PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona 1 z 41

2 SPIS TREŚCI Plan przygotowań podmiotu leczniczego I. Podstawy realizowania i koordynowania zadań obronnych 4 1. Wstęp 4 2. Szczegółowy arkusz uzgodnień 4 3. Tabela zmian aktualizacyjnych 5 4. Podstawy prawne opracowania planu 6 5. Zadania obronne i podstawa prawna ich realizacji 7 6. Ustalenia dotyczące prawa wglądu do planu i prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem 8 II. Charakterystyka geograficzna Gminy 9 III. Przewidywane zagrożenia czasu pokoju i czasu wojny oraz ich wpływ na funkcjonowanie Gminy Zagrożenia czasu pokoju Zagrożenia o podłożu militarnym Wnioski końcowe 22 IV. Ogólna charakterystyka posiadanego potencjału służby zdrowia w Gminie Wyszczególnienie szpitali ogólnych i specjalistycznych (ich podległość i lokalizacja) Lokalizacja szpitalnych oddziałów ratunkowych Liczba zakładów opiekuńczo leczniczych, pielęgnacyjno opiekuńczych sanatoriów i zakładów uzdrowiskowych Liczba i lokalizacja ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (przychodni i ośrodków zdrowia) Opiekę stomatologiczną Punkty apteczne Liczba i miejsce planowanych do rozwinięcia zespołów zastępczych miejsc Szpitalnych Ogólna liczba personelu medycznego świadczącego usługi medyczne / w tym lekarzy, pielęgniarek i położnych Lokalizacja jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi Lokalizacja stacji sanitarno epidemiologicznych Transport sanitarny 27 Strona 2 z 41

3 12. Rozmieszczenie w terenie zespołów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Karetki S i P ) z określeniem rejonów operacyjnych Lokalizacja lądowiska dla jednostek Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja punktów wydawania tabletek jodu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Lokalizacja Centrum Powiadamiania Ratunkowego 29 V. Arkusz przeznaczony na notatki 30 VI. Wykaz załączników do planu 31 Załącznik nr 1 Plan organizacyjny i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) w Gminie Zielona Góra stanowi odrębny dokument. Załącznik nr 2 Plan w sprawie wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Zielona Góra stanowi odrębny dokument. Załącznik nr 3 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (zasad ewakuacji) stanowi odrębny dokument. Załącznik nr 4 Imienny wykaz kadry kierowniczej i osób funkcyjnych. Załącznik nr 5 Wykaz podmiotów leczniczych. Załącznik nr 6 Zestawienie liczbowe personelu medycznego. Załącznik nr 7 Rozliczenie (bilans) personelu medycznego. Załącznik nr 8 Wykaz tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz). Załącznik nr 9 Wykaz uzyskanych świadczeń osobistych na rzecz obrony. Załącznik nr 10 Wykaz uzyskanych świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Strona 3 z 41

4 I. PODSTAWY REALIZOWANIA I KOORDYNOWANIA ZADAŃ OBRONNYCH 1. Wstęp Przygotowanie podmiotów leczniczych oraz organów samorządu terytorialnego do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa w zakresie ochrony zdrowia prowadzone jest w formie opracowania dokumentacji planistycznej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 741). Uzgodnienia powinny uwzględniać usługi medyczne w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, a także w sytuacjach epidemicznych. 2. Szczegółowy arkusz uzgodnień SZCZEGÓŁOWY NAZWA ORGANU Lp. PODPIS DATA ZAKRES UZGODNIEŃ UZGADNIAJĄCEGO Strona 4 z 41

5 3. Tabele zmian aktualizacyjnych PODSTAWA OSOBA AKTUALIZUJĄCA Lp ZAKRES ZMIAN DOKONANIA DATA. Imię i nazwisko Podpis ZMIAN Strona 5 z 41

6 4. Podstawy prawne opracowania planu Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 741); Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 229, poz. 2307, z późn zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872, z późn zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210, poz. 2136, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz.1599, z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850); Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228); Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz.985, z późn. zm.); Strona 6 z 41

7 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz z późn. zm.); Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); 5. Zadania obronne i podstawa prawna ich realizacji Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz.1599, z późn. zm.); Zarządzenie Nr 16 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej województwa lubuskiego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; zarządzenie Nr 15 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego; Zarządzenie Nr.307 Wojewody Lubuskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej; Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Zielona Góra. Strona 7 z 41

8 6. Ustalenia dotyczące prawa wglądu do planu i prowadzenia prac planistycznych z jego wykorzystaniem Lp. Nazwisko i imię Stanowisko/funkcja Data ważności UWAGI Dostęp do informacji o klauzuli POUFNE 1 2 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA ZASTĘPCA WÓJTA GMINY ZIELONA GÓRA 3 Dostęp do informacji o klauzuli ZASTRZEZONE KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Aktualizowano dnia. 20 r. UWAGA! * dane do tabeli wpisywać pismem nie trwałym (ołówek). (Należy wyszczególnić osoby posiadające stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, upoważnione przez właściwego przełożonego do opracowania planu, prowadzenia prac z jego wykorzystaniem oraz wglądu do dokumentu w związku z zajmowanym stanowiskiem służbowym) Strona 8 z 41

9 II. Plan przygotowań podmiotu leczniczego CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA GMINY Gmina Zielona Góra położona jest w północnej części Dolnego Śląska pomiędzy doliną Odry a pradoliną Śląskiej Ochli, na Wysoczyźnie Zielonogórskiej. Należy ona do powiatu zielonogórskiego, leży w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Zajmuje powierzchnię 220,45 km 2, z czego ponad połowę (126,3 km 2 ) stanowią powierzchnie leśne. Posiada charakterystyczny kształt odwróconej litery C i częścią wewnętrzną obszaru od północy, wschodu i południa przylega bezpośrednio do miasta Zielona Góra. Rys. 1. Granice Gminy Zielona Góra Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy administracyjno-turystycznej województwa lubuskiego, Wydawnictwo BiK, Gmina Zielona Góra graniczy od południa z gminami Nowogród Bobrzański i Kożuchów, od zachodu z gminami Świdnica i Czerwieńsk oraz miastem Zielona Góra, od północy z gminą Sulechów i od wschodu z gminami Otyń i Zabór. Gminę oraz jej sąsiedztwo przedstawia rysunek 2. Legenda: - powiat zielonogórski - powiat nowosolski - gmina Zielona Góra - miasto Zielona Góra Rys. 2. Gmina wiejska Zielona Góra i jej sąsiedztwo Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy ze strony internetowej województwa lubuskiego Strona 9 z 41

10 Gmina Zielona Góra posiada status gminy wiejskiej. Funkcjonuje od 1972 r., jednakże w dzisiejszych granicach występuje od stycznia 1976 r. Składa się z 17 wsi sołeckich tj. Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca, Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada. Ponadto na terenie Gminy znajdują się 2 przysiółki: Marzęcin i Stożne. Rys. 3. Podział administracyjny Gminy Zielona Góra Źródło: Opracowanie własne Teren Gminy Zielona Góra zamieszkuje aktualnie osób. Stan ludności w latach poprzednich obrazuje tabela 1. Jak z niej wynika, liczba ludności Gminy systematycznie wzrasta. Tab. 1. Ludność Gminy Zielona Góra w latach Lata Wieś Zawada Jany Krępa Stary Kisielin Nowy Kisielin Racula Drzonków Sucha Ługowo Zatonie Kiełpin Strona 10 z 41

11 Jeleniów Jarogniewice Barcikowice Ochla Łężyca Przylep Stożne Marzęcin RAZEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Zielona Góra Wsie Racula, Drzonków, Przylep, Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Ochla, Zawada, Łężyca, Zatonie zamieszkuje generalnie ludność młoda. W przeważającej części jest to ludność napływowa z miasta, której źródłem utrzymania jest przede wszystkim praca w Zielonej Górze, stąd często ta część Gminy nazywana jest sypialnią Zielonej Góry. Pozostałe miejscowości tj. Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Ługowo, Suchą i Krępe w przeważającej części zamieszkuje ludność w wieku emerytalnym. Ta duża dysproporcja w strukturze i ilości ludności zamieszkującej Gminę, wynika przede wszystkim z odległości poszczególnych wsi od miasta, (czyli od miejsca pracy). Wsie zlokalizowane bliżej miasta są liczniej zaludnione i występuje tu przewaga osób młodych tj. w wieku produkcyjnym posiadających dzieci w wieku szkolnym. W Gminie Zielona Góra najwięcej jest ludności w wieku produkcyjnym. Drugą, co do wielkości grupą jest ludność przedprodukcyjna, czyli osoby w wieku do 17 lat. Ich udział w ludności Gminy wynosi około 21,4 %. Kolejną grupę stanowi ludność w wieku poprodukcyjnym, czyli mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej. W Gminie w ostatnich latach zaobserwowano tendencję malejącą przyrostu naturalnego. Obecnie wskaźnik przyrostu naturalnego na ludności wynosi 3,6. Mimo to w Gminie Zielona Góra obserwuje się wysoką dynamikę przyrostu ludności. Głównym stymulatorem wzrostu liczby mieszkańców Gminy jest wzmożona migracja ludności miejskiej. Gęstość zaludnienia na 1 km 2 wynosi 78,56. Strona 11 z 41

12 Na dodatnie saldo migracji ludności Gminy na jego tendencję wzrostową mają wpływ m. in. następujące czynniki: dobre połączenia komunikacyjne z miastem oraz rozbudowana sieć dróg, niższe koszty bytowania, wyczerpanie się przestrzeni urbanistycznej w granicach miasta, wzrost zamożności wyrażający się pewnym rodzajem mody na zamieszkiwanie poza miastem, atrakcyjność przyrodnicza terenów i dobra baza rekreacyjna. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania demograficzne oraz możliwości rozwoju Gminy, można przyjąć, że liczba ludności w niedługim okresie przekroczy Wskaźniki ilustrujące warunki mieszkaniowe w Gminie należą do najwyższych w województwie, zwłaszcza powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m 2. Decydujący wpływ ma na to podmiejski charakter Gminy i podmiejska osiedlowa zabudowa, związana m. in. z migracja na wieś mieszkańców Zielonej Góry. Budynki mieszkalne pozostające we władaniu osób prywatnych, stojące na działkach zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej, dysponują znacznie większą powierzchnią użytkową - od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych. Poza tym na terenie Gminy znajdują się mieszkania należące do: spółdzielni mieszkaniowych, zakładów, RTBS oraz innych podmiotów. Gmina Zielona Góra posiada dobre warunki do rozwoju przestrzennego i gospodarczego. Atutami są to m. in.: usytuowanie w pobliżu miasta Zielona Góra, przebieg ważnych dróg kołowych i kolejowych, lokalizacja lotniska dyspozycyjnego, wyczerpanie przestrzeni urbanistycznej w granicach miasta, co powoduje usytuowanie siedzib, magazynów czy zakładów produkcyjnych na terenie Gminy oraz ekspansję budownictwa mieszkaniowego, tańsze koszty bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Miasto jest miejscem pracy dla wielu mieszkańców Gminy. Coraz mniej osób trudni się uprawianiem ziemi, spada liczba osób zatrudnionych w rolnictwie i łowiectwie. Obserwuje się wyłączanie gruntów z produkcji rolnej i przekwalifikowanie na cele budowlane. Wszystko to odzwierciedla trend przekształcania się gminy wiejskiej w satelicki ośrodek miejski. Największą powierzchnię zajmują lasy i grunty leśne. Kolejne miejsce stanowią użytki rolne, w tym grunty orne. Większość z nich leży odłogiem, gdyż ich uprawianie jest ekonomicznie Strona 12 z 41

13 nieopłacalne. Na pozostałych uprawia się głównie zboża (pszenżyto, żyto i pszenicę), ziemniaki i kukurydzę. Około dziesięciu rolników zajmuje się ogrodnictwem. Według ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zielona Góra liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy wynosi Najwięcej z nich stanowią podmioty gospodarcze działające w sferze handlu, transportu i budownictwa. Większość z nich to małe jednostki działające na potrzeby miejscowej ludności. Na terenie Gminy nie występują szpitale. Na terenie Gminy funkcjonują: Gminne Przedszkole Publiczne z/s w Przylepie i oddziałami w Ochli, Zawadzie i Raculi, w którym przebywa 225 wychowanków, pięć szkół podstawowych w Drzonkowie, Ochli, Przylepie, Starym Kisielinie i Zawadzie, gdzie uczy się uczniów, dwa gimnazja w Drzonkowie i Przylepie, gdzie uczy się 446 osób, Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie, posiadająca filie w Łężycy, Starym Kisielinie, Przylepie i Raculi oraz punkty biblioteczne w Janach, Jeleniowie i Kiełpinie, dwa ośrodki zdrowia w Zawadzie i Starym Kisielinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, z którego korzysta rodzin. Gmina posiada rozwiniętą bazę turystyczno-rekreacyjną. Na jej terenie znajdują się: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Przylepie, stadniny koni w Drzonkowie, Przylepie i Ochli, szlaki turystyczne (piesze i rowerowe). Gmina jest zwodociągowana w 98,9 % (dane z Referatu Gospodarki Gruntami wg stanu na dzień r.). Część miejscowości posiada własne ujęcie wody o różnej wydajności i eksploatacji. Gmina Zielona Góra nie posiada uporządkowanej gospodarki ściekowej. Istniejąca gminna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w południowej części miejscowości Drzonków (oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna). Ponadto, na terenie Gminy istnieją małe lokalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Stary Kisielin, Nowy Kisielin oraz Przylep (oczyszczalnie sanitarne). Na zachód od miejscowości Łężyca zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Łącza Centralna Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Zielona Góra (oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z biologiczną defosfatacją, denitryfikacją i nitryfikacją). Do otwartego kanału ściekowego Łącza wykonane są cztery miejsca wrzutu Strona 13 z 41

14 ścieków: z części miasta Zielona Góra, Przylep, osiedla Czarkowo w Łężycy, Stary Kisielin, Drzonków, Racula. Na terenie Gminy znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków: w Drzonkowie, Starym Kisielinie i miejska w Łężycy. Na obszarach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone taborem asenizacyjnym do ww. oczyszczalni. Stopniowo rozbudowuje się sieć kanalizacyjna. Dla kilku miejscowości przewidywana jest budowa małych indywidualnych biologicznomechanicznych oczyszczalni ścieków. Dla niewielkich miejscowości: Stożne i Marzęcin przewidziano szczelny zbiornik bezodpływowy i transportowanie ścieków zorganizowanym wywozem do punktu zlewnego na Centralnej Oczyszczalni. W miejscowościach: Zatonie, Kiełpin, Jeleniów, Jarogniewice, Barcikowice i Marzęcin nie można zastosować rozwiązań polegających na budowie małych przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na płytko występujący poziom wody gruntowej. Ponadto ww. miejscowości położone są na obszarze zbiornika zasobowego wód podziemnych (obszar zasobowy regionu Krzewiny Jeleniów Książ Śląski), stanowiącego rezerwuar wód pitnych dla miasta Nowa Sól i Kożuchów. Mieszkańcy Gminy Zielona Góra zaopatrywani są w energię elektryczną z terenowej sieci elektroenergetycznej. Na terenie Gminy istnieje następujący rodzaj uzbrojenia: stacje rozdzielcze, stacje transformatorowe, linie napowietrzne i kablowe. Stan techniczny uzbrojenia jest dobry. Gmina jest w całości zelektryfikowana, a większość, tj. ok. 90% dróg i ulic w Gminie posiada nowoczesne oświetlenie uliczne. Przez teren Gminy Zielona Góra przebiegają gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia, od których wykonane są rozgałęzienia; od strony południowej Gmina zasilana jest gazociągiem średniego ciśnienia. Miejscowości zgazyfikowane, które posiadają gaz dostarczany w/w gazociągami to: Drzonków, Racula, Stary Kisielin, Nowy Kisielin i Przylep. Właścicielem i zarządcą istniejącej sieci wysokiego ciśnienia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Regionalny Odział Przesyłu we Wrocławiu, a właścicielem i zarządcą sieci średniego ciśnienia jest Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. Z O.O. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Zgorzelec. Kolejną firmą zaopatrującą Gminę Zielona Góra w gaz jest Media Odra Warta Sp. Z O.O. z/s w Międzyrzeczu. Gazociągiem średniego ciśnienia zasilane są miejscowości Łężyca, Krępa, Zawada, Jany, Ochla, Kiełpin, Zatonie i Barcikowice. Pozostałe miejscowości nie posiadają gazu sieciowego, do ogrzewania i potrzeb bytowych używa się węgla, koksu, gazu propan-butan i drewna z okolicznych lasów. Strona 14 z 41

15 Przez gminę Zielona Góra przebiegają: 1) 3 drogi krajowe: nr 3 Świnoujście Szczecin Gorzów Wlkp. Zielona Góra Lubin- Jakuszyce granica Państwa (północ - południe) nr 27 granica Państwa Przewóz Żary - Nowogród Bobrz. Żary Świdnica - Zielona Góra nr 32 granica Państwa Gubinek Połupin - Zielona Góra Sulechów Okunin - Kargowa - Wolsztyn - Stęszew 2) 5 dróg wojewódzkich: nr 279- gm. Czerwieńsk m. Czerwieńsk gm. Świdnica gm. Zielona Góra nr 280 gm. Zielona Góra gm. Czerwieńsk - m. Czerwieńsk gm. Sulechów nr 281 gm. Zielona Góra gm. Czerwieńsk gm. Sulechów nr 282 gm. Zielona Góra - gm. Zabór - gm. Bojadła nr 283 gm. Zielona Góra 3) 11 dróg powiatowych Drogi wojewódzkie i powiatowe mają układ promienisty, łączą wszystkie jednostki osadnicze na terenie Gminy, a bezpośrednio lub pośrednio z miastem Zielona Góra. Stan większości dróg (zwłaszcza wojewódzkich) jest zadawalający, część podlega bieżącej modernizacji. Niezbyt korzystnie natomiast przedstawia się sytuacja na drogach gminnych, których przeważająca część posiada nawierzchnię gruntową. Drogi gminne tworzą 20 ciągów komunikacyjnych. Sieć ta stanowi uzupełniający układ w stosunku do dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Przez wschodnią oraz północno-zachodnią część Gminy przebiega kolejowa magistrala łącząca porty ze Śląskiem. Wyposażona jest ona w trakcję elektryczną, posiada zmodernizowane torowiska i jest w pełni wykorzystywana jako element krajowego systemu kolejowego. Jednak znaczenie jej w zakresie przewozów osobowo towarowych dla mieszkańców Gminy jest znikome i realizowane głównie za pośrednictwem węzła kolejowego w Zielonej Górze. Ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Zielona Góra zorganizowana jest przy pomocy Ochotniczych Straży Pożarnych, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Telekomunikacja na terenie gminy zainstalowana jest centrala telefoniczna zapewniająca potrzeby gminy. Jest to sieć światłowodowa. Strona 15 z 41

16 III. Plan przygotowań podmiotu leczniczego PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA CZASU POKOJU I CZASU WOJNY ORAZ ICH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE GMINY 1. Zagrożenia czasu pokoju a) Zagrożenia spowodowane skażeniami toksycznymi, środkami przemysłowymi Do znaczących zagrożeń gminy należą chemikalia używane w procesach produkcyjnych oraz ich zapasy przechowywane przez zakłady pracy. Ich uwolnienie się do atmosfery na skutek awarii może zagrażać zdrowiu ludności, a rozmiar zagrożenia będzie zależał od panujących aktualnie warunków meteorologicznych na danym obszarze. Największe zagrożenie chemiczno ekologiczne występuje na obszarze bezpośrednio przyległym do Zakładu Oczyszczania Ścieków w Drzonowie, Łężycy i Zakładu Uzdatniania wody dla miasta Zielona Góra w miejscowości Zawada Oprócz zagrożeń ze strony zakładów stosujących w produkcji i magazynujących TSP, istnieje realne zagrożenie ludności gminy zamieszkałej wzdłuż głównych tras komunikacyjnych, zarówno drogowych nr 3 Świnoujście Szczecin Gorzów Wlkp. Zielona Góra Lubin- Jakuszyce granica Państwa (północ - południe), nr 27 granica Państwa Przewóz Żary - Nowogród Bobrz. Żary Świdnica - Zielona Góra, nr 32 granica Państwa Gubinek Połupin - Zielona Góra Sulechów Okunin - Kargowa - Wolsztyn - Stęszew zagrożenie to wynika z konieczności przewozu NSCh (TSP) pomiędzy producentem a odbiorcą, a tym samym możliwości katastrofy środka transportującego b) Zagrożenia spowodowane powodziami Bezpośrednie zagrożenie powodziowe Gminy Zielona Góra stanowi rzeka ODRA, a także w mniejszym stopniu cieki wodne przepływające przez Gminę - kanały. Powódź opadowa i towarzyszące jej wezbrania wody w rzece Odra zagrażają północnemu odcinkowi Gminy Zielona Góra od mostu w kierunku Sulechowa i Wrocławia do mostu kolejowego. Wysoki poziom wody może powodować tzw. cofki z rzeki ODRY do cieków wodnych mających do niej ujście. W takiej sytuacji zagrożenie powodziowe obejmuje większy terem Gminy Zielona Góra. Zagrożenie występuje wzdłuż wału przeciwpowodziowego szczególnie w przypadku uszkodzenia wału lub przelania wezbranych wód głównymi punktami zagrażającymi zalaniem Gminy jest Krepa, Jany, Stożne i Zawada. Nie należy jednak Strona 16 z 41

17 zapominać o możliwości wystąpienia podtopień lokalnych spowodowanych silnymi opadami deszczu (występującymi najczęściej w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu), gwałtownym topnieniem śniegu, często połączonym z deszczem (najczęściej w lutym, marcu i kwietniu); c) Zagrożenia spowodowane pożarami Zagrożenie pożarami przestrzennymi na terenie Gminy Zielona Góra wynika z występowania na jej terenie wielu kompleksów leśnych stanowiących 55% jej powierzchni. Decydujący wpływ na palność lasów obok warunków atmosferycznych (niska wilgotność ściółki) jest typ siedliskowy lasów (borowy), wiek drzewostanu (średnio ok. 50 lat) oraz najważniejszy czynnik ludzki, tj. bardzo duża penetracja lasu przez człowieka (ok. 50% pożarów powstaje wewnątrz kompleksu leśnego). Czynnik ludzki związany jest przede wszystkim z pracami leśnymi oraz sezonowymi zbiorami jagód i grzybów. Zagrożenia w lasach występują na ogół od marca do września. Do drugiej grupy pod względem ilości pożarów zaliczamy rolnictwo, gdzie wybucha ok. 25% ilości pożarów. Trzecią grupę stanowią obiekty mieszkalne. Pożary te z reguły kwalifikowane są jak małe tzn. ograniczają się do powierzchni jednego lokalu, mieszkania lub sporadycznie do całej zabudowy budynku. Szczególne zagrożenie stanowią obiekty zakwalifikowane do zagrożonych wybuchem oraz o obciążeniu ogniowym powyżej 100MJ/m 2, takie jak: gazociąg wysokiego ciśnienia; stacje paliw i gazu; zakłady drzewne w Janach, Starym Kisielinie, Raculi; indywidualne gospodarstwa rolne. d) Zagrożenia spowodowane zakażeniami biologicznymi ludzi i zwierząt Zakażenia biologiczne mogą występować jako epidemie (grypa, wirusowe zapalenie wątroby typu A, i czerwonka) i epizootie (pryszczyca, wścieklizna). Do głównych obiektów zagrożenia epidemiologicznego na terenie Gminy Zielona Góra należy zaliczyć miejsca dużych skupisk ludności: szkoły, przedszkola, kościoły. Na terenie gminy mogą wystąpić zakażenia o charakterze epidemii, spowodowanej rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobnoustrojów i bakterii, które znalazły się Strona 17 z 41

18 przypadkowo lub zostały dodane świadomie do produktów żywnościowych i wody pitnej np. wodociągów. Miejsce i zasięg występowania wymienionych zagrożeń jest trudne do przewidzenia. Najbardziej sprzyjające warunki rozprzestrzeniania zakażeń i występowania zbiorowych zatruć występują w dużych skupiskach ludzkich. Szczególne zagrożenie występuje na obszarach zalanych w Janach, Zawadzie, Stożne i Krępa, na których podczas procesów gnilnych powstają dogodne warunki rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Bardzo groźne w skutkach może okazać się celowe lub nieświadome zatrucie wody pitnej w wodociągach. Zatrucia te mogą objąć swym działaniem ludzi i zwierzęta szczególnie hodowlane zwierzęta domowe. Szczególnym zagrożeniem niosącym znamiona epidemii jest masowe występowanie niebezpiecznych dla zwierząt owadów. Szkodniki roślin mogą dotknąć swoim działaniem bardzo duże obszary pól uprawnych i lasów. Równie dużym zagrożeniem są epidemie chorób zwierząt ( głównie zwierząt dzikich). Specyficzna grupą są zakażenia biologiczne, stanowiące szczególny rodzaj niemilitarnych środków walki i obejmujące na terenie gminy działania w postaci: sprowadzanie zakażonych gatunków zwierząt, w celu zarażenia zdrowych stad i w efekcie rozprzestrzenianie się choroby na nowe obszary; import zakażonych produktów żywnościowych; import paszy, surowców paszowych, ściółki oraz nawozu produkowanego z zakażonych zwierząt. e) Zagrożenia spowodowane katastrofami i awariami Jednym z największych zagrożeń w tej dziedzinie mogą być katastrofy budowlane spowodowane wybuchem gazu z sieci gazowej lub butli gazowej (propan-butan) oraz rozległymi awariami sieci. Potencjalne zagrożenie katastrofami budowlanymi (awarie, zawały, uszkodzenia budynków) wynika z wzrastającej liczby nowych budynków o zróżnicowanej konstrukcji i wielkości, istnienia dużej ilości starych budynków wyeksploatowanych technicznie lub nie konserwowanych i nie remontowanych przez właścicieli; dużej ilości prowadzonych robót budowlanych, konstrukcyjnych i remontowych. Na terenie gminy istnieją zagrożenia katastrofami drogowymi, wynikające z dużego natężenia ruchu (drogi: 3 Świnoujście Szczecin Gorzów Wlkp. Zielona Góra Lubin- Jakuszyce granica Państwa (północ - południe), nr 27 granica Państwa Przewóz Strona 18 z 41

19 Żary - Nowogród Bobrz. Żary Świdnica - Zielona Góra, nr 32 granica Państwa Gubinek Połupin - Zielona Góra Sulechów Okunin - Kargowa - Wolsztyn - Stęszew). Awarie systemów energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, itp. mogą spowodować pozbawienie ludności i zakładów pracy podstawowych mediów, niezbędnych do normalnego funkcjonowania. f) Zagrożenia spowodowane klęskami żywiołowymi Nie wyklucza się możliwości zaistnienia na obszarze gminy klęsk żywiołowych spowodowanych siłami natury w postaci zawiei i zamieci śnieżnych, rozległych oblodzeń oraz huraganów, które mogą spowodować nieprzejezdność lub całkowity paraliż odcinków dróg. Gwałtowne wichury, huragany, opady śniegu mogą być przyczyna zerwania trakcji przesyłowych energii elektrycznej, linii telefonicznych i telekomunikacyjnych. Anomalia pogodowe występujące lokalnie na terenie gminy mogą występować oddzielnie lub łączyć się ze sobą np.: wichury połączone z gwałtownymi opadami atmosferycznymi. Mogą one potęgować wymienione wcześniej zagrożenia typu pożar kompleksu leśnego w czasie suszy lub pożar kompleksu leśnego połączony z silną wichurą. Gwałtowne opady atmosferyczne, zwłaszcza deszczu, mogą powodować lokalne podtopienia. Scenariusze prowadzenia akcji ratunkowych wraz z określeniem kompetencji jednostek uczestniczących w akcji ratunkowej, określone zostały w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 2. Zagrożenia o podłożu militarnym a) Zagrożenia terrorystyczne Niezmiernie groźnym i coraz częściej występującym rodzajem zagrożenia są akty terrorystyczne, w których wykorzystana jest broń palna, bomby, materiały wybuchowe, materiały i środki chemiczne oraz biologiczne. Mogą mieć miejsce porwania osób, zabór mienia czy wywołanie zamieszek. Działania terrorystyczne mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia, utrudnienia lub blokadę komunikacyjną, ogromne straty materialne i zagrożenie lub wręcz uniemożliwienie funkcjonowania instytucji oraz codziennego życia ludności. Należy liczyć się z możliwością pojawienia się na terenie Gminy Zielona Góra członków grup terrorystycznych w celu dokonania ataków terrorystycznych na: Strona 19 z 41

20 Urząd Gminy, zakłady pracy, szkoły, kościoły, boiska itp.; obiekty i obszary położone przy drodze krajowej; stacje paliw; ujęcia wody oraz oczyszczalnie ścieków; placówki Poczty Polskiej. b) Zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi Źródłem zagrożenia radiacyjnego mogą być niezamierzone awarie w elektrowniach jądrowych sąsiednich państw, zdarzenia związane z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Nie wyklucza się możliwość tranzytu tej broni przez obszar gminy i wykorzystania jej w celach terrorystycznych. Jednak ze względu na usytuowanie szlaków komunikacyjnych gminy w sieci transportowej kraju istnieje małe prawdopodobieństwo wykorzystania jej w tym celu. c) Zagrożenia wojny lokalnej i na dużą skalę W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego może nastąpić eskalacja zagrożeń, z których najbardziej prawdopodobne są: 1) zagrożenia atakami terrorystycznymi, inicjowane przez ośrodki związane z agresorem, skierowane na siedzibę Urzędu Gminy oraz obiekty ważne dla funkcjonowania gminy (ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, placówkę pocztową, urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne); 2) wzrost niekontrolowanego handlu bronią, w tym możliwości rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia; 3) uaktywnienie się grup dywersyjnych, których działania ukierunkowane mogą być na: a) utrudnianie rozwinięcia i przegrupowania Sił Zbrojnych, b) unieruchamianie środków łączności i komunikacji, c) utrudnianie dostaw surowców i energii dla zakładów przemysłowych, d) utrudnianie dostaw wody, energii elektrycznej i artykułów pierwszej potrzeby, przeznaczonych dla ludności cywilnej, a także rozprowadzanie toksyn i zarazków powodujących szerzenie się chorób (elementy walki psychologicznej), e) utrudnianie prowadzenia akcji ratunkowych; Strona 20 z 41

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo