Na wstępie, odnosząc się do dostarczonych materiałów, czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie za wyjątkową dbałość o jakość przygotowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na wstępie, odnosząc się do dostarczonych materiałów, czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie za wyjątkową dbałość o jakość przygotowania"

Transkrypt

1 Prof. Krzysztof Wołowski, prof. zw. ASP Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wrocław, Plac Polski 3/4 RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kiedrowicz sporządzona w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe, wszczętym przez Radę Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Podstawę sporządzenia niniejszej recenzji stanowią następujące materiały dostarczone w dokumentacji przewodowej: tom pracy doktorskiej, zatytułowanej: Architektura wnętrz jako nośnik wielowymiarowych komunikatów i jej znaczenie w procesie budowania relacji: dzieło - odbiorca teczka zawierająca trzy tablice opracowane w formie graficznej, przeznaczone do analizy badawczej i optymalizacji założeń projektowych, wspomagające merytorycznie kształtowanie nowych, jak i weryfikację istniejących przestrzeni terapeutycznych, podpisana: Załączniki suplement, teczka zawierająca modelowe opracowania projektowe w pracy doktorskiej, zatytułowane: Rozwiązania modelowe przestrzeni terapeutycznych zaprojektowane w oparciu o narzędzie tablice przedstawione i opisane w rozprawie doktorskiej album OLGA KIEDROWICZ architektura wnętrz prezentacja dorobku projektowo-realizacyjnego album OLGA KIEDROWICZ wydarzenia artystyczne prezentacja działalności artystyczno-organizacyjnej katalog pracy dyplomowej Do trzech razy sztuka, czyli Akademia Sztuki w Szczecinie teczka dokumentów formalnych przewodu doktorskiego 1

2 Na wstępie, odnosząc się do dostarczonych materiałów, czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie za wyjątkową dbałość o jakość przygotowania edytorskiego i estetykę oprawy całego kompletu materiałów pracy doktorskiej. Tytułem wprowadzenia przedstawiam najważniejsze informacje o Doktorantce. Pani mgr Olga Kiedrowicz, urodzona w 1986 roku w Resku, jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Dyplom ukończenia studiów otrzymała na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz w 2010 roku, uzyskując tytuł magistra sztuki ze specjalnością projektowanie wnętrz, na kierunku architektura wnętrz,. Wysoki poziom przedstawionej pracy dyplomowej zaowocował wynikiem celującym i prestiżową Nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za najlepszy dyplom wyższej uczelni artystycznej województwa zachodniopomorskiego. Dyplom na temat: Akademia Sztuki w Szczecinie Pałac pod Globusem. Projekty adaptacji wnętrz i identyfikacji wizualnej powstał jako praca zespołowa dyplomantów dwóch wydziałów uczelni szczecińskiej architektury wnętrz i grafiki. Opracowanie tak złożonego problemowo projektu dyplomowego, uzyskanie wielowymiarowej i spójnej idei rozwiązań wnętrzarsko - graficznych powstało przy udziale Olgi Kiedrowicz, Agnieszki Katarzyny Matijuk i Tomasza Piotra Świtalskiego, pod opieką dwóch promotorów: prof. Janusza Stankowskiego i prof. Andrzeja Tomczaka. Ten niewątpliwy sukces jest świadectwem znakomitego pomysłu na opracowanie obszernego i złożonego problemowo tematu dyplomowego, przy współdziałaniu zespołowym w realizacji trudnego, ambitnego zadania w mentalnym, twórczym porozumieniu. Jest także przykładem czystej synergii w merytorycznym zaangażowaniu ze strony prowadzących profesorów. Mogę tylko pogratulować. Moją uwagę zwróciło jeszcze inne, ważne osiągnięcie, podkreślające wszechstronność osobowości artystycznej Olgi Kiedrowicz,. W latach , uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, którą również ukończyła ze znakomitym wynikiem, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W latach była stypendystką fundacji Collegium Polonicum w Słubicach. Stypendium zostało przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe. Od 2011 roku jest zatrudniona w Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Sztuk Wizualnych, jako asystentka w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa, prowadzonej przez profesora Józefa Jurka oraz dodatkowo, jako wykładowca przedmiotu: Oświetlenie. Od 2013 roku pracuje w Niepublicznej Szkole Plastycznej Ars Atelier, prowadząc jako wykładowca, zajęcia z przedmiotu: Modelowanie Przestrzenne. Od 2011 roku pracuje w firmie MASTER TECH sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na stanowisku: architekt wnętrz w specjalności: oświetlenie. 2

3 Od 2010 roku prowadzi, wspólnie z Agnieszką Matijuk, autorską Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz. Wszechstronna, twórcza kreatywność Olgi Kiedrowicz jest godna szczególnego wyróżnienia. Na przestrzeni kilku lat, które minęły od zakończenia studiów wyraźnie rozwinęła obszar twórczych dokonań. Obok zaangażowania w dydaktykę i pracę naukowo - badawczą, widoczna jest również Jej wyjątkowa aktywność na polu własnej działalności artystyczno - projektowej. Ten dorobek nie wyróżnia się jeszcze znaczną ilością dokonań, lecz wartościami, które tworzą oryginalne pomysły, rzetelnie dopracowane w szczegółach rozwiązania projektowe, starannie przemyślane koncepcje o bardzo interesującej plastyce kształtowanych przestrzeni, sprawdzone w udanych realizacjach. W autorskich katalogach wybranych dokonań, znajduję ponad trzydzieści ambitnych projektów i realizacji, a także przykładów organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów itp., co potwierdza Jej zaangażowanie również w działalności organizacyjnej, merytorycznej i popularyzatorskiej, w przestrzeni sztuki i designu. To niewątpliwy talent, ale i ogromna pracowitość, to także nieustająca pogoń za nowymi doświadczeniami, doskonalenie warsztatu i pogłębianie wiedzy zawodowej. Dostrzegam Jej profesjonalizm i twórczą inwencję w całym spektrum podejmowanej problematyki, którą przedstawia w bardzo starannie przygotowanych albumach portfolio: architektura, wnętrza, meble, wystawiennictwo, wzornictwo, grafika, scenografia itp. W syntetycznej ocenie, podsumowaniu tego rozdziału twórczej działalności, mogę ująć to następująco: Autorka w poszukiwaniu własnych, oryginalnych form artystycznej wypowiedzi, łączy świadomość wyobraźni plastycznej z gruntowną wiedzą w zakresie problematyki kształtowania środowiska przestrzennej aktywności współczesnego człowieka. Okazuje się przy tym projektantem posiadającym już cenne, praktyczne doświadczenie od strony warsztatu architekta wnętrz. Jest to wyraźnie widoczne w podejściu do analizowania i programowania funkcji, podejściu do kształtowania przestrzeni wnętrz z właściwym wyczuciem formy w budowaniu idei plastycznej. W tym odniesieniu szczególnie ważna jest perfekcja rozwiązań decydujących o efekcie końcowym, gdzie Jej energia kreatywnego działania łączy się z racjonalną konsekwencją poszukiwania oryginalnych koncepcji przenikania się i zespolenia formy i funkcji. Przy okazji tej oceny pojawia się następująca refleksja. Obserwując kariery zawodowe wśród niektórych naszych absolwentów, mogę odczuwać niewątpliwą satysfakcję. Utalentowani, ambitni i niezwykle pracowici, z pasją poszukujący własnej wizji przestrzeni twórczej działalności. Imponuje mi rozwój ich osobowości i znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej, potencjał twórczy, kreatywność wyobraźni, oryginalność i świeżość pomysłów. Wykaz ują się otwartością na współczesny świat, wszechstronną wiedzą, a także niezwykłą 3

4 wrażliwością i humanizmem w odczuwaniu, postrzeganiu i doświadczaniu otaczającego nas środowiska przestrzennego. Dotyczy to przede wszystkim wartości, jakie tworzy wielowątkowa tkanka architektury, czy zjawiskowa, inspirująca, oferująca nieprzebrane bogactwo doznań, przestrzeń natury. Jestem optymistą i myślę, że znakomita część przywołanych powyżej, młodych artystów jest skazana na sukces, a Olga Kiedrowicz bez wątpienia do nich należy. Jestem również przekonany, że przez okres kilku lat asystentury uzyskała pełną akceptację i uznanie środowiska akademickiego, a dodatkowo, potwierdzenie tej opinii, bardzo wysoką ocenę całokształtu tej działalności, otrzymałem w osobistej rekomendacji od Jej bezpośredniego przełożonego, prof. Józefa Jurka. Praca doktorska Praca doktorska, w przyjętym przez Autorkę obszarze opracowania naukowego, obejmuje trzy części tworzące spójną merytorycznie całość: część teoretyczną, rozprawę doktorską, zatytułowaną: Architektura wnętrz jako nośnik wielowymiarowych komunikatów i jej znaczenie w procesie budowania relacji: dzieło - odbiorca część metodologiczną - suplement rozprawy, trzy tablice opracowane w formie graficznej, jako narzędzie do analizy badawczej i optymalizacji założeń projektowych, wspomagające kształtowanie nowych, jak i weryfikację istniejących przestrzeni terapeutycznych; część projektową w pracy doktorskiej, zatytułowaną: Rozwiązania modelowe przestrzeni terapeutycznych zaprojektowane w oparciu o narzędzie tablice przedstawione i opisane w rozprawie doktorskiej Tom rozprawy doktorskiej liczy 91 stron z licznymi, dobrze dobranymi, ilustracjami, jakie stanowią fotografie, rysunki, ryciny, tabele itp. Rozprawę otwiera Wstęp, a rozwinięcie pracy następuje w treści kolejnych czterech rozdziałów podzielonych na podrozdziały. Spójny, logiczny tok merytorycznej narracji zamyka podsumowanie. W zakończeniu rozprawy zamieszczona została bardzo starannie opracowana Bibliografia, w której znajdujemy: Spis książek: 22 tytuły Spis czasopism: 6 tytułów Spis artkułów: 7 tytułów Źródła internetowe WWW: 24 strony oraz Spis ilustracji wskazujący 40 źródeł pozyskania materiałów. W tomie rozprawy znajduje się również jej streszczenie w języku polskim i angielskim. 4

5 Autorka na wstępie rozprawy przedstawia cel pracy, za który przyjmuje zbadanie wpływu architektury wnętrz na odbiorcę - użytkownika. Uściślając obszar i zakres planowanych badań, wskazuje na przestrzeń wnętrza o funkcji terapeutycznej, najczęściej lokalizowaną w strukturze obiektów opieki medycznej, a konsekwencją jest przyjęcie tezy, którą przytoczę cytując: tezę badawczą w niniejszej pracy stanowi stwierdzenie: za pomocą formy (bryły przestrzennej) można wpływać na odbiorcę wywołując pewne stany emocjonalne radość, spokój, można stymulować odbiorcę do aktywności, pobudzać, relaksować, a także działać multisensorycznie poza wizualnie. Architektura wnętrz uświadamia, pełni funkcję informacyjną, a także jest przekaźnikiem określonych wartości np. duchowych, społecznych. Forma przestrzenna (3D) może przekazać odbiorcy więcej niż graficzna (2D), ponieważ dodatkowo działa strukturą, fakturą, kształtem, złożoną bryłą, którą o dbiorca nie tylko widzi, ale i odczuwa wielozmysłowo, w związku z czym jest idealnym polem do interakcji z odbiorcą, a w przypadku przestrzeni terapeutycznej z pacjentem W takim ujęciu, semantyce przesłania postawionej tezy, odnajduję wskazanie istoty kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, przestrzeni wnętrza, przestrzeni w złożonym środowisku architektury. Autorka, już na etapie przygotowania, planowania rozprawy, określiła podstawowy zakres problemowy poruszanych zagadnień: - architektura oraz architektura wnętrz w wymiarze ideowym jako nośniki (przekaźniki) określonych wartości lub komunikatów; - analiza w zakresie wpływu architektury wnętrz na odbiorcę; - analiza relacji dzieło odbiorca, odpowiedź na pytanie w jaki sposób i za pomocą jakich wartości można zbudować daną zależność? - wielozmysłowe postrzeganie przestrzeni, która ogranicza się nie tylko do czysto wizualnych aspektów; - badanie zależności jak wiele zmysłów i w jak sposób można zaangażować do percepcji przestrzeni; - przestrzeń terapeutyczna jako przykład wnętrza wpływającego na odbiorcę - pacjenta Przedstawiona powyżej, rozbudowana wielowątkowo, struktura obszaru podjętej problematyki, umożliwiła Autorce właściwe zaprogramowanie toku pracy, rozwinięcie rozprawy w logicznym układzie rozdziałów i podrozdziałów, opracowanie części metodologicznej do prowadzenia analizy badawczej oraz części praktycznej, studyjnej zaprojektowania modelowych przestrzeni wnętrz 5

6 o funkcji terapeutycznej. Wprowadzona do rozprawy analiza, jako metoda badawcza, przede wszystkim obejmuje blok określonej specyfiki uwarunkowań i istotnych czynników kształtujących przestrzeń wnętrza, wpływających na relacje pacjent - otoczenie. Badania i uzyskane wnioski dotyczą, między innymi, komfortu lub dyskomfortu przebywania w tej przestrzeni, zarówno fizycznego, jak i psychicznego jej odczuwania, wzajemnego oddziaływania, zmysłowego przeżywania. W tym odniesieniu przedstawione zostały zagadnienia stanowiące podstawę prowadzonych w rozprawie rozważań oraz ukazana została istota tej pracy, jaką stanowi wartość strony badawczej. W kontekście powyższego zauważam, że w skomplikowanym układzie wielu zależności, w hierarchii ważności wielu uwarunkowań występujących w procesie programowania i kształtowania tak specyficznych przestrzeni, najważniejsze, inspirujące jest to co wyczuwamy pobudzani emocjami, empatią, świadomie lub podświadomie, stymulowani kodami skojarzeń, co porusza w swojej rozprawie Autorka. W moim rozumieniu, wyróżniającą cechą pracy projektanta, architekta wnętrz jest nieustanne dążenie do syntezy tego co racjonalne i fizycznie wymierne, z tym co intuicyjne. W sensie ideowym potwierdza ten pogląd przedstawiona praca doktorska. Sam jestem również przekonany o tym, że sztuka projektowania łączy w sobie elementy nauki i wiedzy praktycznej z wyobraźnią, twórczą kreatywnością i to właśnie w niezwykłym związku z intuicją, naturalną zdolnością podświadomej percepcji, wrażliwością postrzegania, odczuwania przestrzeni, zjawisk, czy rzeczy poza granicami kontrolowanej świadomości. Poruszany i poddawany analizie świat zagadnień powiązanych z fenomenem odczuwania, zmysłowej lub pozazmysłowej percepcji otaczającej nas bezpośrednio przestrzeni, jest mi szczególnie bliski i ten nurt rozważań cenię sobie wyjątkowo. Pozostaje tylko powołać się na Einsteina, który powiedział: Tym, co naprawdę się liczy, jest intuicja. Dodatkowym, niewątpliwym walorem ocenianej rozprawy jest właściwie zbudowana, logiczna struktura merytorycznych powiązań wszystkich poruszanych wątków problemowych, przedstawianych zagadnień, czy przykładów z odniesieniem do części metodologicznej i projektowej. Po omówionym już wstępie następuje blok czterech rozdziałów podzielonych na podrozdziały: - rozdział pierwszy, zatytułowany: Interakcja z przestrzenią poświęcony został przedstawieniu i zdefiniowaniu wielu przykładów form istnienia przestrzeni, występujących zjawisk, wzajemnych zależności, czy procesów odnoszących się do pojęć, które wyliczam za Autorką, dla podkreślenia złożoności obszaru problemowego: przestrzeń, miejsce, odbiorca, dzieło, relacja, plan, rytm, komunikat, komunikacja, kanał komunikacji. Prowadzone 6

7 rozważania ujawniają mechanizmy powstawania relacji człowieka z otaczającą przestrzenią, wnętrzem, stworzonym dziełem. Wskazywaną Istotą twórczego działania jest budowanie harmonii w emocjonalnym odbiorze dzieła, w zmysłowej percepcji odczuwania przestrzeni, czy interakcji oddziaływania. Dotyczy to zarówno pozytywnej, jak i negatywnej reakcji odczuwania przez odbiorcę dzieła. Tworząc merytoryczne podstawy prowadzonych rozważań, Autorka sięga do autorytetów, przykładów różnych postaw, głoszonych poglądów, czy lansowanych teorii, od starożytnych filozofów, myślicieli, po współczesnych teoretyków i czołowych twórców architektury. Rozdział jest pomyślany jako wprowadzenie do kolejnych etapów opracowania - rozdział drugi, zatytułowany: Przestrzeń terapeutyczna stanowi niezwykle wnikliwe, obszerne studium poświęcone bardzo konsekwentnej, drobiazgowej i wielokierunkowej analizie badawczej przestrzeni terapeutycznej, jak również szczegółowemu przedstawieniu obszernego katalogu metod i uwarunkowań prowadzonych terapii leczniczych i profilaktycznych. Badania te dotyczą przestrzeni zdefiniowanej w rozprawie, jako przestrzeń dospołeczna, przestrzeń która jest lokalizowana w strukturze ośrodków opieki medycznej, z wyraźnym ukierunkowaniem rozwiązań formy i funkcji na stymulowanie działaniem leczniczym w aspekcie psychologicznym, duchowym oraz fizycznym. Najważniejszym wskazaniem w założonych działaniach jest uzyskanie wysokich walorów terapeutycznych projektowanych przestrzeni wnętrz. Rozdział dopełniony został przez perfekcyjnie opracowana metodę prowadzenia analizy badawczej i weryfikacji założeń projektowych za pomocą załączonych do rozprawy, trzech specjalnych tablic. Ostatecznie, na tej podstawie, wykonane zostały studyjne projekty modelowych przestrzeni terapeutycznych, dedykowane trzem wybranym funkcjom w obiektach opieki medycznej: - ROZWIAZANIE MODELOWE NR 1 Oddział ginekologiczno położniczy - ROZWIĄZANIE MODELOWE NR 2 Przychodnia pediatryczna - ROZWIĄZANIE MODELOWE NR 3 Korytarz ogólny w obiekcie medycznym Opracowany całościowo, w interesującej konwencji przekazu, projekt badawczy, zatytułowany: Rozwiązania modelowe przestrzeni terapeutycznych zaprojektowane w oparciu o narzędzie tablice przedstawione i opisane w rozprawie doktorskiej oceniam bardzo wysoko, szczególnie za innowacyjność i kreacyjność w kształtowaniu przestrzeni, wprowadzone działania i elementy interaktywne, wspomagające efekt terapeutyczny, jak i niezwykle interesujące, nowatorskie eksperymenty z funkcją światła. Myślę, że najtrafniej recenzuje przedstawione projekty rozwiązań modelowych wypowiedź znakomitego twórcy i filozofa architektury Petera Zumthora, którą Autorka zamieściła w pracy: Siła dobrego projektu tkwi w nas i w naszej zdolności postrzegania świata za pomocą 7

8 uczucia i rozumu. Dobry projekt architektoniczny jest zmysłowy. Dobry projekt architektoniczny jest mądry. Rozprawę doktorską dopełniają jeszcze dwa kolejne rozdziały: Analiza stanu istniejącego regionalne ośrodki opieki medycznej oraz Analiza wzorcowych realizacji ośrodki opieki medycznej, które bardzo trafnie przedstawiają ilustrując i omawiając wybrane rozwiązania przestrzeni wnętrz o funkcji terapeutycznej, nie spełniające oczekiwań odbiorców pacjentów, jak również rozwiązania znakomite, wzorcowe, a wnioski końcowe, odpowiedź na założony cel rozprawy, przeprowadzonych badań i analiz znajdujemy w Podsumowaniu. Konkluzja recenzji Bardzo wysoko oceniam wartość rozprawy, oryginalnego opracowania teoretycznego w powiązaniu z dziełem projektowym, jakie stanowi studium rozwiązań modelowych przestrzeni wnętrz, dedykowane wybranym funkcjom w obiektach opieki medycznej. Praca podejmuje istotny z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problem badawczy i jest potwierdzeniem umiejętności jego dostrzegania, samodzielnego analizowania, sformułowania i rozwiązania założonej tezy. Uważam, że podjęcie w pracy doktorskiej tej problematyki i w efekcie bardzo wysoki poziom tego opracowania, świadczy nie tylko o profesjonalizmie Autorki, pełnej świadomości prowadzonych działań i pogłębionej wiedzy z wyraźnymi preferencjami naukowego podejścia, ale również o ogromnej, twórczej pasji, wspartej talentem. W poszanowaniu wymagań proceduralnych mogę jednoznacznie stwierdzić, że praca doktorska Pani mgr. Olgi Kiedrowicz, stanowiąc oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego, w pełni odpowiada wymaganiom Ustawy z dnia r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Mając na uwadze wysoką wartość przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz poziom przedstawionego w dokumentacji przewodowej dorobku twórczego, a także szczególną aktywność w działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie sztuki i designu, stwierdzam, że w pełni uzasadnione jest przyznanie Pani mgr. Oldze Kiedrowicz stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe i taki też wniosek Wysokiej Radzie Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawiam i z całym przekonaniem popieram. Wrocław, dnia r. prof. Krzysztof Wołowski 8

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA Informacje wstępne Praca dyplomowa licencjacka Zakres pracy dyplomowej określony został zgodnie z opisem programu studiów w systemie KRK,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 1/2015 28 lutego 2015 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki

Z plastyką na TY. z zakresu plastyki i historii sztuki Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Z plastyką na TY innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu plastyki i historii sztuki Opracowanie: mgr Jacek Krawczyk Śrem 2014 Wstęp Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Poznań dnia 20 maja 2013

Poznań dnia 20 maja 2013 Poznań dnia 20 maja 2013 dr hab. inż. arch. Adam F. Nadolny Wydział Architektury, Politechnika Poznańska Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Zakład Historii Architektury i Urbanistyki

Bardziej szczegółowo

prof. Jerzy Porębski Warszawa, 10.06.2015 Wydział Wzornictwa Akademii Stuk Pięknych w Warszawie ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa

prof. Jerzy Porębski Warszawa, 10.06.2015 Wydział Wzornictwa Akademii Stuk Pięknych w Warszawie ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa prof. Jerzy Porębski Warszawa, 10.06.2015 Wydział Wzornictwa Akademii Stuk Pięknych w Warszawie ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa Recenzji dotycząca dorobku i rozprawy doktorskiej mgr Anny Wachowicz p.t.

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia Widzenia 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Portfolio///Książki. Wybrane książki, które powstały do 2014 roku.

Portfolio///Książki. Wybrane książki, które powstały do 2014 roku. Portfolio 1983/2014 Portfolio Dyplom w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku obroniłem w 1983 roku. Od tamtego czasu zajmuję się pracą w obszarze komunikacji

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Seminarium doktoranckie Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Plan Wymagania ustawowe Wymagania zwyczajowe opinia promotora i recenzje Egzaminy doktorskie Metodyka pracy naukowej 2 USTAWA z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Metodologia pracy badawczej i naukowej Kod modułu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Podstawy prawne: REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Akty prawne zewnętrzne obowiązujące w/g procedury dyplomowania w Uczelni 2. Akty prawne wewnętrzne -

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego): 120;

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego): 120; UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA Nazwa kierunku studiów: DESIGN KRAJOBRAZU 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia; Tryb

Bardziej szczegółowo

Profesor Andrzej Pniewski. Akademia sztuk Pieknych w Gdadsku. Wydzial Architektury i Wzornictwa

Profesor Andrzej Pniewski. Akademia sztuk Pieknych w Gdadsku. Wydzial Architektury i Wzornictwa Profesor Andrzej Pniewski Akademia sztuk Pieknych w Gdadsku Wydzial Architektury i Wzornictwa ocena pracy doktorskiej i dorobku artystycznego Pana Mirona Regulskiego, pracownika dydaktr7cznego na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane.

design i reklama nasz punkt widzenia: a w oczy rzuca się to, co jest inne, ciągle coś widać. my państwa uczymy, jak to się robi. nowe, nieoczekiwane. biuro rekrutacji szkoła wyższa psychologii społecznej wydział zamiejscowy we wrocławiu ul. ostrowskiego 30 53-238 wrocław tel. 71 750 72 72 faks 71 750 72 70 gadu gadu: 12574469 czynne: poniedziałek piątek

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych Prof. dr hab. Michał Trocki Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów

Bardziej szczegółowo

Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z 25.05.2015 Raport Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK) za rok akademicki ----/---- w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

1 1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora składa wniosek adresowany do Dziekana (wzór wniosku - zał. nr 1).

1 1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora składa wniosek adresowany do Dziekana (wzór wniosku - zał. nr 1). UCHWAŁA NR 82 Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: procedury przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na Wydziale

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW ASP WARSZAWA

PROGRAM STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW ASP WARSZAWA PROGRAM STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA NA WYDZIALE SZTUKI MEDIÓW ASP WARSZAWA I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów a) nazwa kierunku studiów Wydział Sztuki Mediów, Kierunek Sztuka Mediów b) poziom

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Charakter aktywności. 10 skojarzeń do obrazka Jeżeli to nie jest ogród, to jest to. Stymulowanie myślenia i twórczości dziecka poprzez obraz

Charakter aktywności. 10 skojarzeń do obrazka Jeżeli to nie jest ogród, to jest to. Stymulowanie myślenia i twórczości dziecka poprzez obraz Charakter aktywności Stymulowanie myślenia i twórczości dziecka poprzez obraz dr Elżbieta Płóciennik Odtwórczy dziecko odwzorowuje obserwowany świat i powiela zachowania wzorców osobowych a odtwórcza aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. www.anomalia.pl COMMERCIAL. culture. underground

PORTFOLIO. www.anomalia.pl COMMERCIAL. culture. underground PORTFOLIO COMMERCIAL culture underground www.anomalia.pl O FIRMIE Studio projektowe AnoMalia założyliśmy w 2006 roku. Bezpośrednim impulsem dla powstania studia było nasze przekonanie o potrzebie tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA Warunki uczenia się Słuchacze odczuwają potrzebę uczenia się Zasady nauczania 1. Nauczyciel ujawnia studentom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje RECENZJE Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje Autor: red. Marta Juchnowicz Wydawnictwo PWE Warszawa 2014 Przedstawiona mi do recenzji książka zatytułowana Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Niniejsze zasady określają przebieg procesu dyplomowania oraz wymagania stawiane pracom dyplomowym realizowanym

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Edycji konkursu o stypendia doktoranckie i nagrody za najlepszą pracę magisterską w ramach Programu ± Zachęta.

Regulamin I Edycji konkursu o stypendia doktoranckie i nagrody za najlepszą pracę magisterską w ramach Programu ± Zachęta. Regulamin I Edycji konkursu o stypendia doktoranckie i nagrody za najlepszą pracę magisterską w ramach Programu ± Zachęta. Preambuła: Autorem Programu i fundatorem stypendiów i nagród (w dalszej części

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 13 października 2011 r.

Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 13 października 2011 r. Zarządzenie nr 25/2011 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać praca dyplomowa i ocena pracy dyplomowej na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

FASHION CULTURE POLAND-GREAT BRITAIN UNITED IN FASHION

FASHION CULTURE POLAND-GREAT BRITAIN UNITED IN FASHION www.fashionculture.pl OFERTA SPONSORSKA PRZY SZTUCE FASHION CULTURE W ROLI GŁÓWNEJ: Polsko-Brytyjska Kultura i Sztuka SCENA: MUZEUM PAŁAC w Wilanowie Organizator: Polska Wszechnica w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady dyplomowania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady dyplomowania na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie I. Informacje wstępne. 1. Wymagania w stosunku do prac dyplomowych. Praca dyplomowa na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW AKADEMICKICH WROCŁAW, WARSZAWA, ŁÓDŹ, KRAKÓW, KATOWICE CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów Akademickich to nowatorski, 64-godzinny program dla wykładowców, doktorantów,

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący -nie opanował wiedzy o sztuce w zakresie wymaganym na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu jednolitych studiów na kierunku aktorstwo absolwent powinien:

Po ukończeniu jednolitych studiów na kierunku aktorstwo absolwent powinien: Załącznik nr 1 do uchwały nr 99/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. Opis kierunkowych efektów kształcenia AKTORSTWO objaśnienie oznaczeń w symbolach: K- kierunkowe efekty kształcenia U- kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo