REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO pod nazwą LOT BALONEM Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator spółka pod firmą HOSTERSI sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Dworek 23, wpisaną do KRS pod numerem w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, o kapitale zakładowym w wysokości PLN, NIP Fundator podmiot fundujący nagrodę w Programie. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Program Program Partnerski opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą LOT BALONEM organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w jego treści. 4. Regulamin niniejszy Regulamin Programu, wiążący dla Organizatora, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki Programu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku ich z udziałem w Programie. 5. Serwis serwis internetowy Organizatora, zamieszczony w Internecie pod domeną w którym to Serwisie organizowany jest Program. 6. Uczestnik osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Programie, spełniająca warunki uprawniające do uczestnictwa w Programie, opisane treścią Regulaminu. 7. Laureat Programu - zwycięzca Programu, wyłoniony na zasadach opisanych Regulaminem. 8. Nagroda lot balonem w terminie i na warunkach wskazanych przez Organizatora oraz opisanych Regulaminem. 9. Punkty punkty przyznawane przez Organizatora Uczestnikom, na zasadach opisanych Regulaminem. 10. Klient osoba, która w wyniku działań Uczestnika podpisała z Organizatorem umowę na świadczenie usługi Backup Service. 1 Postanowienia ogólne 1. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej własności Organizatora, pod domeną w okresie wskazanym w treści postanowień 2 Regulaminu.

2 2. Prawo udziału w Programie przysługuje wszystkim osobom prawnym oraz osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski i posiadającym na terenie Polski swoją siedzibę. 3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Programu, pochodzące od Organizatora a zamieszczane na fanpage Organizatora w portalu społecznościowym Facebook. 4. Zasady ustalania wyników Programu oraz przyznawania Nagrody opisane są w treści Regulaminu. 2 Obszar i czas trwania Programu 1. Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Serwisie. 2. Zgłoszenia Uczestnictwa w Programie będą przyjmowane od dnia roku godz do dnia godz W okresie, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, zainteresowani uczestnictwem w Programie, mają za zadanie zgłoszenie swojego uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Serwisu oraz zebranie jak największej ilości Punktów, pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika warunków kwalifikacji do Programu, o których mowa w 3 Regulaminu. 4. Zgłoszenia uczestnictwa po upływie terminu opisanego w ustępie 2 powyżej nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie. 5. Zgłoszenia nadesłane w okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w treści postanowień poprzedzających, zostaną dopuszczone do udziału w Programie po uprzednim zbadaniu przez Organizatora, czy zgłoszenie spełnia warunki uczestnictwa w Programie oraz czy nie narusza zasad, czy też reguł Programu, opisanych Regulaminem. 6. Decyzje Organizatora w przedmiocie dopuszczenia bądź niedopuszczenia danego kandydata na Uczestnika, do udziału w Programie, nie wymagają uzasadnienia, są ostateczne i wiążące. 3 Uczestnictwo w Programie 1. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny. 2. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo. 3. Prawo udziału w Programie przysługuje wszystkim osobom prawnym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski i posiadającym na terenie Polski swoją siedzibę. 4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. 5. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego Uczestnictwa w Programie nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora o jakiekolwiek profity czy też wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania Nagrody opisanej Regulaminem, na zasadach w nim opisanych. 6. Dany Uczestnik Programu jeżeli zostanie jego Laureatem będzie zobowiązany wskazać osobę, która będzie uprawniona do wykorzystania Nagrody. Laureat Programu winien wskazać w/w osobę (jej nazwisko, imię, adres oraz numer i serię dowodu) w terminie 2 dni, licząc od dnia opublikowania wyników Programu.

3 4 Dane osobowe, wykorzystanie wizerunku 1. Dane osobowe osób uprawnionych do wykorzystania Nagrody, a wskazanych przez Uczestników Programu, będą przetwarzane zgodnie z zasadami korzystania z Serwisu oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z Programem, na potrzeby przeprowadzenia Programu, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte. 2. Administratorem danych jest Organizator. 3. Laureat Programu zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu wydania Nagrody przed jej wykorzystaniem - zgodę osoby wyznaczonej do odbioru/wykorzystania Nagrody, na umieszczenie jej danych osobowych (imię i nazwisko) oraz zdjęć z lotu balonem we wszystkich mediach oraz komunikatach przygotowanych przez Organizatora oraz do dysponowania tymi zdjęciami (materiałami) przez Organizatora jak swoimi. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 5 Idea Programu 1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami, które nabędą status Uczestnika i którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować zakup usługi Backup Service świadczonej przez Organizatora. 2. Z tytułu aktywnej współpracy w ramach Programu, każdy Uczestnik uzyskuje korzyści w formie punktów przyznawanych przez Organizatora, na zasadach określonych Regulaminem. 3. Punktu będą naliczane według następujących zasad: a) za każde 1 zł netto wydane przez Klienta (poleconego przez Uczestnika) na zakup usługi Backup Service świadczonej przez Organizatora, Uczestnik otrzyma 1 Punkt, i tak: - przy zleceniu jednorazowym (zawartym pomiędzy Klientem poleconym przez Uczestnika a Organizatorem) o wartości 300 zł netto Uczestnik otrzyma 300 Punktów, - przy umowie na 12 miesięcy (zawartej pomiędzy Klientem poleconym przez Uczestnika a Organizatorem) z abonamentem 200 zł netto Uczestnik otrzyma Punktów, - przy umowie na 24 miesiące (zawartej pomiędzy Klientem poleconym przez Uczestnika a Organizatorem) z abonamentem 180 zł netto Uczestnik otrzyma Punktów; b) za udostępnienie przez Uczestnika informacji o produkcie Backup Service na fanpage Uczestnika (fanpage w portalu społecznościowym Facebook) Uczestnik

4 otrzyma bonus w postaci 2000 Punktów. Zasady udostępnienia usługi zostały opisane w ustępie 6 poniżej. 4. Ideą Programu jest przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika Programu, jak największej liczby Klientów i tym samym zebranie jak największej liczby Punktów. Żeby dany Uczestnik Programu został zakwalifikowany musi, poza spełnieniem innych kryteriów opisanych Regulaminem, przekazać Organizatorowi Klientów, na kwotę minimum 500,00 zł netto (minimalny pułap przychodów wygenerowanych przez wszystkich przekazanych przez danego Uczestnika Klientów). 5. Każdy Uczestnik Programu zobowiązany jest wskazać Organizatorowi, iż dany Klient, zostaje przekazany Organizatorowi, z jego polecenia (polecenia Uczestnika). 6. Celem udostępnienia przez Uczestnika informacji o produkcie Backup Sevice na fanpage Uczestnika, który to fanpage jest zamieszczony w portalu społecznościowym Facebook, Uczestnik musi wejść na fanpage Organizatora zamieszczony w serwiscie społecznościowym Facebook. Będąc na fanpage Organizatora Uczestnik winien kliknąć w pole o nazwie Udostępnij posta informującego o usłudze Backup Service. Przedmiotowy post musi być utrzymany na fanpage Uczestnika co najmniej do dnia r. włącznie. 6 Tryb wyłonienia Laureata Programu 1. Laureatem Programu oraz uprawnionym do otrzymania Nagrody, zostanie jeden Uczestnik, który uzbierał jak największą liczbę Punktów w Programie. Laureatem Programu nie może zostać Uczestnik, który zebrał Punkty w Programie wyłącznie za udostępnienie informacji o produkcie Backup Serivce na swoim fanpage, po myśli postanowień 5 ust. 3 ppkt b) w zw. z 5 ust. 6 powyżej. 2. Organizator po zakończeniu Programu podliczy łączną liczbę uzyskanych przez każdego Uczestnika Punktów. 3. Po dokonaniu w/w podliczeń Organizator wyłoni Laureata Programu, któremu będzie przysługiwało prawo do Nagrody. 4. Laureat Programu będzie uprawniony do otrzymania Nagrody opisanej w 7 Regulaminu. 5. Wyniki Programu zostaną opublikowane w na fanpage Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook w dniu r. 7 Nagroda, wydanie Nagrody 1. Nagrodą w Programie będzie lot balonem, w asyście osób obsługujących balon, w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. 2. Lot balonem odbędzie się w dniu r. we Wrocławiu. 3. Do wykorzystania Nagrody uprawniona będzie wyłącznie osoba wskazana przez Uczestnika, który został Laureatem Programu, jako osoba uprawniona do odbioru i wykorzystania Nagrody. 4. Laureatowi Programu oraz wyznaczonej przez niego osobie nie przysługuje prawo zamiany przyznanej mu Nagrody, opisanej powyżej, na inną nagrodę lub wypłaty jej wartości pieniężnej.

5 5. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany Nagrody. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu bądź odwołania lotu balonem w przypadku niezależnym od Organizatora, w tym w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzenia wywołanego działaniem siły wyższej, zdarzeń losowych, w przypadku złych warunków atmosferycznych, bądź zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Organizatora. 7. Laureat Programu ani osoba wyznaczona przez niego do wykorzystania Nagrody, nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz innej osoby. 8. Laureatowi Programu oraz osobie przez niego wskazanej do wykorzystania Nagrody, nie należy się odszkodowanie z tytułu nie wykorzystania Nagrody. 9. Laureat Programu zostanie dodatkowo powiadomiony o przyznaniu Nagrody drogą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu do Programu. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody. Laureat Programu zostanie poproszony o przesłanie oświadczenia, o którym mowa w 4 ust. 3 oraz 8 ust. 5 Regulaminu oraz o podanie danych kontaktowych imię, nazwisko, numer telefonu, adres e- mail osoby uprawnionej do odbioru/wykorzystania Nagrody. Przesłanie na adres Organizatora oświadczeń, o których mowa w niniejszym ustępie jest warunkiem koniecznym do uzyskania Nagrody. 10. Termin wykorzystania Nagrody, wyznaczony przez Organizatora, jest wiążący dla Laureat Programu oraz osoby wyznaczonej przez niego do wykorzystania Nagrody. Niestawiennictwo osoby wyznaczonej przez Laureata Programu w terminie wskazanym przez Organizatora, jako termin odbioru/wykorzystania Nagrody, powoduje utratę prawa do Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Fundatora. 11. Uczestnikom Programu tytułem uczestnictwa w Programie nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz Nagrody przyznanej wedle treści Regulaminu. 12. W ramach Nagrody Organizator pokrywa również koszty przejazdu osoby wyznaczonej przez Laureata Programu do wykorzystania Nagrody, na miejsce gdzie rozpocznie się lot balonem oraz z miejsca gdzie lot się zakończy. W/w koszty nie obejmują kosztów ewentualnego noclegu. Koszty transportu nie obejmują przelotu samolotem i obejmują dojazd osoby wskazanej przez Laureata Konkursu wyłącznie na terenie Polski. Organizator pokryje koszty dojazdu osoby wskazanej przez Laureata Programu wyłącznie do kwoty 500 zł netto. 8 Oświadczenia 1. Każdy Uczestnik zgłaszając swoje uczestnictwo w Programie jednocześnie oświadcza, że bierze udział w Programie na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz na własną odpowiedzialność i ryzyko wyznacza osobę uprawnioną do ewentualnego odbioru Nagrody. 2. Każdy Uczestnik oraz osoba przez niego wyznaczona do wykorzystania Nagrody, zgłaszając swoje uczestnictwo w Programie jednocześnie oświadcza, iż jest świadomy zagrożeń związanych z lotem balonem. 3. Osoba wskazana przez Laureata Programu, a korzystająca z Nagrody ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez nią w czasie lotu balonem. 4. Laureat Programu oraz osoba wyznaczona przez niego do wykorzystania Nagrody przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

6 działania lub zaniechania obsługi balonu, a także za szkody przez nią spowodowane. Oświadczenie osoby uprawnionej do wykorzystania Nagrody w zakresie ryzyka lotu balonem oraz wyłączeniu odpowiedzialności Organizatora, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 5. Laureat Programu zobowiązany jest również dostarczyć Organizatorowi, najpóźniej w dniu wykorzystania Nagrody oświadczenie osoby uprawnionej do wykorzystania Nagrody, iż osoba ta zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w przypadku doznania szkód materialnych lub uszczerbku na zdrowiu w jakikolwiek sposób związanych z uczestnictwem w locie balonem oraz iż przyjmuje do wiadomości ryzyko związane z lotem balonem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 9 Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia do Programu. 3. Zgłoszenia do Programu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Programu. 4. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne lub uszczerbek na zdrowiu osoby, która będzie korzystała z Nagrody. 5. Każdy Uczestnik Programu, w tym w szczególności Laureat Programu przyjmują do wiadomości, iż ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność w stosunku do osób wyznaczonych do wykorzystania Nagrody, w tym w szczególności ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone tej osobie w trakcie lotu balonem. 10 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Programu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Programu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Programu. 2. Pełna treść regulaminu Programu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora. 3. Zgłoszenie udziału w Programie oznacza, iż Uczestnik Programu zapoznał się z treścią Regulaminu Programu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 4. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora. 5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Programu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny. 6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Programu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 8. Regulamin może ulec zmianie.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyrażenie zgody Ja, niżej podpisany/podpisana. legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o numerze i serii.., numer PESEL, niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez spółkę HOSTERSI sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Dworek 23, wpisaną do KRS pod numerem w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, o kapitale zakładowym w wysokości PLN, NIP , we wszystkich mediach i komunikacji przygotowanej przez w/w Spółkę jako Organizatora Programu Partnerskiego pod nazwą LOT BALONEM, w szczególności na wykorzystanie mojego wizerunku w trakcie przedmiotowego lotu balonem. Jednocześnie udzielam w/w Spółce nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie moich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, przez w/w Spółkę we wszystkich dostępnych mediach, dla celów związanych z Programem Partnerskim oraz odbiorem/wykorzystaniem Nagrody. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. Imię i nazwisko... Podpis Miejscowość i data...

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/podpisana. legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o numerze i serii.., numer PESEL, niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż lot balonem (Nagroda w Programie) rodzi ryzyko związane z utratą życia lub zdrowia, a także powstania innych ewentualnych szkód majątkowych. Mając na uwadze powyższe przyjmuję do wiadomości, iż Organizator Programu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe szkody i uszczerbek na życiu lub zdrowiu i oświadczam, iż nie będą wnosił/wnosiła żadnych roszczeń pod adresem Organizatora w tym zakresie i pod tym tytułem. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. Imię i nazwisko... Podpis Miejscowość i data...

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo