ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 379 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 379 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 79 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 października 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Na podstawie art.0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 06r. poz. 6 z późn. zm.), art.9 ust. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (U. z 0r. poz. 88 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 00r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 0r. poz. 0 z późn. zm.), 6 Uchwały Nr XXVI/0/6 Rady Miasta Tychy z dnia 7 października 06r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 06r., zarządzam: Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr XXVI/0/6 Rady Miasta Tychy z dnia 7 października 06r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 06r., zgodnie z załącznikami nr i do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 06. z up. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta ds. Społecznych // mgr Daria Szczepańska Data wygenerowania dokumentu: 06 :6:

2 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 000/ 79 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 października 06r. DOCHODY zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVI/0/6 z dnia 7 października 06r. (w zł) Zadania własne gminy DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 76 organizacyjnych 00 wpływy z podatku od podatek od nieruchomości od osób prawnych nieruchomości 78 RÓŻNE ROZLICZENIA Część rekompensująca subwencji 780 ogólnej dla gmin 90 subwencje ogólne z budżetu państwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 9009 kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z różnych opłat 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6009 Pozostała działalność 67 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 0970 wpływy z różnych dochodów część rekompensująca subwencji ogólnej w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości korekta za 0r. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ 700 Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań wypłaconych za wywłaszczone nieruchomości

3 7009 Pozostała działalność środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 000 projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy Razem" /WPF/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki z Funduszu Spójności (w tym kwota.90, zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 0 roku ze środków własnych) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki z budżetu państwa (w tym kwota.00, zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 0 roku ze środków własnych) 0970 wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 76 organizacyjnych podatek od środków transportowych od osób prawnych środki z PFRON rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych zakłady pracy chronionej 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe wpływy szkół podstawowych z tytułu najmu pomieszczeń 070 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Szkoła Podstawowa nr Data wygenerowania dokumentu: 06 :6:

4 800 Przedszkola 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Przedszkole nr wpływy przedszkoli m.in. z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz wpłat rodziców za żywienie i na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach wpływy z różnych opłat Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 070 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkole nr wpływy z różnych dochodów Przedszkole nr Przedszkole nr Gimnazja 0970 wpływy z różnych dochodów Gimnazjum nr Gimnazjum nr Stołówki szkolne i przedszkolne 080 wpływy z usług Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr wpływy gimnazjów z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz wpłat rodziców za uszkodzone podręczniki wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia Razem dochody gminy Zadania własne powiatu GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 9009 kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z różnych opłat RÓŻNE ROZLICZENIA Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego 680 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 78 Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" /WPF/ na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej III etap"

5 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 m.in. z tytułu 070 wpływy z najmu i dzierżawy najmu pomieszczeń szkolnych składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 800 Licea ogólnokształcące wpływy liceów ogólnokształcących z tytułu wynajmu 070 wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odszkodowań od ubezpieczycieli składników majątkowych Skarbu oraz otrzymanych darowizn Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze III Liceum Ogólnokształcące 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej II Liceum Ogólnokształcące 0970 wpływy z różnych dochodów I Liceum Ogólnokształcące 800 Szkoły zawodowe 070 wpływy z najmu i dzierżawy wpływy szkół zawodowych z tytułu wynajmu pomieszczeń składników majątkowych Skarbu szkolnych i odszkodowań od ubezpieczycieli Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespół Szkół nr 0970 wpływy z różnych dochodów Zespół Szkół nr środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 000 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego 07 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 09 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 660 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 809 Pozostała działalność 70 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki z budżetu państwa 8 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr przy al. Bielskiej" /WPF/ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania 807 pozaszkolnego wpływy młodzieżowych domów kultury m.in. z tytułu 070 wpływy z najmu i dzierżawy wynajmu pomieszczeń i otrzymanych darowizn składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Młodzieżowy Dom Kultury nr wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Młodzieżowy Dom Kultury nr wpływy z różnych dochodów Młodzieżowy Dom Kultury nr Młodzieżowy Dom Kultury nr Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 06 :6:

7 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 000/ 79 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 października 06r. WYDATKI zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXVI/0/6 z dnia 7 października 06r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne 600 z zadań inwestycyjnych pn.: 7 76 ) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.97, zł ) "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 7779" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 86.6, zł 9 7 z zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, 600 środki własne miasta ) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/ Plan po zmianie wynosi 67.8, zł Pozostała działalność 7 67 udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 0.70, zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie 7.67, zł, udział EFRR.96, zł, udział własny miasta.79, zł, b) poza umową o dofinansowanie 9.9, zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 60 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: ) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji, Baziowej oraz ul. Baziowej 79 przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł

8 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 0 zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola 600 Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: ) "Przebudowa ciągu pieszojezdnego przy ul. Grota Roweckiego 660" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi , zł ) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł z zadań inwestycyjnych pn.: 070 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr przy Placu Wolności" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł. 00 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi.707, zł. 0 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Begonii" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi.7, zł. 0 ) "Zakup wraz z montażem stołu do gier towarzyskich przy boisku SP nr 8 przy ul. Fitelberga" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 6.0, zł ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 0 przy ul. Braterskiej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł 900 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Bukowej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł 900 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 7 przy ul. Tołstoja" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł 900 ze środków na działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka z zadań inwestycyjnych pn.:

9 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 6 przy ul. Młodzieżowej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł Przedszkola specjalne 600 z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Czarnieckiego" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł Gimnazja 600 z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów budynek Gimnazjum nr 0" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł dodatkowe wynagrodzenie składki na ubezpieczenia Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne 00 wynagrodzenia osobowe ze środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych 00 0 Data wygenerowania dokumentu: 06 :6:

10 GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. 600 Rymarskiej i Ułańskiej" Plan po zmianie wynosi.000, zł 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe ) "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie wynosi , zł 9 ) "Budowa oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 6.670, zł 0 z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne 70 zakup usług remontowych remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych 6009 Pozostała działalność wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System 660 wpłaty gmin i powiatów na rzecz Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ innych jednostek samorządu wpłata na rzecz KZK GOP terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7009 Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 000 projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy Razem" /WPF/ udział Funduszu Spójności udział budżetu państwa

11 wynagrodzenia osobowe składki na ubezpieczenia składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe udział budżetu miasta zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn. "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 006" Plan po zmianie wynosi.0, zł zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wspólna obsługa jednostek 708 samorządu terytorialnego 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00 wynagrodzenia osobowe 00 dadatkowe wynagrodzenie roczne 0 składki na ubezpieczenia 0 składki na Fundusz Pracy 0 zakup materiałów i wyposażenia działalność bieżącą Miejskiego Centrum Oświaty zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury sieciowej w pomieszczeniach Miejskiego Centrum Oświaty" Plan po zmianie wynosi , zł. 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 wydatki osobowe niezaliczane do działalność bieżącą szkół podstawowych wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Data wygenerowania dokumentu: 06 :6:

12 700 szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespół Szkół nr składki na ubezpieczenia Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Przedszkole nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Przedszkole nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup materiałów i wyposażenia Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkola 00 wynagrodzenia osobowe działalność bieżącą przedszkoli Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Przedszkole nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup środków żywności Przedszkole nr 70 zakup usług remontowych Przedszkole nr Przedszkole nr Gimnazja 00 wynagrodzenia osobowe Gimnazjum nr Gimnazjum nr Zespół Szkół nr 0 składki na ubezpieczenia Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół nr Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: działalność bieżącą gimnazjów

13 0 0 0 składki na Fundusz Pracy Gimnazjum nr zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr Gimnazjum nr składki na ubezpieczenia Zespół Szkół nr składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr Szkoła Podstawowa nr zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazjum nr Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 8 zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazjum nr 808 Stołówki szkolne i przedszkole 0 zakup środków żywności Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: działalność bieżącą stołówek szkolnych działalność bieżącą placówek oświatowych

14 EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne 0 zakup materiałów i wyposażenia działalność bieżącą świetlicy w Zespole Szkół nr 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 98 Muzea 800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe 70 zakup usług remontowych dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "A, B, C Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" remonty obiektów sportowych Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu 600 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul.asnyka i ul.mikołowskiej" /WPF/, środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa środki własne miasta Plan po zmianie wynosi.9.0, zł, środki z subwencji ogólnej budżetu państwa.67.80, zł, środki własne miasta.79.70, zł OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące 600 Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej III etap", środki własne miasta środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi , zł, środki z subwencji ogólnej budżetu państwa 6.90, zł, środki własne miasta.8.00, zł. z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł

15 800 Szkoły zawodowe 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych niepublicznej jednostki systemu oświaty z zadań inwestycyjnych pn.: 9 9 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów budynek zespołu szkół" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł. 70 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Edukacji" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł. 00 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł. 00 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" (promocja) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł. 00 ) "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi 9.800, zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych niepublicznej jednostki systemu oświaty 80 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych niepublicznej jednostki systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla z dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 Data wygenerowania dokumentu: 06 :6:

16 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie 806 specjalistyczne 00 wynagrodzenia osobowe ze środków na działalność Poradni PsychologicznoPedagogicznej z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu 70 zakup usług remontowych 600 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i 70 kartografii remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 9 strona zachodnia" realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi.7, zł 70 udział miasta w realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ środki dla miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu), 909 wpłaty gmin i powiatów na rzecz wydatki bieżące innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 669 wpłaty gmin i powiatów na rzecz wydatki majątkowe innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 70 Komendy wojewódzkie Policji 670 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne 0 zakup materiałów i wyposażenia Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. działalność bieżącą Zespołu Szkół Specjalnych nr

17 800 Licea ogólnokształcące 00 wynagrodzenia osobowe I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr składki na ubezpieczenia I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr składki na Fundusz Pracy I Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr zakup materiałów i wyposażenia I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące działalność bieżącą liceów ogólnokształcących działalność bieżącą szkół zawodowych realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 000 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego Szkoły zawodowe 0 zakup środków dydaktycznych i Zespół Szkół nr 7 7 zakup materiałów i wyposażenia zakup środków dydaktycznych i książek szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej udział Europejskiego Funduszu Społecznego zakup materiałów i wyposażenia zakup środków dydaktycznych i książek szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej udział budżetu państwa Data wygenerowania dokumentu: 06 :6:

18 600 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr przy al. Bielskiej" /WPF/, w środki tym: własne miasta środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi.0.7, zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej96.00, zł, środki własne miasta 66., zł. 809 Pozostała działalność składki na ubezpieczenia składki na Fundusz Pracy 7 wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe zagraniczne realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji środki z budżetu Unii Europejskiej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania 807 pozaszkolnego 0 składki na ubezpieczenia Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 działalność młodzieżowych domów kultury wynagrodzenia bezosobowe Młodzieżowy Dom Kultury nr zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury nr Młodzieżowy Dom Kultury nr Młodzieżowy Dom Kultury nr Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 06 :6: Powered by TCPDF ( 9 6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/97/6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia listopada 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 czerwca 2017 r. Poz. 3357 UCHWAŁA NR XXXVII/559/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/728/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/728/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/728/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 / 211 / 15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU DOCHODY w złotych NENT Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok. zwiększa się o kwotę

Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok. zwiększa się o kwotę Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2014r. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok ogółem o kwotę z tego: 129.542zł Dział 600 Rozdział 60014 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 53 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 53 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 53 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 857 UCHWAŁA NR XVIII/295/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz. 7446 UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015

UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 w złotych Projekt

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 r. w związku z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo