REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO pod nazwą LOT BALONEM Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator spółka pod firmą HOSTERSI sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Dworek 23, wpisaną do KRS pod numerem w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, o kapitale zakładowym w wysokości PLN, NIP Fundator podmiot fundujący nagrodę w Programie. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Program Program Partnerski opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą LOT BALONEM organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w jego treści. 4. Regulamin niniejszy Regulamin Programu, wiążący dla Organizatora, oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki Programu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Programie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku ich z udziałem w Programie. 5. Serwis serwis internetowy Organizatora, zamieszczony w Internecie pod domeną w którym to Serwisie organizowany jest Program. 6. Uczestnik osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Programie, spełniająca warunki uprawniające do uczestnictwa w Programie, opisane treścią Regulaminu. 7. Laureat Programu - zwycięzca Programu, wyłoniony na zasadach opisanych Regulaminem. 8. Nagroda lot balonem w terminie i na warunkach wskazanych przez Organizatora oraz opisanych Regulaminem. 9. Punkty punkty przyznawane przez Organizatora Uczestnikom, na zasadach opisanych Regulaminem. 10. Klient osoba, która w wyniku działań Uczestnika podpisała z Organizatorem umowę na świadczenie usługi Backup Service. 1 Postanowienia ogólne 1. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej własności Organizatora, pod domeną w okresie wskazanym w treści postanowień 2 Regulaminu.

2 2. Prawo udziału w Programie przysługuje wszystkim osobom prawnym oraz osobom fizycznym, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski i posiadającym na terenie Polski swoją siedzibę. 3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Programu, pochodzące od Organizatora a zamieszczane na fanpage Organizatora w portalu społecznościowym Facebook. 4. Zasady ustalania wyników Programu oraz przyznawania Nagrody opisane są w treści Regulaminu. 2 Obszar i czas trwania Programu 1. Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Serwisie. 2. Zgłoszenia Uczestnictwa w Programie będą przyjmowane od dnia roku godz do dnia godz W okresie, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, zainteresowani uczestnictwem w Programie, mają za zadanie zgłoszenie swojego uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Serwisu oraz zebranie jak największej ilości Punktów, pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika warunków kwalifikacji do Programu, o których mowa w 3 Regulaminu. 4. Zgłoszenia uczestnictwa po upływie terminu opisanego w ustępie 2 powyżej nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie. 5. Zgłoszenia nadesłane w okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w treści postanowień poprzedzających, zostaną dopuszczone do udziału w Programie po uprzednim zbadaniu przez Organizatora, czy zgłoszenie spełnia warunki uczestnictwa w Programie oraz czy nie narusza zasad, czy też reguł Programu, opisanych Regulaminem. 6. Decyzje Organizatora w przedmiocie dopuszczenia bądź niedopuszczenia danego kandydata na Uczestnika, do udziału w Programie, nie wymagają uzasadnienia, są ostateczne i wiążące. 3 Uczestnictwo w Programie 1. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny. 2. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo. 3. Prawo udziału w Programie przysługuje wszystkim osobom prawnym oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski i posiadającym na terenie Polski swoją siedzibę. 4. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. 5. Zgłoszenie przez Uczestnika swojego Uczestnictwa w Programie nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora o jakiekolwiek profity czy też wynagrodzenie, nie wskazane treścią Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania Nagrody opisanej Regulaminem, na zasadach w nim opisanych. 6. Dany Uczestnik Programu jeżeli zostanie jego Laureatem będzie zobowiązany wskazać osobę, która będzie uprawniona do wykorzystania Nagrody. Laureat Programu winien wskazać w/w osobę (jej nazwisko, imię, adres oraz numer i serię dowodu) w terminie 2 dni, licząc od dnia opublikowania wyników Programu.

3 4 Dane osobowe, wykorzystanie wizerunku 1. Dane osobowe osób uprawnionych do wykorzystania Nagrody, a wskazanych przez Uczestników Programu, będą przetwarzane zgodnie z zasadami korzystania z Serwisu oraz przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z Programem, na potrzeby przeprowadzenia Programu, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte. 2. Administratorem danych jest Organizator. 3. Laureat Programu zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w dniu wydania Nagrody przed jej wykorzystaniem - zgodę osoby wyznaczonej do odbioru/wykorzystania Nagrody, na umieszczenie jej danych osobowych (imię i nazwisko) oraz zdjęć z lotu balonem we wszystkich mediach oraz komunikatach przygotowanych przez Organizatora oraz do dysponowania tymi zdjęciami (materiałami) przez Organizatora jak swoimi. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 5 Idea Programu 1. Program służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy Organizatorem a osobami, które nabędą status Uczestnika i którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować zakup usługi Backup Service świadczonej przez Organizatora. 2. Z tytułu aktywnej współpracy w ramach Programu, każdy Uczestnik uzyskuje korzyści w formie punktów przyznawanych przez Organizatora, na zasadach określonych Regulaminem. 3. Punktu będą naliczane według następujących zasad: a) za każde 1 zł netto wydane przez Klienta (poleconego przez Uczestnika) na zakup usługi Backup Service świadczonej przez Organizatora, Uczestnik otrzyma 1 Punkt, i tak: - przy zleceniu jednorazowym (zawartym pomiędzy Klientem poleconym przez Uczestnika a Organizatorem) o wartości 300 zł netto Uczestnik otrzyma 300 Punktów, - przy umowie na 12 miesięcy (zawartej pomiędzy Klientem poleconym przez Uczestnika a Organizatorem) z abonamentem 200 zł netto Uczestnik otrzyma Punktów, - przy umowie na 24 miesiące (zawartej pomiędzy Klientem poleconym przez Uczestnika a Organizatorem) z abonamentem 180 zł netto Uczestnik otrzyma Punktów; b) za udostępnienie przez Uczestnika informacji o produkcie Backup Service na fanpage Uczestnika (fanpage w portalu społecznościowym Facebook) Uczestnik

4 otrzyma bonus w postaci 2000 Punktów. Zasady udostępnienia usługi zostały opisane w ustępie 6 poniżej. 4. Ideą Programu jest przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika Programu, jak największej liczby Klientów i tym samym zebranie jak największej liczby Punktów. Żeby dany Uczestnik Programu został zakwalifikowany musi, poza spełnieniem innych kryteriów opisanych Regulaminem, przekazać Organizatorowi Klientów, na kwotę minimum 500,00 zł netto (minimalny pułap przychodów wygenerowanych przez wszystkich przekazanych przez danego Uczestnika Klientów). 5. Każdy Uczestnik Programu zobowiązany jest wskazać Organizatorowi, iż dany Klient, zostaje przekazany Organizatorowi, z jego polecenia (polecenia Uczestnika). 6. Celem udostępnienia przez Uczestnika informacji o produkcie Backup Sevice na fanpage Uczestnika, który to fanpage jest zamieszczony w portalu społecznościowym Facebook, Uczestnik musi wejść na fanpage Organizatora zamieszczony w serwiscie społecznościowym Facebook. Będąc na fanpage Organizatora Uczestnik winien kliknąć w pole o nazwie Udostępnij posta informującego o usłudze Backup Service. Przedmiotowy post musi być utrzymany na fanpage Uczestnika co najmniej do dnia r. włącznie. 6 Tryb wyłonienia Laureata Programu 1. Laureatem Programu oraz uprawnionym do otrzymania Nagrody, zostanie jeden Uczestnik, który uzbierał jak największą liczbę Punktów w Programie. Laureatem Programu nie może zostać Uczestnik, który zebrał Punkty w Programie wyłącznie za udostępnienie informacji o produkcie Backup Serivce na swoim fanpage, po myśli postanowień 5 ust. 3 ppkt b) w zw. z 5 ust. 6 powyżej. 2. Organizator po zakończeniu Programu podliczy łączną liczbę uzyskanych przez każdego Uczestnika Punktów. 3. Po dokonaniu w/w podliczeń Organizator wyłoni Laureata Programu, któremu będzie przysługiwało prawo do Nagrody. 4. Laureat Programu będzie uprawniony do otrzymania Nagrody opisanej w 7 Regulaminu. 5. Wyniki Programu zostaną opublikowane w na fanpage Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook w dniu r. 7 Nagroda, wydanie Nagrody 1. Nagrodą w Programie będzie lot balonem, w asyście osób obsługujących balon, w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. 2. Lot balonem odbędzie się w dniu r. we Wrocławiu. 3. Do wykorzystania Nagrody uprawniona będzie wyłącznie osoba wskazana przez Uczestnika, który został Laureatem Programu, jako osoba uprawniona do odbioru i wykorzystania Nagrody. 4. Laureatowi Programu oraz wyznaczonej przez niego osobie nie przysługuje prawo zamiany przyznanej mu Nagrody, opisanej powyżej, na inną nagrodę lub wypłaty jej wartości pieniężnej.

5 5. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany Nagrody. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu bądź odwołania lotu balonem w przypadku niezależnym od Organizatora, w tym w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzenia wywołanego działaniem siły wyższej, zdarzeń losowych, w przypadku złych warunków atmosferycznych, bądź zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Organizatora. 7. Laureat Programu ani osoba wyznaczona przez niego do wykorzystania Nagrody, nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz innej osoby. 8. Laureatowi Programu oraz osobie przez niego wskazanej do wykorzystania Nagrody, nie należy się odszkodowanie z tytułu nie wykorzystania Nagrody. 9. Laureat Programu zostanie dodatkowo powiadomiony o przyznaniu Nagrody drogą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu do Programu. Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody. Laureat Programu zostanie poproszony o przesłanie oświadczenia, o którym mowa w 4 ust. 3 oraz 8 ust. 5 Regulaminu oraz o podanie danych kontaktowych imię, nazwisko, numer telefonu, adres e- mail osoby uprawnionej do odbioru/wykorzystania Nagrody. Przesłanie na adres Organizatora oświadczeń, o których mowa w niniejszym ustępie jest warunkiem koniecznym do uzyskania Nagrody. 10. Termin wykorzystania Nagrody, wyznaczony przez Organizatora, jest wiążący dla Laureat Programu oraz osoby wyznaczonej przez niego do wykorzystania Nagrody. Niestawiennictwo osoby wyznaczonej przez Laureata Programu w terminie wskazanym przez Organizatora, jako termin odbioru/wykorzystania Nagrody, powoduje utratę prawa do Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Fundatora. 11. Uczestnikom Programu tytułem uczestnictwa w Programie nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz Nagrody przyznanej wedle treści Regulaminu. 12. W ramach Nagrody Organizator pokrywa również koszty przejazdu osoby wyznaczonej przez Laureata Programu do wykorzystania Nagrody, na miejsce gdzie rozpocznie się lot balonem oraz z miejsca gdzie lot się zakończy. W/w koszty nie obejmują kosztów ewentualnego noclegu. Koszty transportu nie obejmują przelotu samolotem i obejmują dojazd osoby wskazanej przez Laureata Konkursu wyłącznie na terenie Polski. Organizator pokryje koszty dojazdu osoby wskazanej przez Laureata Programu wyłącznie do kwoty 500 zł netto. 8 Oświadczenia 1. Każdy Uczestnik zgłaszając swoje uczestnictwo w Programie jednocześnie oświadcza, że bierze udział w Programie na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz na własną odpowiedzialność i ryzyko wyznacza osobę uprawnioną do ewentualnego odbioru Nagrody. 2. Każdy Uczestnik oraz osoba przez niego wyznaczona do wykorzystania Nagrody, zgłaszając swoje uczestnictwo w Programie jednocześnie oświadcza, iż jest świadomy zagrożeń związanych z lotem balonem. 3. Osoba wskazana przez Laureata Programu, a korzystająca z Nagrody ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przez nią w czasie lotu balonem. 4. Laureat Programu oraz osoba wyznaczona przez niego do wykorzystania Nagrody przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za

6 działania lub zaniechania obsługi balonu, a także za szkody przez nią spowodowane. Oświadczenie osoby uprawnionej do wykorzystania Nagrody w zakresie ryzyka lotu balonem oraz wyłączeniu odpowiedzialności Organizatora, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 5. Laureat Programu zobowiązany jest również dostarczyć Organizatorowi, najpóźniej w dniu wykorzystania Nagrody oświadczenie osoby uprawnionej do wykorzystania Nagrody, iż osoba ta zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w przypadku doznania szkód materialnych lub uszczerbku na zdrowiu w jakikolwiek sposób związanych z uczestnictwem w locie balonem oraz iż przyjmuje do wiadomości ryzyko związane z lotem balonem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 9 Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do wydania Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia do Programu. 3. Zgłoszenia do Programu nie spełniające wymogów Regulaminu zostaną wykluczone z Programu. 4. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne lub uszczerbek na zdrowiu osoby, która będzie korzystała z Nagrody. 5. Każdy Uczestnik Programu, w tym w szczególności Laureat Programu przyjmują do wiadomości, iż ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność w stosunku do osób wyznaczonych do wykorzystania Nagrody, w tym w szczególności ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone tej osobie w trakcie lotu balonem. 10 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Programu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Programu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Programu. 2. Pełna treść regulaminu Programu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora. 3. Zgłoszenie udziału w Programie oznacza, iż Uczestnik Programu zapoznał się z treścią Regulaminu Programu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 4. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora. 5. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia Programu, jego anulowania lub przerwania bez podania przyczyny. 6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Programu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 8. Regulamin może ulec zmianie.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyrażenie zgody Ja, niżej podpisany/podpisana. legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o numerze i serii.., numer PESEL, niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez spółkę HOSTERSI sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Dworek 23, wpisaną do KRS pod numerem w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, o kapitale zakładowym w wysokości PLN, NIP , we wszystkich mediach i komunikacji przygotowanej przez w/w Spółkę jako Organizatora Programu Partnerskiego pod nazwą LOT BALONEM, w szczególności na wykorzystanie mojego wizerunku w trakcie przedmiotowego lotu balonem. Jednocześnie udzielam w/w Spółce nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie moich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, przez w/w Spółkę we wszystkich dostępnych mediach, dla celów związanych z Programem Partnerskim oraz odbiorem/wykorzystaniem Nagrody. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. Imię i nazwisko... Podpis Miejscowość i data...

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/podpisana. legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym o numerze i serii.., numer PESEL, niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż lot balonem (Nagroda w Programie) rodzi ryzyko związane z utratą życia lub zdrowia, a także powstania innych ewentualnych szkód majątkowych. Mając na uwadze powyższe przyjmuję do wiadomości, iż Organizator Programu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe szkody i uszczerbek na życiu lub zdrowiu i oświadczam, iż nie będą wnosił/wnosiła żadnych roszczeń pod adresem Organizatora w tym zakresie i pod tym tytułem. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. Imię i nazwisko... Podpis Miejscowość i data...

Regulamin konkursu Wiosenne dekoracje

Regulamin konkursu Wiosenne dekoracje Regulamin konkursu Wiosenne dekoracje Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator działalność gospodarcza tesa tape Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kawa nie tylko od święta

Regulamin konkursu Kawa nie tylko od święta Regulamin konkursu Kawa nie tylko od święta Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator działalność gospodarcza DOTPR Wartecki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. pod nazwą Kibicuj i zyskuj. Definicje

REGULAMIN KONKURSU. pod nazwą Kibicuj i zyskuj. Definicje REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Kibicuj i zyskuj Definicje 1. Organizator Fundacja Kibica, ul. Żurawia 43 lok. 122, 00-680 Warszawa (KRS: 0000430403 oraz NIP: 5252537110). Organizator może powierzać wykonanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą!

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! Regulamin Zabawy (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich zdjęć. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY Wyprzedażowe hasło Hondy!

REGULAMIN ZABAWY Wyprzedażowe hasło Hondy! REGULAMIN ZABAWY Wyprzedażowe hasło Hondy! Regulamin Zabawy (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich haseł. I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Znajdź #hashtaga 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Znajdź #hashtaga na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TORPOL Regulamin Konkursu Torpol na Cavaliadzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Torpol na Cavaliadzie, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa" (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa" (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa", zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dnia 31.03.2017 REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U

R E G U L A M I N K O N K U R S U R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą LETNIE METAMORFOZY TUWODZISLAW.PL Preambuła - Definicje Ilekroć w treści niniejszego regulaminu pojawią się zwroty, wyrażenia i pojęcia wskazane poniżej należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. pod nazwą Odśwież swój sklep 2016r.

REGULAMIN KONKURSU. pod nazwą Odśwież swój sklep 2016r. REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Odśwież swój sklep 2016r. Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje sie następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizator i czas trwania Konkursu REGULAMIN KONKURSU Kup bilet rodzinny Wygraj wycieczkę do Parku Rozrywki Legoland 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady Konkursu Kup bilet rodzinny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła 1. Organizatorem konkursu Projekt: pszczoła jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą przy ul. Lirowej 13, 02-387 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu fotograficznego pn. Krajobrazy z terenu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania

REGULAMIN. konkursu fotograficznego pn. Krajobrazy z terenu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania REGULAMIN konkursu fotograficznego pn. Krajobrazy z terenu Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kraina Szlaków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TURCJA NA ZIMĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Turcja na zimę, zwanej dalej Konkursem, jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twoja Zielona Rewolucja. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Twoja Zielona Rewolucja. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Twoja Zielona Rewolucja Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Bilet do Term Uniejów od firmy Zimny zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU AGENCI T.A.R.C.Z.Y.

REGULAMIN KONKURSU AGENCI T.A.R.C.Z.Y. REGULAMIN KONKURSU AGENCI T.A.R.C.Z.Y. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zgarnij tablet

REGULAMIN KONKURSU. Zgarnij tablet REGULAMIN KONKURSU Zgarnij tablet Definicje zawarte w Regulaminie: Konkurs konkurs o nazwie : Zgarnij tablet, którego Organizatorem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Jowisz z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. Odkrywamy piękny Toruń organizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu 1 Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Przyjaciele lasu (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs OKOCIM, 19 JANUARY 2017 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Ostatkowy konkurs. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie fabryki GOODYEAR w Dębicy

Zwiedzanie fabryki GOODYEAR w Dębicy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Zwiedzanie fabryki GOODYEAR w Dębicy z dnia 28.01.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Zwiedzanie fabryki GOODYEAR w Dębicy (dalej jako: Program ) jest programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Turbodoładowania (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU pt. Turbodoładowania (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU pt. Turbodoładowania (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Turbodoładowania, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. Skoda moich marzeń jest CRH Żagiel Auto Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Odśwież swoją kuchnię. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Odśwież swoją kuchnię. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Odśwież swoją kuchnię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Odśwież swoją kuchnię. 2. Organizatorem Promocji jest: firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie świątecznym Choinka Gamedota - Roccat.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie świątecznym Choinka Gamedota - Roccat. REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie świątecznym Choinka Gamedota - Roccat. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Dokończ zdanie jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk, Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Wawerski Walenty ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Akcja Improwizacja. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Akcja Improwizacja. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja Improwizacja Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent na piękno"?

2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: Polski patent na piękno? KONKURS WALENTYNKOWY Co należy zrobić? Wystarczą 3 proste kroki: 1. Polub nas na facebooku i wydarzenie konkursowe 2. Odpowiedz na jedno proste pytanie: Jaki zabieg jest określany mianem: "Polski patent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Korzystnie z Magda-Trans. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Korzystnie z Magda-Trans 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Magda-Trans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA

REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA I. DEFINICJE. W niniejszym regulaminie: A. AUTO WIMAR oznacza AUTO WIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa KRS: 0000519447), prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu poleceń w Sumpto

Regulamin programu poleceń w Sumpto Regulamin programu poleceń w Sumpto I. 1. Definicje 1. Ilekroć w Regulaminie użyte zostają poniższe pojęcia pisane wielką literą, rozumie się przez nie: a) Organizator Sumpto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZEBRRA.TV NA PORTALU TELEWIZJI INTERNETOWEJ WWW.ZEBRRA.TV I W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

OGÓLNE ZASADY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZEBRRA.TV NA PORTALU TELEWIZJI INTERNETOWEJ WWW.ZEBRRA.TV I W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH OGÓLNE ZASADY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZEBRRA.TV NA PORTALU TELEWIZJI INTERNETOWEJ WWW.ZEBRRA.TV I W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne zasady Konkursów organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. Metamorfoza, (dalej: Konkurs), jest Expo Arena S.A. (dalej: Organizator) z siedzibą w Ostródzie (14-100), ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą WYGRAJ BILET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIAMY MARZENIA NA WIOSNĘ! z 27 marca 2015 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIAMY MARZENIA NA WIOSNĘ! z 27 marca 2015 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIAMY MARZENIA NA WIOSNĘ! z 27 marca 2015 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Spełniamy marzenia na wiosnę!, zwanego dalej Konkursem, jest Womak Alfa Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Letni powiew nagród. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Letni powiew nagród. 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji Letni powiew nagród 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki udziału w promocji Letni powiew nagród (dalej Promocja ). 2. Organizatorem promocji jest Albedo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile 1 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile 1 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Nasze najfajniejsze chwile (zwany dalej Konkursem) jest Centrum Turystyki Oskar, ul. Plac

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Office 365 (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez SwiatGry.pl, Maciej Noworyta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu w smartpozyczka.pl 5000 zł na 5 urodziny

Regulamin Konkursu w smartpozyczka.pl 5000 zł na 5 urodziny Regulamin Konkursu w smartpozyczka.pl 5000 zł na 5 urodziny 1 Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15 888 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken

Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken z dnia 04.04.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży Projekt własnego banknotu

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży Projekt własnego banknotu Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Konkurs, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Twój Partner na weekend

Twój Partner na weekend REGULAMIN KONKURSU Twój Partner na weekend 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Twój Partner na weekend (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez Auto Frelik Anna Frelik Spółkę komandytową z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Maluszkowe radości i zabawy zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin )

Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin ) Regulamin konkursu dla uczestników Programu Partnerskiego partnerleasing ( Regulamin ) Obowiązuje od 01.02.2013 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu dla uczestników Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z MAAG iem 1 ORGANIZATOR KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z MAAG iem 1 ORGANIZATOR KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Wakacje z MAAG iem 1 ORGANIZATOR KONKURSU Konkurs pt. Wakacje z MAAG iem, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez MAAG Polska z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu PAWO Gdańsk Być jak James

REGULAMIN Konkursu PAWO Gdańsk Być jak James REGULAMIN Konkursu PAWO Gdańsk Być jak James 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PAWO Gdańsk Być jak James (zwanego dalej Konkursem ), jest PAWO Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska (dalej Konkurs ) jest: Marta Zielińska RUMOUR PR, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: 1 Zasady ogólne 1. Organizatorem konkursu wygraj plakat Iron Maiden (dalej Konkurs ) jest Live Nation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-629), przy ul. Pilickiej 4, wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MATKI BOŻEJ CZĘŚĆ PIERWSZA (vel ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ PIERWSZA ) ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo