNE W ZAKRESIE STOSOWANIA ZIELONCH ZAMÓWIEŃ ZAŁĄCZNIK NR 8 ZASADY PROWADZENIA LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH W PSE S.A ZAŁĄCZNIK NR 9 WNIOSEK W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU ROBOCZEGO105 ZAŁĄCZNIK NR 10 TABELA KOMPETENCJI Procedura nr BP/Z/2015 Strona 4 z 111

5 ART. 1. Definicje i skróty Następujące pojęcia użyte w Regulaminie mają poniższe znaczenie: a) Biuro Przetargów (BP) Jednostka Organizacyjna wiodącą w zakresie organizacji procesu zamówień w PSE S.A. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu zamówień w całej Spółce; b) Centrala Spółki Jednostki Organizacyjne podległe bezpośrednio Zarządowi PSE S.A. z wyłączeniem Oddziałów; c) Dialog techniczny dialog pomiędzy Zamawiającym a działającymi na rynku podmiotami zewnętrznymi, który organizowany jest w celu zbadania rynku w zakresie możliwości prawnych i faktycznych realizacji postępowania przetargowego i przygotowania SIWZ; d) Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; e) Dysponent Środków Jednostka Organizacyjna dysponująca środkami finansowymi na realizację zamówienia reprezentowana przez: (i) Kierującego Jednostką Organizacyjną Spółki lub jego zastępcę działających na podstawie stosownych pełnomocnictw Zarządu, lub (ii) inną osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwa; f) Grupa Kapitałowa PSE (GK PSE) grupa kapitałowa w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obejmująca PSE S.A. wraz z jednostkami zależnymi, kontrolowanymi przez PSE S.A., a także nie będące spółkami prawa handlowego jednostki współzależne; g) Inicjator Postępowania Jednostka Organizacyjna merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia i zgłaszająca Zapotrzebowanie na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia reprezentowana przez: (i) Kierującego Jednostką Organizacyjną lub jego zastępcę; (ii) inną osobę/osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwa; h) Jednostka Organizacyjna struktura organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi, posiadająca własny regulamin i przypisane zasoby, osiągająca przypisane cele i pełniąca określone funkcje. (Departament, Biuro, Zespół, Oddział); i) Kierownik Zamawiającego lub Zarząd Zarząd PSE S.A.; j) Komisja Przetargowa Komisja powołana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Komisji Przetargowej, będącym Załącznikiem do Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.; k) Komórka Organizacyjna - struktura organizacyjna w ramach Jednostki Organizacyjnej, posiadająca przypisane zasoby, realizująca określone zadania (Pion, Wydział, Sekcja, Stanowisko); l) Najkorzystniejsza oferta oferta/oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo oferta z najniższą ceną; m) Oddział - Jednostka Organizacyjna utworzona w celu wykonywania określonych funkcji w zdefiniowanym przez Spółkę obszarze działalności. Oddziały są odrębnym pracodawcą. W PSE S.A. jest pięć Oddziałów: (i) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie (PSE Oddział w Warszawie), Procedura nr BP/Z/2015 Strona 5 z 111

6 (ii) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy (PSE Oddział w Bydgoszczy), (iii) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach (PSE Oddział w Katowicach), (iv) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu (PSE Oddział w Radomiu), (v) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Poznaniu (PSE Oddział w Poznaniu). n) Organizator postępowania Biuro Przetargów, Wydział Handlowy, Inicjator Postępowania; o) Plan Zamówień opracowany w Spółce roczny plan obejmujący wszystkie zamówienia o wartości przekraczającej zł.; p) Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego osoba/y, którym powierzono pisemnie wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego; q) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PF-U) - dokument opisujący przedmiot zamówienia w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; r) Rażąco niska cena cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej (cena odbiegająca w istotny sposób od wartości zamówienia lub cen w innych ofertach); s) Regulamin niniejszy Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A.; t) Regulamin Organizacyjny obowiązujący w Spółce Regulamin Organizacyjny PSE S.A.; u) Rejestr Postępowań witryna programu SharePoint dedykowana do administrowania postępowaniami o udzielenie zamówienia prowadzonymi na rzecz PSE S.A. Administratorem biznesowym Rejestru Postępowań jest Biuro Przetargów PSE S.A. Rejestr znajduje się na stronie intranetowej v) Rejestr Wadiów - witryna programu SharePoint dedykowana do administrowania wadiami ustanowionymi na rzecz PSE S.A. w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia. Administratorem biznesowym Rejestru Wadiów jest Biuro Przetargów PSE S.A. Rejestr znajduje się na stronie intranetowej w) Roboty budowlane wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego; x) SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; y) Specyfikacja przedmiotu zamówienia - opis przedmiotu zamówienia w przypadku dostaw lub usług; z) Spółka PSE S.A.; aa) Usługi wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy; bb) Ustawa ustawa Prawo zamówień publicznych - Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z zm.); cc) UZP Urząd Zamówień Publicznych; dd) Umowa generalna kontrakt zawarty pomiędzy PSE S.A. i PSE Inwestycje S.A. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 6 z 111

7 na realizację przedmiotu zamówienia dotyczącego świadczenia przez PSE Inwestycje S.A. na rzecz PSE S.A. usług Inżyniera Kontraktu oraz usług Biura Projektów; ee) Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo Jednostka Organizacyjna w rozumieniu Ustawy, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; ff) Wartość zamówienia szacunkowa wartość netto zamówienia (bez podatku VAT), ustalona przez Inicjatora Postępowania; gg) Wydział Handlowy komórka organizacyjna w Oddziale Spółki zajmująca się prowadzeniem postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Oddziału lub powierzonych do realizacji Oddziałowi na rzecz Centrali Spółki; hh) Zamawiający PSE S.A.; ii) Zamówienia niepubliczne zamówienia realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A., których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty podanej w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu; jj) Zapotrzebowanie dokument przygotowany przez Inicjatora Postępowania, rozpoczynający czynności przygotowania postępowania, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e do Regulaminu; kk) Zespół Roboczy Zespół składający się z przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych stosownie do przedmiotu zamówienia, powoływany dla postępowań o wartości powyżej zł. przez Inicjatora Postępowania, do weryfikacji i konsolidacji SIWZ część I, II i IV, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu. ART. 2. Zastosowanie Regulaminu 1) Regulamin określa obowiązujące w Spółce zasady, tryby i formę udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane finansowane przez PSE S.A. Regulamin ma zastosowanie przy udzielaniu zamówień przez wszystkie Jednostki Organizacyjne Spółki. 2) Regulaminu nie stosuje się do zamówień niepublicznych dotyczących: a) udzielania zamówień w stosunku, do których istnieją odrębne procedury zatwierdzone uchwałą Zarządu, w szczególności dot. lokowania wolnych środków pieniężnych, usług związanych z emisją, kupnem, transferem papierów dłużnych, transakcji kupna/sprzedaży walut oraz transakcji na instrumentach pochodnych; b) nabywania praw do nieruchomości; c) umów z zakresu prawa pracy; d) zamówień, którym nadano klauzulę tajne lub ściśle tajne zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego; e) zleceń szczegółowych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych; f) umów o współpracy z zagranicznymi operatorami sieci przesyłowych; g) umów dot. awaryjnych dostaw energii; 3) Zwolnienie ze stosowania Ustawy w zakresie zamówienia publicznego wynika z przepisów Ustawy. W przypadku zwolnienia zamówienia ze stosowania Ustawy stosuje się zasady określone w Regulaminie dla zamówień niepublicznych. 4) Do udzielania zamówień współfinansowanych z funduszy pomocowych w ramach krajowych programów operacyjnych stosuje się odrębne zasady określone w Załączniku nr 6 do Regulaminu. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 7 z 111

8 5) Regulamin stosuje się do udzielania zamówień spółkom GK PSE, jeżeli zachodzą przesłanki wyłączenia stosowania Ustawy określone w art. 136 Ustawy (zamówienia do spółek powiązanych). 6) Zasady udzielania zamówień określone w Regulaminie zostaną zaimplementowane przez Spółki wchodzące w skład GK PSE zgodnie z zawartymi porozumieniami o współpracy z poszanowaniem różnic i potrzeb wynikających z odrębności organizacyjnej. ART. 3. Ogólne zasady udzielania zamówień 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w języku angielskim. 3) W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie zamówienia niepublicznego w języku angielskim. SIWZ winien wówczas zostać sporządzony równolegle w języku polskim. 4) Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną. Informacja o wyborze sposobu porozumiewania się zawarta jest w ogłoszeniu, zaproszeniu do negocjacji lub SIWZ. 5) W przypadku wyboru formy pisemnej porozumiewania się dopuszczalne jest pomocnicze wskazanie drogi elektronicznej. Wnioski, oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 6) W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wniosku, oświadczenia lub zawiadomienia. 7) W przypadku zamówień publicznych obowiązują przepisy Ustawy. ART. 4. Zarząd PSE S.A. 1) Zarząd PSE S.A. w ramach Regulaminu z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego artykułu realizuje następujące czynności: a) podejmuje decyzję o rozpoczęciu postępowania, b) akceptuje zapotrzebowanie, c) zatwierdza wynik postępowania lub jego unieważnienie, d) akceptuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą / Wykonawcami. 2) Zarząd PSE S.A. może powierzyć pisemnie czynności zastrzeżone do jego kompetencji innym osobom przez udzielenie pełnomocnictwa do pełnienia funkcji Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego. O ile Zarząd PSE S.A. nie postanowi inaczej funkcję Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego pełnią osoby zgodnie z Tabelą kompetencji określoną w Załączniku nr 10 do Regulaminu. Osoby te działają na wniosek Inicjatora Postępowania. 3) W przypadkach, gdy po podjęciu czynności o której mowa w ust. 1a), b) zaistnieje konieczność wprowadzenia istotnych zmian treści akceptowanych dokumentów, Inicjator Postępowania zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego, wskazanego dla czynności, o których mowa w ust. 1a), b). ART. 5. Organizacja procesu przetargowego 1) Postępowania przetargowe uruchamiane są w Spółce na wniosek Inicjatora Postępowania. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 8 z 111

9 2) Inicjatorem Postępowania są: a) Jednostki Organizacyjne w Centrali Spółki (Departamenty, Biura, Zespoły); b) Komórki organizacyjne w Oddziale podległe funkcjonalnie i strukturalnie Oddziałowi (Wydziały, Sekcje, Stanowiska); c) Komórki organizacyjne w Oddziale podległe funkcjonalnie Centrali Spółki (Piony, Wydziały, Stanowiska). 3) Postępowania dzielą się na: a) Prowadzone na rzecz Centrali Spółki tj. w przypadku których Dysponentem Środków jest Centrala Spółki oraz Komórki Organizacyjne w Oddziałach podległe funkcjonalnie Centrali Spółki; b) Prowadzone na rzecz Oddziału tj. w przypadku, których Dysponentem Środków jest Oddział. 4) Postępowania przetargowe prowadzone są z udziałem Biura Przetargów lub Wydziałów Handlowych w Oddziałach. 5) Postępowania przetargowe o wartości szacunkowej powyżej zł. prowadzone na rzecz Centrali Spółki, prowadzone są przez Biuro Przetargów z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 6) Postępowania przetargowe o wartości szacunkowej do zł. prowadzone na rzecz Centrali Spółki, prowadzone są przez Inicjatora Postępowania. 7) W uzasadnionych merytorycznie przypadkach postępowanie o udzielenie zamówienia może być przeprowadzone przez inną Jednostkę Organizacyjną przy udziale pracownika Biura Przetargów w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Przetargów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd PSE S.A. lub Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego akceptując Zapotrzebowanie. 8) Postępowania przetargowe prowadzone na rzecz Oddziału lub powierzone do realizacji przez Oddział na rzecz Centrali Spółki, prowadzone są przez Wydział Handlowy. 9) W zależności od charakteru postępowania przedstawiciele Biura Przetargów/Wydziału Handlowego pełnią funkcję Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego, sekretarza i/lub członka Komisji Przetargowej. 10) Powierzenie postępowania przetargowego do realizacji przez Wydział Handlowy następuje: a) na podstawie przyporządkowania w Planie Zamówień; b) na podstawie decyzji Dysponenta Środków uzgodnionej z Biurem Przetargów w przypadku postępowań o wartości powyżej zł. nie przewidzianych w Planie Zamówień. 11) Postępowania są prowadzone po uzyskaniu stosownej akceptacji uzyskanej przy zatwierdzeniu Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania. 12) W postępowaniach: a) w których funkcje Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego pełnią Członkowie Zarządu, dokumenty związane z postępowaniem z zastrzeżeniem Art. 4 ust. 1 i 3 zatwierdza Inicjator Postępowania, b) o udzielenie zamówienia publicznego protokół zatwierdza Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego wyznaczony Uchwałą Zarządu PSE S.A.,, a w pozostałych przypadkach Inicjator postępowania, c) o udzielenie zamówienia niepublicznego protokół postępowania zatwierdzany jest zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu zespołu roboczego i komisji przetargowej powoływanej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 13) Czynności w toku postępowania przetargowego związane z prowadzoną procedurą przetargową, a w szczególności: publikacja ogłoszeń (w tym na stronie internetowej PSE S.A.), przekazywanie Wykonawcom SIWZ oraz pism zgodnie z procedurą, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami oraz UZP, przekazywanie odpowiedzi na pytania i zmian do SIWZ, informowanie o wynikach postępowania przetargowego realizowane są przez: Procedura nr BP/Z/2015 Strona 9 z 111

10 a) Dyrektora Biura Przetargów w przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczy przedstawiciel BP; b) Kierownika Wydziału Handlowego lub Dyrektora Oddziału w przypadku gdy organizatorem postępowania jest Oddział; c) Inicjatora Postępowania w przypadkach pozostałych nie objętych zapisami ust 13 a i 13 b. ART. 6. Biuro Przetargów 1) Biuro Przetargów, na podstawie Rejestru Umów, zgłoszeń z Oddziałów i/lub zgłoszeń Inicjatorów Postępowań, sporządza półroczne sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia powyżej zł. 2) Biuro Przetargów odpowiada za przeprowadzenie postępowania i współpracę z Inicjatorem Postępowania w zakresie jego przygotowania. 3) Biuro Przetargów inicjuje i organizuje działania związane ze sporządzaniem rocznego Planu Zamówień Spółki. 4) Dyrektor Biura Przetargów w związku ze zmianą przepisów odpowiada za podanie i aktualizację na stronach intranetowych informacji o: a) aktualnych progach dla stosowania Ustawy w zamówieniach sektorowych; b) średnim kursie złotego w stosunku do euro stanowiącym podstawę przeliczania wartości zamówień. 5) Biuro Przetargów sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach do Urzędu Zamówień Publicznych. 6) Biuro Przetargów odpowiada za wszelkie czynności związane z publikacją wymaganych Ustawą ogłoszeń w odpowiednich publikatorach. 7) Biuro Przetargów odpowiada za prowadzenie korespondencji i współpracę z Urzędem Zamówień Publicznych i Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w zakresie określonym w Ustawie. 8) Biuro Przetargów jest koordynatorem czynności związanych z konsultacją oraz uzyskiwaniem opinii prawnych o charakterze systemowych dotyczących zamówień. ART. 7 Wydziały Handlowe w Oddziałach 1) Wydział Handlowy odpowiada za przeprowadzenie postępowania i współpracuje z Inicjatorem Postępowania w zakresie jego przygotowania. Dotyczy to postępowań realizowanych na rzecz Oddziału a także powierzonych Oddziałowi do realizacji. 2) Wydział Handlowy koordynuje działania związane z przygotowaniem wkładu do Planu Zamówień Spółki w zakresie działalności Oddziału. 3) Wydział Handlowy: a) przekazuje do Biura Przetargów w zakresie swoich właściwości informacje wymagane do sporządzenia rocznego Planu Zamówień Spółki, a także rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Urzędu Zamówień Publicznych; b) przygotowuje i przekazuje do Biura Przetargów półroczne sprawozdanie dotyczące zamówień realizowanych w Oddziale; c) przekazuje do Biura Przetargów informacje dotyczące wniesionych odwołań i skarg oraz wszczętych kontroli zewnętrznych w związku z postępowaniami przetargowymi prowadzonymi przez Oddział; d) przekazuje do Biura Przetargów informację o zamiarze uruchomienia postępowania Procedura nr BP/Z/2015 Strona 10 z 111

11 nieujętego w Planie Zamówień na dostawy i usługi o wartości powyżej zł.; e) przekazuje do Biura Przetargów wszelkie informacje niezbędne do funkcjonowania procesu udzielania zamówień w Spółce. 4) Wydział Handlowy odpowiada za wszelkie czynności związane z publikacją wymaganych ogłoszeń (w tym w internecie) zgodnie z wymogami prowadzonego postępowania przetargowego. 5) Wydział Handlowy jest koordynatorem czynności związanych z konsultacją oraz uzyskiwaniem opinii prawnych dotyczących zamówień prowadzonych przez Oddział. 6) Wydział Handlowy w Oddziale wykonuje czynności związane z podpisaniem umowy i egzekwowaniem (złożeniem) zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ART. 8. Plan Zamówień 1) Plan Zamówień przygotowywany jest każdego roku przez Biuro Przetargów we współpracy z Jednostkami Organizacyjnymi Spółki. W Planie Zamówień wskazuje się zamówienia, które będą powierzone do przeprowadzenia przez Jednostki Organizacyjne Centrali Spółki i Oddziały. 2) Biuro Przetargów przekazuje Jednostkom Organizacyjnym odpowiednie druki i formularze celem przygotowania informacji o planowanych zamówieniach. 3) Jednostki Organizacyjne przekazują zgłoszenia do Planu Zamówień o wartości powyżej zł. 4) Jednostki Organizacyjne mają obowiązek zsumowania planowanych zamówień zgodnie z Regulaminem tak aby nie dochodziło do dzielenia zamówienia. 5) Jednostki Organizacyjne Centrali Spółki przekazują zgłoszenia do Planu Zamówień do Biura Przetargów. Jednostki Organizacyjnych Centrali Spółki pod które podlegają funkcjonalnie komórki organizacyjne z Oddziałów, uwzględniają w zgłoszeniu także zgłoszenia tych komórek. 6) Komórki organizacyjne w Oddziałach podległe funkcjonalnie Jednostkom Organizacyjnym w Centrali przekazują zgłoszenia do planu Jednostce Organizacyjnej, której podlegają funkcjonalnie. 7) Komórki organizacyjne Oddziału podległe funkcjonalnie i strukturalnie Dyrektorowi Oddziału przekazują informacje do Wydziału Handlowego. Wydział Handlowy po zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału przekazuje skonsolidowane informacje do Biura Przetargów. 8) Biuro Przetargów przygotowuje Plan Zamówień Spółki i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Spółki, a po jego zatwierdzeniu przekazuje do Oddziałów i Jednostek Organizacyjnych Centrali Spółki. ART. 9. Wartość zamówienia 1) Za ustalenie szacunkowej wartości zamówienia odpowiedzialny jest Inicjator Postępowania. Wartością zamówienia jest szacunkowa wartość netto zamówienia (bez podatku VAT). 2) Szacunkową wartość zamówienia należy podać w złotych i euro (przeliczone wg kursu zgodnie z Załącznikiem nr 2). 3) Jeżeli jest przewidywane udzielenie zamówień uzupełniających przy ustalaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość zamówień uzupełniających. 4) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych albo udzielane jest zamówienie w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 11 z 111

12 5) Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamierza się udzielić w okresie trwania umowy ramowej. 6) Wartość zamówienia na roboty budowlane szacuje się na podstawie: a) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; b) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 7) Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez Zamawiającego do dyspozycji Wykonawcy. 8) Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: a) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo b) których Zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. 9) Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów Ustawy. 10) Wartość zamówienia na usługi lub dostawy oraz roboty budowlane można szacować w oparciu o: a) wartości historyczne dotyczące kosztów podobnych zamówień, na podstawie analizy danych z innych postępowań o udzielenie zamówienia, lub b) informacje rynkowe zebrane na podstawie: i) odpowiedzi na zapytania, zebrane od potencjalnych dostawców lub Wykonawców, ii) analizy ogólnodostępnych źródeł (np. katalogi branżowe, cenniki), iii) innych danych na temat kształtowania się cen na rynku. 11) Jeżeli zamówienia udziela się na czas: a) nieoznaczony, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia; b) oznaczony: (i) nie dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, (ii) dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy nabywane na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia. 12) Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia. 13) Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości Procedura nr BP/Z/2015 Strona 12 z 111

13 zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 14) Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 15) Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, należy przed wszczęciem postępowania dokonać zmiany wartości zamówienia. 16) Podejmując działania mające na celu oszacowanie wartości zamówienia nie można wykonywać czynności, które mogłyby naruszać zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. 17) Inicjator Postępowania ma obowiązek udokumentowania sposobu i zasad obliczenia wartości zamówienia. Stosowny dokument winien zawierać w szczególności: a) datę sporządzenia szacunku, b) wybór sposobu określenia wartości szacunkowej, c) dane, na podstawie których wykonano oszacowania, d) wskazanie osób dokonujących oszacowania oraz ich podpisy. ART. 10. Zespoły Robocze przygotowanie postępowania 1) Inicjator Postępowania, dla postępowań o wartości powyżej zł., jest zobligowany powołać Zespół Roboczy składający się z przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych stosownie do przedmiotu zamówienia. Po uzgodnieniu składu Zespołu z Kierującymi Jednostkami Organizacyjnymi stosowny wniosek Inicjator Postępowania przekazuje do akceptacji: a) Członka Zarządu właściwego dla danego obszaru w przypadku postępowań organizowanych przez Centralę Spółki; b) Dyrektora Oddziału w przypadku postępowań organizowanych przez Oddział. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 9 do Regulaminu. Po uzgodnieniu składu Zespołu z Kierującymi Jednostkami Organizacyjnymi stosowny wniosek Inicjator Postępowania przekazuje do akceptacji Członka Zarządu właściwego dla danego obszaru lub Dyrektora Oddziału. 2) Zespół Roboczy jest powoływany do opracowania i weryfikacji dokumentów o których mowa w Art. 11 ust. 3 i 4 oraz ich konsolidacji, przed przekazaniem wniosku na posiedzenie Zarządu PSE S.A. o wszczęcie postępowania. 3) W przypadku, gdy dokumenty wymienione w Art. 11 ust. 3 i 4 zostały sporządzone i skonsolidowane powołanie Zespołu Roboczego nie jest wymagane. ART. 11. Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 1) Dla rozpoczęcia postępowania niezbędne jest przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania. 2) Zapotrzebowanie przygotowuje Inicjator Postępowania. W Zapotrzebowaniu podaje się informacje zgodnie ze Wzorem Zapotrzebowania, stanowiącym Załącznik nr 1a 1i do Regulaminu, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w PSE S.A. procedurami. 3) Inicjator Postępowania w Centrali jest zobowiązany do załączenia, do Zapotrzebowania podane poniżej dokumenty: Procedura nr BP/Z/2015 Strona 13 z 111

14 a) Wskazówki dla Wykonawców; SIWZ część I, zatwierdzoną przez: (i) Inicjatora Postępowania - dla postępowań prowadzonych bez udziału przedstawicieli Biura Przetargów, (ii) Dyrektora Biura Przetargów bądź osobę upoważnioną dla postępowań prowadzonych przy udziale przedstawicieli Biura Przetargów. b) Program Funkcjonalno-Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia; SIWZ - część II, przygotowany i zatwierdzony przez Inicjatora Postępowania; c) Projekt Umowy parafowany przez prawnika / istotne postanowienia umowy; SIWZ część IV, przygotowany i zatwierdzony przez Kierującego Jednostką Organizacyjną bądź osobę upoważnioną, która będzie realizowała umowę. 4) Inicjator Postępowania w Oddziale jest zobowiązany do załączenia do Zapotrzebowania podanych poniżej dokumentów: a) Wskazówki dla Wykonawców; SIWZ część I, zatwierdzoną przez Kierownika Wydziału Handlowego bądź osobę upoważnioną; b) Program Funkcjonalno-Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia; SIWZ - część II, przygotowany i zatwierdzony przez Inicjatora Postępowania oraz Wydział Handlowy; c) Projekt Umowy parafowany przez radcę prawnego / istotne postanowienia umowy; SIWZ część IV, przygotowany i zatwierdzony przez Kierującego Komórką organizacyjną bądź osobę upoważnioną, która będzie realizowała umowę oraz Wydział Handlowy. 5) Dokumenty stanowiące załączniki do Zapotrzebowania muszą zostać podpisane przez Kierujących Jednostkami Organizacyjnymi uczestniczącymi w opracowaniu SIWZ oraz Kierujących Jednostkami Organizacyjnymi, których te dokumenty dotyczą, a także przez Dyrektora Biura Przetargów/Kierownika Wydziału Handlowego. 6) W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania ofertowego dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. 7) Zapotrzebowanie podpisane przez Inicjatora Postępowania zostaje przekazane do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego z zastrzeżeniem Art. 4 ust. 2. Stosowny wniosek przekazuje do akceptacji Zarządu PSE S.A. Inicjator Postępowania. 8) Postępowanie o udzielenie zamówienia uważa się za rozpoczęte w chwili zatwierdzenia Zapotrzebowania zgodnie z Art. 4. 9) Wraz z zatwierdzeniem Zapotrzebowania powołana jest Komisja Przetargowa. Organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków Komisji Przetargowej określa Załącznik nr 3 do Regulaminu. 10) Komisja przetargowa jest powoływana dla każdego postępowania o wartości zamówienia przekraczającej zł. 11) Wszczęcie postępowania następuje odpowiednio do trybu udzielania zamówienia w chwili zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej PSE S.A. lub przekazania zaproszenia Wykonawcom. Dla zamówień o wartości powyżej zł. informację o ogłoszeniu zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym w zależności od przedmiotu zamówienia. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 14 z 111

15 ART. 12. Art Tryby udzielania zamówień Podział trybów Do udzielania zamówień stosuje się następujące tryby: Zamówienia niepubliczne a) przetarg nieograniczony b) przetarg ograniczony c) negocjacje z ogłoszeniem d) negocjacje bez ogłoszenia e) zamówienie z wolnej ręki f) zapytanie ofertowej g) licytacja elektroniczna h) tryb uproszczony Zamówienia publiczne a) przetarg nieograniczony b) przetarg ograniczony c) negocjacje z ogłoszeniem d) negocjacje bez ogłoszenia e) zamówienie z wolnej ręki 1) Szczegółowy sposób prowadzenia postępowań publicznych określają przepisy Ustawy oraz zapisy niniejszego Regulaminu. 2) Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zawiera informację o aktualnie obowiązujących progach dla zamówień sektorowych, od których zależy obowiązek stosowania Ustawy, określonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Art. 11, ust. 8 Ustawy. 3) Zamówienia niepubliczne mogą mieć zastosowanie dla każdej wartości powyżej zł. do wartości określonych i przeliczonych po średnim kursie złotego do euro podanych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4) Dla zamówień o wartości do zł. zastosowanie mają zapisy Art Pozostałych zapisów Regulaminu nie stosuje się. 5) Przed wszczęciem postępowania w oparciu o Ustawę można zastosować dialog techniczny. 6) W postępowaniach niepublicznych określonych w Art z wyłączeniem postępowań prowadzonych w trybie licytacji elektronicznej oraz zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie po złożeniu ofert i przed rozstrzygnięciem postępowania, do przeprowadzenia negocjacji zaoferowanej ceny z Wykonawcą, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest ważna i zgodnie z przyjętymi w danym postępowaniu kryteriami oceny ofert najkorzystniejsza. Prowadzone negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany warunków realizacji zamówienia oraz jego zakresu, w tym skutkować utratą przez ofertę Wykonawcy cechy oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi w danym postępowaniu kryteriami oceny ofert. Art Zamówienia niepubliczne Art Przetarg nieograniczony 1) Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Przetarg nieograniczony może mieć zastosowanie bez zaistnienia jakichkolwiek dodatkowych przesłanek. 2) Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając: Procedura nr BP/Z/2015 Strona 15 z 111

16 a) ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ na stronie internetowej PSE S.A.; Zamawiający może odstąpić od zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej wyłącznie w przypadkach uzasadnionych charakterem zamówienia. b) dla zamówień o wartości przekraczającej zł. informację o ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 3) Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: a) nazwę i adres Zamawiającego; b) określenie trybu zamówienia; c) określenie przedmiotu zamówienia; d) wymagany termin realizacji zamówienia; e) informacje o miejscu, terminie i zasadach uzyskania SIWZ; f) informacje o miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert; g) inne istotne informacje dotyczące postępowania. 4) Informacja o ogłoszeniu zawiera co najmniej informacje określone w ust. 3 lit. a) c) oraz adres strony internetowej, na której umieszczono pełną wersję ogłoszenia oraz SIWZ. 5) Zamawiający udostępnia SIWZ na wniosek Wykonawcy, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. 6) Zamawiający może żądać opłaty za przekazanie SIWZ w wysokości pokrywającej koszty jej druku i wysyłki. 7) Wyjaśnienia do SIWZ, a także modyfikacje zamieszcza się na stronie internetowej PSE S.A. bez ujawniania źródła zapytania. 8) Informacje na temat wyboru oferty najkorzystniejszej zamieszcza się na stronie internetowej PSE S.A. po akceptacji zgodnie z Art. 4. Art Przetarg ograniczony 1) Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a oferty mogą składać Wykonawcy zaproszeni do składania ofert. 2) Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego zamieszczając: a) ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej PSE S.A.; b) dla zamówień o wartości przekraczającej zł. informację o ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 3) Ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej: a) nazwę i adres Zamawiającego; b) określenie trybu zamówienia; c) określenie przedmiotu zamówienia; d) wymagany termin realizacji zamówienia; e) opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków; f) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; g) maksymalną liczbę Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert; Procedura nr BP/Z/2015 Strona 16 z 111

17 h) informacje o miejscu i terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; i) inne istotne informacje dotyczące postępowania. 4) Informacja o ogłoszeniu zawiera co najmniej informacje określone w ust. 3 lit. a) c) oraz adres strony internetowej, na której umieszczono pełną wersję ogłoszenia. 5) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 6) Po dokonaniu oceny wniosków Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5. Dopuszcza się odstępstwo od powyższej reguły i zaproszenie do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 7) Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia tych warunków. 8) Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający przekazuje Wykonawcom dokumenty wymienione w Zapotrzebowaniu. 9) Oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy zaproszeni do składania ofert przez Zamawiającego. Art Negocjacje z ogłoszeniem 1) Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający ocenia wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zaprasza Wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do negocjacji z zastrzeżeniem Art ust. 9, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 2) Do wszczęcia postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem przepisy Art ust. 2 do 4 stosuje się odpowiednio. 3) O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4) Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5. 5) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. 6) Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do negocjacji wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. 7) Zamawiający może przed zaproszeniem Wykonawców do negocjacji poprosić Wykonawców o złożenie oferty wstępnej. 8) Wraz z zaproszeniem do negocjacji lub do składania ofert wstępnych Zamawiający przekazuje dokumenty wymienione w Zapotrzebowaniu. 9) Jeżeli Zamawiający wymagał złożenia ofert wstępnych, zaprasza do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty wstępne nie podlegają odrzuceniu. 10) Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 17 z 111

18 11) Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane Wykonawcom na równych zasadach. 12) Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub uzupełnić dokumenty wymienione w Zapotrzebowaniu. 13) Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert. 14) Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej informacje o: a) miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert; b) obowiązku wniesienia wadium; c) terminie związania ofertą. Art Negocjacje bez ogłoszenia 1) Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z wybranymi przez siebie Wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. 2) Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez siebie Wykonawcom zaproszenie do negocjacji wraz z dokumentami wymienionymi w Zapotrzebowaniu. 3) Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej: a) nazwę (firmę) i adres Zamawiającego; b) termin wykonania zamówienia; c) miejsce i termin negocjacji z Zamawiającym; d) krótki opis przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawców w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5, chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba Wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza. 5) Zapraszając do składania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium. 6) Po zakończeniu negocjacji Zamawiający może doprecyzować lub zmodyfikować dokumenty wymienione w zapotrzebowaniu. 7) Wraz z zaproszeniem do składania ofert, Zamawiający przekazuje zmodyfikowane dokumenty wymienione w ust. 6 powyżej. 8) Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy Art ust. 13 stosuje się odpowiednio. Art Zamówienie z wolnej ręki 1) Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. 2) Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki powinien być poprzedzony szczegółową analizą przesłanek jego zastosowania, w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych. 3) Tryb zamówienia z wolnej ręki może być zastosowany wówczas, gdy zachodzi jedna z następujących przesłanek: a) udzielane są zamówienia uzupełniające lub dodatkowe, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, jeżeli zachodzi konieczność zachowania tych samych norm, parametrów i standardów, w wysokości do: Procedura nr BP/Z/2015 Strona 18 z 111

19 i) 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ii) 20% wartości zamówienia podstawowego w okresie powyżej 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W obu podanych powyżej przypadkach musi być spełniony warunek, że łączna wartość zamówienia podstawowego i zamówień uzupełniających nie przekroczy progów zobowiązujących do stosowania Ustawy; b) zamówienie dotyczy doradztwa, przeprowadzenia badań, eksperymentu lub sporządzenia opinii bądź ekspertyzy specjalistycznej, opracowania studiów uwarunkowań i analiz, opinii prawnej itp.; c) szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można uzyskać tylko od jednego Wykonawcy; d) przyczyny organizacyjne lub techniczne, o obiektywnym charakterze powodują, że zamówienie może być wykonane w określonym miejscu i czasie, tylko przez jednego Wykonawcę; e) istnieje pilna potrzeba wykonania zamówienia w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć, w tym m.in. zamówienia udzielanego na potrzeby usunięcia awarii; f) w poprzednio prowadzonym postępowaniu w innym trybie nie wpłynęła żadna oferta lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; g) przedmiotem zamówienia są: i) prace projektowe, oprogramowanie komputerowe lub modyfikacja (upgrade) oprogramowania komputerowego w ramach praw autorskich, ii) usługi telekomunikacyjne, iii) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, iv) usługi przesyłowe energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, v) usługi: hotelowe, transportowe, restauracyjne, prawnicze, rekrutacji i pozyskiwania personelu, w zakresie ochrony, detektywistyczne, szkoleniowe, edukacyjne, zdrowotne, socjalne, w zakresie kultury, sportu lub rekreacji, vi) zamówienie dotyczy współfinansowania lub finansowania konferencji naukowych, seminariów, sympozjów, warsztatów, itp., vii) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie środków pieniężnych lub kapitału, z wyłączeniem zamówień dotyczących lokowania wolnych środków pieniężnych, usług finansowych związanych z emisją, kupnem lub transferem papierów dłużnych, transakcji kupna/sprzedaży walut oraz transakcji na instrumentach pochodnych. 4) Zamówienia z wolnej ręki można udzielić także podmiotom co do których zachodzą przesłanki wynikające z art. 136 Ustawy. 5) Zaproszenie do negocjacji zawiera, co najmniej określenie przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji, wskazanie miejsca i terminu negocjacji oraz inne elementy uzasadnione charakterem zamówienia. 6) Wykonawca zaproszony do negocjacji jest zobowiązany do przedłożenia: h) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rozpoczęcia negocjacji, Procedura nr BP/Z/2015 Strona 19 z 111

20 i) oświadczenia Wykonawcy, że: i) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, ii) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do zrealizowania zamówienia, iii) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia, iv) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 7) Zamawiający, w zależności od charakteru zamówienia, wraz z zaproszeniem do negocjacji przekazuje Wykonawcy dokumenty wymienione w Zapotrzebowaniu za wyjątkiem Formalnych wskazówek dla Wykonawców SIWZ część I. Art Zapytanie ofertowe 1) Zapytanie ofertowe jest trybem udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający kieruje do wybranych przez siebie Wykonawców zaproszenie do składania ofert. Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców wraz z podaniem kryteriów jakimi kierowano się przy ich wyborze. 2) Tryb zapytania ofertowego można zastosować, gdy ze względu na ograniczoną liczbę Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia nie jest celowe prowadzenie postępowania w trybie przetargowym. 3) Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego, zapraszając do składania ofert taką liczbę Wykonawców, która zapewnia konkurencję, jednak nie mniejszą niż 5 i przekazuje im dokumenty wymienione w Zapotrzebowaniu. 4) W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby Wykonawców. Art Licytacja elektroniczna 1) Licytacja elektroniczna ma zastosowanie do udzielenia zamówienia o wartości do zł. 2) Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą narzędzia informatycznego (platformy aukcyjnej) w trybie bezpośredniego połączenia, Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. 3) Zamawiający wszczyna licytację elektroniczną zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej PSE S.A., na stronie, na której będzie prowadzona licytacja oraz Informację o ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 4) Konfiguracja licytacji elektronicznej realizowana jest przy współudziale Biura Przetargów/Wydziału Handlowego przez Inicjatora Postępowania. 5) Licytacja elektroniczna może zostać przeprowadzona, jeżeli liczba dopuszczonych Wykonawców jest nie mniejsza niż 3. Odstępuje się od licytacji elektronicznej w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki uzasadniające stwierdzenie, iż między Wykonawcami występują takie zależności formalne lub faktyczne, które mogą wpływać na konkurencyjność licytacji. 6) Szczegółowe zasady prowadzenia licytacji określone zostały w Zasadach prowadzenia licytacji stanowiących Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. Art Tryb uproszczony 1) Tryb uproszczony ma zastosowanie do udzielenia zamówienia o wartości do zł. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 20 z 111

21 2) Zamawiający wszczyna procedurę kierując do wybranych przez siebie Wykonawców (co najmniej dwóch) zapytanie dotyczące warunków realizacji zamówienia. 3) Wymóg określony w punkcie 2) powyżej, nie obowiązuje w przypadku, gdy ze względu na charakter zamówienia lub jego pilność uzasadnione jest przeprowadzenie postępowania z jednym Wykonawcą. 4) Zamawiający może prowadzić postępowanie w wybranej formie tj.: pisemnej, elektronicznej bądź w formie ustnych ustaleń. W procedurze dopuszcza się prowadzenie negocjacji z Wykonawcami. 5) Zamawiający dokumentuje przeprowadzoną procedurę sporządzając notatkę zawierającą co najmniej: a) nazwy Wykonawców; b) ceny ofert; c) informacje o wybranej ofercie. Art Umowy ramowe w zamówieniach niepublicznych 1) Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielenia zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 2) Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes Zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. 3) Przesłanki warunkujące dopuszczalność zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata jest przedmiot zamówienia (uwarunkowania techniczne, serwisowe, uwarunkowania rynkowe danego dobra lub usługi) oraz szczególny interes Zamawiającego. 4) Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków na jakich mogą być udzielane zlecenia szczegółowe w okresie jej obowiązywania. 5) Umowę ramową zawiera się z jednym lub wieloma Wykonawcami: liczbę Wykonawców z którymi zostanie zawarta Umowa określa się w SIWZ. 6) Zamawiający nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji. 7) Zamawiający udziela zlecenia szczegółowego, którego przedmiot jest objęty umową ramową: a) Wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, poprzez zapytanie o warunki realizacji zleceń szczegółowych, b) Wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania zapytań o warunki realizacji zleceń szczegółowych. 8) W przypadku, kiedy umowa ramowa zawierana jest z więcej niż z jednym Wykonawcą w zapytaniach o warunki realizacji zleceń szczegółowych należy zawrzeć informację o kryteriach ich wyboru. 9) Propozycje realizacji zleceń szczegółowych, nie mogą być mniej korzystne od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 10) Zapytania o warunki realizacji zleceń szczegółowych oraz składane oferty na realizacje zleceń szczegółowych mogą być realizowane drogą elektroniczną. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 21 z 111

22 ART. 13. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania niepublicznego Art Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część I Wskazówki dla Wykonawców 1) SIWZ powinna zawierać, co najmniej: a) nazwę oraz adres Zamawiającego; b) tryb udzielenia zamówienia; c) krótki opis przedmiotu zamówienia; d) informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających; e) termin wykonania zamówienia; f) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; g) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; h) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami; i) opis wymagań dotyczących wadium; j) wskazanie terminu związania ofertą; k) opis sposobu przygotowania ofert; l) informację o możliwości zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy; m) wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert; n) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, jak również zapis o możliwości przeprowadzenia negocjacji w trybie art pkt. 6) niniejszego Regulaminu; o) zapisy dotyczące istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo projekt umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach; p) zastrzeżenie, o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyn; q) zastrzeżenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu i Kodeksu Cywilnego. 2) Stosownie do przedmiotu zamówienia SIWZ może zawierać nie wszystkie informacje, o których mowa w Art ust. 1. 3) W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, SIWZ nie zawiera informacji określonych w ust. 1, lit. f) i lit. g). Art Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, w razie potrzeby również za pomocą planów, rysunków lub projektów, łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach zamówienia. 2) Opisu przedmiotu zamówienia nie wolno określić w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą Procedura nr BP/Z/2015 Strona 22 z 111

23 konkurencję. Nie stanowi utrudnienia uczciwej konkurencji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia przy dopuszczeniu możliwości składnia ofert równoważnych. Obowiązek udowodnienia spełnienia cech równoważności spoczywa na Wykonawcy. 3) W przypadku robót budowlanych opis przedmiotu zamówienia określony jest na podstawie Programu Funkcjonalnego Użytkowego, w przypadku dostaw lub usług na podstawie Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Art Warunki udziału w postępowaniu 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust. 1. 3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc konsorcjum. W odniesieniu do konsorcjum stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4) W przypadku określonym w ust. 3 Zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum (umowa konsorcjum). Art Oświadczenia i dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający może żądać następujących dokumentów: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/wniosków; b) koncesji, zezwoleń lub licencji, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem; c) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; d) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych Procedura nr BP/Z/2015 Strona 23 z 111

24 nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/wniosków. 2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający, stosownie do przedmiotu zamówienia, może żądać następujących dokumentów: a) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi; b) wykazu niezbędnych do zrealizowania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca; c) wykazu osób i podmiotów, które będą realizowały zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do realizowania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; d) wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty wykonania i miejsca realizacji oraz wskazaniem zleceniodawców; e) wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dostaw lub usług, z podaniem ich wartości, daty wykonania i miejsca realizacji oraz wskazaniem zleceniodawców; f) dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw, usług lub robót budowlanych; g) odpowiednich certyfikatów lub świadectw potwierdzających, jakość lub parametry zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie zamówienia, Zamawiający, stosownie do przedmiotu zamówienia, może żądać następujących dokumentów: a) określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; b) informacji banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/wniosków; c) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej, co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia. 4) Dokumenty składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5) Decyzję w sprawie obowiązku złożenia przez Wykonawców poszczególnych dokumentów, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 podejmuje każdorazowo dla danego postępowania o udzielenie zamówienia Komisja Przetargowa. 6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1, pust. a), d), składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Procedura nr BP/Z/2015 Strona 24 z 111

25 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się w formie oryginału. Dokumenty lub oświadczenie, o których mowa w ust. 6 sporządzone w języku obcym, składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. Art Kryteria oceny ofert 1) Kryteria oceny ofert winny mieć charakter jednoznaczny, a w przypadku dostaw i robót budowlanych nie mogą dotyczyć właściwości Wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 2) Kryteria oceny ofert w przypadku usług mogą dotyczyć właściwości Wykonawców, a w szczególności dotyczących dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do realizacji zamówienia oraz doświadczenia. 3) Zamawiający w każdym postępowaniu stosuje kryterium ceny lub kryterium ceny i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem Art ust.2). 4) Kryteria oceny ofert nie powinny ulegać zmianie po wszczęciu postępowania, z wyjątkiem trybu negocjacji. W przypadku konieczności zmiany kryteriów oceny ofert w każdym postępowaniu należy odpowiednio przedłużyć czas przeznaczony na składanie ofert, tak aby umożliwić Wykonawcom ich przygotowanie. 5) Inicjator Postępowania jest zobowiązany do określenia w zapotrzebowaniu planowanych kryteriów oceny ofert, które będą stosowane podczas prowadzonego postępowania. Art Wadium 1) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego oraz negocjacji o wartości zamówienia przekraczającej zł. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający może odstąpić od żądania wniesienia wadium wyłącznie w przypadkach uzasadnionych charakterem zamówienia. 2) W postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia od zł. do zł., Zamawiający może żądać od Wykonawców wniesienia wadium. 3) W postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty zł., Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium. 4) W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Zamawiający może żądać wniesienia wadium. 5) Wadium określa się w wysokości: a) do 3% szacunkowej wartości zamówienia dla postępowań powyżej progu zł. b) do 1,5% szacunkowej wartości zamówienia dla postępowań poniżej progu zł. 6) Wadium może być wniesione w następujących formach zgodnie z wyborem Wykonawcy: a) w pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) w gwarancjach ubezpieczeniowych. 7) Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna ze wzorem gwarancji stanowiącym element SIWZ, będący odzwierciedleniem wzoru gwarancji stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 8) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Procedura nr BP/Z/2015 Strona 25 z 111

26 Zamawiającego. 9) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty. 10) Faktem wniesienia wadium w pieniądzu jest uznanie rachunku bankowego Zamawiającego wymaganą kwotą wadium. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu dostarczany jest przez Wykonawcę wraz z ofertą. W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji Wykonawca przedstawia dokument gwarancji w oryginale. 11) Zamawiający zwraca wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą; b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy; c) Zamawiający unieważnił postępowanie. 12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 13) Wniosek o zwrot wadium w pieniądzu zawierać powinien co najmniej: a) numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (nr postępowania przetargowego); b) nazwę, adres i NIP Wykonawcy; c) kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 9 potwierdzającego wniesienie wadium. 14) Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16) Wniosek o zatrzymanie wadium zawierać powinien co najmniej: a) przyczynę zatrzymania wadium; b) kwotę wadium, która podlega zatrzymaniu; c) informację o przeznaczeniu pozostałej kwoty wadium, jeśli kwota zatrzymanego wadium jest niższa niż kwota wniesionego wadium; d) numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (nr postępowania przetargowego); e) nazwę, adres i nr NIP Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane. 17) Wykonawca ma prawo do wnioskowania o zaliczenie wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18) Szczegółowe zasady zarzadzania i ewidencjonowania wadiami opisane są w Procedurze zarzadzania Wadiami oraz Zabezpieczeniami należytego wykonania umów ustanawianymi na Procedura nr BP/Z/2015 Strona 26 z 111

27 rzecz PSE S.A.. Art Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postępowaniach o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę zł. W postępowaniach o szacunkowej wartości zamówienia niższej Zamawiający może żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) Zamawiający może odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia, spowodować znaczny wzrost cen w stosunku do wartości zamówienia lub kosztów postępowania; b) jeżeli zamówienie udzielane jest spółce z GK PSE. 3) Zabezpieczenie określa się w wysokości: a) od 2% do 10% ceny podanej w ofercie, gdy szacunkowa wartość zamówienia przekracza zł; b) do 5% ceny podanej w ofercie, gdy szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza zł. Do określenia wysokości zabezpieczenia uwzględnia się cenę zawierającą podatek VAT. 4) Zabezpieczenie może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w następujących formach: a) w pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej spełniać powinno łącznie następujące warunki: a) wystawca (gwarant) posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; b) dla postępowań, których wartość przekracza zł. wystawca (gwarant) posiadać powinien ostatnio opublikowaną, długoterminową ocenę ratingową na poziomie BBB lub wyższym, nadaną przez: Standard & Poor s lub Fitch Ratings, lub Baa2 nadaną przez Moody s Investors Service Ltd. Wykonawca dostarcza oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy (gwaranta) potwierdzające, że wystawca (gwarant) posiada wymaganą ocenę ratingową. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zaakceptować gwarancję wystawioną przez podmiot nie posiadający oceny ratingowej, o której mowa powyżej; c) treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z odpowiednim wzorem gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej element SIWZ, będącej odzwierciedleniem wzoru gwarancji stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 6) Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot niż określony w ust. 5 lit. a) i b), z zastrzeżeniem, że gwarancja ta potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego. 7) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu przechowywane jest na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego. 8) Zasady zwrotu zabezpieczenia określa umowa. 9) Szczegółowe zasady zarządzania i ewidencjonowania Zabezpieczeniami opisane są Procedura nr BP/Z/2015 Strona 27 z 111

28 w Procedurze zarządzania Wadiami oraz Zabezpieczeniami należytego wykonania umów ustanawianymi na rzecz PSE S.A.. ART. 14. Terminy w postępowaniu niepublicznym 1) Termin związania ofertą nie powinien być krótszy niż 90 dni od upływu terminu składnia ofert. 2) Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres. 3) Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz terminy składania ofert powinny zapewniać odpowiedni czas na przygotowanie wniosków lub ofert. ART. 15. Art Czynności w postępowaniu niepublicznym Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 1) Zamawiający udziela niezwłocznie odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ, chyba że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 2) Treść zapytań wraz z odpowiedziami przekazywana jest wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazywania źródła zapytania, a jeśli SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 3) Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować SIWZ. Jeżeli w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian. 4) Treść modyfikacji przekazywana jest wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją również na tej stronie. Art Wykluczenie Wykonawcy 1) Z postępowania wyklucza się Wykonawcę: a) który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia udzielonego przez Spółkę lub podmioty należące do GK PSE lub wykonał je nienależycie; b) który znajduje się w sporze ze Spółką lub podmiotem należącym do GK PSE w związku z udzielonym mu zamówieniem; c) który nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, lub wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; e) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, f) który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodził się na przedłużony okres związania ofertą. 2) Zamawiający może przed dokonaniem czynności wykluczenia na podstawie ust. 1 lit c) wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów lub złożenia wyjaśnień w tym zakresie. Art Badanie i ocena ofert. Odrzucenie oferty 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 28 z 111

29 2) Treść oferty powinna odpowiadać treści SIWZ. 3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 4) Oferty złożone po terminie zwraca się do Wykonawcy bez otwierania. 5) Oferty otwierane są przez Komisję Przetargową. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny. Decyzję w sprawie jawności sesji otwarcia ofert podejmuje Komisja Przetargowa. 6) W toku badania i oceny ofert można żądać przedłożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz uzupełnienia dokumentów, certyfikatów lub świadectw potwierdzających jakość lub parametry przedmiotu zamówienia. 7) W toku badania i oceny ofert przeprowadza się analizę zaoferowanych przez Wykonawców cen oraz sprawdza się czy są one rażąco niskie: a) w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, należy zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny; b) oceniając wyjaśnienia, bierze się pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność, metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy. 8) Zamawiający dokonuje poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zawiadamiając o tym Wykonawcę. Poprawa innych omyłek prowadząca do zmiany oferty w tym ceny wymaga wyrażenia zgody przez Wykonawcę. 9) Zamawiający odrzuca ofertę, w sytuacji gdy: a) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ; b) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; c) oferta została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert; d) oferta zawiera istotne błędy w tym błędy w obliczeniu ceny; e) Wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłki prowadzącej do zmiany oferty w tym ceny. Art Wybór oferty najkorzystniejszej 1) Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. 2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej gdyż dwie lub więcej ocenione są w identyczny sposób Zamawiający: a) w przypadku, gdy stosowane były kryteria inne niż kryterium ceny, wybiera ofertę z niższą ceną; b) w przypadku, gdy stosowane było wyłącznie kryterium ceny, zaprasza do złożenia ofert dodatkowych, Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach. 3) Wniosek o akceptację wyniku postępowania tj. wyboru oferty najkorzystniejszej składa do akceptacji Zarządu Inicjator Postępowania. 4) W przypadku postępowań przeprowadzonych w trybie, przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem informację na temat wyniku postępowania zamieszcza się na stronie internetowej. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 29 z 111

30 Art Unieważnienie postępowania 1) Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności: a) w postępowaniu nie złożono wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania lub nie złożono żadnych ofert lub ofert niepodlegających odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą prawidłowe rozstrzygnięcie; d) udzielenie zamówienia na warunkach określonych w najkorzystniejszej ofercie nie leży w interesie Spółki. 2) Zamawiający może unieważnić postępowanie również w innych okolicznościach niż określone w ust. 1 bez podania przyczyn. 3) Wniosek w sprawie wyniku postępowania lub unieważnienia postępowania składa Inicjator Postępowania. 4) W przypadku postępowań nierozstrzygniętych, gdy upłynął termin świadczenia, pełnomocnik Zamawiającego przedstawia Zarządowi informację o unieważnieniu postępowania bez jego rozstrzygania, co nie skutkuje zaciągnięciem zobowiązań i podpisania umowy. 5) W przypadku postępowań przeprowadzonych w trybie, przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, informację na temat unieważnienia postępowania zamieszcza się na stronie internetowej. Art Informowanie Wykonawców 1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz w przypadku postępowań przeprowadzonych w trybie, przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, informację na temat wyniku postępowania zamieszcza się na stronie internetowej. 2) Wraz w informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej: a) Wykonawcy, którego oferta została odrzucona przekazuje się informację o podstawach odrzucenia; b) Wykonawcy wykluczonemu z postępowania przekazuje się informację o podstawach wykluczenia, chyba że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego; w takim przypadku informację o wykluczeniu przekazuje się niezwłocznie po wykluczeniu Wykonawcy. 3) Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. W przypadku, gdy unieważnienie ma miejsce przed terminem składania wniosków lub ofert informację o unieważnieniu ogłasza się na stronie internetowej Zamawiającego. ART. 16. Zakończenie postępowania (Zawarcie umowy) Po zatwierdzeniu wyboru oferty najkorzystniejszej przez Kierownika Zamawiającego z zastrzeżeniem Art. 4 Jednostka Organizacyjna realizująca umowę lub Inicjator Postępowania podejmuje dalsze czynności w celu zawarcia umowy w sprawie o zamówienie, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 30 z 111

31 ART. 17. Procedury powiązane 1) Niniejszy Regulamin powiązany jest z: a) Procedurą opracowywania i uzgadniania dokumentacji przedinwestycyjnej w zakresie majątku sieciowego PSE S.A.; b) Zasadami koordynacji usług konsultingowych i ekspertyz w PSE S.A.; c) Zasadami obsługi prawnej w PSE S.A.; d) Procedura prowadzenia prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych w PSE S.A.; e) Procedurą zawierania umów w PSE S.A.; f) Zasadami składania dokumentów na posiedzeniu organów Spółki PSE S.A.; g) Procedurą zarządzania Wadiami oraz Zabezpieczeniami należytego wykonania umów ustanawianymi na rzecz PSE S.A. h) Zasadami korzystania z Prawa Opcji zawartego w Umowach na usługi i dostawy zawieranych przez PSE S.A. i) Instrukcją badania wiarygodności kontrahenta PSE S.A. ART. 18. Postanowienia końcowe 1) Do postępowań o udzielenie zamówień wszczętych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się regulacje dotychczasowe. 2) Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A. zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 112/9/2015 z dnia r. 3) Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zawiera informację o aktualnie obowiązujących progach dla zamówień sektorowych, od których zależy obowiązek stosowania Ustawy, określonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy. Aktualizacja ww. kwot w związku ze zmianą przepisów wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 Ustawy nie wymaga zatwierdzania przez Zarząd. Za aktualizację kwot odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Przetargów, który ogłasza aktualne kwoty na stronach intranetowych Spółki. 4) Pominięcie stosowania niniejszego Regulaminu jest możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu. Zarząd może w każdym przypadku określić zasady udzielenia zamówienia odrębne od zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 5) Za przestrzeganie niniejszego Regulaminu odpowiedzialni są Kierujący Jednostkami Organizacyjnymi. 6) Za administrowanie niniejszym Regulaminem odpowiada Dyrektor Biura Przetargów. 7) Za aktualizację niniejszego Regulaminu odpowiada Dyrektor Biura Przetargów działający w porozumieniu z Dyrektorem Biura Strategii i Organizacji. 8) We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem lub odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a wymagających rozstrzygnięcia, decyzje podejmuje Zarząd. W tym samym trybie rozstrzygane są spory wynikające ze stosowania tego Regulaminu. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 31 z 111

32 ZAŁĄCZNIK NR 1a Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia powyżej zł Data:.. WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wypełnia Inicjator Postępowania 1) Inicjator Postępowania... 2) Przedmiot zamówienia.. 3) Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana)... 4) Pozycja zamówienia w Planie Zamówień /jeżeli dotyczy/ 5) Organizator Postępowania (z podaniem informacji, czy organizator postępowania był wskazany w Planie Zamówień) /właściwe zaznaczyć/ Biuro Przetargów Wydział Handlowy Inicjator Postępowania Organizator wskazany w Planie Zamówień: tak/nie /niepotrzebne skreślić/ 6) Źródła finansowania /należy wskazać pozycje planu inwestycyjnego lub planu kosztów/ 7) Wartość zamówienia /Wartość zamówienia w złotych i w euro, oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A./ W przypadku podziału zamówienia na części należy podać wartość zamówienia dla każdej części. 8) Podstawa wyliczenia wartości zamówienia, wskazanie osób dokonujących wyliczenia oraz data oszacowania 9) Wymagany termin wykonania zamówienia (ilość miesięcy od zawarcia umowy lub data wykonania) 10) Propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacji z ogłoszeniem. W pozostałych przypadkach Procedura nr BP/Z/2015 Strona 32 z 111

33 należy podać uzasadnienie wyboru trybu: 11) Proponowany skład Komisji Przetargowej 12) Załączniki do Zapotrzebowania: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) - Program Funkcjonalno Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia (SIWZ część II), /niepotrzebne skreślić/ - Projekt Umowy parafowany przez prawnika (SIWZ część IV). W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, i zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do Zapotrzebowania nie załącza się SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawcy. 13) Zestawienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia /wypełnić, poniższą tabelę, o ile jest to uzasadnione proponowanym trybem udzielenia zamówienia/ W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania ofertowego lub zamówienia z wolnej ręki, Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców wraz z podaniem kryteriów jakimi kierowano się przy ich wyborze. Lp. Wykonawca Adres (...) 14) Planowane kryteria oceny ofert. 15) Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego (imię i nazwisko).. Podpis Dyrektora Biura Przetargów/ Podpis Kierownika Wydziału Handlowego (za zgodność z Regulaminem).. Podpis Dyrektora Biura Strategii i Organizacji (w przypadku usługi konsultingowej lub ekspertyzy).. Podpis Inicjatora Postępowania Procedura nr BP/Z/2015 Strona 33 z 111

34 ZAŁĄCZNIK NR 1b Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia dla wartości powyżej zł do zł na rzecz Centrali Data:.. WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wypełnia Inicjator Postępowania 1) Inicjator Postępowania... 2) Przedmiot zamówienia 3) Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) 4) Pozycja zamówienia w Planie Zamówień /jeżeli dotyczy/ 5) Organizator Postępowania (z podaniem informacji, czy organizator postępowania był wskazany w Planie Zamówień) /właściwe zaznaczyć/ Biuro Przetargów Wydział Handlowy Inicjator Postępowania Organizator wskazany w Planie Zamówień: tak/nie /niepotrzebne skreślić/ 6) Źródła finansowania /należy wskazać pozycje planu inwestycyjnego lub planu kosztów/ 7) Wartość zamówienia /Wartość zamówienia w złotych i w euro, oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A./ W przypadku podziału zamówienia na części należy podać wartość zamówienia dla każdej części.... 8) Podstawa wyliczenia wartości zamówienia, wskazanie osób dokonujących wyliczenia oraz data jej oszacowania 9) Wymagany termin wykonania zamówienia (ilość miesięcy od zawarcia umowy lub data wykonania) 10) Propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacji z ogłoszeniem. W pozostałych przypadkach należy podać uzasadnienie wyboru trybu: 11) Proponowany skład Komisji Przetargowej Procedura nr BP/Z/2015 Strona 34 z 111

35 12) Załączniki do Zapotrzebowania: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) - Program Funkcjonalno Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia (SIWZ część II), /niepotrzebne skreślić/ - Projekt Umowy parafowany przez prawnika (SIWZ część IV). W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, i zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do Zapotrzebowania nie załącza się SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawcy. 13) Zestawienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia /wypełnić, poniższą tabelę, o ile jest to uzasadnione proponowanym trybem udzielenia zamówienia/ W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania ofertowego lub zamówienia z wolnej ręki, Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców wraz z podaniem kryteriów jakimi kierowano się przy ich wyborze. Lp. Wykonawca Adres (...) 14) Planowane kryteria oceny ofert... Podpis Dyrektora Biura Przetargów/ Podpis Kierownika Wydziału Handlowego (za zgodność z Regulaminem).. Podpis Dyrektora Biura Strategii i Organizacji (w przypadku usługi konsultingowej lub ekspertyzy).. Podpis Inicjatora Postępowania Akceptuję (Dwóch Członków Zarządu): 1. Członek Zarządu Członek Zarządu... Procedura nr BP/Z/2015 Strona 35 z 111

36 ZAŁĄCZNIK NR 1c Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia dla wartości powyżej zł do zł na rzecz Centrali Data:.. WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wypełnia Inicjator Postępowania 1) Inicjator Postępowania... 2) Przedmiot zamówienia 3) Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) 4) Pozycja zamówienia w Planie Zamówień /jeżeli dotyczy/ 5) Organizator Postępowania (z podaniem informacji, czy organizator postępowania był wskazany w Planie Zamówień) /właściwe zaznaczyć/ Biuro Przetargów Wydział Handlowy Inicjator Postępowania Organizator wskazany w Planie Zamówień: tak/nie /niepotrzebne skreślić/ 6) Źródła finansowania /należy wskazać pozycje planu inwestycyjnego lub planu kosztów/ 7) Wartość zamówienia /Wartość zamówienia w złotych i w euro, oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A./ W przypadku podziału zamówienia na części należy podać wartość zamówienia dla każdej części.... 8) Podstawa wyliczenia wartości zamówienia, wskazanie osób dokonujących wyliczenia oraz data jej oszacowania 9) Wymagany termin wykonania zamówienia (ilość miesięcy od zawarcia umowy lub data wykonania) 10) Propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacji z ogłoszeniem. W pozostałych przypadkach należy podać uzasadnienie wyboru trybu: Procedura nr BP/Z/2015 Strona 36 z 111

37 11) Proponowany skład Komisji Przetargowej 12) Załączniki do Zapotrzebowania: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) - Program Funkcjonalno Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia (SIWZ część II), /niepotrzebne skreślić/ - Projekt Umowy parafowany przez prawnika (SIWZ część IV). W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, i zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do Zapotrzebowania nie załącza się SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawcy. 13) Zestawienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia /wypełnić, poniższą tabelę, o ile jest to uzasadnione proponowanym trybem udzielenia zamówienia/ W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania ofertowego lub zamówienia z wolnej ręki, Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców wraz z podaniem kryteriów jakimi kierowano się przy ich wyborze. Lp. Wykonawca Adres (...) 14) Planowane kryteria oceny ofert... Podpis Dyrektora Biura Przetargów/ Podpis Kierownika Wydziału Handlowego (za zgodność z Regulaminem).. Podpis Dyrektora Biura Strategii i Organizacji (w przypadku usługi konsultingowej lub ekspertyzy).. Podpis Inicjatora Postępowania Akceptuję: 1. Członek Zarządu... Procedura nr BP/Z/2015 Strona 37 z 111

38 ZAŁĄCZNIK NR 1d Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Centrali przez Oddział powyżej zł Data:.. WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wypełnia Inicjator Postępowania 1) Inicjator Postępowania... 2) Przedmiot zamówienia 3) Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) 4) Pozycja zamówienia w Planie Zamówień /jeżeli dotyczy/ 5) Pozycja zamówienia w Pięcioletnim Planie Remontów /jeżeli dotyczy/ 6) Organizator Postępowania (z podaniem informacji, czy organizator postępowania był wskazany w Planie Zamówień) /właściwe zaznaczyć/ Biuro Przetargów Wydział Handlowy Inicjator Postępowania Organizator wskazany w Planie Zamówień: tak/nie /niepotrzebne skreślić/ 7) Źródła finansowania /należy wskazać pozycje planu inwestycyjnego lub planu kosztów/ 8) Wartość zamówienia /Wartość zamówienia w złotych i w euro, oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A./ W przypadku podziału zamówienia na części należy podać wartość zamówienia dla każdej części. 9) Podstawa wyliczenia wartości zamówienia, wskazanie osób dokonujących wyliczenia oraz data jej oszacowania 10) Wymagany termin wykonania zamówienia (ilość miesięcy od zawarcia umowy lub data wykonania lub data wykonania) Procedura nr BP/Z/2015 Strona 38 z 111

39 11) Propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacji z ogłoszeniem. W pozostałych przypadkach należy podać uzasadnienie wyboru trybu: 12) Proponowany skład Komisji Przetargowej 13) Załączniki do Zapotrzebowania: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) - Program Funkcjonalno Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia (SIWZ część II), /niepotrzebne skreślić/ - Projekt Umowy parafowany przez prawnika (SIWZ część IV). W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, i zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do Zapotrzebowania nie załącza się SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawcy. 14) Zestawienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia /wypełnić, poniższą tabelę, o ile jest to uzasadnione proponowanym trybem udzielenia zamówienia/ W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania ofertowego lub zamówienia z wolnej ręki Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców. Lp. Wykonawca Adres 1. (...) 15) Planowane kryteria oceny ofert. 16) Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego (imię i nazwisko).. Podpis Dyrektora Biura Przetargów/ Podpis Kierownika Wydziału Handlowego (za zgodność z Regulaminem).. Podpis Inicjatora Postępowania Procedura nr BP/Z/2015 Strona 39 z 111

40 ZAŁĄCZNIK NR 1e Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Centrali przez Oddział powyżej zł do zł Data:.. WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wypełnia Inicjator Postępowania 1) Inicjator Postępowania... 2) Przedmiot zamówienia 3) Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) 4) Pozycja zamówienia w Planie Zamówień /jeżeli dotyczy/ 5) Pozycja zamówienia w Pięcioletnim Planie Remontów /jeżeli dotyczy/ 6) Organizator Postępowania (z podaniem informacji, czy organizator postępowania był wskazany w Planie Zamówień) /właściwe zaznaczyć/ Biuro Przetargów Wydział Handlowy Inicjator Postępowania Organizator wskazany w Planie Zamówień: tak/nie /niepotrzebne skreślić/ 7) Źródła finansowania /należy wskazać pozycje planu inwestycyjnego lub planu kosztów/ 8) Wartość zamówienia /Wartość zamówienia w złotych i w euro, oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A./ W przypadku podziału zamówienia na części należy podać wartość zamówienia dla każdej części. 9) Podstawa wyliczenia wartości zamówienia, wskazanie osób dokonujących wyliczenia oraz data jej oszacowania 10) Wymagany termin wykonania zamówienia (ilość miesięcy od zawarcia umowy lub data wykonania lub data wykonania) 11) Propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego niż Procedura nr BP/Z/2015 Strona 40 z 111

41 przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacji z ogłoszeniem. W pozostałych przypadkach należy podać uzasadnienie wyboru trybu: 12) Proponowany skład Komisji Przetargowej 13) Załączniki do Zapotrzebowania: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) - Program Funkcjonalno Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia (SIWZ część II), /niepotrzebne skreślić/ - Projekt Umowy parafowany przez prawnika (SIWZ część IV). W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, i zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do Zapotrzebowania nie załącza się SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawcy. 14) Zestawienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia /wypełnić, poniższą tabelę, o ile jest to uzasadnione proponowanym trybem udzielenia zamówienia/ W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania ofertowego lub zamówienia z wolnej ręki Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców. Lp. Wykonawca Adres 1. (...) 15) Planowane kryteria oceny ofert... Podpis Dyrektora Biura Przetargów/ Podpis Kierownika Wydziału Handlowego (za zgodność z Regulaminem).. Podpis Inicjatora Postępowania Procedura nr BP/Z/2015 Strona 41 z 111

42 a) Jeżeli zamówienie jest ujęte w Planie Zamówień i ma być zastosowany tryb konkurencyjny: Dyrektor Oddziału łącznie z Dyrektorem Pionu Usług Sieciowych łącznie z Właściwym Dyrektorem w Centrali Akceptuję: b) Jeżeli zamówienie nie jest ujęte w Planie Zamówień i ma być zastosowany konkurencyjny: Akceptuję (Dwóch Członków Zarządu): 1. Członek Zarządu Członek Zarządu... c) Jeżeli będzie zastosowany tryb z wolnej ręki (Zarząd PSE S.A. w formie uchwały) Procedura nr BP/Z/2015 Strona 42 z 111

43 ZAŁĄCZNIK NR 1f Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Centrali przez Oddział powyżej zł do zł Data:.. WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wypełnia Inicjator Postępowania 1) Inicjator Postępowania... 2) Przedmiot zamówienia 3) Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) 4) Pozycja zamówienia w Planie Zamówień /jeżeli dotyczy/ 5) Pozycja zamówienia w Pięcioletnim Planie Remontów /jeżeli dotyczy/ 6) Organizator Postępowania (z podaniem informacji, czy organizator postępowania był wskazany w Planie Zamówień) /właściwe zaznaczyć/ Biuro Przetargów Wydział Handlowy Inicjator Postępowania Organizator wskazany w Planie Zamówień: tak/nie /niepotrzebne skreślić/ 7) Źródła finansowania /należy wskazać pozycje planu inwestycyjnego lub planu kosztów/ 8) Wartość zamówienia /Wartość zamówienia w złotych i w euro, oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A./ W przypadku podziału zamówienia na części należy podać wartość zamówienia dla każdej części. 9) Podstawa wyliczenia wartości zamówienia, wskazanie osób dokonujących wyliczenia oraz data jej oszacowania 10) Wymagany termin wykonania zamówienia (ilość miesięcy od zawarcia umowy lub data wykonania lub data wykonania) 11) Propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego niż Procedura nr BP/Z/2015 Strona 43 z 111

44 przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacji z ogłoszeniem. W pozostałych przypadkach należy podać uzasadnienie wyboru trybu: 12) Proponowany skład Komisji Przetargowej 13) Załączniki do Zapotrzebowania: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) - Program Funkcjonalno Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia (SIWZ część II), /niepotrzebne skreślić/ - Projekt Umowy parafowany przez prawnika (SIWZ część IV). W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, i zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do Zapotrzebowania nie załącza się SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawcy. 14) Zestawienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia /wypełnić, poniższą tabelę, o ile jest to uzasadnione proponowanym trybem udzielenia zamówienia/ W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania ofertowego lub zamówienia z wolnej ręki Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców. Lp. Wykonawca Adres 1. (...) 15) Planowane kryteria oceny ofert... Podpis Dyrektora Biura Przetargów/ Podpis Kierownika Wydziału Handlowego (za zgodność z Regulaminem).. Podpis Inicjatora Postępowania a) Jeżeli zamówienie jest ujęte w Planie Zamówień: Procedura nr BP/Z/2015 Strona 44 z 111

45 Dyrektor Oddziału łącznie z Dyrektorem Pionu Usług Sieciowych łącznie z Właściwym Dyrektorem w Centrali Akceptuję: b) Jeżeli zamówienie nie jest ujęte w Planie: Akceptuję (Dwóch Członków Zarządu): 1. Członek Zarządu Członek Zarządu... Procedura nr BP/Z/2015 Strona 45 z 111

46 ZAŁĄCZNIK NR 1g Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania powyżej zł do zł Data:.. WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wypełnia Inicjator Postępowania 1) Inicjator Postępowania... 2) Przedmiot zamówienia 3) Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) 4) Pozycja zamówienia w Planie Zamówień /jeżeli dotyczy/ 5) Pozycja zamówienia w Pięcioletnim Planie Remontów /jeżeli dotyczy/ 6) Organizator Postępowania (z podaniem informacji, czy organizator postępowania był wskazany w Planie Zamówień) /właściwe zaznaczyć/ Biuro Przetargów Wydział Handlowy Inicjator Postępowania Organizator wskazany w Planie Zamówień: tak/nie /niepotrzebne skreślić/ 7) Źródła finansowania /należy wskazać pozycje planu inwestycyjnego lub planu kosztów/ 8) Wartość zamówienia /Wartość zamówienia w złotych i w euro, oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A./ W przypadku podziału zamówienia na części należy podać wartość zamówienia dla każdej części. 9) Podstawa wyliczenia wartości zamówienia, wskazanie osób dokonujących wyliczenia oraz data jej oszacowania 10) Wymagany termin wykonania zamówienia (ilość miesięcy od zawarcia umowy lub data wykonania lub data wykonania) 11) Propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacji z ogłoszeniem. W pozostałych przypadkach należy podać uzasadnienie wyboru trybu: Procedura nr BP/Z/2015 Strona 46 z 111

47 12) Proponowany skład Komisji Przetargowej 13) Załączniki do Zapotrzebowania: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) - Program Funkcjonalno Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia (SIWZ część II), /niepotrzebne skreślić/ - Projekt Umowy parafowany przez prawnika (SIWZ część IV). W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, i zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do Zapotrzebowania nie załącza się SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawcy. 14) Zestawienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia /wypełnić, poniższą tabelę, o ile jest to uzasadnione proponowanym trybem udzielenia zamówienia/ W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania ofertowego lub zamówienia z wolnej ręki Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców. Lp. Wykonawca Adres 1. (...) 15) Planowane kryteria oceny ofert... Podpis Dyrektora Biura Przetargów/ Podpis Kierownika Wydziału Handlowego (za zgodność z Regulaminem).. Podpis Inicjatora Postępowania Dyrektor Oddziału łącznie z Ekspertem Koordynatorem ds. finansów i kontrolingu w Oddziale Akceptuję:.. lub.. Dyrektor Oddziału łącznie z Dyrektorem Pionu Usług Sieciowych Akceptuję:.... Procedura nr BP/Z/2015 Strona 47 z 111

48 ZAŁĄCZNIK NR 1h Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Oddziału przez Oddział dla wartości powyżej zł do zł Data:.. WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wypełnia Inicjator Postępowania 1) Inicjator Postępowania... 2) Przedmiot zamówienia 3) Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) 4) Pozycja zamówienia w Planie Zamówień /jeżeli dotyczy/ 5) Organizator Postępowania (z podaniem informacji, czy organizator postępowania był wskazany w Planie Zamówień) /właściwe zaznaczyć/ Biuro Przetargów Wydział Handlowy Inicjator Postępowania Organizator wskazany w Planie Zamówień: tak/nie /niepotrzebne skreślić/ 6) Źródła finansowania /należy wskazać pozycje planu inwestycyjnego lub planu kosztów/ 7) Wartość zamówienia /Wartość zamówienia w złotych i w euro, oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A./ W przypadku podziału zamówienia na części należy podać wartość zamówienia dla każdej części. 8) Podstawa wyliczenia wartości zamówienia, wskazanie osób dokonujących wyliczenia oraz data jej oszacowania 9) Wymagany termin wykonania zamówienia (ilość miesięcy od zawarcia umowy lub data wykonania) 10) Propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacji z ogłoszeniem. W pozostałych przypadkach należy podać uzasadnienie wyboru trybu: 11) Proponowany skład Komisji Przetargowej Procedura nr BP/Z/2015 Strona 48 z 111

49 12) Załączniki do Zapotrzebowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) Program Funkcjonalno Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia (SIWZ część II), /niepotrzebne skreślić/ Projekt Umowy parafowany przez prawnika (SIWZ część IV). W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, i zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do Zapotrzebowania nie załącza się SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawcy. 13) Zestawienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia /wypełnić, poniższą tabelę, o ile jest to uzasadnione proponowanym trybem udzielenia zamówienia/ W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania ofertowego lub zamówienia z wolnej ręki Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców. Lp. Wykonawca Adres 1. (...) 14) Planowane kryteria oceny ofert... Podpis kierującego Wydziałem Handlowym (za zgodność z Regulaminem).. Podpis Inicjatora Postępowania Dyrektor Oddziału łącznie z Ekspertem Koordynatorem ds. finansów i kontrolingu w Oddziale łącznie z Właściwym Dyrektorem w Centrali: Akceptuję: Procedura nr BP/Z/2015 Strona 49 z 111

50 ZAŁĄCZNIK NR 1i Wzór Zapotrzebowania na przeprowadzenie postępowania na rzecz Oddziału przez Oddział dla wartości powyżej zł do zł Data:.. WZÓR ZAPOTRZEBOWANIA NA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wypełnia Inicjator Postępowania 1) Inicjator Postępowania... 2) Przedmiot zamówienia 3) Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana) 4) Pozycja zamówienia w Planie Zamówień /jeżeli dotyczy/ 5) Organizator Postępowania (z podaniem informacji, czy organizator postępowania był wskazany w Planie Zamówień) /właściwe zaznaczyć/ Biuro Przetargów Wydział Handlowy Inicjator Postępowania Organizator wskazany w Planie Zamówień: tak/nie /niepotrzebne skreślić/ 6) Źródła finansowania /należy wskazać pozycje planu inwestycyjnego lub planu kosztów/ 7) Wartość zamówienia /Wartość zamówienia w złotych i w euro, oszacowana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień w PSE S.A./ W przypadku podziału zamówienia na części należy podać wartość zamówienia dla każdej części. 8) Podstawa wyliczenia wartości zamówienia, wskazanie osób dokonujących wyliczenia oraz data jej oszacowania 9) Wymagany termin wykonania zamówienia (ilość miesięcy od zawarcia umowy lub data wykonania) 10) Propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony, ograniczony i negocjacji z ogłoszeniem. W pozostałych przypadkach należy podać uzasadnienie wyboru trybu: 11) Proponowany skład Komisji Przetargowej Procedura nr BP/Z/2015 Strona 50 z 111

51 12) Załączniki do Zapotrzebowania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) Program Funkcjonalno Użytkowy dla robót budowlanych lub Opis przedmiotu zamówienia stosownie do przedmiotu zamówienia (SIWZ część II), /niepotrzebne skreślić/ Projekt Umowy parafowany przez prawnika (SIWZ część IV). W przypadku zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, i zamówienia z wolnej ręki dopuszcza się załączenie do Zapotrzebowania wstępnych dokumentów wymienionych powyżej, które po przeprowadzeniu negocjacji mogą ulec doprecyzowaniu. W przypadku zastosowania trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem Inicjator Postępowania zobowiązany jest załączyć do Zapotrzebowania dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki do Zapotrzebowania nie załącza się SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawcy. 13) Zestawienie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia /wypełnić, poniższą tabelę, o ile jest to uzasadnione proponowanym trybem udzielenia zamówienia/ W przypadku zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia, zapytania ofertowego lub zamówienia z wolnej ręki Inicjator Postępowania jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia wyboru Wykonawców. Lp. Wykonawca Adres 1. (...) 14) Planowane kryteria oceny ofert... Podpis kierującego Wydziałem Handlowym (za zgodność z Regulaminem).. Podpis Inicjatora Postępowania Dyrektor Oddziału łącznie z Ekspertem Koordynatorem ds. finansów i kontrolingu w Oddziale: Akceptuję:.... Procedura nr BP/Z/2015 Strona 51 z 111

52 ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PROGACH DLA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, OD KTÓRYCH ZALEŻY OBOWIĄZEK STOSOWANIA USTAWY Zgodnie z art. 4, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wartość zamówień i konkursów, do których nie stosuje się Ustawy wynosi euro (netto) tj. ( złotych). Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wartość zamówień sektorowych na dzień 1 stycznia 2014 r. jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty (netto): a) euro (tj złotych) dla dostaw lub usług; b) euro (tj złotych) - dla robót budowlanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień od 1 stycznia 2014 r. wynosi 4,2249 zł. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 52 z 111

53 ZAŁĄCZNIK NR 3 REGULAMIN ZESPOŁU ROBOCZEGO I KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Procedura nr BP/Z/2015 Strona 53 z 111

54 SPIS TREŚCI: 1. Postanowienia ogólne Zespół Roboczy Powołanie i skład Komisji Przetargowej Komisja Skład Komisji Warunki mające na celu zapewnienie bezstronności członków Komisji oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu Biegli / inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu Praca Komisji Przetargowej Organizacja pracy Komisji Zadania Komisji i tryb ich realizacji Prawa i obowiązki członków Komisji Postanowienia ogólne Obowiązki przewodniczącego Komisji Obowiązki sekretarza Obowiązki członków Komisji Zakończenie postępowania Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia Protokół postępowania Udostępnianie Protokołu postępowania Protokołowanie posiedzeń Komisji Dokumentowanie innych działań Komisji Załączniki ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Komisji Oświadczenie Kierownika Zamawiającego/Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego/pracownika Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka Komisji Przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Komisji Deklaracja członka Zespołu Roboczego / Komisji Przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Komisji Protokół postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu Komisji Rejestr Wykonawców pobierających dokumenty dotyczące postępowania o udzieleniu zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Komisji Rejestr składanych ofert/wniosków w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu Komisji Protokół z otwarcia ofert Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 54 z 111

55 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Zespołu Roboczego i Komisji Przetargowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej Regulaminem Komisji, określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Zespołu Roboczego zwanego Zespołem oraz Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją, powoływanej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Posługiwanie się niniejszym Regulaminem Komisji nie zwalnia członków Zespołu i Komisji z odpowiedzialności za przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa. 2. Zespół Roboczy 2.1. Zespół powoływany jest zgodnie z Art. 10 Regulaminu udzielania zamówień Członkowie Zespołu wykonują swoje obowiązki związane z udziałem w pracach Zespołu w ramach obowiązków służbowych Obowiązkiem przełożonego członka Zespołu jest umożliwienie członkowi Zespołu roboczego udziału w jego pracach Obecność członków Zespołu na posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowa. Nieobecność na posiedzeniu powinna być zgłoszona każdorazowo przewodniczącemu Zespołu lub sekretarzowi Zespołu pocztą elektroniczną. a) w przypadku nieobecności powyżej 2 tygodni bezpośredni Przełożony wyznacza na czas nieobecności zastępcę, b) sekretarz Zespołu powiadamiania odpowiednich Kierujących Jednostkami Organizacyjnymi o każdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecności Członka Zespołu W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, obowiązki przewodniczącego przejmuje wiceprzewodniczący Członkowie Zespołu nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Zespołu. Deklarację o zachowaniu w poufności wskazanych informacji członkowie Zespołu składają na posiedzeniu Zespołu. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Komisji Projekt umowy / istotne postanowienia umowy przygotowuje członek Zespołu z Jednostki Organizacyjnej, która będzie realizowała umowę lub Inicjator Postępowania,, a w przypadku Oddziałów Wydział Handlowy (WH) Program Funkcjonalno Użytkowy (dla robót budowlanych) lub Opis przedmiotu zamówienia (stosownie do przedmiotu zamówienia) wraz z warunkami udziału w postepowaniu oraz kryteriami oceny ofert przygotowują członkowie Zespołu Inicjatora Postępowania przy wsparciu pozostałych członków Zespołu roboczego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ część I Wskazówki dla Wykonawców) przygotowuje (w porozumieniu z Zespołem) członek Zespołu z Biura Przetargów (BP) lub Wydziału Handlowego (WH) lub w postępowaniach, w których nie ma przedstawicieli BP lub WH, Inicjator Postępowania Dokumenty o których mowa: a) w pkt powyżej - wymagają akceptacji radcy prawnego, b) w pkt powyżej - wymagają akceptacji Inicjatora Postępowania, c) w pkt powyżej - wymagają akceptacji Dyrektora BP lub kierownika WH lub w postępowaniach, w których nie ma przedstawicieli BP lub WH, Inicjatora Procedura nr BP/Z/2015 Strona 55 z 111

56 Postępowania, a następnie przekazywane są Przewodniczącemu Zespołu Dyrektor Biura Przetargów (BP) lub Kierownik Wydziału Handlowego (WH) lub w postępowaniach, w których nie ma przedstawicieli BP lub WH Przewodniczący Zespołu przekazuje pisemnie dokumentację, z pkt powyżej, Inicjatorowi Postępowania, który akceptując przygotowane dokumenty, rozwiązuje Zespół. 3. Powołanie i skład Komisji Przetargowej 3.1. Komisja Komisja jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego, powołanym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Komisja jest powoływana dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia, do którego stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A Komisja powoływana jest każdorazowo w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków pomocowych o wartości powyżej kwot pełnomocnictw udzielonych Kierującym Jednostkami Organizacyjnymi Skład Komisji Komisja składa się z co najmniej trzech osób Propozycje osób, które mają wejść w skład Komisji wskazuje w Zapotrzebowaniu Inicjator Postępowania, w porozumieniu z zainteresowanymi Kierującymi Jednostkami Organizacyjnymi i w zależności od potrzeb wyznacza przewodniczącego Komisji i sekretarza oraz w uzasadnionych przypadkach wiceprzewodniczącego ds. merytorycznych i formalnych. Inicjator Postępowania odpowiada za wskazanie osób posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia. Inicjator Postępowania jest również odpowiedzialny za desygnowanie do prac w Komisji przedstawicieli Spółek GK PSE W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków pomocowych o wartości powyżej kwot pełnomocnictw udzielonych Kierującym Jednostkami Organizacyjnymi w skład Komisji wchodzi osoba z Biura Przetargów oraz osoba z Wydziału Funduszy Pomocowych W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków pomocowych o wartości powyżej kwoty, dla której nie ma zastosowania Ustawa zgodnie z art. 4. pkt 8 osoba z Biura Przetargów pełni funkcję sekretarza Komisja powoływana jest zgodnie z tabelą kompetencji określoną w Załącznik nr 10 do Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, który ma prawo wydawania poleceń członkom Komisji, w zakresie wykonywania przez nich czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania Warunki mające na celu zapewnienie bezstronności członków Komisji oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu Wyłączeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają osoby, które: a) ubiegają się o udzielenie zamówienia; Procedura nr BP/Z/2015 Strona 56 z 111

57 b) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem Wykonawców spółek należących do GK PSE; d) pozostają z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności; e) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwem przekupstwa, przestępstwem przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych Członkowie Komisji i osoby wykonujące czynności obowiązani są do złożenia oświadczenia o braku lub o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust Oświadczenia składane są przy pierwszej czynności podjętej po zaistnieniu okoliczności pozwalających na poznanie Wykonawców tj.: a) dla przetargu nieograniczonego po otwarciu ofert, b) dla przetargu ograniczonego po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, c) w pozostałych trybach po ustaleniu listy Wykonawców, do których zostaną wysłane zaproszenia Oświadczenie składa się o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu Komisji Przewodniczący Komisji wyłącza z prac Komisji jej członka, który: a) złożył oświadczenie o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust ; b) nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust ; c) złożył oświadczenie niezgodne z prawdą z chwilą uzyskania wiadomości wskazujących na nieprawdziwość oświadczenia Informację o wyłączeniu członka Komisji, przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Zarządowi PSE S.A. /Pełnomocnikowi Kierownika Zamawiającego, który podejmuje decyzję o odwołaniu członka ze składu Komisji i ewentualnym powołaniu w jego miejsce nowego członka Komisji. Kierownik Zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Komisji, może powołać nowych członków Komisji Wobec przewodniczącego Komisji czynności ewentualnego wyłączenia dokonuje bezpośrednio Kierownik Zamawiającego, podejmując decyzję o jego odwołaniu i powołaniu w jego miejsce nowego przewodniczącego Komisji W przypadku zmian w składzie Komisji nowy członek Komisji składa oświadczenia w terminach ustalonych w ust , a w przypadku, gdy minęły, niezwłocznie po podjęciu prac w Komisji. 4. Biegli / inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu 4.1. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga specjalnej wiedzy, Zarząd PSE S.A. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 57 z 111

58 /Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Komisji, może powołać biegłych/inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu Biegły/inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu nie wchodzą w skład Komisji, a jedynie może uczestniczyć w jej pracach; na żądanie Komisji przedstawia swoje opinie, bierze udział w czynnościach Komisji z głosem doradczym i udziela dodatkowych wyjaśnień Biegli/inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji, co potwierdzają składając deklarację, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Komisji Ewentualne koszty udziału biegłych/innych osób w pracach Komisji ponoszą Jednostki Organizacyjne \ komórki lub podmioty, których przedstawiciel w Komisji zainicjował ich powołanie Powołanie biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu z Jednostki Organizacyjnej PSE S.A. lub GK PSE wymaga uzgodnienia z Kierującym Jednostką w której biegły/inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu pracuje Do biegłych/innych osób wykonujących czynności w postępowaniu stosuje się zapisy ust niniejszego Regulaminu. 5. Praca Komisji Przetargowej 5.1. Organizacja pracy Komisji Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji Członkowie Komisji wykonują zlecone im prace na posiedzeniach lub indywidualnie Decyzje Komisji są podejmowane na posiedzeniach Decyzja Komisji może być podjęta w obecności co najmniej połowy członków Komisji w tym przewodniczącego W szczególnych przypadkach przewodniczący Komisji może zarządzić podjęcie decyzji w trybie głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Komisji W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może zarządzić podjęcie decyzji Komisji w trybie obiegowym środkami zdalnego porozumiewania się. W takim przypadku sekretarz Komisji zbiera podpisy członków Komisji poświadczające akceptację decyzji Komisja kończy działalność w dniu zatwierdzenia wyniku postępowania i po upływie terminów na wniesienie środków odwoławczych (w przypadku zamówień publicznych) Zadania Komisji i tryb ich realizacji Do zadań Komisji należy w szczególności: a) analiza dokumentów załączonych do Zapotrzebowania oraz konsolidacja lub przygotowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania; b) przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacji SIWZ. (Modyfikacja SIWZ wymaga zgody Zarządu PSE S.A. z zastrzeżeniem Art. 4 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.) w tym za udzielenie odpowiedzi dotyczących; i) kwestii formalnych (Część I SIWZ) - odpowiadają członkowie Komisji Biura Przetargów lub Wydziału Handlowego lub w postępowaniach, w których nie ma przedstawicieli BP lub WH, Inicjator Postępowania; Procedura nr BP/Z/2015 Strona 58 z 111

59 ii) iii) Programu Funkcjonalno Użytkowego lub Opisu przedmiotu zamówienia wraz z warunkami udziału w postępowaniu oraz kryteriami oceny ofert - odpowiadają Członkowie Komisji pochodzący z ramienia Inicjatora Postępowania; Projektu Umowy - odpowiadają członkowie Komisji Jednostki Organizacyjnej, która będzie realizowała umowę lub Inicjatora Postępowania lub w przypadkach Oddziałów Wydział Handlowy. c) sprawdzenie i ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w celu ustalenia listy Wykonawców zapraszanych do dalszego udziału w postępowaniu; d) przygotowanie zaproszenia do składania ofert; e) otwarcie ofert; f) dokonanie badania ofert, analiza zaoferowanych przez Wykonawców cen wraz ze sprawdzeniem czy są one rażąco niskie; g) ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej lub rekomendacja unieważnienia postępowania; h) prowadzenie negocjacji (w trybach dopuszczających negocjacje); i) przygotowanie projektów wniosków, oświadczeń, informacji oraz zaproszeń odpowiednio do trybu i przebiegu postępowania; j) inne czynności powierzone przez Kierownika Zamawiającego W toku badania i oceny ofert złożonych dla zadań inwestycyjnych, Komisja Przetargowa występuje do Dyrektora Departamentu Inwestycji z wnioskiem o wskazanie spośród Wykonawców ubiegających się o udzielenie danego zamówienia, Wykonawców którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania: a) w sposób zawiniony, poważnie naruszyli obowiązki zawodowe, w szczególności w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonali lub nienależycie wykonali zamówienie, i b) nie udowodnili, że podjęli konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości, i c) nie naprawili szkód powstałych w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub nie zobowiązali się do ich naprawienia, oraz z wnioskiem o przedstawienie dowolnych środków dowodowych Komisja Przetargowa w przypadku wskazania przez Dyrektora Departamentu Inwestycji Wykonawców, którzy spełniają przesłanki z pkt powyżej, dokona oceny podstawy wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych i uzyska stosowną opinię prawną Komisja przekazuje propozycje decyzji odpowiednich do ustalonego stanu faktycznego i prawnego (wniosek o zatwierdzenie) wraz z projektami niezbędnych dokumentów Kierownikowi Zamawiającego Wraz z propozycją decyzji dotyczącej wyniku postępowania tj. wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania (wniosek o zatwierdzenie) Komisja przekazuje Kierownikowi Zamawiającemu niezbędne dokumenty Decyzje podjęte przez Kierownika Zamawiającego Komisja realizuje niezwłocznie. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 59 z 111

60 6. Prawa i obowiązki członków Komisji 6.1. Postanowienia ogólne Członkowie Komisji wykonują swoje obowiązki związane z udziałem w pracach Komisji w ramach obowiązków służbowych Obowiązkiem przełożonego członka Komisji jest umożliwienie członkowi Komisji udziału w jej pracach Obecność członków Komisji na posiedzeniach jest obowiązkowa. Nieobecność na posiedzeniu powinna być zgłoszona każdorazowo przewodniczącemu Komisji lub sekretarzowi Komisji pocztą elektroniczną: a) w przypadku nieobecności powyżej 2 tygodni bezpośredni Przełożony wyznacza na czas nieobecności zastępcę, b) sekretarz Komisji powiadamia odpowiednich Kierujących Jednostkami Organizacyjnymi o każdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecności Członka Komisji W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji, obowiązki przewodniczącego przejmuje wiceprzewodniczący Członkowie Komisji nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji, w tym szczególnie informacji związanych z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert. Deklarację o zachowaniu w poufności wskazanych informacji członkowie Komisji składają na posiedzeniu Komisji. Wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Komisji Obowiązki przewodniczącego Komisji Do obowiązków przewodniczącego należy w szczególności: a) odebranie oświadczeń, o których mowa w ust. 3.3 i niniejszego Regulaminu Komisji, od członków Komisji i biegłych/innych osób wykonujących czynności w postępowaniu; b) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie; c) podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym; d) wyznaczenie swojego zastępcy na czas nieobecności; e) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia; f) informowanie Zarządu PSE S.A. /Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania; g) nadzór nad terminowym i prawidłowym dokonywaniem czynności w postępowaniu; h) współpraca z Jednostkami Organizacyjnymi/Komórkami Organizacyjnymi PSE S.A w celu udzielenia zamówienia; i) przewodniczący Komisji może wskazać spośród członków Komisji przewodniczących zespołów formalnego i merytorycznego; j) powiadamianie Kierownika Zamawiającego oraz wykonywanie czynności przewidzianych Ustawą w przypadkach wniesienia odwołania w sprawie zamówienia publicznego. k) przekazanie Zarządowi PSE S.A. i Pełnomocnikowi Kierownika Zamawiającego,, rekomendowanej przez Komisję Przetargową odpowiedzi na odwołanie Przewodniczący Komisji Przetargowej odpowiada za właściwe i terminowe przekazywanie Procedura nr BP/Z/2015 Strona 60 z 111

61 Wadiów ustanawianych w formie innej niż forma pieniężna, który: a) w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych z udziałem przedstawiciela BP przekazuje oryginały dokumentów Wadium przedstawicielowi BP; b) w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonego bez udziału przedstawicieli BP może powierzyć obowiązki w tym zakresie członkowi Komisji Przetargowej posiadającemu dostęp do Rejestrów Wadiów lub zwrócić się o pomoc w tym zakresie do BP. Wadia trwale połączone z ofertą Wykonawcy (np. zszyte lub zbindowane) nie powinny być rozłączane do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia i powinny być przechowywane razem z ofertą, pod warunkiem właściwego zabezpieczenia ich przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Oddziały rejestr wadiów prowadzi Wydział Handlowy Obowiązki sekretarza Do obowiązków sekretarza należy obsługa techniczno-organizacyjna i sekretarska Komisji, w szczególności: a) przygotowywanie i skompletowanie Protokołu postępowania; b) organizowanie w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji posiedzeń Komisji; c) sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji; d) zawiadamianie członków Komisji o terminach posiedzeń Komisji z wyprzedzeniem 2 dni roboczych przed terminem posiedzenia; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skrócenie powyższego okresu; e) przyjęcie i rejestracja wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wniosków, oświadczeń, zawiadomień itp. składanych przez Wykonawców; f) prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, w szczególności wysyłanie zawiadomień i informacji w toku postępowania. Wszelka korespondencja musi być podpisana przez Dyrektora Biura Przetargów, a w przypadku, gdy postępowanie jest prowadzone bez udziału przedstawiciela Biura Przetargów przez Inicjatora Postępowania. W przypadku postępowań prowadzonych przez Oddział przez Kierownika Wydziału Handlowego lub Dyrektora Oddziału; Sekretarz Komisji odpowiada za: a) przechowywanie wadiów złożonych przez Wykonawców; b) prowadzenie rejestru postępowań w Rejestrze postępowań; c) prowadzenie rejestru wadiów w Rejestrze wadiów ustanowionych w formie innej niż forma pieniężna zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze zarządzania Wadiami oraz Zabezpieczeniami należytego wykonania umów ustanawianymi na rzecz PSE S.A. ; (Wprowadzenie wadium do rejestru jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu postepowania); d) obsługę zmian wadium zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze zarządzania Wadiami oraz Zabezpieczeniami należytego wykonania umów ustanawianymi na rzecz PSE S.A. ; e) zwrot wadium zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze zarządzania Wadiami oraz Zabezpieczeniami należytego wykonania umów ustanawianymi na rzecz PSE S.A. ; Procedura nr BP/Z/2015 Strona 61 z 111

62 6.4. Obowiązki członków Komisji Członkowie Komisji aktywnie uczestniczą w pracach komisji wykonują zadania z należytą starannością powierzone im przez przewodniczącego Komisji Członkowie Komisji ponoszą indywidualną odpowiedzialność za czynności wykonywane w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania w zakresie powierzonych im zadań Jeżeli w danej Komisji Przetargowej sekretarzem Komisji jest osoba nie będąca przedstawicielem Biura Przetargów/Wydziału Handlowego, a w składzie Komisji Członkiem Komisji jest osoba z Biura Przetargów/Wydziału Handlowego, odpowiada ona za prowadzenie rejestru postępowań, prowadzenie rejestru wadiów, przechowywanie wadiów, obsługę i zwrot wadiów zgodnie z ust powyżej Członkowie Komisji zespołu merytorycznego, w postępowaniach dot. robót budowlanych, każdorazowo dostosowują tabelę Wartości czynników cenotwórczych do indywidualnego zakresu zadania. 7. Zakończenie postępowania 7.1. Po akceptacji przez Zarząd PSE S.A. /Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego wyniku postępowania tj. wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania, Komisja przygotowuje informację dla Wykonawców o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Komisja kończy działalność w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do przygotowania którego została powołana, w dniu zatwierdzenia wyniku postępowania i po upływie terminów na wniesienie środków ochrony prawnej (w przypadku zamówień publicznych) Zakończenie prac komisji jest jednoznaczne z jej rozwiązaniem. 8. Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia 8.1. Protokół postępowania Komisja sporządza pisemny Protokół postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Regulaminu Komisji Protokół postępowania jest sporządzany na bieżąco Udostępnianie Protokołu postępowania Protokół postępowania w sprawie zamówienia niepublicznego jest jawny i może być udostępniony w siedzibie PSE S.A. do wglądu Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia. Pozostałe dokumenty z postępowania nie podlegają udostępnieniu Sekretarz Komisji udostępnia do wglądu Protokół postępowania, na pisemny wniosek Wykonawcy, w wyznaczonym terminie i miejscu W czasie udostępnienia Protokołu postępowania jest obecna osoba wyznaczona przez przewodniczącego Komisji, której zadaniem jest dbanie o nienaruszalność dokumentów składających się na Protokół postępowania Przed udostępnieniem Protokołu postępowania osoba wyznaczona przez przewodniczącego Komisji jest obowiązana do zebrania następujących informacji: imię i nazwisko osoby/ób, której/ym udostępniono Protokół postępowania, nazwa i adres podmiotu, który osoba ta reprezentuje. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 62 z 111

63 8.3. Protokołowanie posiedzeń Komisji Z każdego posiedzenia Komisji jest sporządzany protokół zawierający: a) nazwę postępowania; b) datę posiedzenia Komisji; c) listę obecności na posiedzeniu Komisji; d) wnioski i ustalenia Komisji, w tym wyniki głosowań, jeżeli się odbyły (liczbę głosów za i przeciw podjęciu decyzji) Protokół posiedzenia Komisji jest podpisywany przez sekretarza i przewodniczącego Komisji. Załącznikiem do Protokołu posiedzenia komisji jest lista obecności członków Komisji, którzy brali udział w jej posiedzeniu i/lub inne istotne dokumenty Protokoły posiedzeń Komisji stanowią wewnętrzną dokumentację PSE S.A. i nie podlegają udostępnieniu Dokumentowanie innych działań Komisji W toku prac Komisja przygotowuje następujące dokumenty dotyczące poszczególnych jej działań: a) Rejestr Wykonawców pobierających dokumenty dotyczące postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Komisji; b) Rejestr składanych ofert/wniosków stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu Komisji; c) Protokół z otwarcia ofert, zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do Regulaminu Komisji Dokumenty wymienione w ust a i b stanowią wewnętrzną dokumentację PSE S.A. i nie podlegają udostępnieniu Wykonawcom. 9. Spis załączników Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Oświadczenie Kierownika Zamawiającego / Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego / pracownika Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka Komisji Przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Deklaracja członka Komisji Przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Rejestr Wykonawców pobierających dokumenty dotyczące postępowania o udzieleniu zamówienia. Załącznik nr 5 Rejestr składanych ofert/wniosków w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 6 Protokół z otwarcia ofert Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 63 z 111

64 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Komisji Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego:. WYKONAWCA 1):. WYKONAWCA 2):. Pieczęć zamawiającego Oświadczenie Kierownika Zamawiającego/Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego/pracownika Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka Komisji Przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia* Imię (imiona)... Nazwisko... Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem Wykonawców spółek należących do GK PSE; 4) nie pozostaję z żadnym Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 5) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.... dnia... r.... (podpis) W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności o której mowa w ust.... ww oświadczenia podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania.... dnia... r. *) - niepotrzebne skreślić... (podpis) Procedura nr BP/Z/2015 Strona 64 z 111

65 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Komisji Postępowanie o udzielenie zamówienia: Deklaracja członka Zespołu Roboczego/ członka Komisji Przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia* Imię (imiona):... Nazwisko:... Niniejszym zobowiązuję się do zachowania w poufności wszelkich informacji i materiałów związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, w szczególności przez nieudostępnianie ich osobom trzecim. Ponadto oświadczam, że wszelkie informacje i materiały uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem będą wykorzystywane przeze mnie jedynie dla celów toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia oraz oświadczam, że będę przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i prawa autorskiego oraz regulaminów regulujących tryb i zasady udzielenia zamówienia. Jestem świadomy, że ewentualne wykorzystanie uzyskanych informacji i materiałów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa będzie obciążało jedynie osobę, która naruszenia się dopuściła.... dnia... r.... (podpis) * ) - niepotrzebne skreślić Procedura nr BP/Z/2015 Strona 65 z 111

66 Nazwa postępowania... Nr postępowania... ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Komisji Protokół postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego 1. Zamawiający Pełna nazwa Zamawiającego: Adres: ul.... Telefon: faks: Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Wartość zamówienia ustalona została na kwotę... zł, (uzupełnić dopiero po otwarciu ofert) co stanowi równowartość... euro. Osoba/osoby dokonujące wyliczenia.. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu na podstawie Tryb postępowania Postępowanie prowadzono w trybie: Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz związane z przygotowaniem tego postępowania 1. Imię i nazwisko Kierownika Zamawiającego:... Kierownik Zamawiającego złożył oświadczenie określone w Imiona i nazwiska Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego/ pracowników Zamawiającego, którym Kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli występowały): Imię i nazwisko... Czynność (data i podpis osoby sporządzającej protokół) Procedura nr BP/Z/2015 Strona 66 z 111

67 Nazwa postępowania... Nr postępowania... Imię i nazwisko Czynność... Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego / Pracownicy Zamawiającego, którym Kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu złożyli oświadczenie określone w Komisja Przetargowa została powołana w dniu Członkowie komisji przetargowej: Przewodniczący -... Wiceprzewodniczący ds. formalnych -... Wiceprzewodniczący ds. merytorycznych -... Sekretarz -... Członek -... Członek -... Członek -... Członek -... Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w Imiona i nazwiska biegłych (jeżeli zostali powołani):... Biegli złożyli oświadczenie określone w Ogłoszenie o zamówieniu 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:... od dnia Informacja o Ogłoszeniu została opublikowana w dzienniku ogólnopolskim: Tytuł:... w dniu Miejsce i termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbyło się w dniu o godz.... w: Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożono następujące wnioski. 7. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert 8. Termin składania ofert Termin składania ofert upłynął w dniu o godz Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu o godz.... w: (data i podpis osoby sporządzającej protokół) Procedura nr BP/Z/2015 Strona 67 z 111

68 Nazwa postępowania... Nr postępowania Do upływu terminu składania ofert złożono... następujące oferty (podać nazwę Wykonawcy i cenę oferty) Wykonawca/Wykonawcy zaproszony do udziału w negocjacjach Negocjacje w dniu/dniach. (opisać przebieg negocjacji oraz podjęte ustalenia). 11. Kryteria oceny ofert Opis oceny ofert (w tym informacja o badaniu rażąco niskiej ceny jeżeli dotyczy) Warunki udziału w postepowaniu Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia... niżej wymienionych Wykonawców: Wykonawcy wykluczeni Z postępowania wykluczono... Wykonawców. Lista wykluczonych Wykonawców z podaniem uzasadnienia wykluczenia: uzasadnienie: uzasadnienie: uzasadnienie: 16. Oferty odrzucone Odrzucono... ofert. Lista ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnienia odrzucenia: 1... uzasadnienie:... (data i podpis osoby sporządzającej protokół) Procedura nr BP/Z/2015 Strona 68 z 111

69 Nazwa postępowania... Nr postępowania uzasadnienie: 3... uzasadnienie: 17. Oferta najkorzystniejsza Na podstawie oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę: firma (nazwa):... adres:... Uzasadnienie wyboru Unieważnienie postępowania Postępowanie zostało unieważnione w dniu Powody unieważnienia postępowania (należy podać podstawę prawną oraz uzasadnienie faktyczne i prawne) Czynności nowe/ czynności powtórzone* W wyniku... wykonano następujące czynności... powtórzono następujące czynności* Zatwierdzenie protokołu postępowania** Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu o godz (podpisy członków Komisji) Akceptuję... (Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego wyznaczony Uchwałą Zarządu PSE S.A. / Inicjator Postępowania) ** W przypadku nie wyznaczenia Pełnomocnika Kierownika Zamawiającego protokół postępowania zatwierdza Kierownik Inicjatora Postępowania 21. Zatwierdzenie wyniku postępowania***... (osoby wyznaczone zgodnie z Tabelą Kompetencji) *** - W przypadku, gdy wynik postępowania zatwierdzany jest Uchwałą Zarządu PSE S.A. nie wypełnia się. - W pozostałych przypadkach wymagany jest podpis osób wyznaczonych zgodnie z Tabelą Kompetencji - Załącznik nr 10 do Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. do Zatwierdzenia wyniku... (data i podpis osoby sporządzającej protokół) Procedura nr BP/Z/2015 Strona 69 z 111

70 Nazwa postępowania... Nr postępowania... postępowania (wyboru oferty najkorzystniejszej). * - niepotrzebne skreślić... (data i podpis osoby sporządzającej protokół) Procedura nr BP/Z/2015 Strona 70 z 111

71 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu Komisji [Miejscowość, data] Oznaczenie sprawy:... Postępowanie o udzielenie zamówienia: Rejestr Wykonawców pobierających dokumenty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Osoba do kontaktów (nr tel., fax, adres e- mail) Data przekazania dokumentów Forma przekazania dokumentów (poczta/osobiście) Sekretarz Komisji Przetargowej Procedura nr BP/Z/2015 Strona 71 z 111

72 ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Komisji [Miejscowość, data] Oznaczenie sprawy:... Postępowanie o udzielenie zamówienia: Rejestr składanych ofert/wniosków* w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr składanej oferty/wniosku * Nazwa i adres Wykonawcy Data i godzina złożenia Czytelny podpis składającego ofertę/wniosek* Sekretarz Komisji Przetargowej. * - niepotrzebne skreślić Procedura nr BP/Z/2015 Strona 72 z 111

73 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu Komisji Oznaczenie sprawy:... PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Pieczęć Zamawiającego Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena* Termin wykonania* Okres gwarancji* Warunki płatności* * - niepotrzebne skreślić... Data i podpis Sekretarza Komisji Przetargowej Procedura nr BP/Z/2015 Strona 73 z 111

74 ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ/ UBEZPIECZENIOWEJ NA WADIUM, dnia Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa nr... na Wadium (w postępowaniu publicznym) Zostaliśmy poinformowanie, że w związku z ogłoszeniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna / Oddział z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, Konstancin Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł, w całości wpłaconym, (zwaną dalej Zamawiającym ) w dniu... w... o zamówieniu publicznym na..., w którym wysokość wadium wynosi... zł (słownie...zł) (zwanego dalej Przetargiem )... (zwany dalej Wykonawca ) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej Ofertą ). My,... z siedzibą w zarejestrowany w dniu w Sądzie Rejonowym dla miasta Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do wysokości:... zł (słownie... zł) w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, oraz pisemnego oświadczenia, że Wykonawca: 1) nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, tj. będąc poinformowany o wyborze jego Oferty w okresie jej ważności: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie lub, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub, c) nie zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ stało się to niemożliwe z przyczyn leżących po Jego stronie, lub, 2) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. W oświadczeniu Zamawiający wskazać powinien, która z okoliczności uzasadniająca zapłatę sumy gwarancyjnej wystąpiła. Żądanie zapłaty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w siedzibie naszego Oddziału w (zwanego dalej Oddziałem") Żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam przedstawione za pośrednictwem Banku Procedura nr BP/Z/2015 Strona 74 z 111

75 prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji Bank potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłat należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia Oznacza to, że żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam doręczone do siedziby Oddziału w lub przed tym dniem. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 1) gdyby żądanie zapłaty oraz oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji, 2) zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu jej ważności, 3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji, 4) zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności. Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie: 1) jeżeli upłynął termin jej ważności, 2) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem, kiedy Oferta Wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza, 3) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia zażądaliście, w przypadku gdy oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy, który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej nam. Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna. Gwarancja wchodzi w życie z dniem... Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 75 z 111

76 , dnia Gwarancja bankowa/ gwarancja ubezpieczeniowa nr... na Wadium (w postępowaniu niepublicznym) Zostaliśmy poinformowanie, że w związku z ogłoszeniem przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna / Oddział z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, Konstancin Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł, w całości wpłaconym, (zwaną dalej Zamawiającym ) w dniu... w... o zamówieniu niepublicznym na..., w którym wysokość wadium wynosi... zł (słownie...zł) (zwanego dalej Przetargiem )... (zwany dalej Wykonawca ) ma zamiar złożyć ofertę (zwaną dalej Ofertą ). My,... z siedzibą w zarejestrowany w dniu w Sądzie Rejonowym dla miasta Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, działając na zlecenie Wykonawcy zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do wysokości:... zł (słownie... zł) w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, oraz pisemnego oświadczenia, że Wykonawca: 1) nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. tj. będąc poinformowany o wyborze jego Oferty w okresie jej ważności: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Ofercie lub, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub, c) nie zawarł umowy w sprawie zamówienia, ponieważ stało się to niemożliwe z przyczyn leżących po Jego stronie. W oświadczeniu Zamawiający wskazać powinien, która z okoliczności uzasadniająca zapłatę sumy gwarancyjnej wystąpiła. Żądanie zapłaty oraz oświadczenie powinny zostać złożone w siedzibie naszego Oddziału w (zwanego dalej Oddziałem") Żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. W celu identyfikacji Bank potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Niniejsza gwarancja jest ważna do dnia Oznacza to, że żądanie zapłaty oraz oświadczenie muszą być nam doręczone przed tym dniem. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 1) gdyby żądanie zapłaty oraz oświadczenie nie zostały nam doręczone w terminie ważności gwarancji, 2) zwolnienia nas przez Zamawiającego ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, Procedura nr BP/Z/2015 Strona 76 z 111

77 przed upływem terminu jej ważności, 3) gdy nasze świadczenia z tytułu niniejszej gwarancji osiągną kwotę gwarancji, 4) zwrócenia nam niniejszej gwarancji w terminie jej ważności. Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie: 1) jeżeli upłynął termin jej ważności, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 3) Zamawiający unieważnił postępowanie.. Niniejsza gwarancja powinna być nam zwrócona przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy: - który wycofał Ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego Oferta została odrzucona. Zobowiązanie z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z upływem terminu jej ważności, mimo niezwrócenia jej nam. Niniejsza gwarancja jest nieprzenośna i nieodwołalna. Gwarancja wchodzi w życie z dniem... Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby Zamawiającego. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 77 z 111

78 ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR NIEODWOŁALNEJ I BEZWARUNKOWEJ GWARANCJI BANKOWEJ/UBEZPIECZENIOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY.., dnia NIEODWOŁALNA I BEZWARUNKOWA GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA NR ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY W związku z faktem, iż nasz Klient. siedzibą w adres:, REGON:., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.., zwany dalej WYKONAWCĄ, zawarł w dniu r. z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna / Oddział z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, Konstancin Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł, w całości wpłaconym, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, Umowę nr na (dalej zwaną Umową), która przewiduje, że na Państwa rzecz zostanie ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości. zł, my,.., z siedzibą w, REGON:., wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla.. wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..zwany dalej BANKIEM/UBEZPIECZYCIELEM, niniejszym zobowiązujemy się wypłacić Państwu, nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie każdą kwotę, do łącznej wysokości nie przekraczającej:. zł (słownie:.. złotych) w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego Państwa oświadczenie, że WYKONAWCA: - nie wykonał lub nienależycie wykonał Umowę, lub - nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się z obowiązków ciążących na nim z tytułu rękojmi za wady. Oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub któregokolwiek z dokumentów Umowy w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadomienia nas o tego typu zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji Kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w dniu roku o 70%, tj. do kwoty zł (słownie:. złotych), która stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Niniejsza gwarancja wchodzi w życie w dniu. i wygasa automatycznie i całkowicie w dniu. roku o godzinie, jeżeli żądanie z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do Banku/Ubezpieczyciela do tego czasu. Gwarancja wygasa także w przypadku zwrotu niniejszego dokumentu do Banku/ Ubezpieczyciela przed terminem jej wygaśnięcia. Wszelkie spory wynikające z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 78 z 111

79 ZAŁĄCZNIK NR 6 INSTRUKCJA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH w PSE S.A. 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszej Instrukcji pojęcia oznaczają odpowiednio: a) Beneficjent lub Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. b) Instrukcja - instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych Programów Operacyjnych w PSE S.A. c) Komunikat Komisji Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych numer 2006/C 179/02. d) Przetarg nieograniczony tryb udzielania zamówienia, przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A., który wypełnia wymogi przetargu cywilnego, o którym mowa w art Kodeksu Cywilnego. e) Projekt Projekt współfinansowany ze środków pomocowych w ramach krajowych Programów Operacyjnych, w tym w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. f) Roboty dodatkowe prace, które nie były przewidziane w pierwotnej umowie lub prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą umowy, ale istnieje konieczność ich wykonania w większych ilościach, po wyższej cenie, w innej technologii, lub innych parametrach (np. średnice, długości, rodzaj materiału itp.) niż to wynika z umowy. W ramach tej definicji mieści się także pojęcie robót zamiennych. UWAGA: pojęcia robót dodatkowych nie należy utożsamiać z pojęciem zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. g) Regulamin - Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A. h) Ustawa Ustawa prawo zamówień publicznych. 2 ZAKRES STOSOWANIA 1) Instrukcja ma zastosowanie do udzielania zamówień, co do których Beneficjent planuje uznawać wydatki za kwalifikowane ze środków pomocowych w ramach krajowych Programów Operacyjnych, w tym w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2) Co do zamówień określonych w ust. 1) Instrukcja uzupełnia Regulamin. 3) Instrukcja nie dotyczy sposobu postępowania w przypadku zamówień, dla których powstały Procedura nr BP/Z/2015 Strona 79 z 111

80 zmiany zawartej umowy, zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, miały miejsce wydatki wynikające ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo zaistniała potrzeba udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych. 4) Wyszczególnienie wymogów dotyczących postępowania w procesie udzielania zamówień w zależność od rodzaju lub wartości zamówienia przedstawia Tabela numer 1: Tabela numer 1 Lp. Rodzaj lub wartość zamówienia Wymogi 1. a) Nabycie nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości (zgodnie z art. 4 ust. 3 lit i Ustawy). b) Zamówienia, o których mowa w art.4, ust. 1-2a), ust. 3 lit. a)-b), f), j)-l), ust. 4-7, ust Ustawy. c) Zamówienia o wartości całkowitej poniżej zł bez podatku od towarów i usług. (dot. organizacji szkoleń). d) Indywidualne formy podnoszenia kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia, itp.) oraz szkolenia grupowe tj. zorganizowane w całości na zlecenie Beneficjenta lub w których uczestniczy nie więcej niż 5 pracowników Beneficjenta do wysokości zł netto. 2. a) Zamówienia o wartości całkowitej od zł do równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy, poniżej której nie ma zastosowania Ustawa. b) zamówienia, o których mowa w art. 4 ust. 3 lit. e), g), h) Ustawy. c) Zamówienia, w przypadku których uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku ofert lub odrzucenia wszystkich złożonych ofert z powodu ich niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób 1. Należy zawierać w sposób efektywny (zasada efektywności została zdefiniowana w 3 ust. 3). 2. Zachowanie formy pisemnej, chyba że ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie umowy bez zachowania formy pisemnej. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany uprawdopodobnić zawarcie umowy, w szczególności poprzez przedstawienie dowodu księgowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Przez umowy, dla których ogólną przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej rozumie się w szczególności umowy dotyczące form podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, studia, itp.), w przypadku których całkowity wydatek nie przekracza kwoty zł bez podatku od towarów i usług oraz inne umowy, których wartość nie przekracza kwoty zł bez podatku od towarów i usług (np. zakup biletów). 3. Nie obowiązuje wymóg rozeznania rynku. 1. Należy zawierać w sposób efektywny. 2. Zachowując formę pisemną, chyba że odrębne przepisy wymagają innej formy zawarcia umowy (patrz ust. 2 powyżej). 3. Należy dokonać rozeznania rynku. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 80 z 111

81 istotny zmienione, w szczególności w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji. 3. a) Zamówienia o wartości od kwoty, wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy, poniżej której nie ma zastosowania Ustawa do progów sektorowych. 4. a) Zamówienia o wartości powyżej progów sektorowych. 1. Zawarcie umowy w formie pisemnej w drodze przetargu nieograniczonego. 2. Należy uwzględnić zasady określone w Komunikacie Komisji, wymienione w 3 ust. 4) niniejszej Instrukcji. 1. Stosowanie Ustawy 3 OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia musi spełniać zasadę: Wymogu zgodności z projektem czyli zakres zamówienia musi być bezpośrednio związany z Projektem. W przypadku gdy zamówienie obejmuje szerszy zakres niż określony w Projekcie, opis przedmiotu zamówienia powinien jednoznacznie wskazywać na zakres zamówienia objęty Projektem oraz pozostałą część zamówienia. 2) Terminy realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą wykraczać poza okres kwalifikowania wydatków określony w umowie o dofinansowanie. 3) Udzielane zamówienie musi spełniać zasadę efektywności, tj. zamówienie musi być udzielone z zapewnieniem osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach. 4) W toku postępowania przy udzielania zamówień wskazanych w Tabeli numer 1 ust. 3 i 4 Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad 1 : a) Jawności rozumiane jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w prasie lub w Internecie, w zależności od wartości i rodzaju zamówienia. Dodatkowo ogłoszenie powinno być zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z zaleceniami KE najlepszym sposobem spełnienia tej zasady jest publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED - internetowa wersja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej). b) Niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianego jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców, w szczególności warunki udzielania zamówienia nie mogą zawierać warunku znajomości konkretnych przepisów czy norm technicznych, chyba że są one ogólnodostępne bądź zostaną udostępnione zainteresowanym wykonawcom, z jednoczesnym zapewnieniem stosownego terminu na zapoznanie się z nimi; w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych. c) Równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw 1 Określone w Komunikacie Komisji. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 81 z 111

82 członkowskich w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich. Zakazane są wymagania odnośnie doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce oraz posiadania przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych. d) Wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. e) Odpowiednich terminów w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złożenie ofert. f) Przejrzystego i obiektywnego podejścia w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączenia po stronie Zamawiającego z prowadzenia przetargu przez osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust.1 Ustawy. 5) Komisja Przetargowa powoływana jest w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia o wartości powyżej kwot pełnomocnictw udzielonych Kierującym Jednostkami Organizacyjnymi. W skład Komisji wchodzi każdorazowo osoba wyznaczona z Wydziału Funduszy Pomocowych. 6) Postępowanie o udzielenie zamówień: a) powyżej kwot pełnomocnictw udzielonych Kierującym Jednostkami Organizacyjnymi do kwoty, wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy, poniżej której nie ma zastosowania Ustawa, prowadzone jest przy udziale Biura Przetargów. b) powyżej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy, poniżej której nie ma zastosowania Ustawa prowadzone jest przy udziale Biura Przetargów z tym, że osoba z Biura Przetargów pełni funkcję Sekretarza. 4 ROZPOCZĘCIE I PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1) W przypadku zamówień o wartości do zł oraz w przypadku zamówień dotyczących indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji bądź szkoleń grupowych, w których uczestniczy nie więcej niż 5 pracowników beneficjanta do wysokości zł, udzielenie zamówienia następuje w momencie zatwierdzenia wydatku przez Kierującego daną Jednostką Organizacyjną. 2) W przypadku zamówień od zł do kwot pełnomocnictw udzielonych Kierującym Jednostkami Organizacyjnymi rozpoczęcie postępowania odbywa się po zaakceptowaniu przez Kierującego Jednostką Organizacyjną Wniosku o udzielenie zamówienia stanowiącego Załącznik numer 1 niniejszej Instrukcji. 3) W przypadku zamówień o wartości powyżej kwot pełnomocnictw udzielonych Kierującym Jednostkami Organizacyjnymi dla rozpoczęcia postępowania niezbędne jest przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie Zapotrzebowania zgodnie Regulaminem. 4) Zapotrzebowanie przygotowuje Inicjator Postępowania (Jednostka inicjująca odpowiedzialna za przedmiot zamówienia oraz za przeprowadzenie postępowania). W Zapotrzebowaniu oprócz Procedura nr BP/Z/2015 Strona 82 z 111

83 informacji wymaganych Regulaminem, dodatkowo dodawana jest emblematyka właściwa dla źródła dofinansowania. Ponadto, Zapotrzebowanie wymaga parafowania przez kierownika Wydziału Funduszy Pomocowych przed przekazaniem Kierownikowi Zamawiającego. 5) Wraz z zatwierdzeniem Zapotrzebowania powoływana jest Komisja Przetargowa. 6) Przedstawiciel Wydziału Funduszy Pomocowych będący członkiem Komisji Przetargowej, przygotowuje propozycje zapisów do umowy, dokumentacji przetargowej oraz ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego w zakresie wynikającym z wymagań źródła dofinansowania. Treść zapisów wynika również z etapu, na jakim znajduje się Projekt w procesie ubiegania się o dofinansowanie. 7) W SIWZ należy umieścić informację o współfinansowaniu przedmiotu zamówienia ze środków pomocowych a także informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia wraz z podaniem informacji o kursie, na podstawie którego dokonywane jest przeliczenie walut obcych na potrzeby oceny dokumentów składanych w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 8) Projekt umowy / istotne postanowienia umowy przygotowuje Inicjator Postępowania. 9) Inicjator Postępowania przekazuje do parafowania SIWZ oraz projekt umowy kierownikowi Wydziału Funduszy Pomocowych. 10) Kierownik Wydziału Funduszy Pomocowych parafuje strony dokumentacji przetargowej (SIWZ oraz projekt umowy) zawierające odniesienia do współfinansowania przedmiotu zamówienia ze środków pomocowych. 11) Zapisy we wzorze umowy powinny uwzględniać obowiązki Beneficjenta wynikające ze szczegółowych wymagań źródła dofinansowania. Kwestie, które powinny zostać w szczególności uwzględnione to: a) Informacja dotycząca ubiegania się o środki pomocowe lub informacja o przyznanym dofinansowaniu prac będących przedmiotem umowy. b) Obowiązek dostarczenia dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji przez Zamawiającego. c) Obowiązek uzyskania zgody Zamawiającego na planowane zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik do umowy z Wykonawcą. d) Obowiązki wynikające z wytycznych dotyczących kontroli realizacji Projektu i udostępniania dokumentów oraz miejsc związanych z realizacją Projektu. e) Obowiązek przekazania oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych. f) Obowiązek oznakowania dokumentów przekazywanych Zamawiającemu w sposób pozwalający identyfikować dokumenty z Projektem i źródłem dofinansowania. g) Realizacja działań informacyjno-promocyjnych (jeżeli dotyczy). h) Obowiązki związane z archiwizacją dokumentów projektowych. i) Obowiązki związane z kontrolą po zakończeniu Projektu. j) Kary związane z korektą finansową spowodowaną niedopełnieniem obowiązków przez Wykonawcę. 12) Przy dokonywaniu wyboru kryterium oceny ofert należy, w miarę możliwości stosować rekomendacje wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 20 lipca 2010r. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 83 z 111

84 odnośnie Kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. 13) W Załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji przedstawiono podsumowanie odnośnie postępowania w przypadku udzielania zamówień poniżej progów sektorowych współfinansowanych ze środków pomocowych. 5 TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 2) Do udzielania zamówień poniżej kwot progów sektorowych stosuje się następujące tryby określone w Regulaminie z uwzględnieniem poniższych zasad: a) zamówienie udzielone z zachowaniem zasady efektywności dopuszczalne tylko dla ust. 1.Tabeli numer 1 niniejszej Instrukcji; b) przetarg nieograniczony; c) rozeznanie rynku. 2) Do udzielania zamówień powyżej kwot progów sektorowych stosuje się tryb przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą. 3) W przypadku zamówień powyżej progów sektorowych Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia zamieszczając ogłoszenie o przetargu zgodnie z ustawą oraz dodatkowo w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Ogłoszenie o przetargu zawiera co najmniej elementy wskazane w Regulaminie oraz dodatkowo: a) informacje odnośnie współfinansowania ze środków pomocowych; b) warunki przystępowania do przetargu; c) opis wymagań dotyczących wadium (jeśli jest wymagane); d) zastrzeżenie możliwości dokonania zmiany ogłoszenia; e) informacje o kursie, na podstawie którego dokonywane jest przeliczenie walut obcych na potrzeby oceny dokumentów składanych w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; f) informacja o miejscu i sposobie udostępniania Regulaminu udzielania zamówień. 4) Sposób wyboru właściwego trybu udzielania zamówienia w zależności od rodzaju oraz wartości zamówienia stanowi Schemat numer 1 do niniejszej Instrukcji. 6 UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Z ZACHOWANIEM ZASADY EFEKTYWNOŚCI 1) Zamówienie udzielane jest bez konieczności wcześniejszego rozeznania rynku ale przy zachowaniu zasady efektywności tj. w sposób zapewniający osiągnięcie najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach. 2) Za dokumenty potwierdzające, iż poniesiony wydatek związany z udzielonym zamówieniem jest efektywny będą uznane wszelkie dokumenty potwierdzające, że Beneficjent dołożył należytych starań, aby zapewnić osiągnięcie możliwie najlepszego efektu przy możliwie najniższych w danej sytuacji kosztach, czyli np. wydruki ze stron internetowych, broszur, cenników a w przypadku pozyskania terenu operaty szacunkowe potwierdzające wartość rynkową Procedura nr BP/Z/2015 Strona 84 z 111

85 nieruchomości bądź nabywanego prawa. 3) Zawarcie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, chyba że ogólnie przyjęta praktyką jest zawarcie umowy bez zachowania formy pisemnej np. zakup biletów bądź szkolenia, których kwota nie przekracza zł netto. W takim przypadku należy uprawdopodobnić zawarcie umowy, w szczególności poprzez przedstawienie dowodu księgowego w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości (rachunek, bilet, faktura, itp.). 4) Udzielenie zamówienia powyżej zł netto a w przypadku szkoleń, studiów i innych form podnoszenia kwalifikacji do zł netto, zawsze wymaga zachowania formy pisemnej. 7 PRZETARG NIEOGRANICZONY 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane w trybie przetargu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 2) Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia zamieszczając ogłoszenie o przetargu zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowo w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Ponadto ogłoszenie o przetargu przekazywane jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED. 3) Ogłoszenie o przetargu zawiera co najmniej elementy wskazane w Regulaminie oraz dodatkowo: a) informacje odnośnie współfinansowania ze środków pomocowych; b) warunki przystępowania do przetargu; c) opis wymagań dotyczących wadium (jeśli jest wymagane); d) zastrzeżenie możliwości dokonania zmiany ogłoszenia; e) informacje o kursie, na podstawie którego dokonywane jest przeliczenie walut obcych na potrzeby oceny dokumentów składanych w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; f) informacja o miejscu i sposobie udostępniania Regulaminu udzielania zamówień. 4) Sposób postępowania w przypadku udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przedstawiono na Schemacie numer 2 do niniejszej Instrukcji. 8 ROZEZNANIE RYNKU 1) Rozeznanie rynku to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego uprzednio rozpoznania rynku za cenę nie wyższą niż cena rynkowa danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. 2) Zamawiający powinien posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. 3) Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, Zamawiający powinien wykazać Procedura nr BP/Z/2015 Strona 85 z 111

86 okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. 4) Okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej powinny być opisane i wyczerpująco uzasadnione pod kątem technicznym, prawnym, jak i organizacyjnym w formie notatki służbowej. 5) Rozeznanie rynku po złożeniu i zaakceptowaniu Wniosku o dokonanie zamówienia lub Zapotrzebowania (w przypadku zamówień powyżej kwot pełnomocnictw udzielonych Kierującym Jednostkami Organizacyjnymi) przeprowadzane jest poprzez: a) Przygotowanie Zaproszenia do składania ofert zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji wraz z Formularzem oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji. b) Umieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta zaproszenia do składania ofert wraz ze wzorem formularza ofertowego. c) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do co najmniej 5 Wykonawców. d) Sporządzenie Podsumowania z rozeznania rynku, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji w przypadku zamówień o wartości do kwot pełnomocnictw udzielonych Kierującym Jednostkami Organizacyjnymi. e) sporządzenie Protokołu postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Komisji. 6) Schemat numer 2 prezentuje postępowanie w przypadku zamówienia w trybie rozeznania rynku z udziałem Komisji Przetargowej (tj. gdy wartość zamówienia jest powyżej kwot pełnomocnictw udzielonych kierującym Jednostkami Organizacyjnymi do kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy, poniżej której nie ma zastosowania Ustawa). 9 TERMINY W POSTĘPOWANIU 1) W trybie rozeznania rynku, termin składania ofert nie powinien być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert. 2) Termin składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego nie powinien być krótszy niż 20 dni od dnia ogłoszenia o przetargu, w przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej zł 10 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 10 ZAWARCIE UMOWY 1) Umowa w sprawie o zamówienie wymaga formy pisemnej, chyba, że odrębne przepisy wymagają innej formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 2. 2) Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej nie dotyczy umów, dla których ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany uprawdopodobnić zawarcie umowy, w szczególności poprzez przedstawienie dowodu księgowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Przez umowy, dla których ogólną przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej rozumie się w szczególności umowy dotyczące form podnoszenia kwalifikacji (szkolenia, studia, itp.), w przypadku których całkowity wydatek nie przekracza kwoty zł Procedura nr BP/Z/2015 Strona 86 z 111

87 bez podatku od towarów i usług oraz inne umowy, których wartość nie przekracza kwoty zł bez podatku od towarów i usług (np. zakup biletów). 3) Przed podpisaniem umowy przez Strony, Kierownik Wydziału Funduszy Pomocowych parafuje każdą stronę Umowy. 4) W przypadku gdy umowa o dofinansowanie została zawarta przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, umowa z Wykonawcą musi zostać oznaczona na pierwszej stronie emblematyką właściwą dla źródła dofinansowania. 11 DODATKOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE INFORMOWANIA O WSPÓŁFINANSOWANIU ZAMÓWIEŃ ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH LUB ZAMIARZE UZYSKANIA TAKIEGO DOFINANSOWANIA 1) Wszystkie dokumenty wytworzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia oznaczane są następującymi ciągami znaków w zależności od programu, w ramach którego dane zamówienie ma być finansowane. a) W przypadku, gdy zawarto już umowę o dofinansowanie Projektu: [właściwe logotypy dla danego funduszu] za ich przekazanie odpowiada Departament Finansów i Kontrolingu. Hasło: Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków.w ramach Programu. b) W przypadku, gdy Zamawiający ubiega się lub zamierza ubiegać się o dofinansowanie Projektu: [właściwe logotypy dla danego funduszu] za ich przekazanie odpowiada Departament Finansów i Kontrolingu. Hasło: PSE S.A. ubiega się o dofinansowanie zamówienia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu.. 2) Właściwe oznaczenie należy w szczególności umieścić na pierwszych stronach dokumentów właściwych dla postępowania o udzielenie zamówienia: a) Ogłoszeniach o zamówieniu; b) Zaproszeniu do składania ofert i formularzu oferty (jeżeli dotyczy); c) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d) Protokołach; e) Korespondencji w sprawie zamówienia; f) Umowach w sprawie zamówienia; g) Aneksach do umów (jeżeli dotyczy); h) Zapotrzebowaniach na przeprowadzenie postępowania; i) Wnioskach o dokonanie zamówienia (jeżeli dotyczy); j) Zaproszeniach do składania ofert (jeżeli dotyczy); k) Formularzach ofertowych (jeżeli dotyczy); l) Podsumowaniach z rozeznania rynku (jeżeli dotyczy); m) Teczkach/segregatorach, w których są przechowywane dokumenty z postępowania o udzielenie zamówienia; Procedura nr BP/Z/2015 Strona 87 z 111

88 n) Ogłoszeniach o wyborze wykonawcy, w tym również ogłoszeniach zamieszczanych w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej (jeżeli dotyczy). 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Regulaminu. 2) Pominięcie stosowania niniejszej Instrukcji jest możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu. 3) Za przestrzeganie niniejszej Instrukcji odpowiedzialni są Kierujący Jednostkami Organizacyjnymi. 4) Za administrowanie niniejszą Instrukcją odpowiada Dyrektor Biura Przetargów we współpracy z Dyrektorem Departamentu Finansów i Kontrolingu. 5) Za aktualizację niniejszej Instrukcji odpowiada Dyrektor Departamentu Finansów i Kontrolingu działający w porozumieniu z Dyrektorem Biura Strategii i Organizacji. Załączniki: 1. Wniosek o udzielenie zamówienia. 2. Tabela podsumowująca sposób postępowania przy udzielaniu zamówień poniżej progów sektorowych. 3. Zaproszenie do składania ofert. 4. Formularz oferty. 5. Podsumowanie z rozeznania rynku. Schematy: 1. Wzór właściwego trybu udzielenia zamówienia. 2. Postępowanie w przypadku trybu przetargu nieograniczonego lub w przypadku rozeznania rynku z udziałem Komisji Przetargowej (wartość zamówienia od kwot pełnomocnictw udzielonych Kierującym Jednostkami Organizacyjnymi do kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy, poniżej której nie ma zastosowania Ustawa). Procedura nr BP/Z/2015 Strona 88 z 111

89 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych programów operacyjnych w PSE S.A. - Wniosek o udzielenie zamówienia ZNAK GRAFICZNY WRAZ Z LOGOTYPEM WŁAŚCIWYM DLA DANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO + EMBLEMAT UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z ODWOŁANIEM SŁOWNYM DO UNII EUROPEJSKIEJ I WŁAŚCIWEGO FUNDUSZU WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA dla zamówień o wartości od zł do kwoty pełnomocnictw 1. Rodzaj przedmiotu zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana 2 2. Nazwa przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia: 4. Szacunkowa wartość zamówienia:.zł 4.1. wartość netto:... zł 4.2. wartość brutto:....zł 4.3. Wartość zamówienia w przeliczeniu na Euro wynosi:... EUR 4.4. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu: Określenia wartości zamówienia dokonano na podstawie: Osoba/-y dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Tryb udzielenia zamówienia: 6. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia: 1) 2) 7. Wspólny słownik zamówień (CPV): 7.1. Kod podstawowy:... Zatwierdzam: Kod uzupełniający:.... (data i podpis Kierującego Jednostką Organizacyjną) 2 Niepotrzebne skreślić Procedura nr BP/Z/2015 Strona 89 z 111

90 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych programów operacyjnych w PSE S.A - Tabela podsumowująca sposób postępowania przy udzielaniu zamówień poniżej progów sektorowych. WARTOŚĆ DOPUSZCZALNY TRYB KOMISJA PRZETARGOWA SKŁAD KOMISJI PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Dokument uruchamiający postępowanie PROTOKÓŁ Dokumenty dotyczące zamówienia do zł SZKOLENIA do kwoty pełnomocnictw (do 5 osób) Co najmniej udzielenie zamówienia z zachowaniem zasady efektywności NIE NIE DOTYCZY KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ Brak NIE Wykazanie efektywności od zł do kwoty pełnomocnictw Co najmniej rozeznanie rynku NIE NIE DOTYCZY do kwoty pełnomocnictw KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ (PEŁNOMOCNIK) Wniosek o udzielenie zamówienia Załącznik nr do Instrukcji TAK Zaproszenie do składania ofert i formularz oferty. Podsumowanie z rozeznania rynku (jeżeli dotyczy). od kwoty pełnomocnictw do kwoty, dla której nie ma zastosowania Ustawa zgodnie z art. 4. pkt 8 od kwoty, dla której nie ma zastosowania Ustawa zgodnie z art. 4. pkt 8 do progów sektorowych Co najmniej rozeznanie rynku Co najmniej rozeznanie rynku Przetarg nieograniczony TAK TAK TAK DF INICJATOR POSTĘPOWANIA BP DF INICJATOR POSTĘPOWANIA BP DF INICJATOR POSTĘPOWANIA BP- SEKRETARZ do kwoty zł INICJATOR POSTĘPOWANIA przy akceptacji Członka Zarządu odpowiedzialnego za dany obszar od zł do kwoty, dla której nie ma zastosowania Ustawa zgodnie z art. 4. pkt 8 INICJATOR POSTĘPOWANIA przy akceptacji dwóch Członków Zarządu do zł INICJATOR POSTĘPOWANIA przy akceptacji dwóch Członków Zarządu Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie TAK TAK TAK Zaproszenie do składania ofert i formularz oferty. Podsumowanie z rozeznania rynku (jeżeli dotyczy). Zaproszenie do składania ofert i formularz oferty. Podsumowanie z rozeznania rynku (jeżeli dotyczy). Dokumenty, jak w postępowaniu publicznym. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 90 z 111

91 powyżej zł Uchwała Zarządu Procedura nr BP/Z/2015 Strona 91 z 111

92 ZAŁĄCZNIK NR 3 do Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych programów operacyjnych w PSE S.A Zaproszenie do składania ofert Znak graficzny wraz z logotypem właściwym dla danego Programu Operacyjnego + emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i właściwego funduszu. Konstancin - Jeziorna, dnia.. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Numer postępowania.. 1. Spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zaprasza do złożenia oferty na.: 2. Przedmiot zamówienia.. 3. Termin realizacji zamówienia. 4. Termin i miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia w formie [faxu, listu, osobiście, za pomocą poczty elektronicznej] na adres: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. tel. Fax. E- mail.., na formularzu oferty, załączonym do niniejszego zaproszenia. 5. Oferta oceniona zostanie według następujących kryteriów: Kryterium 1: Kryterium 2: Kryterium 3: Kryterium 4: 6. Założenia do umowy: (np. warunki płatności, zasady odbioru przedmiotu zamówienia, etc.) Płatność będzie realizowana jednorazowo, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego bez uwag, na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę w terminie. dni od otrzymania tego dokumentu. Lub Procedura nr BP/Z/2015 Strona 92 z 111

93 Płatność będzie realizowana w częściach, po zakończeniu każdej z części przedmiotu zamówienia. Zakończenie części zamówienia będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. Przy czym jedynie protokół końcowy bez uwag jest podstawą do końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia. Lub inne (..) Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia można przedłożyć w Załączniku. 7. Kierujący Jednostką Organizacyjną. 8. Akceptacja (Członek Zarządu odpowiedzialny za dany obszar) dla zamówień powyżej kwot Pełnomocnictw do kwoty, dla której nie ma zastosowania Ustawa zgodnie z art. 4. pkt 8 Procedura nr BP/Z/2015 Strona 93 z 111

94 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych programów operacyjnych w PSE S.A Formularz oferty Znak graficzny wraz z logotypem właściwym dla danego Programu Operacyjnego + emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i właściwego funduszu. 1. Nazwa i adres Wykonawcy Formularz Oferty dotyczący postępowania numer.. dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Miejscowość, data Pełna Nazwa: Adres: NIP:. 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 2.1. Cenę netto:..zł 2.2. Podatek VAT:.zł 2.3. Cenę brutto:.zł 2.4. Słownie brutto: zł 3. Terminy 3.1. Termin wykonania zamówienia: Okres gwarancji: Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 5. Załącznikami do niniejszego formularza są: Podpis osoby uprawnionej.. Pieczęć Wykonawcy Procedura nr BP/Z/2015 Strona 94 z 111

95 ZAŁĄCZNIK NR 5 do Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych programów operacyjnych w PSE S.A Podsumowanie z rozeznania rynku Znak graficzny wraz z logotypem właściwym dla danego Programu Operacyjnego + emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i właściwego funduszu. Konstancin Jeziorna, dnia.. PODSUMOWANIE z rozeznania rynku w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. Nazwa postępowania i numer 1. W dniu.. zaproszenie do składania ofert wysłane zostało do następujących Wykonawców: Wykonawca 1 Wykonawca 2 Wykonawca 3 Wykonawca 4 Wykonawca 5 2. Na stronie internetowej Zamawiającego zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, co potwierdza wydruk ze strony internetowej, załączony do niniejszego podsumowania. 3. W wyznaczonym terminie, tj. (data), w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert/ogłoszenie o zamówieniu, oferty złożyli następujący Wykonawcy: Lp.: Wykonawca Cena netto (zł) Cena brutto (zł) Szacunkowa wartość zamówienia określona przez Zamawiającego wynosiła: zł netto. Procedura nr BP/Z/2015 Strona 95 z 111

96 5. Upoważniona /-e osoba /-y wyznaczona /-e przez Kierującego Jednostką Organizacyjną dokonała oceny ofert według kryteriów zamieszczonych punkcie 6 poniżej. 6. Krótki opis oceny ofert oraz przyjętych kryteriów / Wnioski z oceny ofert, pod kątem przyjętych kryteriów: 7. Osoba/-y wyznaczona /-e ze strony kierującego Jednostką Organizacyjną: Imię i Nazwisko Podpis Kierujący Jednostką Organizacyjną:. Załączniki: 1. Wydruk ze strony internetowej potwierdzający umieszczenie ogłoszenia na stronie. 2. Inne Procedura nr BP/Z/2015 Strona 96 z 111

97 Schemat numer 1 do Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych Programów Operacyjnych w PSE S.A.: - Wybór właściwego trybu udzielania zamówienia. START Czy kwota zamówienia progów sektorowych? TAK Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Przetarg nieograniczony NIE Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A. Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A. Instrukcja udzielania zamówień współfinasowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych programów operacyjnych Instrukcja udzielania zamówień współfinasowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych Programów Operacyjnych Zamówienie dotyczy nabycia nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości (zgodnie z art. 4 ust.3 lit i) Ustawy) Do danego zamówienia mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art. 4 ust. 1-2a, ust. 3 lit. a), b), f), i) l); ust. 4-7 oraz ust Ustawy PZP Wartość netto zamówienia nie przekracza zł Wartość netto zamówienia mieści się w przedziale od zł do kwoty pełnomocnictw Wartość netto zamówienia mieści się w przedziale od 2000 zł do kwoty, dla której nie ma zastosowania Ustawa zgodnie z art. 4. pkt 8000 Zamówienie dotyczy rodzaju zamówienia w art. 4 ust. 3 lit. e), g), h) Ustawy Wartość zamówienia mieści się w przedziale od kwoty, dla której nie ma zastosowania Ustawa zgodnie z art. 4. pkt 8do progów sektorowych Zamówienie udzielone z zachowaniem zasady efektywności Rozeznanie rynku lub Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Procedura nr BP/Z/2015 Strona 97 z 111

98 DYSPONENT ŚRODKÓW JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE BP PRZEPROWADZENIE DFWF INICJATOR POSTĘPOWANIA POSTĘPOWANIA wraz z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO REALIZUJĄCY UMOWĘ Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A. Schemat numer 2 do Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach krajowych Programów Operacyjnych w PSE S.A.: Postępowanie w przypadku udzielania zamówienia w przypadku przetargu nieograniczonego lub w przypadku rozeznania rynku z udziałem Komisji Przetargowej (od kwot pełnomocnictw do kwoty, wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy, poniżej której nie ma zastosowania Ustawa). Zawarcie umowy Akceptacja Zapotrzebowania Przetarg nieograniczony Rodzaj postępowania Powołanie Komisji Przetargowej Rozeznanie rynku Akceptacja dokumentów Akceptacja Sporządzenie Zapotrzebowania Członek Komisji Sekretarz Komisji Opracowanie Przetarg dokumentacji Rozeznanie rynku nieograniczony Projekt umowy Zaproszenie do składania ofert Parafowanie Zapotrzebowania Potwierdzenie zgodności z Regulaminem Członek Komisji SEKRETARZ Komisji Członek Komisji Członek Komisji Zapisy funduszowe Część formalna SIWZ Zapisy funduszowe Zaproszenie do składania ofert Zamieszczenie ogłoszenia I wysłanie zaproszenia do Wykonawców = wszczęcie postępowania Sporządz enie protokoł u postępo wania Członek Komisji Członek Komisji Część merytoryczna SIWZ Część merytoryczna SIWZ Akceptacja Zapotrzebowania Procedura nr BP/Z/2015 Strona 98 z 111

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 OOO EURO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Zarządu Komunalnego Zwiazku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

Sprawdził (Radca Prawny) Data:

Sprawdził (Radca Prawny) Data: Załącznik nr 1 do zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora MOPS Nr 4/16 z dn. 28 stycznia 2016r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT 8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Szkole Podstawowej nr 10, szkole lub placówce -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

(* niepotrzebne skreślić) ...

(* niepotrzebne skreślić) ... 1 2 3 4 Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr 4/2009 z dnia 19.01.2009)....... pieczęć komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 4 z dnia 4 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ Przedszkole nr 6 w Tychach których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zasady ogólne

Rozdział I Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./2014 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia...2014r. R E G U L A M I N udzielania przez Powiat Skarżyski zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 142/2008 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 19.03..2008 r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Ciężkowice szacunkowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Załącznik do Zarządzenia nr 19/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17.05.2016 r.. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: - ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ PROGU 30.000 EURO NETTO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp) należy przez to

Bardziej szczegółowo

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach

wprowadzony Uchwałą Nr 5/4/2009 z dnia roku Zarządu Spółki MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność" na roboty budowlane, dostawy oraz usługi.

Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania zamówienia przez SML-W Dążność na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. REGULAMIN wyboru wykonawców na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Dążność" w Nowym Dworze Mazowieckim. 1 Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi nr 20/2014/2015z dnia 23.02.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA ,00 ZŁ BRUTTO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA ,00 ZŁ BRUTTO Załącznik do Zarządzenia Nr 18 Zarządu PKP LHS sp. z o.o. z dnia 10.08.2016 r. wprowadzony do stosowania Uchwałą Nr 402 z dnia 10.08.2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 50 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30 000 EURO W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 2 marca 2015r. REGULAMIN udzielania przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie zamówień na dostawy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA Nr 442/104/2008 w dniu 16 grudnia 2008 r.

Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA Nr 442/104/2008 w dniu 16 grudnia 2008 r. REGULAMIN ZAKUPÓW PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA Nr 442/104/2008 w dniu 16 grudnia 2008 r. Przyjęty do stosowania w PGE Łódzkim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Żarach nr 48/2014 z dnia 22 maja 2014 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych do 30 000 euro w Gimnazjum nr 2 im. Aleksandra Kamińskiego w Żarach Dział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r.

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE DOKONYWANIAWYDATKÓW ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN w sprawie trybu postępowania w zakresie dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Pruszczańskim Przedsiębiorstwie Ciepłowniczym PEC Sp. z o.o. I. Definicje: 1. Dostawy nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. DEFINICJE Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej kwoty euro WSTĘP POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 162/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 28.09.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 1 Zakres regulacji 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 10 /2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30,000 euro

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2010

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2010 Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2010 REGULAMIN ZAKUPÓW PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH 5 1. DEFINICJE 5 2. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) I Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2007 Starosty Rawickiego z dnia 20 czerwca 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie Załącznik do Zarządzenia Nr 05/04/2014 Dyrektora CSTiR w Strzyżowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2012

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2012 Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2012 REGULAMIN ZAKUPÓW PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH 6 1. DEFINICJE 6 2. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 81 W WARSZAWIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY USŁUGI I ROBOTY O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

UDZIELANIA PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 81 W WARSZAWIE ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY USŁUGI I ROBOTY O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 11/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 81 w Warszawie z dnia 01.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Przedszkole Nr 81 w Warszawie zamówień na dostawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji Załącznik do Zarządzenia nr 10 dyrektora I LO w Tychach z dnia 9 października 2014 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z dnia 21.07.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 r. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych

Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16.05.2014 r. Procedury obowiązujące w P.U.W. przy udzielaniu zamówień publicznych Zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zmianami) 1 Postanowienia ogólne. 2 Progi udzielania zamówień

- Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zmianami) 1 Postanowienia ogólne. 2 Progi udzielania zamówień REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia

Rozdział I Podstawy prawne. Rozdział II Objaśnienia Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/34/2008 r Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 maja 2008 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych oraz kontroli finansowej procesów związanych z rozdysponowaniem środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58.1/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PWSFTviT IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PWSFTviT IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PWSFTviT IM. LEONA SCHILLERA W ŁODZI I. Postanowienia ogólne II. Ustalanie wartości zamówienia III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia REGULAMIN udzielania zamówień publicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14 000 euro netto sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.15.2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2011 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Rzeszów, kwiecień 2014 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14 TYS. EURO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009 nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto)

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto) Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 stycznia 2016 roku Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN pracy komisji przetargowych w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. W Instytucie Chemii Fizycznej PAN, zwanym dalej Instytutem" powołuje się komisję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE BIRCZA zwolnionych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W NADLEŚNICTWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 14 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19 /2012. Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 19 /2012. Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. z dnia 22 sierpnia 2012 r. Zarządzenie Nr 19 /2012 Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w sprawie planowania zamówień publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro

Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej poniżej 14 000 euro Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6.05.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo