Na wstępie, odnosząc się do dostarczonych materiałów, czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie za wyjątkową dbałość o jakość przygotowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na wstępie, odnosząc się do dostarczonych materiałów, czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie za wyjątkową dbałość o jakość przygotowania"

Transkrypt

1 Prof. Krzysztof Wołowski, prof. zw. ASP Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wrocław, Plac Polski 3/4 RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr Olgi Kiedrowicz sporządzona w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe, wszczętym przez Radę Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Podstawę sporządzenia niniejszej recenzji stanowią następujące materiały dostarczone w dokumentacji przewodowej: tom pracy doktorskiej, zatytułowanej: Architektura wnętrz jako nośnik wielowymiarowych komunikatów i jej znaczenie w procesie budowania relacji: dzieło - odbiorca teczka zawierająca trzy tablice opracowane w formie graficznej, przeznaczone do analizy badawczej i optymalizacji założeń projektowych, wspomagające merytorycznie kształtowanie nowych, jak i weryfikację istniejących przestrzeni terapeutycznych, podpisana: Załączniki suplement, teczka zawierająca modelowe opracowania projektowe w pracy doktorskiej, zatytułowane: Rozwiązania modelowe przestrzeni terapeutycznych zaprojektowane w oparciu o narzędzie tablice przedstawione i opisane w rozprawie doktorskiej album OLGA KIEDROWICZ architektura wnętrz prezentacja dorobku projektowo-realizacyjnego album OLGA KIEDROWICZ wydarzenia artystyczne prezentacja działalności artystyczno-organizacyjnej katalog pracy dyplomowej Do trzech razy sztuka, czyli Akademia Sztuki w Szczecinie teczka dokumentów formalnych przewodu doktorskiego 1

2 Na wstępie, odnosząc się do dostarczonych materiałów, czuję się w obowiązku wyrazić szczególne uznanie za wyjątkową dbałość o jakość przygotowania edytorskiego i estetykę oprawy całego kompletu materiałów pracy doktorskiej. Tytułem wprowadzenia przedstawiam najważniejsze informacje o Doktorantce. Pani mgr Olga Kiedrowicz, urodzona w 1986 roku w Resku, jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Dyplom ukończenia studiów otrzymała na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz w 2010 roku, uzyskując tytuł magistra sztuki ze specjalnością projektowanie wnętrz, na kierunku architektura wnętrz,. Wysoki poziom przedstawionej pracy dyplomowej zaowocował wynikiem celującym i prestiżową Nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za najlepszy dyplom wyższej uczelni artystycznej województwa zachodniopomorskiego. Dyplom na temat: Akademia Sztuki w Szczecinie Pałac pod Globusem. Projekty adaptacji wnętrz i identyfikacji wizualnej powstał jako praca zespołowa dyplomantów dwóch wydziałów uczelni szczecińskiej architektury wnętrz i grafiki. Opracowanie tak złożonego problemowo projektu dyplomowego, uzyskanie wielowymiarowej i spójnej idei rozwiązań wnętrzarsko - graficznych powstało przy udziale Olgi Kiedrowicz, Agnieszki Katarzyny Matijuk i Tomasza Piotra Świtalskiego, pod opieką dwóch promotorów: prof. Janusza Stankowskiego i prof. Andrzeja Tomczaka. Ten niewątpliwy sukces jest świadectwem znakomitego pomysłu na opracowanie obszernego i złożonego problemowo tematu dyplomowego, przy współdziałaniu zespołowym w realizacji trudnego, ambitnego zadania w mentalnym, twórczym porozumieniu. Jest także przykładem czystej synergii w merytorycznym zaangażowaniu ze strony prowadzących profesorów. Mogę tylko pogratulować. Moją uwagę zwróciło jeszcze inne, ważne osiągnięcie, podkreślające wszechstronność osobowości artystycznej Olgi Kiedrowicz,. W latach , uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, którą również ukończyła ze znakomitym wynikiem, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W latach była stypendystką fundacji Collegium Polonicum w Słubicach. Stypendium zostało przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe. Od 2011 roku jest zatrudniona w Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Sztuk Wizualnych, jako asystentka w Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa, prowadzonej przez profesora Józefa Jurka oraz dodatkowo, jako wykładowca przedmiotu: Oświetlenie. Od 2013 roku pracuje w Niepublicznej Szkole Plastycznej Ars Atelier, prowadząc jako wykładowca, zajęcia z przedmiotu: Modelowanie Przestrzenne. Od 2011 roku pracuje w firmie MASTER TECH sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na stanowisku: architekt wnętrz w specjalności: oświetlenie. 2

3 Od 2010 roku prowadzi, wspólnie z Agnieszką Matijuk, autorską Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz. Wszechstronna, twórcza kreatywność Olgi Kiedrowicz jest godna szczególnego wyróżnienia. Na przestrzeni kilku lat, które minęły od zakończenia studiów wyraźnie rozwinęła obszar twórczych dokonań. Obok zaangażowania w dydaktykę i pracę naukowo - badawczą, widoczna jest również Jej wyjątkowa aktywność na polu własnej działalności artystyczno - projektowej. Ten dorobek nie wyróżnia się jeszcze znaczną ilością dokonań, lecz wartościami, które tworzą oryginalne pomysły, rzetelnie dopracowane w szczegółach rozwiązania projektowe, starannie przemyślane koncepcje o bardzo interesującej plastyce kształtowanych przestrzeni, sprawdzone w udanych realizacjach. W autorskich katalogach wybranych dokonań, znajduję ponad trzydzieści ambitnych projektów i realizacji, a także przykładów organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów itp., co potwierdza Jej zaangażowanie również w działalności organizacyjnej, merytorycznej i popularyzatorskiej, w przestrzeni sztuki i designu. To niewątpliwy talent, ale i ogromna pracowitość, to także nieustająca pogoń za nowymi doświadczeniami, doskonalenie warsztatu i pogłębianie wiedzy zawodowej. Dostrzegam Jej profesjonalizm i twórczą inwencję w całym spektrum podejmowanej problematyki, którą przedstawia w bardzo starannie przygotowanych albumach portfolio: architektura, wnętrza, meble, wystawiennictwo, wzornictwo, grafika, scenografia itp. W syntetycznej ocenie, podsumowaniu tego rozdziału twórczej działalności, mogę ująć to następująco: Autorka w poszukiwaniu własnych, oryginalnych form artystycznej wypowiedzi, łączy świadomość wyobraźni plastycznej z gruntowną wiedzą w zakresie problematyki kształtowania środowiska przestrzennej aktywności współczesnego człowieka. Okazuje się przy tym projektantem posiadającym już cenne, praktyczne doświadczenie od strony warsztatu architekta wnętrz. Jest to wyraźnie widoczne w podejściu do analizowania i programowania funkcji, podejściu do kształtowania przestrzeni wnętrz z właściwym wyczuciem formy w budowaniu idei plastycznej. W tym odniesieniu szczególnie ważna jest perfekcja rozwiązań decydujących o efekcie końcowym, gdzie Jej energia kreatywnego działania łączy się z racjonalną konsekwencją poszukiwania oryginalnych koncepcji przenikania się i zespolenia formy i funkcji. Przy okazji tej oceny pojawia się następująca refleksja. Obserwując kariery zawodowe wśród niektórych naszych absolwentów, mogę odczuwać niewątpliwą satysfakcję. Utalentowani, ambitni i niezwykle pracowici, z pasją poszukujący własnej wizji przestrzeni twórczej działalności. Imponuje mi rozwój ich osobowości i znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej, potencjał twórczy, kreatywność wyobraźni, oryginalność i świeżość pomysłów. Wykaz ują się otwartością na współczesny świat, wszechstronną wiedzą, a także niezwykłą 3

4 wrażliwością i humanizmem w odczuwaniu, postrzeganiu i doświadczaniu otaczającego nas środowiska przestrzennego. Dotyczy to przede wszystkim wartości, jakie tworzy wielowątkowa tkanka architektury, czy zjawiskowa, inspirująca, oferująca nieprzebrane bogactwo doznań, przestrzeń natury. Jestem optymistą i myślę, że znakomita część przywołanych powyżej, młodych artystów jest skazana na sukces, a Olga Kiedrowicz bez wątpienia do nich należy. Jestem również przekonany, że przez okres kilku lat asystentury uzyskała pełną akceptację i uznanie środowiska akademickiego, a dodatkowo, potwierdzenie tej opinii, bardzo wysoką ocenę całokształtu tej działalności, otrzymałem w osobistej rekomendacji od Jej bezpośredniego przełożonego, prof. Józefa Jurka. Praca doktorska Praca doktorska, w przyjętym przez Autorkę obszarze opracowania naukowego, obejmuje trzy części tworzące spójną merytorycznie całość: część teoretyczną, rozprawę doktorską, zatytułowaną: Architektura wnętrz jako nośnik wielowymiarowych komunikatów i jej znaczenie w procesie budowania relacji: dzieło - odbiorca część metodologiczną - suplement rozprawy, trzy tablice opracowane w formie graficznej, jako narzędzie do analizy badawczej i optymalizacji założeń projektowych, wspomagające kształtowanie nowych, jak i weryfikację istniejących przestrzeni terapeutycznych; część projektową w pracy doktorskiej, zatytułowaną: Rozwiązania modelowe przestrzeni terapeutycznych zaprojektowane w oparciu o narzędzie tablice przedstawione i opisane w rozprawie doktorskiej Tom rozprawy doktorskiej liczy 91 stron z licznymi, dobrze dobranymi, ilustracjami, jakie stanowią fotografie, rysunki, ryciny, tabele itp. Rozprawę otwiera Wstęp, a rozwinięcie pracy następuje w treści kolejnych czterech rozdziałów podzielonych na podrozdziały. Spójny, logiczny tok merytorycznej narracji zamyka podsumowanie. W zakończeniu rozprawy zamieszczona została bardzo starannie opracowana Bibliografia, w której znajdujemy: Spis książek: 22 tytuły Spis czasopism: 6 tytułów Spis artkułów: 7 tytułów Źródła internetowe WWW: 24 strony oraz Spis ilustracji wskazujący 40 źródeł pozyskania materiałów. W tomie rozprawy znajduje się również jej streszczenie w języku polskim i angielskim. 4

5 Autorka na wstępie rozprawy przedstawia cel pracy, za który przyjmuje zbadanie wpływu architektury wnętrz na odbiorcę - użytkownika. Uściślając obszar i zakres planowanych badań, wskazuje na przestrzeń wnętrza o funkcji terapeutycznej, najczęściej lokalizowaną w strukturze obiektów opieki medycznej, a konsekwencją jest przyjęcie tezy, którą przytoczę cytując: tezę badawczą w niniejszej pracy stanowi stwierdzenie: za pomocą formy (bryły przestrzennej) można wpływać na odbiorcę wywołując pewne stany emocjonalne radość, spokój, można stymulować odbiorcę do aktywności, pobudzać, relaksować, a także działać multisensorycznie poza wizualnie. Architektura wnętrz uświadamia, pełni funkcję informacyjną, a także jest przekaźnikiem określonych wartości np. duchowych, społecznych. Forma przestrzenna (3D) może przekazać odbiorcy więcej niż graficzna (2D), ponieważ dodatkowo działa strukturą, fakturą, kształtem, złożoną bryłą, którą o dbiorca nie tylko widzi, ale i odczuwa wielozmysłowo, w związku z czym jest idealnym polem do interakcji z odbiorcą, a w przypadku przestrzeni terapeutycznej z pacjentem W takim ujęciu, semantyce przesłania postawionej tezy, odnajduję wskazanie istoty kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, przestrzeni wnętrza, przestrzeni w złożonym środowisku architektury. Autorka, już na etapie przygotowania, planowania rozprawy, określiła podstawowy zakres problemowy poruszanych zagadnień: - architektura oraz architektura wnętrz w wymiarze ideowym jako nośniki (przekaźniki) określonych wartości lub komunikatów; - analiza w zakresie wpływu architektury wnętrz na odbiorcę; - analiza relacji dzieło odbiorca, odpowiedź na pytanie w jaki sposób i za pomocą jakich wartości można zbudować daną zależność? - wielozmysłowe postrzeganie przestrzeni, która ogranicza się nie tylko do czysto wizualnych aspektów; - badanie zależności jak wiele zmysłów i w jak sposób można zaangażować do percepcji przestrzeni; - przestrzeń terapeutyczna jako przykład wnętrza wpływającego na odbiorcę - pacjenta Przedstawiona powyżej, rozbudowana wielowątkowo, struktura obszaru podjętej problematyki, umożliwiła Autorce właściwe zaprogramowanie toku pracy, rozwinięcie rozprawy w logicznym układzie rozdziałów i podrozdziałów, opracowanie części metodologicznej do prowadzenia analizy badawczej oraz części praktycznej, studyjnej zaprojektowania modelowych przestrzeni wnętrz 5

6 o funkcji terapeutycznej. Wprowadzona do rozprawy analiza, jako metoda badawcza, przede wszystkim obejmuje blok określonej specyfiki uwarunkowań i istotnych czynników kształtujących przestrzeń wnętrza, wpływających na relacje pacjent - otoczenie. Badania i uzyskane wnioski dotyczą, między innymi, komfortu lub dyskomfortu przebywania w tej przestrzeni, zarówno fizycznego, jak i psychicznego jej odczuwania, wzajemnego oddziaływania, zmysłowego przeżywania. W tym odniesieniu przedstawione zostały zagadnienia stanowiące podstawę prowadzonych w rozprawie rozważań oraz ukazana została istota tej pracy, jaką stanowi wartość strony badawczej. W kontekście powyższego zauważam, że w skomplikowanym układzie wielu zależności, w hierarchii ważności wielu uwarunkowań występujących w procesie programowania i kształtowania tak specyficznych przestrzeni, najważniejsze, inspirujące jest to co wyczuwamy pobudzani emocjami, empatią, świadomie lub podświadomie, stymulowani kodami skojarzeń, co porusza w swojej rozprawie Autorka. W moim rozumieniu, wyróżniającą cechą pracy projektanta, architekta wnętrz jest nieustanne dążenie do syntezy tego co racjonalne i fizycznie wymierne, z tym co intuicyjne. W sensie ideowym potwierdza ten pogląd przedstawiona praca doktorska. Sam jestem również przekonany o tym, że sztuka projektowania łączy w sobie elementy nauki i wiedzy praktycznej z wyobraźnią, twórczą kreatywnością i to właśnie w niezwykłym związku z intuicją, naturalną zdolnością podświadomej percepcji, wrażliwością postrzegania, odczuwania przestrzeni, zjawisk, czy rzeczy poza granicami kontrolowanej świadomości. Poruszany i poddawany analizie świat zagadnień powiązanych z fenomenem odczuwania, zmysłowej lub pozazmysłowej percepcji otaczającej nas bezpośrednio przestrzeni, jest mi szczególnie bliski i ten nurt rozważań cenię sobie wyjątkowo. Pozostaje tylko powołać się na Einsteina, który powiedział: Tym, co naprawdę się liczy, jest intuicja. Dodatkowym, niewątpliwym walorem ocenianej rozprawy jest właściwie zbudowana, logiczna struktura merytorycznych powiązań wszystkich poruszanych wątków problemowych, przedstawianych zagadnień, czy przykładów z odniesieniem do części metodologicznej i projektowej. Po omówionym już wstępie następuje blok czterech rozdziałów podzielonych na podrozdziały: - rozdział pierwszy, zatytułowany: Interakcja z przestrzenią poświęcony został przedstawieniu i zdefiniowaniu wielu przykładów form istnienia przestrzeni, występujących zjawisk, wzajemnych zależności, czy procesów odnoszących się do pojęć, które wyliczam za Autorką, dla podkreślenia złożoności obszaru problemowego: przestrzeń, miejsce, odbiorca, dzieło, relacja, plan, rytm, komunikat, komunikacja, kanał komunikacji. Prowadzone 6

7 rozważania ujawniają mechanizmy powstawania relacji człowieka z otaczającą przestrzenią, wnętrzem, stworzonym dziełem. Wskazywaną Istotą twórczego działania jest budowanie harmonii w emocjonalnym odbiorze dzieła, w zmysłowej percepcji odczuwania przestrzeni, czy interakcji oddziaływania. Dotyczy to zarówno pozytywnej, jak i negatywnej reakcji odczuwania przez odbiorcę dzieła. Tworząc merytoryczne podstawy prowadzonych rozważań, Autorka sięga do autorytetów, przykładów różnych postaw, głoszonych poglądów, czy lansowanych teorii, od starożytnych filozofów, myślicieli, po współczesnych teoretyków i czołowych twórców architektury. Rozdział jest pomyślany jako wprowadzenie do kolejnych etapów opracowania - rozdział drugi, zatytułowany: Przestrzeń terapeutyczna stanowi niezwykle wnikliwe, obszerne studium poświęcone bardzo konsekwentnej, drobiazgowej i wielokierunkowej analizie badawczej przestrzeni terapeutycznej, jak również szczegółowemu przedstawieniu obszernego katalogu metod i uwarunkowań prowadzonych terapii leczniczych i profilaktycznych. Badania te dotyczą przestrzeni zdefiniowanej w rozprawie, jako przestrzeń dospołeczna, przestrzeń która jest lokalizowana w strukturze ośrodków opieki medycznej, z wyraźnym ukierunkowaniem rozwiązań formy i funkcji na stymulowanie działaniem leczniczym w aspekcie psychologicznym, duchowym oraz fizycznym. Najważniejszym wskazaniem w założonych działaniach jest uzyskanie wysokich walorów terapeutycznych projektowanych przestrzeni wnętrz. Rozdział dopełniony został przez perfekcyjnie opracowana metodę prowadzenia analizy badawczej i weryfikacji założeń projektowych za pomocą załączonych do rozprawy, trzech specjalnych tablic. Ostatecznie, na tej podstawie, wykonane zostały studyjne projekty modelowych przestrzeni terapeutycznych, dedykowane trzem wybranym funkcjom w obiektach opieki medycznej: - ROZWIAZANIE MODELOWE NR 1 Oddział ginekologiczno położniczy - ROZWIĄZANIE MODELOWE NR 2 Przychodnia pediatryczna - ROZWIĄZANIE MODELOWE NR 3 Korytarz ogólny w obiekcie medycznym Opracowany całościowo, w interesującej konwencji przekazu, projekt badawczy, zatytułowany: Rozwiązania modelowe przestrzeni terapeutycznych zaprojektowane w oparciu o narzędzie tablice przedstawione i opisane w rozprawie doktorskiej oceniam bardzo wysoko, szczególnie za innowacyjność i kreacyjność w kształtowaniu przestrzeni, wprowadzone działania i elementy interaktywne, wspomagające efekt terapeutyczny, jak i niezwykle interesujące, nowatorskie eksperymenty z funkcją światła. Myślę, że najtrafniej recenzuje przedstawione projekty rozwiązań modelowych wypowiedź znakomitego twórcy i filozofa architektury Petera Zumthora, którą Autorka zamieściła w pracy: Siła dobrego projektu tkwi w nas i w naszej zdolności postrzegania świata za pomocą 7

8 uczucia i rozumu. Dobry projekt architektoniczny jest zmysłowy. Dobry projekt architektoniczny jest mądry. Rozprawę doktorską dopełniają jeszcze dwa kolejne rozdziały: Analiza stanu istniejącego regionalne ośrodki opieki medycznej oraz Analiza wzorcowych realizacji ośrodki opieki medycznej, które bardzo trafnie przedstawiają ilustrując i omawiając wybrane rozwiązania przestrzeni wnętrz o funkcji terapeutycznej, nie spełniające oczekiwań odbiorców pacjentów, jak również rozwiązania znakomite, wzorcowe, a wnioski końcowe, odpowiedź na założony cel rozprawy, przeprowadzonych badań i analiz znajdujemy w Podsumowaniu. Konkluzja recenzji Bardzo wysoko oceniam wartość rozprawy, oryginalnego opracowania teoretycznego w powiązaniu z dziełem projektowym, jakie stanowi studium rozwiązań modelowych przestrzeni wnętrz, dedykowane wybranym funkcjom w obiektach opieki medycznej. Praca podejmuje istotny z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia problem badawczy i jest potwierdzeniem umiejętności jego dostrzegania, samodzielnego analizowania, sformułowania i rozwiązania założonej tezy. Uważam, że podjęcie w pracy doktorskiej tej problematyki i w efekcie bardzo wysoki poziom tego opracowania, świadczy nie tylko o profesjonalizmie Autorki, pełnej świadomości prowadzonych działań i pogłębionej wiedzy z wyraźnymi preferencjami naukowego podejścia, ale również o ogromnej, twórczej pasji, wspartej talentem. W poszanowaniu wymagań proceduralnych mogę jednoznacznie stwierdzić, że praca doktorska Pani mgr. Olgi Kiedrowicz, stanowiąc oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego, w pełni odpowiada wymaganiom Ustawy z dnia r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Mając na uwadze wysoką wartość przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz poziom przedstawionego w dokumentacji przewodowej dorobku twórczego, a także szczególną aktywność w działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie sztuki i designu, stwierdzam, że w pełni uzasadnione jest przyznanie Pani mgr. Oldze Kiedrowicz stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe i taki też wniosek Wysokiej Radzie Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przedstawiam i z całym przekonaniem popieram. Wrocław, dnia r. prof. Krzysztof Wołowski 8

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PORADNIK PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH - 1 - SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PRAC KWALIFIKACYJNYCH 1.1. Istota prac kwalifikacyjnych... 1.2. Rodzaje prac kwalifikacyjnych.. 2. PODSTAWY DOCIEKAŃ BADAWCZYCH I METODY

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa Praca dydaktyczna w okresie do uzyskania kwalifikacji I stopnia. Na stanowisku naukowo dydaktycznym asystenta.

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SOKOŁOWSKIEJ-WI Prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Poznań, 20 maja 2014r. Katedra Logistyki Międzynarodowej Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze

Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze Teresa Myjak Nowy Sącz 2014 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: Politologia SPECJALNOŚĆ: Komunikacja społeczna RENATA STĘPIEŃ KREOWANIE WIZERUNKU PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw Waldemar Walczak 13 Trudna sztuka bycia liderem recenzja Tomasz Dołęgowski

Bardziej szczegółowo

Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole

Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole 2014, nr 5 (57) A. Baranowska, Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole, e-mentor 2014, nr 5 (57), s. 10 19, http://dx.doi.org/10.15219/em57.1136. metody, formy i programy kształcenia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej zdjęcie na okładce: www.photogenica.pl 1 Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej Jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej? Iwona Fechner-Sędzicka

Bardziej szczegółowo