Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści Badania ilościowe... 5 Wprowadzenie... 5 Metodologia badania... 5 Ogólne informacje o ankietowanych... 6 Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania... 7 Oczekiwania wobec szkoły Zasadnicze szkoły zawodowe Technikum Plany na przyszłośd Sposoby spędzania wolnego czasu Poglądy Podsumowanie Badanie jakościowe Metodologia Wywiad grupowy Szkoły zawodowe Przyczyny i motywy wyboru szkoły Ogólna opinia o szkole Nauczyciele i lekcje Nauka języków obcych Pracownie komputerowe i nauczanie informatyki Zajęcia wychowania fizycznego Praktyki zawodowe Zajęcia pozalekcyjne Zmiany postulowane przez uczniów Nowoczesna szkoła Oczekiwania wobec szkoły Plany na przyszłośd Technika nierzemieślnicze Przyczyny i motywy wyboru szkoły Ogólna opinia o szkole Nauczyciele i lekcje Nauka języków obcych Pracownie komputerowe i nauczanie informatyki Zajęcia wychowania fizycznego Praktyki zawodowe Matura i egzamin zawodowy Zmiany postulowane przez uczniów Nowoczesna szkoła Plany na przyszłośd Technika rzemieślnicze Przyczyny i motywy wyboru szkoły

2 Ogólna opinia o szkole Nauczyciele i lekcje Nauka języków obcych Pracownie komputerowe i nauczanie informatyki Zajęcia wychowania fizycznego Praktyki zawodowe Matura i egzamin zawodowy Zmiany postulowane przez uczniów Nowoczesna szkoła Oczekiwania wobec szkoły Plany na przyszłośd Podsumowanie wyników badao Analiza dolnośląskiego rynku pracy Wstęp Charakterystyka rynku pracy w badanym okresie Analiza ofert zamieszczonych w powiatowych urzędach pracy Analiza ofert zamieszczonych w portalach internetowych Analiza ofert zamieszczonych w prasie lokalnej Wnioski

3 Badania ilościowe Wprowadzenie Badanie przeprowadzone zostało w okresie od września do listopada 2009 w losowo wybranych szkołach na terenie wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Uwzględnionymi w projekcie szkołami były technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Celem badania ilościowego było zapoznanie się z potrzebami związanymi ze szkołą i systemem nauczania, poglądami, sposobem spędzania wolnego czasu, celami oraz planami zawodowymi na przyszłośd. Ponieważ badanie dotyczyło szkolnictwa zawodowego, ważne również było poznanie oceny uczniów dotyczącej przygotowania praktycznego, jakie prowadzone jest w szkole. Uczniowie biorący udział w badaniu pytani byli także o to, jak oceniają swoje perspektywy na rynku pracy po ukooczeniu szkoły, czy są zadowoleni ze zdobytych w szkole umiejętności zawodowych i czy uważają, że przydadzą się one przy poszukiwaniu pracy. Metodologia badania Badaniem ilościowym zostało objętych 300 uczniów uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych i techników wszystkich powiatów województwa dolnośląskiego. Dobór próby wykonano metodą doboru kwotowego. Na podstawie danych o ilości uczniów uczęszczających do szkół objętych badaniem, została oszacowana ilośd wywiadów do zrealizowania w poszczególnych powiatach. Spośród każdego z dolnośląskich powiatów do badania zostały wytypowane szkoły, w których istniała gwarancja skutecznego przeprowadzenia wywiadów z uczniami zasadniczych szkół zawodowych i techników. Badanie objęło zatem: zasadnicze szkoły zawodowe, technika, a także zespoły szkół, w których obecny był chociaż jeden z wcześniej wymienionych rodzajów szkoły. W wytypowanych szkołach ankiety wypełniał ankieter, którego zadaniem było zaproszenie do wywiadów losowo wybranych uczniów uczęszczających do klas wyższych niż pierwsza. Kwestionariusz ankietowy składa się z 25 pytao pogrupowanych w 5 modułów tematycznych oraz moduł pytao metryczkowych. Moduły tematyczne obejmują kolejno zagadnienia: wstępne i ogólne, potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania, plany na przyszłośd, sposoby spędzania wolnego czasu, poglądy. Kwestionariusz ankietowy zawiera pytania zamknięte wspomagane, zamknięte niewspomagane, półotwarte niewspomagane, a także otwarte. W niektórych pytaniach została wykorzystana metoda hierarchizowania, czyli użycia pytao 5

4 niewspomaganych, a następnie pytao wspomaganych. W tym przypadku pierwsza odpowiedź ankietowanego stanowi tak zwane top of mind czyli odpowiedź przychodzącą na myśl ankietowanemu w pierwszej kolejności. Dopiero później uzyskiwane odpowiedzi na to samo pytanie pochodzą z wyboru możliwości przedstawianych przez ankietera. Użycie tej techniki ma na celu uzyskanie zhierarchizowanych odpowiedzi na jedno pytanie i ma szczególne zastosowanie w pogłębionym poznaniu poglądów czy obaw respondenta. Poprawnośd przygotowanego narzędzia badawczego została zweryfikowana podczas zeszłorocznego badania, poprzez przeprowadzenie badania pilotażowego zrealizowanego na grupie uczniów jednej z wrocławskich szkół odpowiadających profilowi ustalonego doboru próby. W celu poprawnego rozróżnienia potrzeb edukacyjnych i zawodowych młodzieży szkolnej, w badaniu wprowadzony został roboczy podział na młodzież przyuczającą się do zawodów tzw. rzemieślniczych (np. murarz, elektryk, mechanik, kosmetyczka) i nierzemieślniczych (np. księgowy, ekonomista, logistyk). Decyzja o oddzielnym traktowaniu obu typów zawodów wynika z bezsprzecznie odmiennego charakteru pracy, a co za tym idzie różnych oczekiwao uczniów co do zajęd dydaktycznych i praktyk zawodowych. Podział ten funkcjonuje niezależnie od podziału na uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników. Ogólne informacje o ankietowanych Badanie zrealizowane zostało jako powtórzenie badania przeprowadzonego rok wcześniej, co przynosi walory porównawcze i pozwala uchwycid dynamikę przemian zachodzących w podejściu młodzieży do szkolnictwa zawodowego. Ponieważ celem projektu było pozyskanie jak największej liczby opinii uczniów na temat uwzględnionych w badaniu szkół, do udziału w ankiecie zaproszeni zostali przede wszystkim uczniowie najwyższych klas. Łącznie w badaniu wzięli udział uczniowie klas czwartych, którzy stanowili 36% grupy badawczej, trzecich - 36% oraz drugich - 28%. Do badania nie byli rekrutowani uczniowie klas pierwszych, których odpowiedzi na temat funkcjonowania szkół nie byłyby wyczerpujące, chociażby ze względu na brak doświadczeo obejmujących zajęcia zawodowe i praktyki realizowane przy współpracy ze szkołą. Wśród biorącej udział w badaniu młodzieży, 75% stanowili uczniowie techników (rzemieślniczych i nierzemieślniczych) a 25% uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. Wszystkie uwzględnione w badaniu szkoły znajdowały się na terenie województwa dolnośląskiego. W badaniu wzięło udział 38% kobiet i 62% mężczyzn. 6

5 Wykres 1 Struktura populacji według klasy 4 klasa 36% 2 klasa 28% 3 klasa 36% Wykres 2 Wykres 3 Struktura populacji według typu szkoły Struktura populacji według płci Zasadnicza Szkoła Zawodowa 25% Kobieta 38% Technikum 75% Mężczyzna 62% Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania Badanie pozwoliło dowiedzied się, jakimi kryteriami kierowali się uczniowie podejmując decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej (zob. wykres 4). Dzięki powtórzeniu zeszłorocznego badania, możliwe było uchwycenie drobnych zmian, jakim ulegają opinie i potrzeby młodzieży. Zaobserwowane różnice są między innymi wynikiem dynamicznie zmieniających się realiów gospodarczych, objawów kryzysu gospodarczego, który zaważył także na sytuacji rynku pracy, ale powodów zmian można również upatrywad w zmieniającej się sytuacji szkół i zmieniającym się dośd szybko postawom młodzieży. Dla uczniów wybierających naukę w technikum lub w zasadniczej szkole zawodowej najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze szkoły były posiadane zainteresowania przystające do profilu wybranej nauki - tak odpowiedziało 37%. Ponownie informacje uzyskane od uczniów potwierdziły istnienie zależności pomiędzy 7

6 posiadanymi zainteresowaniami, wybranym kierunkiem nauczania, oraz uzyskanym, bądź wykonywanym zawodem rodziców. To istotna informacja pomagająca wyjaśnid, czym kieruje się młodzież wybierając szkołę dla siebie. Możliwośd zdobycia dobrego zawodu, jako najważniejszy powód, wskazało 26% respondentów. Lokalizacja placówki dydaktycznej, a konkretnie jej bliska odległośd od miejsca zamieszkania, to wskazanie 1 uczniów. Po raz kolejny lokalizacja okazała się trzecią cechą w hierarchii przyczyn wyboru szkoły. Okazuje się zatem, że dla niektórych uczniów motyw profilu otrzymanego wykształcenia będzie miał drugorzędne znaczenie, a górę weźmie aspekt praktyczny polegający na zagwarantowaniu sobie łatwego dojazdu na zajęcia. Można to tłumaczyd chęcią posiadania jakiegokolwiek wykształcenia na poziomie średnim, a nie pragnieniem wyszkolenia się w konkretnym zawodzie. Często osoby deklarujące lokalizację jako główny powód wyboru, mają w planie dostad się na studia, toteż wykształcenie średnie techniczne jest dla nich jedynie krokiem przybliżającym do osiągnięcia celów dydaktycznych, pominąwszy przy tym cele zawodowe, jako bardziej odległe. Spośród pozostałych badanych 4% wybrało swoją szkołę, ponieważ uczą się w niej znajomi. Pozostałych przekonały argumenty o renomie placówki (2%), innych o możliwości łatwego jej ukooczenia (2%), możliwości zdobycia kwalifikacji i konkretnych uprawnieo zawodowych (2%). Tym razem znacznie mniej, bo tylko uczniów przyznał się do tłumaczenia swojego wyboru namowami rodziców bądź znajomych. Wykres 4 Chcę zdobyd kwalifikacje/ uprawnienia 2% Namówili mnie rodzice/znajomi Łatwo się do niej dostad/skooczyd 2% Motywy wyboru szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych Ma dobrą renomę i techników Inne 2% Nie wiem 14% Chcę zdobyd dobry zawód 26% Jest blisko 1 Interesuje mnie to 37% Już pracuję w tym zawodzie Uczą się tu moi znajomi 4% 8

7 Ciekawych spostrzeżeo dostarcza analiza porównawcza motywów wyboru szkoły pomiędzy kobietami i mężczyznami. Wprawdzie obie płci, podczas odpowiedzi spontanicznej w pytaniu o motyw wyboru szkoły, wskazują na pierwszym miejscu, że interesuje ich ta tematyka, a na drugim miejscu stawiają zaś chęd zdobycia dobrego zawodu, jednak kobiety odznaczają się w tym wypadku większym pragmatyzmem. Wśród mężczyzn 39% zadeklarowało, że interesuje ich kierunek nauczania, a następna grupa, która wybrała swoją szkołę głównie ze względu na chęd zdobycia zawodu, stanowi już tylko 23%, a zatem różnica wielkości pomiędzy dwoma opiniami wynosi 16%. W przypadku kobiet te dwie grupy odpowiedzi uzyskują bardzo podobny wynik, bo różniący się jedynie o 2%. Kobiety wybrały swój kierunek nauczania z większą świadomością mając na względzie swoje przyszłe losy zawodowe. Wykres 5 Motywy wyboru odpowiedzi pierwszej spontanicznej wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, w podziale na kobiety i mężczyzn Interesuje mnie to Chcę zdobyd dobry zawód Jest blisko Uczą się tu moi znajomi Chcę zdobyd kwalifikacje/uprawnienia Namówili mnie rodzice/znajomi Nie wiem Ma dobrą renomę Bo muszę Łatwo się do niej dostad/skooczyd Już pracuję w tym zawodzie Inne 4% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 3% 1 9% 13% 17% 23% 32% 34% 39% Kobiety Mężczyźni W celu lepszego poznania kryteriów, które były brane pod uwagę przy wyborze szkoły, w dalszej części badania odpowiedzi respondentów były wspomagane poprzez przedstawianie różnych możliwości, spośród których młodzież mogła wybrad te elementy, które uważa za ważne. W badaniu analizowano odpowiedzi wspomagane. Takie pytanie umożliwiło uczniom dokładniejsze określenie motywów, które brali pod uwagę przy wyborze szkoły. Przypomnienie respondentom, jakie motywy mogły byd brane pod uwagę pozwoliło uzyskad więcej informacji. Analiza 9

8 potwierdziła istotnośd dwóch najważniejszych motywów wyboru ścieżki edukacyjnej. Niemal połowa ankietowanych uczniów w bardziej lub mniej uświadomiony sposób zdecydowała o wyborze szkoły na podstawie prywatnych zainteresowao. Można powiedzied zatem, że połowie uczniów udało się pogodzid zainteresowania z planami zawodowymi i łatwo znaleźd środki do zrealizowania tych planów, poprzez podjęcie nauki w szkole. Oznacza to, że dla połowy uczniów dolnośląskich szkół oferta edukacyjna była na tyle łatwo dostępna i atrakcyjna jednocześnie, że możliwe było podjęcie nauki połączonej z zainteresowaniami. Łącznie 42% respondentów zadeklarowało wybór swojej szkoły ze względu na chęd zdobycia dobrego zawodu. Istotne wydaje się, jak dużą świadomośd posiadają młodzi ludzie na etapie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, kierując się tak ważnym czynnikiem. Jednocześnie należy zauważyd, iż te 42% młodych ludzi wierzy, że po ukooczeniu swoich szkół otrzyma dobre wykształcenie. Przykładem nieuświadomionej potrzeby, będącej przypuszczalnie podświadomym oczekiwaniem wobec szkolnictwa zawodowego i jednocześnie motywem wyboru szkoły o profilu zawodowym, jest odpowiedź: chcę zdobyd kwalifikacje, uprawnienia. To wariant, który ankietowani wskazywali częściej w przypadku odpowiedzi wspomaganej, aniżeli jako odpowiedź niewspomaganą. Oznacza to, że wraz z chwilą przedstawienia możliwych odpowiedzi przez ankietera, uświadomieniu ulega potrzeba, która nie przychodzi na myśl spontanicznie, jednak jest ona na tyle istotna, że znajduje odzwierciedlenie w wynikach ankiety. Potrzeba zdobycia kwalifikacji i potwierdzających je uprawnieo jest zwykle w postrzeganiu młodzieży przepustką do otrzymania dobrej pracy. 10

9 Wykres 6 Motywy wyboru szkoły z uwzględnieniem kolejności wskazao wsród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Chcę zdobyd dobry zawód Jest blisko Uczą się tu moi znajomi Już pracuję w tym zawodzie Interesuje mnie to Łatwo się do niej dostad/skooczyd Namówili mnie rodzice/znajomi Chcę zdobyd kwalifikacje/uprawnienia Ma dobrą renomę Bo muszę Nie wiem inne 2% 5% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 15% % 26% 37% Pierwsze wskazanie niewspomagane Drugie wskazanie wspomagane Czwarte wskazanie wspomagane Pierwsze wskazanie wspomagane Trzecie wskazanie wspomagane 11

10 Po raz kolejny za jeden z celów badania przyjęto określenie oczekiwao jakie wobec szkoły mają uczniowie szkół zawodowych i techników. Dla większości uczniów głównym celem uczęszczania do szkoły jest zdobycie wykształcenia. Tak odpowiedziało 48% uczniów w ramach odpowiedzi spontanicznej, co stanowi grupę nieznacznie mniejszą niż przed rokiem. 23% odpowiedzi spontanicznych niewspomaganych wskazujących, że to przygotowanie do zawodu i 14% deklaracji, że to wiedza praktyczna są najważniejszymi wartościami, jakie powinna zaoferowad szkoła swoim uczniom, to według badanych kolejne ważne korzyści w jakie placówka jest zobowiązana wyposażyd swoich absolwentów. Te dwie odpowiedzi stanowią sporą grupę oczekiwao, dodad należy, praktycznych i rzeczowych oczekiwao, jakie stawiają systemowi edukacji zawodowej uczniowie. Wiedza ogólna (5%) i umiejętnośd stosowania powszechnych technik i narzędzi (2%) stanowią zdecydowanie niewielką grupę odpowiedzi, ukazując, że są to czynniki o niedużej istotności. Hierarchia oczekiwao w przypadku odpowiedzi spontanicznych wygląda inaczej niż w przypadku odpowiedzi wspomaganych. Wśród odpowiedzi wspomaganych, czyli tych, w których ankietowany, spośród przedstawionych mu możliwych odpowiedzi, wybiera tę, z którą utożsamia się najbardziej, najczęściej wybieranym oczekiwaniem było przygotwanie do zawodu. Takiego zdania było 25% uczniów, podczas gdy 17% wskazuje zdobycie wiedzy praktycznej za największe oczekiwanie. Analiza tego schematu udzielanych odpowiedz pozwala przypuszczad, że ankietowani oczekują od szkoły w największej mierze uzyskania wykształcenia, natomiast rozumieją przez nie zdobycie praktycznych umiejętności, które będzie można wykorzystad w pracy zawodowej. Wykres 7 Oczekiwania wobec szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Umiejętnośd stosowania powszechnych technik i narzędzi w Twoim zawodzie 2% Certyfikaty/ uprawnienia Inne 7% Przygotowanie do zawodu 23% Wykształcenie 48% Wiedza praktyczna 14% Wiedza ogólna 5% 12

11 Wykres 8 Oczekiwania wobec szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Wykształcenie Przygotowanie do zawodu Wiedza praktyczna Wiedza ogólna Umiejętnośd stosowania powszechnych technik i narzędzi zawodowych Certyfikaty/uprawnienia Kształtowanie postaw (moralnośd/etyka/charakter) Znajomości zawodowe Znajomości towarzyskie Wiedzę na temat powszechnie stosowanych technik i narzędzi zawodowych Inne 2% 4% 9% 1 5% 6% 2% 2% 3% 4% 2% 7% 3% 2% 14% 14% 17% 23% 25% 47% Pierwsze wskazanie niewspomagane Pierwsze wskazanie wspomagane Drugie wskazanie wspomagane Trzecie wskazanie wspomagane Czwarte wskazanie wspomagane Ponownie w przypadku odpowiedzi spontanicznych objawiają się różnice w oczekiwaniach pomiędzy płciami. Mężczyźni, w większym stopniu niż kobiety, przykładają wagę do konkretnej wiedzy praktycznej, a więc technicznego podejścia do problemów stawianych przez zawód. Stawiają na szczególne umiejętności, które będą mogli wykorzystad w pracy zawodowej. Kobiety natomiast kładą zdecydowanie większy nacisk na kwestię uzyskania dobrego wykształcenia i ogólnego przygotowania do zawodu. Dla 59% kobiet najważniejsze jest uzyskanie wykształcenia, podczas gdy ten czynnik jest najważniejszy dla 4 mężczyzn. Wiedza praktyczna, to wskazanie aż 19% mężczyzn i tylko 7% kobiet. 13

12 Wykres 9 Oczekiwania wobec szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników w podziale na kobiety i mężczyzn Wykształcenie Przygotowanie do zawodu Wiedza praktyczna Wiedza ogólna Certyfikaty/uprawnienia Znajomości zawodowe Znajomości towarzyskie Umiejętnośd stosowania powszechnych technik i narzędzi zawodowych Wiedzę na temat powszechnie stosowanych technik i narzędzi zawodowych Kształtowanie postaw (moralnośd/etyka/charakter) Inne 7% 4% 6% 4% 4% 9% 2 19% 27% 4 58% Kobiety Mężczyźni Subtelnej zmianie w stosunku do ubiegłorocznych wyników uległa ogólna ocena szkoły. Uczniowie proszeni o dokonanie oceny swoich szkół w 42% przypadków uznali swoją szkołę za dobrą, a w 18% za bardzo dobrą. Oznacza to, że zwiększyła się liczba ocen bardzo dobrych z 12% do 18%, jednak zmniejszyła się ogólna liczba uczniów zadowolonych ze swoich szkół z 68% do 6. Złych ocen swojej szkoły dokonało 5% uczniów, natomiast 25% nie zajęło zdecydowanego stanowiska na temat ogólnej oceny szkoły. 14

13 Wykres 10 Ogólna ocena szkoły wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Bardzo dobrze 18% Bardzo źle Źle 4% Ani dobrze, ani źle 25% Dobrze 42% Biorąc pod uwagę znaczenie, jakie młodzież przywiązuje do wykształcenia, respondenci pytani byli również o ocenę poziomu wykształcenia, jakie dostarcza im szkoła. O 12% mniej niż rok temu, bo 48% respondentów odpowiadało, że dobrze ocenia uzyskane wykształcenie. 13% uczniów oceniało swoje wykształcenie bardzo dobrze, 8% źle, a bardzo źle. 28% uczniów pytanych o zdobyte wykształcenie odpowiadało, że jest ono ani dobre, ani złe a 2% nie miało zdania. Wykres 11 Opinia o uzyskanym wykształceniu wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Bardzo dobre 13% Nie wiem 2% Bardzo złe Złe 8% Ani dobre, ani złe 28% Dobre 48% Podobnych do zeszłorocznych spostrzeżeo dostarczają dane dotyczące preferencji uczniów odnośnie ilości zajęd w szkole. 44% uczniów woli, aby zajęd 15

14 lekcyjnych było mniej, bądź zdecydowanie mniej, a dla 49% jest ich ilośd jest odpowiednia. W tej materii poglądy uczniów pozostają stałe. W rozbiciu na poszczególne typy zajęd (praktyki zawodowe, lekcje języków obcych, koła zainteresowao, zajęcia do odbycia za granicą) akceptacja dla ich ilości jest duża i zawiera się w przedziale 32% - 54%. Ponownie niechlubnym wyjątkiem jest ilośd zajęd zagranicznych - jest ona akceptowana przez 12% respondentów, natomiast pozostali uczniowie zgodnie uważają, że tego typu zajęd powinno byd więcej, bądź zdecydowanie więcej. Najpilniejszą potrzebą w oczach uczniów, poza zajęciami zagranicznymi, jest zwiększenie liczby zajęd umożliwiających poszerzanie zainteresowao tj. koła zainteresowao. Dla 6 uczniów liczba takich zajęd powinna byd większa lub zdecydowanie większa. Ponownie sporym zapotrzebowaniem na zwiększenie liczby zajęd cieszą się praktyki zawodowe. Ponad połowa respondentów uważa, że takich zajęd jest za mało, natomiast dla 35% takich zajęd jest w sam raz. Ciekawym symptomem pozytywnych zmian jest spora akceptacja liczby zajęd z języków obcych. 55% uczniów uważa, że takich zajęd jest odpowiednia, lecz wciąż 4 twierdzi, że powinno ich byd więcej, bądź zdecydowanie więcej. Wykres 12 Oczekiwania wobec ilości zajęd w szkole wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Ilośd zajęd lekcyjnych 13% 3 49% 5% Ilośd praktyk zawodowych 2% 3% 35% 22% 35% 3% Ilośd zajęd z języka obcego 5% 55% 2 19% Ilośd zajęd umożliwiających poszerzanie zainteresowao 32% 32% 28% 7% Ilośd zajęd możliwych do odbycia za granicą 12% 13% 67% 7% Zdecydowanie mniejsza Raczej mniejsza Jest w sam raz Raczej większa Zdecydowanie większa Nie wiem Ciekawe różnice ukazuje porównanie preferencji dotyczących ilości zajęd w szkole pomiędzy płciami (zob. wykres 13 i 14). Około połowa osób w obu grupach deklaruje, że ilośd zajęd lekcyjnych jest dla nich w sam raz, chociaż więcej kobiet 16

15 niż mężczyzn uważa, że zajęd lekcyjnych jest za dużo. Jednak to mężczyźni odpowiadają bardziej kategorycznie niż kobiety, że lekcji jest zdecydowanie za dużo. Z kolei dla męskiej części populacji ilośd zajęd z języków obcych jest dużo bardziej zadowalająca niż dla kobiet. 6 mężczyzn uważa, że takich lekcji jest w sam raz, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 42%. Ponadto zdecydowanie więcej kobiet (53%) chciałoby częściej mied takie zajęcia niż ma to miejsce wśród mężczyzn (32%). Wykres 13 Oczekiwania kobiet wobec ilości zajęd w szkole wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Ilośd zajęd lekcyjnych 8% 4 47% 5% Ilośd praktyk zawodowych 3% 38% 23% 3 4% Ilośd zajęd z języka obcego 5% 42% 29% 24% Ilośd zajęd umożliwiających poszerzanie zainteresowao 28% 38% 3 3% Ilośd zajęd możliwych do odbycia za granicą 16% 1 7 2% Zdecydowanie mniejsza Raczej mniejsza Jest w sam raz Raczej większa Zdecydowanie większa Nie wiem Wykres 14 Oczekiwania mężczyzn wobec ilości zajęd w szkole wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Ilośd zajęd lekcyjnych 17% 26% 5 4% 2% Ilośd praktyk zawodowych 2% 3% 34% 22% 37% 2% Ilośd zajęd z języka obcego 2% 5% 6 16% 16% Ilośd zajęd umożliwiających poszerzanie zainteresowao 35% 28% 26% 9% Ilośd zajęd możliwych do odbycia za granicą 9% 14% 64% Zdecydowanie mniejsza Raczej mniejsza Jest w sam raz Raczej większa Zdecydowanie większa Nie wiem Respondenci pytani o ocenę swoich umiejętności językowych uznali je za nieco lepsze niż rok wcześniej. 36% Uczniów uznała swoją znajomośd języka 17

16 angielskiego za dobrą, a 13% za bardzo dobrą. Jedynie 19% uważa, że znajomośd tego języka jest słaba bądź żadna. 36% uważa, że ich umiejętnośd porozumiewania się po angielsku jest średnia. Nieco gorzej oceniają swoje umiejętności respondenci uczący się języka niemieckiego. Tylko 4% zna go bardzo dobrze, a 23% dobrze. Największą grupą są osoby, które znają niemiecki średnio, jednak aż 3 deklaruje, że pomimo nauki ich umiejętnośd porozumiewania się w języku niemieckim jest słaba, a 6% żadna. Wykres 15 Znajomośd języka angielskiego wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Bardzo dobra 13% Żadna 3% Słaba 16% Dobra 36% Średnia 32% Wykres 16 Znajomośd języka niemieckiego wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Dobra 23% Bardzo dobra 4% Żadna 6% Słaba 3 Średnia 37% 18

17 Oczekiwania wobec szkoły Zasadnicze szkoły zawodowe Celem tej części badania było bliższe przyjrzenie się oczekiwaniom, jakie uczniowie mają wobec szkoły i ogólnie pojętego systemu kształcenia. W pierwszej kolejności uczniowie zasadniczych szkół zawodowych byli pytani o oczekiwania, jakie wiążą z zawodem, do którego się przygotowują. Jak wcześniej pokazano dla osób biorących udział w ankiecie jednym z motywów wyboru profilowanej szkoły była nauka konkretnego zawodu. Dla 72% młodzieży kształcącej się w szkołach zawodowych przygotowanie do zawodu, które zdobywa się w szkołach jest dobre lub bardzo dobre, wobec 74% takich samych odpowiedzi w poprzednim roku. Jednocześnie wszyscy uczniowie uznali, że przygotowanie do zawodu wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych jest bardzo ważnym aspektem, w ramach którego oceniają szkołę. Wykres 17 Oczekiwania wobec szkoły - przygotowanie do zawodu wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 13% 15% 29% 43% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Uczniowie pytani byli także o jakośd zajęd lekcyjnych. Niemal wszyscy badani (99%) uznali, że jakośd zajęd lekcyjnych w zasadniczych szkołach zawodowych jest bardzo ważna. Podobnie jak w poprzednim badaniu, uczniowie zapytani o ocenę zajęd w swoich szkołach w 39% (wobec 45% w zeszłym roku) odpowiadali, że określają ją jako dobrą, a w 19% uznali ich jakośd za bardzo dobrą. Pozostaje tylko 3% osób, które z jakości zajęd są niezadowolone, przy czym 4 nie uważa ich ani za dobre ani za złe. 19

18 Wykres 18 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd zajęd lekcyjnych wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 3% 4 39% 19% ocena istotności 99% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Ponownie 10 uczniów uważa, że jakośd praktyk zawodowych jest dla nich bardzo ważna w procesie edukacji. Jednocześnie 64% respondentów uznała, że jakośd praktyk, w których uczestniczyła była bardzo dobra, a 15% dobra. Istnieje jednak grupa 13% uczniów, dla których praktyki okazały się złe lub bardzo złe. Wykres 19 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd praktyk zawodowych wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 12% 8% 15% 64% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 20

19 Wykres 20 ilustruje ocenę zajęd z języka obcego, na które uczęszczają uczniowie w swoich szkołach. Znów wszyscy uczniowie uznali, że aspekt ten jest bardzo ważny w procesie ich edukacji. Wprawdzie odsetek osób zadowolonych z przebiegu zajęd językowych sięga niemal 2/3, ponieważ 25% oceniło je bardzo dobrze i 38% dobrze, jednak istnieje grupa oceniająca jakośd tych lekcji bardzo źle (12%) lub źle (5%). Dla 2 nauka języków obcych w szkołach zawodowych jest ani dobra, ani zła. Wykres 20 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd zajęd z języka obcego wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 12% 5% 2 38% 25% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że wszyscy uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oczekują ciekawego sposobu prowadzenia lekcji przez nauczyciela. Ważnym aspektem wpływającym na taki odbiór zajęd jest umiejętnośd przekazania wiedzy przez pedagoga. Wyniki ankiety pokazały, że dla 16% nauczyciele potrafią odpowiadad na takie potrzeby uczniów w sposób bardzo dobry, a dla 45% dobry. 29% uważa, że ciężko ten aspekt ocenid jednoznacznie, natomiast istnieje 1 grupa respondentów, którzy uznali umiejętności i starania nauczycieli za niewystarczające. 21

20 Wykres 21 Oczekiwania wobec szkoły - umiejętnośd przekazania wiedzy przez nauczycieli wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 9% 29% 45% 16% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych proszeni byli o ocenę nowych rozwiązao, zwłaszcza nowoczesnych technik i narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania. Po raz kolejny wszyscy uczniowie uznali, że jest to dla nich bardzo ważne. Oczekiwania te nie są jednak zaspokojone w sposób wystarczający, ponieważ niemal połowa uczniów uważa, że dostęp ma ograniczony i ocenia go źle (28%) lub bardzo źle (12%). 24% uczniów nie potrafi ocenid tego aspektu jednoznacznie dobrze lub źle. Wciąż jednak 24% uczniów oceniło go w swoich szkołach dobrze a 12% bardzo dobrze. Wyniki badania ukazują, że istnieje spora luka pomiędzy potrzebami uczniów w zakresie dostępu do nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych w nauczanym zawodzie. Isnieje spore rozwarstwienie pomiędzy szkołami, w których niektóre pracownie mają nowoczesne wyposażenie sal dwiczeniowych, a inne wciąż borykają się z brakami w tym zakresie. 22

21 Wykres 22 Oczekiwania wobec szkoły - dostęp do nowoczesnych technik i narzędzi wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 12% 28% 24% 24% 12% ocena istotności Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Według 96% uczniów zapewnienie przez szkołę zajęd pozalekcyjnych jest bardzo ważne. Ocena jakości i dostępu do zajęd, do których zaliczano koła zainteresowao, zajęcia w ramach szkolnych klubów sportowych oraz wszystkie inne formy zajęd związanych z poszerzaniem zainteresowao uczniów, została oceniona bardzo różnie. 46% uczniów ocenia je dobrze i bardzo dobrze. 23% źle lub bardzo źle. 23% nie potrafi jednoznacznie przechylid szali oceny w stronę dobrą lub złą, a 8% nie ma zdania na ten temat ze względu na brak potrzeby, bądź dotychczasowy brak kontaktu z takimi zajęciami. Wykres 23 Oczekiwania wobec szkoły - możliwośd poszerzania zainteresowao (np. koła zainteresowao) wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 16% 7% 23% 27% 19% 8% ocena istotności 96% 4% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 23

22 Podobnie jak rok temu potwierdziła się opinia młodzieży uczęszczającej do zasadniczych szkół zawodowych, że szkoła powinna uczestniczyd w zapewnieniu młodym ludziom możliwości podjęcia działalności zawodowej po ukooczeniu szkoły. 96% osób uznało, że jest to dla nich bardzo ważny aspekt. Jednocześnie więcej niż rok temu, bo 65% w stosunku do 58% uznało, że szkoła bardzo dobrze lub dobrze wywiązuje się z tej roli. Tylko 8% respondentów sugerowało niezadowolenie, a 19% miało trudnośd w ocenie tego aspektu. Uczniowie zauważają możliwości, jakie zapewnia im szkoła i starają się je wykorzystywad. Wykres 24 Oczekiwania wobec szkoły - możliwości zawodowe po szkole wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 8% 19% 36% 29% 8% ocena istotności 96% 4% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Kolejnym aspektem, wobec którego powtórzyły się wysokie oczekiwania młodzieży jest możliwośd zdobycia wymaganych certyfikatów i uprawnieo. Termin ten dotyczy wszelkich dokumentów uprawniających legitymującego się nimi do obsługi narzędzi i urządzeo potrzebnych do wykonywania pracy. Respondenci uczący się w zawodach wymagających posiadania takich uprawnieo oczekują możliwości uzyskania ich w placówce dydaktycznej. 96% ankietowanych odpowiedziało, że jest to dla nich bardzo ważne. 63% uczniów uznało, że szkoła spełnia ich oczekiwania jeżeli chodzi o możliwości zdobycia takich zaświadczeo, a 13% było niezadowolonych z możliwości, jakie zapewnia ich placówka edukacyjna w tym zakresie. 24

23 Wykres 25 Oczekiwania wobec szkoły - możliwości zdobycia certyfikatów i uprawnieo wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych ocena w szkole 8% 5% 19% 3 32% 5% ocena istotności 96% 3% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 25

24 Technikum Wprawdzie podobnie jak rok wcześniej uczniowie techników swoje oczekiwania wobec szkoły łączyli z dobrym przygotowaniem do matury, jednak z mniejszym naciskiem niż w przypadku kwestii przygotowania zawodowego. Dla 96% ankietowanych był to bardzo ważny aspekt. Zdaniem 2 respondentów ich szkoły bardzo dobrze przygotowują do egzaminów maturalnych, a dla 4 dobrze. 3 odpowiedziało, że szkoła przygotowuje do matury ani dobrze, ani źle. Zdaniem tylko 8% przygotowanie do egzaminu dojrzałości jest złe lub bardzo złe. Wykres 26 Oczekiwania wobec szkoły - przygotowanie do matury wśród uczniów techników ocena w szkole 2% 6% ocena istotności 3% 96% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Tak jak rok wcześniej, praktycznie wszyscy pytani uczniowie uznali, że szkoła powinna przygotowywad do zawodu i właśnie tego oczekują od swoich szkół. Tak odpowiedziało 97% badanych. Wynik oceny tego aspektu w szkołach wypadł podobnie jak w przypadku zeszłorocznego badania, a nawet nieznacznie się polepszył, ponieważ grupa uczniów zadowolonych z przygotowania zawodowego zwiększyła się z 62% do 67%. Zdaniem pozostałych osób przygotowanie do zawodu, jakie otrzymuje się podczas nauki w technikum, jest średnie lub słabe. Uzyskane wyniki potwierdzają potrzebę uczniów techników, którzy swoją ścieżkę edukacyjną wybrali z gorącej chęci solidnego przyuczenia zawodowego, a nie tylko z potrzeby uzyskania średniego wykształcenia i zdania matury. 26

25 Wykres 27 Oczekiwania wobec szkoły - przygotowanie do zawodu wśród uczniów techników ocena w szkole 2% 9% % ocena istotności 97% 2% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Znacząca liczba (96%) respondentów, oczekiwali od swoich szkół dobrego przygotowania zajęd dydaktycznych. 64% uczniów techników oceniło tą cechę szkolnictwa dobrze i bardzo dobrze. Pozostałe grono jedynie 4% osób niezadowolonych z jakości zajęd lekcyjnych w ich szkołach. Niemal 1/3 respondentów jakośd zajęd oceniła jako ani dobra ani zła. Wykres 28 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd zajęd lekcyjnych wśród uczniów techników ocena w szkole 4% % ocena istotności 3% 96% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 27

26 Nieznacznie więcej niż w poprzednim badaniu, bo 94%, w stosunku do zeszłorocznego wyniku 92%, oczekuje od szkoły dobrego lub bardzo dobrego przygotowania praktyk zawodowych. Istnieje tylko 2% grupa osób, dla których jest to mało istotne. Przy dużej potrzebie odbywania dobrych jakościowo praktyk zawodowych, 4 uczniów ocenia swoje jako bardzo dobre, a dalszych 18% jako dobre. Przy 1 uczniów, którzy jednoznacznie nie odnoszą się do tej kwestii, oceniając odbyte przez siebie praktyki jako ani dobre ani złe, istnieje zauważalny odsetek osób niezadowolonych. 12% ocenia swoje praktyki zawodowe źle, a dalszych 7% bardzo źle. Wykres 29 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd praktyk zawodowych wśród uczniów techników ocena w szkole 7% 12% 1 18% 4 12% ocena istotności 2% 94% 4% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 96% uczniów techników oczekuje od szkoły prowadzenia zajęd z języków obcych na bardzo dobrym poziomie nauczania. Dla 2 zajęcia te prowadzone są faktycznie bardzo dobrze, a dla dalszych 42% zajęcia te są dobre. Tylko 1 uczniów uważa, że zajęcia, podczas których uczą się języków obcych, są poniżej ich oczekiwao, oceniając je źle (9%), lub bardzo źle (2%). 28

27 Wykres 30 Oczekiwania wobec szkoły - jakośd zajęd z języka obcego wśród uczniów techników ocena w szkole 2% 9% 26% 42% 2 ocena istotności 2% 96% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Identycznie jak rok wcześniej, dla 97% uczniów umiejętności nauczycieli pozwalające na ciekawe i skuteczne przekazanie wiedzy są bardzo ważne. Uczniowie dokonujący oceny uznali, że w 49% przypadków można uznad starania nauczycieli za dobre, a w 8% nawet bardzo dobre. 36% uznało, że nie potrafi jednoznacznie ocenid i udzieliło odpowiedzi ani dobrze ani źle, natomiast łącznie 7% respondentów uznało starania nauczycieli w zakresie umiejętności przekazania wiedzy za niewystarczające. Wykres 31 Oczekiwania wobec szkoły - umiejętnośd przekazania wiedzy przez nauczycieli wśród uczniów techników ocena w szkole 6% 36% 49% 8% ocena istotności 2% 97% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 29

28 W tym roku aż 96% uczniów uznaje dostęp do nowoczesnych technik i narzędzi nauczania za bardzo ważny. Tylko 3% uznało, że jest to ważne. Nikt nie wypowiedział się w tonie przeciwnym, oceniając wagę tego zjawiska jako mało istotne. Tymczasem jedynie 17% uczniów uznaje, że dostęp ten jest bardzo dobry, a 26% dobry. Istnieje spora grupa 32% uczniów niezadowolonych z dostępu do nowinek technicznych, przy czym 25% oceniło go źle, a 7% bardzo źle. 24% oceniło, że w tym aspekcie nie jest ani dobrze, ani źle. Wykres 32 Oczekiwania wobec szkoły - dostęp do nowoczesnych technik i narzędzi wśród uczniów techników ocena w szkole 7% 25% 24% 26% 17% ocena istotności 3% 96% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Kolejny raz wśród oczekiwao uczniów wobec szkoły znalazły się także możliwości poszerzania zainteresowao podczas dodatkowych zajęd, spotkao i kół naukowych. Aspekt ten okazał się dużo ważniejszy niż rok wcześniej, aczkolwiek wciąż mniej istotny niż jakośd podstawowego zakresu działao szkoły. Przy większych oczekiwaniach względem tego zagadnienia, nieznacznemu podwyższeniu uległa jednocześnie ocena. Łącznie 42% jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z dostępu do takich zajęd. 22% oceniło ten aspekt średnio, ani dobrze, ani źle, a 28% jest niezadowolonych i bardzo niezadowolonych. W grupie badanych istnieje 6% osób, które nie mają zdania na ten temat z powodu braku styczności z zagadnieniem. 30

29 Wykres 33 Oczekiwania wobec szkoły - możliwośd poszerzania zainteresowao (np. koła zainteresowao) wśród uczniów techników ocena w szkole 12% 16% 22% 2 22% 6% ocena istotności 4% 92% 4% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem Podobnie jak przed rokiem, prawie dla wszytkich osób (96%) możliwości zawodowe po szkole były bardzo ważnym aspektem. 3 respondentów oceniło, że ich szkoły w bardzo dobrym stopniu przygotowują do przyszłej aktywności na rynku pracy i pomagają w wyborze możliwości zawodowych. Dla dalszych 39% przygotowanie do przyszłej pracy ocenione zostało bardzo dobrze. 2 nie oceniło jednoznacznie, a 9% wyraziło swoje niezadowolenie i brak dopasowania do ich potrzeb. Wykres 34 Oczekiwania wobec szkoły - możliwości zawodowe po szkole wśród uczniów techników ocena w szkole 2% 7% 2 39% 3 3% ocena istotności 2% 96% 2% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 31

30 Dośd duża grupa, bo 92% uważa, że możliwośd zdobycia certyfikatów i innych uprawnieo zawodowych przydatnych podczas poszukiwania pracy powinna byd zapewniona w szkole. 27% twierdzi, że aspekt ten realizowany jest wzorowo, a dla 28% dobrze. Stanowi to sporą grupę zadowolonych, w porównaniu do 14% uczniów niezadowolonych. Dośd sporo, bo 12% nie miało zdania na ten temat, a tłumaczyd ten fakt można brakiem potrzeby posiadania jakichkolwiek uprawnieo w niektórych nauczanych zawodach, bądź brakiem świadomości uczniów w tym zakresie. 19% stwierdziło, że możliwości te przedstawiają się ani dobrze, ani źle, a 14% że słabo. Wykres 35 Oczekiwania wobec szkoły - możliwości zdobycia certyfikatów i uprawnieo wśród uczniów techników ocena w szkole 6% 8% 19% 28% 27% 12% ocena istotności 92% 7% Zupełnie nieważne / Bardzo źle Ani ważne, ani nieważne / Ani dobrze, ani źle Bardzo ważne / Bardzo dobrze Nieważne / Źle Ważne / Dobrze Nie wiem 32

31 Plany na przyszłośd Pytania dotyczące planów na przyszłośd, jakie postawione zostały biorącym udział w badaniu respondentom, miały przede wszystkim na celu zbadanie, czy uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników chcą po skooczeniu swoich szkół kontynuowad naukę, oraz czy zamierzają w przyszłości podjąd pracę związaną ze zdobytym zawodem. Kontynuowanie nauki w ich rozumieniu nie wyklucza jednoczesnej rezygnacji z pracy kosztem nieustannego uczęszczania do szkoły. Młodzież ma świadomośd, że uczyd można się także w trakcie pracy zawodowej, uzupełniając wiedzę na kursach, szkoleniach itp. Bardzo podobnie w stosunku do zeszłorocznego badania, respondenci uczący się w szkołach zawodowych w 63% planują kontynuowad zdobywanie wiedzy w wyuczonym zawodzie. Brak zdecydowania w tej materii reprezentuje 1 z nich. 27% badanych stanowili respondenci, którzy nie zamierzają dalej kształcid się, a jedynie od razu po zakooczeniu szkoły podjąd pracę. Dla uczniów zamierzających kontynuowad naukę najważniejsze było zdanie matury. Dziwid może wysoki wskaźnik dla tej odpowiedzi - 85% respondentów, a tłumaczyd go można uświadomioną potrzebą dostosowania się do realnych warunków na rynku pracy, gdzie posiadanie matury jest często wymogiem koniecznym. Uczniowie zdecydowani na przystąpienie do egzaminu maturalnego zamierzają kontynuowad naukę w technikum związanym z zawodem, którego się uczą, lub w liceum. W planach mają także rozpoczęcie nauki w szkole policealnej (6%). Studia ma w planach jedynie uczniów zasadniczych szkół zawodowych i taki sam odsetek () planuje uczestniczyd w szkoleniach i kursach. Tylko 3% nie ma konkretnych planów edukacyjnych, a dalsze 3% zupełnie nie wie jeszcze, co będzie robid po zakooczeniu nauki i nie wyklucza żadnej opcji. 33

32 Wykres 36 Chęd do dalszej nauki w wyuczonym zawodzie wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych Nie wiem 1 Nie 27% Tak 63% Wykres 37 Plany dotyczące dalszej nauki wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych Chcę zdad maturę 85% Chcę iśd do szkoły policealnej 6% Nie mam planów 3% Chcę uczestniczyd w szkoleniach/kursach Chcę studiowad Nie wiem 3% Zaskakująco niewielu uczniów liczy na podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie 44%. Do tej grupy należy z doliczyd grupę, która deklarują chęd rozpoczęcia działalności gospodarczej 19%. Większośd z nich ma zamiar prowadzid ją w zakresie wyuczonego zawodu. 22% będzie szukad pracy w innej branży. 34

33 Wykres 38 Otworzę własną działalnośd gospodarczą 19% Plany dotyczące rodzaju poszukiwanej pracy wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Nie mam planów 7% Obojętnie 6% Nie wiem 2% Praca w zawodzie wyuczonym 44% Praca w innym zawodzie 22% Zapatrywania kobiet i mężczyzn na rodzaj pracy, którą mają zamiar wykonywad prezentują się nieco odmiennie. Podczas gdy 58% kobiet jest zdecydowanych pracowad w wyuczonym zawodzie, tylko 34% mężczyzn odpowiada podobnie. Tymczasem ¼ mężczyzn jest pewna, że pracowad będzie w innym zawodzie, w porównaniu do 19% wśród kobiet. Istnieje relatywnie spora grupa osób, które chcą założyd własną działalnośd gospodarczą 2 wśród mężczyzn i 16% wśród kobiet. Kobiety są grupą bardziej zdecydowaną, ponieważ tylko 8% z nich jeszcze nie wie, nie ma planów, bądź wykazuję postawę obojętną względem rodzaju pracy, którą będzie w przyszłości wykonywad. Ten odsetek sięga 2 u mężczyzn. Wykres 39 Plany dotyczące rodzaju poszukiwaniej pracy wśród uczniów techników z podziałem na kobiety i mężczyzn Mężczyźni 34% 25% 2 8% 9% 3% Kobiety 58% 19% 16% 3% 3% 2% Praca w zawodzie wyuczonym Otworzę własną działalnośd gospodarczą Nie mam planów Praca w innym zawodzie Obojętnie Nie wiem 35

34 Ponownie spytaliśmy uczniów zasadniczych szkół zawodowych, czy planują po zakooczeniu szkoły wyjechad za granicę. 55% uczniów planuje pozostad w Polsce, co jest wynikiem o 8% mniejszym niż przed rokiem. Jednak konkretny plan wyjazdu za granicę ma jedynie 1 uczniów, co również jest wynikiem niższym niż uzyskane 18% rok temu. W związku z tym układem odpowiedzi, pozostali respondenci nie wykluczają żadnej opcji. Dla 3 miejsce podjęcia przyszłej pracy jest obojętne, a pozostali przyznali, że jeszcze nie wiedzą i nie mają planów dotyczących wyjazdu. Nieznaczne obniżenie popularności wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy można złożyd na karb kryzysu gospodarczego, który dośd wyraźnie odbił się zwłaszcza na zagranicznych rynkach pracy i dośd wyraźnie dotknął obcokrajowców. Jednocześnie spora częśd respondentów przeszła do stanu pewnego zawieszenia. Unikają na razie podjęcia ostatecznych decyzji, zapewne odkładając je czasie. Byd może częśd z nich czuje się już na tyle europejczykami, że nie robi im zasadniczej różnicy miejsce wykonywania swojego zawodu. Wykres 40 Plany dotyczące miejsca poszukiwania pracy wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych Nie mam planów Nie wiem 3% Obojętnie 3 W Polsce 55% Za granicą 1 Odmiennie kształtują się plany dotyczące miejsca poszukiwania pracy pomiędzy płciami. 62% kobiet deklaruje, że będzie poszukiwad zatrudnienia jedynie w Polsce, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten jest znacznie mniejszy i wynosi 47%. Identyczne są poglądy obu płci na kwestię poszukiwania miejsca pracy za granicą, ponieważ 16% kobiet i mężczyzn jest gotowych na ten scenariusz. Dla 3 mężczyzn i 2 kobiet miejsce poszukiwania pracy jest obojętne, co oznacza, że mężczyźni z większą elastycznością będą oceniad docierające do nich oferty. Jednocześnie to kobiety mają bardziej sprecyzowane plany, ponieważ tylko 2% z nich jeszcze nie wie, 36

35 gdzie będzie starad się o pracę. W porównaniu do 4% mężczyzn, którzy nie wiedzą i dodatkowych 3%, którzy nie mają konkretnych planów, wyniki przedstawiają kobiety jako bardziej stanowcze w kwestii preferowanego miejsca zatrudnienia. Wykres 41 Plany dotyczące miejsca poszukiwania pracy wśród uczniów techników z podziałem na kobiety i mężczyzn Mężczyźni 47% 16% 3 3% 4% Kobiety 62% 16% 2 2% W Polsce Za granicą Obojętnie Nie mam planów Nie wiem Tegoroczne wyniki badao dostarczają podobnych spostrzeżeo względem planów zawodowych uczniów techników. Po skooczeniu szkoły planują kontynuowad naukę w wyuczonym zawodzie. Tak odpowiedziało 46% badanej grupy. Jednak, tak jak przed rokiem, 35% nie zamierza kontynuowad nauki w obecnym kierunku kształcenia. 19% uznało, że nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Wyniki te pokazują, że uczniowie zasadniczych szkół zawodowych mają bardziej precyzyjne plany co do dalszej nauki niż uczniowie techników, którzy odczuwają mniejszą potrzebę dokształcania się. 37

36 Wykres 42 Chęd do dalszej nauki w wyuczonym zawodzie wśród uczniów techników Nie wiem 19% Tak 46% Nie 35% W kolejnym pytaniu uczniowie techników wskazywali swoje plany związane z nauką w najbliższej przyszłości. 75% respondentów odpowiedziało, że po skooczeniu technikum planuje podjąd studia wyższe. 6% wskazało, że chciałoby zdad maturę i na tym poprzestad. Oczywistym jest, że wszyscy, którzy planują studia, muszą także zdad maturę, co sprawia, że 8 uczniów ma zamiar na koniec szkoły podejśd do egzaminu maturalnego. 13% młodzieży deklarowało chęd poszerzania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnego typu szkoleniach i kursach dokształcających co pozwoliłoby im poszerzyd wiedzę praktyczną, a nie wiązałoby się z koniecznością dłuższej nauki na poziomie ogólnym. 6% po zakooczeniu technikum planuje rozpoczęcie nauki w szkole policealnej. Łącznie 13% uczniów odpowiedziało, że nie ma planów lub jeszcze nie wie jakie decyzje podejmie odnośnie dalszej nauki. 38

37 Wykres 43 Plany dotyczące dalszej nauki wśród uczniów techników Chcę studiowad 75% Chcę zdad maturę 6% Chcę iśd do szkoły policealnej 6% Chcę uczestniczyd w szkoleniach/kursach 5% Nie mam planów 2% Nie wiem Identycznie niemal jak przed rokiem uczniowie techników, którzy brali udział w badaniu, w większości po skooczeniu nauki planują pozostad w Polsce. 64% deklaruje, że zamierza poszukiwad zatrudnienia na krajowym rynku pracy. 15% respondentów chciałoby wyjechad za granicę. Dla kolejnych 26% miejsce pracy nie ma znaczenia. Ta grupa zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 1. Te osoby zamierzają podjąd pracę w miejscu, z którego będą najbardziej zadowolone. Pozostałe 5% uczniów nie miało jeszcze zdania na ten temat. Wykres 44 Plany dotyczące miejsca poszukiwania pracy wśród uczniów techników Nie mam planów Nie wiem 4% Obojętnie 26% W Polsce 64% Za granicą 15% 39

38 Sposoby spędzania wolnego czasu W celu poznania zainteresowao uczącej się młodzieży uczestnicy badania pytani byli o ulubione i najczęściej wybierane sposoby spędzania wolnego czasu. Respondenci mogli tutaj wskazad kilka odpowiedzi i określid, na które zajęcia przeznaczają najwięcej czasu. Struktura odpowiedzi nie różni się od tej sprzed roku. Nadal najczęściej wybieraną odpowiedzią było spędzanie wolnego czasu wraz ze znajomymi w taki sposób do pytania ustosunkowało się 75% respondentów. Na drugim miejscu znalazło się uprawianie sportu (57%). Popularne były również korzystanie z komputera (gry, Internet), słuchanie muzyki i oglądanie telewizji. Na kolejnych miejscach znalazły się nauka oraz czytanie książek Uczniowie deklarowali, że wolny czas przeznaczają na przyjemności (średnio 13,9 godzin tygodniowo), hobby (średnio 8,3 godzin tygodniowo), naukę na kursach (średnio 5,6 godzin tygodniowo), naukę w domu (średnio 3,8 godzin tygodniowo), pracę zarobkową (średnio 0,7 godziny tygodniowo). W porównaniu z zeszłorocznymi badaniami zwiększeniu uległy deklaracje młodzieży na temat czasu spędzanego wśród znajomych i na kursach. Zmniejszeniu uległy deklaracje dotyczące czasu pracy. Należy nadmienid, że około 1/5 uczniów zadeklarowała, że stale pracuje w swoim wolnym czasie i poświęca temu około 3 godziny tygodniowo. Wykres 45 Sposoby spędzania wolnego czasu wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Spotykam się ze znajomymi Uprawiam sport Siedzę przy komputerze Słucham muzyki Uczę się Imprezuję Oglądam TV Pomagam rodzicom Pracuję Czytam książki Chodzę do kina/teatru Majsterkuję Podróżuję Uczę się języków Nic szczególnego Inne 2 16% 14% 1 7% 5% 3% 3% 1 26% 34% 34% 44% 5 57% 75%

39 Wykres 46 Średnia liczba godzin w tygodniu przeznaczana na najważniejsze czynności wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników (w godzinach tygodniowo) Przyjemności 13,9 Hobby 8,3 Nauka na kursach 5,6 Nauka w domu 3,8 Praca 0,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Wśród młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i technikach 8 uczniów przyznawało, że zdobyło już pierwsze doświadczenia w pracy zarobkowej. To wynik o 1 wyższy niż przed rokiem, co świadczy o rosnącej dojrzałości zawodowej młodzieży. Trzeba jednak podkreślid, że uczniowie uwzględniali w tej odpowiedzi prace dorywcze, niezwiązane z zawodem, będącym przedmiotem nauki w szkole. Z tej grupy jedynie 29% deklarowało, że pracowało już na stanowisku związanym z przyszłym zawodem (zob. wykres 47 i 48). Wykres 47 Odsetek deklarujących posiadanie pierwszych doświadczeo w pracy zarobkowej wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Nie 19% Tak 8 41

40 Wykres 48 Odsetek deklarujących posiadanie pierwszych doświadczeo w pracy w zawodzie wyuczonym wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Tak 29% Nie 7 39% uczniów technikum uznało, że po ukooczeniu edukacji będzie poszukiwad pracy w Polsce. 3 jest gotowych przenieśd się do innego kraju w celu znalezienia pracy. To wynik podobny do zeszłorocznego, gdzie możliwośd wyjazdu rozważała tylko nieco większa częśd badanych. Podobnie jak przed rokiem istnieje stała grupa osób wykluczających przeprowadzkę z miejsca zamieszkania (12%). Wykres 49 Skłonnośd do zmiany miejsca zamieszkania w celu poszukiwania pracy wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Wcale 12% Nie wiem 6% W powiecie 2% W Polsce 39% Za granicą 3 42

41 Poglądy Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy wzięli udział w badaniu proszeni byli o przedstawienie opinii na temat swoich możliwości zawodowych i edukacyjnych oraz najbliższej przyszłości. Jedno z pytao dotyczyło obaw, jakie mają młodzi ludzie. Respondenci mogli podad kilka odpowiedzi, które uszeregowane zostały według kolejności wskazao. Jak się ponownie okazało, najczęściej padającą odpowiedzią były problemy ze znalezieniem zatrudnienia. 59% respondentów w pierwszym wskazaniu spontanicznym uznało, że najbardziej obawia się właśnie o swoją przyszłą pracę. To wynik identyczny jak przed rokiem. Pozostali podawali ten problem podczas drugiego, trzeciego lub czwartego wskazania, ukazując, że w mniejszym lub większym stopniu, prawie każdy uczeo obawia się o znalezienie pracy. Druga odpowiedź, która niejako potwierdza pierwszą, jest obawa o zagwarantowanie środków do życia. Jest to problem, który nie był aż tak wyraźny w zeszłorocznym badaniu, jednak w hierarchii obaw w tym roku ukazał się nieco wyżej. Byd może czynnikiem wyzwalającym tą obawę jest kryzys gospodarczy, który przybliżył wyobraźni młodych ludzi negatywne scenariusze zawodowe. Wśród kolejnych obaw wiążących się z przyszłością respondenci podawali obawę o zdrowie rodziny i bliskich, problemy związane ze zdobyciem środków do życia, swoje zdrowie, śmierd. Co ciekawe sama obawa o kryzys gospodarczy i związane z nim problemy ekonomiczne nie jest duża, aczkolwiek zauważalna. Dalsze wskazania to wybuch wojny czy zagrożenie środowiska naturalnego. 7% respondentów uznało, że niczego się nie boi, nie obawia się o swoją przyszłośd. Wykres 50 Struktura deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Znalezienie pracy Środki do życia Zdrowie rodziny/bliskich Zdrowie Śmierd Środowisko naturalne Kryzysy gospodarcze Niczego się nie boję Wybuch wojny Nie wiem 8% 5% 2% 3% 4% 3% 7% 12% 8% 9% 12% 1 2% 3% 7% 3% 1 6% 8% 8% 59% 26% 29% 29% 18% 12% 6% 2 12% 18% 18% 13% 6% Pierwsza odpowiedź Druga odpowiedź Trzecia odpowiedź Czwarta odpowiedź 43

42 Wykresy od 51 do 54 przedstawiają hierarchię obaw. Unaoczniają, na podstawie kolejności odpowiedzi, w jakim kierunku przesuwa się środek ciężkości w przypadku różnych typów obaw, jakie mogą towarzyszyd młodemu człowiekowi. Ponieważ pytanie miało charakter wielopoziomowy i wykorzystano w nim zalety pierwszej odpowiedzi niewspomaganej (czyli pierwszej odpowiedzi, jaka przychodzi na myśl ankietowanemu, bez podawania przez ankietera możliwości do wyboru), a także trzystopniowej odpowiedzi wspomaganej (czyli takiej, w której respondent wybiera odpowiedź z podanych przez ankietera), możemy dogłębnie zapoznad się z hierarchią obaw ankietowanych. Dodatkowo dla wzmocnienia przekazu i zaostrzenia różnic wynikających z kolejności udzielenia odpowiedzi, dla kolejnych wskazao został uwzględniony mnożnik wagowy, który dla pierwszej odpowiedzi niewspomaganej wynosił: 1, dla kolejnych odpowiedzi wynosił kolejno: 0,75; 0,5; 0,25. W ten sposób uzyskane zostały wartości punktowe obrazujące rangę każdego z problemów. Wykres 51 pokazuje jak wyraźną rolę w hierarchii obaw młodzieży szkolnej odgrywa znalezienie pracy - 59 pkt. Ponownie jest to pierwsza odpowiedź, która przychodzi respondentom na myśl spontanicznie. W porównaniu do pozostałych, jawi się ona, jako zdecydowanie dominujący czynnik mogący spędzid sen z powiek młodzieży szkolnej. Kolejne wskazanie dotyczy zapewnienia środków do życia, czyli obawy ściśle związanej ze znalezieniem pracy, a następne zdrowia rodziny i bliskich. Pozostałe wskazania to: niczego się nie boję i inne. Struktura odpowiedzi jest bliźniaczo podobna do zeszłorocznych wyników badania, toteż kształt geometryczny, jaki został wytworzony na wykresie, również jest niemal przystający. Na wykresie 51 odpowiedzi potwierdzają dwubiegunowy charakter obaw, gdzie biegun związany z potrzebami bytowymi (praca, środki do życia) przeważa w sposób wielokrotny nad odpowiedziami o braku obaw, bądź innych niż przewidziane przez odpowiedzi ankiety. Częśd respondentów troska się w pierwszej kolejności o zdrowie rodziny i bliskich, niektórzy o stan środowiska naturalnego. 44

43 Wykres 51 Hierarchia deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników - wskazanie niewspomagane Środowisko naturalne Wybuch wojny 60,0 Nie wiem 50,0 Niczego się nie boję 40,0 30,0 20,0 Śmierd 10,0 0,0 Kryzysy gospodarcze Zdrowie rodziny/bliskich Znalezienie pracy Zdrowie Środki do życia Wykres 52 przedstawia odpowiedzi udzielone przez respondentów po przedstawieniu przez ankietera wszystkich możliwości. Tak uzyskane informacje można traktowad jako bardzo ważne dla badanych, ponieważ mimo tego, że są one nieuświadomione i padają dopiero po zapoznaniu się z wyborem odpowiedzi, są pierwszymi wskazaniami uzyskanymi tą drogą. Obserwujemy, podobnie jak w przypadku wyboru spontanicznego pokazanego na wykresie 51, wielobiegunowy charakter badanych obaw, ponieważ pojawiły się także inne wskazania. Podobnie najwięcej punktów przyporządkowanych zostało odpowiedziom reprezentującym potrzebę zapewnienia bytu i bezpieczeostwa (środki do życia, znalezienie pracy, zdrowie). Zdrowie rodziny i bliskich okazało się ważne dla wielu uczniów, a wybuch wojny i kryzysy gospodarcze troskają badanych bardzo nieznacznie. Częśd z ankietowanych obawia się śmierci, czego nie obserwowaliśmy w wynikach poprzedniego badania na tak wysokim poziomie hierarchii obaw. Można zaobserwowad rosnącą troskę młodych ludzi o stan środowiska naturalnego, które w polskiej kulturze przez lata było zaniedbywane, jeśli porównywad ten stan z krajami zachodniej Europy. 45

44 Wykres 52 Hierarchia deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników - wskazanie pierwsze wspomagane 30,0 Nie wiem Niczego się nie boję 20,0 Wybuch wojny Środowisko naturalne 10,0 0,0 Śmierd Zdrowie rodziny/bliskich Kryzysy gospodarcze Zdrowie Znalezienie pracy Środki do życia Wykresy 53 i 54 przedstawiają kolejne wskazania wspomagane respondentów. Zauważyd można dzięki nim, w jaki sposób zmieniają się obawy w miarę przesuwania się w dół hierarchii badanego. Wciąż istotną rolę odgrywają czynniki związane z bezpieczeostwem osobistym i zapewnieniem bytu, jednak przeważającą obawą staje się troska o bliskich i ich zdrowie. 46

45 Wykres 53 Hierarchia deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników - wskazanie drugie wspomagane 30,0 Nie wiem Niczego się nie boję 20,0 Wybuch wojny Środowisko naturalne 10,0 0,0 Śmierd Zdrowie rodziny/bliskich Kryzysy gospodarcze Zdrowie Znalezienie pracy Środki do życia Wykres 54 Hierarchia deklarowanych obaw związanych z przyszłością wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników - wskazanie trzecie wspomagane 30,0 Nie wiem Niczego się nie boję 20,0 Wybuch wojny Środowisko naturalne 10,0 0,0 Śmierd Zdrowie rodziny/bliskich Kryzysy gospodarcze Zdrowie Znalezienie pracy Środki do życia Większośd uczniów w tym roku wyraziła głębokie przekonanie co do prawdziwości tezy, że zdobyte wykształcenie odgrywa w znalezieniu pracy znaczącą rolę. 75% respondentów uznało, że ukooczenie szkoły w zdecydowanym stopniu pomaga znaleźd zatrudnienie. Według pozostałych wykształcenie w małym stopniu (lub wcale) ułatwia znalezienie pracy. 47

46 Wykres 55 Opinie względem tezy "wykształcenie pomaga w znalezieniu pracy" wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników Nie wiem Wcale 5% Nie bardzo 5% Ani tak, ani nie 2% Tylko trochę 13% Zdecydowanie 75% Uczniowie pytani byli także o możliwości znalezienia pracy i ocenę gdzie jest to najłatwiejsze. Według uczniów łatwiej jest znaleźd pracę za granicą, w tym pracę w wyuczonym zawodzie. Łącznie 63% respondentów uznało, że za granicą łatwiej jest znaleźd zatrudnienie w ich wyuczonym zawodzie. Tylko 12% uznało, że w Polsce zdecydowanie łatwo jest dostad pracę. Jednak jeśli chodzi o pracę w zawodzie, to Polska jawi się jako coraz lepsze miejsce do realizowania swoich ambicji zawodowych, ponieważ 64% uczniów uznało, że w Polsce łatwo, bądź zdecydowanie łatwo znaleźd pracę w ich zawodzie. Obraz wykresu dostarcza nam jednak informacji, że wciąż zagraniczne możliwości podjęcia pracy jawią się jako łatwiejsze i bardziej atrakcyjne aniżeli polskie odpowiedniki. Ta różnica powoli się jednak zaciera. 48

Zawodowy strzał w dziesiątkę Raport z badao Częśd I

Zawodowy strzał w dziesiątkę Raport z badao Częśd I Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zawodowy strzał w dziesiątkę Raport z badao Częśd I Publikacja bezpłatna Tomasz Gaździk Wojciech Hołowacz

Bardziej szczegółowo

Zawodowy strzał w dziesiątkę

Zawodowy strzał w dziesiątkę Zawodowy strzał w dziesiątkę Raport z badao częśd druga Opracował: Tomasz Gaździk Projekt Zawodowy strzał w dziesiątkę POKL.09.02.00-02-001/08 realizowany w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2014/2015 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 Podstawy prawne. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. Data sporządzenia:19 stycznia 2015 roku. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

ABC GIMNAZJALISTY. Słów kilka na temat skutecznego planowania przyszłości!

ABC GIMNAZJALISTY. Słów kilka na temat skutecznego planowania przyszłości! ABC GIMNAZJALISTY Wiedza pozwala dobrze wybrad!!! INFORMACJA to KLUCZ DO WŁAŚCIWEGO WYBORU!!! Stąd na tej stronie znajdziecie sporo informacji dotyczących wiedzy na temat jak dokonad trafnego wyboru szkoły

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ Propozycja Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 31 maja 2011 Joanna Wróbel CZYM JEST KARIERA? przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Badanie losów absolwentów SP3 z perspektywy trzech lat od jej ukończenia. Głównym celem badania było pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w ramach projektu Kreatywny Humanista, którego głównym celem jest przygotowanie absolwentów WSP TWP oraz osób spoza Uczelni do sprawnego

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 01/015 W grudniu 01 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU... 3 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe.... 3 1.. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 1 Spis treści Spis treści 2 O badaniu 3 Podsumowanie wyników badania 5 Profil edukacyjny

Bardziej szczegółowo

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

ABC GIMNAZJALISTY. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia) ABC GIMNAZJALISTY Zaraz po ukończeniu gimnazjum masz do wyboru cztery typy szkół: szkołę zawodową, technikum, liceum profilowane i liceum ogólnokształcące. SZKOŁA ZAWODOWA ( 2 lub 3-letni okres kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum Cel i metoda Celem badań jest poznanie zachowań i poziomu wiedzy na temat podstawowych komponentów kształtujących nawyki

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

szkoły wybrane przez absolwentów

szkoły wybrane przez absolwentów ilość uczniów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W MARCU ROKU. W marcu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno 1 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z pierwszych kluczowych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Determinuje

Bardziej szczegółowo

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012)

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Ankieta miała na celu zebranie opinii kandydatów na studia/studentów o działaniach planowanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH SZKOLNICTWO ZAWODOWE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH BUDOWLANYCH Kierunki budowlane Badaniem objęto 50% szkół kształcących w zawodach budowlanych województwa świętokrzyskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA I ASPIRACJE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE PARTNERZY W NAUCE

MOTYWACJA I ASPIRACJE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE PARTNERZY W NAUCE PARTNERZY W NAUCE www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl partnerzy-w-nauce@us.edu.pl 40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224 tel. (32) 359 21 96 MOTYWACJA I ASPIRACJE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH BIORĄCYCH UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu Już wiem. Będę inżynierem Projekt Już wiem. Będę inżynierem jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Ankieta Gimnazjaliści

Ankieta Gimnazjaliści Ankieta przygotowana w ramach projektu Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Celem badania było zebranie wiadomości odnośnie planów uczniów dotyczących ich dalszego kształcenia oraz czynników mających wpływ na te wybory.

Celem badania było zebranie wiadomości odnośnie planów uczniów dotyczących ich dalszego kształcenia oraz czynników mających wpływ na te wybory. Analiza ankiet dla uczniów trzecich klas gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w II

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

1. Wykres procentowy dokonanych wyborów typów szkół.

1. Wykres procentowy dokonanych wyborów typów szkół. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gliwicach została przeprowadzona ankieta diagnozująca preferencje i plany zawodowe gimnazjalistów klas III w gimnazjach miasta Knurowa, Gierałtowic, Przyszowic i Paniówek.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH ZAWODOWO Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH ZAWODOWO Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW SZKÓŁ KSZTAŁCĄCYCH ZAWODOWO Z U NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SĄDECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY EDUKACJI I ZATRUDNIENIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego

Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego Koncepcja badawcza dla badania w grupie gimnazjalistów Wprowadzenie Koncepcja badawcza stanowi element projektu Kształcenie w logistyce

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ABSOLWENCI Badania: kwiecień 2011 mgr inż. Zdzisław Pytlos WROCŁAW

Wyniki badań ABSOLWENCI Badania: kwiecień 2011 mgr inż. Zdzisław Pytlos WROCŁAW ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, ul. Drukarska 50 Wyniki badań ABSOLWENCI 2011 Badania: kwiecień 2011 mgr inż. Zdzisław Pytlos WROCŁAW 3 WYNIKI BADAŃ - ABSOLWENCI 2011 Technikum

Bardziej szczegółowo

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 RAPORT SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 Ankieta została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2014 r. wśród 46 absolwentów technikum. Celem

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety dla uczniów młodocianych pracowników

Analiza wyników ankiety dla uczniów młodocianych pracowników Analiza wyników ankiety dla uczniów młodocianych pracowników 1 Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów młodocianych pracowników uczęszczających do Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie w miesiącu

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ROKU SZKOLNEGO 2012/2013.

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ROKU SZKOLNEGO 2012/2013. LOSY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ROKU SZKOLNEGO 2012/2013. Kolejny rok za nami W roku szkolnym 2012/2013 mury Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach opuścił kolejny rocznik absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Czy Szkoła Podstawowa nr 22 w Sosnowcu dobrze przygotowała Cię do dalszej nauki?

Czy Szkoła Podstawowa nr 22 w Sosnowcu dobrze przygotowała Cię do dalszej nauki? Losy Absolwenta Klasa III W wypełnieniu ankiety wzięło udział 16 naszych absolwentów, którzy obecnie są uczniami klasy III Gimnazjum nr 16, badanie odbyło się w dniach od 10.06.2016r. do 20.06.2016r. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Marketing polityczny i komunikacja społeczna w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015 roku

Losy absolwentów 2015 roku Losy absolwentów 2015 roku Badanie Losów Absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z POWIATU NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA NOWY SĄCZ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO UCZNIÓW LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z U NOWOSĄDECKIEGO I MIASTA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SĄDECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY, EDUKACJI I ZATRUDNIENIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. WYMAGANIE 2.6.: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

RAPORT Z EWALUACJI. WYMAGANIE 2.6.: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. RAPORT Z EWALUACJI CEL EWALUACJI: Zebranie informacji na temat działao szkoły służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, czy szkoła dostosowuje ofertę zajęd do potrzeb uczniów, czy motywuje uczniów do

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Tym razem badania dotyczyły zadowolenia Polaków z pracy i otrzymywanego za nią wynagrodzenia. Pytaliśmy naszych respondentów o czynniki, które wpływają

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia!

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Możesz wybrać: liceum ogólnokształcące liceum profilowane technikum

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ EWALUACJA PROJEKTU Europejski Funkcjonariusz RAPORT Z EWALUACJI SZKOLEŃ Ewaluacja ex - post Autor: Krzysztof Leończuk Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku Białystok, sierpień Biuro

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w oświacie w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo