Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści Badania ilościowe... 5 Wprowadzenie... 5 Metodologia badania... 5 Ogólne informacje o ankietowanych... 6 Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania... 7 Oczekiwania wobec szkoły Zasadnicze szkoły zawodowe Technikum Plany na przyszłośd Sposoby spędzania wolnego czasu Poglądy Podsumowanie Badanie jakościowe Metodologia Wywiad grupowy Szkoły zawodowe Przyczyny i motywy wyboru szkoły Ogólna opinia o szkole Nauczyciele i lekcje Nauka języków obcych Pracownie komputerowe i nauczanie informatyki Zajęcia wychowania fizycznego Praktyki zawodowe Zajęcia pozalekcyjne Zmiany postulowane przez uczniów Nowoczesna szkoła Oczekiwania wobec szkoły Plany na przyszłośd Technika nierzemieślnicze Przyczyny i motywy wyboru szkoły Ogólna opinia o szkole Nauczyciele i lekcje Nauka języków obcych Pracownie komputerowe i nauczanie informatyki Zajęcia wychowania fizycznego Praktyki zawodowe Matura i egzamin zawodowy Zmiany postulowane przez uczniów Nowoczesna szkoła Plany na przyszłośd Technika rzemieślnicze Przyczyny i motywy wyboru szkoły

2 Ogólna opinia o szkole Nauczyciele i lekcje Nauka języków obcych Pracownie komputerowe i nauczanie informatyki Zajęcia wychowania fizycznego Praktyki zawodowe Matura i egzamin zawodowy Zmiany postulowane przez uczniów Nowoczesna szkoła Oczekiwania wobec szkoły Plany na przyszłośd Podsumowanie wyników badao Analiza dolnośląskiego rynku pracy Wstęp Charakterystyka rynku pracy w badanym okresie Analiza ofert zamieszczonych w powiatowych urzędach pracy Analiza ofert zamieszczonych w portalach internetowych Analiza ofert zamieszczonych w prasie lokalnej Wnioski

3 Badania ilościowe Wprowadzenie Badanie przeprowadzone zostało w okresie od września do listopada 2009 w losowo wybranych szkołach na terenie wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Uwzględnionymi w projekcie szkołami były technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Celem badania ilościowego było zapoznanie się z potrzebami związanymi ze szkołą i systemem nauczania, poglądami, sposobem spędzania wolnego czasu, celami oraz planami zawodowymi na przyszłośd. Ponieważ badanie dotyczyło szkolnictwa zawodowego, ważne również było poznanie oceny uczniów dotyczącej przygotowania praktycznego, jakie prowadzone jest w szkole. Uczniowie biorący udział w badaniu pytani byli także o to, jak oceniają swoje perspektywy na rynku pracy po ukooczeniu szkoły, czy są zadowoleni ze zdobytych w szkole umiejętności zawodowych i czy uważają, że przydadzą się one przy poszukiwaniu pracy. Metodologia badania Badaniem ilościowym zostało objętych 300 uczniów uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych i techników wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Dobór próby wykonano metodą doboru kwotowego. Na podstawie danych o ilości uczniów uczęszczających do szkół objętych badaniem, została oszacowana ilośd wywiadów do zrealizowania w poszczególnych powiatach. Spośród każdego z dolnośląskich powiatów do badania zostały wytypowane szkoły, w których istniała gwarancja skutecznego przeprowadzenia wywiadów z uczniami zasadniczych szkół zawodowych i techników. Badanie objęło zatem: zasadnicze szkoły zawodowe, technika, a także zespoły szkół, w których obecny był chociaż jeden z wcześniej wymienionych rodzajów szkoły. W wytypowanych szkołach ankiety wypełniał ankieter, którego zadaniem było zaproszenie do wywiadów losowo wybranych uczniów uczęszczających do klas wyższych niż pierwsza. Kwestionariusz ankietowy składa się z 25 pytao pogrupowanych w 5 modułów tematycznych oraz moduł pytao metryczkowych. Moduły tematyczne obejmują kolejno zagadnienia: wstępne i ogólne, potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania, plany na przyszłośd, sposoby spędzania wolnego czasu, poglądy. Kwestionariusz ankietowy zawiera pytania zamknięte wspomagane, zamknięte niewspomagane, półotwarte niewspomagane, a także otwarte. W niektórych pytaniach została wykorzystana metoda hierarchizowania, czyli użycia pytao 5

4 niewspomaganych, a następnie pytao wspomaganych. W tym przypadku pierwsza odpowiedź ankietowanego stanowi tak zwane top of mind czyli odpowiedź przychodzącą na myśl ankietowanemu w pierwszej kolejności. Dopiero później uzyskiwane odpowiedzi na to samo pytanie pochodzą z wyboru możliwości przedstawianych przez ankietera. Użycie tej techniki ma na celu uzyskanie zhierarchizowanych odpowiedzi na jedno pytanie i ma szczególne zastosowanie w pogłębionym poznaniu poglądów czy obaw respondenta. Poprawnośd przygotowanego narzędzia badawczego została zweryfikowana podczas zeszłorocznego badania, poprzez przeprowadzenie badania pilotażowego zrealizowanego na grupie uczniów jednej z wrocławskich szkół odpowiadających profilowi ustalonego doboru próby. W celu poprawnego rozróżnienia potrzeb edukacyjnych i zawodowych młodzieży szkolnej, w badaniu wprowadzony został roboczy podział na młodzież przyuczającą się do zawodów tzw. rzemieślniczych (np. murarz, elektryk, mechanik, kosmetyczka) i nierzemieślniczych (np. księgowy, ekonomista, logistyk). Decyzja o oddzielnym traktowaniu obu typów zawodów wynika z bezsprzecznie odmiennego charakteru pracy, a co za tym idzie różnych oczekiwao uczniów co do zajęd dydaktycznych i praktyk zawodowych. Podział ten funkcjonuje niezależnie od podziału na uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników. Ogólne informacje o ankietowanych Badanie zrealizowane zostało jako powtórzenie badania przeprowadzonego rok wcześniej, co przynosi walory porównawcze i pozwala uchwycid dynamikę przemian zachodzących w podejściu młodzieży do szkolnictwa zawodowego. Ponieważ celem projektu było pozyskanie jak największej liczby opinii uczniów na temat uwzględnionych w badaniu szkół, do udziału w ankiecie zaproszeni zostali przede wszystkim uczniowie najwyższych klas. Łącznie w badaniu wzięli udział uczniowie klas czwartych, którzy stanowili 36% grupy badawczej, trzecich - 36% oraz drugich - 28%. Do badania nie byli rekrutowani uczniowie klas pierwszych, których odpowiedzi na temat funkcjonowania szkół nie byłyby wyczerpujące, chociażby ze względu na brak doświadczeo obejmujących zajęcia zawodowe i praktyki realizowane przy współpracy ze szkołą. Wśród biorącej udział w badaniu młodzieży, 75% stanowili uczniowie techników (rzemieślniczych i nierzemieślniczych) a 25% uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. Wszystkie uwzględnione w badaniu szkoły znajdowały się na terenie województwa dolnośląskiego. W badaniu wzięło udział 38% kobiet i 62% mężczyzn. 6

5 Wykres 1 Struktura populacji według klasy 4 klasa 36% 2 klasa 28% 3 klasa 36% Wykres 2 Wykres 3 Struktura populacji według typu szkoły Struktura populacji według płci Zasadnicza Szkoła Zawodowa 25% Kobieta 38% Technikum 75% Mężczyzna 62% Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania Badanie pozwoliło dowiedzied się, jakimi kryteriami kierowali się uczniowie podejmując decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej (zob. wykres 4). Dzięki powtórzeniu zeszłorocznego badania, możliwe było uchwycenie drobnych zmian, jakim ulegają opinie i potrzeby młodzieży. Zaobserwowane różnice są między innymi wynikiem dynamicznie zmieniających się realiów gospodarczych, objawów kryzysu gospodarczego, który zaważył także na sytuacji rynku pracy, ale powodów zmian można również upatrywad w zmieniającej się sytuacji szkół i zmieniającym się dośd szybko postawom młodzieży. Dla uczniów wybierających naukę w technikum lub w zasadniczej szkole zawodowej najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze szkoły były posiadane zainteresowania przystające do profilu wybranej nauki - tak odpowiedziało 37%. Ponownie informacje uzyskane od uczniów potwierdziły istnienie zależności pomiędzy 7

6 posiadanymi zainteresowaniami, wybranym kierunkiem nauczania, oraz uzyskanym, bądź wykonywanym zawodem rodziców. To istotna informacja pomagająca wyjaśnid, czym kieruje się młodzież wybierając szkołę dla siebie. Możliwośd zdobycia dobrego zawodu, jako najważniejszy powód, wskazało 26% respondentów. Lokalizacja placówki dydaktycznej, a konkretnie jej bliska odległośd od miejsca zamieszkania, to wskazanie 1 uczniów. Po raz kolejny lokalizacja okazała się trzecią cechą w hierarchii przyczyn wyboru szkoły. Okazuje się zatem, że dla niektórych uczniów motyw profilu otrzymanego wykształcenia będzie miał drugorzędne znaczenie, a górę weźmie aspekt praktyczny polegający na zagwarantowaniu sobie łatwego dojazdu na zajęcia. Można to tłumaczyd chęcią posiadania jakiegokolwiek wykształcenia na poziomie średnim, a nie pragnieniem wyszkolenia się w konkretnym zawodzie. Często osoby deklarujące lokalizację jako główny powód wyboru, mają w planie dostad się na studia, toteż wykształcenie średnie techniczne jest dla nich jedynie krokiem przybliżającym do osiągnięcia celów dydaktycznych, pominąwszy przy tym cele zawodowe, jako bardziej odległe. Spośród pozostałych badanych 4% wybrało swoją szkołę, ponieważ uczą się w niej znajomi. Pozostałych przekonały argumenty o renomie placówki (2%), innych o możliwości łatwego jej ukooczenia (2%), możliwości zdobycia kwalifikacji i konkretnych uprawnieo zawodowych (2%). Tym razem znacznie mniej, bo tylko uczniów przyznał się do tłumaczenia swojego wyboru namowami rodziców bądź znajomych. Wykres 4 Chcę zdobyd kwalifikacje/ uprawnienia 2% Namówili mnie rodzice/znajomi Łatwo się do niej dostad/skooczyd 2% Motywy wyboru szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych Ma dobrą renomę i techników Inne 2% Nie wiem 14% Chcę zdobyd dobry zawód 26% Jest blisko 1 Interesuje mnie to 37% Już pracuję w tym zawodzie Uczą się tu moi znajomi 4% 8

7 Ciekawych spostrzeżeo dostarcza analiza porównawcza motywów wyboru szkoły pomiędzy kobietami i mężczyznami. Wprawdzie obie płci, podczas odpowiedzi spontanicznej w pytaniu o motyw wyboru szkoły, wskazują na pierwszym miejscu, że interesuje ich ta tematyka, a na drugim miejscu stawiają zaś chęd zdobycia dobrego zawodu, jednak kobiety odznaczają się w tym wypadku większym pragmatyzmem. Wśród mężczyzn 39% zadeklarowało, że interesuje ich kierunek nauczania, a następna grupa, która wybrała swoją szkołę głównie ze względu na chęd zdobycia zawodu, stanowi już tylko 23%, a zatem różnica wielkości pomiędzy dwoma opiniami wynosi 16%. W przypadku kobiet te dwie grupy odpowiedzi uzyskują bardzo podobny wynik, bo różniący się jedynie o 2%. Kobiety wybrały swój kierunek nauczania z większą świadomością mając na względzie swoje przyszłe losy zawodowe. Wykres 5 Motywy wyboru odpowiedzi pierwszej spontanicznej wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, w podziale na kobiety i mężczyzn Interesuje mnie to Chcę zdobyd dobry zawód Jest blisko Uczą się tu moi znajomi Chcę zdobyd kwalifikacje/uprawnienia Namówili mnie rodzice/znajomi Nie wiem Ma dobrą renomę Bo muszę Łatwo się do niej dostad/skooczyd Już pracuję w tym zawodzie Inne 4% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1 9% 13% 17% 23% 32% 34% 39% Kobiety Mężczyźni W celu lepszego poznania kryteriów, które były brane pod uwagę przy wyborze szkoły, w dalszej części badania odpowiedzi respondentów były wspomagane poprzez przedstawianie różnych możliwości, spośród których młodzież mogła wybrad te elementy, które uważa za ważne. W badaniu analizowano odpowiedzi wspomagane. Takie pytanie umożliwiło uczniom dokładniejsze określenie motywów, które brali pod uwagę przy wyborze szkoły. Przypomnienie respondentom, jakie motywy mogły byd brane pod uwagę pozwoliło uzyskad więcej informacji. Analiza 9

8 potwierdziła istotnośd dwóch najważniejszych motywów wyboru ścieżki edukacyjnej. Niemal połowa ankietowanych uczniów w bardziej lub mniej uświadomiony sposób zdecydowała o wyborze szkoły na podstawie prywatnych zainteresowao. Można powiedzied zatem, że połowie uczniów udało się pogodzid zainteresowania z planami zawodowymi i łatwo znaleźd środki do zrealizowania tych planów, poprzez podjęcie nauki w szkole. Oznacza to, że dla połowy uczniów dolnośląskich szkół oferta edukacyjna była na tyle łatwo dostępna i atrakcyjna jednocześnie, że możliwe było podjęcie nauki połączonej z zainteresowaniami. Łącznie 42% respondentów zadeklarowało wybór swojej szkoły ze względu na chęd zdobycia dobrego zawodu. Istotne wydaje się, jak dużą świadomośd posiadają młodzi ludzie na etapie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierując się tak ważnym czynnikiem. Jednocześnie należy zauważyd, iż te 42% młodych ludzi wierzy, że po ukooczeniu swoich szkół otrzyma dobre wykształcenie. Przykładem nieuświadomionej potrzeby, będącej przypuszczalnie podświadomym oczekiwaniem wobec szkolnictwa zawodowego i jednocześnie motywem wyboru szkoły o profilu zawodowym, jest odpowiedź: chcę zdobyd kwalifikacje, uprawnienia. To wariant, który ankietowani wskazywali częściej w przypadku odpowiedzi wspomaganej, aniżeli jako odpowiedź niewspomaganą. Oznacza to, że wraz z chwilą przedstawienia możliwych odpowiedzi przez ankietera, uświadomieniu ulega potrzeba, która nie przychodzi na myśl spontanicznie, jednak jest ona na tyle istotna, że znajduje odzwierciedlenie w wynikach ankiety. Potrzeba zdobycia kwalifikacji i potwierdzających je uprawnieo jest zwykle w postrzeganiu młodzieży przepustką do otrzymania dobrej pracy. 10

9 Wykres 6 Motywy wyboru szkoły z uwzględnieniem kolejności wskazao wsród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Chcę zdobyd dobry zawód Jest blisko Uczą się tu moi znajomi Już pracuję w tym zawodzie Interesuje mnie to Łatwo się do niej dostad/skooczyd Namówili mnie rodzice/znajomi Chcę zdobyd kwalifikacje/uprawnienia Ma dobrą renomę Bo muszę Nie wiem inne 2% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 15% % 26% 37% Pierwsze wskazanie niewspomagane Drugie wskazanie wspomagane Czwarte wskazanie wspomagane Pierwsze wskazanie wspomagane Trzecie wskazanie wspomagane 11

10 Po raz kolejny za jeden z celów badania przyjęto określenie oczekiwao jakie wobec szkoły mają uczniowie szkół zawodowych i techników. Dla większości uczniów głównym celem uczęszczania do szkoły jest zdobycie wykształcenia. Tak odpowiedziało 48% uczniów w ramach odpowiedzi spontanicznej, co stanowi grupę nieznacznie mniejszą niż przed rokiem. 23% odpowiedzi spontanicznych niewspomaganych wskazujących, że to przygotowanie do zawodu i 14% deklaracji, że to wiedza praktyczna są najważniejszymi wartościami, jakie powinna zaoferowad szkoła swoim uczniom, to według badanych kolejne ważne korzyści w jakie placówka jest zobowiązana wyposażyd swoich absolwentów. Te dwie odpowiedzi stanowią sporą grupę oczekiwao, dodad należy, praktycznych i rzeczowych oczekiwao, jakie stawiają systemowi edukacji zawodowej uczniowie. Wiedza ogólna (5%) i umiejętnośd stosowania powszechnych technik i narzędzi (2%) stanowią zdecydowanie niewielką grupę odpowiedzi, ukazując, że są to czynniki o niedużej istotności. Hierarchia oczekiwao w przypadku odpowiedzi spontanicznych wygląda inaczej niż w przypadku odpowiedzi wspomaganych. Wśród odpowiedzi wspomaganych, czyli tych, w których ankietowany, spośród przedstawionych mu możliwych odpowiedzi, wybiera tę, z którą utożsamia się najbardziej, najczęściej wybieranym oczekiwaniem było przygotwanie do zawodu. Takiego zdania było 25% uczniów, podczas gdy 17% wskazuje zdobycie wiedzy praktycznej za największe oczekiwanie. Analiza tego schematu udzielanych odpowiedz pozwala przypuszczad, że ankietowani oczekują od szkoły w największej mierze uzyskania wykształcenia, natomiast rozumieją przez nie zdobycie praktycznych umiejętności, które będzie można wykorzystad w pracy zawodowej. Wykres 7 Oczekiwania wobec szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Umiejętnośd stosowania powszechnych technik i narzędzi w Twoim zawodzie 2% Certyfikaty/ uprawnienia Inne 7% Przygotowanie do zawodu 23% Wykształcenie 48% Wiedza praktyczna 14% Wiedza ogólna 5% 12

11 Wykres 8 Oczekiwania wobec szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Wykształcenie Przygotowanie do zawodu Wiedza praktyczna Wiedza ogólna Umiejętnośd stosowania powszechnych technik i narzędzi zawodowych Certyfikaty/uprawnienia Kształtowanie postaw (moralnośd/etyka/charakter) Znajomości zawodowe Znajomości towarzyskie Wiedzę na temat powszechnie stosowanych technik i narzędzi zawodowych Inne 2% 4% 9% 1 5% 6% 2% 2% 3% 4% 2% 7% 3% 2% 14% 14% 17% 23% 25% 47% Pierwsze wskazanie niewspomagane Pierwsze wskazanie wspomagane Drugie wskazanie wspomagane Trzecie wskazanie wspomagane Czwarte wskazanie wspomagane Ponownie w przypadku odpowiedzi spontanicznych objawiają się różnice w oczekiwaniach pomiędzy płciami. Mężczyźni, w większym stopniu niż kobiety, przykładają wagę do konkretnej wiedzy praktycznej, a więc technicznego podejścia do problemów stawianych przez zawód. Stawiają na szczególne umiejętności, które będą mogli wykorzystad w pracy zawodowej. Kobiety natomiast kładą zdecydowanie większy nacisk na kwestię uzyskania dobrego wykształcenia i ogólnego przygotowania do zawodu. Dla 59% kobiet najważniejsze jest uzyskanie wykształcenia, podczas gdy ten czynnik jest najważniejszy dla 4 mężczyzn. Wiedza praktyczna, to wskazanie aż 19% mężczyzn i tylko 7% kobiet. 13

12 Wykres 9 Oczekiwania wobec szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników w podziale na kobiety i mężczyzn Wykształcenie Przygotowanie do zawodu Wiedza praktyczna Wiedza ogólna Certyfikaty/uprawnienia Znajomości zawodowe Znajomości towarzyskie Umiejętnośd stosowania powszechnych technik i narzędzi zawodowych Wiedzę na temat powszechnie stosowanych technik i narzędzi zawodowych Kształtowanie postaw (moralnośd/etyka/charakter) Inne 7% 4% 6% 4% 4% 9% 2 19% 27% 4 58% Kobiety Mężczyźni Subtelnej zmianie w stosunku do ubiegłorocznych wyników uległa ogólna ocena szkoły. Uczniowie proszeni o dokonanie oceny swoich szkół w 42% przypadków uznali swoją szkołę za dobrą, a w 18% za bardzo dobrą. Oznacza to, że zwiększyła się liczba ocen bardzo dobrych z 12% do 18%, jednak zmniejszyła się ogólna liczba uczniów zadowolonych ze swoich szkół z 68% do 6. Złych ocen swojej szkoły dokonało 5% uczniów, natomiast 25% nie zajęło zdecydowanego stanowiska na temat ogólnej oceny szkoły. 14

13 Wykres 10 Ogólna ocena szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Bardzo dobrze 18% Bardzo źle Źle 4% Ani dobrze, ani źle 25% Dobrze 42% Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie młodzież przywiązuje do wykształcenia, respondenci pytani byli również o ocenę poziomu wykształcenia, jakie dostarcza im szkoła. O 12% mniej niż rok temu, bo 48% respondentów odpowiadało, że dobrze ocenia uzyskane wykształcenie. 13% uczniów oceniało swoje wykształcenie bardzo dobrze, 8% źle, a bardzo źle. 28% uczniów pytanych o zdobyte wykształcenie odpowiadało, że jest ono ani dobre, ani złe a 2% nie miało zdania. Wykres 11 Opinia o uzyskanym wykształceniu wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Bardzo dobre 13% Nie wiem 2% Bardzo złe Złe 8% Ani dobre, ani złe 28% Dobre 48% Podobnych do zeszłorocznych spostrzeżeo dostarczają dane dotyczące preferencji uczniów odnośnie ilości zajęd w szkole. 44% uczniów woli, aby zajęd 15

14 lekcyjnych było mniej, bądź zdecydowanie mniej, a dla 49% jest ich ilośd jest odpowiednia. W tej materii poglądy uczniów pozostają stałe. W rozbiciu na poszczególne typy zajęd (praktyki zawodowe, lekcje języków obcych, koła zainteresowao, zajęcia do odbycia za granicą) akceptacja dla ich ilości jest duża i zawiera się w przedziale 32% - 54%. Ponownie niechlubnym wyjątkiem jest ilośd zajęd zagranicznych - jest ona akceptowana przez 12% respondentów, natomiast pozostali uczniowie zgodnie uważają, że tego typu zajęd powinno byd więcej, bądź zdecydowanie więcej. Najpilniejszą potrzebą w oczach uczniów, poza zajęciami zagranicznymi, jest zwiększenie liczby zajęd umożliwiających poszerzanie zainteresowao tj. koła zainteresowao. Dla 6 uczniów liczba takich zajęd powinna byd większa lub zdecydowanie większa. Ponownie sporym zapotrzebowaniem na zwiększenie liczby zajęd cieszą się praktyki zawodowe. Ponad połowa respondentów uważa, że takich zajęd jest za mało, natomiast dla 35% takich zajęd jest w sam raz. Ciekawym symptomem pozytywnych zmian jest spora akceptacja liczby zajęd z języków obcych. 55% uczniów uważa, że takich zajęd jest odpowiednia, lecz wciąż 4 twierdzi, że powinno ich byd więcej, bądź zdecydowanie więcej. Wykres 12 Oczekiwania wobec ilości zajęd w szkole wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Ilośd zajęd lekcyjnych 13% 3 49% 5% Ilośd praktyk zawodowych 2% 3% 35% 22% 35% 3% Ilośd zajęd z języka obcego 5% 55% 2 19% Ilośd zajęd umożliwiających poszerzanie zainteresowao 32% 32% 28% 7% Ilośd zajęd możliwych do odbycia za granicą 12% 13% 67% 7% Zdecydowanie mniejsza Raczej mniejsza Jest w sam raz Raczej większa Zdecydowanie większa Nie wiem Ciekawe różnice ukazuje porównanie preferencji dotyczących ilości zajęd w szkole pomiędzy płciami (zob. wykres 13 i 14). Około połowa osób w obu grupach deklaruje, że ilośd zajęd lekcyjnych jest dla nich w sam raz, chociaż więcej kobiet 16

15 niż mężczyzn uważa, że zajęd lekcyjnych jest za dużo. Jednak to mężczyźni odpowiadają bardziej kategorycznie niż kobiety, że lekcji jest zdecydowanie za dużo. Z kolei dla męskiej części populacji ilośd zajęd z języków obcych jest dużo bardziej zadowalająca niż dla kobiet. 6 mężczyzn uważa, że takich lekcji jest w sam raz, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 42%. Ponadto zdecydowanie więcej kobiet (53%) chciałoby częściej mied takie zajęcia niż ma to miejsce wśród mężczyzn (32%). Wykres 13 Oczekiwania kobiet wobec ilości zajęd w szkole wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Ilośd zajęd lekcyjnych 8% 4 47% 5% Ilośd praktyk zawodowych 3% 38% 23% 3 4% Ilośd zajęd z języka obcego 5% 42% 29% 24% Ilośd zajęd umożliwiających poszerzanie zainteresowao 28% 38% 3 3% Ilośd zajęd możliwych do odbycia za granicą 16% 1 7 2% Zdecydowanie mniejsza Raczej mniejsza Jest w sam raz Raczej większa Zdecydowanie większa Nie wiem Wykres 14 Oczekiwania mężczyzn wobec ilości zajęd w szkole wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Ilośd zajęd lekcyjnych 17% 26% 5 4% 2% Ilośd praktyk zawodowych 2% 3% 34% 22% 37% 2% Ilośd zajęd z języka obcego 2% 5% 6 16% 16% Ilośd zajęd umożliwiających poszerzanie zainteresowao 35% 28% 26% 9% Ilośd zajęd możliwych do odbycia za granicą 9% 14% 64% Zdecydowanie mniejsza Raczej mniejsza Jest w sam raz Raczej większa Zdecydowanie większa Nie wiem Respondenci pytani o ocenę swoich umiejętności językowych uznali je za nieco lepsze niż rok wcześniej. 36% Uczniów uznała swoją znajomośd języka 17

16 angielskiego za dobrą, a 13% za bardzo dobrą. Jedynie 19% uważa, że znajomośd tego języka jest słaba bądź żadna. 36% uważa, że ich umiejętnośd porozumiewania się po angielsku jest średnia. Nieco gorzej oceniają swoje umiejętności respondenci uczący się języka niemieckiego. Tylko 4% zna go bardzo dobrze, a 23% dobrze. Największą grupą są osoby, które znają niemiecki średnio, jednak aż 3 deklaruje, że pomimo nauki ich umiejętnośd porozumiewania się w języku niemieckim jest słaba, a 6% żadna. Wykres 15 Znajomośd języka angielskiego wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Bardzo dobra 13% Żadna 3% Słaba 16% Dobra 36% Średnia 32% Wykres 16 Znajomośd języka niemieckiego wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Dobra 23% Bardzo dobra 4% Żadna 6% Słaba 3 Średnia 37% 18

17 Oczekiwania wobec szkoły Zasadnicze szkoły zawodowe Celem tej części badania było bliższe przyjrzenie się oczekiwaniom, jakie uczniowie mają wobec szkoły i ogólnie pojętego systemu kształcenia. W pierwszej kolejności uczniowie zasadniczych szkół zawodowych byli pytani o oczekiwania, jakie wiążą z zawodem, do którego się przygotowują. Jak wcześniej pokazano dla osób biorących udział w ankiecie jednym z motywów wyboru profilowanej szkoły była nauka konkretnego zawodu. Dla 72% młodzieży kształcącej się w szkołach zawodowych przygotowanie do zawodu, które zdobywa się w szkołach jest dobre lub bardzo dobre, wobec 74% takich samych odpowiedzi w poprzednim roku. Jednocześnie wszyscy uczniowie uznali, że przygotowanie do zawodu wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych jest bardzo ważnym aspektem, w ramach którego oceniają szkołę. Wykres 17 Oczekiwania wobec szkoły - przygotowanie do zawodu wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 13% 15% 29% 43% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Uczniowie pytani byli także o jakośd zajęd lekcyjnych. Niemal wszyscy badani (99%) uznali, że jakośd zajęd lekcyjnych w zasadniczych szkołach zawodowych jest bardzo ważna. Podobnie jak w poprzednim badaniu, uczniowie zapytani o ocenę zajęd w swoich szkołach w 39% (wobec 45% w zeszłym roku) odpowiadali, że określają ją jako dobrą, a w 19% uznali ich jakośd za bardzo dobrą. Pozostaje tylko 3% osób, które z jakości zajęd są niezadowolone, przy czym 4 nie uważa ich ani za dobre ani za złe. 19

18 Wykres 18 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd zajęd lekcyjnych wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 3% 4 39% 19% ocena istotności 99% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Ponownie 10 uczniów uważa, że jakośd praktyk zawodowych jest dla nich bardzo ważna w procesie edukacji. Jednocześnie 64% respondentów uznała, że jakośd praktyk, w których uczestniczyła była bardzo dobra, a 15% dobra. Istnieje jednak grupa 13% uczniów, dla których praktyki okazały się złe lub bardzo złe. Wykres 19 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd praktyk zawodowych wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 12% 8% 15% 64% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 20

19 Wykres 20 ilustruje ocenę zajęd z języka obcego, na które uczęszczają uczniowie w swoich szkołach. Znów wszyscy uczniowie uznali, że aspekt ten jest bardzo ważny w procesie ich edukacji. Wprawdzie odsetek osób zadowolonych z przebiegu zajęd językowych sięga niemal 2/3, ponieważ 25% oceniło je bardzo dobrze i 38% dobrze, jednak istnieje grupa oceniająca jakośd tych lekcji bardzo źle (12%) lub źle (5%). Dla 2 nauka języków obcych w szkołach zawodowych jest ani dobra, ani zła. Wykres 20 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd zajęd z języka obcego wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 12% 5% 2 38% 25% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że wszyscy uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oczekują ciekawego sposobu prowadzenia lekcji przez nauczyciela. Ważnym aspektem wpływającym na taki odbiór zajęd jest umiejętnośd przekazania wiedzy przez pedagoga. Wyniki ankiety pokazały, że dla 16% nauczyciele potrafią odpowiadad na takie potrzeby uczniów w sposób bardzo dobry, a dla 45% dobry. 29% uważa, że ciężko ten aspekt ocenid jednoznacznie, natomiast istnieje 1 grupa respondentów, którzy uznali umiejętności i starania nauczycieli za niewystarczające. 21

20 Wykres 21 Oczekiwania wobec szkoły - umiejętnośd przekazania wiedzy przez nauczycieli wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 9% 29% 45% 16% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych proszeni byli o ocenę nowych rozwiązao, zwłaszcza nowoczesnych technik i narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania. Po raz kolejny wszyscy uczniowie uznali, że jest to dla nich bardzo ważne. Oczekiwania te nie są jednak zaspokojone w sposób wystarczający, ponieważ niemal połowa uczniów uważa, że dostęp ma ograniczony i ocenia go źle (28%) lub bardzo źle (12%). 24% uczniów nie potrafi ocenid tego aspektu jednoznacznie dobrze lub źle. Wciąż jednak 24% uczniów oceniło go w swoich szkołach dobrze a 12% bardzo dobrze. Wyniki badania ukazują, że istnieje spora luka pomiędzy potrzebami uczniów w zakresie dostępu do nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych w nauczanym zawodzie. Isnieje spore rozwarstwienie pomiędzy szkołami, w których niektóre pracownie mają nowoczesne wyposażenie sal dwiczeniowych, a inne wciąż borykają się z brakami w tym zakresie. 22

21 Wykres 22 Oczekiwania wobec szkoły - dostęp do nowoczesnych technik i narzędzi wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 12% 28% 24% 24% 12% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Według 96% uczniów zapewnienie przez szkołę zajęd pozalekcyjnych jest bardzo ważne. Ocena jakości i dostępu do zajęd, do których zaliczano koła zainteresowao, zajęcia w ramach szkolnych klubów sportowych oraz wszystkie inne formy zajęd związanych z poszerzaniem zainteresowao uczniów, została oceniona bardzo różnie. 46% uczniów ocenia je dobrze i bardzo dobrze. 23% źle lub bardzo źle. 23% nie potrafi jednoznacznie przechylid szali oceny w stronę dobrą lub złą, a 8% nie ma zdania na ten temat ze względu na brak potrzeby, bądź dotychczasowy brak kontaktu z takimi zajęciami. Wykres 23 Oczekiwania wobec szkoły - możliwośd poszerzania zainteresowao (np. koła zainteresowao) wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 16% 7% 23% 27% 19% 8% ocena istotności 96% 4% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 23

22 Podobnie jak rok temu potwierdziła się opinia młodzieży uczęszczającej do zasadniczych szkół zawodowych, że szkoła powinna uczestniczyd w zapewnieniu młodym ludziom możliwości podjęcia działalności zawodowej po ukooczeniu szkoły. 96% osób uznało, że jest to dla nich bardzo ważny aspekt. Jednocześnie więcej niż rok temu, bo 65% w stosunku do 58% uznało, że szkoła bardzo dobrze lub dobrze wywiązuje się z tej roli. Tylko 8% respondentów sugerowało niezadowolenie, a 19% miało trudnośd w ocenie tego aspektu. Uczniowie zauważają możliwości, jakie zapewnia im szkoła i starają się je wykorzystywad. Wykres 24 Oczekiwania wobec szkoły - możliwości zawodowe po szkole wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 8% 19% 36% 29% 8% ocena istotności 96% 4% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Kolejnym aspektem, wobec którego powtórzyły się wysokie oczekiwania młodzieży jest możliwośd zdobycia wymaganych certyfikatów i uprawnieo. Termin ten dotyczy wszelkich dokumentów uprawniających legitymującego się nimi do obsługi narzędzi i urządzeo potrzebnych do wykonywania pracy. Respondenci uczący się w zawodach wymagających posiadania takich uprawnieo oczekują możliwości uzyskania ich w placówce dydaktycznej. 96% ankietowanych odpowiedziało, że jest to dla nich bardzo ważne. 63% uczniów uznało, że szkoła spełnia ich oczekiwania jeżeli chodzi o możliwości zdobycia takich zaświadczeo, a 13% było niezadowolonych z możliwości, jakie zapewnia ich placówka edukacyjna w tym zakresie. 24

23 Wykres 25 Oczekiwania wobec szkoły - możliwości zdobycia certyfikatów i uprawnieo wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 8% 5% 19% 3 32% 5% ocena istotności 96% 3% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 25

24 Technikum Wprawdzie podobnie jak rok wcześniej uczniowie techników swoje oczekiwania wobec szkoły łączyli z dobrym przygotowaniem do matury, jednak z mniejszym naciskiem niż w przypadku kwestii przygotowania zawodowego. Dla 96% ankietowanych był to bardzo ważny aspekt. Zdaniem 2 respondentów ich szkoły bardzo dobrze przygotowują do egzaminów maturalnych, a dla 4 dobrze. 3 odpowiedziało, że szkoła przygotowuje do matury ani dobrze, ani źle. Zdaniem tylko 8% przygotowanie do egzaminu dojrzałości jest złe lub bardzo złe. Wykres 26 Oczekiwania wobec szkoły - przygotowanie do matury wśród uczniów techników ocena w szkole 2% 6% ocena istotności 3% 96% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Tak jak rok wcześniej, praktycznie wszyscy pytani uczniowie uznali, że szkoła powinna przygotowywad do zawodu i właśnie tego oczekują od swoich szkół. Tak odpowiedziało 97% badanych. Wynik oceny tego aspektu w szkołach wypadł podobnie jak w przypadku zeszłorocznego badania, a nawet nieznacznie się polepszył, ponieważ grupa uczniów zadowolonych z przygotowania zawodowego zwiększyła się z 62% do 67%. Zdaniem pozostałych osób przygotowanie do zawodu, jakie otrzymuje się podczas nauki w technikum, jest średnie lub słabe. Uzyskane wyniki potwierdzają potrzebę uczniów techników, którzy swoją ścieżkę edukacyjną wybrali z gorącej chęci solidnego przyuczenia zawodowego, a nie tylko z potrzeby uzyskania średniego wykształcenia i zdania matury. 26

25 Wykres 27 Oczekiwania wobec szkoły - przygotowanie do zawodu wśród uczniów techników ocena w szkole 2% 9% % ocena istotności 97% 2% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Znacząca liczba (96%) respondentów, oczekiwali od swoich szkół dobrego przygotowania zajęd dydaktycznych. 64% uczniów techników oceniło tą cechę szkolnictwa dobrze i bardzo dobrze. Pozostałe grono jedynie 4% osób niezadowolonych z jakości zajęd lekcyjnych w ich szkołach. Niemal 1/3 respondentów jakośd zajęd oceniła jako ani dobra ani zła. Wykres 28 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd zajęd lekcyjnych wśród uczniów techników ocena w szkole 4% % ocena istotności 3% 96% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 27

26 Nieznacznie więcej niż w poprzednim badaniu, bo 94%, w stosunku do zeszłorocznego wyniku 92%, oczekuje od szkoły dobrego lub bardzo dobrego przygotowania praktyk zawodowych. Istnieje tylko 2% grupa osób, dla których jest to mało istotne. Przy dużej potrzebie odbywania dobrych jakościowo praktyk zawodowych, 4 uczniów ocenia swoje jako bardzo dobre, a dalszych 18% jako dobre. Przy 1 uczniów, którzy jednoznacznie nie odnoszą się do tej kwestii, oceniając odbyte przez siebie praktyki jako ani dobre ani złe, istnieje zauważalny odsetek osób niezadowolonych. 12% ocenia swoje praktyki zawodowe źle, a dalszych 7% bardzo źle. Wykres 29 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd praktyk zawodowych wśród uczniów techników ocena w szkole 7% 12% 1 18% 4 12% ocena istotności 2% 94% 4% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 96% uczniów techników oczekuje od szkoły prowadzenia zajęd z języków obcych na bardzo dobrym poziomie nauczania. Dla 2 zajęcia te prowadzone są faktycznie bardzo dobrze, a dla dalszych 42% zajęcia te są dobre. Tylko 1 uczniów uważa, że zajęcia, podczas których uczą się języków obcych, są poniżej ich oczekiwao, oceniając je źle (9%), lub bardzo źle (2%). 28

27 Wykres 30 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd zajęd z języka obcego wśród uczniów techników ocena w szkole 2% 9% 26% 42% 2 ocena istotności 2% 96% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Identycznie jak rok wcześniej, dla 97% uczniów umiejętności nauczycieli pozwalające na ciekawe i skuteczne przekazanie wiedzy są bardzo ważne. Uczniowie dokonujący oceny uznali, że w 49% przypadków można uznad starania nauczycieli za dobre, a w 8% nawet bardzo dobre. 36% uznało, że nie potrafi jednoznacznie ocenid i udzieliło odpowiedzi ani dobrze ani źle, natomiast łącznie 7% respondentów uznało starania nauczycieli w zakresie umiejętności przekazania wiedzy za niewystarczające. Wykres 31 Oczekiwania wobec szkoły - umiejętnośd przekazania wiedzy przez nauczycieli wśród uczniów techników ocena w szkole 6% 36% 49% 8% ocena istotności 2% 97% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 29

28 W tym roku aż 96% uczniów uznaje dostęp do nowoczesnych technik i narzędzi nauczania za bardzo ważny. Tylko 3% uznało, że jest to ważne. Nikt nie wypowiedział się w tonie przeciwnym, oceniając wagę tego zjawiska jako mało istotne. Tymczasem jedynie 17% uczniów uznaje, że dostęp ten jest bardzo dobry, a 26% dobry. Istnieje spora grupa 32% uczniów niezadowolonych z dostępu do nowinek technicznych, przy czym 25% oceniło go źle, a 7% bardzo źle. 24% oceniło, że w tym aspekcie nie jest ani dobrze, ani źle. Wykres 32 Oczekiwania wobec szkoły - dostęp do nowoczesnych technik i narzędzi wśród uczniów techników ocena w szkole 7% 25% 24% 26% 17% ocena istotności 3% 96% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Kolejny raz wśród oczekiwao uczniów wobec szkoły znalazły się także możliwości poszerzania zainteresowao podczas dodatkowych zajęd, spotkao i kół naukowych. Aspekt ten okazał się dużo ważniejszy niż rok wcześniej, aczkolwiek wciąż mniej istotny niż jakośd podstawowego zakresu działao szkoły. Przy większych oczekiwaniach względem tego zagadnienia, nieznacznemu podwyższeniu uległa jednocześnie ocena. Łącznie 42% jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z dostępu do takich zajęd. 22% oceniło ten aspekt średnio, ani dobrze, ani źle, a 28% jest niezadowolonych i bardzo niezadowolonych. W grupie badanych istnieje 6% osób, które nie mają zdania na ten temat z powodu braku styczności z zagadnieniem. 30

29 Wykres 33 Oczekiwania wobec szkoły - możliwośd poszerzania zainteresowao (np. koła zainteresowao) wśród uczniów techników ocena w szkole 12% 16% 22% 2 22% 6% ocena istotności 4% 92% 4% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Podobnie jak przed rokiem, prawie dla wszytkich osób (96%) możliwości zawodowe po szkole były bardzo ważnym aspektem. 3 respondentów oceniło, że ich szkoły w bardzo dobrym stopniu przygotowują do przyszłej aktywności na rynku pracy i pomagają w wyborze możliwości zawodowych. Dla dalszych 39% przygotowanie do przyszłej pracy ocenione zostało bardzo dobrze. 2 nie oceniło jednoznacznie, a 9% wyraziło swoje niezadowolenie i brak dopasowania do ich potrzeb. Wykres 34 Oczekiwania wobec szkoły - możliwości zawodowe po szkole wśród uczniów techników ocena w szkole 2% 7% 2 39% 3 3% ocena istotności 2% 96% 2% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 31

30 Dośd duża grupa, bo 92% uważa, że możliwośd zdobycia certyfikatów i innych uprawnieo zawodowych przydatnych podczas poszukiwania pracy powinna byd zapewniona w szkole. 27% twierdzi, że aspekt ten realizowany jest wzorowo, a dla 28% dobrze. Stanowi to sporą grupę zadowolonych, w porównaniu do 14% uczniów niezadowolonych. Dośd sporo, bo 12% nie miało zdania na ten temat, a tłumaczyd ten fakt można brakiem potrzeby posiadania jakichkolwiek uprawnieo w niektórych nauczanych zawodach, bądź brakiem świadomości uczniów w tym zakresie. 19% stwierdziło, że możliwości te przedstawiają się ani dobrze, ani źle, a 14% że słabo. Wykres 35 Oczekiwania wobec szkoły - możliwości zdobycia certyfikatów i uprawnieo wśród uczniów techników ocena w szkole 6% 8% 19% 28% 27% 12% ocena istotności 92% 7% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 32

31 Plany na przyszłośd Pytania dotyczące planów na przyszłośd, jakie postawione zostały biorącym udział w badaniu respondentom, miały przede wszystkim na celu zbadanie, czy uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników chcą po skooczeniu swoich szkół kontynuowad naukę, oraz czy zamierzają w przyszłości podjąd pracę związaną ze zdobytym zawodem. Kontynuowanie nauki w ich rozumieniu nie wyklucza jednoczesnej rezygnacji z pracy kosztem nieustannego uczęszczania do szkoły. Młodzież ma świadomośd, że uczyd można się także w trakcie pracy zawodowej, uzupełniając wiedzę na kursach, szkoleniach itp. Bardzo podobnie w stosunku do zeszłorocznego badania, respondenci uczący się w szkołach zawodowych w 63% planują kontynuowad zdobywanie wiedzy w wyuczonym zawodzie. Brak zdecydowania w tej materii reprezentuje 1 z nich. 27% badanych stanowili respondenci, którzy nie zamierzają dalej kształcid się, a jedynie od razu po zakooczeniu szkoły podjąd pracę. Dla uczniów zamierzających kontynuowad naukę najważniejsze było zdanie matury. Dziwid może wysoki wskaźnik dla tej odpowiedzi - 85% respondentów, a tłumaczyd go można uświadomioną potrzebą dostosowania się do realnych warunków na rynku pracy, gdzie posiadanie matury jest często wymogiem koniecznym. Uczniowie zdecydowani na przystąpienie do egzaminu maturalnego zamierzają kontynuowad naukę w technikum związanym z zawodem, którego się uczą, lub w liceum. W planach mają także rozpoczęcie nauki w szkole policealnej (6%). Studia ma w planach jedynie uczniów zasadniczych szkół zawodowych i taki sam odsetek () planuje uczestniczyd w szkoleniach i kursach. Tylko 3% nie ma konkretnych planów edukacyjnych, a dalsze 3% zupełnie nie wie jeszcze, co będzie robid po zakooczeniu nauki i nie wyklucza żadnej opcji. 33

32 Wykres 36 Chęd do dalszej nauki w wyuczonym zawodzie wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych Nie wiem 1 Nie 27% Tak 63% Wykres 37 Plany dotyczące dalszej nauki wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych Chcę zdad maturę 85% Chcę iśd do szkoły policealnej 6% Nie mam planów 3% Chcę uczestniczyd w szkoleniach/kursach Chcę studiowad Nie wiem 3% Zaskakująco niewielu uczniów liczy na podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie 44%. Do tej grupy należy z doliczyd grupę, która deklarują chęd rozpoczęcia działalności gospodarczej 19%. Większośd z nich ma zamiar prowadzid ją w zakresie wyuczonego zawodu. 22% będzie szukad pracy w innej branży. 34

33 Wykres 38 Otworzę własną działalnośd gospodarczą 19% Plany dotyczące rodzaju poszukiwanej pracy wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Nie mam planów 7% Obojętnie 6% Nie wiem 2% Praca w zawodzie wyuczonym 44% Praca w innym zawodzie 22% Zapatrywania kobiet i mężczyzn na rodzaj pracy, którą mają zamiar wykonywad prezentują się nieco odmiennie. Podczas gdy 58% kobiet jest zdecydowanych pracowad w wyuczonym zawodzie, tylko 34% mężczyzn odpowiada podobnie. Tymczasem ¼ mężczyzn jest pewna, że pracowad będzie w innym zawodzie, w porównaniu do 19% wśród kobiet. Istnieje relatywnie spora grupa osób, które chcą założyd własną działalnośd gospodarczą 2 wśród mężczyzn i 16% wśród kobiet. Kobiety są grupą bardziej zdecydowaną, ponieważ tylko 8% z nich jeszcze nie wie, nie ma planów, bądź wykazuję postawę obojętną względem rodzaju pracy, którą będzie w przyszłości wykonywad. Ten odsetek sięga 2 u mężczyzn. Wykres 39 Plany dotyczące rodzaju poszukiwaniej pracy wśród uczniów techników z podziałem na kobiety i mężczyzn Mężczyźni 34% 25% 2 8% 9% 3% Kobiety 58% 19% 16% 3% 3% 2% Praca w zawodzie wyuczonym Otworzę własną działalnośd gospodarczą Nie mam planów Praca w innym zawodzie Obojętnie Nie wiem 35

34 Ponownie spytaliśmy uczniów zasadniczych szkół zawodowych, czy planują po zakooczeniu szkoły wyjechad za granicę. 55% uczniów planuje pozostad w Polsce, co jest wynikiem o 8% mniejszym niż przed rokiem. Jednak konkretny plan wyjazdu za granicę ma jedynie 1 uczniów, co również jest wynikiem niższym niż uzyskane 18% rok temu. W związku z tym układem odpowiedzi, pozostali respondenci nie wykluczają żadnej opcji. Dla 3 miejsce podjęcia przyszłej pracy jest obojętne, a pozostali przyznali, że jeszcze nie wiedzą i nie mają planów dotyczących wyjazdu. Nieznaczne obniżenie popularności wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy można złożyd na karb kryzysu gospodarczego, który dośd wyraźnie odbił się zwłaszcza na zagranicznych rynkach pracy i dośd wyraźnie dotknął obcokrajowców. Jednocześnie spora częśd respondentów przeszła do stanu pewnego zawieszenia. Unikają na razie podjęcia ostatecznych decyzji, zapewne odkładając je czasie. Byd może częśd z nich czuje się już na tyle europejczykami, że nie robi im zasadniczej różnicy miejsce wykonywania swojego zawodu. Wykres 40 Plany dotyczące miejsca poszukiwania pracy wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych Nie mam planów Nie wiem 3% Obojętnie 3 W Polsce 55% Za granicą 1 Odmiennie kształtują się plany dotyczące miejsca poszukiwania pracy pomiędzy płciami. 62% kobiet deklaruje, że będzie poszukiwad zatrudnienia jedynie w Polsce, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten jest znacznie mniejszy i wynosi 47%. Identyczne są poglądy obu płci na kwestię poszukiwania miejsca pracy za granicą, ponieważ 16% kobiet i mężczyzn jest gotowych na ten scenariusz. Dla 3 mężczyzn i 2 kobiet miejsce poszukiwania pracy jest obojętne, co oznacza, że mężczyźni z większą elastycznością będą oceniad docierające do nich oferty. Jednocześnie to kobiety mają bardziej sprecyzowane plany, ponieważ tylko 2% z nich jeszcze nie wie, 36

35 gdzie będzie starad się o pracę. W porównaniu do 4% mężczyzn, którzy nie wiedzą i dodatkowych 3%, którzy nie mają konkretnych planów, wyniki przedstawiają kobiety jako bardziej stanowcze w kwestii preferowanego miejsca zatrudnienia. Wykres 41 Plany dotyczące miejsca poszukiwania pracy wśród uczniów techników z podziałem na kobiety i mężczyzn Mężczyźni 47% 16% 3 3% 4% Kobiety 62% 16% 2 2% W Polsce Za granicą Obojętnie Nie mam planów Nie wiem Tegoroczne wyniki badao dostarczają podobnych spostrzeżeo względem planów zawodowych uczniów techników. Po skooczeniu szkoły planują kontynuowad naukę w wyuczonym zawodzie. Tak odpowiedziało 46% badanej grupy. Jednak, tak jak przed rokiem, 35% nie zamierza kontynuowad nauki w obecnym kierunku kształcenia. 19% uznało, że nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Wyniki te pokazują, że uczniowie zasadniczych szkół zawodowych mają bardziej precyzyjne plany co do dalszej nauki niż uczniowie techników, którzy odczuwają mniejszą potrzebę dokształcania się. 37

36 Wykres 42 Chęd do dalszej nauki w wyuczonym zawodzie wśród uczniów techników Nie wiem 19% Tak 46% Nie 35% W kolejnym pytaniu uczniowie techników wskazywali swoje plany związane z nauką w najbliższej przyszłości. 75% respondentów odpowiedziało, że po skooczeniu technikum planuje podjąd studia wyższe. 6% wskazało, że chciałoby zdad maturę i na tym poprzestad. Oczywistym jest, że wszyscy, którzy planują studia, muszą także zdad maturę, co sprawia, że 8 uczniów ma zamiar na koniec szkoły podejśd do egzaminu maturalnego. 13% młodzieży deklarowało chęd poszerzania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach i kursach dokształcających co pozwoliłoby im poszerzyd wiedzę praktyczną, a nie wiązałoby się z koniecznością dłuższej nauki na poziomie ogólnym. 6% po zakooczeniu technikum planuje rozpoczęcie nauki w szkole policealnej. Łącznie 13% uczniów odpowiedziało, że nie ma planów lub jeszcze nie wie jakie decyzje podejmie odnośnie dalszej nauki. 38

37 Wykres 43 Plany dotyczące dalszej nauki wśród uczniów techników Chcę studiowad 75% Chcę zdad maturę 6% Chcę iśd do szkoły policealnej 6% Chcę uczestniczyd w szkoleniach/kursach 5% Nie mam planów 2% Nie wiem Identycznie niemal jak przed rokiem uczniowie techników, którzy brali udział w badaniu, w większości po skooczeniu nauki planują pozostad w Polsce. 64% deklaruje, że zamierza poszukiwad zatrudnienia na krajowym rynku pracy. 15% respondentów chciałoby wyjechad za granicę. Dla kolejnych 26% miejsce pracy nie ma znaczenia. Ta grupa zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 1. Te osoby zamierzają podjąd pracę w miejscu, z którego będą najbardziej zadowolone. Pozostałe 5% uczniów nie miało jeszcze zdania na ten temat. Wykres 44 Plany dotyczące miejsca poszukiwania pracy wśród uczniów techników Nie mam planów Nie wiem 4% Obojętnie 26% W Polsce 64% Za granicą 15% 39

38 Sposoby spędzania wolnego czasu W celu poznania zainteresowao uczącej się młodzieży uczestnicy badania pytani byli o ulubione i najczęściej wybierane sposoby spędzania wolnego czasu. Respondenci mogli tutaj wskazad kilka odpowiedzi i określid, na które zajęcia przeznaczają najwięcej czasu. Struktura odpowiedzi nie różni się od tej sprzed roku. Nadal najczęściej wybieraną odpowiedzią było spędzanie wolnego czasu wraz ze znajomymi w taki sposób do pytania ustosunkowało się 75% respondentów. Na drugim miejscu znalazło się uprawianie sportu (57%). Popularne były również korzystanie z komputera (gry, Internet), słuchanie muzyki i oglądanie telewizji. Na kolejnych miejscach znalazły się nauka oraz czytanie książek Uczniowie deklarowali, że wolny czas przeznaczają na przyjemności (średnio 13,9 godzin tygodniowo), hobby (średnio 8,3 godzin tygodniowo), naukę na kursach (średnio 5,6 godzin tygodniowo), naukę w domu (średnio 3,8 godzin tygodniowo), pracę zarobkową (średnio 0,7 godziny tygodniowo). W porównaniu z zeszłorocznymi badaniami zwiększeniu uległy deklaracje młodzieży na temat czasu spędzanego wśród znajomych i na kursach. Zmniejszeniu uległy deklaracje dotyczące czasu pracy. Należy nadmienid, że około 1/5 uczniów zadeklarowała, że stale pracuje w swoim wolnym czasie i poświęca temu około 3 godziny tygodniowo. Wykres 45 Sposoby spędzania wolnego czasu wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Spotykam się ze znajomymi Uprawiam sport Siedzę przy komputerze Słucham muzyki Uczę się Imprezuję Oglądam TV Pomagam rodzicom Pracuję Czytam książki Chodzę do kina/teatru Majsterkuję Podróżuję Uczę się języków Nic szczególnego Inne 2 16% 14% 1 7% 5% 3% 3% 1 26% 34% 34% 44% 5 57% 75%

39 Wykres 46 Średnia liczba godzin w tygodniu przeznaczana na najważniejsze czynności wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników (w godzinach tygodniowo) Przyjemności 13,9 Hobby 8,3 Nauka na kursach 5,6 Nauka w domu 3,8 Praca 0,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Wśród młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i technikach 8 uczniów przyznawało, że zdobyło już pierwsze doświadczenia w pracy zarobkowej. To wynik o 1 wyższy niż przed rokiem, co świadczy o rosnącej dojrzałości zawodowej młodzieży. Trzeba jednak podkreślid, że uczniowie uwzględniali w tej odpowiedzi prace dorywcze, niezwiązane z zawodem, będącym przedmiotem nauki w szkole. Z tej grupy jedynie 29% deklarowało, że pracowało już na stanowisku związanym z przyszłym zawodem (zob. wykres 47 i 48). Wykres 47 Odsetek deklarujących posiadanie pierwszych doświadczeo w pracy zarobkowej wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Nie 19% Tak 8 41

40 Wykres 48 Odsetek deklarujących posiadanie pierwszych doświadczeo w pracy w zawodzie wyuczonym wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Tak 29% Nie 7 39% uczniów technikum uznało, że po ukooczeniu edukacji będzie poszukiwad pracy w Polsce. 3 jest gotowych przenieśd się do innego kraju w celu znalezienia pracy. To wynik podobny do zeszłorocznego, gdzie możliwośd wyjazdu rozważała tylko nieco większa częśd badanych. Podobnie jak przed rokiem istnieje stała grupa osób wykluczających przeprowadzkę z miejsca zamieszkania (12%). Wykres 49 Skłonnośd do zmiany miejsca zamieszkania w celu poszukiwania pracy wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Wcale 12% Nie wiem 6% W powiecie 2% W Polsce 39% Za granicą 3 42

41 Poglądy Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy wzięli udział w badaniu proszeni byli o przedstawienie opinii na temat swoich możliwości zawodowych i edukacyjnych oraz najbliższej przyszłości. Jedno z pytao dotyczyło obaw, jakie mają młodzi ludzie. Respondenci mogli podad kilka odpowiedzi, które uszeregowane zostały według kolejności wskazao. Jak się ponownie okazało, najczęściej padającą odpowiedzią były problemy ze znalezieniem zatrudnienia. 59% respondentów w pierwszym wskazaniu spontanicznym uznało, że najbardziej obawia się właśnie o swoją przyszłą pracę. To wynik identyczny jak przed rokiem. Pozostali podawali ten problem podczas drugiego, trzeciego lub czwartego wskazania, ukazując, że w mniejszym lub większym stopniu, prawie każdy uczeo obawia się o znalezienie pracy. Druga odpowiedź, która niejako potwierdza pierwszą, jest obawa o zagwarantowanie środków do życia. Jest to problem, który nie był aż tak wyraźny w zeszłorocznym badaniu, jednak w hierarchii obaw w tym roku ukazał się nieco wyżej. Byd może czynnikiem wyzwalającym tą obawę jest kryzys gospodarczy, który przybliżył wyobraźni młodych ludzi negatywne scenariusze zawodowe. Wśród kolejnych obaw wiążących się z przyszłością respondenci podawali obawę o zdrowie rodziny i bliskich, problemy związane ze zdobyciem środków do życia, swoje zdrowie, śmierd. Co ciekawe sama obawa o kryzys gospodarczy i związane z nim problemy ekonomiczne nie jest duża, aczkolwiek zauważalna. Dalsze wskazania to wybuch wojny czy zagrożenie środowiska naturalnego. 7% respondentów uznało, że niczego się nie boi, nie obawia się o swoją przyszłośd. Wykres 50 Struktura deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Znalezienie pracy Środki do życia Zdrowie rodziny/bliskich Zdrowie Śmierd Środowisko naturalne Kryzysy gospodarcze Niczego się nie boję Wybuch wojny Nie wiem 8% 5% 2% 3% 4% 3% 7% 12% 8% 9% 12% 1 2% 3% 7% 3% 1 6% 8% 8% 59% 26% 29% 29% 18% 12% 6% 2 12% 18% 18% 13% 6% Pierwsza odpowiedź Druga odpowiedź Trzecia odpowiedź Czwarta odpowiedź 43

42 Wykresy od 51 do 54 przedstawiają hierarchię obaw. Unaoczniają, na podstawie kolejności odpowiedzi, w jakim kierunku przesuwa się środek ciężkości w przypadku różnych typów obaw, jakie mogą towarzyszyd młodemu człowiekowi. Ponieważ pytanie miało charakter wielopoziomowy i wykorzystano w nim zalety pierwszej odpowiedzi niewspomaganej (czyli pierwszej odpowiedzi, jaka przychodzi na myśl ankietowanemu, bez podawania przez ankietera możliwości do wyboru), a także trzystopniowej odpowiedzi wspomaganej (czyli takiej, w której respondent wybiera odpowiedź z podanych przez ankietera), możemy dogłębnie zapoznad się z hierarchią obaw ankietowanych. Dodatkowo dla wzmocnienia przekazu i zaostrzenia różnic wynikających z kolejności udzielenia odpowiedzi, dla kolejnych wskazao został uwzględniony mnożnik wagowy, który dla pierwszej odpowiedzi niewspomaganej wynosił: 1, dla kolejnych odpowiedzi wynosił kolejno: 0,75; 0,5; 0,25. W ten sposób uzyskane zostały wartości punktowe obrazujące rangę każdego z problemów. Wykres 51 pokazuje jak wyraźną rolę w hierarchii obaw młodzieży szkolnej odgrywa znalezienie pracy - 59 pkt. Ponownie jest to pierwsza odpowiedź, która przychodzi respondentom na myśl spontanicznie. W porównaniu do pozostałych, jawi się ona, jako zdecydowanie dominujący czynnik mogący spędzid sen z powiek młodzieży szkolnej. Kolejne wskazanie dotyczy zapewnienia środków do życia, czyli obawy ściśle związanej ze znalezieniem pracy, a następne zdrowia rodziny i bliskich. Pozostałe wskazania to: niczego się nie boję i inne. Struktura odpowiedzi jest bliźniaczo podobna do zeszłorocznych wyników badania, toteż kształt geometryczny, jaki został wytworzony na wykresie, również jest niemal przystający. Na wykresie 51 odpowiedzi potwierdzają dwubiegunowy charakter obaw, gdzie biegun związany z potrzebami bytowymi (praca, środki do życia) przeważa w sposób wielokrotny nad odpowiedziami o braku obaw, bądź innych niż przewidziane przez odpowiedzi ankiety. Częśd respondentów troska się w pierwszej kolejności o zdrowie rodziny i bliskich, niektórzy o stan środowiska naturalnego. 44

43 Wykres 51 Hierarchia deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników - wskazanie niewspomagane Środowisko naturalne Wybuch wojny 60,0 Nie wiem 50,0 Niczego się nie boję 40,0 30,0 20,0 Śmierd 10,0 0,0 Kryzysy gospodarcze Zdrowie rodziny/bliskich Znalezienie pracy Zdrowie Środki do życia Wykres 52 przedstawia odpowiedzi udzielone przez respondentów po przedstawieniu przez ankietera wszystkich możliwości. Tak uzyskane informacje można traktowad jako bardzo ważne dla badanych, ponieważ mimo tego, że są one nieuświadomione i padają dopiero po zapoznaniu się z wyborem odpowiedzi, są pierwszymi wskazaniami uzyskanymi tą drogą. Obserwujemy, podobnie jak w przypadku wyboru spontanicznego pokazanego na wykresie 51, wielobiegunowy charakter badanych obaw, ponieważ pojawiły się także inne wskazania. Podobnie najwięcej punktów przyporządkowanych zostało odpowiedziom reprezentującym potrzebę zapewnienia bytu i bezpieczeostwa (środki do życia, znalezienie pracy, zdrowie). Zdrowie rodziny i bliskich okazało się ważne dla wielu uczniów, a wybuch wojny i kryzysy gospodarcze troskają badanych bardzo nieznacznie. Częśd z ankietowanych obawia się śmierci, czego nie obserwowaliśmy w wynikach poprzedniego badania na tak wysokim poziomie hierarchii obaw. Można zaobserwowad rosnącą troskę młodych ludzi o stan środowiska naturalnego, które w polskiej kulturze przez lata było zaniedbywane, jeśli porównywad ten stan z krajami zachodniej Europy. 45

44 Wykres 52 Hierarchia deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników - wskazanie pierwsze wspomagane 30,0 Nie wiem Niczego się nie boję 20,0 Wybuch wojny Środowisko naturalne 10,0 0,0 Śmierd Zdrowie rodziny/bliskich Kryzysy gospodarcze Zdrowie Znalezienie pracy Środki do życia Wykresy 53 i 54 przedstawiają kolejne wskazania wspomagane respondentów. Zauważyd można dzięki nim, w jaki sposób zmieniają się obawy w miarę przesuwania się w dół hierarchii badanego. Wciąż istotną rolę odgrywają czynniki związane z bezpieczeostwem osobistym i zapewnieniem bytu, jednak przeważającą obawą staje się troska o bliskich i ich zdrowie. 46

45 Wykres 53 Hierarchia deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników - wskazanie drugie wspomagane 30,0 Nie wiem Niczego się nie boję 20,0 Wybuch wojny Środowisko naturalne 10,0 0,0 Śmierd Zdrowie rodziny/bliskich Kryzysy gospodarcze Zdrowie Znalezienie pracy Środki do życia Wykres 54 Hierarchia deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników - wskazanie trzecie wspomagane 30,0 Nie wiem Niczego się nie boję 20,0 Wybuch wojny Środowisko naturalne 10,0 0,0 Śmierd Zdrowie rodziny/bliskich Kryzysy gospodarcze Zdrowie Znalezienie pracy Środki do życia Większośd uczniów w tym roku wyraziła głębokie przekonanie co do prawdziwości tezy, że zdobyte wykształcenie odgrywa w znalezieniu pracy znaczącą rolę. 75% respondentów uznało, że ukooczenie szkoły w zdecydowanym stopniu pomaga znaleźd zatrudnienie. Według pozostałych wykształcenie w małym stopniu (lub wcale) ułatwia znalezienie pracy. 47

46 Wykres 55 Opinie względem tezy "wykształcenie pomaga w znalezieniu pracy" wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Nie wiem Wcale 5% Nie bardzo 5% Ani tak, ani nie 2% Tylko trochę 13% Zdecydowanie 75% Uczniowie pytani byli także o możliwości znalezienia pracy i ocenę gdzie jest to najłatwiejsze. Według uczniów łatwiej jest znaleźd pracę za granicą, w tym pracę w wyuczonym zawodzie. Łącznie 63% respondentów uznało, że za granicą łatwiej jest znaleźd zatrudnienie w ich wyuczonym zawodzie. Tylko 12% uznało, że w Polsce zdecydowanie łatwo jest dostad pracę. Jednak jeśli chodzi o pracę w zawodzie, to Polska jawi się jako coraz lepsze miejsce do realizowania swoich ambicji zawodowych, ponieważ 64% uczniów uznało, że w Polsce łatwo, bądź zdecydowanie łatwo znaleźd pracę w ich zawodzie. Obraz wykresu dostarcza nam jednak informacji, że wciąż zagraniczne możliwości podjęcia pracy jawią się jako łatwiejsze i bardziej atrakcyjne aniżeli polskie odpowiedniki. Ta różnica powoli się jednak zaciera. 48

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo