Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych"

Transkrypt

1 Znak sprawy: AG-I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego Sławomir Wasilczyk Dyrektor Generalny Urzędu Łódź, dnia 27 lutego 2014 r.

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź Godziny pracy: Poniedziałek, środa piątek Wtorek II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych (CPV usługi sporządzania map): 1) wykonanie map do celów prawnych, opracowań geodezyjnych lub map do celów prawnych z projektem podziału, nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w dniu 31 grudnia 1998 r. (wg stanu na ten dzień); 2) sporządzanie map do celów prawnych, opracowań geodezyjnych lub map do celów prawnych z projektem podziału, w których zostanie określone jaka część nieruchomości istniejącej w dniu 27 maja 1990 r. została objęta dokumentami potwierdzającymi sprawowanie zarządu, a tym samym nie podlegająca komunalizacji; 3) sporządzanie map do celów prawnych, opracowań geodezyjnych lub map do celów prawnych z projektem podziału, w których zostanie określone, jaka nieruchomość lub jej część została objęta dokumentami potwierdzającymi sprawowanie zarządu, a tym samym podlega uwłaszczeniu; 4) sporządzanie map do celów prawnych, opracowań geodezyjnych lub map do celów prawnych z projektem podziału, w których zostanie określone, jaka część nieruchomości objęta wnioskiem uwłaszczeniowym zajęta jest pod drogi publiczne oraz wody śródlądowe. 5) sporządzanie map do celów prawnych, opracowań geodezyjnych oraz map do celów prawnych z projektem podziału, w których zostanie określony obszar nieruchomości z wyszczególnieniem użytków każdego rodzaju, dla potrzeb ustalenia czy dana nieruchomość jest wyłączona spod działania art. 2 lit. E Dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części siedem. 1) Część I wykonanie od 1 do 5 map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie powiatów: łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego. 2) Część II wykonanie od 1 do 5 map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie powiatów: rawskiego, skierniewickiego, m. Skierniewice na prawach powiatu, brzezińskiego. 3) Część III- wykonanie od 1 do 5 map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, m. Piotrkowa Trybunalskiego na prawach powiatu. 4) Część IV - wykonanie od 1 do 5 map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie powiatów: radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego. 5) Część V - wykonanie od 1 do 5 map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego. 6) Część VI - wykonanie od 1 do 5 map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, poddębickiego. 7) Część VII - wykonanie od 10 do 60 map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łódzkiego wschodniego, m. Łodzi na prawach powiatu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

3 4. W przypadkach zlecania przez komórkę organizacyjną Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi opracowań nie wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, za podstawę rozliczeń będzie przyjmowana stawka roboczogodziny zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty Załącznik Nr 5 do SIWZ. Ilość godzin potrzebna na wykonanie tych opracowań wymaga akceptacji Zamawiającego przed przyjęciem zlecenia przez Wykonawcę do realizacji. Ostateczne rozliczenie faktycznej ilości godzin, która nie może być większa niż zaakceptowana przez Zamawiającego, nastąpi na podstawie faktury VAT. 5. Ze względu na fakt, iż nie można przewidzieć poszczególnych zleceń zarówno, co do terminu ich reali - zacji jak i przedmiotu, Zamawiający każdorazowo szczegółowo określi ww. elementy w poszczególnym zamówieniu. 6. Każde zamówienie wykonawca będzie zobowiązany wykonać w czterech egzemplarzach, w przypadku map wykonywanych dla więcej niż jednej nieruchomości po cztery egzemplarze dla każdej nieruchomości. 7. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić wykonawcom dokumentację będącą w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu wystawienia zlecenia. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia przez podwykonawców zastrzegając, iż przy odbiorze danego opracowania (przedmiotu zamówienia) może zażądać przedstawienia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających odpowiednie uprawnienia podwykonawcy. Wykonawca składając ofertę wskaże, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 1. Pożądany termin wykonania zamówienia do roku (zlecenia wystawiane sukcesywnie do r.). 2. Realizacja poszczególnego zamówienia musi nastąpić w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia, kontynuacji wykonania Zlecenia przez Wykonawcę. 3. Zlecenia będą wystawiane dwa razy w miesiącu, co 15 dni. 4. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego opracowań nie wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ termin wykonania będzie ustalany z wykonawcą indywidualnie przed przyjęciem zlecenia. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż: 1) posiadają wiedzę i doświadczenie; 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) nie zachodzi żadna z formalnych przesłanek wykluczenia ich na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego jest w danym przypadku realne i będzie w praktyce możliwe. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonywane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1: 1) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 1, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ.

4 2) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 2, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami, z których każda legitymuje się jednocześnie posiadaniem uprawnień do sporządzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (I zakres uprawnień nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju) oraz do sporządzania dokumentacji do celów prawnych (II zakres uprawnień nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju), poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 1, 3 i 4 SIWZ. 3) Wykonawca spełni warunek określony w ust. 1 pkt 3, jeżeli wykaże, że nie zachodzi wobec niego żadna z formalnych przesłanek wykluczenia wykonawcy na podst. art. 24 ust. 1 ustawy poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 oraz ust. 5 SIWZ. 4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy, a także Wykonawców, o których mowa w art. 24 b ust. 3 ustawy. 5. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów); 2) pojęcie przedsiębiorcy definicja zawarta w art. 4 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 3) pojęcie kontroli - definicja zawarta w art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 6. W celu wykazania, iż nie zachodzi przesłanka wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca złoży oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 7. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: 1. w przypadku oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, wystarczy, że złoży je co najmniej jeden z uczestników oferty wspólnej (konsorcjum) lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie; 2) w przypadku dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, musi on być złożony przez każdego z uczestników konsorcjum osobno, a w przypadku oświadczenia z art. 24 ust.1 ustawy, wystarczające będzie gdy zostanie złożone jedno, podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymagane na podstawie art. 44 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożone na podstawie art. 24 ust 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do sporządzania map i opracowań geodezyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ, złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy; 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, (co najmniej 2 osoby z których każda legitymuje się jednocześnie posiadaniem uprawnień do sporządzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (I zakres uprawnień

5 nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju) oraz do sporządzania dokumentacji do celów prawnych (II zakres uprawnień nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju)), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Ww. dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8. Dokumenty wskazane w ust. 6 i 7 należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 9. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, należy załączyć zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10. W przypadku, o którym mowa w rozdz. V ust. 2 SIWZ i VI ust. 9 SIWZ jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (złożone przez podmiot składający zobowiązanie). 2) Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI. ust. 5 SIWZ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Nr faksu Zamawiającego (042) lub ; adres poczty elektronicznej: 2. Zamawiający i wykonawca mogą żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji, o której mowa w ust Zamawiający udostępnia dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przesłać w formie faksu. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Rafał Tuga specjalista Witold Szabłowski inspektor. VIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

6 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2. Do oferty musi być dołączony wypełniony opis przedmiotu zamówienia określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. Do oferty muszą być ponadto dołączone dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ. 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie z zachowaniem formy pisemnej. 5. Oferta musi być umieszczona w kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, posiadać nazwę i adres wykonawcy oraz Zamawiającego oraz napis: Oferta na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych. Znak sprawy: AG-I Nie otwierać przed 10 marca 2014 r. godz UWAGA! W przypadku braku na kopercie ww. informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską jej nie otwarcie w trakcie czynności otwarcia ofert. 6. Oferty przesłane pocztą należy umieścić w dodatkowej zewnętrznej kopercie i wysłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Łódź, ul. Piotrkowska 104, bud. E, pok. 118, z tym, że za datę złożenia oferty przyjmowana będzie data wpływu oferty zgodnie z rozdziałem XI.1. i 2. SIWZ. 7. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. W przypadku, gdy ofertę (formularz oferty oraz wszystkie dokumenty) podpisuje lub potwierdza za zgodność z oryginałem inna osoba (osoby) niż uprawniona do reprezentowania wykonawcy na podstawie wpisu do właściwego rejestru, należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo szczególne należy złożyć w formie oryginału, natomiast pełnomocnictwo ogólne należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11. Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem musi zawierać sformułowanie Za zgodność z oryginałem lub podobne oraz podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy, (jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis) lub inny podpis umożliwiający identyfikację osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie dokumentu. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Wydziału Administracyjno- Gospodarczego, ul. Piotrkowska 104, Łódź, bud. E, I p., pok Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2014 r. o godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Piotrkowska 104, bud. E, I p., pok Termin otwarcia ofert 10 marca 2014 r. godz XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

7 1. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób: 1) podać cenę netto za poszczególne rodzaje opracowań w każdej z części (kolumna Nr 3 w załączniku Nr 1); 2) od podanej ceny netto za poszczególne rodzaje opracowań obliczyć wartość podatku VAT wg stawki obowiązującej na dzień złożenia oferty (kolumna Nr 4 w załączniku Nr 1); 3) obliczyć cenę brutto danej pozycji poprzez dodanie ceny netto i wartości podatku VAT (kolumna 3 + kolumna 4 w załączniku Nr 1); 4) obliczyć cenę dla każdej z części osobno (łączną wartość brutto kol. 5 z Załącznika Nr 1 do SIWZ) poprzez zsumowanie cen brutto wszystkich pozycji; 5) ceny i wartości, o których mowa w pkt 1-4 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. XIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium Znaczenie kryterium Cena 90% Stawka roboczogodziny dla opracowań nie wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ 10% 2. Punkty wyliczane będą według następujących wzorów: Cena C = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 90% Przez cenę Zamawiający rozumie łączną cenę brutto oferty w danej części. Stawka roboczogodziny S = (najniższa stawka roboczogodziny : stawka roboczogodziny oferty badanej) x 100 pkt x 10% Punkty w tym kryterium będą wyliczane od stawki roboczogodziny brutto podanej w kol. 5 Formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. Ostateczna ocena punktowa (P) wyliczana będzie wg wzoru: 3. Każda z części będzie podlegała odrębnej ocenie. P = C + S 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. XIV.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Po wyborze oferty najkorzystniejszej należy przedłożyć do wglądu: 1) uprawnienia do sporządzania map i opracowań geodezyjnych dla osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;

8 2) w przypadku złożenia oferty przez wspólników spółki cywilnej - umowę spółki w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; XV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanego dalej Prezesem Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ustępie 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9 12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Załączniki: Nr 1 opis przedmiotu zamówienia, Nr 2 wzór oświadczenia wymaganego zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, Nr 3 wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 44, Nr 4 - wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Nr 5 wzór oświadczenia o posiadanych uprawnieniach, Nr 6 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Nr 7 formularz oferty, Nr 8 wzór umowy.

10 ... (pieczęć wykonawcy)* 1 Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do sprawy AG-I CZĘŚĆ I Przedmiot zamówienia Wartość Cena netto Cena brutto Nazwa Ilość działek podatku VAT za 2 działki (po Mapy do celów prawnych podziale jednej) lub mapy z projektem podziału powstała po podziale Opracowania geodezyjne* 2 1 zlecona zlecona Suma* 3 CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia Wartość Cena netto Cena brutto Nazwa Ilość działek podatku VAT za 2 działki (po Mapy do celów prawnych podziale jednej) lub mapy z projektem podziału powstała po podziale Opracowania geodezyjne* 2 1 zlecona zlecona Suma* 3 CZĘŚĆ III Przedmiot zamówienia Wartość Cena netto Cena brutto Nazwa Ilość działek podatku VAT za 2 działki (po Mapy do celów prawnych podziale jednej) lub mapy z projektem podziału powstała po podziale

11 Opracowania geodezyjne* 2 1 zlecona zlecona Suma* 3 CZĘŚĆ IV Przedmiot zamówienia Wartość Cena netto Cena brutto Nazwa Ilość działek podatku VAT za 2 działki (po Mapy do celów prawnych podziale jednej) lub mapy z projektem podziału powstała po podziale Opracowania geodezyjne* 2 1 zlecona zlecona Suma* 3 CZĘŚĆ V Przedmiot zamówienia Wartość Cena netto Cena brutto Nazwa Ilość działek podatku VAT za 2 działki (po Mapy do celów prawnych podziale jednej) lub mapy z projektem podziału powstała po podziale Opracowania geodezyjne* 2 1 zlecona zlecona Suma* 3 CZĘŚĆ VI Przedmiot zamówienia Wartość Cena netto Cena brutto Nazwa Ilość działek podatku VAT za 2 działki (po Mapy do celów prawnych podziale jednej) lub mapy z projektem podziału powstała po podziale

12 Opracowania geodezyjne* 2 1 zlecona zlecona Suma* 3 CZĘŚĆ VII Przedmiot zamówienia Wartość Cena netto Cena brutto Nazwa Ilość działek podatku VAT za 2 działki (po Mapy do celów prawnych podziale jednej) lub mapy z projektem podziału powstała po podziale Opracowania geodezyjne* 2 1 zlecona zlecona Suma* (data) (podpis i pieczęć imienna) *4 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy, * 2 pod nazwą Opracowania geodezyjne Zamawiający rozumie np. opracowanie geodezyjne (bez wykonania mapy), mające na celu ustalenie, jaką część działek ewidencyjnych istniejących na dzień r., r. lub r. (oraz odpowiadających im działek aktualnych) była objęta decyzjami administracyjnymi lub aktami notarialnymi operującymi oznaczeniami ewidencyjnymi istniejącymi przed datą r., r. lub r. * 3 wskazaną wartość należy przenieść do kol. 2 Formularza oferty - Załącznik Nr 5 do SIWZ, * 4 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

13 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 2 Oświadczenie zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Należę / Nie należę* 2 do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 3 : itd (data) (podpis i pieczęć imienna) *4 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 niepotrzebne skreślić; * 3 należy wskazać listę podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej; * 4 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

14 Załącznik Nr 3... (pieczęć wykonawcy) *1 OŚWIADCZENIE wymagane na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że: 1) posiadam wiedzę i doświadczenie; 2) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Przedstawiam/Nie przedstawiam* 2 zobowiązanie innych podmiotów do oddania do mojej dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia/ osób zdolnych do wykonania zamówienia* (data) (podpis i pieczęć imienna) *3 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 niepotrzebne skreślić; * 3 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

15 Załącznik Nr 4... (pieczęć wykonawcy) *1 OŚWIADCZENIE wymagane na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że: Nie zachodzi wobec mnie żadna z formalnych przesłanek wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

16 Załącznik Nr 5... (pieczęć wykonawcy) *1 OŚWIADCZENIE do sprawy AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do sporządzania map i opracowań geodezyjnych (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; *² podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

17 Załącznik Nr 6... (pieczęć wykonawcy) *1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia do sprawy AG-I Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami Uwaga! Z powyższego wykazu winno wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do sporządzania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (I zakres uprawnień nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju) oraz do sporządzania dokumentacji do celów prawnych (II zakres uprawnień nadawanych przez Głównego Geodetę Kraju) (data) (podpis i pieczęć imienna) *2 * 1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; * 2 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

18 ... (pieczęć wykonawcy) *1 Załącznik Nr 7 Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska Łódź FORMULARZ OFERTY. do sprawy: AG-I Przystępując jako wykonawca do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego składam następującą ofertę *2 : Część zamówienia Cena brutto (zł) Cena netto (zł) Stawka roboczogodziny Wartość podatku VAT (zł) Cena brutto (zł) (cena netto + podatek VAT) Zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia I II III IV V VI VII Dane kontaktowe wykonawcy: 1. Adres Wykonawcy Fax (data) (podpis i pieczęć imienna) *3 *1 odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy; *2 w przypadku składania oferty częściowej należy wypełnić odpowiednią część formularza oferty; *3 podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.

19 AG-I Wzór umowy Załącznik Nr 8 zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy: Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, z upoważnienia którego występuje Dyrektor Generalny Urzędu Sławomir Wasilczyk, zwanym dalej Zamawiającym a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. Zamówienia udzielono w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać mapy do celów prawnych lub mapy z projektem podziału oraz opracowania geodezyjne. 2. Podstawą realizacji zamówienia będzie każdorazowo zlecenie szczegółowo określające jego przedmiot, zwane dalej Zleceniem oraz opis przedmiotu Zlecenia, zwany dalej Opisem. 3. Druk wzoru Zlecenia stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. Zlecenie Zamawiający sporządza w trzech egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Wykonawcy. 4. Zamówienia przekazywane będą za pośrednictwem poczty na adres Wykonawcy. 5. Druk wzoru opisu przedmiotu Zlecenia stanowi Załącznik Nr 2 do umowy. Opis wypełnia Wykonawca i składa w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Zlecenia i dokumentów od Zamawiającego umożliwiających sporządzenie Opisu w miejscu wskazanym w Zleceniu, jako miejsce przekazania wykonanego przedmiotu zamówienia. Powyższe nie uchybia wyjątkowi opisanemu w 2 ust Zamawiającemu służy prawo wstrzymania wykonania Zlecenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wypełnionego Opisu. Termin wykonania Zlecenia będzie liczony od dnia otrzymania zlecenia kontynuacji wykonania Zlecenia przez Wykonawcę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykonanego przedmiotu zamówienia wraz z drukiem zlecenia w miejscu wskazanym w zleceniu. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w czterech egzemplarzach, w przypadku map wykonywanych dla więcej niż jednej nieruchomości po cztery egzemplarze dla każdej nieruchomości. 8. Wykonawca oświadcza, że każdorazowe Zlecenie będzie wykonane przez osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia zawodowe. 9. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zleci w części I od 1 do 5, w części II od 1 do 5, w części III od 1 do 5, w części IV od 1 do 5, w części V od 1 do 5, w części VI od 1 do 5, w części VII od 10 do 60 wykonanie map do celów prawnych lub map z projektem podziału oraz opracowań geodezyjnych. 10. Jednorazowe zlecenie nie przekroczy 10 map do celów prawnych lub map z projektem podziału oraz opracowań geodezyjnych Umowa zostaje zawarta na czas do dnia 30 listopada 2014 r. Zamawiający może składać Zlecenia nie później niż do dnia 15 października 2014 r. 2. Za wykonanie Zlecenia strony uznają dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego na Zleceniu i pisemne zaakceptowanie wykonania zlecenia przez Zamawiającego, o ile dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia kontynuacji wykonania Zlecenia przez Wykonawcę. Do terminu nie wlicza się okresu liczonego od dnia złożenia materiałów w ośrodku geodezyjnym do dnia ich zaewidencjonowania. Przekazując Zamawiającemu wykonany przedmiot zamówienia, Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające czas jego rejestracji w ośrodku geodezyjnym.

20 3. Zlecenia będą wystawiane przez Zamawiającego dwa razy w miesiącu, co 15 dni. Ostatnie zlecenie może zostać wystawione w dniu 15 października 2014 r. 4. W przypadku zlecenia dotyczącego map lub opracowań, co do których nie ma możliwości wykonania opisu zgodnie z Drukiem opisu przedmiotu zlecenia, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia kontynuacji zlecenia. Na wykonanie takiego Zlecenia, pisemną zgodę wyraża Zamawiający. W takim przypadku termin wykonania prac i ich wartość Strony ustalą w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę kosztorys, określający ilość roboczogodzin niezbędnych do wykonania danego zlecenia, która będzie rozliczana zgodnie z 3 ust. 2 pkt 3 umowy. Przedłożenie kosztorysu winno nastapić w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej zgody Zamawiającego na wykonanie Zlecenia w sposób opisany w niniejszym ustępie. Akceptacja lub odmowa akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego winna nastąpić pisemnie w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania kosztorysu. Brak akceptacji przez Zamawiającego oznacza rezygnację z realizacji Zlecenia. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, gdy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia okaże się, że należy wykonać zamiast mapy prawnej opracowanie geodezyjne (lub odwrotnie), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, przedstawiając jednocześnie nowy opis przedmiotu zlecenia. Nowy termin wykonania zlecenia będzie liczony od dnia otrzymania zlecenia kontynuacji wykonania nowego zlecenia. W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na kontynuację zlecenia, winien powiadomić o tym Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych, a za dotychczas wykonaną pracę wypłacić mu wynagrodzenie zgodnie z 5 ust 1 umowy. 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest.... w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji ŁUW w Łodzi 3 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą z wystawionej faktury. 2. Strony ustalają następujące ceny: 1) w przypadku map do celów prawnych lub map z projektem podziału: a) za podział jednej działki na dwie... zł netto (słownie złotych: ) + wartość podatku VAT. zł (słownie złotych: ), co daje zł brutto (słownie złotych: ), b) za każdą następną działkę powstałą po podziale... zł netto (słownie złotych: ) + wartość podatku VAT zł (słownie złotych: ), co daje zł brutto (słownie złotych:.), 2) w przypadku opracowań geodezyjnych: a) za jedną zleconą działkę... zł netto (słownie złotych: ) + wartość podatku VAT zł (słownie złotych: ), co daje zł brutto (słownie złotych:.), b) za każdą następną zleconą działkę... zł netto (słownie złotych: ) + wartość podatku VAT zł (słownie złotych: ), co daje zł brutto (słownie złotych:.), 3) za roboczogodzinę... zł netto (słownie złotych: ) + wartość podatku VAT. zł (słownie złotych: ), co daje zł brutto (słownie złotych: ). 3. W przypadku zlecania przez Zamawiającego opracowań, o których mowa w 2 ust. 4, za podstawę rozliczeń będzie przyjmowana stawka roboczogodziny określona w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu oraz ilość roboczogodzin. 4. Ceny określone w umowie są stałe w okresie obowiązywania umowy. 5. Podstawą do wystawienia faktury będzie pisemne potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 6. Fakturę Wykonawca może wystawić nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od daty złożenia przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, iż Zamawiający nie zgłosi w tym czasie braków lub innych nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia. 7. W przypadku braków lub innych nieprawidłowości w przedmiocie zamówienia, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po ich usunięciu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na zakup urządzeń sieciowych Znak sprawy: AG-I.273.2.31.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup urządzeń sieciowych ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z up. Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013

Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Znak sprawy: AG-I.273.2.28.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oraz instalację fabrycznie nowych urządzeń do radiołączności dla potrzeb Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013

Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Znak sprawy: AG.-I.273.2.11.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ZAMAWIAJĄCY Wojewoda Łódzki ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź ZATWIERDZAM Z

Bardziej szczegółowo