Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. 14 sierpnia 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. 14 sierpnia 2013 roku"

Transkrypt

1 Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. 14 sierpnia 2013 roku Lp Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa skateparku w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi. Lokalizacja działka B50-82/2. Opis realizacja zadania obejmuje: zmodernizowanie istniejącego placu zabaw przez dodanie elementów przeznaczonych do wspinania i balansowania. Wybudowanie skateparku na jednym ze skwerów wchodzących w skład miejskiej części parku im. Szarych Szeregów. Oświetlenie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Rybnej 11abc, w którym znajduje się Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi. Lokalizacja teren wzdłuż bloku (od strony klatek schodowych) oraz część boczna równoległa do ul. Rybnej 11abc. Opis instalacja nowych słupów oświetleniowych ulic na ww. terenie (3 lampy od strony klatek schodowych bloku i 3 lampy oświetleniowe ul. Rybnej 11abc) z wykorzystaniem starej instalacji. Odnowienie szlaku pieszego wraz z drogą przejazdową między ul. Głowackiego a ul. Staszica. Opis wymiana płyt chodnikowych, przełożenie kostki trelinki wraz z nowymi krawężnikami, nasadzenia nowych krzewów i roślin wzdłuż szlaku, poprawne usytuowanie studzienek kanalizacyjnych w celu prawidłowego spływu wód opadowych, wymiana latarni, wykonanie utwardzenia miejsc postojowo parkingowych. Realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i uruchomieniu parku miejskiego o charakterze ogólnodostępnym. Lokalizacja część działki ewidencyjnej nr 321/1 obręb B-8 o powierzchni ok m 2 położonej w rejonie ulic Pstrągowej i Nastrojowej na terenie osiedla Radogoszcz-Wschód. Działki ewidencyjne nr 55/62 i 56/7 obręb B-9. Opis uporządkowanie terenu wraz z ewentualną rekultywacją gruntu; wytyczenie alejek chodnikowych; oświetlenie terenu; założenie trawników; nasadzenie drzew, krzewów i bylin; wyposażenie w ławki, kosze na śmieci oraz urządzenia sportowe; wydzielenie i wyposażenie placu zabaw. Szacunkowy koszt zadania , , , ,00 Rekomendacja komórki merytorycznej Plac zabaw w Parku im. Szarych szeregów wymaga powiększenia i modernizacji. Korzysta z niego duża ilość dzieci okolicznych mieszkańców oraz dzieci z pobliskich żłobków i przedszkoli. Przebudowa placu zabaw podniesie jego atrakcyjność i funkcjonalność. Wykonanie oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo, przyczyni się do ograniczenia przestępczości. Remont chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń roślin wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarnoporządkowy. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa przechodniów i użytkowników przedmiotowego terenu. Proponowane zadanie zostało wybrane do realizacji w roku 2014 w ramach VIII edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi Osiedla w 2013r. Koszty szac. zadania po weryfikacji , , ,00 ID / jednostka rozpatrująca wniosek B0021 B0030 B0054 B0079 1

2 Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej (dróg i ścieżek leśnych) w Lesie Łagiewnickim. Lokalizacja - obszar Lasu Łagiewnickiego Opis w ramach zadania planowane jest: wykonanie napraw nawierzchni dróg i ścieżek leśnych; wykonanie nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego (koszy na śmieci, ławek, ławostołów, tablic informacyjnych, itp.); remont istniejących elementów zagospodarowania rekreacyjnego w szczególności deszczochronów. Mobilny patrol policji poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla Teofilów i Bałuty Zachodnie. Lokalizacja - j/w. Opis Mobilny Patrol Policji to dwuosobowy patrol zmotoryzowany. W ramach realizacji zadania zaplanowano: zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby realizacji służby patrolowej w ramach MPP, sfinansowanie kosztów realizacji 8-godzinnej służby patrolowej pełnionej w ramach MPP, sfinansowanie kosztów paliwa związanego z wykonywaniem zadania. Uporządkowanie i modernizacja terenu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 162. Lokalizacja - j/w, działki 228, 229,230/1 w obrębie B-50. Opis wyrównanie nierówności; zasianie trawy i zasadzenie krzewów; wykonanie zejść od strony osiedla (wygodne schody z poręczą) i nowych chodników; wydzielenie miejsca przyjaznego ludziom starym i niepełnosprawnym. Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) na Bałutach. Lokalizacja Park Julianowski na Bałutach, obszar pomiędzy ul. Folwarczną, al. Róż, ul. Zgierską, ul. Jaworową, ul. Sowińskiego, nr działek _ /44; _ /42; _ Opis zamontowanie latarni ulicznych wokół stawu na terenie parku Julianowskiego; utwardzenie trasy dookoła stawu w jego południowowschodniej części; remont obszaru rekreacyjnego położonego w północnowschodniej części parku; odmalowanie ścian budynku położonego przy placu zabaw dla dzieci w północnej części parku , , , ,00 Realizacja zadania poprawi jakość infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej Lasu łagiewnickiego. Przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego znanego i niezwykle popularnego wśród mieszkańców miasta Łodzi kompleksu lasów komunalnych. Poprzez naprawę nawierzchni najbardziej zniszczonych fragmentów dróg i ścieżek leśnych zwiększona zostanie dostępność lasu dla osób korzystających z jego walorów, w szczególności rowerzystów oraz pieszych. Remont i wymiana zużytych elementów zagospodarowania rekreacyjnego zauważalnie poprawi standard wypoczynku, rekreacji i relaksu w Lesie Łagiewnickim. Zasadność realizacji zadania została potwierdzona przez Komendanta Miejskiego Policji. Zakup radiowozu poprawi mobilność patroli, a także pozwoli na wykorzystywanie ich do dodatkowych nagłych zdarzeń i przy obsłudze zgromadzeń publicznych. Patrolowanie miejsc, wyznaczonych przez mieszkańców, jako szczególne niebezpieczne, pozwoli na zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Remont chodnika oraz rekultywacja zieleńca wpłyną korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Remont chodnika przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa przechodniów. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego , , ,00 B0085 B0089 Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa B0106 B0109 2

3 Osiedle SM Rojna Park III Pokoleń. Lokalizacja - park osiedlowy przy ul. Iwaszkiewicza, obręb B-40, działka 866/2. Opis rewitalizacja, modernizacja i doposażenie miejsca służącego wypoczynkowi, rekreacji i uprawianiu sportu przez wszystkie grupy wiekowe mieszkańców okolicznych osiedli. Stworzenie czterech funkcjonalnych stref: dzieci najmłodsze i opiekunowie, dzieci starsze, dzieci starsze, młodzież i dorośli, strefa dla psów. Realizacja powyższych zadań wiąże się z wykonaniem lub modernizacją: ogrodzeń, oświetlenia, systemu monitoringu, alejek, montażem ławek i innych elementów małej architektury oraz urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznych, ekranów akustycznych oraz rewitalizacją parku. Lokalny system zintegrowanej informacji historyczno-turystycznej dla osiedla Julianów Radogoszcz. Lokalizacja od północy ul. Sowińskiego, od wschodu ul. Łagiewnicka, od południa ul. Julianowska, od zachodu ul. Zgierska. Opis wykonanie lokalnego systemu zintegrowanej informacji historycznourbanistyczno-turystycznej dla osiedla Julianów-Radogoszcz składający się z dwu zintegrowanych elementów: stacjonarnego i wirtualnego. Założenie oświetlenia w Parku Julianowskim im. Mickiewicza. Opis założenie oświetlenia to np. zamontowanie stojących, ozdobnych latarni. Wskazane jest zamontowanie koszy na psie odchody , , ,00 Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Rojnej bez nr (działka nr 866/2 w obrębie B-40) stanowi własność Miasta Łodzi, na której ustanowiono prawo użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ROJNA, a tym samym nie spełnia wymogu określonego w 1 ust. 2 Zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3971/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Całość koncepcji zadania została precyzyjnie opisana. Proponowany projekt dotyczy realizacji zadania obejmującego grupę docelową stanowiącą głównie mieszkańców osiedla Julianów Radogoszcz. Obszar objęty projektem nie jest miejscem szczególnej aktywności turystów przyjeżdżających do Łodzi. Z punktu widzenia promocji Miasta zadanie nie będzie realizowało założeń Strategii promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata , która określa kierunek podejmowanych działań mających na celu kreowanie wizerunku Miasta jako Centrum Przemysłów Kreatywnych. Jednakże ze względu na walory historyczno-architektoniczne, a w szczególności możliwości wykorzystania obszaru pod kątem rekreacji i sportu, tworząc zagospodarowany obszar miasta z możliwością uprawiania różnych form aktywności fizycznej Turystyki Urzędu Miasta Łodzi pozytywnie rekomenduje zgłoszoną propozycję do realizacji w porozumieniu UMŁ oraz m.in. Zarządu Zieleni. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego , , ,00 B0120 Budynków i Lokali B0133 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą B0146 3

4 Modernizacja strefy zamieszkania ul. Berlińskiego 12A. Lokalizacja ul. Berlińskiego 12A, strefa wejściowa od strony ulicy, strefa wewnętrzna podwórka pomiędzy budynkami Opis przebudowa strefy wejściowej od strony ulicy zlokalizowanej pomiędzy budynkami frontowymi. Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej. Oddzielenie stref zieleni obrzeżem trawnikowym. Wykonanie dojścia do budynku nr 12A z kostki betonowej. Zagospodarowanie wewnętrznej zieleni poprzez utworzenie - utwardzenie części terenu kostką betonową - wykonanie placyków rekreacyjnych z ławeczkami i nowym oświetleniem. Remont drogi wzdłuż budynku ul. Czarnieckiego 7a. Opis usunięcie starej nawierzchni (asfalt). Przygotowanie podłoża i odwodnienia. Wykonanie nowej nawierzchni. Rewitalizacja terenów naturalnych zadrzewień podmiejskich wprowadzenie funkcji rekreacyjno wypoczynkowej oraz ochrona zieleni i ptactwa. Utworzenie skweru Sóweczki. Lokalizacja działka zadrzewiona G i drogowa G44-556/3. Opis otoczenie terenu lasu niskimi panelami ogrodzeniowymi, zainstalowanie 6 furtek, zadbanie o istniejącą zieleń oraz wprowadzenie nowych sadzonek sosny czarnej, krzewów płożących i kwitnących np. lilaków. Budowa wielopoziomowego placu zabaw i małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, lampy parkowe). Wprowadzenie ochrony gatunkowej czarnej sosny oraz kilku gatunków sów bytujących na tym terenie. Umieszczenie drewnianych lub mosiężnych rzeźb przedstawiających wszystkie gatunki sów zamieszkujących Polskę. Wymiana nawierzchni parkingowej na nowoczesny system ażurowych kratek, zasypanych ziemią i nasionami trawy. Naprawa murawy głównego boiska piłkarskiego oraz postawienie szatni (pakamery) i wysokich siatek wyłapujących piłkę za bramkami. Lokalizacja ul. Łaskowice 180, działka G Opis lekkie wyrównanie terenu boiska, posianie murawy lub położenie sztucznej lub z rolki, zamontowanie wysokich siatek na szerokość boiska za bramkami do łapania piłek lecących poza ogrodzenie, utworzenie szatni dla uczestników zawodów sportowych. Obecnie boisko nie posiada murawy,i nie spełnia wymogów do rozgrywania meczów piłkarskich określonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej , , , ,00 Remont chodnika oraz rekultywacja zieleńca wpłyną korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Powstanie nowe miejsce rekreacji dla mieszkańców budynku. Remont chodnika przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa przechodniów. Remont drogi wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa. Realizacja zadania nie jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym. Ponadto realizacja zadania wiązałaby się z wysokimi kosztami eksploatacji tj. pielęgnacją sztucznej trawy, obsługą monitoringu, utrzymaniem kontenerów (szatni) , , ,00 B0150 B0165 G0007 G0018 4

5 Utwardzenie ciągu pieszego ułatwiającego komunikację pieszą mieszkańców osiedla im. J. Dąbrowskiego, wraz z utworzeniem utwardzonych miejsc parkingowych w miejscu zniszczonych trawników. Lokalizacja śladem dziś wydeptanej ścieżki: od przystanku autobusowego ul. Dąbrowskiego / ul. Podhalańska do wschodniego szczytu budynku przy ul. Podhalańskiej 26; od szczytu zachodniego budynku przy ul. Podhalańskiej 24 do szczytu zachodniego budynku przy ul. Podhalańskiej 22; parking pod blokiem przy ul. Podhalańskiej 26 wzdłuż drogi dojazdowej. Opis budowa chodnika z kostki brukowej ciągu linii wydeptanej ścieżki i budowa miejsc parkingowych w miejscu zniszczonych trawników. Miejsca postojowe powinny zostać wykonane z płyt ażurowych, pomiędzy rosnącymi drzewami. Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Wiskitno. Lokalizacja ul. Kolumny 312 Opis dokonanie zakupu hydraulicznego zestawu do ratownictwa technicznego oraz zestawu składającego się z torby PSP R1, szyn Kramera oraz deski ortopedycznej. Zakup kamery termowizyjnej, armatury wodnopianowej oraz wyposażenia osobistego niezbędnego do przeprowadzania akcji ratowniczo gaśniczych (węże strażackie, prądownice wodne i pianowe, latarki kątowe, radiostacje nasobne, detektor wielogazowy). Utworzenie skweru. Lokalizacja ul. Karpacka/ul. Kosmonautów. Opis wykonanie alejek, nasadzenie drzew, rekultywacja istniejącego trawnika, umieszczenie koszy na śmieci i koszy na psie odchody. Wykonanie chodnika na terenie zieleni, mieszkańcy z okolicy wydeptali ścieżkę po przekątnej w drodze do sklepu Carrefour. Lokalizacja teren między blokami przy ul. Kadłubka 11/19 a ul. Kadłubka 21/29. Opis budowa chodnika o szerokości 2m , , , ,00 Budowa chodnika spowoduje ułatwienie przemieszczania się mieszkańców z okolicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jak również w sposób znaczny poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego. Przyczyni się także do uporządkowania spraw związanych z układem komunikacyjnym terenu oraz wpłynie na poprawę estetyki otoczenia i stan sanitarno-porządkowy. Pozytywna, ale. Zasadność realizacji zadania została potwierdzona przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (opinia w załączeniu) tylko w odniesieniu do części asortymentu ujętego tj. hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego, kamera termowizyjna oraz detektor wielogazowy nie są konieczne do wyposażenia i zabezpieczenia technicznego jednostki z grupy IV JOT. Urządzenie skweru wraz z wykonaniem ciągów pieszych wpłynie korzystnie na lokalną społeczność. Stworzy miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu i relaksu w szczególności osób starszych i samotnych. Utwardzenie istniejących wydeptanych ciągów pieszych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszego jak również wpłynie na poprawę estetyki terenu i osiedla mieszkaniowego o zwartej zabudowie wielorodzinnej. Budowa chodnika dla pieszych w sposób znaczny poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych, a zarazem uporządkuje sprawy związane z układem komunikacyjnym terenu. Zamierzenie wpłynie również na poprawę estetyki otoczenia i stan sanitarno porządkowy , , , ,00 G0060 G0088 Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa G0100 G0116 5

6 Zagospodarowanie rekreacyjne dębu będącego pomnikiem przyrody. Lokalizacja ul. Dąbrowskiego 59/61. Opis wykonanie i zamontowanie na stałe w obrębie dębu solidnych żeliwnych ław, w zamierzonej przerwie na froncie ulicy między ławami projekt dekoracyjny - na kamiennym cokole (do uzgodnienia z wykonawcą) ze stali nierdzewnej lub pobrązowionego żeliwa. Wykonanie instalacji oświetleniowej skierowanej punktowo na element rękodzieła. Anczyca/Felińskiego ażurowy parking. Utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców ulic Anczyca i Felińskiego przy wykorzystaniu płyt ażurowych wraz z montażem stojaków rowerowych i remontem odtworzeniowym chodnika i krawężników. Lokalizacja bloki przy ul. Felińskiego 6 i ul. Felińskiego 8. Opis budowa 25 miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Felińskiego i ul. Anczyca, 1 miejsce oznaczone dla rodzica z dzieckiem i 1dla osoby niepełnosprawnej, zainstalowanie 2 stojaków rowerowych, remont odtworzeniowy chodnika o szer. 2 m na długości ok. 160 m wraz z krawężnikami oddzielającego uliczkę prowadzącą do parkingów od terenu zielonego przy blokach Felińskiego 8 i 10, wzdłuż garaży. Ustawienie lampy ulicznej przed nieruchomością Deotymy 10 od strony klatek schodowych na terenie zielonym pomiędzy naszą posesją a wieżowcem ul. Rydla 7. Opis ustawienie lampy ulicznej na w/w terenie. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku od ok. 2 lat do ok. 12 lat. Lokalizacja skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej i Kwaterunkowej, działka Nr G42-269/7. Opis wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu pod plac zabaw (prace ziemne wraz z podbudową pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej nawierzchni), ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, małej i dużej zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów i koszy na śmieci Założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej pomiędzy ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego. Opis założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej o długości 200 m pomiędzy ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego , , , , ,00 Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 59/61 stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta Łodzi, zatem nie stanowi mienia miasta Łodzi, a tym samym nie spełnia wymogu określonego w 1 ust. 2 Zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3971/VI/13 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok Budowa parkingu dla samochodów osobowych i remont chodnika wraz z zamontowaniem stojaków na rowery przyczyni się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców w tym zakresie jak również do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. Zgłoszone zadania promuje działania związane z transportem zrównoważonym, poprawą bezpieczeństwa, poprawa wizerunku przestrzeni miejskiej i integracją społeczną. Wykonanie oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo, przyczyni się do ograniczenia przestępczości. Powstanie placu zabaw wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność. Stworzy dzieciom i ich opiekunom miejsce atrakcyjnej i bezpiecznej zabawy, relaksu i integracji z rówieśnikami. Wpłynie korzystnie na ich sprawność fizyczną oraz wygląd estetyczny terenu jak również stan sanitarno-porządkowy. Zamontowanie progów zwalniających wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Koziny , , , ,00 G0139 Budynków i Lokali G0141 G0146 G0152 P0005 6

7 Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem, położonej na terenie nieruchomości przy ul. Legionów 126/128. Opis remont istniejącej nawierzchni polegający na wykorytowaniu, utwardzeniu podłoża i położeniu nawierzchni z kostki brukowej. Modernizacja wejścia i alejki do parku im. J. Piłsudskiego z ul. Krakowskiej przy ul. Michałowicza. Lokalizacja alejka parkowa na odcinku od ul. Krakowskiej, przy ul. Michałowicza, przez mostki na rzekach Łódce i Bałutce, do alei im. gen. Orlicz-Dreszera. Opis odtworzenie istniejącej zaniedbanej alejki usunięcia starego drzewa, wytyczenie, okrawężnikowanie, położenie nawierzchni, wykonanie oświetlenia wzdłuż alejki, umieszczenie koszy na śmieci i ławek. Remont chodnika na ul. Narciarskiej oraz przed PM 151, ul. Narciarska 20/22. Opis demontaż istniejącego, zniszczonego ciągu pieszego oraz budowa nowego w śladzie istniejącego chodnika. Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57. Opis budowa instalacji oświetleniowej, ustawienie kilku słupów wraz z oprawami na zieleńcu oraz na placu zabaw przy ul. Wileńskiej 57. Park na Zdrowiu i wszystko jasne! Lokalizacja Park na Zdrowiu ( park im. J. Piłsudskiego) Opis rozbudowa systemu oświetlenia, zamontowanie 56 lamp: 34 zakończeń lampowych do istniejących już słupków oraz 28 nowych lamp wraz ze słupkami, zamontowanie dodatkowego oświetlenia w najpopularniejszej części spacerowo-biegowej parku (al. gen. Orlicz-Dreszera); w ramach zmniejszenia kosztów inwestycji zaproponowano lampy solarne , , , , ,00 Remont drogi wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa. Budowa alei wraz z oświetleniem poprawi bezpieczeństwo w tej części parku. Aleja jest jedynym wejściem do parku od strony Osiedla Zdrowie i Złotno. Remont chodnika wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa przechodniów oraz dzieci i pracowników PM 151.Wniosek posiada pozytywną opinię u Edukacji UMŁ władającego działkami o nr 645/14 i 645/15 w obr. P-27, których administratorem jest PM 151). Proponowane zadnie jest wybrane do realizacji w ramach VIII edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi Osiedla w 2013r. Proponowane zadnie dotyczy remontu i rozbudowy istniejącej instalacji oświetleniowej pozostającej na majątku Polskiej Grupy Energetycznej S.A ,00 około 2 000,00 (całoroczne utrzymanie obiektu) , ,00 P0014 P0027 P0052 P0054 P0056 7

8 Zdrowie dla zdrowia dla każdego coś odpowiedniego budowa przestrzeni publicznej (plac zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu, mini skate park). Lokalizacja działki w obrębie P15: 314/38, 314/33, 314/37. Opis plac zabaw: usunięcie dzikich zakrzaczę i zarośli, rekultywacja trawników, zorganizowanie części dla dzieci młodszych do lat 3 (kiwaki, huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela, zabezpieczenie terenu sztucznym korkiem) oraz zestawu dla dzieci starszych (drabinki, mostki, ścianka wspinaczkowa itp.), ogrodzenie niskie do 70 cm; wytyczenie alejek i utwardzenie terenu pod elementy siłowni, instalacja urządzeń do gimnastyki na świeżym powietrzu oraz stołu do ping-ponga, ustawienie ławek i koszy na śmieci; uporządkowanie odwodnienie oraz utwardzenie terenu pod mini skate park dla młodzieży (min. 450 m²), ogrodzenie od strony ul. Rokitny i Krańcowej min 1 m, na pozostałym terenie do 70 cm, wyposażenie skate parku w mini rampę, bank quater i funbox xd, wytyczenie placu do gry w koszykówkę, utwardzenie i zamieszczenie kosza. Budowa oświetlenie iluminacyjnego budynku kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, al. Włókniarzy., działka 41/1. Opis wykonanie zasilania głównej tablicy sterowniczej istniejącego złącza kablowego, ustawienie 4 masztów oświetlanych z projektorami o mocy 70W w ilości 14 szt., zabudowana w nawierzchni chodnika projektorów ziemnych, w ilości 19 kompletów, wykonanie linii kablowych do poszczególnych słupów oraz instalacji do projektorów ziemnych, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z kompletnymi uzgodnieniami, wystąpienie o decyzję pozwolenia na budowę. Miejski Ogród Warzywny Retkinia. Lokalizacja okolice ul. Maratońskiej 47, obręb P24, działka 310/33. Opis wyburzenie pozostałości po szkole, niwelacja gruntów, remont starego ogrodzenia, dopełnienie nowym ogrodzeniem, zagospodarowanie terenu, wyłonienie organizacji pozarządowej, która przeprowadzi działania animacyjne dla społeczności lokalnej, imprezy i warsztaty ekologiczne, od wiosny do jesieni; docelowo ogród przekazany pod uprawę przez mieszkańców. Oświetlenie zabytkowego budynku SP 1 i PG 1, ul. Sterlinga 24. Opis - projekt i wykonanie oświetlenia na odremontowanej elewacji. Oświetlenie ma za zadanie podkreślenie piękna odrestaurowanej architektury , , , ,00 Zagospodarowanie terenu działek 314/38, 314/33 i 314/37 w obr. P-15 na przedmiotowy cel jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Urządzenie placu zabaw dla dzieci, siłowni i mini skate-parku zaspokoi potrzeby i oczekiwania mieszkańców tej części osiedla, w różnych grupach wiekowych. Stworzy miejsce atrakcyjnej zabawy, relaksu i wypoczynku, a przez to integracji lokalnej społeczności. Pozytywna, ale. Wykonanie oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo, przyczyni się do ograniczenia przestępczości, poprawi estetykę budynku. Teren, na którym ma być zlokalizowane zadanie nie stanowi mienia Miasta. Właścicielem działki, na której umieszczone będzie oświetlenie iluminacyjne kościoła jest kuria metropolitalna w Łodzi. Działka, na której wskazano lokalizację proponowanego zadania jest przygotowywana przez Majątku Miasta UMŁ do sprzedaży trybie przetargowym. Oświetlenie zabytkowego budynku wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny świeżo wyremontowanego budynku , ,00 P0075 P0113 P0140 S0007 8

9 Popłyń rikszą przez Łódź. Lokalizacja ul. Piotrkowska, Manufaktura. Księży Młyn, pałac Scheiblera, pałac Poznańskiego. Opis zaprojektowanie i zamówienie 30 jednakowych riksz, o wyglądzie kojarzącym się z łodzią, przygotowanie 5 oznaczonych punktów parkingowych dla riksz, zaprojektowanie i zamówienie uniformów dla kierowców riksz, opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla rikszarzy, przygotowanie oferty sprzedaży powierzchni reklamowej, opracowanie tras turystycznych po Łodzi. Profesjonalne oświetlenie reprezentacyjnych kamienic miejskich. Lokalizacja ul. Piotrkowska 41, 77, 100, 102, 106, 113, 153. Opis sfinansowanie profesjonalnego oświetlenia elewacji frontowych, reprezentacyjnych kamienic należących do Miasta. Założony efekt ma być zbliżony do prezentowanego na Light Move Festiwal. W ramach realizacji projektu Miasto ma ogłosić przetarg (na projekt i wykonanie oświetlenia), którego warunkiem ma być zapis o konieczności przedstawienia oświetlenia próbnego wybranej kamienicy. Stroje dla rikszarzy. Lokalizacja ul. Piotrkowska. Opis w ramach zadania przewiduje się zmianę i ujednolicenie strojów rikszarzy, oraz wyglądu riksz. Propozycja ubioru dla rikszarzy to biała koszula, spodnie w kratkę, szelki i kaszkiety, w razie chłodu szaliki i płaszcze. Zmiany wyglądu riksz mają natomiast obejmować przemalowanie wszystkich rikszy na jeden kolor, zastosowanie nowych kocy w kolorze brązowym lub kremowym, oraz zastosowanie subtelnych, jednakowych zdobień riksz, nadających im wygląd retro. Termomodernizacja wraz z wymianą dachu strażnicy OSP Łódź Sikawa. Lokalizacja ul. Janosika 158/160. Opis roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego wieńca, wykonanie nowej konstrukcji dachu budynku, termoizolacji dachu, pokrycia dachu, tynkowanie i renowacja kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tym wymiana dwóch bram garażowych, wykonanie elewacji budynku ze styropianu, zatopienie siatki i położenie tynku na elewacji , , , ,00 Idea zadania Popłyń rikszą przez Łódź jest bardzo trafnym pomysłem promowania charakterystycznej dla Łodzi formy transportu, jaką stanowią riksze. W przypadku pozytywnego stanowiska Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady w Łodzi zadanie powinno zostać przekazane do realizacji właściwej komórce organizacyjnej Miasta odpowiedzialnej za transport zbiorowy w Łodzi. Oświetlenie zabytkowych budynków wpłynie na wizerunek świeżo wyremontowanej ulicy Piotrkowskiej. Pomysł ujednolicenia strojów dla rykszarzy w Łodzi jest bardzo trafnym pomysłem promowania charakterystycznej dla Łodzi formy transportu, jaką stanowią riksze. W przypadku pozytywnego stanowiska Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady w Łodzi zadanie powinno zostać przekazane do realizacji właściwej komórce organizacyjnej Miasta odpowiedzialnej za transport zbiorowy w Łodzi. Zasadność realizacji zadania została potwierdzona przez Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi p. Sławomira Emanuela (opinia w załączeniu). W związku z podniesionymi argumentami w ww. opiniach Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa popiera i rekomenduje termomodernizację wraz z wymiana dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź- Sikawa , , , ,00 S0040 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą S0048 S0049 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą W0013 Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 9

10 Stoki dla Aktywnych. Lokalizacja Park im. gen. Zaruskiego przy ul. Giewont. Opis chcemy zaproponować uatrakcyjnienie obszaru Stoków poprzez stworzenie w Parku im. Zaruskiego miejsca aktywności, wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców oraz wszystkich łodzian. Outdoor Fitness siłownia na świeżym powietrzu od juniora do seniora, łącząca pokolenia, pobudzająca aktywność fizyczną, bezpłatna, bez ograniczeń, bez wymogów wieku czy określonego statusu społecznego. Lokalizacja park miejski Źródła Olechówki w obrębie ul. Odnowiciela i ul. Świdnickiego. Opis zagospodarowanie terenu wskazanego powyżej poprzez wydzielenia powierzchni płaskiej terenu zielonego w celu ustawienia na nim 10 sztuk urządzeń siłowych dwustronnych jednocześnie stwarzających możliwość 20 osobom do wykonywania ćwiczeń na stanowiskach. Nowosolna wczoraj i dziś. Lokalizacja osiedle Nowosolna. Opis głównym założeniem projektu Nowosolna wczoraj i dziś jest opracowanie i wydanie publikacji, w formie książkowej oraz elektronicznej w całości poświęconej i wydanie publikacji w formie książkowej oraz elektronicznej, w całości poświęconej dawnej i współczesnej Nowosolnej. Planowana książka powinna być pracą zbiorową, dlatego do współpracy w projekcie zostaliby zaproszeni pracownicy naukowi UŁ, artyści, dziennikarze, lokalnie działające stowarzyszenia oraz grupy społeczne. 1. etap zebranie materiałów, weryfikacja i opracowanie zawartości; 2. etap przygotowanie do druku (skład,korekta, itp.) oraz druk; 3. etap działania promocyjne (ulotki, plakaty, banery, reklamy w lokalnej prasie, spotkania promocyjne). Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43. Opis modernizacja placu zabaw , , , ,00 Ze względu na możliwości realizacji inwestycji w jednym roku. Dużo wątpliwości budzi pomysł likwidacji amfiteatru, ponieważ jest tam przeprowadzany m.in. Letni Festiwal Filmowy Polówka. W bieżącym roku planowany jest I etap remontu amfiteatru, dla którego została opracowana dokumentacja projektowa oraz zostało dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności parku. Proponowana siłownia podniesie walory estetyczne Parku Źródła Olechówki, stwarzając ofertę aktywnego wypoczynku. Wraz z powstającym placem zabaw stanie się miejscem spotkań okolicznych mieszkańców. Proponowany projekt dotyczy realizacji zadania obejmującego dość wąską grupę docelową (głownie mieszkańcy gminy i osiedla Nowosolna). Z punktu widzenia promocji Miasta zadanie nie będzie realizowało założeń Strategii promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata , która określa kierunek podejmowanych działań, mających na celu kreowanie wizerunku Miasta jako Centrum Przemysłów Kreatywnych. W opinii Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą UMŁ, przedstawiona propozycja, może zostać zakwalifikowana do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników zapisu oraz czasopism kulturalnych realizowanych przez Kultury UMŁ. Nieruchomość przy ul. Dębowskiego (działka o nr ewid. 392/55 w Obr. W-12) stanowi mienie Miasta Łodzi obciążone na rzecz osób trzecich jest przedmiotem dwóch dzierżaw (do grudnia 2013r. i sierpnia 2014r.) ,00 W0079 W0088 W0089 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą W

11 Idee Baden Powella w parku Baden Powella. Opis celem zadania jest wzbogacenie ofert aktywnego wypoczynku w parku im. Baden-Powella przy równoczesnym utworzeniu żywego pomnika idei tego twórcy skauting. Dzięki wybudowaniu placu zabaw, skateparku i toru do jazdy rowerem, osoby w każdym wieku będą mogły jeszcze bardziej aktywnie spędzać czas w parku. Warsztaty budowy społecznych ogrodów permakultury połączone z realizacja ogrodu oraz piknikiem informacyjnym o tym, jak zakładać podobne tereny zielone w miastach. Lokalizacja ul. Fabryczna. Opis założeniem warsztatów jest zaangażowanie i tworzenia ogrodów zgodnie z praktyką permakultury. Zaletą tworzenia takich ogrodów jest to, że nie wymagają one pielęgnacji po ich założeniu funkcjonują jak naturalny ekosystem, są autonomiczne i samowystarczalne. Umieszczenie estetycznych tablic informacyjnych dotyczących zasad segregowania śmieci przy śmietnikach na osiedlu na Stokach (rejon ulic Telefoniczna/Pieniny/Zbocze/Dębowskiego/Szczytowa). Opis zaprojektowanie i wykonanie estetycznych,atrakcyjnych wizualnie i czytelnych tablic informujących mieszkańców jak należy segregować śmieci. Tablice muszą być wykonane z materiału odpornego na działanie warunków atmosferyczne. Zamontowanie tablic przy osiedlowych śmietnikach. Źródło wiedzy o Łodzi miejsce planowania partycypacyjnego. Lokalizacja ul. Sienkiewicza 75/77, działka S6-385/9. Opis stała ekspozycja map, zdjęć, makiet, stałych projektów, filmów pokazująca początki Łodzi, jej rozwój, tło historyczne i podobne miasta na świecie. Stała wystawa makiety śródmieścia w skali 1:500 lub 1:1000, makiety wirtualnej, zdjęć lotniczych, map i innych elementów ukazujących Łódź dnia dzisiejszego. Wystawa inwestycji ważnych dla miasta i regionu, miejskich i prywatnych, w formie makiet, wizualizacji i prezentacji wirtualnych , , , ,00 Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego a uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowych obejmujących m.in. budowę przyłączy wodno kanalizacyjnych i elektrycznych wymagających uzgodnień z gestorami sieci. Proponowane zadanie uzyskało negatywną rekomendację z uwagi na fakt, że działka, na której wskazano lokalizację zadania jest przeznaczona, wg. informacji u Majątku Miasta UMŁ, na inny cel - budowę parkingu miejskiego. Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie estetycznych, atrakcyjnych wizualnie i czytelnych tablic informujących mieszkańców, w jaki sposób segregować odpady, będzie miało walor edukacyjny, i przyczyni się do poprawy czystości, stanu sanitarno porządkowego oraz estetyki na wskazanych we wniosku terenach. Projekt utworzenia miejsca planowania partycypacyjnego w Łodzi jest w swych założeniach bardzo dobry i potrzebny. Oprócz części muzealnej. pokazującej to co w Łodzi najlepsze wczoraj, dziś i jutro, bardzo dobrym pomysłem jest umieszczenie w jednym miejscu wszystkich jednostek UMŁ zajmujących się planowaniem przestrzennym. Zaowocowałoby to sprawniejszą komunikacją i koordynacją działań planistycznych w mieście. Jednakże spore wątpliwości budzi sama możliwość przeprowadzenia procesu adaptacji wskazanego budynku na wyżej wymienione cele. Ponieważ budynek ma wszczętą procedurę wpisu do rejestru zabytków, wytyczne konserwatorskie, a następnie procedury przetargowe i finalnie prace remontowo budowlane mogą się zakończyć w przeciągu jednego roku. Oprócz tego nad w/w nieruchomością toczy się właśnie procedura przeznaczenia lokalu do sprzedaży ,00 ok ,00 (całoroczne koszty utrzymania) W0120 W0124 W0127 L0010 Architekta Miasta 11

12 Budowa remizy strażackiej dla OSP Łódź Łaskowice Środowiskowego Domu Strażaka. Lokalizacja ul. Łaskowice 180; działka nr 27/3, fragment działki 27/12, obręb G-53. Opis kontynuowanie budowy budynku strażnicy OSP Łódź Łaskowice Środowiskowego Domu Strażaka, na przygotowanych fundamentach, budowie przepompowni i instalacji sanitarnej z przyłączeniem do kolektora ściekowego prowadzącego do Grupowej Oczyszczalni Ścieków, instalacji sieci wodno kanalizacyjnej, instalacji kotłowni CO i instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej i okablowania oraz instalacji wentylacyjnej. Zagospodarowanie terenu zew. i wyposażenie budynku. Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na głównej alei w parku na Zdrowiu oraz na ul. Orlicz-Dreszera. Lokalizacja aleja główna parku na Zdrowiu na odcinku od parkingu na ul. Srebrzyńskiej do mostku obok stawu oraz ul. Orlicz-Dreszera przechodząca przez park. Opis remont nawierzchni położenie nowego asfaltu na istniejącej nawierzchni. Budowa ścieżki zdrowia w parku na Zdrowiu. Opis wytyczenie trasy ścieżki zdrowia, montaż przyrządów do ćwiczeń i tablic informacyjnych dotyczących użytkowania przyrządów, montaż drogowskazów ścieżki, tablicy z regulaminem korzystania ze ścieżki oraz altany na końcu ścieżki , , ,00 Zasadność realizacji zadania została potwierdzona przez komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (opinia w załączeniu) oraz przez Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi. W związku z podniesionymi argumentami w ww. opiniach Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa popiera i rekomenduje budowę remizy strażackiej dla ochotniczej straży pożarnej Łódź Łaskowice. Wskazane we wniosku aleje stanowią główne trasy spacerowe w Parku im. J. Piłsudskiego. Stan nawierzchni jest w bardzo złym stanie i stanowi zagrożenie dla użytkowników parku. Z uwagi na powierzchnię parku, prawie 169 ha koszt naprawy alei jest bardzo wysoki. Wskazane aleje stanowią tylko niewielki procent wszystkich alei parku, które również w trybie pilnym wymagają remontu. Biorąc powyższe pod uwagę uważamy w/w propozycję za jak najbardziej zasadną do uwzględnienia. Park im. J. Piłsudskiego jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Łodzi, zlokalizowany w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, składający się z części leśnej i parkowej jest jedynym tego typu terenem w Łodzi chętnie odwiedzanym przez mieszkańców całego miasta. Budowa ścieżki zdrowia przyczyni się do podniesienia atrakcyjności parku , ,00 roczne koszty eksploatacji , ,00 L0013 Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa L0017 L

13 Nowoczesny informator mapa zabytków, najciekawsze miejsca i osobistości łódzkiej ziemi. Lokalizacja głownie centrum miasta. Opis kupno komputerów, opracowanie programu, na bazie którego będzie funkcjonował komputer w oparciu o informacje turystyczne (np. zabytki). Promocja naturalnych praktyk porodowych. Lokalizacja publiczne szkoły rodzenia, Fundacja Centrum Praw Kobiet, inne placówki otwarte na promocję naturalnych praktyk porodowych. Opis promocja naturalnych praktyk porodowych cyklicznie trwające przez 9 miesięcy wykłady, warsztaty i spotkania w różnych blokach tematycznych prowadzonych przez położne, lekarzy oraz terapeutów , ,00 W centrum miasta, czyli na obszarze, na którym miałby być realizowany projekt działa kilka punktów Informacji Turystycznej, w których działają zarówno infokioski POT (docelowo będzie możliwość korzystania ze stron turystycznych), jak również komputer dla turystów, a także zainteresowani turyści i mieszkańcy mogą otrzymać wyczerpujące informacje na temat wydarzeń w Łodzi i otrzymać bezpłatne broszury, ulotki, repertuary. Dodatkowo na dworcu kolejowym i lotnisku, czyli w miejscach koncentracji ruchu turystycznego działają punkty it. Nieograniczony dostęp do informacji nt. zabytków (wille i pałace, architektura przemysłowa, ulica Piotrkowska) gwarantują funkcjonujące miejskie szlaki turystyczne wykorzystujące fotokody umożliwiające dostęp do wiadomości w sieci. Szeroki zakres informacji dotyczący Łodzi, w szczególności oferty turystycznej i kulturalnej, jest dostępny w publikacjach wydawanych przez UMŁ oraz na stronie internetowej miasta, CIT, portalu turystycznym województwa łódzkiego, Fun Pages punktów it oraz generowanych newsletterach z wspomnianych stron www. Projekt powielałby informacje, które są dostępne na innych nośnikach. Przy opiniowaniu projektu wsparliśmy się opinią konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, która jest jednoznacznie negatywna. Porody w domu są obarczone znacznie większym ryzykiem zgonu okołoporodowego niż w szpitalu oraz większym ryzykiem trwałych uszkodzeń. Biorąc pod uwagę powyższe oraz koszty realizacji projektu bardziej zasadne wydaje się kontynuowanie wsparcia dla szkół rodzenia i zachęcenie kobiet do korzystania z przygotowania do porodu, połogu i pielęgnowania dziecka w sposób, którym jest zainteresowana zdecydowana większość mieszkanek Łodzi i który nie budzi zastrzeżeń ze strony środowiska medycznego. L0026 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą L0028 Zdrowia i Spraw Społecznych 13

14 Budowa gimnastyczno-rekreacyjnego parku sportowego. Lokalizacja Park Staromiejski (ul. Zachodnia, ul. Ogrodowa), Park Źródliska (ul. Fabryczna, ul. Przędzalniana, al. Piłsudskiego), Park Poniatowskiego (al. Włókniarzy, ul. Parkowa, ul. Żeromskiego). Opis wybudowanie placu gimnastycznego (przygotowanie podłoża, transport przyrządów, montaż przyrządów i elementów placu). Klub muzyczny Karamba. Lokalizacja ul. Piotrkowska 20. Opis utworzenie Klubu Muzycznego o charakterze małego centrum kulturalnego. Remont (przystosowanie) lokalu do spełnienia funkcji Klubu Muzycznego, wyposażenie klubu w sprzęt grający, wyposażenie kawiarni, łazienek, szatni, wystrój wnętrz, reklama w mediach. Upamiętnienie wydarzenia kulturalnego POLCON Lokalizacja park im. biskupa Michała Klepacza. Opis przygotowanie projektu rzeźby oraz jej wykonanie. Zakup i montaż iluminacji dla rzeźby w postaci dwóch naświetlaczy. Montaż dwóch tabliczek z nazwą alei. Wymiana ławek parkowych oraz montaż dwóch nowych. Zakup i montaż czterech stolików. Aktywizacja osób 45+. Lokalizacja Śródmieście. Opis danie możliwości osobom po 45. r. ż. poszukującym zatrudnienia, odnalezienie się w nowych realiach zmieniającego się rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: rekrutacja, organizacja pracy uczestników/uczestniczek, szkolenia, doradztwo zawodowe, prawne i socjalne, wsparcie psychologiczne , , , ,00 Budowa gimnastyczno rekreacyjnego parku sportowego podniesie atrakcyjność Parku im. A. Mickiewicza i przyciąganie nowych użytkowników chcących podnieść swoją sprawność fizyczną. Wykonywanie działalności jaka zaproponowana została przez zgłaszającą zadanie w budynku mieszkalnym przy ul. Piotrkowskiej 20 nie jest wskazane z uwagi na uciążliwości jakie wiążą się z prowadzeniem klubu muzycznego. Ponadto lokale przy ulicy Piotrkowskiej i ulicach bezpośrednio do niej przyległych zgodnie z prawem miejscowym (Zarządzenie Nr 3311/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2012 r. w wykonaniu Uchwały Nr XI/186/07 Rady z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi z póź. zm.) rozdysponowane są w skierowanym do osób kreatywnych przetargu na wynajem. Podstawowym kryterium wyboru przyszłego najemcy jest atrakcyjność jego oferty pod względem kreatywności zaproponowanej działalności jak i stworzenia przy ul. Piotrkowskiej miejsca ciekawego, przyciągającego jak najszerszą liczbę mieszkańców. Park im. ks. bp. M. Klepacza jest użyczony na czas nieoznaczony Politechnice Łódzkiej na podstawie umowy użyczenia Nr 34/U/07 z dnia 1 lipca 2007 r. Mając na uwadze utrzymującą się tendencje wzrostu stopy bezrobocia ( maj ,5%; maj %; maj %- dane dla miasta Łodzi) w tym bezrobocia osób w wieku 45+ (1/3 bezrobotnych to osoby pow. 45 roku życia), propozycja uruchomienia Pracowni Aktywizacji Osób 45+ zasługuje na uwagę i dalsze procesowanie. Wyposażenie odbiorców projektu w odpowiednie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem urządzeń i technik informatycznych, umożliwi i ułatwi wyjście z bierności zawodowej, a tym samym zwiększy szansę powrotu na rynek pracy , ,00 L0041 L0050 Budynków i Lokali L0064 L0072 Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 14

15 55. Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy. Lokalizacja 25 szkół z terenu Łodzi. Opis personel medyczny i lekarski będzie odwiedzał wytypowane z terenu Łodzi szkoły publiczne, by wykonać badania, dokonać ich rejestracji, a następnie poddać wnikliwej analizie. Badaniu podlegałyby dzieci z klas I, II, III będące w okresie rozwoju fizycznego. Badania będą polegały na pomiarach antropometrycznych, badaniu ortopedycznym mającym na celu wyselekcjonowanie dzieci z wadami postawy lub tez schorzeniami. Otrzymane wyniki posłużą do zakwalifikowania dzieci do odpowiednich grup rehabilitacyjnych czy leczniczych ,00 Istnieje konieczność wdrożenia programu o charakterze edukacyjno prewencyjnym. Zadania przewidziane do realizacji w programie dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postawy oraz aktywności ruchowej. Zadania związane z wczesnym wykrywaniem wad postawy oraz ich korekcją wzajemnie się uzupełniają, co powinno się przyczynić do wszechstronnego rozwoju dziecka i indywidualizacji procesu korekcji wad postawy. Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie UMŁ od kilkunastu lat prowadzi edukację zdrowotną (dzieci, rodziców, nauczycieli) w zakresie wad postawy u dzieci oraz w bardo niewielkim zakresie (ze względu na ograniczone środki finansowe) badania przesiewowe (wykonywane przez lekarzy ortopedów i rehabilitantów miejskich zakładów opieki zdrowotnej). Zadanie to realizowane jest w ramach Profilaktyki Zdrowia Rodziny ,00 L0074 Zdrowia i Spraw Społecznych 15

