Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski"

Transkrypt

1

2

3 Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie 1988 roku. Utkwi³ mi wówczas w¹tek motoryzacyjny tej konwersacji. Mowa by³a oczywiœcie o gonieniu Europy. Czym by³oby szybciej. Na piechotê, rowerem, furmank¹ czy mo e nale a³oby wsi¹œæ do samochodu. Nie do wiary, e od tego czasu up³ynê³o szesnaœcie lat. Na przestrzeni tego okresu do Polski nap³yn¹³ kapita³ zagraniczny. Polacy otrzymali lepsze buty do chodzenia, prze yli modê na rowery górskie, a maluchy przesta³y byæ produkowane na rzecz szybszych i bardziej komfortowych samochodów. Przyjaciele z Polski donosz¹ jednak, e wci¹ nie jest najlepiej. Gospodarka nie mo e odbiæ siê od dna, a nastroje nie wró ¹ nie dobrego. Elity polityczne kieruj¹ce Polsk¹ przesiada³y siê z roweru, do samochodu i na odwrót. Co bezczelniejsi kierowcy próbowali przekonywaæ nawet, e rozklekotane Wigry to Ferrari. Jedno jest pewne. Przez szesnaœcie lat jechaliœmy do przodu. I w koñcu dojechaliœmy. Pierwszego maja stajemy siê Europejczykami. Oficjalnymi. Czym jednak podró ujemy podpinaj¹c siê do konwoju o nazwie Unia Europejska? Oby Polska nie sta³a siê tylko wygodn¹ dla obu stron przyczep¹. Unia bêdzie mia³a gdzie sk³adowaæ nadbaga, a Polska przestanie troszczyæ siê o z³y stan silnika. Oczywiœcie nie zabrak³o artyku³u o Unii i polskiej drodze do niej, a tak e jakie zmiany zarezerwowano dla nas, przebywaj¹cych na Wyspach. I miejmy nadziejê, e pewnego dnia doniesienia z Polski bêd¹ bardziej optymistyczne bo jak stwierdzi³ premier Republiki Singapuru Goh Chok Tong do rz¹dzenia potrzebna jest jedna kompetencja moralnoœæ. Dziêki niej podobno w Singapurze nie ma korupcji. Tej kompetencji nie mia³ z pewnoœci¹ w sobie oszust opisany w liœcie czytelniczki zatytu³owanym Hipokryzja! Postarajmy siê byæ bardziej ostro ni, gdy tego typu historie zdarzaj¹ siê zbyt czêsto wœród polonijnego œwiata. Oszuœci pos³uguj¹ siê nie tylko œcian¹ p³aczu! Nawet oficjalne biura prawne potrafi¹ erowaæ na niewiedzy. Parê telefonów do biur oferuj¹cych pomoc przy wyrabianiu biznes wiz, ujawni³o, e niektórzy prawnicy wci¹ oferuj¹ tê nieaktualn¹ ju us³ugê nawet w cenie 800 funtów! Na koniec kolejna dobra nowina. Goniec Polski zwiêkszy³ iloœæ stron. Wewn¹trz numeru mo na znaleÿæ jeszcze wiêcej autorskich artyku³ów zwi¹zanych z yciem w Anglii. Jak wzi¹æ œlub w UK, kolejna ciekawa podró do Londynu, nowa sta³a rubryka o komputerach oraz jeszcze wiêcej og³oszeñ drobnych, to tylko pocz¹tek! Jak pewnie zauwa yliœcie, wci¹ ewoluujemy. W zwi¹zku z tym odszukajcie nasz¹ ankietê, w której to chcielibyœmy upewniæ siê co do Waszych preferencji i oczekiwañ zwi¹zanych z magazynem. Wiele radoœci z bycia Europejczykami, oraz mi³ej lektury, Marek Titow w numerze Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski 4 6 Britpress 8 Przystanek EUropa Jesteœmy w Unii! 10 Hipokryzja list od czytelniczki 14 Cena spokoju nadu ycia firm prawniczych 17 Ma³ eñstwo w UK jak to siê robi na Wyspach 20 Ankieta do wygrania kolejna kolacja z winem! 21 Barwna ironia i kolorowa rozpusta 22 Rozwi¹zanie konkursu! odtwarzacz DVD! 24 Ba³agan z zielon¹ kart¹ przepisy w UE 25 Kupujemy komputer 26 K¹cik Bronka 31 Zdrowie 32 Felieton 35 Sport 36 Kalendarium 38 Og³oszenia 40 Redakcja: Marek Titow, Katarzyna Jaklewicz, Artur Kozak. Marketing: Krzysztof Frais, Krzysztof Chowaniec, Artur Paprotny Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: C. Dziadul, P. Schab, K. Maroszek, A. Faliñska, B. Korwin-Kamieñski, Sk³ad: M.Titow, A.Kozak (A-Project) Fot: PAP, Archiwum 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing London W5 2NR Tel: Fax: Og³. drobne: ISSN , copies. Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. 25 kwietnia

4 NA ŒWIECIE Zabójstwo szefa Hamasu Miliony gwiazd Brytyjska pisarka Joanne Kathleen Rowling, autorka ksi¹ ek o Harrym Potterze (na zdjêciu) znalaz³a siê na pierwszym miejscu listy najbogatszych ludzi filmu i telewizji przygotowanej przez The Sunday Times. Pismo poda³o, e fortuna Rowling wynosi 435 million funtów! Na czele listy znaleÿli siê te Madonna i jej m¹ Guy Ritchie (razem maj¹ 215 milonów funtów), Catherine Zeta - Jones i Michael Douglas (160 mln.) Sean Connery z 82 milionami funtów trafi³ "dopiero" na 13 miejsce. PAP/EPA/The Sunday Times (Stefan Rousseau) Przywódca radykalnej organizacji palestyñskiej Hamas, Abdel Aziz Al-Rantisi, zmar³ 17 kwietnia w nastêpstwie izraelskiego ataku na jego samochód w Gazie. Wraz z Rantisim zgin¹³ jego syn, 27-letni Mohammed, i ochroniarz. Sta³o siê to w nieca³y miesi¹c po zabiciu przez si³y izraelskie poprzedniego przywódcy Hamasu, szejka Ahmeda Jasina. Dokonane na rozkaz izraelskiego premiera Ariela Szarona zabójstwo zosta³o zdecydowanie napiêtnowane przez kraje Unii Europejskiej, podczas gdy USA zaleci³y jedynie Izraelowi "wiêksze umiarkowanie". Doradczyni prezydenta USA ds. bezpieczeñstwa narodowego Condoleezza Rice w niedzielnym oœwiadczeniu ograniczy³a siê do zwrócenia rz¹dowi Izraela uwagi, i powinien "braæ pod uwagê konsekwencje" swych dzia³añ. Irlandzkie przewodnictwo UE raz jeszcze zwróci³o siê do Izraela w imieniu Piêtnastki, aby "przesta³ ³amaæ prawo miêdzynarodowe" sw¹ polityk¹ bezprawnych egzekucji.poszanowanie norm prawa miêdzynarodowego - upomnia³ Szarona irlandzki minister spraw zagranicznych Brian Cowen - jest "tym, co ró ni rz¹dy demokratyczne od ugrupowañ terrorystycznych". Brytyjski minister spraw zagranicznych Jack Straw, potêpiaj¹c jako "nielegaln¹" egzekucjê 57-letniego lidera Hamasu, powiedzia³: "Rz¹d brytyjski od dawna nie pozostawia w¹tpliwoœci, i uwa a selektywne zabójstwa tego typu za nielegalne, nieusprawiedliwione i powoduj¹ce skutki odwrotne od zamierzonych". Brytyjski minister oœwiadczy³ w wywiadzie dla Radia BBC, e brytyjski rz¹d ju kilkakrotnie podkreœla³, i tego typu zamierzone zamachy s¹ nie tylko sprzeczne z prawem i bezzasadne, lecz tak e szkodliwe dla dalszego procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Gwa³towne s¹ reakcje w œwiecie arabskim. Oprócz ostrego potêpienia pod adresem Izraela, wiele rz¹dów arabskich kieruje s³owa krytyki otwarcie wobec Waszyngtonu, który w ich przekonaniu bez reszty popiera stosowane przez Szarona selektywne zabójstwa dzia³aczy palestyñskich. Odpowiedzi¹ rz¹du izraelskiego na œwiatowe protesty by³o oœwiadczenie ministra bez teki Gideona Ezry, który zapowiedzia³ w niedzielê, e "gdy tylko warunki operacyjne pozwol¹", Izrael dokona egzekucji najwy szego przedstawiciela Hamasu za granic¹, przebywaj¹cego w Syrii Chaleda Miszala. PAP/EPA /Mohammed Saber Hiszpañscy o³nierze wróc¹ do domu Zaprzysiê ony na premiera Hiszpanii przywódca socjalistów Jose Luis Rodriguez Zapatero powiedzia³, e ju wyda³ ministrowi obrony odpowiednie rozkazy, aby móg³ przygotowaæ "bezpieczny powrót hiszpañskich o³nierzy do domu najszybciej, jak to mo liwe". Przemawiaj¹c w 24 godziny po objêciu stanowiska premiera Zapatero oœwiadczy³: "Ponad rok temu podj¹³em publiczne zobowi¹zanie. Powiedzia³em wówczas, e jeœli zostanê wybrany na premiera, zadecydujê o powrocie hiszpañskich o³nierzy (z Iraku), jeœli ONZ nie przejmie kontroli nad sytuacj¹". Ta decyzja - powiedzia³ - s³u y "celowi, jakim jest wniesienie wk³adu w walkê o przywrócenie panowania prawa w stosunkach miêdzynarodowych przez poszanowanie integralnoœci terytorialnej Iraku", zgodnie z zasad¹, i "narody powinny decydowaæ o swej drodze w sposób swobodny i demokratyczny". Zapatero obj¹³ stanowisko szefa rz¹du po wyborach, wygranych przez Hiszpañsk¹ Socjalistyczn¹ Partiê Robotnicz¹ 14 marca. Przebywaj¹cy w Kairze minister spraw zagraniczych Hiszpanii Miguel Angel Moratinos powiedzia³, e wycofa kontyngent wojskowy (1.300 o³nierzy) z Iraku w ci¹gu najbli szych 15 dni. PAP/EPA /J.L. Pino 4 Gaszparovicz na prezydenta Ivan Gaszparovicz - zwyciêzca sobotnich wyborów prezydenckich na S³owacji po og³oszeniu nieoficjalnych jeszcze wyników. Na Gaszparovicza g³osowa³o prawie 60 procent wyborców. Kontrkandydat, Vladimir Mecziar, otrzyma³ 40,09 proc. g³osów. Jego wysokoœæ Leonid 33-letni weterynarz z miejscowoœci Podoliancy na Ukrainie, Leonid Stadnik zosta³ uznany za najwy szego mê czyznê œwiata. Stadnik ma 2,53 cm wzrostu i wci¹ roœnie! Ekologiczni Rzymianie Niedziela 18 kwietnia w Rzymie by³a po raz drugi ju og³oszona "niedziel¹ ekologiczn¹". Z tej okazji wstrzymano wszelki ruch ko³owy daj¹c pierwszeñstwo pieszym i rowerom. Przed rzymskim Koloseum pieszo paradowali mieszkañcy miasta przebrani w stroje rzymskich legionistów. PAP/EPA goniec polski

5 Tajne konta PCK Gorlickie PCK mia³o dwa tajne konta bankowe na które od 10 lat trafia³y pieni¹dze ze zbiórek spo³ecznych. Po ujawnieniu tej informacji ma³opolski zarz¹d PCK zawiesi³ w czynnoœciach trzech dzia³aczy organizacji w Gorlicach: prezesa, sekretarza i osobê dysponuj¹c¹ pieniêdzmi. Dalsze decyzje Zarz¹du Okrêgowego podjête zostan¹ po zbadaniu dokumentacji gorlickiego PCK. Na razie nie wiadomo, ile pieniêdzy trafi³o na oba konta. PAP Polskie Or³y Og³oszono wyniki "Listy 500", rankingu najwiêkszych firm dzia³aj¹cych w Polsce. Od lewej: Dariusz Pachla (LPP), Adam Kolat (ATS) i Piotr Juda (AIG) z nagrodami dla zwyciêzców - "Or³ami Rzeczpospolitej". Rozdano je podczas gali 15 kwietnia. PAP/Tomasz Gzell Wojna gazet: "Super Express" kontra "Fakt" Wydawca "Super Expressu", z³o y³ w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie pozew przeciwko wydawcy "Faktu". Oskar a rywala o stosowanie œrodków nieuczciwej konkurencji, m.in. sprzeda y "Faktu" po cenie dumpingowej, czyli poni ej kosztów wytwarzania. "Super Express" twierdzi te, e wydawca "Faktu" stosuje reklamê sprzeczn¹ z dobrymi obyczajami i wprowadzaj¹c¹ czytelników w b³¹d. Zarzut dotyczy prowadzonej w lutym akcji edukacyjnej z udzia³em ministra finansów Andrzeja Raczki, zachêcaj¹cej do wype³niania PIT-ów. Reklama by³a skonstruowana tak, i czytelnicy i widzowie mogli odnieœæ wra enie, e wiceminister finansów wspiera nie akcjê informacyjn¹, ale sam¹ gazetê Fakt onet.pl Jagielloñski gór¹ Franciszek Ziejka - rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego odebra³ nagrodê dla najlepszej uczelni w Polsce w Rankingu Szkó³ Wy szych 2004, organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita i miesiêcznik edukacyjny Perspektywy. Na zdjêciu tak e reprezentanci organizatorów rankingu: Wies³awa Siwiñska - redaktor naczelna Perspektyw i wice-naczelny Rzeczpospolitej - Jerzy Paciorkowski PAP/Radek Pietruszka MZS wycieka 5 kwietnia W³odzimierz Cimoszewicz wrêczy³ premierowi rezygnacjê z funkcji ministra spraw zagranicznych. Sta³o siê to w zwi¹zku z publikacj¹ w tygodniku "Nie". Tygodnik, w artykule pt. "Cimoszewicz obna ony" doniós³, e 12 dysków twardych z komputerów Ministerstwa Spraw Zagranicznych znalaz³o siê w jego redakcji". "S¹ na nich dokumenty z lat Ostatnie - z lutego 2004 r. Samych plików z rozszerzeniem.doc (Microsoft Word), czyli pism redagowanych na komputerze jest Z posiadanych przez "Nie" dokumentów mo na siê dowiedzieæ siê - miêdzy innymi - numeru paszportu W³odzimierza Cimoszewicza, jego grupy krwi, ceny nowego fraku, czy dok³adnego godzinnego kalendarza jego spotkañ. Wœród dokumentów znajduj¹ siê te raport z ministerialnego posiedzenia dotycz¹cego kolejnego przetargu na ko³owe transportery opancerzone, nowe zasady funkcjonowania tajnych agentów w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, kulisy bezpieczeñstwa dotycz¹ce wizyty Leszka Millera w Bagdadzie w listopadzie ubieg³ego roku oraz - na przyk³ad - zestawienie nieruchomoœci u ytkowanych przez stronê rosyjsk¹ w Polsce. Wœród informacji, do których dotar³o "Nie", s¹ te wszystkie nazwiska oficerów BOR zabezpieczaj¹cych MSZ, a tak e ich adresy, numery telefonów i numery pozwoleñ na broñ. Tygodnik "Nie" nie ujawni³, jak zdoby³ dokumenty MSZ. Zas³ania siê tajemnic¹ dziennikarsk¹. Wed³ug "Nie" ministerstwo pozby³o siê dysków przy okazji odnawiania bazy komputerowej, ale nikt nie zniszczy³ dokumentów z lat opatrzonych klauzul¹ "tajne lub poufne". Premier Leszek Miller rezygnacji nie przyj¹³. Oœwiadczy³, e sprawa ujawnienia treœci zawartych w komputerach MSZ "musi byæ szczegó³owo i do koñca wyjaœniona", a odpowiednie s³u by podjê³y ju dzia³ania w tej sprawie. onet.pl/pap/andrzej Rybczyñski Marsza³ek Oleksy? W POLSCE Minister spraw wewnêtrznych i administracji, Józef Oleksy, ubiega siê o stanowisko marsza³ka Sejmu. Oleksy podkreœla jednak, e gotów jest obj¹æ stanowisko marsza³ka Sejmu tylko jeœli znajdzie siê wiêkszoœæ, która uwa a³aby takie rozwi¹zanie za sensowne. Pytany z kolei, czy w razie niewybrania go na stanowisko marsza³ka i dalszego utrzymywania siê w Sejmie chaosu, nie nale a³oby rozpisaæ wczeœniejszych wyborów, Oleksy odpar³, e opowiada³by siê za przyspieszony wyborami, gdyby by³a pewnoœæ, e wy³oniona w nich wiêkszoœæ bêdzie proeuropejska i bêdzie rozumieæ gospodarowanie finansami publicznymi. "Ale takiej pewnoœci nie ma" - doda³ Oleksy. W chwili oddania do druku tego numeru Goñca nie znamy jeszcze przysz³oœci tej kandydatury. G³osowanie w Sejmie nad kandydatur¹ Józefa Oleksego na zwolnione przez Marka Borowskiego stanowisko marsza³ka Sejmu ma siê odbyæ we wtorek 20 kwietnia. PAP/Radek Pietruszka 25 kwietnia

6 PROSTO Z POLSKI Do rz¹dzenia potrzebna jest jedna kompetencja: moralnoœæ Przepraszam... czy tu rz¹dz¹? PRZEMYS³AW BOGACKI Na zdjêciu minister Zbigniew Kaniewski i zastêpca prokuratora generalnego Kazimierz Olejnik w Sejmie. W drugim dniu posiedzenia Sejm wys³ucha³ informacji ministra skarbu na temat sytuacji Skarbu Pañstwa w spó³kach PKN Orlen i KGHM Polska MiedŸ po zmianach personalnych w sk³adach ich kierownictw. PAP/Radek Pietruszka Kto tu rz¹dzi - trudno nie zadaæ takiego pytania, patrz¹c na polskie w³adze: premier ma z³o yæ dymisjê 2 maja, szef dyplomacji poda³ siê do dymisji, ale nie zosta³a ona przyjêta, a marsza³ek Sejmu nie chce byæ marsza³kiem. W tym szaleñstwie jest jednak regu³a... Zacznijmy od pocz¹tku albo lepiej od koñca: marsza³ek Sejmu Marek Borowski opuszcza SLD i tworzy now¹ partiê, Socjaldemokracjê Polsk¹. W ten sposób chce ratowaæ lewicê przed ca³kowitym upadkiem. Na stanowisko desygnowa³o go jednak SLD, wiêc Borowski - po polsku, czyli honorowo - chcia³ zrezygnowaæ z fotela marsza³ka. Klub Sojuszu (najwiêkszy w Sejmie) najpierw chcia³ go odwo³aæ, potem jednak zmieni³ zdanie i Borowski nadal jest marsza³kiem, mimo e by³ gotowy do ust¹pienia. Szef dyplomacji W³odzimierz Cimoszewicz te chcia³ zrezygnowaæ ze stanowiska, ale premier jego dymisji nie przyj¹³, mimo e z ministerstwa wyciek³y tajne informacje. Jeden z technicznych pracowników resortu ukrad³ 12 twardych dysków. Wed³ug Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego by³ przekonany, e dyski s¹ wyczyszczone. Ale nie by³y. Kupi³ je student Politechniki Warszawskiej za z³otych(!). Odzyska³ dane i sprzeda³ dyski Jerzemu Urbanowi. Wkrótce potem w tygodniku Nie na pierwszej stronie ukaza³ siê artyku³ Cimoszewicz obna ony. Nic dziwnego, e jeszcze tego samego dnia obna ony minister poda³ siê do dymisji. Premier jej nie przyj¹³ twierdz¹c, e przed wejœciem do Unii Europejskiej, taka zmiana zaszkodzi³aby Polsce. Zaszkodzi³aby Polsce - tak uwa a skompromitowany premier, który na urzêdzie bêdzie zasiada³ jeszcze kilka dni. Ale powodem trwania na stanowisku do 2 maja niekoniecznie musi byæ chêæ sfotografowania siê na tle unijnych flag. Mówi siê, e najwiêkszy interes, jaki ma do za³atwienia ekipa Millera, to przejêcie kontroli nad koncernem paliwowym PKN Orlen. Po zmianie rz¹du, SLD mo e straciæ nad nim kontrolê, dlatego przygotowywany jest szybki skok na kasê Orlenu. By tego dokonaæ, konieczne s¹ zmiany w statucie koncernu. Umo liwi¹ one wykupienie akcji nale ¹cych do pañstwowej Nafty Polskiej. Jeœli tak siê stanie, Skarb Pañstwa straci niemal ca³kowicie kontrolê nad Orlenem, a zyska najbogatszy cz³owiek w Polsce, Jan Kulczyk, 5-procentowy udzia³owiec PKN. Pierwszy krok zosta³ ju wykonany. Nowym szefem rady nadzorczej Orlenu zosta³ bliski wspó³pracownik Kulczyka. Dziêki temu wprowadzenie zmian w statucie staje siê ca³kiem prawdopodobne. A wtedy ludzie z ekipy Millera bez wiêkszego problemu zajm¹ ciep³e posadki w Orlenie. Zmiany trzeba jednak wprowadzaæ bardzo szybko - jeœli nowym premierem zostanie Marek Belka, zapewne nie dopuœci do pok¹tnej prywatyzacji koncernu. Ale pewnie ministrowi skarbu wystarczy czasu i zd¹ y zmieniæ status spó³ki... SLD dopilnowa³o te, by Millerowi nic nie sta³o siê ze strony sejmowej komisji œledczej, która mia³a wyjaœniæ aferê Lwa Rywina. Ten producent filmowy zjawi³ siê u Adama Michnika z propozycj¹, e za 17,5 miliona dolarów za³atwi korzystne dla Agory (wydawcy Gazety Wyborczej ) zmiany w ustawie o mediach. Michnik nagra³ rozmowê z Rywinem, w której producent wyraÿnie mówi, e przys³a³a go grupa trzymaj¹ca w³adzê. Kto jest cz³onkiem tej grupy - tego prawdopodobnie siê nie dowiemy. Komisja jako projekt bazowy, który zostanie przed³o ony do przeg³osowania w Sejmie, najpierw przyjê³a raport swojego szefa Tomasza Na³êcza. W tekœcie tym Rywin by³ tylko listonoszem - dorêczy³ do Agory propozycjê przygotowan¹ przez cz³onków SLD. Jednak kilka dni póÿniej dosz³o do dziwnego zdarzenia. G³osami SLD i Samoobrony zdecydowano, e projektem bazowym bêdzie raport Anity B³ochowiak. PSL-owski cz³onek komisji nie pojawi³ siê na g³osowaniu i to przes¹dzi³o o jego wyniku. Zmiana to zasadnicza, bo wed³ug pos³anki SLD adnej grupy trzymaj¹cej w³adzy nie by³o. Teraz wiêc prawdopodobnie raport nie zostanie w ogóle przyjêty przez Sejm. Tym samym Miller, szefowa jego gabinetu politycznego Aleksandra Jakubowska i kilku innych prominentnych cz³onków SLD jest ca³kowicie bezpiecznych. Mimo e opozycyjni cz³onkowie komisji wskazali ich, jako cz³onków grupy trzymaj¹cej w³adzê, nie musz¹ obawiaæ siê konsekwencji. Nie musz¹ siê te baæ, e coœ im siê stanie w s¹dzie. W mowie koñcowej na procesie Rywina pani prokurator t³umaczy³a, e nie ma adnych dowodów na istnienie grupy, a producent dzia³a³ sam... Widaæ wiêc, e rz¹dz¹cy o swoje interesy potrafi¹ zadbaæ. Gorzej z dba³oœci¹ o interesy Kowalskiego. Od kilku dni polscy rolnicy mog¹ sk³adaæ wnioski o dotacje z Unii Europejskiej. Pieni¹dze powinni dostaæ w grudniu. To jednak czysta teoria, bo z komputerowym systemem IACS, bez którego nie dostan¹ ani grosza, wci¹ s¹ k³opoty. Po kontroli firmy audytorskiej, okaza³o siê, e w systemie wci¹ s¹ b³êdy. Po zakoñczeniu negocjacji z Uni¹, Miller z ekip¹ odtr¹bili swój wielki sukces, ale praktycznie dziennikarze ca³y czas wykrywaj¹ jakieœ nieœcis³oœci i niedopatrzenia. Tak na przyk³ad by³o z dop³atami dla rolników, które Unia bêdzie wprowadzaæ ju po poszerzeniu. Miller zapewnia³, e nowe dop³aty Polacy dostan¹ w 100 procentach. Jednak okazuje siê, e bêd¹ one wzrasta³y zgodnie z kalendarzem wyznaczonym dla starych dop³at. Nie mo na by³o tego za³atwiæ? Mo e i nie. Ca³kiem prawdopodobne. Ale dla Maltañczyków nieprawdopodobne by³o to, e podczas negocjacji wywalcz¹ dla siebie prawo polowania na ptaki wêdrowne - to ich narodowa tradycja, a np. skowronki to lokalny przysmak. Choæ w ca³ej Unii takie polowania s¹ zabronione, to na Malcie nadal bêdzie mo na mordowaæ miliony ptaków. Maltañski rz¹d wywalczy³ to w negocjacjach z Uni¹. Do rz¹dzenia potrzebna jest jedna kompetencja: moralnoœæ - tak mówi premier Singapuru, gdzie praktycznie ca³kowicie wyeliminowano korupcjê. W Polce najwyraÿniej wci¹ jednak panuje inna maksyma: w³adza wy ywi siê sama. Wkrótce by³a w³adza... 6 goniec polski

7 W Zmar³ Poeta Przyjaciele, których nie mia³em Których w biedzie sobie zmyœli³em Opowiedz¹ wam, e kocha³em A to przeciez znaczy, e y³em Oni ka dy dzieñ wam powtórz¹ O powrotach znik¹d powiedz¹ Zaufali ptasim podró om A to przecie znaczy, e wiedz¹ [ ] po³owie lat siedemdziesi¹tych rozpocz¹³ dzia³alnoœæ artystyczn¹. W 1977 po raz pierwszy wygra³ Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie. W 1979 roku z Przemys³awem Gintrowskim i Zbigniewem aciñskim przygotowali swój pierwszy program Mury. W 1981 roku, po og³oszeniu stanu wojennego pozosta³ we Francji. Koncertowa³ dla emigrantów po wszystkich kontynentach. W 1984 roku zacz¹³ prowadziæ Kwadrans Jacka Karczmarskiego w Radiu Wolna Europa (RWE). Wróci³ w 1990 roku zape³niaj¹c, ku swojemu zdziwieniu, sale koncertowe. W 1994 wyemigrowa³ do Australii, ci¹gle pisz¹c i daj¹c koncerty w kraju. W 2000 roku prezydent przyzna³ mu Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 dowiedzieliœmy siê o tym, e jest chory na raka krtani. Artyœci w ca³ej Polsce grali, aby zorganizowaæ fundusze na leczenie Jacka. Wydawa³o siê, e wyjdzie z choroby, mia³a zostaæ ju tylko rekonwalescencja po leczeniu Panna S Kaczmarski najczêœciej by³ okreœlany jako bard Solidarnoœci. Dziêki swojej audycji w imperialistycznym RWE dociera³ do Polaków w kraju. Nagrania jego utworów, teksty kr¹ y³y w podziemiu pomagaj¹c prze yæ beznadziejny czas po krótkim karnawale Solidarnoœci. Nie pozwala³y zapomnieæ o idea³ach, zw³aszcza po kilku latach po fali uniesieñ. Si³¹ wyrazu podbija³y nowe dusze wci¹gaj¹c je w szeregi opozycji. 4 maja Strajk w stoczni Gdañskiej. (Zak³ad odciêty i otoczony przez kordony ZOMO) [ ] Jeden z nas o trzeciej nad ranem wraz z grup¹ strajkuj¹cych postanawia dokuczyæ milicji, wyœpiewuj¹c, wrêcz wykrzykuj¹c jej prosto w twarz piosenki Kaczmarskiego. I oto nastêpuje rzecz zdumiewaj¹ca, pod mur jak pod scenê schodzi siê widownia z³o ona z uzbrojonych po zêby zomowców na szerokoœci kilometra obstawiaj¹cych Stoczniê. Nienawiœæ ustêpuje miejsca zas³uchaniu, a z³oœliwy zamys³, by podenerwowaæ milicjantów, zamienia siê w koncert z ich udzia³em - fragment artyku³u Pamiêtajcie o mnie co si³ z Gazety Wyborczej z 13 kwietnia 2004 Czy Kaczmarskiego Polacy wci¹ potrzebuj¹? Koncerty Kaczmarskiego do koñca gromadzi³y t³umy m³odzie y. Wielu wró y³o mu koniec, przecie nasta³y czasy wolnoœci. Co ma wspólnego pokolenie wychowywane w latach 80-tych z epok¹ walki o wolnoœæ i demokracjê, prócz czasu poczêcia? Pe³na energii muzyka i poezja doskonale dociera do m³odszego pokolenia. Dobrze, gdy i w starszym cz³owieku zostaje coœ z nastolatka. Optymizm i idealizm. Kaczmarski idealista, mimo tego, e sam w to nie wierzy³, zmieni³ ycie wielu ludzi docieraj¹c ze swoim przes³aniem g³êboko do wnêtrza cz³owieka. Kaczmarski wskazywa³ wartoœci, wytyka³ Polakom ich wady narodowe, pokazywa³ co wa ne i jak warto yæ. Takiego Kaczmarskiego Polacy potrzebuj¹. KRZYSZTOF FRAIS Przyœpiewka nijaka o europejskoœci Polaka (fragmenty) Nie chce mi siê o tym pisaæ, Ale nie da siê nie pisaæ. Chocia mi powinno zwisaæ Tak, jak wszystkim wko³o zwisa; Skoro jednak mi nie zwisa, No to muszê o tym pisaæ Tak, czy siak. Byle jak, byle co. Byle sz³o - wprost czy wspak. Byle mieæ to ju za sob¹ Byle gdzie dla byle kogo - Byle jak. [ ] Kto siê mêczy, ten siê drêczy. Jêczy, garbi siê i klêczy. Szkoda ycia na te rzeczy, Z garbu nikt ciê nie wyleczy. Nikt ciê nie podniesie z klêczek, Takich licz¹ stu na pêczek, Tak, czy siak. Nic nie warte jest wysi³ku, Co domaga siê wysi³ku. ycie z trików i uników Ucz³owiecza mêczenników - Bez wysi³ku si¹dÿ na ty³ku I wyluzuj siê, Motylku, tak, czy siak. [ ] Jak nie patrzeæ - jestem Polak, Wolny duch i wolna wola Berlin, Pary, czy Mediolan, Nie siêgaj¹ mi do kolan, I am Polish, ich bin Polen, Spe³niê sw¹ dziejow¹ rolê Tak czy siak! Byle jak! [ ] Tylko kilka minut dzieli Ciebie od uszczêœliwienia kogoœ. MoneyGram u³atwia Ci dotarcie do przyjació³ i krewnych daj¹c Ci poczucie pewnoœci, e otrzymaj¹ oni Twój przekaz pieniê ny w kilka minut. Szybki i bezpieczny sposób wysy³ania pieniêdzy na ca³y œwiat. Wyœlij pieni¹dze z ponad 3000 urzêdów pocztowych w Wlk. Brytanii: Odbierz z Banku PKO S.A.: oraz we wszystkich miejscach w 160 krajach ca³ego œwiata, gdzie widnieje znak MoneyGram. TM& 2004 Travelers Express Company Inc. Wszystkie prawa zastrze one * Obs³uga w godzinach pracy ajenta przyjmuj¹cego wp³aty i zgodnie z miejscowymi przepisami. Tylko wybrane urzêdy pocztowe. Bezp³atny numer (UK): Visit 25 kwietnia

8 BRITPRESS Dziennikarz The Sun kupuje w Polsce fa³szywe dokumenty Zachód s³oñca? Dziennik The Sun nie ustaje w informowaniu swoich czytelników o zagro eniach zwi¹zanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej. Wczeœniej by³o o tym, e Wielk¹ Brytaniê zalej¹ leniwi Polacy (w wiêkszoœci Cyganie), którzy po pierwszym maja przyjad¹ tu yæ z zasi³ków i wykorzystywaæ brytyjsk¹ s³u bê bezpieczeñstwa. O statnio dziennik ujawni³ kolejn¹ aferê. Tym razem straszy Polakami, którzy przyjad¹ do Wielkiej Brytanii z fa³szywymi dowodami to samoœci i najpewniej bêd¹ to przestêpcy i inne podejrzane typy. eby udowodniæ, e te obawy nie s¹ bezpodstawne pismo wys³a³o swojego reportera na bazar Ró yckiego w Warszawie. W kilka sekund po wejœciu na bazar zosta³ zaczepiony przez nieogolonego mê czyznê w skórzanej kurtce. nakreœla sytuacjê the Sun. Nieznajomy zaproponowa³ dziennikarzowi kupno fa³szywych dokumentów. Po dwóch dniach reporter mia³ ju polski paszport (za 800 funtów) i dowód osobisty (za 330 funtów). Tymczasem, rzecznik polskiej stra y granicznej twierdzi, e na dobre podróbki mog¹ sobie pozwoliæ tylko rekiny przestêpczego œwiata. Dalej The Sun podkreœla grozê sytuacji zaznaczaj¹c, e podróbki prawie niczym nie ró ni¹ siê od orygina³ów. Na granicach zaœ kontrola polega na pobie nym przegl¹daniu stron ze zdjêciem i dokumentów nikt szczegó³owo nie sprawdza. Podobne dokumenty mog¹ byæ u ywane przez nielegalnych imigrantów z pozaunijnych krajów a tak e terrorystów i kryminalistów. pisze The Sun. Zaznacza przy tym, e Oko³o 50 tysiêcy nielegalnych imigrantów z tak daleka jak Chiny, Afganistan czy Somalia zatrzymano w zesz³ym roku podczas próby przekroczenia polskiej granicy. Natomiast w 2002 roku wykryto na brytyjskich przejœciach granicznych10 tys. fa³szywych paszportów i innych dokumentów to samoœci. To o 46% wiêcej ni rok wczeœniej. W ten sposób reporter The Sun ujawni³ jak ³atwo mo na dostaæ wschodnioeuropejski paszport i wykorzystaæ kulej¹cy system imigracyjny wspó³czesnego rz¹du brytyjskiego konkluduje pismo. Nasze œledztwo odby³o siê zaledwie dwa dni po tym jak Andrzej Kunowski nielegalny polski imigrant, który wjecha³ do Wielkiej Brytanii na fa³szywym paszporcie zosta³ skazany na do ywocie za zamordowanie dziecka. Zdeprawowany Kunowski, lat 48, zgwa³ci³ wczeœniej w Polsce 70 kobiet i dzieci. dodaje dziennik dla wzmocnienia efektu. 8 Czy aby na pewno dobre? Na zdjêciu reporter The Sun z fa³szywymi dokumentami kupionymi na bazarze Ró yckiego. Tylko dlaczego widzimy ty³y dokumentów (patrz zaokr¹glenia brzegów) napisy s¹ krzywe, a orze³ na dowodzie osobistym ma g³owê odwrócon¹ w z³¹ stronê... Wydaje siê, e The Sun wyj¹tkowo Polaków nie lubi. Z jednej strony nie ma siê czym przejmowaæ pismo od lat cieszy siê zas³u on¹ opini¹ brukowca najgorszego gatunku. The Sun specjalizuje siê bowiem w demaskowaniu romansów gwiazd, ujawnianiu wszelkich afer i okraszaniu wiadomoœci zdjêciami nagich pañ. Z drugiej strony nie mo na zapominaæ, e jest to gazeta, po któr¹ codziennie siêgaj¹ miliony Brytyjczyków. Wobec tego nie zaszkodzi³aby odrobina rzetelnoœci. Przecie the Sun znaczy s³oñce. Czy by zachód s³oñca? KATARZYNA JAKLEWICZ goniec polski

9 Spór o kwalifikacje personelu medycznego Brytyjska organizacja GMC (General Medical Council) reguluj¹ca rynek us³ug medycznych obawia siê, e chêtnych do pracy w pañstwowej s³u bie zdrowia NHS z krajów nowoprzyjêtych do UE bêdzie tak wielu, e nie zdo³a nale ycie oceniæ ich przygotowania zawodowego. Jak napisa³ tygodnik Mail on Sudany, w konsekwencji mog¹ zostaæ zatrudnione osoby nie obeznane z obowi¹zuj¹cymi w Wielkiej Brytanii standardami i niewystarczaj¹co przygotowane zawodowo, co mo e zagroziæ zdrowiu pacjentów. Wed³ug tygodnika, tysi¹ce lekarzy, dentystów i pielêgniarek z postkomunistycznych krajów chce po 1 maja szukaæ w Wielkiej Brytanii pracy w NHS. Zdaniem periodyku, znanego z niechêtnego stosunku do migracji i azylu, GMC wraz z inn¹ organizacj¹ NMC (Nursing and Midwifery Council) reguluj¹c¹ us³ugi pielêgniarskie oraz grupa pos³ów oskar y³o rz¹d brytyjski o to, e otwieraj¹c rynek pracy nie zadba³ o interesy pacjentów, bo nie przyj¹³ adnej procedury weryfikacji kwalifikacji zawodowych personelu medycznego z krajów akcesyjnych. Obecnie personel medyczny z krajów Europy Centralnej ubiegaj¹cy siê o pracê w Wielkiej Brytanii przechodzi procedurê weryfikacyjn¹. Wed³ug Mail on Sudany, 30 proc. lekarzy i 90 proc. pielêgniarek zostaje w jej wyniku zdyskwalifikowana. Na podstawie przepisów unijnych o swobodzie przemieszczania siê i zatrudnienia GMC i NMC po 1 maja bêd¹ zmuszone zarejestrowaæ chêtnych do pracy bez poddawania ich testom. Zdaniem cytowanego przez Mail on Sunday anonimowego przedstawiciela UE, problem jest pozorny, poniewa wpisanie do rejestru GMC lub NMC nie gwarantuje automatycznie prawa do pracy. Pracodawca wci¹ bêdzie musia³ zweryfikowaæ zawodowe przygotowanie kandydata. (PAP) W LONDYNIE Obchody wejœcia Polski do UE Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii zaprasza na koncert pod patronatem ambasadora RP w Wielkiej Brytanii S. Komorowskiego i Denis MacShane, Ministrer do Spraw Europy. 2 maja, w niedzielê, godz w Victoria Hall, Ealing Town Hall, New Broadway, Ealing, London W5 2BY. Recital fortepianowy Ewy Osinskiej. W programie utwory Szopena. Bilety w cenie 20.00, i King Street, London W6 0RF, tel od 31 Marca w godz Natomiast 3.05 w poniedzia³ek zespó³ folklorystyczny Karolinka wyst¹pi na The Piazza, The Market, Covent Garden Square Na przeciw koœcio³a St. Paul s. Od do Polski Tydzieñ na Ealingu Po raz pi¹ty na Ealingu obchodziliœmy polski tydzieñ (11-18 kwietnia). W ramach obchodów zorganizowano miêdzy innymi wielki bazar, koncerty muzyki powa nej i wystawê fotograficzn¹. Autorem wystawy Warszawa, Kraków i polski Londyn jest Juliusz Englert. Mo na j¹ zobaczyæ bezp³atnie do 3 maja w Ealing Central Library (w centrum handlowym na Ealingu). Na zdjêciach Juliusz Englert z cz³onkiem brytyjskiego parlamentu Stephenem Pondem podczas otwarcia wystawy. Firma Joseph - Zawadzki Tax Accountants and Solicitors rok za³o enia 1952 Ealing Common, W5 Za³atwia "business visa", zestawienia podatkowe, zwrot "income tax" self assessment, capital gains, inheritance tax, limited companies. 300 Bezp³atne porady. Expert podatkowy. Dopóki nie za³atwisz tych spraw, nie dostaniesz przed³u enia pobytu w Anglii kwietnia

10 UNIA EUROPEJSKA Przystan

11 ek EUropa 6 tyle pañstw by³o na pocz¹tku w Unii Europejskiej. W³aœciwie nie by³a to jeszcze Unia, tylko Europejska Wspólnota Wêgla i Stali. Jej pomys³odawc¹ by³ Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman. W 1950 roku zaproponowa³ oddanie pod wspóln¹ kontrolê francuskiej i niemieckiej produkcji wêgla i stali najwa niejszych surowców powojennego przemys³u. Mia³o to przyczyniæ siê do rozwoju gospodarczego pañstw zniszczonych w czasie II wojny œwiatowej i uniemo liwiæ wykorzystanie przemys³u ciê kiego do wyœcigu zbrojeñ. Rok póÿniej Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i W³ochy (czyli wspomniana szóstka) utworzy³y Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali. By³ to zacz¹tek dzisiejszej Unii. 3 o tyle pañstw rozszerzy³a siê Unia w 1973 roku. Do EWG do³¹czy³y wtedy Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Wówczas Unia nazywa³a siê: Europejska Wspólnota Gospodarcza. (W 1957 roku przemianowano bowiem Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali na EWG.) o tyle pañstw rozszerzy³a siê Unia (wtedy EWG) w latach osiemdziesi¹tych. W 1981 o Grecjê, a 5 lat póÿniej o 3 Hiszpaniê i Portugaliê 1 tyle by³o przypadków odejœcia. W 1985 z EWG poprzedniczki Unii wystêpuje Grenlandia. 13 tyle lat minê³o od szczytu w Maastricht. Przedstawiciele pañstw cz³onkowskich EWG stwierdzili wówczas, e chc¹ zacieœniæ wiêzy. Postanowili, e ich kraje bêd¹ powoli dochodziæ do zjednoczenia gospodarczego i walutowego. eby podkreœliæ postêp w integracji zmieniono nazwê organizacji z EWG na Unia Europejska. tylu cz³onków ma Unia Europejskiej od 1995 roku. Do Unii wesz³y wtedy Austria, Finlandia i Szwecja. W 15 przeprowadzonym wtedy referendum Norwegowie opowiedzieli siê przeciw integracji. 9 tyle lat bêdzie mieæ w grudniu euro. Narodzi³o siê w 1995 na madryckim szczycie UE. 12 krajów wprowadzi³o euro. Na ten krok zdecydowa³y siê Francja, Niemcy, W³ochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Finlandia i Austria i Grecja. Poza stref¹ euro znalaz³y siê: Wielka Brytania, Szwecja i Dania. 11 tyloma jêzykami mówi¹ obywatele UE tyle dni obradowali w Nicei (w grudniu 2000) szefowie pañstw Unii Europejskiej. W koñcu osi¹gnêli porozumienie i zadecydowali o reformach w Unii. Co dla nas najwa niejsze postanowiono te, e do Unii zostan¹ przyjête nowe 4 pañstwa, gdy tylko wyka ¹ zdolnoœæ do sprostania obowi¹zkom, wynikaj¹cym z cz³onkostwa. 370 mln ludzi czyli 5 proc. ludnoœci œwiatowej mieszka w Unii przed majowym rozszerzeniem. 9 procent wynosi œrednie bezrobocie w krajach UE 3 procent wynosi w krajach Unii œredni wzrost PKB tyle nowych krajów zostanie przyjêtych do Unii 1 maja. Oprócz Polski bêd¹ to: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, otwa, 10 Malta, S³owacja, S³owenia i Wêgry. tyle osób zasiada w Parlamencie Europejskim. Jest to najwiêkszy wielonarodowy parlament na œwiecie. Kadencja 626 Parlamentu trwa 5 lat. Comiesiêczne sesje odbywaj¹ siê w Strasburgu tyle spraw rozpatrzy³ od 1954 roku Trybuna³ Sprawiedliwoœci. Trybuna³ zajmuje siê prawem europejskim i interpretuje traktaty. Sk³ada siê z 15 sêdziów, mianowanych przez pañstwa cz³onkowskie na szeœcioletni¹ kadencjê. Siedziba Trybuna³u mieœci siê w Luksemburgu. 11

12 UNIA EUROPEJSKA Polak za granic¹ ARTUR PAPROTNY Staliœmy siê pe³noprawnymi cz³onkami Unii Europejskiej. Warto wiedzieæ, co zmieni siê w naszym yciu po 1 maja. Od dnia 1 maja 2004 Polacy podró- uj¹cy do innych krajów Unii Europejskiej bêd¹ przekraczaæ granice na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego jak i nowego typu). W przypadku starych dowodów osobistych (w formacie ksi¹ eczkowym) warto upewniæ siê, czy dokument jest w wystarczaj¹co dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie to samoœci. Jest to warunkiem przekroczenia granicy. Od 1 maja 2004 roku zniesiony zostanie obowi¹zek posiadania wizy. Nie bêdzie ona potrzebna przy wjeÿdzie do innych pañstw Unii - niezale nie od celu i czasu trwania pobytu. Polacy bêd¹ mogli swobodnie poruszaæ siê po terytorium Unii. Kontrola osób przekraczaj¹cych granice nie zniknie jednak zupe³nie. Pañstwa Unii mog¹ odmówiæ wjazdu na ich teren, jeœli zagra a to ich bezpieczeñstwu wewnêtrznemu (np. terroryzm) lub istnieje groÿba naruszenia porz¹dku publicznego. Dane wiêkszoœci polskich obywateli umieszczone w SIS (System Informacji Schengen, najwiêksza komputerowa baza danych UE) powinny zostaæ z niego wykreœlone. Oznacza to, i osoby posiadaj¹ce wbity w paszporcie zakaz wjazdu do któregoœ z krajów UE, bêd¹ mog³y udaæ siê tam po 1 maja. Wyj¹tek bêd¹ stanowiæ jedynie osoby, uznane za zagra aj¹ce bezpieczeñstwu pañstwa. Wszyscy zainteresowani mog¹ na w³asny wniosek sprawdziæ swój status w bazie danych SIS. Osoby, które chc¹ upewniæ siê, czy orzeczony w stosunku do nich zakaz wjazdu bêdzie egzekwowany po przyst¹pieniu Polski do UE, mog¹ zwróciæ siê w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem na adres, który widnieje na decyzji o wydaleniu. Przed wyjazdem nale y upewniæ siê, e nasz paszport jest wa ny przez minimum jeszcze 3 miesi¹ce, zaœ dowód osobisty - 6 miesiêcy. W przypadku przyjazdu do wiêkszoœci krajów Polska droga do Unii Wrzesieñ 1988 oficjalne nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹, a UE (wówczas jeszcze Europejsk¹ Wspólnot¹ Gospodarcz¹). Pierwsze negocjacje dotyczy³y umowy o handlu oraz wspó³pracy gospodarczej, któr¹ ostatecznie podpisano w Warszawie 19 wrzeœnia 1989 roku. Lipiec 1989 Polska otwiera w Brukseli swe Przedstawicielstwo przy UE. 25 maja 1990 Polska sk³ada wniosek o rozpoczêcie negocjacji o stowarzyszenie z Uni¹. Cztery miesi¹ce póÿniej w Warszawie utworzono unijne przedstawicielstwo w Polsce. W grudniu natomiast Komisja Europejska otrzyma³a oficjalne pozwolenie na rozpoczêcie rokowañ z polskim rz¹dem w sprawie uk³adu stowarzyszeniowego. 16 grudnia 1991 roku podpisano Uk³ad Europejski. Wyznaczono zasady udzielania Polsce przez UE pomocy technicznej i finansowej oraz ramy prawne wspierania dalszej integracji Polski ze strukturami europejskimi. Czerwiec 1993 szczyt w Kopenhadze. Podjêto decyzjê o mo liwoœci przyst¹pienia do Unii Europejskiej pañstw z Europy Œrodkowej i Wschodniej. Okreœlone tak e zosta³y warunki polityczne i ekonomiczne, które powinni spe³niæ pañstwa kandydaci. 8 kwietnia 1994 Minister Spraw Zagranicznych RP Andrzej Olechowski sk³ada oficjalny wniosek w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Maj 1995 publikacja Bia³ej Ksiêgi. Opisano w niej przygotowania krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej do integracji z Jednolitym Rynkiem Europejskim. W dokumencie okreœlono tak e kolejnoœæ dzia³añ w dostosowywaniu polskiego prawa do przepisów obowi¹zuj¹cych w poszczególnych sektorach rynku wewnêtrznego Unii. Grudzieñ 1995 na madryckim szczycie UE podjêto decyzjê o rozpoczêciu pierwszych negocjacji z Cyprem i Malt¹. Sierpieñ 1996 polski parlament powo³uje Komitet Integracji Europejskiej, instytucjê odpowiedzialn¹ za proces integracji europejskiej. Marzec 1998 otwarto negocjacje cz³onkowskie miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Polsk¹, Czechami, Estoni¹, S³oweni¹, Wêgrami i Cyprem. Grudzieñ 2000 przyjêto w Nicei traktat, który wprowadzi³ w Unii zmiany, konieczne dla przyjêcia nowych cz³onków w szeregi Wspólnot Europejskich. Grudzieñ 2002 zakoñczenie negocjacji na szczycie w Kopenhadze. Do koñca wa y³y siê losy ustaleñ. Polska zaciekle walczy³a g³ównie o dop³aty dla rolników. W koñcu jednak uda³o siê ustaliæ treœæ Traktatu Akcesyjnego. Umowê uroczyœcie podpisano 16 kwietnia 2003 w Atenach u stóp Akropolu to symboliczny powrót do kolebki demokracji. Ten dzieñ przyniesie Polsce rozwój, pomyœlnoœæ i bezpieczeñstwo - mówi³ rok temu Aleksander Kwaœniewski. UE na okres d³u szy ni 3 miesi¹ce nale y zalegalizowaæ pobyt poprzez wyst¹pienie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej. Aby uzyskaæ zezwolenie nale y zwróciæ siê do odpowiedniej jednostki administracyjnej w danym kraju (np. najbli szy komisariat policji lub urz¹d ds. cudzoziemców). Decyzja powinna zapaœæ w ci¹gu 6 miesiêcy od daty z³o enia aplikacji. Ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na pobyt musz¹ posiadaæ aktualny paszport lub dowód to samoœci. W³adze danego kraju mog¹ te ¹daæ przedstawienia dodatkowych dokumentów. Osoby zatrudnione mog¹ byæ poproszone o dostarczenie zaœwiadczenia od pracodawcy, a samozatrudniaj¹cy siê powinni uwiarygodniæ swój status poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów. Studenci musz¹ byæ immatrykulowani, ubezpieczeni, oraz wykazaæ siê posiadaniem wystarczaj¹cych œrodków finansowych. Emeryci i renciœci musz¹ przedstawiæ ubezpieczenie medyczne oraz wykazaæ siê posiadaniem wystarczaj¹cych œrodków finansowych. Ka de pañstwo indywidualnie okreœla kwotê, która zostanie uznana za wystarczaj¹c¹ do utrzymania siê bez korzystania z pomocy opieki spo³ecznej. Zazwyczaj jest to odpowiednik minimum socjalnego. Pozwolenie na pobyt jest wydawane zazwyczaj na okres 5 lat i dotyczy tylko terytorium kraju wydaj¹cego. Pozwolenia dla studentów s¹ wa ne przez 1 rok i mog¹ byæ nastêpnie przed³u ane. Op³ata za wydanie pozwolenia dla obywatela kraju Unii Europejskiej nie mo e przekraczaæ sumy pobieranej od obywateli danego kraju za wydanie dowodu to samoœci. W szczególnych wypadkach wydanie zezwolenia jest zwolnione z op³at. W Wielkiej Brytanii nie ma obowi¹zku dokonywania rejestracji ani ubiegania siê o pozwolenie na pobyt. Na w³asne yczenie mo na jednak otrzymaæ zezwolenie na pobyt. Uzyskany dokument bêdzie potwierdza³ prawo do zamieszkiwania na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Do otrzymania zezwolenia potrzebny bêdzie aktualny paszport lub dowód to samoœci, formularz (do pobrania np. ze strony oraz 2 zdjêcia paszportowe. W Irlandii nale y zarejestrowaæ siê na najbli szym komisariacie policji b¹dÿ w urzêdzie ds. cudzoziemców w Dublinie. Wymagane dokumenty to aktualny paszport lub dowód to samoœci, 3 fotografie, zaœwiadczenie od pracodawcy (lub w przypadku osób samozatrudniaj¹cych siê - potwierdzenie z izby handlowej oraz dokumenty dotycz¹ce wyników finansowych firmy) i ewentualnie œwiadectwo œlubu. Na podstawie informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dotycz¹cych przepisów wchodz¹cych w ycie z dniem 1 maja 2004 roku. 12 goniec polski

13 Do Unii z dowodem Od 1 maja bêdziemy mogli poruszaæ siê w po krajach Unii Europejskiej z dowodem osobistym. Jednak jak poinformowa³ nas polski MSZ lepiej byæ przezornym i mieæ przy sobie równie paszport. Od dnia 1 maja 2004 Polacy podró uj¹cy do innych krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego maj¹ zagwarantowan¹ swobodê przekraczania granic zarówno na podstawie paszportu, jak i dowodu osobistego. Mo liwoœæ pos³ugiwania siê dowodem jest zagwarantowana poinformowa³ nas Jaros³aw Drozd Wicedyrektor Departament Systemu Informacji MSZ Nic jednak nie zaszkodzi, jeœli, szczególnie w pocz¹tkowym okresie, bêdziemy mieli przy sobie równie paszport. Zgodnie z przyjêta procedur¹ MSZ zwróci³ siê do wszystkich pañstw cz³onkowskich z wzorami polskich dokumentów i od adnego nie otrzyma³ informacji, e mog¹ wyst¹piæ jakiekolwiek problemy z identyfikacj¹. Polskie dokumenty to samoœci zosta³y przez pañstwa Unii ratyfikowane. Je eli mog¹ zaistnieæ jakiekolwiek problemy na granicy, to przede wszystkim ze star¹ wersj¹ dowodu osobistego. twierdzi Jaros³aw Drozd Dokument ten nie zosta³ stworzony z myœl¹ o identyfikacji miêdzynarodowej, nie wszystkie informacje przet³umaczone zosta³y na jêzyk angielski. Podstawow¹ wad¹ jest jednak co innego. Stare dowody czêsto s¹ po prostu zniszczone i ma³o czytelne. Kontrola graniczna mo e te podwa yæ aktualnoœæ naszego zdjêcia, a wtedy prawdopodobne, e na granicy bêdziemy mieli problemy. Sprawa rozwi¹ e siê w 2007 roku, kiedy wszystkie stare dowody zostan¹ definitywnie wycofane z obiegu. Pozostan¹ paszporty i dowody osobiste nowego typu. AP POLISH PAGES Informator na rok 2004/2005 Najlepsze Ÿród³o informacji zarówno dla sta³ych mieszkañców, osób œwie o przyby³ych, jak i dla firm pragn¹cych poszerzyæ kontakty, nawi¹zaæ wspó³pracê. Popularny format ksi¹ kowy A5, papier wysokiej jakoœci, pe³ny kolor. Dostêpny ju w czerwcu. Równie w Internecie. Interesuje Ciê wpis do informatora? Wype³nij poni sz¹ ankietê i przeœlij na adres: Goniec Polski, 12 Central Chambers The Broadway, London W5 2NR Tel: , Fax: Chcê zamieœciæ informacjê o swojej dzia³alnoœci, firmie jako: drobn¹ (nazwa, telefon, bran a, adres) og³oszenie czarno-bia³e (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/4 strony) og³oszenie kolorowe (1/2 strony) og³oszenie pe³nostronicowe og³oszenie na ok³adce og³oszenie na wewnêtrznych stronach ok³adki Chcê zamieœciæ og³oszenie w jêzyku: polskim angielskim w obu jêzykach Imiê.....Nazwisko.... Nazwa firmy Bran a Adres Telefon kontaktowy Miasto.... Kod pocztowy..... Po otrzymaniu wype³nionej ankiety skontaktujemy siê z Pañstwem telefonicznie lub/oraz przeœlemy poczt¹ materia³y informacyjne. 25 kwietnia

14 LISTY Okaza³o siê, e pan Artur, kiedy opowiada³, e nienawidzi Polaków, którzy oszukuj¹ innych Polaków mówi³ cynicznie o sobie Hipokryzja! Ku przestrodze publikujemy list wzburzonej czytelniczki, której kuzynka pad³a ofiar¹ cynicznego oszusta. Mamy nadziejê, e przyczyni siê on do zwiêkszenia czujnoœci podczas poszukiwania pracy. P rzejdê od razu do sedna sprawy, eby nie wyd³u aæ ani nie robiæ zbêdnych wstêpów. Goszczê u siebie w Londynie kuzynkê Barbarê, która szuka pracy. To jest pani, która znalaz³a siê w rozpaczliwej sytuacji finansowej, a e ma córkê, to postanowi³am jej pomóc. Da³am og³oszenia do polskich gazet: Goñca Polskiego, Dziennika Polskiego i jeszcze jakiejœ trzeciej. Miesi¹c temu odezwa³ siê niejaki pan Mariusz i powiedzia³, e potrzebuje nianiê do dwóch synów, a p³aciæ bêdzie 40 funtów za tydzieñ. Powiedzia³am mu, e to jest kieszonkowe jak na Londyn, a nie wyp³ata za solidn¹ pracê, ale on stwierdzi³, e teraz to mo e sobie wybieraæ i przebieraæ, bo jest takie zapotrzebowanie na pracê, i e jak mi siê nie podoba, to nie. Stwierdzi³am, e dobre i to, bo przecie kuzynka nie zna angielskiego, a poza tym nie jest pierwszej m³odoœci, wiêc pewnie ciê ko bêdzie jej znaleÿæ posadê. 14 Obrotny pracodawca Kiedy Barbara przyjecha³a do niego, okaza³o siê, e nianie do swoich dwóch synów ju ma. Basiê od dnia nastêpnego wysy³a³ w Londyn na sprz¹tania, które sam za³atwia³. Moja kuzynka mia³a zarobiæ na nianiê i na siebie. Polega³o to na tym, e jedna z pañ mia³a siê opiekowaæ synami za 40 funtów tygodniowo, a druga chodziæ na sprz¹tania, zarabiaj¹c na siebie i na drug¹. Czyli pan Mariusz nie p³aci³ nic z w³asnej kieszeni. Barbara wyl¹dowa³a w jego mieszkaniu, gdzie spa³a w jednym pokoju z niani¹. Jedna z nich na ³ó ku, a druga na pod³odze. Jak siê o tym dowiedzia³am, stwierdzi³am e trzeba j¹ stamt¹d natychmiast wyrwaæ i za³atwiæ jej inn¹ pracê! Galeria, czyli sklep Postanowi³am ponowiæ og³oszenia w polskiej prasie. Kolejn¹ osob¹, u której moja kuzynka mia³a otrzymaæ pracê by³ Anglik, który rzekomo prowadzi³ galeriê i robi³ interesy z Polsk¹. Jako, e zatrudnia³ same Polki, nie przeszkadza³o mu, e moja kuzynka nie mówi po angielsku. Pojecha³yœmy do niego na inspekcjê w niedzielê jedyny wolny dzieñ w pracy Basi. Mia³yœmy zjawiæ siê na Acton. Pomimo wielu trudów, nie mog³yœmy znaleÿæ galerii! Przyczyna by³a prozaiczna, okaza³o siê, e galeria, to tak naprawdê sklep z artyku³ami do malowania. Anglik okaza³ siê byæ zwyk³ym oszustem i naci¹gaczem, który zwabi³ nas, bo myœla³, e uda mu siê wynaj¹æ nam pokój! adnej pracy nie mia³. Dawniej mia³ onê Polkê, a i teraz otacza siê samymi Polkami na ogó³ zdesperowanymi, spod POSK-u. Dobre wra enie W pewien pi¹tek zadzwoni³ do mnie pan Artur. Odpowiedzia³ na og³oszenie zamieszczone w Goñcu Polskim. Potrzebowa³ opiekunkê dla matki, która cierpia³a na chorobê Alzheimera. Proponowa³, z zamieszkaniem i wy ywieniem, 45 funtów na dzieñ! W tym momencie pomyœla³am, e szczêœcie siê do nas uœmiechnê³o. O godzinie pojecha³am z Barbar¹ na spotkanie z panem Arturem na Turnpike Lane. Spotka³ siê z nami w Burger King u, vis a vis stacji metra. By³ m³ody, mi³y, sympatyczny i dobrze ubrany. Robi³ doskona³e wra enie na mnie i na Barbarze. adnie mówi³ po polsku. Jak twierdzi³, z zami³owania jest bokserem. Pan Artur poinformowa³, e jest z Poznania i mieszka w Londynie dopiero dwa lata, i e tutejsza Polonia przera a go Wszêdzie pe³no oszustów, i dlatego te spotka³ siê z nami w miejscu publicznym, a nie w domu. Stwierdzi³, e jest przewra liwiony, gdy okrad³a go zatrudniona wczeœniej Polka. Brzmia³o to bardzo wiarygodnie. Powiedzia³, e Barbara bêdzie przez pierwsze dwa tygodnie na tzw. okresie próbnym i jak siê sprawdzi, to dopiero wtedy zamieszka z nimi w domu. Do tego czasu pan Artur mia³ wynaj¹æ Barbarze mieszkanie, w pobli u jego domu. Barbara mia³a zap³aciæ za tydzieñ z góry wraz z depozytem. Zgodzi³yœmy siê. W koñcu kuzynka mia³a u niego zarabiaæ 45 funtów dniówki. Pogadaliœmy sobie jeszcze o tym, co to bêdzie jak Polska wejdzie do Unii i kto przyjedzie do Londynu skoro ju teraz jest tak niebezpiecznie zaufaæ Polakom. Umówiliœmy siê, e w poniedzia³ek rano pan Artur mia³ przyjechaæ na stacjê metra po Barbarê i zawieÿæ j¹ do wynajêtego pokoju. Cyniczny oszust Mój m¹ odprowadzi³ kuzynkê na stacjê metra aby sprawdziæ, czy przysz³y pracodawca po ni¹ przyjedzie. Pan Artur oczywiœcie by³, choæ trochê zaskoczony, e Barbara nie jest sama. Przywita³ siê z moim mê em i zabra³ Krystynê ze sob¹. M¹ pojecha³ spokojnie do pracy. Wieczorem dzwoni do mnie Barbara. Bliska zawa³u serca. Zosta³a wywieziona do parku na Turnpike Lane, gdzie pan Artur zabra³ jej wszystkie pieni¹dze i zostawi³ j¹. Nie by³o adnej mamy chorej na Alzheimera. Nie by³o adnej pracy. Barbara dzwoni³a do mnie z komórki Polaków, którzy jej pomogli parku, gdzie bandzior j¹ zostawi³. Siedzia³a parê godzin z walizk¹ na ³awce i trzês³a siê z szoku i zimna, a us³ysza³a polsk¹ mowê. Dziœ Barbara mieszka ze mn¹ i próbuje dojœæ do siebie. Nie chce ju byæ d³u ej w Londynie. Chce wróciæ do Polski. Okaza³o siê, e pan Artur, kiedy opowiada³, e nienawidzi Polaków, którzy oszukuj¹ innych Polaków mówi³ cynicznie o sobie. To w³aœnie tacy jak on powoduj¹, e londyñska Polonia uwa ana jest za oszukuj¹c¹ siê nawzajem. Czy istnieje jednak jakakolwiek szansa, aby takie osoby jak pan Artur doczekali siê w koñcu zas³u onej kary? Agata List pierwotnie ukaza³ siê w portalu networkpl.com goniec polski

15 H'man Rd anelleigh Rd Holgate Rd Langhorne Rd aling Rd Place Soho St Dean St Londo Rd TRANSFER PIENIEDZY OFERTA SPECJALNA Polska 71 Gloucester Road A'stone Mews Cromwell Rd Cromwell Rd Gloucester Rd Stanhope Gardens Stanhope Mews W NOWY ODDZIAL NA BRIXTON 29/30 Brixton Village Courtfield Road 47 Old Brompton Road Thurlow St G'dower Pl Thurlow Street Pel'm St 244 Dagenham Heathway Dagenham Heathway Hornmead Rd G Union Can 37/38 Coventry Street Plashet Rd Reade Rd Coventry St BERKELEY CREDIT AND FINANCE 385 Harrow Road Raynmond Road Ashmore Rd Harrow Road Fermoy Road Wardour St Whitcomb St Green Street Upton Park Kennet Road BERKELEY CREDIT AND FINANCE Lisle St Fernhead Road Broad St Leicester Square 313a Green Street St. Stephens Rd Plashet Grove W'ton Road Elgin Ave BERKELEY CREDIT AND FINANCE 548 & 550 Oxford Street Edgware Rd Marble Arch Bayswater Oxford St Park Lane B ERKELEY CREDIT AND FINANCE 78 Peckham High Street BERKELEY Rye Lane CREDIT AND FINANCE Peckham Rye Station Tylko 5 od kazdej sumy ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLIGI KAN- TOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW Library Peckham High St Bus Station To New Cross Clayton Rd 2 & 58 Queensway Bayswater Queensway Queensway Bayswater 441 Tottenham High Road Tottenham High Road orster Rd New Rd BERKELEY CREDIT AND FINANCE Philip Lan To Seven Sisters Station Reece Mews Shepherd Bush Market Old Brompton Rd 37 Goldhawk Road Pennard Rd Goldhawk Road To Tottenham Court Rd Victoria Station Putney Bridge Rd Bute Street Bute S Woodger Oxford Street entrance Red Buses Victori Avenu Shepherds Melton Ct Shepherd Bush Common Bush Green Shepherds BERKELEY CREDIT AND FINANCE 63 Oxford Street To Oxford Circus Victoria Station Merton R Wandsworth High St Buckhold Rd Bush Rd Buckingham Palace Rd 161 Wandsworth High Rd Lancelot Rd Wembley High Rd BERKELEY CREDIT AND FINANCE St John Road BERKELEY CREDIT AND FINANCE 560 Wembley High Road Park Lane Darmowy Telefon

16 nkursy konkursy konkursy konkursy konkursy konkursy Konkursy Rozwi¹zanie konkursu Fryzura na wiosnê Nowa fryzura na wiosnê? Czemu nie? Z Goñcem - nawet za darmo! Spoœród nades³anych odpowiedzi wylosowaliœmy pani¹ Joannê Konieczko. Pani Joanna otrzymuje nagrodê konkursu wizytê w salonie fryzjerskim Anna Nowe. W ramach wizyty strzy enie, uk³adanie w³osów i zabieg pielêgnacyjny. Serdecznie gratulujemy! Nagrode ufundowal salon fryzjerski Anna Nowe z Ravenscourt Park 16 goniec polski

17 Okazuje siê, e nasza wiedza o tym, co czeka nas po 1 maja jest zatrwa aj¹co ma³a. Czytamy gazety, ogl¹damy telewizjê, media wa³kuj¹ temat Unii od wielu miesiêcy na wszelkie sposoby. I co? I nic. W zalewie informacji gubimy orientacjê. Tracimy zaufanie. Na ca³ym zamieszaniu najwiêcej zyskuj¹ jak zawsze zwykli oszuœci i naci¹gacze. Cena spokoju ARTUR PAPROTNY Jest 13 kwietnia, 17 dni przed wst¹pieniem Polski do UE. Dzwoniê do firmy, która oferuje Polakom staraj¹cym siê o biznes wizê. Chcia³bym rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, nie wiem jednak jak siê do tego zabraæ. Czy pañstwo mog¹ mi pomóc? Oczywiœcie. Sporz¹dzimy wszelkie niezbêdne dokumenty i wyœlemy do Home Officeu zachêca kobieta po drugiej stronie. Proszê mi powiedzieæ szczerze, czy warto staraæ siê teraz jeszcze o wizê? Biznes wiza da panu lepsz¹ szansê na sta³y pobyt i rezydencjê. No i prawo, eby tu zostaæ. Ale przecie wizy maj¹ zostaæ zlikwidowane. Nikt pana nie zmusza. Nigdy jednak nie wiadomo. Wszystko mo e siê jeszcze zmieniæ. Kobieta wycenia sw¹ us³ugê na 800 funtów(!): 500 za wys³anie wniosku, 300 za prace ksiêgowe. Nie daj¹c poznaæ, e suma zwala mnie z nóg, grzecznie dziêkujê i obiecujê przemyœleæ sprawê. Tymczasem dzwoniê pod nastêpny numer. Czy to prawda, e z 1 maja nie bêd¹ potrzebne biznes wizy? Który m¹dry idiota naopowiada³ panu takich rzeczy?! starszy pan w s³uchawce wyraÿnie siê denerwuje. Nikt nie wyda³ zakazu starania siê o wizy! Biznes Wiza wynika z Art. 5 i 6 Traktatu Rzymskiego i daje mo liwoœæ skorzystania z prawa europejskiego, które jest nadrzêdne wobec prawa brytyjskiego! Biznes wiza da panu pewnoœæ, e nastêpny idiota Blunket, kiedy zmieni siê rz¹d, nic panu nie zrobi. Mo e pan œpiewaæ i gwizdaæ na granicy! Wiêc zachêca mnie pan do starania siê o biznes wizê? Ja nikogo nie zachêcam. Ale jestem najtañszy: 200 ksiêgowy, 300 wiza. W sumie tylko 500 fantów. Panu dam 50 zni ki. Wykona³em 7 telefonów. Tylko dwie osoby udzieli³y mi w pe³ni aktualnych i wiarygodnych informacji. Zdecydowana wiêkszoœæ tzw. prawników namawia³a mnie aktywnie do wyrobienia biznes wizy, powo³uj¹c siê przy tym na rzekom¹ niejasnoœæ przepisów, oraz rzekom¹ mo liwoœæ ich zmiany po 1 maja. Czy na kilkanaœcie dni przed wejœciem Polski do UE moi rozmówcy mogli nie wiedzieæ o wejœciu w ycie nowego prawa wizowego? Niemo liwe. Przecie wszystkie te informacje mo na by³o od dawna znaleÿæ choæby na internetowych stronach Brytyjskiej Ambasady w Warszawie. Wprowadzano mnie wiêc w b³¹d stosuj¹c technikê œwiadomej dezinformacji. Albo po prostu próbowano mnie oszukaæ i wy³udziæ kilkaset funtów. Stemple ju niepotrzebne Czy ubieganie siê o stempel biznes wizy na kilkanaœcie dni przed wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej ma jakikolwiek sens? Z prawnego punktu widzenia tak. O aktualn¹ biznes wizê powinny siê ubiegaæ wszystkie osoby, które rozpoczê³y, lub zamierzaj¹ rozpocz¹æ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jeszcze przed 1 maja. Teoretycznie. Bo w praktyce Home Office prawie na pewno nie zd¹ y ju rozpatrzyæ nades³anych teraz wniosków przed 1 maja. A przecie po 1 maja adne wizy w obszarze Unii Europejskiej nie bêd¹ nam potrzebne! Home Office nie wbije wiêc do naszych paszportów piecz¹tek, które wielu z nas tak uporczywie pragnie jeszcze zdobyæ. Za kilka dni i to wypada podkreœliæ - wszystkie brytyjskie wizy w naszych paszportach studenckie, turystyczne, biznesowe. Podobny los czeka tzw. miœki zabraniaj¹ce wjazdu do Wielkiej Brytanii tym, których przy³apano na nielegalnej pracy. Bêd¹ one ju tylko pami¹tk¹ po dawnych, trudnych czasach emigracyjnego ycia. Co mam zrobiæ, jeœli chcê rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarczej przed 1 maja? Mo emy zaczekaæ do 1 maja. Ale niekoniecznie. Obecna praktyka Home Office wymaga legalizacji pobytu poprzez wyst¹pienie o biznes wizê w rozs¹dnym terminie od daty rozpoczêcia dzia³alnoœci. Kilka dni, które pozosta³y do 1 maja z pewnoœci¹ mo na zaklasyfikowaæ w ten sposób. Jeœli jednak mimo wszystko chcemy poinformowaæ Home Office o naszych zamiarach, mo emy bez problemu wystosowaæ wniosek samodzielnie. Nic siê jednak nie stanie, jeœli bêdzie to jedno proste zdanie. Rzecz jasna podajemy swe imiê, nazwisko, aktualny, potwierdzony adres, do³¹czamy kopiê naszego wniosku z Inland Revenue i, jeœli chcemy, kopiê paszportu. Poproœmy te o dalsze informacje. Ca³oœæ wysy³amy na adres Home Office (listem poleconym, z zachowaniem potwierdzenia nadania). W œwietle prawa od tej chwili, a do pe³nego rozpatrzenia wniosku (przy zachowaniu narzuconych przez urz¹d terminów) nie grozi nam ju w aden sposób deportacja. Za kilkanaœcie dni, prawdopodobnie gdzieœ w po³owie maja, Home Office poinformuje nas o tym, e z dniem 1 maja usta³ obowi¹zek wizowy dla Polaków, i e mo emy prowadziæ swoj¹ firmê na takich samych zasadach jak wszyscy inni obywatele UE. Bez stempla biznes wizy. W ten oto sposób mo emy zachowaæ krystaliczn¹ uczciwoœæ wobec prawa, œwiêty spokój i kilkuset funtów w kieszeni. 25 kwietnia

18 18 goniec polski

19 25 kwietnia

20 P ORADY Ma³ eñstwo w UK W ostatnich latach Wielka Brytania sta³a siê domem dla kolejnej fali m³odych Polaków. Coraz wiêcej z nich w³aœnie tutaj podejmuje t¹ chyba najwa niejsz¹ w yciu decyzjê. A by zawrzeæ œlub cywilny nale y udaæ siê do lokalnego urzêdu stanu cywilnego (register office). Adres mo na znaleÿæ w ksi¹ ce telefonicznej w rubryce Registration of Births, Deaths and Marriages. W zasadzie status imigracyjny nie jest przeszkod¹ dla zawarcia ma³ eñstwa w Anglii. W przypadku œlubu cywilnego miejscowe prawo stawia jedynie warunek, by ma³ onkowie przebywali tu co najmniej przez 7 dni przed poinformowaniem urzêdu stanu cywilnego (register office). Kolejne 21 dni musz¹ up³yn¹æ do dnia œlubu. W tym przypadku op³ata wynosi 19 lub 39. Alternatywnie mo na zawrzeæ ma³ eñstwo na podstawie tzw. special licence. W tym przypadku jedno z przysz³ych ma³ onków musi przebywaæ w danym okrêgu rejestracyjnym co najmniej 2 tygodnie. Natomiast drugie musi siê stawiæ w urzêdzie w dniu poinformowania urzêdu o zamiarze zawarcia ma³ eñstwa. Nastêpnie musi up³yn¹æ jeden pe³ny dzieñ zanim sam œlub bêdzie mia³ miejsce. W tym wypadku op³ata jest nieco wy sza i wynosi 64. Informuj¹c urz¹d, przynajmniej jeden z przysz³ych ma³ onków musi stawiæ siê osobiœcie. Stawiaj¹c siê w urzêdzie nowo eñcy powinni przynieœæ ze sob¹ nastêpuj¹ce dokumenty: - paszport lub (przet³umaczony) odpis aktu urodzenia, - odpis aktu zgonu poprzedniego ma³ onka w przypadku wdów i wdowców, - s¹dowy odpis aktu zakoñczenia ma³ eñstwa (w przypadku rozwodników) - w przypadku osób nieletnich dowód zgody rodziców na zawarcie ma³ eñstwa. Jeœli para m³oda nie dostarczy tych dokumentów, ma³ eñstwo nie mo e byæ zawarte. Nieco inaczej sprawa wygl¹da jeœli ma³ onkowie chc¹ jednoczeœnie zawrzeæ œlub koœcielny. Wówczas powinni udaæ siê do swojej parafii ju na kilka miesiêcy przed planowanym œlubem nie mniej ni na trzy miesi¹ce. Odbêd¹ wówczas wymagane prawem kanonicznym nauki przedma³ eñskie. Niezale nie od samego œlubu w koœciele, musz¹ równie udaæ siê do register office w celu poinformowania urzêdu o planowanym œlubie. Powinni podaæ tam datê i miejsce planowanej uroczystoœci. Nie dotyczy to jedynie œlubów zawieranych w Koœciele Anglikañskim. Wówczas nie ma koniecznoœci osobnego zawiadamiania urzêdu. Zawarcie zwi¹zku ma³ eñskiego w Wielkiej Brytanii przez obywateli polskich nie wp³ywa na ich status imigracyjny. Natomiast w przypadku zawarcia ma³ eñstwa miêdzy obywatelem polskim i brytyjskim, warto zauwa yæ, e tak czy inaczej obywatele Polscy od 1 maja nie bêd¹ musieli wystêpowaæ o prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. W zupe³nie nowej sytuacji znajd¹ siê obecnie osoby spoza Unii Europejskiej, które wchodz¹ w zwi¹zek z obywatelami polskimi. Po 1 maja bêd¹ one traktowane jako ma³ onkowie obywateli UE ze wszelkimi wynikaj¹cymi z tego faktu przywilejami, w tym z mo liwoœci¹ wystêpowania o residence permt. JAREK SZOBOD 20 goniec polski

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NR 29/2004 Dotyczy: petycji przekazanych do wiadomości Komisji Niniejszym przekazujemy streszczenie dwóch petycji (nr 434/2004 i 437/2004)

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Rawskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Do wiadczenia publicznych s b zatrudnienia w województwie lubuskim odno nie wprowadzenia pe nej swobody przep ywu pracowników

Do wiadczenia publicznych s b zatrudnienia w województwie lubuskim odno nie wprowadzenia pe nej swobody przep ywu pracowników Do wiadczenia publicznych s b zatrudnienia w województwie lubuskim odno nie wprowadzenia pe nej swobody przep ywu pracowników Frankfurt n/o, 27 lutego 2012 roku Dotychczasowe do wiadczenia z lat 2004-2010

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Informacja dla akcjonariuszy precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo