WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY"

Transkrypt

1 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 73 Boniław Dak, Piot Zientek, Roman Nietój, Andzej Boboń Politechnika Śląka, Gliwice Józef Kwak, Zabzańkie Zakłady Mechaniczne, Zabze Jan Maek Lipińki, Zakład Mazyn Elektycznych EMIT S.A., śychlin WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY INFLUENCE OF THE AIR GAP ASYMMETRY ON THE VALUES OF SHAFT VOLTAGES AND CURRENTS IN HIGH POWER INDUCTION MOTORS Abtact: The pape peent the influence of the ai gap aymmety on the value of haft voltage and cuent. The invetigation wee pefomed with ue of high powe induction moto dskgw 315 L-4 of 3 kw ated powe and 1 V ated voltage. In the ection 1 ae peented ot of theat caued by beaing cuent. Sot of eccenticity of electical machine ae peented in ection 2. In the ection 3 the laboatoy meauement ytem i decibed and applied meauement method ae peented a well. The eult of laboatoy invetigation ae peented in ection 4. Concluion dawn fom invetigation ae placed in ection Wtęp W ilnikach indukcyjnych tójfazowych o mocach 3 kw i napięciach znamionowych 1 V lub 33 V pzeznaczonych do napędu oganów uabiających góniczych kombajnów ścianowych twiedzono wyoki poziom napięć wałowych w tanach dynamicznych, wywołanych bezpośednim załączeniem zailania z ieci [1, 2]. Pzedmiotowe ilniki ą pzytoowane do takiego ozuchu i w związku z tym w kombajnach nie touje ię uządzeń ozuchowych. Wyoki poziom napięć wałowych moŝe wywoływać pądy łoŝykowe, co znacznie pzypieza uzkodzenie łoŝyk. Podukowane obecnie w kaju ilniki o mocach 3 kw i więkzych do napędu oganów uabiających ą wypoaŝone w wypzęgniki obotów, a ich moment obotowy pzenozony jet do pzekładni w amieniu popzez wałek bezpieczeńtwa umiezczony wewnątz pzelotowego wału dąŝonego ilnika. NaleŜy podkeślić, iŝ w pzypadku ilników z wypzęgnikami obotów, po ich zabudowaniu w amieniu kombajnu, itnieją dwa obwody, w któych mogą indukować ię napięcia wałowe (y. 1). Piewzą z tych dóg twozą: dąŝony wał ilnika, obydwa łoŝyka wału oaz tacze łoŝykowe i kopu ilnika. Pąd łoŝykowy (i b1 ) płynący tą dogą twaza zagoŝenie dla łoŝyk winika ilnika. Dugą dogę pzepływu pądu łoŝykowego tanowią: wałek bezpieczeńtwa, łoŝyko wypzęgnika, tacza łoŝykowa tony pzeciwnapędowej, część kopuu amienia, w któym poadowiony jet ilnik oaz obudowa i łoŝyko pzekładni amienia od tony ilnika (pąd i b3 ). W pzypadku gdy wytąpią odpowiednie wa-unki, gdy wałek wypzęgnika obotów jet zazębiony z wałem ilnika, część pądu łoŝykowego i b2 moŝe płynąć takŝe popzez łoŝyko ilnika tony pzeciwnapędowej (pąd i b4 ). Dodatkowo w wyjątkowej ytuacji pąd ten moŝe popłynąć takŝe popzez zębatki pzekładni (pąd i b6 ), a nie pzez łoŝyko pzekładni amienia (pąd i b5 ). Pąd łoŝykowy płynący tą dogą twaza głównie zagoŝenie dla łoŝyka wypzęgnika (pąd i b3 ), łoŝyka ilnika tony pzeciwnapędowej (pąd i b4 ) oaz łoŝyka pzekładni amienia (pąd i b5 ). W związku z powyŝzym moŝna twiedzić, Ŝe nadmiene napięcia wałowe ilników mogą oddziaływać negatywnie zaówno na łoŝyka włane ilnika, jak i na łoŝyka pzekładni pzenozącej napęd z ilnika do oganu uabiającego. Celowe jet więc podjęcie badań mających na celu zmniejzenie napięć wałowych do poziomu watości bezpiecznych, któe nie wywołają pzepływu niebezpiecznych pądów łoŝykowych. W konekwencji natąpi wydłuŝenie okeu bezawayjnej pacy ilnika bez konieczności intalowania w nim dogich łoŝyk izolowanych.

2 74 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 Ry. 1. Doga pzepływu pądu łoŝykowego w ilniku indukcyjnym oaz w amieniu kombajnu 2. Rodzaje ekcentyczności Mimośodowość, czyli ekcentyczność mazyn jet wynikiem nieównej zczeliny powietznej, któa itnieje między tojanem a winikiem [4, 6]. Spowodowane jet to tym, Ŝe toleancje zczeliny powietznej pomiędzy tojanem a winikiem ą badzo małe. Niewielkie ich pzekoczenie moŝe powodować tacie winika o tojan, co w konekwencji moŝe powadzić do uzkodzenia mazyny. Nieównomieność zczeliny powietznej moŝe być uzkodzeniem piewotnym lub wtónym. O uzkodzeniu piewotnym mówi ię wówcza, gdy ilnik poiada nieymetię od początku ekploatacji. Jet ona wywołana najczęściej niekołowym otwoem tojana lub tym, Ŝe pzekój popzeczny winika jet niekołowy. Natomiat, z uzkodzeniem wtónym mamy do czynienia wtedy, gdy wytąpi nieymetia zczeliny powietznej na kutek długotwałej ekploatacji w waunkach np. niewyoiowania napędu lub zuŝycia łoŝyk. RozóŜnia ię tzy odzaje ekcentyczności [3]: tatyczna, dynamiczna i miezana. W pzypadku ekcentyczności tatycznej, połoŝenie minimalnej zczeliny powietznej jet tałe w pzetzeni. Niewpółoiowość tatyczna moŝe zotać wywołana pzez owalność dzenia tojana lub pzez niepopawne pozycjonowanie (utawienie) winika lub tojana na etapie pzekazania do ekploatacji. JeŜeli układ winik-wał jet dotatecznie ztywny, wówcza poziom ekcentyczności tatycznej nie ulega zmianie. W pzypa-

3 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 75 dku ekcentyczności dynamicznej śodek winika nie jet śodkiem wiowania (obotu) i połoŝenie minimalnej zczeliny powietznej pzemiezcza ię po obwodzie tojana. Mimośodowość ta moŝe być powodowana takimi czynnikami jak: zgięty wał winika, nieównomieny naciąg magnetyczny, zuŝyte łoŝyka, niewpółoiowość lub mechaniczny ezonan pzy kytycznej pędkości. Wytępowanie ekcentyczności dynamicznej powoduje pzedwczene zuŝycie łoŝyk, gzanie ię łoŝyk i niekontolowany ubytek maowania, co w konekwencji pzy duŝym jej poziomie powoduje tacie winika o tojan dopowadzając do znizczenia mazyny [3]. Według danych liteatuowych [6] w nowych ilnikach dopuzczalna jet nieównomieność zczeliny powietznej do 1%. JednakŜe poducenci ilników zwykle taają ię zapewnić jezcze niŝzy poziom ekcentyczności, aby zedukować dgania i hała oaz zmniejzyć nieymetyczną iłę pomieniową. A śodek tojana i oś obotu winika, A1 - śodek tojana, A2 oś obotu winika Ry. 2. Uytuowanie winika w otwoze tojana: wpółoiowe, mimośodowe W ilnikach indukcyjnych najczęściej wytępuje jednocześnie ekcentyczność tatyczna i dynamiczna, czyli tzw. ekcentyczność miezana. W tym pzypadku oś wiowania znajduje ię gdzieś pomiędzy punktami A1 i A2, jak pokazano na yunku 2. Aymetia zczeliny powietznej powoduje zmianę pzęŝeń magnetycznych pomiędzy pozczególnymi uzwojeniami ilnika. Ma to znaczny wpływ na potać widma pądu tojana. ZaleŜność ta jet wykozytywana do wykywania ekcentyczności mazyn elektycznych metodą analizy pektalnej pądu tojana (ang. Moto Cuent Signatue Analyi MCSA) [3, 5, 6, 7]. Dla iników indukcyjnych, chaakteytyczne czętotliwości dla kaŝdego odzaju ekcentyczności moŝna opiać ównaniem: f 1 ( kn ± nd ) ± n e = f w pb (1) gdzie: f czętotliwość ieciowa, k = 1, 2, 3,... kolejna liczba natualna, N liczba Ŝłobków winika, n d = 1, 2, 3,... ząd ekcentyczności dynamicznej (n d =, gdy ekcentyczność dynamiczna nie wytępuje), poślizg, p b liczba pa biegunów, n w = ±1, ±3, ±5, ±7,... ząd hamonicznych czaowych tojana. W zbioze czętotliwości wyznaczonych z zaleŝności (1) wytępują dwie czętotliwości powiązane z liczbą pa biegunów p b i liczbą Ŝłobków winika N chaakteytyczne dla tanu ymetii [3] (w pzypadku baku pzewodu zeowego w zailaniu ilnika, wytępuje tylko jedna taka czętotliwość). Hamoniczne o tych czętotliwościach nozą nazwę tzw. głównych hamonicznych Ŝłobkowych (ang. Pincipal Slot Hamonic PSH). Główną hamoniczną Ŝłobkową dla ilników indukcyjnych moŝna obliczyć z zaleŝności: f = N f ± f (2) PSH Poównując wzoy (1) i (2) moŝna zauwaŝyć, Ŝe czętotliwość PSH jet obliczana dla: 1 k =1, n d =, n w =1 oaz f = f. pb We wzoze (1) wytępują tzy gupy hamonicznych: k związane z winikiem, n d związane z ekcentycznością, n w związane ze tojanem. JeŜeli jednocześnie wytępuje ekcentyczność tatyczna i dynamiczna, to w widmie pądu tojana będą widoczne hamoniczne o czętotliwościach blikich czętotliwości ieciowej: ed f = f ± kf (3) Podumowując powyŝze ozwaŝania moŝna jednoznacznie twiedzić, Ŝe w pzypadku wytępowania óŝnych aymetii zczeliny powietznej moŝna zaobewować wytępowa-nie w widmie pądu tojana natępujące odzaje hamonicznych: ekcentyczność miezana f 1 ( kn ± nd ) ± n e = f w pb (4)

4 76 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 ekcentyczność tatyczna f = f ± kn f (5) ekcentyczność dynamiczna e ed f = f ± kf (6) gdzie: f czętotliwość ieci zailającej, - poślizg, p b liczba pa biegunów, k = 1, 2, 3, N liczba Ŝłobków winika, n d = 1, 2, 3, 1 n w = 1, 3, 5,, f = f p 3. Opi tanowika badawczego Obiektem badań był ilnik indukcyjny typu dskgw 315L-4 o mocy znamionowej 3 kw i napięciu znamionowym 1 V. Na ilniku tym ealizowano wcześniej badania napięć wałowych powtających podcza ozuchów pzy bezpośednim załączeniu napięcia zailania, oaz podcza pacy na biegu jałowym. Widok tanowika pomiaowego pzedtawiono na yunku 3. b pzewód ten zwato i miezono watość pądu pzepływającego w tym pzewodzie (y. 4. O watości tego pądu decyduje poziom napięcia wałowego oaz pzekój tego pzewodu. W ten poób uzykuje ię układ pomiaowy o takich amych cechach i właściwościach dla kaŝdej eii pomiaowej. Metody te opacowane zotały pzez autoów atykułu, a zeoko opiane zotały w publikacjach [1, 2, 8]. Spoób pomiau napięcia wałowego, pądu łoŝykowego oaz pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym pzedtawiono na yunkach 5-7. Zmianę pzebiegu zczeliny powietznej w ilniku uzykano popzez zmianę połoŝenia winika w otwoze tojana. W pzedmiotowym ilniku kontukcyjna watość zczeliny powietznej wynoi 1,4 mm. Ry. 4. Schemat układu pomiaowego Ry. 3. Stanowiko pomiaowe z ilnikiem typu dskgw 315L-4, 3 kw, 1 V Pzepowadzone badania laboatoyjne miały na celu okeślenie jak wpływa óŝny topień ekcentyczności winika na watość napięcia wałowego i pądu łoŝykowego. Do badań wykozytano ilnik z dąŝonym wałem, wewnątz któego umiezczono pzewód pomiaowy o pzekoju 5 mm 2. Dodatkowo, ilnik wypoaŝono w izolowane łoŝyko. Dla kaŝdego odzaju ekcentyczności winika, pomiay wykonano dwukotnie. Raz miezono napięcie na otwatym pzewodzie umiezczonym wewnątz wału ilnika (y. 4 (napięcie to jet ówne napięciu wałowemu miezonemu na końcach wału ilnika [1]), a za dugim azem Ry. 5. Spoób pomiau napięcia wałowego

5 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 Ry. 6. Spoób pomiau pądu łoŝykowego 77 Ŝliwiono w wyniku powiękzenia luzów pomieniowych na połączeniach zamków tacz łoŝykowych N i D z odpowiednimi zamkami kadłuba. W tym celu śednice zamków N i D kadłuba oztoczono w/g oi otwou pakietu tojana o watość,8 mm. RównieŜ śednice zamków tacz łoŝykowych N i D zotały toczone w/g oi komó łoŝykowych o watość,8 mm. Dodatkowo w taczach łoŝykowych powiękzono otwoy dla śub mocujących tacze z kadłubem o watość 1 mm. Zabiegi te pozwoliły zmieniać połoŝenie winika w otwoze tojana pzy zachowaniu ównoległości ich oi, jak teŝ pzy kośnym uytuowaniu w/w oi. Pomia utawienia tacz łoŝykowych w odnieieniu do kadłuba, a co za tym idzie utalenie konketnego pzebiegu zczeliny powietznej między tojanem a winikiem dokonywano czujnikami zegaowymi (y. 8). W ten poób uzykano egulację zczeliny jednotonnej w zakeie,6 2,2 mm. Ry. 7. Spoób pomiau pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym Wykonane pomiay śednic zewnętznych pakietu winika, oaz jego centyczności w odnieieniu do oi czopów łoŝykowych wału wykazały, iŝ śednice, błędy kztałtu oaz bicia pomieniowe pakietu blach winika miezczą ię w załoŝonym kontukcyjnie polu toleancji j7 (odchyłki +,,26 mm), w związku z czym 26 uznano iŝ winik nie wymaga koekt. Podobnie pomiezono otwó pakietu tojana i twiedzono, Ŝe pomiezone śednice oaz błędy kztałtu otwou pakietu miezczą ię w kontukcyjnie załoŝonym polu toleancji H8 (odchyłki +,,81 mm). Zmianę połoŝenia winika w otwoze tojana zealizowano pzez pzemiezczanie tacz łoŝykowych względem kadłuba, któe umo- Ry. 8. Kontolowany pomia pzeunięcia pokywy ilnika (zmiana gubości zczeliny powietznej) Zmniejzenie watości minimalnej zczeliny powietznej poniŝej,6 mm zdaniem autoów byłoby zbyt yzykowne, albowiem mogłoby gozić zataciem pakietów winika i tojana. W ilniku zatoowano po tonie pzeciwnapędowej łoŝyko kulkowe 6242ZC3, a po tonie napędowej łoŝyko walcowe z izolowanym elektycznie pieścieniem zewnętznym INSOCOAT NU122ML/C3 VA391 podukcji SKF (y. 9). W celu wykonania pomiaów pądów łoŝykowych wymagane było połączenie kótkim pzewodem zewnętznego pieścienia izolowanego łoŝyka walco-

6 78 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 wego z kopuem ilnika (y. 6). Na pzewód załoŝono ondę pomiaową typu: TCP44XL. N D N D Ry. 9. Kontukcja taczy łoŝykowej z izolowanym łoŝykiem od tony napędowej w ilniku indukcyjnym typu dskgw 315L-4 Badania laboatoyjne pzepowadzono dla zczeliny powietznej znamionowej (czyli ymetycznej) (y. 1, oaz dla kilku aymetii (y. 1b, c, y. 11). Pzedtawione aymetie na yunku 1 b i c wykonano w ten poób, Ŝe utawiono taką amą aymetię po tonie napędowej i pzeciwnapędowej ilnika, zachowując jednocześnie ównoległość oi wyznaczającej śodek tojana i oi obotu winika. Inaczej pzedtawia ię ytuacja na yunku 11, gdyŝ tam nie zachowano ównoległości w/w oi. Miało to na celu pzedtawienie innego typu ekcentyczności tatycznej, któa najczęściej wytępuje w ilnikach indukcyjnych. c) Ry. 11. Uytuowanie kośne winika w otwoze tojana: aymetia, kośne utawienie oi winika względem oi tojana: tona N: δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, aymetia, kośne utawienie oi winika względem oi tojana: tona N: δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm W celu dokładnego zobazowania popocji co do wielkości utawianych zczelin w badanym ilniku, na powyŝzych yunkach celowo pzeadnie powiękzono zczelinę powietzną. 4. Wyniki badań Wykozytując metody pomiaowe opiane w ozdziale 3 dokonano pomiau napięcia wałowego pzy ozwatym pzewodzie pomiaowym umiezczonym wewnątz wału ilnika, oaz jednoczeny pomia napięcia wałowego i pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym. Pomiay wykonano podcza ozuchu ilnika, oaz w tanie utalonym. Wyniki pzedtawiono na yunkach Dodatkowo z pzebiegów tych ze tanu utalonego wykonano tanfomaty Fouiea, w celu okeślenia óŝnic w zaejetowanych pzebiegach. Wyniki pzedtawiono na yunkach Wzytkie te pomiay i obliczenia wykonano dla kaŝdej ekcentyczności winika, zachowując takie ame waunki pomiau (zatoowane metody pomiaowe, uŝyty pzęt pomiaowy, tempeatua ilnika i tempeatua łoŝyk). Ry. 1. Uytuowanie winika w otwoze tojana: zczelina ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia zczeliny: δ 1 =,9mm, δ 2 =1,9mm, c) aymetia zczeliny: δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm Ry. 12. Pzebieg napięcia wałowego pzy zczelinie powietznej ymetycznej (δ=1,4mm)

7 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 79 c) c) d) Ry. 13. Pzebieg napięcia wałowego pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, c) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, d) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm Ry. 15. Pzebieg pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, c) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm c) Ry. 14. Pzebieg pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, Ry. 16. Pzebieg napięcia wałowego pzy zwatym pzewodzie pomiaowym pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, c) aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm,

8 8 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 A h uwał A h uwał c) A h ip [A] A h ip [A] Ry. 17. Pzebieg napięcia wałowego pzy zwatym pzewodzie pomiaowym pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm A h u WAŁ d) A h u WAŁ A h u WAŁ A h u WAŁ A h u WAŁ Ry. 18. Tanfomata Fouiea napięcia wałowego ze tanu utalonego, pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, c) aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, d) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, e) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm c) e) A h uwał d) A h uwał e) A h uwał A h ip [A] A h ip [A] A h ip [A] Ry. 19. Tanfomata Fouiea napięcia wałowego i pądu w zwatym pzewodzie, pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, c) aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, d) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, e) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm Pzedtawione na yunku 19 tanfomaty Fouiea wykonane zotały dla napięcia wałowego pzy zwatym pzewodzie pomiaowym. Z tego względu pozczególne hamoniczne poiadają duŝo mniejze watości niŝ pzy ozwatym pzewodzie (y. 18). Na podtawie analizy pozczególnych hamonicznych moŝna jednoznacznie twiedzić, Ŝe aymetia zczeliny powietznej nie wpływa w znaczący poób na watość napięcia i pądu wałowego. Dodatkowo dla kaŝdej aymetii zczeliny powietznej wykonano jednoczeny pomia napięcia wałowego i pądu łoŝykowego. Dla kaŝdej aymetii wykonano kilka

9 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 81 takich pomiaów, a wyniki pzedtawiono na yunkach Ry. 2. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy ymetycznej zczelinie powietznej dla tzech kolejnych ozuchów Jak widać z zaejetowanych pzebiegów najwiękze watości pądu łoŝykowego wytępują w początkowej chwili ozuchu, kiedy wytępuje jezcze metaliczne zwacie pomiędzy elementami tocznymi łoŝyka i bieŝniami. Pąd łoŝykowy wytępuje w potaci kótkiego impulu i oiąga watość makymalną z zakeu od 5 A do 8 A. Czaami jednak zdaza ię, Ŝe pzekacza watość 1A (y. 21. Najwiękze watości pądu łoŝykowego wytępują w pzypadku aymetii zczeliny powietznej pzy kośnym utawieniu oi tojana i winika, pzedtawionym na yunku 11b. Wyniki pomiaów dla tego typu aymetii pzedtawiono na yunku 24. W tym pzypadku ekcentyczności mazyny najwiękze watości pądu łoŝykowego wytępują w momencie najwiękzych watości napięcia wałowego. Pzy tak duŝym kośnym utawieniu oi winiki w obu łoŝykach ilnika wytępuje metaliczne zwacie elementów tocznych z bieŝniami, co pzy duŝej watości napięcia wałowego powoduje pzepływ badzo duŝych pądów łoŝykowych. Powtóne utawienie ymetycznej zczeliny powietznej w badanym ilniku powodowało pzepływ pądu łoŝykowego o podobnej watości (y. 25). Świadczy to o uzkodzeniu bieŝni łoŝyk i elementów tocznych pod wpływem pądów łoŝykowych. Ry. 21. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy aymetii zczeliny powietznej: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm Ry. 23. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy aymetii zczeliny powietznej: kośne utawienie oi tojana i winika, tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm Ry. 22. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy aymetii zczeliny powietznej: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm Ry. 24. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy aymetii zczeliny powietznej: kośne utawienie oi tojana i winika, tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm

10 82 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 Ry. 25. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy ymetycznej zczelinie powietznej (zczelina ta zotała powtónie utawiona po badaniach pzedtawionych na yunku 24) 5. Wnioki Na podtawie pzepowadzonych badań i dokonanych analiz tanfomat Fouiea moŝna jednoznacznie twiedzić, Ŝe aymetia zczeliny powietznej nie wpływa w znaczący poób na watość napięcia i pądu wałowego. Zbyt duŝa aymetia zczeliny powietznej moŝe jednak powodować metaliczne zwacie w łoŝykach, co powoduje pzepływ pądów łoŝykowych o badzo duŝej watości. Pądy te powodują powtawanie wŝeów na bieŝniach łoŝyk, znacznie kacając cza ich uŝytkowania. Liteatua [1]. Dak B., Zientek P., Nietój R., Kwak J.: Uzkodzenia łoŝyk w ilnikach indukcyjnych uŝytych w oganach uabiających kombajnów góniczych. Zezyty Poblemowe-Mazyny Elektyczne, n 75/26, [2]. Dak B., Zientek P., Nietój R., Kwak J.: Napięcia i pądy wałowe w ilnikach indukcyjnych du- Ŝej mocy uŝytych w oganach uabiających kombajnów góniczych. Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 76/27, [3]. Dozdowki P., Petyna J., Weineb K.: Inteakcja efektów elektycznych, magnetycznych oaz mechanicznych w ilnikach indukcyjnych w apekcie diagnotyki. Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne, n 54, 1997, BOBRME Komel, t [4]. Kowalki Cz. T., Ewet P.: Zatoowanie analizy widmowej pądu tojana do monitoowania ekcentyczności ilników indukcyjnych. Pace Naukowe Intytutu Mazyn, Napędów i Pomiaów Elektycznych Politechniki Wocławkiej. N 6, eia Studia i Mateiały, n 27, 27. [5]. Kowalki Cz. T., Monitoowanie i diagnotyka uzkodzeń ilników indukcyjnych z wykozytaniem ieci neuonowych. Pace Naukowe Intytutu Mazyn, Napędów i Pomiaów Elektycznych Politechniki Wocławkiej, eia Monogafie n 18, zezyt 57, Wocław 25. [6]. Nandi S., Toliyat H. A., Li X.: Condition monitoing and fault diagnoi of electical moto a eview. IEEE Tanaction on Enegy Conveion, Vol. 2, No. 4, Decem-be 25, t [7]. Thomon W. T., Fenge M.: Cuent ignatue analyi of detect induction moto fault. Induty Application Magazine, IEEE, Volume 7, Iue 4, July-Aug 21, t [8]. Zientek P., Nietój R., Białoń T.: Napięcia wałowe i pądy łoŝykowe w ilnikach indukcyjnych duŝej mocy - badania laboatoyjne. Pace Naukowe Politechniki Śląkiej "Elektyka" Z.3 (23), Wydawnictwo Politechniki Śląkiej, Gliwice 27, Autozy D hab. inŝ. Boniław Dak, pof. Pol. Śl. Kateda Mazyn i Uządzeń Elektycznych Politechniki Śląkiej ul. Akademicka 1a, 44-1 Gliwice tel/fax: d inŝ. Andzej Boboń Kateda Mazyn i Uządzeń Elektycznych Politechniki Śląkiej ul. Akademicka 1a, 44-1 Gliwice tel: xxxx mg inŝ. Piot Zientek Kateda Mazyn i Uządzeń Elektycznych Politechniki Śląkiej ul. Akademicka 1a, 44-1 Gliwice tel: mg inŝ. Roman Nietój Kateda Mazyn i Uządzeń Elektycznych Politechniki Śląkiej ul. Akademicka 1a, 44-1 Gliwice tel: mg inŝ. Józef Kwak Zabzańkie Zakłady Mechaniczne S.A. ul. 3-go Maja 89, 41-8 Zabze tel: mg inŝ. Jan Maek Lipińki Zakład Mazyn Elektycznych EMIT S.A. ul. Nautowicza 72, śychlin tel.:

11 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 83

Sterowanie prędkością silnika krokowego z zastosowaniem mikrokontrolera ATmega8

Sterowanie prędkością silnika krokowego z zastosowaniem mikrokontrolera ATmega8 mg inż. ŁUKASZ BĄCZEK d hab. inż. ZYGFRYD GŁOWACZ pof. ndzw. w AGH Akademia Góniczo-Hutnicza Wydział Elektotechniki, Automatyki, Infomatyki i Elektoniki Kateda Mazyn Elektycznych Steowanie pędkością ilnika

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA ENERGII DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH Z GENERATORAMI PRACUJĄCYMI ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ

OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA ENERGII DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH Z GENERATORAMI PRACUJĄCYMI ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ Zezyty oblemowe Mazyny Elektyczne N 9/ Daiuz Bokowki, Tomaz Węgiel olitechnika Kakowka OTYMALZACJA RZETWARZANA ENERG DLA MAŁYC ELEKTROWN WODNYC Z GENERATORAM RACUJĄCYM ZE ZMENNĄ RĘDKOŚCĄ OBROTOWĄ ENERGY

Bardziej szczegółowo

MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA

MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Układy teowania pędkością kątową ilników aynchonicznych w zeokim zakeie egulacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO LABORATORIUM ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Opacował: d inŝ. Aleksande Patyk 1.Cel i zakes ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, właściwościami

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BEZSTYKOWEGO ZASILANIA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

SYSTEMY BEZSTYKOWEGO ZASILANIA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Atu OADEW afał ŚKEW SYSTEY BESTYKOWEGO ASANA KOPUTEÓW PENOŚNYH STESENE W efeacie pzedtawiono chemat ideowy układu beztykowego zailania komputeów pzenośnych. Pzedtawiono typowe kontukce tanfomatoów dla

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki synchroniczne

Mikrosilniki synchroniczne Mikoilniki ynchoniczne Specyfika eoii: R >0 z uwagi na ounkowo dużą waość ezyancji ojana nie wolno jej pomijać w analizie zjawik mikomazyny ynchonicznej. Zwykle wykozyywane ą óżne odzaje momeny ynchonicznego:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/2006 47

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/2006 47 ezyty Problemowe Mazyny Elektryczne Nr 75006 47 Maria J. ielińka Wojciech G. ielińki Politechnika Lubelka Lublin POŚLIGOWA HARAKTERYSTYKA ADMITANJI STOJANA SILNIKA INDUKYJNEGO UYSKANA PRY ASTOSOWANIU SYMULAJI

Bardziej szczegółowo

00507 Praca i energia D

00507 Praca i energia D 00507 Paca i enegia D Dane oobowe właściciela akuza 00507 Paca i enegia D Paca i moc mechaniczna. Enegia mechaniczna i jej kładniki. Zaada zachowania enegii mechanicznej. Zdezenia dokonale pęŝyte. ktualizacja

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO oitechnia Białostoca Wydział Eetyczny Kateda Eetotechnii Teoetycznej i Metoogii nstucja do zajęć aboatoyjnych Tytuł ćwiczenia LNA RZEYŁOWA RĄD TAŁEGO Nume ćwiczenia E Auto: mg inŝ. Łuasz Zaniewsi Białysto

Bardziej szczegółowo

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów Rodzajowy achunek kosztów (wycena zuŝycia mateiałów) Wycena zuŝycia mateiałów ZuŜycie mateiałów moŝe być miezone, wyceniane, dokumentowane i ewidencjonowane w óŝny sposób. Stosowane metody wywieają jednak

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY GEOMETRIA PŁASZCZYZNY. Oblicz pole tapezu ównoamiennego, któego podstawy mają długość cm i 0 cm, a pzekątne są do siebie postopadłe.. Dany jest kwadat ABCD. Punkty E i F są śodkami boków BC i CD. Wiedząc,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH METODĄ TENSOMETRYCZNĄ

WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH METODĄ TENSOMETRYCZNĄ Ćwiczenie 7 WYZNACZANIE ODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH ETODĄ TENSOETRYCZNĄ A. PRĘT O PRZEKROJU KOŁOWY 7. WPROWADZENIE W pręcie o przekroju kołowym, poddanym obciążeniu momentem

Bardziej szczegółowo

ROZRUCH SILNIKA GŁĘBOKOśŁOBKOWEGO W UKŁADZIE ŁAGODNEGO ROZRUCHU ASPEKT ENERGETYCZNY

ROZRUCH SILNIKA GŁĘBOKOśŁOBKOWEGO W UKŁADZIE ŁAGODNEGO ROZRUCHU ASPEKT ENERGETYCZNY Zezyy Polemowe Mazyny Elekyczne N 81/9 17 Jan Móz Poliechnika Rzezowka, Rzezów ROZRUCH ILNIKA GŁĘBOKOśŁOBKOEGO UKŁAZIE ŁAGONEGO ROZRUCHU APEKT ENERGETYCZNY TART-UP OF THE EEP-BAR MOTOR ITH THE UE OF THE

Bardziej szczegółowo

DROGI PRZEPŁYWU PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W ORGANACH URABIAJĄCYCH KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH BEARING CURRENT PATH IN CUTTING DRUMS OF HEADING MACHINES

DROGI PRZEPŁYWU PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W ORGANACH URABIAJĄCYCH KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH BEARING CURRENT PATH IN CUTTING DRUMS OF HEADING MACHINES ELEKTRYKA 2013 Zeszyt 4 (228) Rok LIX Piotr ZIENTEK Politechnika Śląska w Gliwicach DROGI PRZEPŁYWU PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W ORGANACH URABIAJĄCYCH KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH Streszczenie. W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI 9.1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 9 ZASTSWANIE ŻYRSKPÓW W NAWIGACJI Celem ćwiczenia jest pezentacja paktycznego wykozystania efektu żyoskopowego w lotniczych pzyządach nawigacyjnych. 9.2. Wpowadzenie Żyoskopy

Bardziej szczegółowo

Źródła pola magnetycznego

Źródła pola magnetycznego Pole magnetyczne Źódła pola magnetycznego Cząstki elementane takie jak np. elektony posiadają własne pole magnetyczne, któe jest podstawową cechą tych cząstek tak jak q czy m. Pouszający się ładunek elektyczny

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Metalurgia, Inżynieria Materiałowa II rok Silnik indukcyjny (aynchroniczny) Materiały do wykładów Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemyłowych AGH Kraków 2004 1. Wtęp

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE I, II, III pędkość komiczna www.iwiedza.net Obecnie, żyjąc w XXI wieku, wydaje ię nomalne, że człowiek potafi polecieć w komo, opuścić Ziemię oaz wylądować na Kiężycu. Poza

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BIULETYN WAT VOL LV, NR 3, 2006 Makymalny błąd ozacowania prędkości pojazdów uczetniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BOLESŁAW PANKIEWICZ, STANISŁAW WAŚKO* Wojkowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USZKODZEŃ KLATKI WIRNIKA NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

WPŁYW USZKODZEŃ KLATKI WIRNIKA NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 86/2010 157 Piotr Zientek, Roman Niestrój Politechnika Śląska, Gliwice WPŁYW USZKODZEŃ KLATKI WIRNIKA NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstay Konstukcji Maszyn Wykład 8 Pzekładnie zębate część D inŝ. Jacek zanigoski Klasyfikacja pzekładni zębatych. Ze zględu na miejsce zazębienia O zazębieniu zenętznym O zazębieniu enętznym Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE. Stanisław Zając*, Dariusz Kusz"

OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE. Stanisław Zając*, Dariusz Kusz ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 97, z. 3, 010 OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Staniław Zając*, Dariuz Kuz" 'Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obzarów Wiejkich Pańtwowej Wyżzej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POITEHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki ABORATORIUM PODSTAW EEKTROTEHNIKI, EEKTRONIKI I MIERNITWA ĆWIZENIE 7 Pojemność złącza p-n POJĘIA I MODEE potzebne do zozumienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr 2. Ściągacz dwuramienny do kół zębatych i łożysk tocznych.

PROJEKT nr 2. Ściągacz dwuramienny do kół zębatych i łożysk tocznych. PROJEKT n Ściąacz dwuamienny do kół zębatych i łożysk tocznych. Spoządził: Andzej Wölk PROJEKT n Zapojektować ściąacz dwuamienny do kół zębatych i łożysk tocznych. Maksymalna siła wzdłużna potzebna pzy

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne Rozdział 5 Pole magnetyczne 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i pzewodniki z pądem 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne W obecnym ozdziale ozpatzymy niektóe zagadnienia magnetostatyki. Magnetostatyką

Bardziej szczegółowo

Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych

Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych dr inż. Piotr Zientek GENEZA BADAŃ a) b) Uszkodzenia bieżni łożysk:

Bardziej szczegółowo

METODY STATYCZNE Metody pomiaru twardości.

METODY STATYCZNE Metody pomiaru twardości. METODY STATYCZNE Metody pomiau twadości. Opacował: XXXXXXXX studia inŝynieskie zaoczne wydział mechaniczny semest V Gdańsk 00. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaów twadości,

Bardziej szczegółowo

Dl. WAŻNIEJSZE NORMY DRGANIOWEJ DIAGNOSTYKI MASZYN. s pamiętając, że norma VCI nie wymaga filtracji na częstości obrotowej [11].

Dl. WAŻNIEJSZE NORMY DRGANIOWEJ DIAGNOSTYKI MASZYN. s pamiętając, że norma VCI nie wymaga filtracji na częstości obrotowej [11]. Dl. WAŻNIEJSZE NORMY DRGANIOWEJ DIAGNOSTYKI MASZYN W punkcie 3.5.2 podaliśmy na ryunku 3.24 normę diagnotyczną Międzynarodowej Organizacji Standardów - ISO formułowane w kategoriach kutecznej wartości

Bardziej szczegółowo

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego 5. Regulacja czętotlwoścowa pędkośc obotowej lnka ndukcyjnego klatkowego 5.1 Zaada egulacj czętotlwoścowej - waunk optymalzacj tatycznej; 5.2 Regulacja kalana pędkośc obotowej ( U/f); 5.3 Regulacja wektoowa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej PITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petochemii Instytut Inżynieii Mechanicznej w Płocku Zakład Apaatuy Pzemysłowej ABRATRIUM TERMDYNAMIKI Instukcja stanowiskowa Temat: Analiza spalin

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE DIOD P-N

ĆWICZENIE 1 CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE DIOD P-N LBORTORM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYCH ĆWCZENE 1 CHRKTERYSTYK STTYCZNE DOD P-N K T E D R S Y S T E M Ó W M K R O E L E K T R O N C Z N Y C H 1 CEL ĆWCZEN Celem ćwiczenia jet zapoznanie ię z: przebiegami

Bardziej szczegółowo

Analiza częstościowa sprzęgła o regulowanej podatności skrętnej

Analiza częstościowa sprzęgła o regulowanej podatności skrętnej Dr inż. Paweł Kołodziej Dr inż. Marek Boryga Katedra Inżynierii Mechanicznej i Autoatyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwerytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 5A, -8 Lublin, Polka e-ail:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE POLTECHNKA GDAŃSKA WYDZAŁ ELEKTROTECHNK ATOMATYK KATEDRA ENERGOELEKTRONK MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWCZENE (M) MASZYNY NDKCYJNE/ASYNCHRONCZNE TRÓJFAZOWE BADANE CHARAKTERYSTYK:

Bardziej szczegółowo

Praca i energia. x jest. x i W Y K Ł A D 5. 6-1 Praca i energia kinetyczna. Ruch jednowymiarowy pod działaniem stałych sił.

Praca i energia. x jest. x i W Y K Ł A D 5. 6-1 Praca i energia kinetyczna. Ruch jednowymiarowy pod działaniem stałych sił. ykład z fzyk. Pot Pomykewcz 40 Y K Ł A D 5 Pa enega. Pa enega odgywają waŝną olę zaówno w fzyce jak w codzennym Ŝycu. fzyce ła wykonuje konketną pacę, jeŝel dzała ona na pzedmot ma kładową wzdłuŝ pzemezczena

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

Predykcyjny algorytm sterowania przekształtnikiem zasilającym silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Predykcyjny algorytm sterowania przekształtnikiem zasilającym silnik synchroniczny z magnesami trwałymi Rafał GRODZKI Politechnika Białotocka, Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych Predykcyjny algorytm terowania przekztałtnikiem zailającym ilnik ynchroniczny z magneami trwałymi Strezczenie. W

Bardziej szczegółowo

Kształty żłobków stojana

Kształty żłobków stojana Kztałty żłobów tojana Kztałty żłobów winia: a), b), c) lati olewane Al. ) - i) lati lutowane z pętów Cu Wymiay żłoba oplowego Kąt zbieżności ściane żłoba: Śenica mniejza: = π + h )in in ( b Śenica więza:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/2007 55

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/2007 55 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/7 55 Bronisław Drak, Piotr Zientek, Roman Niestrój, Politechnika Śląska, Gliwice Józef Kwak, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Zabrze NAPIĘCIA I PRĄDY WAŁOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : 22 maja, 2012 r. Poziom cen : I kwartał 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : 22 maja, 2012 r. Poziom cen : I kwartał 2012 r. ZBiLK REJON 4,5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA 24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Łucznicza 1.16 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i

Bardziej szczegółowo

REZONATORY DIELEKTRYCZNE

REZONATORY DIELEKTRYCZNE REZONATORY DIELEKTRYCZNE Rezonato dielektyczny twozy małostatny, niemetalizowany dielektyk o dużej pzenikalności elektycznej ( > 0) i dobej stabilności tempeatuowej, zwykle w kształcie cylindycznych dysków

Bardziej szczegółowo

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 1 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 9.1. ZLEŻOŚCI PODSTWOWE Przyjmiemy, że materiał pręta jet jednorodny i izotropowy. Jeśli ponadto założymy, że pręt jet pryzmatyczny, to łuzne ą wzory

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM

ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 213 Tomaz PAJCHROWSKI* ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM W artykule

Bardziej szczegółowo

WZORY Z FIZYKI POZNANE W GIMNAZJUM

WZORY Z FIZYKI POZNANE W GIMNAZJUM WZORY Z IZYKI POZNANE W GIMNAZJM. CięŜa ciała. g g g g atość cięŝau ciała N, aa ciała kg, g tały ółczyik zay zyiezeie zieki, N g 0 0 kg g. Gętość ubtacji. getoc aa objetoc ρ V Jedotką gętości kładzie SI

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Mosina 2001 Od autora Niniejszy skrypt został opracowany na podstawie rozkładu

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych na terenach objętych szkodami górniczymi

Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych na terenach objętych szkodami górniczymi dr hab. inż. PIOTR GAWOR, prof. Pol. Śl. dr inż. SERGIUSZ BORON Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląkiej Prognozowanie naprężeń w przewodach linii

Bardziej szczegółowo

STRENGTHENING OF THE STEEL AFTER HEAT TREATING WITH THE MATRIX OF DIFFERENT STRUCTURE

STRENGTHENING OF THE STEEL AFTER HEAT TREATING WITH THE MATRIX OF DIFFERENT STRUCTURE Leopold BERKOWSKI, Jacek BOROWSKI, Zbigniew RYBAK Politechnika Poznańka, Intytut Mazyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych ul. Piotrowo 3, 6-965 Poznań (Poland) e-mail: office_wmmv@put.poznan.pl STRENGTHENING

Bardziej szczegółowo

Grawitacja i elementy astronomii.

Grawitacja i elementy astronomii. Gawitacja i eleenty atonoii. Spi teści. 1. Wtęp. Ruch, jego powzechność i względność. 2. Pędkość jako wielkość fizyczna. 3. Wektoowy chaakte pędkości. 4. Ruch jednotajny, potoliniowy. 5. Ruch zienny 6.

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody badań i przetwórstwa materiałów polimerowych

Współczesne metody badań i przetwórstwa materiałów polimerowych Wpółczene metody badań i przetwórtwa materiałów polimerowych Określanie parametrów wytłaczania ze tatytycznym opracowaniem wyników Nr ćwiczenia: 1 Zapoznać ię z kontrolą podtawowych parametrów fizycznych

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na bazie elektrowni jądrowej w Polsce

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na bazie elektrowni jądrowej w Polsce onfeencja nauowo-techniczna 13 15 lutego 2013. NAUA I TECHNIA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELETROWNI JĄDROWEJ MĄDRALIN 2013 Wazawa, Intytut Technii Cieplnej Politechnii Wazawiej D hab. inż. azimiez Duziniewicz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podtawy Kontrukcji azyn Wykład 4 Połączenia śrubowe Dr inŝ. Jacek Czarnigowki Połączenia w kontrukcji mazyn Połączenia Pośrednie Połączenie z elementem dodatkowym pomiędzy elementami łączonymi Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNE W CIELE STAŁYM Anaizowane są skutki pzepływu pądu pzemiennego o natężeniu I pzez pzewodnik okągły o pomieniu. Pzyęto wstępne założenia upaszcząace: - kształt pądu est sinusoidany,

Bardziej szczegółowo

Programy CAD w praktyce inŝynierskiej

Programy CAD w praktyce inŝynierskiej Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Programy CAD w praktyce inŝynierkiej Wykład IV Filtry aktywne dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmc dmc.p..p.lodz.pl pok. 54, tel.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Goleman. Szybkoobrotowe hybrydowe silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci 50 Hz

Ryszard Goleman. Szybkoobrotowe hybrydowe silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci 50 Hz Ryza Goleman Szybkoobotowe hybyowe lnk nukcyjne zalane bezpośeno z ec 5 Hz ubln 13 Szybkoobotowe hybyowe lnk nukcyjne zalane bezpośeno z ec 5 Hz Monogafe Poltechnka ubelka Poltechnka ubelka Wyzał Elektotechnk

Bardziej szczegółowo

Kinematyka odwrotna:

Kinematyka odwrotna: Kinematka owotna: ozwiązanie zaania kinematki owotnej owaza ię o wznazenia maiez zekztałenia H otai H E Wznazenie tej maiez olega na znalezieni jenego bąź wztkih ozwiązań ównania: T T n n q... q gzie q...

Bardziej szczegółowo

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r

PRACA MOC ENERGIA. Z uwagi na to, że praca jest iloczynem skalarnym jej wartość zależy również od kąta pomiędzy siłą F a przemieszczeniem r PRACA MOC ENERGIA Paca Pojęcie pacy używane jest zaówno w fizyce (w sposób ścisły) jak i w życiu codziennym (w sposób potoczny), jednak obie te definicje nie pokywają się Paca w sensie potocznym to każda

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli

Badania nad kształtowaniem się wartości współczynnika podatności podłoża dla celów obliczeń statycznych obudowy tuneli AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA I GEOTECHNIKI Rozpawa doktoska Badania nad kształtowaniem się watości współczynnika

Bardziej szczegółowo

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna negia kinetyczna i paca. negia potencjalna Wykład 4 Wocław Univesity of Technology 1 NRGIA KINTYCZNA I PRACA 5.XI.011 Paca Kto wykonał większą pacę? Hossein Rezazadeh Olimpiada w Atenach 004 WR Podzut

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data MECHANIK NR 8-9/2015 25 Zobotyzowany system docieania powiezcni płaskic z zastosowaniem plików CL Data Robotic system fo flat sufaces lapping using CLData ADAM BARYLSKI NORBERT PIOTROWSKI * DOI: 10.17814/mecanik.2015.8-9.335

Bardziej szczegółowo

Racjonalna gospodarka mocą i energią elektryczną (J. Paska)

Racjonalna gospodarka mocą i energią elektryczną (J. Paska) Racjonalna gopodaa mocą i enegią eletyczną (J. aa. Bilan mocy czynnej w EE Talica. Bilan mocy czynnej KE w dniu maymalnego zapotzeowania w 00. [MW] ładnii ilanu Moc oiągalna eletowni ajowych Z tego: Jedn.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ

Wykład 2. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P N, Napięcie znamionowe uzwojenia stojana U 1N, oraz układ Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 2 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Silnik indukcyjny 3-fazowy tabliczka znam. Tabliczka znamionowa zawiera: Moc znamionową P, apięcie znamionowe

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA STOPNIA DEGRADACJI ZMĘCZENIOWEJ STALI METODĄ SPEKTROSKOPII IMPEDANCJI I REZONANSU

DIAGNOSTYKA STOPNIA DEGRADACJI ZMĘCZENIOWEJ STALI METODĄ SPEKTROSKOPII IMPEDANCJI I REZONANSU Maszyny Elektyczne - Zeszyty Poblemowe N 2/215 (16) 153 Zbigniew Hilay Żuek, Politechnika Śląska, Katowice Daiusz Baon, EthosEnegy Poland S.A., Lubliniec DIAGNOSTYKA STOPNIA DEGRADACJI ZMĘCZENIOWEJ STALI

Bardziej szczegółowo

PodwyŜszenie właściwości eksploatacyjnych systemów tribologicznych

PodwyŜszenie właściwości eksploatacyjnych systemów tribologicznych KOSMYNINA Miosława BUKALSKA Eugenia 1 MICHALAK Paweł RYBA Tomasz PodwyŜszenie właściwości eksploatacyjnych systemów tibologicznych WSTĘP W uządzeniach mechanicznych funkcje eksploatacyjne spełniają zespoły

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ ROZDZIELANIA MIESZANINY ZIARNIAKÓW ZBÓŻ I ORZESZKÓW GRYKI W TRYJERZE Z WGŁĘBIENIAMI KIESZONKOWYMI

SKUTECZNOŚĆ ROZDZIELANIA MIESZANINY ZIARNIAKÓW ZBÓŻ I ORZESZKÓW GRYKI W TRYJERZE Z WGŁĘBIENIAMI KIESZONKOWYMI Inżynieria Rolnicza 6(115)/009 SKUTECZNOŚĆ ROZDZIELANIA MIESZANINY ZIARNIAKÓW ZBÓŻ I ORZESZKÓW GRYKI W TRYJERZE Z WGŁĘBIENIAMI KIESZONKOWYMI Zdziław Kaliniewicz Katedra Mazyn Roboczych i Proceów Separacji,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY MIEJSCE NA KOD UCZESTNIKA KONKURSU WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2010/2011 Cza trwania: 90 inut Tet kłada ię z dwóch części. W części pierwzej az do rozwiązania 15 zadań zakniętych,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODELU POLOWEGO LINIOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO

OPRACOWANIE MODELU POLOWEGO LINIOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 87/2010 45 Grzegorz Kamiński, Tomasz Wygonowski Politechnika Warszawska OPRACOWANIE MODELU POLOWEGO LINIOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO VECTOR FIELD MODEL OF LINEAR

Bardziej szczegółowo

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną)

Energia potencjalna jest energią zgromadzoną w układzie. Energia potencjalna może być zmieniona w inną formę energii (na przykład energię kinetyczną) 1 Enega potencjalna jest enegą zgomadzoną w układze. Enega potencjalna może być zmenona w nną omę eneg (na pzykład enegę knetyczną) może być wykozystana do wykonana pacy. Sumę eneg potencjalnej knetycznej

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ OPERACYJNY. Podstawowe właściwości wzmacniaczy operacyjnych. Rodzaj wzmacniacza Rezystancja wejściowa Rezystancja wyjściowa

WZMACNIACZ OPERACYJNY. Podstawowe właściwości wzmacniaczy operacyjnych. Rodzaj wzmacniacza Rezystancja wejściowa Rezystancja wyjściowa WZMACNIACZ OPEACYJNY kłady aktywne ze wzmacniaczami operacyjnymi... Podstawowe właściwości wzmacniaczy operacyjnych odzaj wzmacniacza ezystancja wejściowa ezystancja wyjściowa Bipolarny FET MOS-FET Idealny

Bardziej szczegółowo

Maszyny Bezszczotkowe z Magnesami Trwałymi. Systemy Elektromaszynowe dr inż. Michał MICHNA

Maszyny Bezszczotkowe z Magnesami Trwałymi. Systemy Elektromaszynowe dr inż. Michał MICHNA Maszyny Bezszczotkowe z Magnesami Twałymi Systemy Elektomaszynowe d inż. Michał MICHNA Plan pezentacji Rozwój maszyn elektycznych z MT Zastosowanie maszyn bezszczotkowych z MT Mateiały magnetycznie twałe

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne prąd elektryczny

Pole magnetyczne prąd elektryczny Pole magnetyczne pąd elektyczny Czy pole magnetyczne może wytwazać pąd elektyczny? Piewsze ekspeymenty dawały zawsze wynik negatywny. Powód: statyczny układ magnesów. Michał Faaday piewszy zauważył, że

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/2007

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/2007 Zezyty roleowe Mazyny Eletryczne r 76/7 Wojciech Grzegorz Zielińi olitechnia Lela Llin RACJOALA RACA SILIKÓW ASYCHROICZYCH KLATKOWYCH RZY ZMIAIE SKOJARZEIA UZWOJEŃ Z TRÓJKĄTA W GWIAZDĘ EFFICIET OERATIO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 3: Oddziaływania

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 3: Oddziaływania KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne kontrukcje talowe Część 3: Oddziaływania Wielokondygnacyjne kontrukcje talowe Część 3: Oddziaływania 3 - ii PRZEDMOWA Niniejza publikacja tanowi trzecią

Bardziej szczegółowo

POMIAR ZUśYCIA CZOPÓW WAŁU KORBOWEGO

POMIAR ZUśYCIA CZOPÓW WAŁU KORBOWEGO LABORATORIUM POJAZDÓW MECHANICZNYCH POMIAR ZUśYCIA CZOPÓW WAŁU KORBOWEGO Opracował XXXXXXXXXX sem. VIII zaoczny Gdańsk 2003 2 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Opis wału korbowego uŝytego do ćwiczeń...4 3. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym Tytuł projektu : Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Umowa Nr NR01 0059 10 /2011 Czas realizacji : 2011-2013 Idea napędu z silnikami BLDC z przełączalną liczbą

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRĄDNICE I SILNIKI Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prądnice i silniki (tzw. maszyny wirujące) W każdej maszynie można wyróżnić: - magneśnicę

Bardziej szczegółowo

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Tzech Kzyży 3/5, 00-507 Waszawa Nazwa i ades jednostki spawozdawczej G-0. Spawozdanie o mechanicznej pzeóbce węgla Agencja Rozwoju Pzemysłu SA Oddział w Katowicach ul. Mikołowska

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU OD TEMPERATURY

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU OD TEMPERATURY Ć w i c z e n i e 30 BADANIE ZALEŻNOŚCI PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU OD EMPERAURY 30.1 Wtęp teoretyczny 30.1.1. Prędkość dźwięku. Do bardzo rozpowzechnionych proceów makrokopowych należą ruchy określone wpólną nazwą

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI W DWUSIL- NIKOWYM NAPĘDZIE WAŁU TAŚMOCIĄGU PO- WIERZCHNIOWEGO BERNARD SZYMAŃSKI, JERZY SZYMAŃSKI Politechnika Warszawska, Politechnika Radomska szymansb@isep.pw.edu.pl, j.szymanski@pr.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych Michał Benad Pietzak * Ocena siły oddziaływania pocesów objaśniających dla modeli pzestzennych Wstęp Ekonomiczne analizy pzestzenne są ważnym kieunkiem ozwoju ekonometii pzestzennej Wynika to z faktu,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA: BADANIE BATERII SŁONECZNYCH W ZALEśNOŚCI OD NATĘśENIA

Bardziej szczegółowo

PRĄDNICA - SILNIK Model rozbierany

PRĄDNICA - SILNIK Model rozbierany PRĄDNICA - SILNIK Model rozbierany (V 5 103) Rys. 1 Model słuŝy do pokazania budowy prądnicy i silnika na prąd stały oraz wyjaśnienia zasad ich działania. Odpowiednio do swego przeznaczenia ma on taką

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE DZIAŁANIE PÓL: ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W ELEKTROTECHNOLOGIACH (NA PRZYKŁADZIE SEPARACJI) *)

DYNAMICZNE DZIAŁANIE PÓL: ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W ELEKTROTECHNOLOGIACH (NA PRZYKŁADZIE SEPARACJI) *) Antoni CIEŚLA DYNAMICZNE DZIAŁANIE PÓL: ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W ELEKTROTECHNOLOGIACH (NA PRZYKŁADZIE SEPARACJI) *) STRESZCZENIE Statyczne pola elektyczne i magnetyczne są wykozystywane m. in. w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zastosowania metody CBR oraz algorytmów genetycznych w systemie obsługującym windykację ubezpieczeniową

Koncepcja zastosowania metody CBR oraz algorytmów genetycznych w systemie obsługującym windykację ubezpieczeniową Rozdział monografii: 'Bazy Danych: truktury, Algorytmy, Metody', Kozielki., Małyiak B., Kaprowki P., Mrozek D. (red.), WKŁ 2006 Rozdział 40 Koncepca zatoowania metody CBR oraz algorytmów genetycznych w

Bardziej szczegółowo

HPS TM Łożyska baryłkowe

HPS TM Łożyska baryłkowe HPS TM Łożyska bayłkowe Jako jeden z wiodących światowych poducentów łożysk tocznych, komponentów technologii liniowej i układów kieowniczych, jesteśmy obecni pawie na każdym kontynencie w zakładach podukcyjnych,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM (ERTMS)

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM KOLEJOWYM (ERTMS) Problemy Kolejnictwa Zezyt 148 137 Dr inż. Andrzej Białoń Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Politechnika Śląka Mgr inż. Paweł Gradowki Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa Mgr inż. Andrzej Toruń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie dławieniowe-równoległe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie dławieniowe-równoległe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego Intrukcja o ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie ławieniowe-równoległe rękością ruchu obiornika hyraulicznego Wtę teoretyczny Niniejza intrukcja oświęcona jet terowaniu ławieniowemu równoległemu jenemu ze

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W STAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA

WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W STAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 896-77X 44, s. 49-56, Gliwice 0 WYZNACZANIE SIŁ MIĘŚNIOWYCH I REAKCJI W SAWACH KOŃCZYNY DOLNEJ PODCZAS NASKOKU I ODBICIA KRZYSZO DRAPAŁA, KRZYSZO DZIEWIECKI, ZENON MAZUR,

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi.

Wykład 1. Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 1 iotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Wprowadzenie Serwonapęd - układ, którego zadaniem jest pozycjonowanie osi. roces pozycjonowania osi - sposób

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE WARTOŚCI MOMENTU STATYCZNEGO DLA STANU NIERUCHOMEGO WAŁU SILNIKA INDUKCYJNEGO W PRZEKSZTAŁTNIKOWYM UKŁADZIE NAPĘDOWYM DŹWIGU

OKREŚLANIE WARTOŚCI MOMENTU STATYCZNEGO DLA STANU NIERUCHOMEGO WAŁU SILNIKA INDUKCYJNEGO W PRZEKSZTAŁTNIKOWYM UKŁADZIE NAPĘDOWYM DŹWIGU Zeszyty Poblemowe Maszyny Elektyczne N 75/6 15 Jan Anuszczyk, Maiusz Jabłoński Politechnika Łódzka, Łódź OKREŚLANE WARTOŚC MOMENTU STATYCZNEGO DLA STANU NERUCHOMEGO WAŁU SLNKA NDUKCYJNEGO W PRZEKSZTAŁTNKOWYM

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW LABORATORIU TECHNOLOGII NAPRAW ONTAś SILNIKA SPALINOWEGO, DIAGNOZOWANIE SILNIKA PO NAPRAWIE 2 1. Cel ćwiczenia: Dokonać montaŝu silnika spalinowego i zweryfikować jakość naprawy podczas diagnozowania silnika

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI OBWODÓW MAGNETYCZNYCH I UZWOJEŃ MASZYN ELEKTRYCZNYCH TARCZOWYCH

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI OBWODÓW MAGNETYCZNYCH I UZWOJEŃ MASZYN ELEKTRYCZNYCH TARCZOWYCH Zeszyty Poblemowe Maszyny Elektyczne N /4 () 89 Taeusz Glinka, Tomasz Wolnik Instytut Napęów i Maszyn Elektycznych KOMEL, Katowice PRZEGLĄD KONSTRUKCJI OWODÓW MAGNETYCZNYCH I UZWOJEŃ MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PL 219046 B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL 27.02.2012 BUP 05/12

PL 219046 B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL 27.02.2012 BUP 05/12 PL 219046 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219046 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392136 (51) Int.Cl. H02K 3/12 (2006.01) H02K 1/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE

ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE Grażyna Trzpiot Anna Ojrzyńka Uniwerytet Ekonomiczny w Katowicach ANALIZA RYZYKA STARZENIA DEMOGRAFICZNEGO WYBRANYCH MIAST W POLSCE Wtęp Starzenie ię populacji to pochodna przede wzytkim dwóch czynników:

Bardziej szczegółowo