16 56. Popularyzacja łódzkich zabytków poprzez oznaczenie obiektów zabytkowych, cykliczne wydarzenia prezentujące łódzkie dziedzictwo architektury oraz kursowanie zabytkowego tramwaju. Lokalizacja Łódź. Opis projekt składa się z trzech niezależnych części: ogłoszenie konkursu na projekt graficzny tablicy informującej o obiekcie zabytkowym, wykonanie i umieszczenie tablic na obiektach z gminnej ewidencji zabytków będących własnością miasta, uruchomienie zabytkowej linii tramwajowej, kursującej po Łodzi szlakiem wybranych zabytków oraz przygotowanie materiałów promocyjno edukacyjnych o zabytkach wzdłuż trasy, cykl 35 niedzielnych spacerów po Łodzi z przewodnikiem oraz przygotowanie i dystrybucja ulotek z trasami spacerów ,00 Jeśli zgłoszone zadanie uzyska poparcie obywateli, przedstawiona propozycja, może zostać zakwalifikowana do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie m.in. upowszechnienia turystyki lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Część pierwsza zgłaszanego projektu obejmuje zamontowanie tablic informujących na obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Oznakowanie budynków jest możliwe tylko w przypadku, gdy właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje powyższy projekt. Zastrzega jednak, aby wymiary tablic nie przekraczały 40x30 cm oraz zawierały informację także w języku obcym (ze względu na powszechność najlepszy byłby język angielski). Miejskie służby konserwatorskie w ubiegłych latach umieszczały tablice informacyjne jedynie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na wykonanie kolejnych tablic w przyszłorocznym budżecie uwzględnią środki finansowe. Dodatkowo, z informacji uzyskanych w Wydziale Budynków i Lokali wynika, iż miasto Łódź jest właścicielem 375 budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Część druga projektu dotyczy uruchomienia zabytkowej linii tramwajowej. Obecnie w okresie wakacyjnym od początku lipca do połowy września kursuje zabytkowy tramwaj 43, jednak propozycja rozszerzenia okresu funkcjonowania tej linii jest jak najbardziej zasadne. W części trzeciej autor projektu proponuje organizację niedzielnych spacerów po Łodzi wraz z przewodnikiem. Podobne spacery są organizowane od kilku lat w mieście i cieszą się ogromnym zainteresowaniem łodzian. Dodatkowym elementem projektu będą wydane materiały informacyjne w postaci ilustrowanych ulotek, prezentujące zabytki i atrakcje na zwiedzanych trasach ,00 L0080 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 16

17 Wideo tłumacz języka migowego dla mieszkańców Łodzi. Lokalizacja Centralne Muzeum Włókiennictwa, Galeria Bałucka Oddział Galerii Sztuki, Miejska Galeria Sztuki Galeria Willa, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego, Muzeum Geologiczne UŁ, Muzeum Kanału Dętka Oddział Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii, Muzeum Komunikacji, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych, Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, Muzeum Sportu i Turystyki Oddział Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sztuki, Muzeum Sztuki ms2, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Martyrologii Radogoszcz, Muzeum Tradycji Niepodległościowych Stacja Radegast, Ośrodek Propagandy Sztuki Oddział Galerii Sztuki. Opis wideotłumacz jest to urządzenie, które działa na zasadzie rozmowy fonicznej z rozmową wizualną (język migowy). Tłumacz połączony z urządzeniem będzie mógł przetłumaczyć osobie słyszącej pytania zadane w języku migowym przez niesłyszącego petenta, i takie przetłumaczyć na język migowy odpowiedź słyszącej osoby. Tłumacz jest pośrednikiem w kontaktach obu stron, a wideotłurnacz z racji posiadania funkcji rozmowy normalnej i rozmowy wideo spełnia swoje zadanie znakomicie. Celem zadania jest zapewnienie osobom głuchym dostępności do instytucji miejskich. Przewodnik wirtualny zamigany w języku migowym PJM. Lokalizacja aplikacja. Opis - przewodnik wirtualny działałby na takiej zasadzie, że osoba niesłysząca będzie mogła obejrzeć swojego wirtualnego przewodnika i przykładowo przychodząc do danej lokalizacji spogląda, loguje się w tym miejscu i ma możliwość wyświetlenia filmu w polskim języku migowym, który opisuje dane miejsce i dzięki temu automatycznie się dowiaduje, co się dzieje w danym miejscu lub co się działo w tej historii , ,00 Zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego mieści się w zakresie ogłaszanego corocznie przez naszą jednostkę konkursu ofert (planujemy również taki konkurs na przełomie 2013/2014 r.), a dotyczącego zadania pn. wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi UMŁ i miejskim jednostkami organizacyjnymi świadczenie usług tłumacza migowego. Do tej pory Polski Związek Głuchych uzyskiwał dotacje na podobne formy działań skierowane na poprawę komunikacji środowiska osób niepełnosprawnych z instytucjami publicznymi Miasta. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w planowanym konkursie ofert ująć, w składanym wniosku (ofercie), dodatkowe pozycje dotyczące miejsca do instalacji punktów komunikacji wizualnej z klientem niesłyszącym. Przedstawiona koncepcja przygotowania przewodnika dla osób głuchych jest niewątpliwie interesującym i innowacyjnym przedsięwzięciem. Poza walorem edukacyjno turystycznym należy zwrócić także uwagę na aspekt promocyjny przedsięwzięcia. Aspekt ten może być zachęta do przyjazdu do Łodzi przez osoby z dysfunkcją słuchu z całego kraju , ,00 L0093 Zdrowia i Spraw Społecznych L0094 Zdrowia i Spraw Społecznych 17

18 Piotrkowska ulica Mody. Lokalizacja Łódź. Opis - koncepcja,,piotrkowska - ulica Mody" opiera się na stworzeniu specjalnego programu gospodarczego dla artystów, projektantów, producentów, handlu i promocji mody polegającego głównie na ofercie preferencyjnych warunków dotyczących najmów lokali miejskich położonych bezpośrednio przy centralnej ulicy Łodzi. Głównym narzędziem promocji byłoby stworzenie punktu informacyjnego na temat projektu i wydarzeń związanych z modą w Łodzi. Zadanie polega na: wyszukaniu lokali odpowiednich pod projekt w budynkach położonych przy ul. Piotrkowskiej, wyborze wykonawcy, wykonaniu remontów wraz z niezbędnymi przyłączami, otwarciu w lokalach butików oraz lokalu przeznaczonego dla wszystkich projektantów biorących udział w Projekcie. Do końca 2014 r. wszyscy najemcy zwolnieni będą z płatności czynszowych. Balon promocyjny z logo Miasta Łodzi. Lokalizacja Łódź. Opis zakup balonu na ogrzane powietrze Super Sport balloon BB22XR(77) firmy Kubiczek (powłoka, kosz, butle 4szt., palnik), zakup przyczepy do transportu i przechowywania balonu, zakup ubezpieczenia OC i Aerocasco, zakup gazu potrzebnego do lotów balonem, zatrudnienie pilota z uprawnieniami (obsługa balonu) , ,00 Lokale przy ul. Piotrkowskiej i ulicach bezpośrednio do niej przyległych zgodnie z prawem miejskim (Zarządzenie Nr 3311/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi z póź. zm.) rozdysponowane są w skierowanym do osób kreatywnych przetargu na wynajem. Podstawowym kryterium wyboru przyszłego najemcy nie jest cena (wysokość zaproponowanej stawki czynszu) lecz atrakcyjność jego oferty pod względem kreatywności zaproponowanej działalności jak i stworzenia przy ul. Piotrkowskiej miejsca ciekawego, przyciągającego jak najszerszą liczbę mieszkańców. Istnieje więc obecnie możliwość zrealizowania w tej formie założonego w zgłoszonym zadaniu celu. Udostępnienie twórcom lub instytucjom związanym z modą lokali na ul. Piotrkowskiej na preferencyjnych warunkach czynszowych. Ze względu na brak w Łodzi ogólnodostępnych punktów widokowych, z których można obserwować panoramę miasta, balon na uwięzi powinien cieszyć się dużą popularnością wśród samych Łodzian jak i osób odwiedzających miasto. Byłaby to również dodatkowa atrakcja towarzysząca wydarzeniom, które an stałe wpisały się w kalendarz łódzkich imprez. Ponadto balony należą do już sprawdzonych i skutecznych nośników reklamy. Ta forma promocji jest ceniona ze względu na swoją widowiskowość i atrakcyjność. Umieszczenie na balonie logo Łodzi wpisuje się w Strategię promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata W kosztorysie nie uwzględniono ew. kosztów przechowywania balonu, kosztów transportu z miejsca przechowywania do miejsc startu, przygotowanie balonu do lotów (napełnienie balonów gazem). L0101 Budynków i Lokali L0110 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 18

19 Łódź nasza przyszłość. Lokalizacja publiczne gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, łódzkie urzędy i instytucje, 5 wybranych miast Polski, 5 najbogatszych miast świata nie będących miastami partnerskimi Łodzi. Opis promowanie miasta i możliwości, jakie Łódź może zaoferować swoim obecnym i przyszłym mieszkańcom realizowane w 3 etapach: promocja zadania, olimpiada wiedzy o Łodzi, przygotowanie 50-osobowej reprezentacji młodych mieszkańców do promowania Miasta, oraz krajowe i zagraniczne wizyty promujące Łódź. Łódzki Szlak Modernizmu. Lokalizacja elewacje budynków w Łodzi. Opis opracowanie koncepcji Łódzkiego Szlaku Modernizmu, a następnie wdrożenie go w postaci szlaku turystycznego, którego tematem przewodnim będzie architektura modernistyczna Łodzi (przede wszystkim dwudziestolecia międzywojennego) , ,00 Łódź Nasza Przyszłość oferuje znakomitą szansę by poznać i wziąć udział w tworzeniu historii miasta. Zachęcenie młodych ludzi z kraju i zagranicy jest najważniejszym elementem skutecznej promocji miasta. Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą uważa, że Olimpiada Wiedzy o Łodzi powinna również objąć studentów łódzkich uczelni, mimo wzrostu kosztów opłaci się to organizatorom ponieważ zwiększy to liczbę potencjalnych reprezentantów miasta. Można również zastanowić się nad zmniejszeniem ilości miast biorących udział w projekcie i skupić się na tych największych, z największą ilością mieszkańców. Jeśli włączy się studentów do tego projektu to na pewno spadną wydatki na kursy języka w późniejszym etapie. Co więcej, młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rzadko bierze udział w takich imprezach i projektach, studenci dużo bardziej poważnie traktują takie zadania, oprócz telewizji, radia, billboardów, prasy i szkół powinna również objąć ulotki. Są one tańsze i bardziej efektywne, może je otrzymać każda osoba. Naszym zdaniem, zadanie Łódź Nasza Przyszłość może odnieść ogromny sukces, który wesprze rozwój Łodzi. Warto zainwestować czas i pieniądze by zatrzymać łodzian w ich rodzinnym mieście, które może im zaoferować coraz więcej możliwości w postaci nowych miejsc pracy, kultury i nauki. W Polsce architektura modernistyczna zyskuje na popularności, szlaki o podobnej tematyce uruchomiła już Gdynia i Katowice. Łódź dysponuje cennym zasobem obiektów z okresu międzywojennego modernizmu. Ponadto, projekt utworzenia Szlaku Modernizmu wpisuje się w ciąg podejmowanych wcześniej przez miasto zadań w Łodzi istnieją już trasy wycieczkowe o tematyce przybliżającej wartości dziedzictwa kulturowego , ,00 L0122 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą L0125 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 19

20 Zielone lato seniorów. Lokalizacja łódzkie parki. Opis wakacyjny cykl przynajmniej 80 wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych dla najstarszych mieszkanek i mieszkańców Łodzi, który ma odbyć się w lipcu i sierpniu 2014r. w 8 łódzkich parkach oraz w innych lokalizacjach. W każdym tygodniu miejscem realizacji ma być inny park, gdzie ma się odbyć co najmniej 8 wydarzeń spośród poniższych: a) wydarzenia sportowo-rekreacyjne: nordic walking, gimnastyka na świeżym powietrzu, joga śmiechu, lekcja tańca, rajdy rowerowe, bieganie, zabawy z elementem rywalizacji (np. mecz w piłkę nożną, siatkówkę), podchody, inne zajęcia i zabawy ruchowe; b) zajęcia kulturalno-edukacyjne: warsztaty z ogrodnictwa, śpiewu, zajęcia plastyczne, teatralne, kulinarne, koncert, wsp6lny piknik i inne aktywności artystyczne opracowane przez animator6w i artystów; Finał projektu ma odbyć się w Łagiewnikach, połączony z koncertem i piknikiem. Zajęcia powinny być równomiernie rozłożone w tygodniu, aby nie kumulowały się w weekendy. Nowy Stary Rynek. Remont nawierzchni Rynku Starego Miasta oraz dodanie nasadzeń. Opis rozpisanie konkursu na projekt adaptacji Rynku Starego Miasta. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na zagospodarowanie Rynku ze względu na krótki czas realizacji projektu, należy wybrać taką formę rozpisania konkursu, by można zmieścić się z całą realizacją w roku Proponujemy rozpisanie konkursu wśród studentów ASP, architektury, biur projektowych itd. Po wpłynięciu wniosków jury wybrane ze znawców tematu (architektów, projektantów, dyrektorów zaangażowanych w projekt wydziałów), na podstawie ich opinii wybierany jest zwycięski projekt, który zostaje zrealizowany. Projekt obejmuje wymianę nawierzchni, dodanie nasadzeń, elementów małej architektury na Rynku Starego Miasta, oraz parkingu dla autokarów. Lokalny system informacji i historii miasta. Lokalizacja pl. Niepodległości, pasaż Schillera, ul. Zachodnia/ul. Ogrodowa, al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, ul. Kilińskiego/ul. Składowa, pl. Kościelny. Opis proponuje się wykonanie stałych ekspozycji pokazujących rozwój miasta, a także życie jego mieszkańców w minionych latach. W tym celu planuje się ustawienie kiosku informacyjnego mieszczącego ekspozycją przedstawiającą rozwój dawnego obszaru miasta na przestrzeni ostatnich 200 lat. Ekspozycja ta powinna składać się z map historycznych danego obszaru oraz zdjęć i rycin pokazujących przemiany urbanistyczne i architektoniczne a także życie w dawnej Łodzi , ,00 Po analizie proponowanego zadania, zgłaszanego do budżetu obywatelskiego wystawiamy pozytywną rekomendację z uwagi na trafność i celowość realizacji projektu. Działania aktywizujące osoby starsze, proponowane w zadaniu są ważne i potrzebne dla Łodzi. Na chwilę obecną 25% społeczeństwa naszego miasta stanowią osoby 60+. Obecnie Łódź jest najszybciej starzejącym się miastem w Polsce. Aktywizacja osób starszych przeciwdziała wykluczeniu i wpływa pozytywnie na stan zdrowia seniorów. Ważnym argumentem proponowanego działania jest także okres realizacji, w którym to wszelka aktywność prowadzona przez uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniora zostaje zawieszana. Proponowane działania będą uzupełniać i wzbogacać istniejącą obecnie ofertę skierowaną dla łódzkich seniorów. Nawierzchnia Starego rynku jest w złym stanie technicznym wymaga przeprowadzenia remontu. Podobną opinię wyraża Miejski Konserwator Zabytków. Uwaga! Wniosek bardzo podobny w założeniu do wniosku ID: L0193). Remont nawierzchni Starego Rynku w Łodzi oraz dodanie nasadzeń jest wielką i niekwestionowaną potrzebą oraz podstawą do kolejnych działań i zamierzeń proponowanych dla tego obszaru. Roczny koszt utrzymania (prace porządkowe bez remontów) jw zł , , ,00 roczny koszt utrzymania , ,00 L0139 Zdrowia i Spraw Społecznych L0143 L0161 Architekta Miasta 20

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Tworzeń dzielnica nr 26

Tworzeń dzielnica nr 26 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Tworzeń dzielnica nr 26 Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł Liczba złożonych projektów: 10 15.10.2013 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Stary Gołonóg dzielnica nr 25

Stary Gołonóg dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Stary Gołonóg dzielnica nr 25 26.09.2016 r. godz. 17.00 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl

Budżet Obywatelski. Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań. www.uml.lodz.pl Budżet Obywatelski Spotkanie z wnioskodawcami zwycięskich zadań Projekt Zielone Ściany Wydział Budynków i Lokali Zarząd Zieleni Miejskiej S0065 X 2013 Opracowanie graficzne ustalonych lokalizacji nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 21

Ząbkowice dzielnica nr 21 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 21 14.09.2015 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91 ROZBUDOWA DK NR 91 CZERNIEWICE MZD Drogi Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa na odcinku 2 400 m od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej wraz z budową wiaduktu Koszt robót budowlanych: 17 mln zł Termin

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 10

Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 19.10.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i koszykówki na Gąsinie

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i koszykówki na Gąsinie 1 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i koszykówki na Gąsinie projektu: Pruszków ul. Malwy - obręb 15 działka nr 4/1 W ramach projektu zostanie zagęszczony i wyrównany teren fragmentu działki

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK OKRĘG NR 1

ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK OKRĘG NR 1 Okręg 1 OKRĘG NR 1 karty 1 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2- Kowaniec Or-BOM.3020.50.2014 120 000,00 zł 1077 579 1656 2 Schody metalowe ażurowe ul. Skotnica - cmentarz komunalny Or-BOM.3020.14.2014

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW

DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 05.09.2013 r. godz. 17.30 Gimnazjum nr 4 ul. Wyspiańskiego 1 Podsumowanie weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 8

Mydlice Południowe dzielnica nr 8 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 8 Kwota dla dzielnicy: 583 166,86 zł Liczba złożonych projektów: 28 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI

NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek. Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI Wroclaw, 03.03.2014 r. NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA Sport, rekreacja, wypoczynek Cel projektu: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO STAWU CEGIELNIA STABŁOWICKA DO CELÓW REKREACJI 1. Lokalizacja inwestycji ul. Główna/

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 6

Kasprzak dzielnica nr 6 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 6 13.10.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul.tysiąclecia 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 408 892,35 zł Liczba złożonych projektów: 22 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015

Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015 Copyright by Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej Stary Sącz 2015 Redakcja: Paweł Kupczak Projekt graficzny, skład i łamanie: Tadeusz Krawczyk Designed by Freepik.com Publikacja dostępna na stronach: www.budzetyobywatelskie.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 2 Kwota dla dzielnicy: 359 599,84 zł Liczba złożonych projektów: 20 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r. Uchwała Nr XXVI/320/2016 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok w złotych Załącznik nr 6 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2012 rok Plan po zmianach 2012 rok Wydatki poniesione w 2012 roku Opis inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 16

Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 21.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wolsztyn na 2018 rok, które podlegać będą głosowaniu

Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wolsztyn na 2018 rok, które podlegać będą głosowaniu Lista propozycji zadań zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Wolsztyn na 2018 rok, które podlegać będą głosowaniu Nazwa zadania Miejsce realizacji Przewidywany Ogród społeczny cztery pory roku

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6"

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM 5/6 KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6" Nr okręgu wybor czego Łączna wartość (zł) Rada Osiedla maksymalne wsparcie finansowe z budżetu miasta zł szacunkowa wartość zadania wnioskowanego przez RO 1 850 000

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Ścieżki spacerowe Lasu Nowe Podlesie

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 569 574,75 zł Liczba złożonych projektów: 17 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 25

Ząbkowice dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 25 Kwota dla dzielnicy: 385 937,04 zł Liczba złożonych projektów: 23 Liczba projektów pod głosowanie:12

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Harmonogram realizacji zadań. www.uml.lodz.pl

Budżet Obywatelski Harmonogram realizacji zadań. www.uml.lodz.pl Budżet Obywatelski Harmonogram realizacji zadań Projekt Zielone Ściany Wydział Budynków i Lokali Zarząd Zieleni Miejskiej S0065 X 2013 Opracowanie graficzne ustalonych lokalizacji nasadzeń z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka 15 772,24 zł Budowa mini boiska do siatkówki miała na celu umożliwienie dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz osobom starszym nabycie i doskonalenie umiejętności gry

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2017

Projekt Obywatelski 2017 Projekt Obywatelski 2017 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r.

Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Protokół z posiedzenia Zespołu do weryfikacji projektów złożonych w ramach Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Zespół w składzie : 1. Cecylia Witczak - Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9

ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW ŁĘKNICE - DZIEWIĄTY dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 184 677,28 zł Lista złożonych projektów: 10 04.09.2013 r. godz. 17.00, Zespół Szkół nr 4, ul. Łęknice 35 Autor: Czesław

Bardziej szczegółowo

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?.

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. Ile kosztuje miasto? W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. INFRASTRUKTURA DROGOWA położenie chodnika

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA GNIEZNA NA ROK 2016. Opisy projektów

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA GNIEZNA NA ROK 2016. Opisy projektów BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA GNIEZNA NA ROK 2016 Opisy projektów 1 Dla niewidomych z brązu makieta Centrum Miasta wraz z Katedrą Lokalizacja: Centrum Miasta Stworzenie z brązu lub mosiądzu makiety centrum

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

REDEN dzielnica nr 5

REDEN dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW REDEN dzielnica nr 5 Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł Liczba złożonych projektów: 14 Liczba projektów do głosowania: 10

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Załącznik nr 7 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 1. Browiniec Polski 7 920,02 7 966,00 a) środki z funduszu sołeckiego 7 920,02 7 527,00 zakup skrzynki

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 18.10.2016 r. godz. 17.00 Klub Krąg ul. Ludowa 19 a PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO EDYCJE

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Reden dzielnica nr 5

Reden dzielnica nr 5 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Reden dzielnica nr 5 04.09.2014 r. godz. 17.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: - Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ URZĘDU MIASTA NA USŁUGI W 2017 ROKU

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ URZĘDU MIASTA NA USŁUGI W 2017 ROKU PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ URZĘDU MIASTA NA USŁUGI W 2017 ROKU Lp. Przedmiot Kod CPV Orientacyjna wartość netto 1. Prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych i remontów, tj. koszty

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 34

Ząbkowice dzielnica nr 34 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 34 22.09.2016 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l

Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/samorzad/budzet-miasta/lista-zadan LISTA ZADAŃ Image not found file:///home/users/um2/public_html4/sites/default/files/styles/image_big/public/html_page/images/budzetobywatelski_l

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Katalog projektów lokalnych JP 9 Osiedle Tysiąclecia L/2/9/2015 Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 5

Gołonóg dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 5 06.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 25.09.2014 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Budowa parkingu na Osiedlu Mydlice

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania internetowego i papierowego

Wyniki głosowania internetowego i papierowego 18 17 8 1 26 Wyniki głosowania internetowego i papierowego Wymiana (przebudowa) nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (o istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni) wraz z dostawą i montażem piłkochwytów oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2016

Projekt Obywatelski 2016 Projekt Obywatelski 2016 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r.

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. Widok Rynku ok. 1925 r. Widok Rynku ok. 1950 r. Widok Rynku - 1988 r. Stan obecny Miejsce imprez miejskich Miejsce koncertów

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI

Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI lp Numer projektu Data wpływu Tytuł projektu Wartość Krotki opis UWAGI 1. 1/2017 06.02.2017 Brodnicka siłownia na świeżym powietrzu czyli outdoor fitness 2. 2/2017 10.02.2017 Posprzątaj po swoim psie w

Bardziej szczegółowo

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06

Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki ,06 Sołectwo Wysokość funduszu SUCHY DĄB 34 972,90 Plan funduszu sołeckiego na 2015 rok planowane środki 189 623,06 Nazwa przedsięwzięcia 1.Przysposobienie pomieszczenia w budynku na stadionie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo Numer ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Rubinkowo (18 projektów) R0021 Rozbudowa terenów sportowo

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOCHNI 2016 (dane na ):

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOCHNI 2016 (dane na ): STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BOCHNI (dane na 12.10.): projekty ogólnomiejskie: 1. Bochnia może być piękna plan wydatków: 52 800 zł pozostało: 52

Bardziej szczegółowo

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL.

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL. PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON 10-672 OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA 125 10-622 OLSZTYN, UL.KOSZALIŃSKA 10-12 LOKALIZACJA Las Miejski i Park Jakubowo Park Centralny PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 14-15 LISTOPADA 2015 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 18-25 WRZEŚNIA 2016 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE SMULSKO BOISKO WIELOFUNKCYJNE

SPORTOWE SMULSKO BOISKO WIELOFUNKCYJNE SPORTOWE SMULSKO BOISKO WIELOFUNKCYJNE Wydział Sportu P0068 zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji MAJ 2014 przygotowanie dokumentacji CZERWIEC 2014 zawarcie umowy na wykonanie boiska PAŹDZIERNIK 2014

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 567 182,52 zł Liczba zgłoszonych projektów: 14 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie inicjatywy lokalnej pn. Zielone Podwórka w 2012 roku. Środki przeznaczone na realizację. 1. Cieszkowskiego , ,00 1.

Rozliczenie inicjatywy lokalnej pn. Zielone Podwórka w 2012 roku. Środki przeznaczone na realizację. 1. Cieszkowskiego , ,00 1. PROGRAM Zielone podwórka 2012 Podstawa prawna : krajowa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami). lokalna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 21 Kwota dla dzielnicy: 313 942,80zł Kwota złożonych projektów: 1 415 645,50zł Liczba złożonych projektów: 12 01.10.2013 r. godz. 18.00

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje:

Podstawowe informacje: Podstawowe informacje: - Rada Miasta dnia 21 sierpnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr XLVII/307/14 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne:

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne: Dane sumaryczne: Złożone karty do głosowania: 12824 W tym elektronicznych: 3076 W tym papierowych: 9748 Poprawnych: 11217 Niepoprawnych: 1607 Suma głosów oddanych na kartach do głosowania: 17317 DUŻE POŁUDNIE

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie ogółu mieszkańców

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie ogółu mieszkańców Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 164/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2016 r. LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Skarpa. Zespół Szkół nr 5 w Toruniu, ul. Wyszyńskiego 1/5.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Skarpa. Zespół Szkół nr 5 w Toruniu, ul. Wyszyńskiego 1/5. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Skarpa ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Skarpa (14 projektów) SK0025 Odchudzamy uczniowskie plecaki. Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia...... r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem?

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Zespół Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik, Borys Martela, Karolina Dec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 8 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/186/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 8 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/186/2015 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

Modernizacja osiedlowego placu zabaw

Modernizacja osiedlowego placu zabaw P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji: Modernizacja osiedlowego placu zabaw Adres: Legionowo, ul. Piaskowa pomiędzy blokami nr 4 i 10 Inwestor: K o m u n a l n y Z a k

Bardziej szczegółowo