WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY"

Transkrypt

1 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 73 Boniław Dak, Piot Zientek, Roman Nietój, Andzej Boboń Politechnika Śląka, Gliwice Józef Kwak, Zabzańkie Zakłady Mechaniczne, Zabze Jan Maek Lipińki, Zakład Mazyn Elektycznych EMIT S.A., śychlin WPŁYW ASYMETRII SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUśEJ MOCY INFLUENCE OF THE AIR GAP ASYMMETRY ON THE VALUES OF SHAFT VOLTAGES AND CURRENTS IN HIGH POWER INDUCTION MOTORS Abtact: The pape peent the influence of the ai gap aymmety on the value of haft voltage and cuent. The invetigation wee pefomed with ue of high powe induction moto dskgw 315 L-4 of 3 kw ated powe and 1 V ated voltage. In the ection 1 ae peented ot of theat caued by beaing cuent. Sot of eccenticity of electical machine ae peented in ection 2. In the ection 3 the laboatoy meauement ytem i decibed and applied meauement method ae peented a well. The eult of laboatoy invetigation ae peented in ection 4. Concluion dawn fom invetigation ae placed in ection Wtęp W ilnikach indukcyjnych tójfazowych o mocach 3 kw i napięciach znamionowych 1 V lub 33 V pzeznaczonych do napędu oganów uabiających góniczych kombajnów ścianowych twiedzono wyoki poziom napięć wałowych w tanach dynamicznych, wywołanych bezpośednim załączeniem zailania z ieci [1, 2]. Pzedmiotowe ilniki ą pzytoowane do takiego ozuchu i w związku z tym w kombajnach nie touje ię uządzeń ozuchowych. Wyoki poziom napięć wałowych moŝe wywoływać pądy łoŝykowe, co znacznie pzypieza uzkodzenie łoŝyk. Podukowane obecnie w kaju ilniki o mocach 3 kw i więkzych do napędu oganów uabiających ą wypoaŝone w wypzęgniki obotów, a ich moment obotowy pzenozony jet do pzekładni w amieniu popzez wałek bezpieczeńtwa umiezczony wewnątz pzelotowego wału dąŝonego ilnika. NaleŜy podkeślić, iŝ w pzypadku ilników z wypzęgnikami obotów, po ich zabudowaniu w amieniu kombajnu, itnieją dwa obwody, w któych mogą indukować ię napięcia wałowe (y. 1). Piewzą z tych dóg twozą: dąŝony wał ilnika, obydwa łoŝyka wału oaz tacze łoŝykowe i kopu ilnika. Pąd łoŝykowy (i b1 ) płynący tą dogą twaza zagoŝenie dla łoŝyk winika ilnika. Dugą dogę pzepływu pądu łoŝykowego tanowią: wałek bezpieczeńtwa, łoŝyko wypzęgnika, tacza łoŝykowa tony pzeciwnapędowej, część kopuu amienia, w któym poadowiony jet ilnik oaz obudowa i łoŝyko pzekładni amienia od tony ilnika (pąd i b3 ). W pzypadku gdy wytąpią odpowiednie wa-unki, gdy wałek wypzęgnika obotów jet zazębiony z wałem ilnika, część pądu łoŝykowego i b2 moŝe płynąć takŝe popzez łoŝyko ilnika tony pzeciwnapędowej (pąd i b4 ). Dodatkowo w wyjątkowej ytuacji pąd ten moŝe popłynąć takŝe popzez zębatki pzekładni (pąd i b6 ), a nie pzez łoŝyko pzekładni amienia (pąd i b5 ). Pąd łoŝykowy płynący tą dogą twaza głównie zagoŝenie dla łoŝyka wypzęgnika (pąd i b3 ), łoŝyka ilnika tony pzeciwnapędowej (pąd i b4 ) oaz łoŝyka pzekładni amienia (pąd i b5 ). W związku z powyŝzym moŝna twiedzić, Ŝe nadmiene napięcia wałowe ilników mogą oddziaływać negatywnie zaówno na łoŝyka włane ilnika, jak i na łoŝyka pzekładni pzenozącej napęd z ilnika do oganu uabiającego. Celowe jet więc podjęcie badań mających na celu zmniejzenie napięć wałowych do poziomu watości bezpiecznych, któe nie wywołają pzepływu niebezpiecznych pądów łoŝykowych. W konekwencji natąpi wydłuŝenie okeu bezawayjnej pacy ilnika bez konieczności intalowania w nim dogich łoŝyk izolowanych.

2 74 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 Ry. 1. Doga pzepływu pądu łoŝykowego w ilniku indukcyjnym oaz w amieniu kombajnu 2. Rodzaje ekcentyczności Mimośodowość, czyli ekcentyczność mazyn jet wynikiem nieównej zczeliny powietznej, któa itnieje między tojanem a winikiem [4, 6]. Spowodowane jet to tym, Ŝe toleancje zczeliny powietznej pomiędzy tojanem a winikiem ą badzo małe. Niewielkie ich pzekoczenie moŝe powodować tacie winika o tojan, co w konekwencji moŝe powadzić do uzkodzenia mazyny. Nieównomieność zczeliny powietznej moŝe być uzkodzeniem piewotnym lub wtónym. O uzkodzeniu piewotnym mówi ię wówcza, gdy ilnik poiada nieymetię od początku ekploatacji. Jet ona wywołana najczęściej niekołowym otwoem tojana lub tym, Ŝe pzekój popzeczny winika jet niekołowy. Natomiat, z uzkodzeniem wtónym mamy do czynienia wtedy, gdy wytąpi nieymetia zczeliny powietznej na kutek długotwałej ekploatacji w waunkach np. niewyoiowania napędu lub zuŝycia łoŝyk. RozóŜnia ię tzy odzaje ekcentyczności [3]: tatyczna, dynamiczna i miezana. W pzypadku ekcentyczności tatycznej, połoŝenie minimalnej zczeliny powietznej jet tałe w pzetzeni. Niewpółoiowość tatyczna moŝe zotać wywołana pzez owalność dzenia tojana lub pzez niepopawne pozycjonowanie (utawienie) winika lub tojana na etapie pzekazania do ekploatacji. JeŜeli układ winik-wał jet dotatecznie ztywny, wówcza poziom ekcentyczności tatycznej nie ulega zmianie. W pzypa-

3 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 75 dku ekcentyczności dynamicznej śodek winika nie jet śodkiem wiowania (obotu) i połoŝenie minimalnej zczeliny powietznej pzemiezcza ię po obwodzie tojana. Mimośodowość ta moŝe być powodowana takimi czynnikami jak: zgięty wał winika, nieównomieny naciąg magnetyczny, zuŝyte łoŝyka, niewpółoiowość lub mechaniczny ezonan pzy kytycznej pędkości. Wytępowanie ekcentyczności dynamicznej powoduje pzedwczene zuŝycie łoŝyk, gzanie ię łoŝyk i niekontolowany ubytek maowania, co w konekwencji pzy duŝym jej poziomie powoduje tacie winika o tojan dopowadzając do znizczenia mazyny [3]. Według danych liteatuowych [6] w nowych ilnikach dopuzczalna jet nieównomieność zczeliny powietznej do 1%. JednakŜe poducenci ilników zwykle taają ię zapewnić jezcze niŝzy poziom ekcentyczności, aby zedukować dgania i hała oaz zmniejzyć nieymetyczną iłę pomieniową. A śodek tojana i oś obotu winika, A1 - śodek tojana, A2 oś obotu winika Ry. 2. Uytuowanie winika w otwoze tojana: wpółoiowe, mimośodowe W ilnikach indukcyjnych najczęściej wytępuje jednocześnie ekcentyczność tatyczna i dynamiczna, czyli tzw. ekcentyczność miezana. W tym pzypadku oś wiowania znajduje ię gdzieś pomiędzy punktami A1 i A2, jak pokazano na yunku 2. Aymetia zczeliny powietznej powoduje zmianę pzęŝeń magnetycznych pomiędzy pozczególnymi uzwojeniami ilnika. Ma to znaczny wpływ na potać widma pądu tojana. ZaleŜność ta jet wykozytywana do wykywania ekcentyczności mazyn elektycznych metodą analizy pektalnej pądu tojana (ang. Moto Cuent Signatue Analyi MCSA) [3, 5, 6, 7]. Dla iników indukcyjnych, chaakteytyczne czętotliwości dla kaŝdego odzaju ekcentyczności moŝna opiać ównaniem: f 1 ( kn ± nd ) ± n e = f w pb (1) gdzie: f czętotliwość ieciowa, k = 1, 2, 3,... kolejna liczba natualna, N liczba Ŝłobków winika, n d = 1, 2, 3,... ząd ekcentyczności dynamicznej (n d =, gdy ekcentyczność dynamiczna nie wytępuje), poślizg, p b liczba pa biegunów, n w = ±1, ±3, ±5, ±7,... ząd hamonicznych czaowych tojana. W zbioze czętotliwości wyznaczonych z zaleŝności (1) wytępują dwie czętotliwości powiązane z liczbą pa biegunów p b i liczbą Ŝłobków winika N chaakteytyczne dla tanu ymetii [3] (w pzypadku baku pzewodu zeowego w zailaniu ilnika, wytępuje tylko jedna taka czętotliwość). Hamoniczne o tych czętotliwościach nozą nazwę tzw. głównych hamonicznych Ŝłobkowych (ang. Pincipal Slot Hamonic PSH). Główną hamoniczną Ŝłobkową dla ilników indukcyjnych moŝna obliczyć z zaleŝności: f = N f ± f (2) PSH Poównując wzoy (1) i (2) moŝna zauwaŝyć, Ŝe czętotliwość PSH jet obliczana dla: 1 k =1, n d =, n w =1 oaz f = f. pb We wzoze (1) wytępują tzy gupy hamonicznych: k związane z winikiem, n d związane z ekcentycznością, n w związane ze tojanem. JeŜeli jednocześnie wytępuje ekcentyczność tatyczna i dynamiczna, to w widmie pądu tojana będą widoczne hamoniczne o czętotliwościach blikich czętotliwości ieciowej: ed f = f ± kf (3) Podumowując powyŝze ozwaŝania moŝna jednoznacznie twiedzić, Ŝe w pzypadku wytępowania óŝnych aymetii zczeliny powietznej moŝna zaobewować wytępowa-nie w widmie pądu tojana natępujące odzaje hamonicznych: ekcentyczność miezana f 1 ( kn ± nd ) ± n e = f w pb (4)

4 76 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 ekcentyczność tatyczna f = f ± kn f (5) ekcentyczność dynamiczna e ed f = f ± kf (6) gdzie: f czętotliwość ieci zailającej, - poślizg, p b liczba pa biegunów, k = 1, 2, 3, N liczba Ŝłobków winika, n d = 1, 2, 3, 1 n w = 1, 3, 5,, f = f p 3. Opi tanowika badawczego Obiektem badań był ilnik indukcyjny typu dskgw 315L-4 o mocy znamionowej 3 kw i napięciu znamionowym 1 V. Na ilniku tym ealizowano wcześniej badania napięć wałowych powtających podcza ozuchów pzy bezpośednim załączeniu napięcia zailania, oaz podcza pacy na biegu jałowym. Widok tanowika pomiaowego pzedtawiono na yunku 3. b pzewód ten zwato i miezono watość pądu pzepływającego w tym pzewodzie (y. 4. O watości tego pądu decyduje poziom napięcia wałowego oaz pzekój tego pzewodu. W ten poób uzykuje ię układ pomiaowy o takich amych cechach i właściwościach dla kaŝdej eii pomiaowej. Metody te opacowane zotały pzez autoów atykułu, a zeoko opiane zotały w publikacjach [1, 2, 8]. Spoób pomiau napięcia wałowego, pądu łoŝykowego oaz pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym pzedtawiono na yunkach 5-7. Zmianę pzebiegu zczeliny powietznej w ilniku uzykano popzez zmianę połoŝenia winika w otwoze tojana. W pzedmiotowym ilniku kontukcyjna watość zczeliny powietznej wynoi 1,4 mm. Ry. 4. Schemat układu pomiaowego Ry. 3. Stanowiko pomiaowe z ilnikiem typu dskgw 315L-4, 3 kw, 1 V Pzepowadzone badania laboatoyjne miały na celu okeślenie jak wpływa óŝny topień ekcentyczności winika na watość napięcia wałowego i pądu łoŝykowego. Do badań wykozytano ilnik z dąŝonym wałem, wewnątz któego umiezczono pzewód pomiaowy o pzekoju 5 mm 2. Dodatkowo, ilnik wypoaŝono w izolowane łoŝyko. Dla kaŝdego odzaju ekcentyczności winika, pomiay wykonano dwukotnie. Raz miezono napięcie na otwatym pzewodzie umiezczonym wewnątz wału ilnika (y. 4 (napięcie to jet ówne napięciu wałowemu miezonemu na końcach wału ilnika [1]), a za dugim azem Ry. 5. Spoób pomiau napięcia wałowego

5 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 Ry. 6. Spoób pomiau pądu łoŝykowego 77 Ŝliwiono w wyniku powiękzenia luzów pomieniowych na połączeniach zamków tacz łoŝykowych N i D z odpowiednimi zamkami kadłuba. W tym celu śednice zamków N i D kadłuba oztoczono w/g oi otwou pakietu tojana o watość,8 mm. RównieŜ śednice zamków tacz łoŝykowych N i D zotały toczone w/g oi komó łoŝykowych o watość,8 mm. Dodatkowo w taczach łoŝykowych powiękzono otwoy dla śub mocujących tacze z kadłubem o watość 1 mm. Zabiegi te pozwoliły zmieniać połoŝenie winika w otwoze tojana pzy zachowaniu ównoległości ich oi, jak teŝ pzy kośnym uytuowaniu w/w oi. Pomia utawienia tacz łoŝykowych w odnieieniu do kadłuba, a co za tym idzie utalenie konketnego pzebiegu zczeliny powietznej między tojanem a winikiem dokonywano czujnikami zegaowymi (y. 8). W ten poób uzykano egulację zczeliny jednotonnej w zakeie,6 2,2 mm. Ry. 7. Spoób pomiau pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym Wykonane pomiay śednic zewnętznych pakietu winika, oaz jego centyczności w odnieieniu do oi czopów łoŝykowych wału wykazały, iŝ śednice, błędy kztałtu oaz bicia pomieniowe pakietu blach winika miezczą ię w załoŝonym kontukcyjnie polu toleancji j7 (odchyłki +,,26 mm), w związku z czym 26 uznano iŝ winik nie wymaga koekt. Podobnie pomiezono otwó pakietu tojana i twiedzono, Ŝe pomiezone śednice oaz błędy kztałtu otwou pakietu miezczą ię w kontukcyjnie załoŝonym polu toleancji H8 (odchyłki +,,81 mm). Zmianę połoŝenia winika w otwoze tojana zealizowano pzez pzemiezczanie tacz łoŝykowych względem kadłuba, któe umo- Ry. 8. Kontolowany pomia pzeunięcia pokywy ilnika (zmiana gubości zczeliny powietznej) Zmniejzenie watości minimalnej zczeliny powietznej poniŝej,6 mm zdaniem autoów byłoby zbyt yzykowne, albowiem mogłoby gozić zataciem pakietów winika i tojana. W ilniku zatoowano po tonie pzeciwnapędowej łoŝyko kulkowe 6242ZC3, a po tonie napędowej łoŝyko walcowe z izolowanym elektycznie pieścieniem zewnętznym INSOCOAT NU122ML/C3 VA391 podukcji SKF (y. 9). W celu wykonania pomiaów pądów łoŝykowych wymagane było połączenie kótkim pzewodem zewnętznego pieścienia izolowanego łoŝyka walco-

6 78 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 wego z kopuem ilnika (y. 6). Na pzewód załoŝono ondę pomiaową typu: TCP44XL. N D N D Ry. 9. Kontukcja taczy łoŝykowej z izolowanym łoŝykiem od tony napędowej w ilniku indukcyjnym typu dskgw 315L-4 Badania laboatoyjne pzepowadzono dla zczeliny powietznej znamionowej (czyli ymetycznej) (y. 1, oaz dla kilku aymetii (y. 1b, c, y. 11). Pzedtawione aymetie na yunku 1 b i c wykonano w ten poób, Ŝe utawiono taką amą aymetię po tonie napędowej i pzeciwnapędowej ilnika, zachowując jednocześnie ównoległość oi wyznaczającej śodek tojana i oi obotu winika. Inaczej pzedtawia ię ytuacja na yunku 11, gdyŝ tam nie zachowano ównoległości w/w oi. Miało to na celu pzedtawienie innego typu ekcentyczności tatycznej, któa najczęściej wytępuje w ilnikach indukcyjnych. c) Ry. 11. Uytuowanie kośne winika w otwoze tojana: aymetia, kośne utawienie oi winika względem oi tojana: tona N: δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, aymetia, kośne utawienie oi winika względem oi tojana: tona N: δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm W celu dokładnego zobazowania popocji co do wielkości utawianych zczelin w badanym ilniku, na powyŝzych yunkach celowo pzeadnie powiękzono zczelinę powietzną. 4. Wyniki badań Wykozytując metody pomiaowe opiane w ozdziale 3 dokonano pomiau napięcia wałowego pzy ozwatym pzewodzie pomiaowym umiezczonym wewnątz wału ilnika, oaz jednoczeny pomia napięcia wałowego i pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym. Pomiay wykonano podcza ozuchu ilnika, oaz w tanie utalonym. Wyniki pzedtawiono na yunkach Dodatkowo z pzebiegów tych ze tanu utalonego wykonano tanfomaty Fouiea, w celu okeślenia óŝnic w zaejetowanych pzebiegach. Wyniki pzedtawiono na yunkach Wzytkie te pomiay i obliczenia wykonano dla kaŝdej ekcentyczności winika, zachowując takie ame waunki pomiau (zatoowane metody pomiaowe, uŝyty pzęt pomiaowy, tempeatua ilnika i tempeatua łoŝyk). Ry. 1. Uytuowanie winika w otwoze tojana: zczelina ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia zczeliny: δ 1 =,9mm, δ 2 =1,9mm, c) aymetia zczeliny: δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm Ry. 12. Pzebieg napięcia wałowego pzy zczelinie powietznej ymetycznej (δ=1,4mm)

7 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 79 c) c) d) Ry. 13. Pzebieg napięcia wałowego pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, c) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, d) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm Ry. 15. Pzebieg pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, c) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm c) Ry. 14. Pzebieg pądu w zwatym pzewodzie pomiaowym pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, Ry. 16. Pzebieg napięcia wałowego pzy zwatym pzewodzie pomiaowym pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, c) aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm,

8 8 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 A h uwał A h uwał c) A h ip [A] A h ip [A] Ry. 17. Pzebieg napięcia wałowego pzy zwatym pzewodzie pomiaowym pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm A h u WAŁ d) A h u WAŁ A h u WAŁ A h u WAŁ A h u WAŁ Ry. 18. Tanfomata Fouiea napięcia wałowego ze tanu utalonego, pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, c) aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, d) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, e) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm c) e) A h uwał d) A h uwał e) A h uwał A h ip [A] A h ip [A] A h ip [A] Ry. 19. Tanfomata Fouiea napięcia wałowego i pądu w zwatym pzewodzie, pzy óŝnej watości zczeliny powietznej: ymetyczna: δ=1,4mm, aymetia: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm, c) aymetia: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, d) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm, e) aymetia, kośne utawienie oi tojana i winika: tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm Pzedtawione na yunku 19 tanfomaty Fouiea wykonane zotały dla napięcia wałowego pzy zwatym pzewodzie pomiaowym. Z tego względu pozczególne hamoniczne poiadają duŝo mniejze watości niŝ pzy ozwatym pzewodzie (y. 18). Na podtawie analizy pozczególnych hamonicznych moŝna jednoznacznie twiedzić, Ŝe aymetia zczeliny powietznej nie wpływa w znaczący poób na watość napięcia i pądu wałowego. Dodatkowo dla kaŝdej aymetii zczeliny powietznej wykonano jednoczeny pomia napięcia wałowego i pądu łoŝykowego. Dla kaŝdej aymetii wykonano kilka

9 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 81 takich pomiaów, a wyniki pzedtawiono na yunkach Ry. 2. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy ymetycznej zczelinie powietznej dla tzech kolejnych ozuchów Jak widać z zaejetowanych pzebiegów najwiękze watości pądu łoŝykowego wytępują w początkowej chwili ozuchu, kiedy wytępuje jezcze metaliczne zwacie pomiędzy elementami tocznymi łoŝyka i bieŝniami. Pąd łoŝykowy wytępuje w potaci kótkiego impulu i oiąga watość makymalną z zakeu od 5 A do 8 A. Czaami jednak zdaza ię, Ŝe pzekacza watość 1A (y. 21. Najwiękze watości pądu łoŝykowego wytępują w pzypadku aymetii zczeliny powietznej pzy kośnym utawieniu oi tojana i winika, pzedtawionym na yunku 11b. Wyniki pomiaów dla tego typu aymetii pzedtawiono na yunku 24. W tym pzypadku ekcentyczności mazyny najwiękze watości pądu łoŝykowego wytępują w momencie najwiękzych watości napięcia wałowego. Pzy tak duŝym kośnym utawieniu oi winiki w obu łoŝykach ilnika wytępuje metaliczne zwacie elementów tocznych z bieŝniami, co pzy duŝej watości napięcia wałowego powoduje pzepływ badzo duŝych pądów łoŝykowych. Powtóne utawienie ymetycznej zczeliny powietznej w badanym ilniku powodowało pzepływ pądu łoŝykowego o podobnej watości (y. 25). Świadczy to o uzkodzeniu bieŝni łoŝyk i elementów tocznych pod wpływem pądów łoŝykowych. Ry. 21. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy aymetii zczeliny powietznej: δ 1 =1,9mm, δ 2 =,9mm Ry. 23. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy aymetii zczeliny powietznej: kośne utawienie oi tojana i winika, tona N: δ 1 =1,8mm, δ 2 =1,mm, tona D : δ 1 =1,mm, δ 2 =1,8mm Ry. 22. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy aymetii zczeliny powietznej: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm Ry. 24. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy aymetii zczeliny powietznej: kośne utawienie oi tojana i winika, tona N: δ 1 =2,2mm, δ 2 =,6mm, tona D : δ 1 =,6mm, δ 2 =2,2mm

10 82 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 Ry. 25. Pzebieg napięcia wałowego i pądu łoŝykowego pzy ymetycznej zczelinie powietznej (zczelina ta zotała powtónie utawiona po badaniach pzedtawionych na yunku 24) 5. Wnioki Na podtawie pzepowadzonych badań i dokonanych analiz tanfomat Fouiea moŝna jednoznacznie twiedzić, Ŝe aymetia zczeliny powietznej nie wpływa w znaczący poób na watość napięcia i pądu wałowego. Zbyt duŝa aymetia zczeliny powietznej moŝe jednak powodować metaliczne zwacie w łoŝykach, co powoduje pzepływ pądów łoŝykowych o badzo duŝej watości. Pądy te powodują powtawanie wŝeów na bieŝniach łoŝyk, znacznie kacając cza ich uŝytkowania. Liteatua [1]. Dak B., Zientek P., Nietój R., Kwak J.: Uzkodzenia łoŝyk w ilnikach indukcyjnych uŝytych w oganach uabiających kombajnów góniczych. Zezyty Poblemowe-Mazyny Elektyczne, n 75/26, [2]. Dak B., Zientek P., Nietój R., Kwak J.: Napięcia i pądy wałowe w ilnikach indukcyjnych du- Ŝej mocy uŝytych w oganach uabiających kombajnów góniczych. Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 76/27, [3]. Dozdowki P., Petyna J., Weineb K.: Inteakcja efektów elektycznych, magnetycznych oaz mechanicznych w ilnikach indukcyjnych w apekcie diagnotyki. Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne, n 54, 1997, BOBRME Komel, t [4]. Kowalki Cz. T., Ewet P.: Zatoowanie analizy widmowej pądu tojana do monitoowania ekcentyczności ilników indukcyjnych. Pace Naukowe Intytutu Mazyn, Napędów i Pomiaów Elektycznych Politechniki Wocławkiej. N 6, eia Studia i Mateiały, n 27, 27. [5]. Kowalki Cz. T., Monitoowanie i diagnotyka uzkodzeń ilników indukcyjnych z wykozytaniem ieci neuonowych. Pace Naukowe Intytutu Mazyn, Napędów i Pomiaów Elektycznych Politechniki Wocławkiej, eia Monogafie n 18, zezyt 57, Wocław 25. [6]. Nandi S., Toliyat H. A., Li X.: Condition monitoing and fault diagnoi of electical moto a eview. IEEE Tanaction on Enegy Conveion, Vol. 2, No. 4, Decem-be 25, t [7]. Thomon W. T., Fenge M.: Cuent ignatue analyi of detect induction moto fault. Induty Application Magazine, IEEE, Volume 7, Iue 4, July-Aug 21, t [8]. Zientek P., Nietój R., Białoń T.: Napięcia wałowe i pądy łoŝykowe w ilnikach indukcyjnych duŝej mocy - badania laboatoyjne. Pace Naukowe Politechniki Śląkiej "Elektyka" Z.3 (23), Wydawnictwo Politechniki Śląkiej, Gliwice 27, Autozy D hab. inŝ. Boniław Dak, pof. Pol. Śl. Kateda Mazyn i Uządzeń Elektycznych Politechniki Śląkiej ul. Akademicka 1a, 44-1 Gliwice tel/fax: d inŝ. Andzej Boboń Kateda Mazyn i Uządzeń Elektycznych Politechniki Śląkiej ul. Akademicka 1a, 44-1 Gliwice tel: xxxx mg inŝ. Piot Zientek Kateda Mazyn i Uządzeń Elektycznych Politechniki Śląkiej ul. Akademicka 1a, 44-1 Gliwice tel: mg inŝ. Roman Nietój Kateda Mazyn i Uządzeń Elektycznych Politechniki Śląkiej ul. Akademicka 1a, 44-1 Gliwice tel: mg inŝ. Józef Kwak Zabzańkie Zakłady Mechaniczne S.A. ul. 3-go Maja 89, 41-8 Zabze tel: mg inŝ. Jan Maek Lipińki Zakład Mazyn Elektycznych EMIT S.A. ul. Nautowicza 72, śychlin tel.:

11 Zezyty Poblemowe Mazyny Elektyczne N 81/29 83

Sterowanie prędkością silnika krokowego z zastosowaniem mikrokontrolera ATmega8

Sterowanie prędkością silnika krokowego z zastosowaniem mikrokontrolera ATmega8 mg inż. ŁUKASZ BĄCZEK d hab. inż. ZYGFRYD GŁOWACZ pof. ndzw. w AGH Akademia Góniczo-Hutnicza Wydział Elektotechniki, Automatyki, Infomatyki i Elektoniki Kateda Mazyn Elektycznych Steowanie pędkością ilnika

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA ENERGII DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH Z GENERATORAMI PRACUJĄCYMI ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ

OPTYMALIZACJA PRZETWARZANIA ENERGII DLA MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH Z GENERATORAMI PRACUJĄCYMI ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ Zezyty oblemowe Mazyny Elektyczne N 9/ Daiuz Bokowki, Tomaz Węgiel olitechnika Kakowka OTYMALZACJA RZETWARZANA ENERG DLA MAŁYC ELEKTROWN WODNYC Z GENERATORAM RACUJĄCYM ZE ZMENNĄ RĘDKOŚCĄ OBROTOWĄ ENERGY

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO LABORATORIUM ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Opacował: d inŝ. Aleksande Patyk 1.Cel i zakes ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, właściwościami

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY WIDMOWEJ PRĄDU STOJANA DO MONITOROWANIA EKCENTRYCZNOŚCI SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY WIDMOWEJ PRĄDU STOJANA DO MONITOROWANIA EKCENTRYCZNOŚCI SILNIKÓW INDUKCYJNYCH Pace Naukowe Intytutu Mazyn, Napędów i Pomiaów Elektycznych N 6 Politechniki Wocławkiej N 6 Studia i Mateiały N 27 27 ilnik indukcyjny, pąd tojana, hamoniczne żłobkowe, ekcentyczność, uzkodzenia łożyk

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BEZSTYKOWEGO ZASILANIA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

SYSTEMY BEZSTYKOWEGO ZASILANIA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Atu OADEW afał ŚKEW SYSTEY BESTYKOWEGO ASANA KOPUTEÓW PENOŚNYH STESENE W efeacie pzedtawiono chemat ideowy układu beztykowego zailania komputeów pzenośnych. Pzedtawiono typowe kontukce tanfomatoów dla

Bardziej szczegółowo

MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA

MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA Układy teowania pędkością kątową ilników aynchonicznych w zeokim zakeie egulacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/2006 47

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/2006 47 ezyty Problemowe Mazyny Elektryczne Nr 75006 47 Maria J. ielińka Wojciech G. ielińki Politechnika Lubelka Lublin POŚLIGOWA HARAKTERYSTYKA ADMITANJI STOJANA SILNIKA INDUKYJNEGO UYSKANA PRY ASTOSOWANIU SYMULAJI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA MASZYN ASYNCHRONICZNYCH. l pod wpływem indukcji magnetycznej B) pojawi się napięcie indukowane:

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA MASZYN ASYNCHRONICZNYCH. l pod wpływem indukcji magnetycznej B) pojawi się napięcie indukowane: BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA MASZYN ASYNCHRONICZNYCH Zaada działania mazyny indukcyjnej (aynchronicznej) opiera ię na zjawikach, które wytępują w przypadku, gdy pole magnetyczne poruza ię względem przewodnika

Bardziej szczegółowo

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów Rodzajowy achunek kosztów (wycena zuŝycia mateiałów) Wycena zuŝycia mateiałów ZuŜycie mateiałów moŝe być miezone, wyceniane, dokumentowane i ewidencjonowane w óŝny sposób. Stosowane metody wywieają jednak

Bardziej szczegółowo

Mikrosilniki synchroniczne

Mikrosilniki synchroniczne Mikoilniki ynchoniczne Specyfika eoii: R >0 z uwagi na ounkowo dużą waość ezyancji ojana nie wolno jej pomijać w analizie zjawik mikomazyny ynchonicznej. Zwykle wykozyywane ą óżne odzaje momeny ynchonicznego:

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne i Transformatory st. st. sem. III (zima) 2012/2013

Maszyny Elektryczne i Transformatory st. st. sem. III (zima) 2012/2013 Kolokwium poprawkowe Wariant C azyny Elektryczne i Tranormatory t. t. em. III (zima) 01/013 azyna Aynchroniczna Trójazowy ilnik indukcyjny pierścieniowy ma natępujące dane znamionowe: P 13 kw n 147 or/min

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY GEOMETRIA PŁASZCZYZNY. Oblicz pole tapezu ównoamiennego, któego podstawy mają długość cm i 0 cm, a pzekątne są do siebie postopadłe.. Dany jest kwadat ABCD. Punkty E i F są śodkami boków BC i CD. Wiedząc,

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

ROZRUCH SILNIKA GŁĘBOKOśŁOBKOWEGO W UKŁADZIE ŁAGODNEGO ROZRUCHU ASPEKT ENERGETYCZNY

ROZRUCH SILNIKA GŁĘBOKOśŁOBKOWEGO W UKŁADZIE ŁAGODNEGO ROZRUCHU ASPEKT ENERGETYCZNY Zezyy Polemowe Mazyny Elekyczne N 81/9 17 Jan Móz Poliechnika Rzezowka, Rzezów ROZRUCH ILNIKA GŁĘBOKOśŁOBKOEGO UKŁAZIE ŁAGONEGO ROZRUCHU APEKT ENERGETYCZNY TART-UP OF THE EEP-BAR MOTOR ITH THE UE OF THE

Bardziej szczegółowo

DROGI PRZEPŁYWU PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W ORGANACH URABIAJĄCYCH KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH BEARING CURRENT PATH IN CUTTING DRUMS OF HEADING MACHINES

DROGI PRZEPŁYWU PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W ORGANACH URABIAJĄCYCH KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH BEARING CURRENT PATH IN CUTTING DRUMS OF HEADING MACHINES ELEKTRYKA 2013 Zeszyt 4 (228) Rok LIX Piotr ZIENTEK Politechnika Śląska w Gliwicach DROGI PRZEPŁYWU PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W ORGANACH URABIAJĄCYCH KOMBAJNÓW GÓRNICZYCH Streszczenie. W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH METODĄ TENSOMETRYCZNĄ

WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH METODĄ TENSOMETRYCZNĄ Ćwiczenie 7 WYZNACZANIE ODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ORAZ NAPRĘŻEŃ SKRĘCAJĄCYCH ETODĄ TENSOETRYCZNĄ A. PRĘT O PRZEKROJU KOŁOWY 7. WPROWADZENIE W pręcie o przekroju kołowym, poddanym obciążeniu momentem

Bardziej szczegółowo

00507 Praca i energia D

00507 Praca i energia D 00507 Paca i enegia D Dane oobowe właściciela akuza 00507 Paca i enegia D Paca i moc mechaniczna. Enegia mechaniczna i jej kładniki. Zaada zachowania enegii mechanicznej. Zdezenia dokonale pęŝyte. ktualizacja

Bardziej szczegółowo

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO

LINIA PRZESYŁOWA PRĄDU STAŁEGO oitechnia Białostoca Wydział Eetyczny Kateda Eetotechnii Teoetycznej i Metoogii nstucja do zajęć aboatoyjnych Tytuł ćwiczenia LNA RZEYŁOWA RĄD TAŁEGO Nume ćwiczenia E Auto: mg inŝ. Łuasz Zaniewsi Białysto

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI 9.1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 9 ZASTSWANIE ŻYRSKPÓW W NAWIGACJI Celem ćwiczenia jest pezentacja paktycznego wykozystania efektu żyoskopowego w lotniczych pzyządach nawigacyjnych. 9.2. Wpowadzenie Żyoskopy

Bardziej szczegółowo

Źródła pola magnetycznego

Źródła pola magnetycznego Pole magnetyczne Źódła pola magnetycznego Cząstki elementane takie jak np. elektony posiadają własne pole magnetyczne, któe jest podstawową cechą tych cząstek tak jak q czy m. Pouszający się ładunek elektyczny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego L A O A T O I U M P O D T A W L K T O N I K I I M T O L O G I I Podtawowe układy pacy tanzytoa bipolanego Ćwiczenie opacował Jacek Jakuz 4A. Wtęp Ćwiczenie umożliwia pomia i poównanie paametów podtawowych

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Metalurgia, Inżynieria Materiałowa II rok Silnik indukcyjny (aynchroniczny) Materiały do wykładów Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemyłowych AGH Kraków 2004 1. Wtęp

Bardziej szczegółowo

DROGI PRZEPŁYWU PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W UKŁADACH NAPĘDOWYCH DUŻEJ MOCY ZASILANYCH NAPIĘCIEM SIECIOWYM

DROGI PRZEPŁYWU PRĄDÓW ŁOŻYSKOWYCH W UKŁADACH NAPĘDOWYCH DUŻEJ MOCY ZASILANYCH NAPIĘCIEM SIECIOWYM Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Piotr ZIENTEK* napięcia wałowe, prądy łożyskowe, uszkodzenia łożysk

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USZKODZEŃ KLATKI WIRNIKA NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

WPŁYW USZKODZEŃ KLATKI WIRNIKA NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 86/2010 157 Piotr Zientek, Roman Niestrój Politechnika Śląska, Gliwice WPŁYW USZKODZEŃ KLATKI WIRNIKA NA WARTOŚĆ NAPIĘĆ I PRĄDÓW WAŁOWYCH W SILNIKACH INDUKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE

PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE PRĘDKOŚCI KOSMICZNE OPRACOWANIE I, II, III pędkość komiczna www.iwiedza.net Obecnie, żyjąc w XXI wieku, wydaje ię nomalne, że człowiek potafi polecieć w komo, opuścić Ziemię oaz wylądować na Kiężycu. Poza

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami

Maksymalny błąd oszacowania prędkości pojazdów uczestniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BIULETYN WAT VOL LV, NR 3, 2006 Makymalny błąd ozacowania prędkości pojazdów uczetniczących w wypadkach drogowych wyznaczonej różnymi metodami BOLESŁAW PANKIEWICZ, STANISŁAW WAŚKO* Wojkowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstay Konstukcji Maszyn Wykład 8 Pzekładnie zębate część D inŝ. Jacek zanigoski Klasyfikacja pzekładni zębatych. Ze zględu na miejsce zazębienia O zazębieniu zenętznym O zazębieniu enętznym Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ĆWICZENIE A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ĆWICZENIE A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Oględziny zewnętrzne tanowika: dane ilnika (dla połączenia w gwiazdę): typ Sg90L6, nr fabr. CL805351, P n =1,1kW, n n =925obr/min, U n =230/400V, I n =5,1/2,9A, coϕ n

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE. Stanisław Zając*, Dariusz Kusz"

OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE. Stanisław Zając*, Dariusz Kusz ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, SERIA G, T. 97, z. 3, 010 OPTYMALNE WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH W CIĄGNIKI ROLNICZE Staniław Zając*, Dariuz Kuz" 'Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obzarów Wiejkich Pańtwowej Wyżzej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POITEHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki ABORATORIUM PODSTAW EEKTROTEHNIKI, EEKTRONIKI I MIERNITWA ĆWIZENIE 7 Pojemność złącza p-n POJĘIA I MODEE potzebne do zozumienia

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne

Pole magnetyczne. 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki. przewodniki z prądem. 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne Rozdział 5 Pole magnetyczne 5.1 Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki i pzewodniki z pądem 5.1.1 Podstawowe zjawiska magnetyczne W obecnym ozdziale ozpatzymy niektóe zagadnienia magnetostatyki. Magnetostatyką

Bardziej szczegółowo

METODY STATYCZNE Metody pomiaru twardości.

METODY STATYCZNE Metody pomiaru twardości. METODY STATYCZNE Metody pomiau twadości. Opacował: XXXXXXXX studia inŝynieskie zaoczne wydział mechaniczny semest V Gdańsk 00. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaów twadości,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym 1.Wpowadzenie Wyznaczanie pofilu pędkości płynu w uociągu o pzekoju kołowym Dla ustalonego, jednokieunkowego i uwastwionego pzepływu pzez uę o pzekoju kołowym ównanie Naviea-Stokesa upaszcza się do postaci

Bardziej szczegółowo

Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych

Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych dr inż. Piotr Zientek GENEZA BADAŃ a) b) Uszkodzenia bieżni łożysk:

Bardziej szczegółowo

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego 5. Regulacja czętotlwoścowa pędkośc obotowej lnka ndukcyjnego klatkowego 5.1 Zaada egulacj czętotlwoścowej - waunk optymalzacj tatycznej; 5.2 Regulacja kalana pędkośc obotowej ( U/f); 5.3 Regulacja wektoowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT nr 2. Ściągacz dwuramienny do kół zębatych i łożysk tocznych.

PROJEKT nr 2. Ściągacz dwuramienny do kół zębatych i łożysk tocznych. PROJEKT n Ściąacz dwuamienny do kół zębatych i łożysk tocznych. Spoządził: Andzej Wölk PROJEKT n Zapojektować ściąacz dwuamienny do kół zębatych i łożysk tocznych. Maksymalna siła wzdłużna potzebna pzy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej PITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petochemii Instytut Inżynieii Mechanicznej w Płocku Zakład Apaatuy Pzemysłowej ABRATRIUM TERMDYNAMIKI Instukcja stanowiskowa Temat: Analiza spalin

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE DIOD P-N

ĆWICZENIE 1 CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE DIOD P-N LBORTORM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYCH ĆWCZENE 1 CHRKTERYSTYK STTYCZNE DOD P-N K T E D R S Y S T E M Ó W M K R O E L E K T R O N C Z N Y C H 1 CEL ĆWCZEN Celem ćwiczenia jet zapoznanie ię z: przebiegami

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konstrukcje tranzystorów bipolarnych

Podstawowe konstrukcje tranzystorów bipolarnych Tanzystoy Podstawowe konstukcje tanzystoów bipolanych Zjawiska fizyczne występujące w tanzystoach bipolanych, a w związku z tym właściwości elektyczne tych tanzystoów, zaleŝą od ich konstukcji i technologii

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA PRĄDÓW ŁOśYSKOWYCH ZA POMOCĄ ŁOśYSK IZOLOWANYCH

ELIMINACJA PRĄDÓW ŁOśYSKOWYCH ZA POMOCĄ ŁOśYSK IZOLOWANYCH 37 Piotr Zientek, Roman Niestrój, Politechnika Śląska, Gliwice Józef Kwak, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Zabrze Bartłomiej Bartnicki, Marat, Rybnik ELIMINACJA PRĄDÓW ŁOśYSKOWYCH ZA POMOCĄ ŁOśYSK IZOLOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dl. WAŻNIEJSZE NORMY DRGANIOWEJ DIAGNOSTYKI MASZYN. s pamiętając, że norma VCI nie wymaga filtracji na częstości obrotowej [11].

Dl. WAŻNIEJSZE NORMY DRGANIOWEJ DIAGNOSTYKI MASZYN. s pamiętając, że norma VCI nie wymaga filtracji na częstości obrotowej [11]. Dl. WAŻNIEJSZE NORMY DRGANIOWEJ DIAGNOSTYKI MASZYN W punkcie 3.5.2 podaliśmy na ryunku 3.24 normę diagnotyczną Międzynarodowej Organizacji Standardów - ISO formułowane w kategoriach kutecznej wartości

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA MODELU MATEMATYCZNEGO ROBOTA INSPEKCYJNEGO

IDENTYFIKACJA MODELU MATEMATYCZNEGO ROBOTA INSPEKCYJNEGO MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 896-77X 36,. 87-9, liwice 008 IDENTYFIKACJA MODELU MATEMATYCZNEO ROBOTA INSPEKCYJNEO JÓZEF IERIEL, KRZYSZTOF KURC Katedra Mechaniki Stoowanej i Robotyki, Politechnika Rzezowka

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej Stezczenie ozpawy doktokiej tytuł: Analiza ważliwości aynchonicznych napędów takcyjnych teowanych wektoowo na zmiany paametów auto: mg inż. Rafał Nowak pomoto: d hab. inż. Andzej Dębowki, pof. PŁ Łódź

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/2007 55

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/2007 55 Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 76/7 55 Bronisław Drak, Piotr Zientek, Roman Niestrój, Politechnika Śląska, Gliwice Józef Kwak, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Zabrze NAPIĘCIA I PRĄDY WAŁOWE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE POLTECHNKA GDAŃSKA WYDZAŁ ELEKTROTECHNK ATOMATYK KATEDRA ENERGOELEKTRONK MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWCZENE (M) MASZYNY NDKCYJNE/ASYNCHRONCZNE TRÓJFAZOWE BADANE CHARAKTERYSTYK:

Bardziej szczegółowo

Praca i energia. x jest. x i W Y K Ł A D 5. 6-1 Praca i energia kinetyczna. Ruch jednowymiarowy pod działaniem stałych sił.

Praca i energia. x jest. x i W Y K Ł A D 5. 6-1 Praca i energia kinetyczna. Ruch jednowymiarowy pod działaniem stałych sił. ykład z fzyk. Pot Pomykewcz 40 Y K Ł A D 5 Pa enega. Pa enega odgywają waŝną olę zaówno w fzyce jak w codzennym Ŝycu. fzyce ła wykonuje konketną pacę, jeŝel dzała ona na pzedmot ma kładową wzdłuŝ pzemezczena

Bardziej szczegółowo

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ

9. DZIAŁANIE SIŁY NORMALNEJ Część 2 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 1 9. DZIŁIE SIŁY ORMLEJ 9.1. ZLEŻOŚCI PODSTWOWE Przyjmiemy, że materiał pręta jet jednorodny i izotropowy. Jeśli ponadto założymy, że pręt jet pryzmatyczny, to łuzne ą wzory

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn

WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Elżbieta Niewiedział, Ryzard Niewiedział Wyżza Szkoła Kadr Menedżerkich w Koninie WPŁYW OSZCZĘDNOŚCI W STRATACH ENERGII NA DOBÓR TRANSFORMATORÓW ROZDZIELCZYCH SN/nn Strezczenie: W referacie przedtawiono

Bardziej szczegółowo

Analiza częstościowa sprzęgła o regulowanej podatności skrętnej

Analiza częstościowa sprzęgła o regulowanej podatności skrętnej Dr inż. Paweł Kołodziej Dr inż. Marek Boryga Katedra Inżynierii Mechanicznej i Autoatyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwerytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Doświadczalna 5A, -8 Lublin, Polka e-ail:

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji. Rys.1. Schemat układu do pomiaru rezystancji metodą techniczną: a) poprawnie mierzonego napięcia; b) poprawnie mierzonego prądu.

Pomiar rezystancji. Rys.1. Schemat układu do pomiaru rezystancji metodą techniczną: a) poprawnie mierzonego napięcia; b) poprawnie mierzonego prądu. Pomiar rezytancji. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jet zapoznanie ię z najważniejzymi metodami pomiaru rezytancji, ich wadami i zaletami, wynikającymi z nich błędami pomiarowymi, oraz umiejętnością ich

Bardziej szczegółowo

SILNIK INDUKCYJNY KLATOWY STEROWANY ZE SKALARNEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

SILNIK INDUKCYJNY KLATOWY STEROWANY ZE SKALARNEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA SILNIK INDUKCYJNY KLATOWY STEROWANY ZE SKALARNEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA 1. odel matematyczny ilnika indkcyjnego Do opi tanów dynamicznych ilników klatkowych toowana jet powzechnie metoda zepolonych wektorów

Bardziej szczegółowo

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stałą moc

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stałą moc Ćwiczenie 14 Układ kakadowy ilnika indukcyjnego ieścieniowego na tałą moc 14.1. Pogam ćwiczenia 1. Poznanie tuktuy układu omiaowego, budowy i właściwości naędowych kakady zawoowo-mazynowej tyu P = cont.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : 22 maja, 2012 r. Poziom cen : I kwartał 2012 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : 22 maja, 2012 r. Poziom cen : I kwartał 2012 r. ZBiLK REJON 4,5 SZCZECIN UL.KADŁUBKA 24 A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Łucznicza 1.16 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i

Bardziej szczegółowo

Kształty żłobków stojana

Kształty żłobków stojana Kztałty żłobów tojana Kztałty żłobów winia: a), b), c) lati olewane Al. ) - i) lati lutowane z pętów Cu Wymiay żłoba oplowego Kąt zbieżności ściane żłoba: Śenica mniejza: = π + h )in in ( b Śenica więza:

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA

WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA aboratorium z Fizyki Materiałów 010 Ćwiczenie WYZNCZNIE MODUŁU YOUNG METODĄ STRZŁKI UGIĘCI Zadanie: 1.Za pomocą przyrządów i elementów znajdujących ię w zetawie zmierzyć moduł E jednego pręta wkazanego

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO STEROWANEGO Z FALOWNIKA NAPIĘCIA

BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO STEROWANEGO Z FALOWNIKA NAPIĘCIA BADANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO SEROWANEGO Z FALOWNIKA NAPIĘCIA 1. Wprowadzenie Silni inducyjny należy do grupy mazyn aynchronicznych, tzn. taich, w tórych prędość wirnia jet różna od prędości wirowania pola

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Feliks Mirkowski OKREŚLENIE OBSZARÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W PRACY TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Streszczenie. JeŜeli obciąŝenie silnika jest mniejsze od znamionowego, to jego zasilanie napięciem znamionowym

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mgr inŝ. TADEUSZ MAŁECKI MASZYNY ELEKTRYCZNE Kurs ELEKTROMECHANIK stopień pierwszy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Mosina 2001 Od autora Niniejszy skrypt został opracowany na podstawie rozkładu

Bardziej szczegółowo

Projekt 2 studium wykonalności. 1. Wyznaczenie obciążenia powierzchni i obciążenia ciągu (mocy)

Projekt 2 studium wykonalności. 1. Wyznaczenie obciążenia powierzchni i obciążenia ciągu (mocy) Niniejzy projekt kłada ię z dwóch części: Projekt 2 tudium wykonalności ) yznaczenia obciążenia powierzchni i obciążenia ciągu (mocy) przyzłego amolotu 2) Ozacowania koztów realizacji projektu. yznaczenie

Bardziej szczegółowo

REZONATORY DIELEKTRYCZNE

REZONATORY DIELEKTRYCZNE REZONATORY DIELEKTRYCZNE Rezonato dielektyczny twozy małostatny, niemetalizowany dielektyk o dużej pzenikalności elektycznej ( > 0) i dobej stabilności tempeatuowej, zwykle w kształcie cylindycznych dysków

Bardziej szczegółowo

NAPIĘCIE WAŁOWE W SILNIKU INDUKCYJNYM DUŻEJ MOCY Z IZOLOWANĄ KLATKĄ UZWOJENIA WIRNIKA

NAPIĘCIE WAŁOWE W SILNIKU INDUKCYJNYM DUŻEJ MOCY Z IZOLOWANĄ KLATKĄ UZWOJENIA WIRNIKA Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/215 (16) 45 Piotr Zientek, Roman Niestrój, Politechnika Śląska, Gliwice Józef Kwak, KOPEX Machinery SA, Zabrze NAPIĘCIE WAŁOWE W SILNIKU INDUKCYJNYM DUŻEJ

Bardziej szczegółowo

Predykcyjny algorytm sterowania przekształtnikiem zasilającym silnik synchroniczny z magnesami trwałymi

Predykcyjny algorytm sterowania przekształtnikiem zasilającym silnik synchroniczny z magnesami trwałymi Rafał GRODZKI Politechnika Białotocka, Katedra Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych Predykcyjny algorytm terowania przekztałtnikiem zailającym ilnik ynchroniczny z magneami trwałymi Strezczenie. W

Bardziej szczegółowo

WZORY Z FIZYKI POZNANE W GIMNAZJUM

WZORY Z FIZYKI POZNANE W GIMNAZJUM WZORY Z IZYKI POZNANE W GIMNAZJM. CięŜa ciała. g g g g atość cięŝau ciała N, aa ciała kg, g tały ółczyik zay zyiezeie zieki, N g 0 0 kg g. Gętość ubtacji. getoc aa objetoc ρ V Jedotką gętości kładzie SI

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jednorodnym ruchem pociągów na odcinku linii

Sterowanie jednorodnym ruchem pociągów na odcinku linii Sterowanie jednorodnym ruchem pociągów na odcinku linii Miroław Wnuk 1. Wprowadzenie Na odcinku linii kolejowej pomiędzy kolejnymi pociągami itnieją odtępy blokowe, które zapewniają bezpieczne prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM

ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 75 Electrical Engineering 213 Tomaz PAJCHROWSKI* ENERGOOSZCZĘDNY NAPĘD Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM O MAGNESACH TRWAŁYCH Z ŁAGODNYM STARTEM W artykule

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ.

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ. STRESZCZENIE Na bazie fizyki klasycznej znaleziono nośnik ładunku gawitacyjnego, uzyskano jedność wszystkich odzajów pól ( elektycznych,

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU I. Zadania zamknięte. Zadania otwarte

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU I. Zadania zamknięte. Zadania otwarte SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU I Jeżeli zdający rozwiąże zadanie inną, merytorycznie poprawną metodą, to za rozwiązanie otrzymuje makymalną liczbę punktów. Zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

KO OF Szczecin:

KO OF Szczecin: 55OF D KO OF Szczecin: www.of.zc.pl L OLMPADA FZYZNA (005/006). Stopień, zadanie doświadczalne D Źródło: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej A. Wymołek; Fizyka w Szkole nr 3, 006. Autor: Nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

STRENGTHENING OF THE STEEL AFTER HEAT TREATING WITH THE MATRIX OF DIFFERENT STRUCTURE

STRENGTHENING OF THE STEEL AFTER HEAT TREATING WITH THE MATRIX OF DIFFERENT STRUCTURE Leopold BERKOWSKI, Jacek BOROWSKI, Zbigniew RYBAK Politechnika Poznańka, Intytut Mazyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych ul. Piotrowo 3, 6-965 Poznań (Poland) e-mail: office_wmmv@put.poznan.pl STRENGTHENING

Bardziej szczegółowo

9. 1. KOŁO. Odcinki w okręgu i kole

9. 1. KOŁO. Odcinki w okręgu i kole 9.. KOŁO Odcinki w okęgu i kole Cięciwa okęgu (koła) odcinek łączący dwa dowolne punkty okęgu d Śednica okęgu (koła) odcinek łączący dwa dowolne punkty okęgu pzechodzący pzez śodek okęgu (koła) Pomień

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Instytut Podstaw Budowy Maszyn Zakład Mechaniki POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Intytut Podtaw Budowy Mazyn Zakład Mechaniki Laboratorium podtaw automatyki i teorii mazyn Intrukcja do ćwiczenia A-5 Badanie układu terowania

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych na terenach objętych szkodami górniczymi

Prognozowanie naprężeń w przewodach linii elektroenergetycznych napowietrznych na terenach objętych szkodami górniczymi dr hab. inż. PIOTR GAWOR, prof. Pol. Śl. dr inż. SERGIUSZ BORON Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląkiej Prognozowanie naprężeń w przewodach linii

Bardziej szczegółowo

Grawitacja i elementy astronomii.

Grawitacja i elementy astronomii. Gawitacja i eleenty atonoii. Spi teści. 1. Wtęp. Ruch, jego powzechność i względność. 2. Pędkość jako wielkość fizyczna. 3. Wektoowy chaakte pędkości. 4. Ruch jednotajny, potoliniowy. 5. Ruch zienny 6.

Bardziej szczegółowo

Wykład: praca siły, pojęcie energii potencjalnej. Zasada zachowania energii.

Wykład: praca siły, pojęcie energii potencjalnej. Zasada zachowania energii. Wykład: paca siły, pojęcie enegii potencjalnej. Zasada zachowania enegii. Uwaga: Obazki w tym steszczeniu znajdują się stonie www: http://www.whfeeman.com/tiple/content /instucto/inde.htm Pytanie: Co to

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka statyczna diody półprzewodnikowej w przybliŝeniu pierwszego stopnia jest opisywana funkcją

Charakterystyka statyczna diody półprzewodnikowej w przybliŝeniu pierwszego stopnia jest opisywana funkcją 1 CEL ĆWCZEN Celem ćwiczenia jet zapoznanie ię z: przebiegami tatycznych charakterytyk prądowo-napięciowych diod półprzewodnikowych protowniczych, przełączających i elektroluminecencyjnych, metodami pomiaru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie dławieniowe-szeregowe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie dławieniowe-szeregowe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego Intrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie dławieniowe-zeregowe prędkością ruchu odbiornika hydraulicznego Wtęp teoretyczny Prędkość ilnika hydrotatycznego lub iłownika zależy od kierowanego do niego

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Matematyka Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do akusza Póbnej Matuy z OPERONEM Matematyka Poziom ozszezony Listopad 00 W kluczu są pezentowane pzykładowe pawidłowe odpowiedzi. Należy ównież uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA MASZYN ELEKTRYCZNYCH ROZPRAWA DOKTORSKA STANY DYNAMICZNE ELEKTROWNI WIATROWEJ Z

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na bazie elektrowni jądrowej w Polsce

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na bazie elektrowni jądrowej w Polsce onfeencja nauowo-techniczna 13 15 lutego 2013. NAUA I TECHNIA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELETROWNI JĄDROWEJ MĄDRALIN 2013 Wazawa, Intytut Technii Cieplnej Politechnii Wazawiej D hab. inż. azimiez Duziniewicz

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA SILNIKA INDUKCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM DOSTĘPNYCH NAPIĘĆ STOJANA

DIAGNOSTYKA SILNIKA INDUKCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM DOSTĘPNYCH NAPIĘĆ STOJANA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 2/2012 (95) 45 Paweł Dybowski, Waldemar Milej Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków DIAGNOSTYKA SILNIKA INDUKCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM DOSTĘPNYCH NAPIĘĆ STOJANA DIAGNOSTICS

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody badań i przetwórstwa materiałów polimerowych

Współczesne metody badań i przetwórstwa materiałów polimerowych Wpółczene metody badań i przetwórtwa materiałów polimerowych Określanie parametrów wytłaczania ze tatytycznym opracowaniem wyników Nr ćwiczenia: 1 Zapoznać ię z kontrolą podtawowych parametrów fizycznych

Bardziej szczegółowo

Ruch obrotowy. Wykład 6. Wrocław University of Technology

Ruch obrotowy. Wykład 6. Wrocław University of Technology Wykład 6 Wocław Univesity of Technology Oboty - definicje Ciało sztywne to ciało któe obaca się w taki sposób, że wszystkie jego części są związane ze sobą dzięki czemu kształt ciała nie ulega zmianie.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny RPS-3005D

Zasilacz laboratoryjny RPS-3005D Infomacje o podukcie Utwozo 19-01-2017 Zasilacz laboatoyjny RPS-3005D 0-30V 5A Cena : 320,00 zł N katalogowy : RPS-3005D Poducent : Zhaoxin Dostępność : Niedostępny Stan magazynowy : bak w magazynie Śednia

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczeń na laboratorium obiektów ruchomych

Opis ćwiczeń na laboratorium obiektów ruchomych Gdańsk 3.0.007 Opis ćwiczeń na laboatoium obiektów uchomych Implementacja algoytmu steowania obotem w śodowisku symulacyjnym gy obotów w piłkę nożną stwozonym w Katedze Systemów Automatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo

Analiza stateczności zbocza

Analiza stateczności zbocza Przewodnik Inżyniera Nr 8 Aktualizacja: 02/2016 Analiza tateczności zbocza Program powiązany: Stateczność zbocza Plik powiązany: Demo_manual_08.gt Niniejzy rozdział przedtawia problematykę prawdzania tateczności

Bardziej szczegółowo

Programy CAD w praktyce inŝynierskiej

Programy CAD w praktyce inŝynierskiej Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Programy CAD w praktyce inŝynierkiej Wykład IV Filtry aktywne dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmc dmc.p..p.lodz.pl pok. 54, tel.

Bardziej szczegółowo

Kinematyka odwrotna:

Kinematyka odwrotna: Kinematka owotna: ozwiązanie zaania kinematki owotnej owaza ię o wznazenia maiez zekztałenia H otai H E Wznazenie tej maiez olega na znalezieni jenego bąź wztkih ozwiązań ównania: T T n n q... q gzie q...

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podtawy Kontrukcji azyn Wykład 4 Połączenia śrubowe Dr inŝ. Jacek Czarnigowki Połączenia w kontrukcji mazyn Połączenia Pośrednie Połączenie z elementem dodatkowym pomiędzy elementami łączonymi Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEKTROMAGNESU

BADANIE ELEKTROMAGNESU BADANIE ELEKTROMAGNESU Wprowadzenie Jednym z najczęściej stosowanych elementów wykonawczych w motoryzacj lotnictwie robotach oraz liniach produkcyjnych są elektromagnesy. Ze względu na zakres zastosowań

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM

PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CIELE STAŁYM PRZEMIANA ENERGII ELEKTRYCZNE W CIELE STAŁYM Anaizowane są skutki pzepływu pądu pzemiennego o natężeniu I pzez pzewodnik okągły o pomieniu. Pzyęto wstępne założenia upaszcząace: - kształt pądu est sinusoidany,

Bardziej szczegółowo

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego

5. Regulacja częstotliwościowa prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego 5. egulacja czętotlwoścowa pędkośc obotowej lnka ndukcyjnego klatkowego 5.1 Zaada egulacj czętotlwoścowej - waunk optymalzacj tatycznej; 5. egulacja kalana pędkośc obotowej ( U/f); 5.3 egulacja wektoowa

Bardziej szczegółowo

Wpływ przegłębienia i przechyłu statku na dokładność pomiaru objętości cieczy w zbiorniku na statku

Wpływ przegłębienia i przechyłu statku na dokładność pomiaru objętości cieczy w zbiorniku na statku Jezy Kaacińki Wpływ pzegłęienia i pzechyłu tatku na dokładność pomiau ojętości cieczy w zioniku na tatku Pomia ojętości cieczy w zioniku na tatku moŝe yć wykonany óŝnymi pooami, jednak najczęściej powadza

Bardziej szczegółowo

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO 11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO Ruchem dgającym nazywamy uch, któy powtaza się peiodycznie w takcie jego twania w czasie i zachodzi wokół położenia ównowagi. Zespół obiektów fizycznych zapewniający wytwozenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego L A B O A T O I U M U K Ł A D Ó W L I N I O W Y C H Podtawowe układy pracy tranzytora bipolarnego Ćwiczenie opracował Jacek Jakuz 4. Wtęp Ćwiczenie umożliwia pomiar i porównanie parametrów podtawowych

Bardziej szczegółowo

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna negia kinetyczna i paca. negia potencjalna Wykład 4 Wocław Univesity of Technology 1 NRGIA KINTYCZNA I PRACA 5.XI.011 Paca Kto wykonał większą pacę? Hossein Rezazadeh Olimpiada w Atenach 004 WR Podzut

Bardziej szczegółowo