BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/ POZNAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61-003 POZNAŃ"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E- 067/2015 Symbol KRS ; REGON ; NIP Poznań, Al. Niepodległości 2 tel./fax , w.238, 244 e- mail: Zamawiający: BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/ POZNAŃ NIP Zlecenie z dnia: roku Temat: Opis stanu technicznego i ustalenie wartości rynkowej aparatu do Endermologii LPG System typu Cellu M6 KeyModule[2]I nr: KMI2Z039000; rok produkcji: 2009 Nr umowy leasingowej: WS8/00015/2009 Ekspertyza wykonana w wersji elektronicznej nie wymaga pieczątek i podpisów Data: Podpis: Kierownik Zespołu roku mgr inŝ. Jerzy Benedyk Weryfikator roku mgr inŝ. Andrzej Czarnecki Dyrektor Ośrodka roku mgr inŝ. Andrzej Czarnecki

2 2 WYCIĄG Z OPRACOWANIA : OKREŚLENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU OSZACOWANIA DLA POTRZEB SPRZEDAśY NA RYNKU WTÓRNYM WRAZ Z OKREŚLENIEM JEJ WARTOŚCI DLA CELÓW SPRZEDAśY WYMUSZONEJ L.p. Nazwa środka technicznego, Dane identyfikacyjne 1 Aparat do endermologii typu CELLU M6 KeyModule[2]I produkcji LPG Systems Nr fabryczny: KMI2Z039000, rok produkcji 2009 Szacunkowa wartość rynkowa Wartość rynkowa dla warunków sprzedaŝy wymuszonej , ,00 WARTOŚĆ OGÓŁEM: , ,00 Oszacowana bieŝąca wartość rynkowa aparatu do endermologii LPG Systems CELLU M6 o numerze fabrycznym KMI2Z netto wynosi: W R = ,00 zł netto słownie: trzydzieści dziewięćset tysięcy czterysta złotych netto. Oszacowana bieŝąca wartość rynkowa aparatu do endermologii LPG Systems CELLU M6 o numerze fabrycznym KMI2Z netto dla warunku sprzedaŝy wymuszonej wynosi: W R = ,00 zł netto słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych netto. Poznań dnia roku Rzeczoznawca SIMP mgr inŝ. Jerzy Benedyk Nr Cert. 9356

3 3 1. PODSTAWA FORMALNA. Podstawą formalną opracowania jest : - zlecenie otrzymane z : BZ WBK LEASING S.A. z siedzibą Poznań, ul. Chlebowa nr 4/8 z dnia r - dokumentacja zakupowa dotycząca przedmiotowego aparatu do endermologii okazana przez Zleceniodawcę - wizja lokalna w ramach której dokonano oględzin przedmiotowego aparatu do endermologii produkcji LPG Systems. 2. PODSTAWA MERYTORYCZNA : - Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych SIMP, - Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych standard VI.1 - Ustawa z dn r Kodeks Cywilny Dz. U. nr 16 poz. 93 z 1964r z późniejszymi zmianami - własne doświadczenia i baza danych. MATERIAŁY POMOCNICZE : - Cenniki WACETOB, BISTYP Maszyny i urządzenia, informacje od przedstawicieli producenta, oraz informatory branŝowe, - Oferty kupna - sprzedaŝy z firm zajmujących się sprzedaŝą nowych i uŝywanych aparatów do endermologii o zbliŝonych parametrach, - Informacje uzyskane z internetu dot. w/w. sprzętu. - Słownik terminologiczny Wycena wartości maszyn i urządzeń dla rzeczoznawców autor dr inŝ. Tadeusz KLIMEK, - Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich materiały z konferencji nt. SZACOWANIE WARTOŚCI TECHNICZNEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO - Łódź Arturówek 5-6 czerwca J. Napiórkowski R. Źróbek Metody wyceny maszyn i urządzeń wydanie Zachodnie Wydawnictwo Organizacji Zielona Góra PRZEDMIOT I ZAKRES OSZACOWANIA : Przedmiotem niniejszego opracowania jest : - aparat do endermologii typu : CELLU M6 KeyModule [2]I nr fabryczny (seryjny) : KMI2Z039000, rok produkcji : 2009 produkcji : LPG SYSTEMS - Francja napięcie zasilania : 230V, moc pobierana : 920W zakupione : 07 grudnia 2012r. Na przedmiotowym aparacie do endermologii nie stwierdzono Ŝadnych oznakowań wskazujących na jego zajęcie, zabezpieczenie bankowe lub komornicze.

4 4 Stanu prawnego własności jak teŝ prawdziwości i zasadności oznakowań logo producenta na wyrobie nie badano. PowyŜsze oszacowanie zostało wykonane metodą odtworzeniową z wykorzystaniem korekty z tytułu zbywalności (podatności) rynkowej, oraz dla uzasadnienia poprawności uzyskanej wartości przedstawiono oferty z rynku wtórnego metoda quasi porównawcza (rynkowa). Uzasadnienie przyjętej metody zostało opisane w dalszej części oszacowania. 4. CEL WYCENY: Celem wyceny jest określenie szacunkowej wartości rynkowej aparatu do endermologii produkcji LPG Systems typu CELLU M6 KeyModule[2]I o numerze fabrycznym : KMI2Z039000, opisanego w dalszej części opracowania, znajdującego się na terenie siedziby DOMU AUKCYJNEGO Marioli NOSKA we Wrocławiu, ul. Wodzisławska nr 8 dla potrzeb sprzedaŝy na rynku wtórnym, wraz z określeniem wartości rynkowej dla warunku sprzedaŝy wymuszonej. PowyŜsze oszacowanie wykonano wg bieŝącego poziomu cen (z miesiąca maja 2015r) i aktualnego stanu rynku. PowyŜsze oszacowanie waŝne jest 6 miesięcy od daty sporządzenia. 5. DATA I MIEJSCE WIZJI LOKALNEJ: Oględzin opisywanego aparatu do endermologii dokonano w dniu 19 maja 2015r na terenie DOMU AUKCYJNEGO Marioli NOSKA we Wrocławiu, ul. Wodzisławska nr 8, w obecności Pana Michała MARKIEWICZA. Przy opracowywaniu korzystano równieŝ z informacji uzyskanej od pracowników powyŝszej firmy. Nie okazano Ŝadnej dokumentacji technicznej dot. opisywanego aparatu do endermologii. Informacje udzielone autorowi opracowania przez Zleceniodawcę i przedstawicieli DOMU AUKCYJNEGO wykorzystano w dobrej wierze dla potrzeb niniejszego opracowania. Autor niniejszego opracowania nie bierze odpowiedzialności za nieuwzględnienie wpływu informacji, których Zleceniodawca nie udzielił bądź nie ujawnił oraz nie wniósł do załoŝeń przyjętych przy niniejszym opracowaniu. Podczas dokonywania oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi załącznik do opracowania. 6. METODYKA WYCENY: Podstawą technicznej metody ustalania aktualnej szacunkowej wartości środków technicznych (środków trwałych) metodą odtworzeniową - jest stwierdzenie, Ŝe ich aktualna wartość stanowi obowiązująca cena rynkowa identycznej lub porównywalnej maszyny (urządzenia środka technicznego) pomniejszona o stopień zuŝycia S współczynnik nowoczesności konstrukcji K oraz współczynnik podatności rynkowej E.

5 5 W celu określenia aktualnej wartości środków trwałych stosuje się następujący wzór: gdzie : W R = W P x (1 - S) x K x E W R - wartość rynkowa środka technicznego (trwałego), W P - wartość początkowa środka technicznego, nowego, identycznego lub porównywalnego, S - stopień zuŝycia technicznego, K - współczynnik nowoczesności konstrukcji T e - ilość lat eksploatacji α - współczynnik ekspercki α= ,03 E - współczynnik podatności rynkowej. Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie aktualnej, szacunkowej wartości rynkowej aparatu do endermologii produkcji LPG Systems typu CELLU M6, opisanego w dalszej części opracowania - netto (tzn. bez podatku VAT) - wg bieŝącego poziomu cen z miesiąca maja 2015r. Źródłem informacji o aktualnych cenach nowego, oraz porównywalnego środka technicznego będącego przedmiotem oszacowania byli: - producenci krajowi, oraz dystrybutorzy sprzętu importowanego, - cenniki Maszyny i Urządzenia - wydawnictwa WACETOB, BISTYP 2015, - oferty prasowe, informatory branŝowe, informacje z Internetu, - informacje z prasy lokalnej i ogólnokrajowej o organizowanych przetargach, - własne obserwacje o kształtowaniu się cen uŝywanych środków trwałych, - informacje księgowe o cenach zakupu, wartościach księgowych itd. - informacje uzyskane od firm zajmujących się sprzedaŝą nowych i uŝywanych środków technicznych będących przedmiotem oszacowania o porównywalnych parametrach. W przypadku ruchomości będącej przedmiotem opracowania aparatu do endermologii produkcji LPG Systems zastosowano metodę odtworzeniową do określenia wartości rynkowej a następnie porównano otrzymany wynik z ofertami i informacjami z rynku wtórnego metoda quasi porównawcza (rynkowa). Zdecydowano się na takie rozwiązanie, ze względu na brak ofert z rynku wtórnego na uŝywane tego typu aparaty do endermologii o porównywalnym okresie uŝytkowania, które są sporadycznie oferowane na rynku wtórnym. Wybór tej metody spowodowany jest brakiem istnienia rynku obrotu wtórnego w szerokim zakresie (powszechnego) na opisywane aparaty do endermologii produkcji KPG Systems o porównywalnym okresie uŝytkowania. Metoda porównawcza która w pełni oddaje zachowania rynku i prowadzi do bezpośredniego ustalenia wartości rynkowej moŝe być stosowana tylko przy warunku istnienia rynku powszechnego. W przypadku ruchomości będącej przedmiotem oszacowania aparatu do endermologii produkcji LPG Systems, nie moŝna mówić o spełnieniu istnienia warunku rynku powszechnego.

6 6 Wg Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych Stowarzyszenia InŜynierów i Techników Mechaników Polskich wydanie Gdańsk Warszawa 2001r do metod kosztowych (majątkowych) zalicza się metodę odtworzeniową. 7. USTALENIA Z WIZJI LOKALNEJ Oględzin przedmiotowego aparatu do endermologii dokonano w dniu 19 maja 2015r na terenie DOMU AUKCYJNEGO Marioli NOSKA we Wrocławiu, ul. Wodzisławska nr 8, w obecności Pana Michała MARKIEWICZA. W trakcie dokonywania oględzin przedmiotowy aparat do endermologii nosił znamiona uŝytkowania. Opis stanu technicznego przedmiotowego aparatu do endermologii został podany w dalszej części opracowania. 8. CHARAKTERYSTYKA OPIS STANU TECHNICZNEGO I STOPNIA ZUśYCIA DANE IDENTYFIKACYJNE : Nazwa środka technicznego : Aparat do endermologii Marka, typ, model : CELLU M6 KeyModule [2]I Producent : LPG SYSTEMS - Francja Nr fabryczny seryjny : KMI2Z Rok produkcji (wg daty zakupu) : 2009 Data sprzedaŝy : r Zapotrzebowanie spręŝonego : 18,5m3/h powietrza Podciśnienie : 700 mbar Napięcie zasilania/moc : 230V/920W Wymiary gabarytowe aparatu : 700 x 500 x 1900mm Waga aparatu : 90kg Certyfikat bezpieczeństwa : CE Posiadana dokumentacja : Brak nie okazano OPIS STANU TECHNICZNEGO SZACOWANEGO ŚRODKA TECHN. Podczas dokonywania oględzin w dniu 19 maja 2015r opisywany aparat do endermologii nosił znamiona uŝytkowania. W trakcie dokonywanych oględzin stwierdzono: Wg dostępnych informacji przedmiotowy aparat uŝytkowany był przez okres 4 lat i przez ostatni rok był przechowywany na magazynie. Niewielkie miejscowe otarcia powierzchni typu eksploatacyjnego. Uszkodzona końcówka jednej z głowiczek. Brak pokrywy bocznej w głowicy roboczej (BP-KR). Wymagane jest dokonanie kompleksowego przeglądu okresowego zwłaszcza instalacji elektrycznej i podciśnieniowej. Ze względu na znaczne nasycenie rynku nowymi i uŝywanymi aparatami ograniczone moŝliwości zbycia.

7 7 WNIOSKI KOŃCOWE DOTYCZĄCE STANU TECHNICZNEGO: Przedmiotowy aparat do endermologii ze znamionami uŝytkowania. Stopień wypracowania w wyniku intensywnego uŝytkowania właściwy do czasu uŝytkowania, nie stwierdzono znamion zuŝycia ponadnormatywnego, awaryjnego. Aparat do endermologii pomimo prowadzonych prób sprzedaŝy nie został zbyty co wskazuje na ograniczone moŝliwości jego zbycia spowodowane znacznym nasyceniem nowymi i uŝywanymi aparatami do endermologii. UWAGA : W chwili obecnej wg informacji ze strony internetowej sprzedawcy : od dnia r została zakończona współpraca z francuską firmą LPG SYSTEMS producentem aparatu. 9. OKREŚLENIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ APARATU: Wartość przyjęto wg wartości zakupu i porównywalnych cen aparatów do endermologii o zbliŝonych parametrach: 10. WYCENA WARTOŚCI W P = ,00 zł netto STOPIEŃ ZUśYCIA TECHNICZNEGO TECHNICZNEJ : Na podstawie ustalonego stanu technicznego opisywanego aparatu do endermologii, czasokresu uŝytkowania, wg Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych (VI.1.), oraz Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych SIMP ustalam: S = 40% WSPÓŁCZYNNIK NOWOCZESNOŚCI KONSTRUKCJI ; Przyjęto jak dla roku produkcji 2009 : K= 1- α (Te 1) Te = ilość lat eksploatacji = 6lat α- współczynnik ekspercki Ustalam α = 0.03 (brak autoryzowanego przedstawiciela i serwisu) K = 1 0,03 x (6-1) K = 0,85

8 8 WSPÓŁCZYNNIK PODATNOŚCI RYNKOWEJ E : Ze względu na cel oszacowania uwzględniając stan techniczny, fakt Ŝe aparat nie został sprzedany przez rok oraz poniŝsze oferty z rynku wtórnego, ustalam współczynnik podatności rynkowej E na: Analiza ofert rynkowych: E = 0,60 Na rynku wtórnym brak jest wielu porównywalnych ofert dla tego typu aparatów. Do porównania przyjęto : - ofertę nr 1 ze strony internetowej gdzie oferowany jest aparat jak szacowany równieŝ z 2009r za : ,-zł brutto (sprzedaŝ od osoby prywatnej). - oferta nr 2 ze strony internetowej uzywanego/184-cellu-m6-ip-do-endermologie-wyprodukowana-przez-lpg-systems-.html gdzie oferowany jest aparat jak szacowany, bez określenia roku produkcji po 550godzinach pracy za : ,-zł - oferta nr 3 ze strony internetowej gdzie oferowany jest aparat jak szacowany z 2007r starszy o 2 lata (ilość godzin 3000) za : ,-zł WNIOSKI DOT. OSZACOWANIA : Uwzględniając powyŝsze oferty oraz fakt nie sprzedania aparatu przez rok pomimo prowadzonych prób wartość określoną metodą odtworzeniową naleŝy uznać za w pełni uzasadnioną. OPINIA RZECZOZNAWCY Na podstawie ustalonego stanu technicznego, przedstawionych dokumentów, oraz zastosowanej obowiązującej metodyki wyceny, a takŝe : - informacji zawartych w informatorach branŝowych, - informatorów WACETOB, BISTYP. - informacji o cenach uŝywanych aparatów do endermologii o zbliŝonych parametrach w ogólnodostępnych wydawnictwach, i w internecie. - informacji z przetargów, - własnej bazy danych na wartość : OKREŚLAM SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ NETTO - TZN BEZ PODATKU VAT

9 9 W R = W P x ( 1 - S/100 ) x K x E W R = ,00 x (1 40/100) x 0,85 x 0,60 = ,80 zł netto Po zaokrągleniu aktualna wartość rynkowa aparatu do endermologii wynosi: W R = ,00 zł netto słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych netto Poznań, dnia roku Rzeczoznawca SIMP mgr inŝ. Jerzy Benedyk Nr Cert WARTOŚĆ RYNKOWA DLA SPRZEDAśY WYMUSZONEJ: Wartość rynkowa dla warunku sprzedaŝy wymuszonej określa się w przypadku ograniczonego limitu czasowego sprzedaŝy środka technicznego z powodu np. likwidacji lub upadłości właściciela jak teŝ ze względu na brak moŝliwości sprzedaŝy przedłuŝający się proces sprzedaŝy. NaleŜy w tym przypadku uwzględnić Ŝe dalsze przechowywanie przedmiotu sprzedaŝy bez jego uŝytkowania musi doprowadzić zarówno do pogorszenia jego stanu technicznego (spowodowane to jest np. naturalnymi procesami starzenia, korozji itd.) jak teŝ do utraty wartości rynkowej. Wartość rynkową dla sprzedaŝy wymuszonej określa się wg wzoru : gdzie : Ww = ( W R - kd ) x w Ww - wartość rynkowa dla sprzedaŝy wymuszonej, WR - wartość rynkowa kd - koszt demontaŝu środka technicznego - przyjmuje się w granicach 5 do 10% WR. w - współczynnik wymuszonej sprzedaŝy - przyjmuje się w przedziale od 0,50 do 0,75 W przypadku szacowanego aparatu do endermologii przyjęto : WR = ,-zł kd = 0,00 w = 0,75 OKREŚLAM SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ RYNKOWĄ DLA WARUNKU SPRZEDAśY WYMUSZONEJ

10 10 Ww = ( W R - kd ) x w Ww = ( ,00 ) x 0,75 Ww = ,00 zł netto Przyjęto po zaokrągleniu aktualną wartość rynkowa aparatu do endermologii dla warunku sprzedaŝy wymuszonej wynosi: W R = ,00 zł netto słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych netto Poznań, dnia roku Rzeczoznawca SIMP mgr inŝ. Jerzy Benedyk Nr Cert Podpisując niniejszą wycenę rzeczoznawca zastrzega się, Ŝe nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady tworzywa lub montaŝu badanego obiektu oraz zmiany zaistniałe po dniu oględzin. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzania wyceny. PowyŜsze oszacowanie nie stanowi ekspertyzy stanu technicznego, jak równieŝ gwarancji zbycia za kwotę oszacowania. Stanu prawnego własności nie badano. 10. UWAGI KOŃCOWE - ZASTRZEśENIA 1) Opracowane oszacowanie moŝe być stosowane tylko dla potrzeb Zleceniodawcy w celu określenia szacunkowej wartości rynkowej aparatu do endermologii dla potrzeb sprzedaŝy na rynku wtórnym, oraz dla warunku sprzedaŝy wymuszonej.

11 11 2) Wycena nie moŝe być wykorzystana przez inny Zakład lub osoby trzecie poza Zleceniodawcą. 3) Wszystkie zmiany w treści wyceny wymagają zgody autora opracowania. 4) Wycenę wykonano z uwzględnieniem poziomu cen rynkowych z miesiąca maja 2015r. 5) Rzeczoznawca podpisując niniejsze opracowanie, nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia i wady maszyn, urządzeń i wyposaŝenia. 6) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub braki zespołów, podzespołów i części powstałe po przeprowadzeniu oględzin. PowyŜsze opracowanie nie stanowi ekspertyzy stanu technicznego, jak równieŝ gwarancji zbycia za wartość oszacowania. Stanu prawnego własności ruchomości nie badano. 7) Opracowanie wykonane zostało wykonane tylko w wersji elektronicznej. 8) PowyŜsze opracowanie waŝne jest przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia. 9) Opracowanie zawiera jedenaście stron, oraz dokumentację fotograficzną Poznań, dnia roku Rzeczoznawca SIMP mgr inŝ. Jerzy Benedyk Nr Cert Dokumentacja fotograficzna zawiera 7 zdjęć: widok ogólny :

12 12

13 13

14 14 Tabliczka znamionowa: Uszkodzona końcówka i głowica:

15 15

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E - 053/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E- 054/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu KRS 0000152811; REGON 000671540 00166; NIP 526-000 -11-05

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 61 003 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E - 005/2015 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasingu S.A.

BZ WBK Leasingu S.A. Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu E 103/2014 Symbol KRS 0000152811; REGON 000671540 00166;

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu Symbol E - 139/2013 6 1-8 7 4 Poznań, Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Zmywarka do szkła Stalgast 804352 nr 5665

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Zmywarka do szkła Stalgast 804352 nr 5665 TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Półka chromowana ze słupkiem 1825x610

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Półka chromowana ze słupkiem 1825x610 TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ Przedmiot opinii : Samochód osobowy marki PEUGEOT model 607 o numerze rejestracyjnym KR 8300T Zleceniodawca : Komornik Sądowy przy S.R. dla Krakowa - Krowodrzy Leszek

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Uwaga: Oszacowane

Bardziej szczegółowo

WYCENA TECHNICZNA. Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C

WYCENA TECHNICZNA. Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C WYCENA TECHNICZNA NR 168 / 2013 Zleceniodawca: PKO Leasing S. A. Al. Śmigłego Rydza 20 93-281 Łódź Zlecenie z dnia: 08 maj 2013 r. Zakres wyceny: Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C Rzeczoznawca:

Bardziej szczegółowo

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski prof. nadzw. WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Email: napj@uwm.edu.pl 2 1. WPROWADZENIE Proces wyceny - uporządkowany ciąg działań analityczno rachunkowych w wyniku których uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Universal Laser Systems VLS3.50 S/N:VLS350XXXX061312107584 OPINIA TECHNICZNA NR 1731/AB/06/2014. Ploter znaków graficznych

KARTA INFORMACYJNA. Universal Laser Systems VLS3.50 S/N:VLS350XXXX061312107584 OPINIA TECHNICZNA NR 1731/AB/06/2014. Ploter znaków graficznych OPINIA TECHNICZNA NR 1731/AB/06/2014 KARTA INFORMACYJNA Ploter znaków graficznych Universal Laser Systems VLS3.50 S/N:VLS350XXXX061312107584 Wykonał: inż. Artur Baran Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska 16 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Serii G z wyłączeniem prawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI T OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NR 95, I PIĘTRO, POŁOŻONEGO W PABIANICACH, PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 1, OBRĘB P-7, KW LD1P/00026372/3 AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 144 /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo