Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. 14 sierpnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. 14 sierpnia 2013 roku"

Transkrypt

1 Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. 14 sierpnia 2013 roku Lp Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa skateparku w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi. Lokalizacja działka B50-82/2. Opis realizacja zadania obejmuje: zmodernizowanie istniejącego placu zabaw przez dodanie elementów przeznaczonych do wspinania i balansowania. Wybudowanie skateparku na jednym ze skwerów wchodzących w skład miejskiej części parku im. Szarych Szeregów. Oświetlenie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Rybnej 11abc, w którym znajduje się Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi. Lokalizacja teren wzdłuż bloku (od strony klatek schodowych) oraz część boczna równoległa do ul. Rybnej 11abc. Opis instalacja nowych słupów oświetleniowych ulic na ww. terenie (3 lampy od strony klatek schodowych bloku i 3 lampy oświetleniowe ul. Rybnej 11abc) z wykorzystaniem starej instalacji. Odnowienie szlaku pieszego wraz z drogą przejazdową między ul. Głowackiego a ul. Staszica. Opis wymiana płyt chodnikowych, przełożenie kostki trelinki wraz z nowymi krawężnikami, nasadzenia nowych krzewów i roślin wzdłuż szlaku, poprawne usytuowanie studzienek kanalizacyjnych w celu prawidłowego spływu wód opadowych, wymiana latarni, wykonanie utwardzenia miejsc postojowo parkingowych. Realizacja inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i uruchomieniu parku miejskiego o charakterze ogólnodostępnym. Lokalizacja część działki ewidencyjnej nr 321/1 obręb B-8 o powierzchni ok m 2 położonej w rejonie ulic Pstrągowej i Nastrojowej na terenie osiedla Radogoszcz-Wschód. Działki ewidencyjne nr 55/62 i 56/7 obręb B-9. Opis uporządkowanie terenu wraz z ewentualną rekultywacją gruntu; wytyczenie alejek chodnikowych; oświetlenie terenu; założenie trawników; nasadzenie drzew, krzewów i bylin; wyposażenie w ławki, kosze na śmieci oraz urządzenia sportowe; wydzielenie i wyposażenie placu zabaw. Szacunkowy koszt zadania , , , ,00 Rekomendacja komórki merytorycznej Plac zabaw w Parku im. Szarych szeregów wymaga powiększenia i modernizacji. Korzysta z niego duża ilość dzieci okolicznych mieszkańców oraz dzieci z pobliskich żłobków i przedszkoli. Przebudowa placu zabaw podniesie jego atrakcyjność i funkcjonalność. Wykonanie oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo, przyczyni się do ograniczenia przestępczości. Remont chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie dodatkowych nasadzeń roślin wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarnoporządkowy. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa przechodniów i użytkowników przedmiotowego terenu. Proponowane zadanie zostało wybrane do realizacji w roku 2014 w ramach VIII edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi Osiedla w 2013r. Koszty szac. zadania po weryfikacji , , ,00 ID / jednostka rozpatrująca wniosek B0021 B0030 B0054 B0079 1

2 Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej (dróg i ścieżek leśnych) w Lesie Łagiewnickim. Lokalizacja - obszar Lasu Łagiewnickiego Opis w ramach zadania planowane jest: wykonanie napraw nawierzchni dróg i ścieżek leśnych; wykonanie nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego (koszy na śmieci, ławek, ławostołów, tablic informacyjnych, itp.); remont istniejących elementów zagospodarowania rekreacyjnego w szczególności deszczochronów. Mobilny patrol policji poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla Teofilów i Bałuty Zachodnie. Lokalizacja - j/w. Opis Mobilny Patrol Policji to dwuosobowy patrol zmotoryzowany. W ramach realizacji zadania zaplanowano: zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby realizacji służby patrolowej w ramach MPP, sfinansowanie kosztów realizacji 8-godzinnej służby patrolowej pełnionej w ramach MPP, sfinansowanie kosztów paliwa związanego z wykonywaniem zadania. Uporządkowanie i modernizacja terenu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 162. Lokalizacja - j/w, działki 228, 229,230/1 w obrębie B-50. Opis wyrównanie nierówności; zasianie trawy i zasadzenie krzewów; wykonanie zejść od strony osiedla (wygodne schody z poręczą) i nowych chodników; wydzielenie miejsca przyjaznego ludziom starym i niepełnosprawnym. Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) na Bałutach. Lokalizacja Park Julianowski na Bałutach, obszar pomiędzy ul. Folwarczną, al. Róż, ul. Zgierską, ul. Jaworową, ul. Sowińskiego, nr działek _ /44; _ /42; _ Opis zamontowanie latarni ulicznych wokół stawu na terenie parku Julianowskiego; utwardzenie trasy dookoła stawu w jego południowowschodniej części; remont obszaru rekreacyjnego położonego w północnowschodniej części parku; odmalowanie ścian budynku położonego przy placu zabaw dla dzieci w północnej części parku , , , ,00 Realizacja zadania poprawi jakość infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej Lasu łagiewnickiego. Przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego znanego i niezwykle popularnego wśród mieszkańców miasta Łodzi kompleksu lasów komunalnych. Poprzez naprawę nawierzchni najbardziej zniszczonych fragmentów dróg i ścieżek leśnych zwiększona zostanie dostępność lasu dla osób korzystających z jego walorów, w szczególności rowerzystów oraz pieszych. Remont i wymiana zużytych elementów zagospodarowania rekreacyjnego zauważalnie poprawi standard wypoczynku, rekreacji i relaksu w Lesie Łagiewnickim. Zasadność realizacji zadania została potwierdzona przez Komendanta Miejskiego Policji. Zakup radiowozu poprawi mobilność patroli, a także pozwoli na wykorzystywanie ich do dodatkowych nagłych zdarzeń i przy obsłudze zgromadzeń publicznych. Patrolowanie miejsc, wyznaczonych przez mieszkańców, jako szczególne niebezpieczne, pozwoli na zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Remont chodnika oraz rekultywacja zieleńca wpłyną korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Remont chodnika przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa przechodniów. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego , , ,00 B0085 B0089 Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa B0106 B0109 2

3 Osiedle SM Rojna Park III Pokoleń. Lokalizacja - park osiedlowy przy ul. Iwaszkiewicza, obręb B-40, działka 866/2. Opis rewitalizacja, modernizacja i doposażenie miejsca służącego wypoczynkowi, rekreacji i uprawianiu sportu przez wszystkie grupy wiekowe mieszkańców okolicznych osiedli. Stworzenie czterech funkcjonalnych stref: dzieci najmłodsze i opiekunowie, dzieci starsze, dzieci starsze, młodzież i dorośli, strefa dla psów. Realizacja powyższych zadań wiąże się z wykonaniem lub modernizacją: ogrodzeń, oświetlenia, systemu monitoringu, alejek, montażem ławek i innych elementów małej architektury oraz urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznych, ekranów akustycznych oraz rewitalizacją parku. Lokalny system zintegrowanej informacji historyczno-turystycznej dla osiedla Julianów Radogoszcz. Lokalizacja od północy ul. Sowińskiego, od wschodu ul. Łagiewnicka, od południa ul. Julianowska, od zachodu ul. Zgierska. Opis wykonanie lokalnego systemu zintegrowanej informacji historycznourbanistyczno-turystycznej dla osiedla Julianów-Radogoszcz składający się z dwu zintegrowanych elementów: stacjonarnego i wirtualnego. Założenie oświetlenia w Parku Julianowskim im. Mickiewicza. Opis założenie oświetlenia to np. zamontowanie stojących, ozdobnych latarni. Wskazane jest zamontowanie koszy na psie odchody , , ,00 Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Rojnej bez nr (działka nr 866/2 w obrębie B-40) stanowi własność Miasta Łodzi, na której ustanowiono prawo użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ROJNA, a tym samym nie spełnia wymogu określonego w 1 ust. 2 Zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3971/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Całość koncepcji zadania została precyzyjnie opisana. Proponowany projekt dotyczy realizacji zadania obejmującego grupę docelową stanowiącą głównie mieszkańców osiedla Julianów Radogoszcz. Obszar objęty projektem nie jest miejscem szczególnej aktywności turystów przyjeżdżających do Łodzi. Z punktu widzenia promocji Miasta zadanie nie będzie realizowało założeń Strategii promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata , która określa kierunek podejmowanych działań mających na celu kreowanie wizerunku Miasta jako Centrum Przemysłów Kreatywnych. Jednakże ze względu na walory historyczno-architektoniczne, a w szczególności możliwości wykorzystania obszaru pod kątem rekreacji i sportu, tworząc zagospodarowany obszar miasta z możliwością uprawiania różnych form aktywności fizycznej Turystyki Urzędu Miasta Łodzi pozytywnie rekomenduje zgłoszoną propozycję do realizacji w porozumieniu UMŁ oraz m.in. Zarządu Zieleni. Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego , , ,00 B0120 Budynków i Lokali B0133 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą B0146 3

4 Modernizacja strefy zamieszkania ul. Berlińskiego 12A. Lokalizacja ul. Berlińskiego 12A, strefa wejściowa od strony ulicy, strefa wewnętrzna podwórka pomiędzy budynkami Opis przebudowa strefy wejściowej od strony ulicy zlokalizowanej pomiędzy budynkami frontowymi. Ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej. Oddzielenie stref zieleni obrzeżem trawnikowym. Wykonanie dojścia do budynku nr 12A z kostki betonowej. Zagospodarowanie wewnętrznej zieleni poprzez utworzenie - utwardzenie części terenu kostką betonową - wykonanie placyków rekreacyjnych z ławeczkami i nowym oświetleniem. Remont drogi wzdłuż budynku ul. Czarnieckiego 7a. Opis usunięcie starej nawierzchni (asfalt). Przygotowanie podłoża i odwodnienia. Wykonanie nowej nawierzchni. Rewitalizacja terenów naturalnych zadrzewień podmiejskich wprowadzenie funkcji rekreacyjno wypoczynkowej oraz ochrona zieleni i ptactwa. Utworzenie skweru Sóweczki. Lokalizacja działka zadrzewiona G i drogowa G44-556/3. Opis otoczenie terenu lasu niskimi panelami ogrodzeniowymi, zainstalowanie 6 furtek, zadbanie o istniejącą zieleń oraz wprowadzenie nowych sadzonek sosny czarnej, krzewów płożących i kwitnących np. lilaków. Budowa wielopoziomowego placu zabaw i małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, lampy parkowe). Wprowadzenie ochrony gatunkowej czarnej sosny oraz kilku gatunków sów bytujących na tym terenie. Umieszczenie drewnianych lub mosiężnych rzeźb przedstawiających wszystkie gatunki sów zamieszkujących Polskę. Wymiana nawierzchni parkingowej na nowoczesny system ażurowych kratek, zasypanych ziemią i nasionami trawy. Naprawa murawy głównego boiska piłkarskiego oraz postawienie szatni (pakamery) i wysokich siatek wyłapujących piłkę za bramkami. Lokalizacja ul. Łaskowice 180, działka G Opis lekkie wyrównanie terenu boiska, posianie murawy lub położenie sztucznej lub z rolki, zamontowanie wysokich siatek na szerokość boiska za bramkami do łapania piłek lecących poza ogrodzenie, utworzenie szatni dla uczestników zawodów sportowych. Obecnie boisko nie posiada murawy,i nie spełnia wymogów do rozgrywania meczów piłkarskich określonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej , , , ,00 Remont chodnika oraz rekultywacja zieleńca wpłyną korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Powstanie nowe miejsce rekreacji dla mieszkańców budynku. Remont chodnika przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa przechodniów. Remont drogi wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa. Realizacja zadania nie jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym. Ponadto realizacja zadania wiązałaby się z wysokimi kosztami eksploatacji tj. pielęgnacją sztucznej trawy, obsługą monitoringu, utrzymaniem kontenerów (szatni) , , ,00 B0150 B0165 G0007 G0018 4

5 Utwardzenie ciągu pieszego ułatwiającego komunikację pieszą mieszkańców osiedla im. J. Dąbrowskiego, wraz z utworzeniem utwardzonych miejsc parkingowych w miejscu zniszczonych trawników. Lokalizacja śladem dziś wydeptanej ścieżki: od przystanku autobusowego ul. Dąbrowskiego / ul. Podhalańska do wschodniego szczytu budynku przy ul. Podhalańskiej 26; od szczytu zachodniego budynku przy ul. Podhalańskiej 24 do szczytu zachodniego budynku przy ul. Podhalańskiej 22; parking pod blokiem przy ul. Podhalańskiej 26 wzdłuż drogi dojazdowej. Opis budowa chodnika z kostki brukowej ciągu linii wydeptanej ścieżki i budowa miejsc parkingowych w miejscu zniszczonych trawników. Miejsca postojowe powinny zostać wykonane z płyt ażurowych, pomiędzy rosnącymi drzewami. Doposażenie Jednostki OSP Łódź-Wiskitno. Lokalizacja ul. Kolumny 312 Opis dokonanie zakupu hydraulicznego zestawu do ratownictwa technicznego oraz zestawu składającego się z torby PSP R1, szyn Kramera oraz deski ortopedycznej. Zakup kamery termowizyjnej, armatury wodnopianowej oraz wyposażenia osobistego niezbędnego do przeprowadzania akcji ratowniczo gaśniczych (węże strażackie, prądownice wodne i pianowe, latarki kątowe, radiostacje nasobne, detektor wielogazowy). Utworzenie skweru. Lokalizacja ul. Karpacka/ul. Kosmonautów. Opis wykonanie alejek, nasadzenie drzew, rekultywacja istniejącego trawnika, umieszczenie koszy na śmieci i koszy na psie odchody. Wykonanie chodnika na terenie zieleni, mieszkańcy z okolicy wydeptali ścieżkę po przekątnej w drodze do sklepu Carrefour. Lokalizacja teren między blokami przy ul. Kadłubka 11/19 a ul. Kadłubka 21/29. Opis budowa chodnika o szerokości 2m , , , ,00 Budowa chodnika spowoduje ułatwienie przemieszczania się mieszkańców z okolicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jak również w sposób znaczny poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego. Przyczyni się także do uporządkowania spraw związanych z układem komunikacyjnym terenu oraz wpłynie na poprawę estetyki otoczenia i stan sanitarno-porządkowy. Pozytywna, ale. Zasadność realizacji zadania została potwierdzona przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (opinia w załączeniu) tylko w odniesieniu do części asortymentu ujętego tj. hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego, kamera termowizyjna oraz detektor wielogazowy nie są konieczne do wyposażenia i zabezpieczenia technicznego jednostki z grupy IV JOT. Urządzenie skweru wraz z wykonaniem ciągów pieszych wpłynie korzystnie na lokalną społeczność. Stworzy miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu i relaksu w szczególności osób starszych i samotnych. Utwardzenie istniejących wydeptanych ciągów pieszych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszego jak również wpłynie na poprawę estetyki terenu i osiedla mieszkaniowego o zwartej zabudowie wielorodzinnej. Budowa chodnika dla pieszych w sposób znaczny poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych, a zarazem uporządkuje sprawy związane z układem komunikacyjnym terenu. Zamierzenie wpłynie również na poprawę estetyki otoczenia i stan sanitarno porządkowy , , , ,00 G0060 G0088 Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa G0100 G0116 5

6 Zagospodarowanie rekreacyjne dębu będącego pomnikiem przyrody. Lokalizacja ul. Dąbrowskiego 59/61. Opis wykonanie i zamontowanie na stałe w obrębie dębu solidnych żeliwnych ław, w zamierzonej przerwie na froncie ulicy między ławami projekt dekoracyjny - na kamiennym cokole (do uzgodnienia z wykonawcą) ze stali nierdzewnej lub pobrązowionego żeliwa. Wykonanie instalacji oświetleniowej skierowanej punktowo na element rękodzieła. Anczyca/Felińskiego ażurowy parking. Utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców ulic Anczyca i Felińskiego przy wykorzystaniu płyt ażurowych wraz z montażem stojaków rowerowych i remontem odtworzeniowym chodnika i krawężników. Lokalizacja bloki przy ul. Felińskiego 6 i ul. Felińskiego 8. Opis budowa 25 miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Felińskiego i ul. Anczyca, 1 miejsce oznaczone dla rodzica z dzieckiem i 1dla osoby niepełnosprawnej, zainstalowanie 2 stojaków rowerowych, remont odtworzeniowy chodnika o szer. 2 m na długości ok. 160 m wraz z krawężnikami oddzielającego uliczkę prowadzącą do parkingów od terenu zielonego przy blokach Felińskiego 8 i 10, wzdłuż garaży. Ustawienie lampy ulicznej przed nieruchomością Deotymy 10 od strony klatek schodowych na terenie zielonym pomiędzy naszą posesją a wieżowcem ul. Rydla 7. Opis ustawienie lampy ulicznej na w/w terenie. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku od ok. 2 lat do ok. 12 lat. Lokalizacja skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej i Kwaterunkowej, działka Nr G42-269/7. Opis wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu pod plac zabaw (prace ziemne wraz z podbudową pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej nawierzchni), ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup i montaż nawierzchni bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, małej i dużej zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów i koszy na śmieci Założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej pomiędzy ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego. Opis założenie trzech progów zwalniających na drodze osiedlowej o długości 200 m pomiędzy ul. Odolanowską a ul. Pietrusińskiego , , , , ,00 Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 59/61 stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta Łodzi, zatem nie stanowi mienia miasta Łodzi, a tym samym nie spełnia wymogu określonego w 1 ust. 2 Zasad budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3971/VI/13 Prezydenta miasta Łodzi z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok Budowa parkingu dla samochodów osobowych i remont chodnika wraz z zamontowaniem stojaków na rowery przyczyni się do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców w tym zakresie jak również do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. Zgłoszone zadania promuje działania związane z transportem zrównoważonym, poprawą bezpieczeństwa, poprawa wizerunku przestrzeni miejskiej i integracją społeczną. Wykonanie oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo, przyczyni się do ograniczenia przestępczości. Powstanie placu zabaw wpłynie pozytywnie na lokalną społeczność. Stworzy dzieciom i ich opiekunom miejsce atrakcyjnej i bezpiecznej zabawy, relaksu i integracji z rówieśnikami. Wpłynie korzystnie na ich sprawność fizyczną oraz wygląd estetyczny terenu jak również stan sanitarno-porządkowy. Zamontowanie progów zwalniających wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Koziny , , , ,00 G0139 Budynków i Lokali G0141 G0146 G0152 P0005 6

7 Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem, położonej na terenie nieruchomości przy ul. Legionów 126/128. Opis remont istniejącej nawierzchni polegający na wykorytowaniu, utwardzeniu podłoża i położeniu nawierzchni z kostki brukowej. Modernizacja wejścia i alejki do parku im. J. Piłsudskiego z ul. Krakowskiej przy ul. Michałowicza. Lokalizacja alejka parkowa na odcinku od ul. Krakowskiej, przy ul. Michałowicza, przez mostki na rzekach Łódce i Bałutce, do alei im. gen. Orlicz-Dreszera. Opis odtworzenie istniejącej zaniedbanej alejki usunięcia starego drzewa, wytyczenie, okrawężnikowanie, położenie nawierzchni, wykonanie oświetlenia wzdłuż alejki, umieszczenie koszy na śmieci i ławek. Remont chodnika na ul. Narciarskiej oraz przed PM 151, ul. Narciarska 20/22. Opis demontaż istniejącego, zniszczonego ciągu pieszego oraz budowa nowego w śladzie istniejącego chodnika. Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57. Opis budowa instalacji oświetleniowej, ustawienie kilku słupów wraz z oprawami na zieleńcu oraz na placu zabaw przy ul. Wileńskiej 57. Park na Zdrowiu i wszystko jasne! Lokalizacja Park na Zdrowiu ( park im. J. Piłsudskiego) Opis rozbudowa systemu oświetlenia, zamontowanie 56 lamp: 34 zakończeń lampowych do istniejących już słupków oraz 28 nowych lamp wraz ze słupkami, zamontowanie dodatkowego oświetlenia w najpopularniejszej części spacerowo-biegowej parku (al. gen. Orlicz-Dreszera); w ramach zmniejszenia kosztów inwestycji zaproponowano lampy solarne , , , , ,00 Remont drogi wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa. Budowa alei wraz z oświetleniem poprawi bezpieczeństwo w tej części parku. Aleja jest jedynym wejściem do parku od strony Osiedla Zdrowie i Złotno. Remont chodnika wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny Osiedla i stan sanitarno-porządkowy. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa przechodniów oraz dzieci i pracowników PM 151.Wniosek posiada pozytywną opinię u Edukacji UMŁ władającego działkami o nr 645/14 i 645/15 w obr. P-27, których administratorem jest PM 151). Proponowane zadnie jest wybrane do realizacji w ramach VIII edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi Osiedla w 2013r. Proponowane zadnie dotyczy remontu i rozbudowy istniejącej instalacji oświetleniowej pozostającej na majątku Polskiej Grupy Energetycznej S.A ,00 około 2 000,00 (całoroczne utrzymanie obiektu) , ,00 P0014 P0027 P0052 P0054 P0056 7

8 Zdrowie dla zdrowia dla każdego coś odpowiedniego budowa przestrzeni publicznej (plac zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu, mini skate park). Lokalizacja działki w obrębie P15: 314/38, 314/33, 314/37. Opis plac zabaw: usunięcie dzikich zakrzaczę i zarośli, rekultywacja trawników, zorganizowanie części dla dzieci młodszych do lat 3 (kiwaki, huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela, zabezpieczenie terenu sztucznym korkiem) oraz zestawu dla dzieci starszych (drabinki, mostki, ścianka wspinaczkowa itp.), ogrodzenie niskie do 70 cm; wytyczenie alejek i utwardzenie terenu pod elementy siłowni, instalacja urządzeń do gimnastyki na świeżym powietrzu oraz stołu do ping-ponga, ustawienie ławek i koszy na śmieci; uporządkowanie odwodnienie oraz utwardzenie terenu pod mini skate park dla młodzieży (min. 450 m²), ogrodzenie od strony ul. Rokitny i Krańcowej min 1 m, na pozostałym terenie do 70 cm, wyposażenie skate parku w mini rampę, bank quater i funbox xd, wytyczenie placu do gry w koszykówkę, utwardzenie i zamieszczenie kosza. Budowa oświetlenie iluminacyjnego budynku kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, al. Włókniarzy., działka 41/1. Opis wykonanie zasilania głównej tablicy sterowniczej istniejącego złącza kablowego, ustawienie 4 masztów oświetlanych z projektorami o mocy 70W w ilości 14 szt., zabudowana w nawierzchni chodnika projektorów ziemnych, w ilości 19 kompletów, wykonanie linii kablowych do poszczególnych słupów oraz instalacji do projektorów ziemnych, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z kompletnymi uzgodnieniami, wystąpienie o decyzję pozwolenia na budowę. Miejski Ogród Warzywny Retkinia. Lokalizacja okolice ul. Maratońskiej 47, obręb P24, działka 310/33. Opis wyburzenie pozostałości po szkole, niwelacja gruntów, remont starego ogrodzenia, dopełnienie nowym ogrodzeniem, zagospodarowanie terenu, wyłonienie organizacji pozarządowej, która przeprowadzi działania animacyjne dla społeczności lokalnej, imprezy i warsztaty ekologiczne, od wiosny do jesieni; docelowo ogród przekazany pod uprawę przez mieszkańców. Oświetlenie zabytkowego budynku SP 1 i PG 1, ul. Sterlinga 24. Opis - projekt i wykonanie oświetlenia na odremontowanej elewacji. Oświetlenie ma za zadanie podkreślenie piękna odrestaurowanej architektury , , , ,00 Zagospodarowanie terenu działek 314/38, 314/33 i 314/37 w obr. P-15 na przedmiotowy cel jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Urządzenie placu zabaw dla dzieci, siłowni i mini skate-parku zaspokoi potrzeby i oczekiwania mieszkańców tej części osiedla, w różnych grupach wiekowych. Stworzy miejsce atrakcyjnej zabawy, relaksu i wypoczynku, a przez to integracji lokalnej społeczności. Pozytywna, ale. Wykonanie oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo, przyczyni się do ograniczenia przestępczości, poprawi estetykę budynku. Teren, na którym ma być zlokalizowane zadanie nie stanowi mienia Miasta. Właścicielem działki, na której umieszczone będzie oświetlenie iluminacyjne kościoła jest kuria metropolitalna w Łodzi. Działka, na której wskazano lokalizację proponowanego zadania jest przygotowywana przez Majątku Miasta UMŁ do sprzedaży trybie przetargowym. Oświetlenie zabytkowego budynku wpłynie korzystnie na wygląd estetyczny świeżo wyremontowanego budynku , ,00 P0075 P0113 P0140 S0007 8

9 Popłyń rikszą przez Łódź. Lokalizacja ul. Piotrkowska, Manufaktura. Księży Młyn, pałac Scheiblera, pałac Poznańskiego. Opis zaprojektowanie i zamówienie 30 jednakowych riksz, o wyglądzie kojarzącym się z łodzią, przygotowanie 5 oznaczonych punktów parkingowych dla riksz, zaprojektowanie i zamówienie uniformów dla kierowców riksz, opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń dla rikszarzy, przygotowanie oferty sprzedaży powierzchni reklamowej, opracowanie tras turystycznych po Łodzi. Profesjonalne oświetlenie reprezentacyjnych kamienic miejskich. Lokalizacja ul. Piotrkowska 41, 77, 100, 102, 106, 113, 153. Opis sfinansowanie profesjonalnego oświetlenia elewacji frontowych, reprezentacyjnych kamienic należących do Miasta. Założony efekt ma być zbliżony do prezentowanego na Light Move Festiwal. W ramach realizacji projektu Miasto ma ogłosić przetarg (na projekt i wykonanie oświetlenia), którego warunkiem ma być zapis o konieczności przedstawienia oświetlenia próbnego wybranej kamienicy. Stroje dla rikszarzy. Lokalizacja ul. Piotrkowska. Opis w ramach zadania przewiduje się zmianę i ujednolicenie strojów rikszarzy, oraz wyglądu riksz. Propozycja ubioru dla rikszarzy to biała koszula, spodnie w kratkę, szelki i kaszkiety, w razie chłodu szaliki i płaszcze. Zmiany wyglądu riksz mają natomiast obejmować przemalowanie wszystkich rikszy na jeden kolor, zastosowanie nowych kocy w kolorze brązowym lub kremowym, oraz zastosowanie subtelnych, jednakowych zdobień riksz, nadających im wygląd retro. Termomodernizacja wraz z wymianą dachu strażnicy OSP Łódź Sikawa. Lokalizacja ul. Janosika 158/160. Opis roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego wieńca, wykonanie nowej konstrukcji dachu budynku, termoizolacji dachu, pokrycia dachu, tynkowanie i renowacja kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w tym wymiana dwóch bram garażowych, wykonanie elewacji budynku ze styropianu, zatopienie siatki i położenie tynku na elewacji , , , ,00 Idea zadania Popłyń rikszą przez Łódź jest bardzo trafnym pomysłem promowania charakterystycznej dla Łodzi formy transportu, jaką stanowią riksze. W przypadku pozytywnego stanowiska Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady w Łodzi zadanie powinno zostać przekazane do realizacji właściwej komórce organizacyjnej Miasta odpowiedzialnej za transport zbiorowy w Łodzi. Oświetlenie zabytkowych budynków wpłynie na wizerunek świeżo wyremontowanej ulicy Piotrkowskiej. Pomysł ujednolicenia strojów dla rykszarzy w Łodzi jest bardzo trafnym pomysłem promowania charakterystycznej dla Łodzi formy transportu, jaką stanowią riksze. W przypadku pozytywnego stanowiska Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady w Łodzi zadanie powinno zostać przekazane do realizacji właściwej komórce organizacyjnej Miasta odpowiedzialnej za transport zbiorowy w Łodzi. Zasadność realizacji zadania została potwierdzona przez Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi p. Sławomira Emanuela (opinia w załączeniu). W związku z podniesionymi argumentami w ww. opiniach Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa popiera i rekomenduje termomodernizację wraz z wymiana dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź- Sikawa , , , ,00 S0040 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą S0048 S0049 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą W0013 Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 9

10 Stoki dla Aktywnych. Lokalizacja Park im. gen. Zaruskiego przy ul. Giewont. Opis chcemy zaproponować uatrakcyjnienie obszaru Stoków poprzez stworzenie w Parku im. Zaruskiego miejsca aktywności, wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców oraz wszystkich łodzian. Outdoor Fitness siłownia na świeżym powietrzu od juniora do seniora, łącząca pokolenia, pobudzająca aktywność fizyczną, bezpłatna, bez ograniczeń, bez wymogów wieku czy określonego statusu społecznego. Lokalizacja park miejski Źródła Olechówki w obrębie ul. Odnowiciela i ul. Świdnickiego. Opis zagospodarowanie terenu wskazanego powyżej poprzez wydzielenia powierzchni płaskiej terenu zielonego w celu ustawienia na nim 10 sztuk urządzeń siłowych dwustronnych jednocześnie stwarzających możliwość 20 osobom do wykonywania ćwiczeń na stanowiskach. Nowosolna wczoraj i dziś. Lokalizacja osiedle Nowosolna. Opis głównym założeniem projektu Nowosolna wczoraj i dziś jest opracowanie i wydanie publikacji, w formie książkowej oraz elektronicznej w całości poświęconej i wydanie publikacji w formie książkowej oraz elektronicznej, w całości poświęconej dawnej i współczesnej Nowosolnej. Planowana książka powinna być pracą zbiorową, dlatego do współpracy w projekcie zostaliby zaproszeni pracownicy naukowi UŁ, artyści, dziennikarze, lokalnie działające stowarzyszenia oraz grupy społeczne. 1. etap zebranie materiałów, weryfikacja i opracowanie zawartości; 2. etap przygotowanie do druku (skład,korekta, itp.) oraz druk; 3. etap działania promocyjne (ulotki, plakaty, banery, reklamy w lokalnej prasie, spotkania promocyjne). Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43. Opis modernizacja placu zabaw , , , ,00 Ze względu na możliwości realizacji inwestycji w jednym roku. Dużo wątpliwości budzi pomysł likwidacji amfiteatru, ponieważ jest tam przeprowadzany m.in. Letni Festiwal Filmowy Polówka. W bieżącym roku planowany jest I etap remontu amfiteatru, dla którego została opracowana dokumentacja projektowa oraz zostało dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności parku. Proponowana siłownia podniesie walory estetyczne Parku Źródła Olechówki, stwarzając ofertę aktywnego wypoczynku. Wraz z powstającym placem zabaw stanie się miejscem spotkań okolicznych mieszkańców. Proponowany projekt dotyczy realizacji zadania obejmującego dość wąską grupę docelową (głownie mieszkańcy gminy i osiedla Nowosolna). Z punktu widzenia promocji Miasta zadanie nie będzie realizowało założeń Strategii promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata , która określa kierunek podejmowanych działań, mających na celu kreowanie wizerunku Miasta jako Centrum Przemysłów Kreatywnych. W opinii Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą UMŁ, przedstawiona propozycja, może zostać zakwalifikowana do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników zapisu oraz czasopism kulturalnych realizowanych przez Kultury UMŁ. Nieruchomość przy ul. Dębowskiego (działka o nr ewid. 392/55 w Obr. W-12) stanowi mienie Miasta Łodzi obciążone na rzecz osób trzecich jest przedmiotem dwóch dzierżaw (do grudnia 2013r. i sierpnia 2014r.) ,00 W0079 W0088 W0089 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą W

11 Idee Baden Powella w parku Baden Powella. Opis celem zadania jest wzbogacenie ofert aktywnego wypoczynku w parku im. Baden-Powella przy równoczesnym utworzeniu żywego pomnika idei tego twórcy skauting. Dzięki wybudowaniu placu zabaw, skateparku i toru do jazdy rowerem, osoby w każdym wieku będą mogły jeszcze bardziej aktywnie spędzać czas w parku. Warsztaty budowy społecznych ogrodów permakultury połączone z realizacja ogrodu oraz piknikiem informacyjnym o tym, jak zakładać podobne tereny zielone w miastach. Lokalizacja ul. Fabryczna. Opis założeniem warsztatów jest zaangażowanie i tworzenia ogrodów zgodnie z praktyką permakultury. Zaletą tworzenia takich ogrodów jest to, że nie wymagają one pielęgnacji po ich założeniu funkcjonują jak naturalny ekosystem, są autonomiczne i samowystarczalne. Umieszczenie estetycznych tablic informacyjnych dotyczących zasad segregowania śmieci przy śmietnikach na osiedlu na Stokach (rejon ulic Telefoniczna/Pieniny/Zbocze/Dębowskiego/Szczytowa). Opis zaprojektowanie i wykonanie estetycznych,atrakcyjnych wizualnie i czytelnych tablic informujących mieszkańców jak należy segregować śmieci. Tablice muszą być wykonane z materiału odpornego na działanie warunków atmosferyczne. Zamontowanie tablic przy osiedlowych śmietnikach. Źródło wiedzy o Łodzi miejsce planowania partycypacyjnego. Lokalizacja ul. Sienkiewicza 75/77, działka S6-385/9. Opis stała ekspozycja map, zdjęć, makiet, stałych projektów, filmów pokazująca początki Łodzi, jej rozwój, tło historyczne i podobne miasta na świecie. Stała wystawa makiety śródmieścia w skali 1:500 lub 1:1000, makiety wirtualnej, zdjęć lotniczych, map i innych elementów ukazujących Łódź dnia dzisiejszego. Wystawa inwestycji ważnych dla miasta i regionu, miejskich i prywatnych, w formie makiet, wizualizacji i prezentacji wirtualnych , , , ,00 Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego a uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowych obejmujących m.in. budowę przyłączy wodno kanalizacyjnych i elektrycznych wymagających uzgodnień z gestorami sieci. Proponowane zadanie uzyskało negatywną rekomendację z uwagi na fakt, że działka, na której wskazano lokalizację zadania jest przeznaczona, wg. informacji u Majątku Miasta UMŁ, na inny cel - budowę parkingu miejskiego. Zaprojektowanie, wykonanie i umieszczenie estetycznych, atrakcyjnych wizualnie i czytelnych tablic informujących mieszkańców, w jaki sposób segregować odpady, będzie miało walor edukacyjny, i przyczyni się do poprawy czystości, stanu sanitarno porządkowego oraz estetyki na wskazanych we wniosku terenach. Projekt utworzenia miejsca planowania partycypacyjnego w Łodzi jest w swych założeniach bardzo dobry i potrzebny. Oprócz części muzealnej. pokazującej to co w Łodzi najlepsze wczoraj, dziś i jutro, bardzo dobrym pomysłem jest umieszczenie w jednym miejscu wszystkich jednostek UMŁ zajmujących się planowaniem przestrzennym. Zaowocowałoby to sprawniejszą komunikacją i koordynacją działań planistycznych w mieście. Jednakże spore wątpliwości budzi sama możliwość przeprowadzenia procesu adaptacji wskazanego budynku na wyżej wymienione cele. Ponieważ budynek ma wszczętą procedurę wpisu do rejestru zabytków, wytyczne konserwatorskie, a następnie procedury przetargowe i finalnie prace remontowo budowlane mogą się zakończyć w przeciągu jednego roku. Oprócz tego nad w/w nieruchomością toczy się właśnie procedura przeznaczenia lokalu do sprzedaży ,00 ok ,00 (całoroczne koszty utrzymania) W0120 W0124 W0127 L0010 Architekta Miasta 11

12 Budowa remizy strażackiej dla OSP Łódź Łaskowice Środowiskowego Domu Strażaka. Lokalizacja ul. Łaskowice 180; działka nr 27/3, fragment działki 27/12, obręb G-53. Opis kontynuowanie budowy budynku strażnicy OSP Łódź Łaskowice Środowiskowego Domu Strażaka, na przygotowanych fundamentach, budowie przepompowni i instalacji sanitarnej z przyłączeniem do kolektora ściekowego prowadzącego do Grupowej Oczyszczalni Ścieków, instalacji sieci wodno kanalizacyjnej, instalacji kotłowni CO i instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej i okablowania oraz instalacji wentylacyjnej. Zagospodarowanie terenu zew. i wyposażenie budynku. Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na głównej alei w parku na Zdrowiu oraz na ul. Orlicz-Dreszera. Lokalizacja aleja główna parku na Zdrowiu na odcinku od parkingu na ul. Srebrzyńskiej do mostku obok stawu oraz ul. Orlicz-Dreszera przechodząca przez park. Opis remont nawierzchni położenie nowego asfaltu na istniejącej nawierzchni. Budowa ścieżki zdrowia w parku na Zdrowiu. Opis wytyczenie trasy ścieżki zdrowia, montaż przyrządów do ćwiczeń i tablic informacyjnych dotyczących użytkowania przyrządów, montaż drogowskazów ścieżki, tablicy z regulaminem korzystania ze ścieżki oraz altany na końcu ścieżki , , ,00 Zasadność realizacji zadania została potwierdzona przez komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (opinia w załączeniu) oraz przez Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi. W związku z podniesionymi argumentami w ww. opiniach Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa popiera i rekomenduje budowę remizy strażackiej dla ochotniczej straży pożarnej Łódź Łaskowice. Wskazane we wniosku aleje stanowią główne trasy spacerowe w Parku im. J. Piłsudskiego. Stan nawierzchni jest w bardzo złym stanie i stanowi zagrożenie dla użytkowników parku. Z uwagi na powierzchnię parku, prawie 169 ha koszt naprawy alei jest bardzo wysoki. Wskazane aleje stanowią tylko niewielki procent wszystkich alei parku, które również w trybie pilnym wymagają remontu. Biorąc powyższe pod uwagę uważamy w/w propozycję za jak najbardziej zasadną do uwzględnienia. Park im. J. Piłsudskiego jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Łodzi, zlokalizowany w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, składający się z części leśnej i parkowej jest jedynym tego typu terenem w Łodzi chętnie odwiedzanym przez mieszkańców całego miasta. Budowa ścieżki zdrowia przyczyni się do podniesienia atrakcyjności parku , ,00 roczne koszty eksploatacji , ,00 L0013 Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa L0017 L

13 Nowoczesny informator mapa zabytków, najciekawsze miejsca i osobistości łódzkiej ziemi. Lokalizacja głownie centrum miasta. Opis kupno komputerów, opracowanie programu, na bazie którego będzie funkcjonował komputer w oparciu o informacje turystyczne (np. zabytki). Promocja naturalnych praktyk porodowych. Lokalizacja publiczne szkoły rodzenia, Fundacja Centrum Praw Kobiet, inne placówki otwarte na promocję naturalnych praktyk porodowych. Opis promocja naturalnych praktyk porodowych cyklicznie trwające przez 9 miesięcy wykłady, warsztaty i spotkania w różnych blokach tematycznych prowadzonych przez położne, lekarzy oraz terapeutów , ,00 W centrum miasta, czyli na obszarze, na którym miałby być realizowany projekt działa kilka punktów Informacji Turystycznej, w których działają zarówno infokioski POT (docelowo będzie możliwość korzystania ze stron turystycznych), jak również komputer dla turystów, a także zainteresowani turyści i mieszkańcy mogą otrzymać wyczerpujące informacje na temat wydarzeń w Łodzi i otrzymać bezpłatne broszury, ulotki, repertuary. Dodatkowo na dworcu kolejowym i lotnisku, czyli w miejscach koncentracji ruchu turystycznego działają punkty it. Nieograniczony dostęp do informacji nt. zabytków (wille i pałace, architektura przemysłowa, ulica Piotrkowska) gwarantują funkcjonujące miejskie szlaki turystyczne wykorzystujące fotokody umożliwiające dostęp do wiadomości w sieci. Szeroki zakres informacji dotyczący Łodzi, w szczególności oferty turystycznej i kulturalnej, jest dostępny w publikacjach wydawanych przez UMŁ oraz na stronie internetowej miasta, CIT, portalu turystycznym województwa łódzkiego, Fun Pages punktów it oraz generowanych newsletterach z wspomnianych stron www. Projekt powielałby informacje, które są dostępne na innych nośnikach. Przy opiniowaniu projektu wsparliśmy się opinią konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, która jest jednoznacznie negatywna. Porody w domu są obarczone znacznie większym ryzykiem zgonu okołoporodowego niż w szpitalu oraz większym ryzykiem trwałych uszkodzeń. Biorąc pod uwagę powyższe oraz koszty realizacji projektu bardziej zasadne wydaje się kontynuowanie wsparcia dla szkół rodzenia i zachęcenie kobiet do korzystania z przygotowania do porodu, połogu i pielęgnowania dziecka w sposób, którym jest zainteresowana zdecydowana większość mieszkanek Łodzi i który nie budzi zastrzeżeń ze strony środowiska medycznego. L0026 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą L0028 Zdrowia i Spraw Społecznych 13

14 Budowa gimnastyczno-rekreacyjnego parku sportowego. Lokalizacja Park Staromiejski (ul. Zachodnia, ul. Ogrodowa), Park Źródliska (ul. Fabryczna, ul. Przędzalniana, al. Piłsudskiego), Park Poniatowskiego (al. Włókniarzy, ul. Parkowa, ul. Żeromskiego). Opis wybudowanie placu gimnastycznego (przygotowanie podłoża, transport przyrządów, montaż przyrządów i elementów placu). Klub muzyczny Karamba. Lokalizacja ul. Piotrkowska 20. Opis utworzenie Klubu Muzycznego o charakterze małego centrum kulturalnego. Remont (przystosowanie) lokalu do spełnienia funkcji Klubu Muzycznego, wyposażenie klubu w sprzęt grający, wyposażenie kawiarni, łazienek, szatni, wystrój wnętrz, reklama w mediach. Upamiętnienie wydarzenia kulturalnego POLCON Lokalizacja park im. biskupa Michała Klepacza. Opis przygotowanie projektu rzeźby oraz jej wykonanie. Zakup i montaż iluminacji dla rzeźby w postaci dwóch naświetlaczy. Montaż dwóch tabliczek z nazwą alei. Wymiana ławek parkowych oraz montaż dwóch nowych. Zakup i montaż czterech stolików. Aktywizacja osób 45+. Lokalizacja Śródmieście. Opis danie możliwości osobom po 45. r. ż. poszukującym zatrudnienia, odnalezienie się w nowych realiach zmieniającego się rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: rekrutacja, organizacja pracy uczestników/uczestniczek, szkolenia, doradztwo zawodowe, prawne i socjalne, wsparcie psychologiczne , , , ,00 Budowa gimnastyczno rekreacyjnego parku sportowego podniesie atrakcyjność Parku im. A. Mickiewicza i przyciąganie nowych użytkowników chcących podnieść swoją sprawność fizyczną. Wykonywanie działalności jaka zaproponowana została przez zgłaszającą zadanie w budynku mieszkalnym przy ul. Piotrkowskiej 20 nie jest wskazane z uwagi na uciążliwości jakie wiążą się z prowadzeniem klubu muzycznego. Ponadto lokale przy ulicy Piotrkowskiej i ulicach bezpośrednio do niej przyległych zgodnie z prawem miejscowym (Zarządzenie Nr 3311/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 listopada 2012 r. w wykonaniu Uchwały Nr XI/186/07 Rady z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi z póź. zm.) rozdysponowane są w skierowanym do osób kreatywnych przetargu na wynajem. Podstawowym kryterium wyboru przyszłego najemcy jest atrakcyjność jego oferty pod względem kreatywności zaproponowanej działalności jak i stworzenia przy ul. Piotrkowskiej miejsca ciekawego, przyciągającego jak najszerszą liczbę mieszkańców. Park im. ks. bp. M. Klepacza jest użyczony na czas nieoznaczony Politechnice Łódzkiej na podstawie umowy użyczenia Nr 34/U/07 z dnia 1 lipca 2007 r. Mając na uwadze utrzymującą się tendencje wzrostu stopy bezrobocia ( maj ,5%; maj %; maj %- dane dla miasta Łodzi) w tym bezrobocia osób w wieku 45+ (1/3 bezrobotnych to osoby pow. 45 roku życia), propozycja uruchomienia Pracowni Aktywizacji Osób 45+ zasługuje na uwagę i dalsze procesowanie. Wyposażenie odbiorców projektu w odpowiednie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem urządzeń i technik informatycznych, umożliwi i ułatwi wyjście z bierności zawodowej, a tym samym zwiększy szansę powrotu na rynek pracy , ,00 L0041 L0050 Budynków i Lokali L0064 L0072 Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 14

15 55. Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy. Lokalizacja 25 szkół z terenu Łodzi. Opis personel medyczny i lekarski będzie odwiedzał wytypowane z terenu Łodzi szkoły publiczne, by wykonać badania, dokonać ich rejestracji, a następnie poddać wnikliwej analizie. Badaniu podlegałyby dzieci z klas I, II, III będące w okresie rozwoju fizycznego. Badania będą polegały na pomiarach antropometrycznych, badaniu ortopedycznym mającym na celu wyselekcjonowanie dzieci z wadami postawy lub tez schorzeniami. Otrzymane wyniki posłużą do zakwalifikowania dzieci do odpowiednich grup rehabilitacyjnych czy leczniczych ,00 Istnieje konieczność wdrożenia programu o charakterze edukacyjno prewencyjnym. Zadania przewidziane do realizacji w programie dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postawy oraz aktywności ruchowej. Zadania związane z wczesnym wykrywaniem wad postawy oraz ich korekcją wzajemnie się uzupełniają, co powinno się przyczynić do wszechstronnego rozwoju dziecka i indywidualizacji procesu korekcji wad postawy. Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie UMŁ od kilkunastu lat prowadzi edukację zdrowotną (dzieci, rodziców, nauczycieli) w zakresie wad postawy u dzieci oraz w bardo niewielkim zakresie (ze względu na ograniczone środki finansowe) badania przesiewowe (wykonywane przez lekarzy ortopedów i rehabilitantów miejskich zakładów opieki zdrowotnej). Zadanie to realizowane jest w ramach Profilaktyki Zdrowia Rodziny ,00 L0074 Zdrowia i Spraw Społecznych 15

16 56. Popularyzacja łódzkich zabytków poprzez oznaczenie obiektów zabytkowych, cykliczne wydarzenia prezentujące łódzkie dziedzictwo architektury oraz kursowanie zabytkowego tramwaju. Lokalizacja Łódź. Opis projekt składa się z trzech niezależnych części: ogłoszenie konkursu na projekt graficzny tablicy informującej o obiekcie zabytkowym, wykonanie i umieszczenie tablic na obiektach z gminnej ewidencji zabytków będących własnością miasta, uruchomienie zabytkowej linii tramwajowej, kursującej po Łodzi szlakiem wybranych zabytków oraz przygotowanie materiałów promocyjno edukacyjnych o zabytkach wzdłuż trasy, cykl 35 niedzielnych spacerów po Łodzi z przewodnikiem oraz przygotowanie i dystrybucja ulotek z trasami spacerów ,00 Jeśli zgłoszone zadanie uzyska poparcie obywateli, przedstawiona propozycja, może zostać zakwalifikowana do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie m.in. upowszechnienia turystyki lub kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Część pierwsza zgłaszanego projektu obejmuje zamontowanie tablic informujących na obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Oznakowanie budynków jest możliwe tylko w przypadku, gdy właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje powyższy projekt. Zastrzega jednak, aby wymiary tablic nie przekraczały 40x30 cm oraz zawierały informację także w języku obcym (ze względu na powszechność najlepszy byłby język angielski). Miejskie służby konserwatorskie w ubiegłych latach umieszczały tablice informacyjne jedynie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na wykonanie kolejnych tablic w przyszłorocznym budżecie uwzględnią środki finansowe. Dodatkowo, z informacji uzyskanych w Wydziale Budynków i Lokali wynika, iż miasto Łódź jest właścicielem 375 budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Część druga projektu dotyczy uruchomienia zabytkowej linii tramwajowej. Obecnie w okresie wakacyjnym od początku lipca do połowy września kursuje zabytkowy tramwaj 43, jednak propozycja rozszerzenia okresu funkcjonowania tej linii jest jak najbardziej zasadne. W części trzeciej autor projektu proponuje organizację niedzielnych spacerów po Łodzi wraz z przewodnikiem. Podobne spacery są organizowane od kilku lat w mieście i cieszą się ogromnym zainteresowaniem łodzian. Dodatkowym elementem projektu będą wydane materiały informacyjne w postaci ilustrowanych ulotek, prezentujące zabytki i atrakcje na zwiedzanych trasach ,00 L0080 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 16

17 Wideo tłumacz języka migowego dla mieszkańców Łodzi. Lokalizacja Centralne Muzeum Włókiennictwa, Galeria Bałucka Oddział Galerii Sztuki, Miejska Galeria Sztuki Galeria Willa, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego, Muzeum Geologiczne UŁ, Muzeum Kanału Dętka Oddział Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii, Muzeum Komunikacji, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych, Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, Muzeum Sportu i Turystyki Oddział Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Sztuki, Muzeum Sztuki ms2, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Martyrologii Radogoszcz, Muzeum Tradycji Niepodległościowych Stacja Radegast, Ośrodek Propagandy Sztuki Oddział Galerii Sztuki. Opis wideotłumacz jest to urządzenie, które działa na zasadzie rozmowy fonicznej z rozmową wizualną (język migowy). Tłumacz połączony z urządzeniem będzie mógł przetłumaczyć osobie słyszącej pytania zadane w języku migowym przez niesłyszącego petenta, i takie przetłumaczyć na język migowy odpowiedź słyszącej osoby. Tłumacz jest pośrednikiem w kontaktach obu stron, a wideotłurnacz z racji posiadania funkcji rozmowy normalnej i rozmowy wideo spełnia swoje zadanie znakomicie. Celem zadania jest zapewnienie osobom głuchym dostępności do instytucji miejskich. Przewodnik wirtualny zamigany w języku migowym PJM. Lokalizacja aplikacja. Opis - przewodnik wirtualny działałby na takiej zasadzie, że osoba niesłysząca będzie mogła obejrzeć swojego wirtualnego przewodnika i przykładowo przychodząc do danej lokalizacji spogląda, loguje się w tym miejscu i ma możliwość wyświetlenia filmu w polskim języku migowym, który opisuje dane miejsce i dzięki temu automatycznie się dowiaduje, co się dzieje w danym miejscu lub co się działo w tej historii , ,00 Zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego mieści się w zakresie ogłaszanego corocznie przez naszą jednostkę konkursu ofert (planujemy również taki konkurs na przełomie 2013/2014 r.), a dotyczącego zadania pn. wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi UMŁ i miejskim jednostkami organizacyjnymi świadczenie usług tłumacza migowego. Do tej pory Polski Związek Głuchych uzyskiwał dotacje na podobne formy działań skierowane na poprawę komunikacji środowiska osób niepełnosprawnych z instytucjami publicznymi Miasta. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w planowanym konkursie ofert ująć, w składanym wniosku (ofercie), dodatkowe pozycje dotyczące miejsca do instalacji punktów komunikacji wizualnej z klientem niesłyszącym. Przedstawiona koncepcja przygotowania przewodnika dla osób głuchych jest niewątpliwie interesującym i innowacyjnym przedsięwzięciem. Poza walorem edukacyjno turystycznym należy zwrócić także uwagę na aspekt promocyjny przedsięwzięcia. Aspekt ten może być zachęta do przyjazdu do Łodzi przez osoby z dysfunkcją słuchu z całego kraju , ,00 L0093 Zdrowia i Spraw Społecznych L0094 Zdrowia i Spraw Społecznych 17

18 Piotrkowska ulica Mody. Lokalizacja Łódź. Opis - koncepcja,,piotrkowska - ulica Mody" opiera się na stworzeniu specjalnego programu gospodarczego dla artystów, projektantów, producentów, handlu i promocji mody polegającego głównie na ofercie preferencyjnych warunków dotyczących najmów lokali miejskich położonych bezpośrednio przy centralnej ulicy Łodzi. Głównym narzędziem promocji byłoby stworzenie punktu informacyjnego na temat projektu i wydarzeń związanych z modą w Łodzi. Zadanie polega na: wyszukaniu lokali odpowiednich pod projekt w budynkach położonych przy ul. Piotrkowskiej, wyborze wykonawcy, wykonaniu remontów wraz z niezbędnymi przyłączami, otwarciu w lokalach butików oraz lokalu przeznaczonego dla wszystkich projektantów biorących udział w Projekcie. Do końca 2014 r. wszyscy najemcy zwolnieni będą z płatności czynszowych. Balon promocyjny z logo Miasta Łodzi. Lokalizacja Łódź. Opis zakup balonu na ogrzane powietrze Super Sport balloon BB22XR(77) firmy Kubiczek (powłoka, kosz, butle 4szt., palnik), zakup przyczepy do transportu i przechowywania balonu, zakup ubezpieczenia OC i Aerocasco, zakup gazu potrzebnego do lotów balonem, zatrudnienie pilota z uprawnieniami (obsługa balonu) , ,00 Lokale przy ul. Piotrkowskiej i ulicach bezpośrednio do niej przyległych zgodnie z prawem miejskim (Zarządzenie Nr 3311/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi z póź. zm.) rozdysponowane są w skierowanym do osób kreatywnych przetargu na wynajem. Podstawowym kryterium wyboru przyszłego najemcy nie jest cena (wysokość zaproponowanej stawki czynszu) lecz atrakcyjność jego oferty pod względem kreatywności zaproponowanej działalności jak i stworzenia przy ul. Piotrkowskiej miejsca ciekawego, przyciągającego jak najszerszą liczbę mieszkańców. Istnieje więc obecnie możliwość zrealizowania w tej formie założonego w zgłoszonym zadaniu celu. Udostępnienie twórcom lub instytucjom związanym z modą lokali na ul. Piotrkowskiej na preferencyjnych warunkach czynszowych. Ze względu na brak w Łodzi ogólnodostępnych punktów widokowych, z których można obserwować panoramę miasta, balon na uwięzi powinien cieszyć się dużą popularnością wśród samych Łodzian jak i osób odwiedzających miasto. Byłaby to również dodatkowa atrakcja towarzysząca wydarzeniom, które an stałe wpisały się w kalendarz łódzkich imprez. Ponadto balony należą do już sprawdzonych i skutecznych nośników reklamy. Ta forma promocji jest ceniona ze względu na swoją widowiskowość i atrakcyjność. Umieszczenie na balonie logo Łodzi wpisuje się w Strategię promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata W kosztorysie nie uwzględniono ew. kosztów przechowywania balonu, kosztów transportu z miejsca przechowywania do miejsc startu, przygotowanie balonu do lotów (napełnienie balonów gazem). L0101 Budynków i Lokali L0110 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 18

19 Łódź nasza przyszłość. Lokalizacja publiczne gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, łódzkie urzędy i instytucje, 5 wybranych miast Polski, 5 najbogatszych miast świata nie będących miastami partnerskimi Łodzi. Opis promowanie miasta i możliwości, jakie Łódź może zaoferować swoim obecnym i przyszłym mieszkańcom realizowane w 3 etapach: promocja zadania, olimpiada wiedzy o Łodzi, przygotowanie 50-osobowej reprezentacji młodych mieszkańców do promowania Miasta, oraz krajowe i zagraniczne wizyty promujące Łódź. Łódzki Szlak Modernizmu. Lokalizacja elewacje budynków w Łodzi. Opis opracowanie koncepcji Łódzkiego Szlaku Modernizmu, a następnie wdrożenie go w postaci szlaku turystycznego, którego tematem przewodnim będzie architektura modernistyczna Łodzi (przede wszystkim dwudziestolecia międzywojennego) , ,00 Łódź Nasza Przyszłość oferuje znakomitą szansę by poznać i wziąć udział w tworzeniu historii miasta. Zachęcenie młodych ludzi z kraju i zagranicy jest najważniejszym elementem skutecznej promocji miasta. Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą uważa, że Olimpiada Wiedzy o Łodzi powinna również objąć studentów łódzkich uczelni, mimo wzrostu kosztów opłaci się to organizatorom ponieważ zwiększy to liczbę potencjalnych reprezentantów miasta. Można również zastanowić się nad zmniejszeniem ilości miast biorących udział w projekcie i skupić się na tych największych, z największą ilością mieszkańców. Jeśli włączy się studentów do tego projektu to na pewno spadną wydatki na kursy języka w późniejszym etapie. Co więcej, młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rzadko bierze udział w takich imprezach i projektach, studenci dużo bardziej poważnie traktują takie zadania, oprócz telewizji, radia, billboardów, prasy i szkół powinna również objąć ulotki. Są one tańsze i bardziej efektywne, może je otrzymać każda osoba. Naszym zdaniem, zadanie Łódź Nasza Przyszłość może odnieść ogromny sukces, który wesprze rozwój Łodzi. Warto zainwestować czas i pieniądze by zatrzymać łodzian w ich rodzinnym mieście, które może im zaoferować coraz więcej możliwości w postaci nowych miejsc pracy, kultury i nauki. W Polsce architektura modernistyczna zyskuje na popularności, szlaki o podobnej tematyce uruchomiła już Gdynia i Katowice. Łódź dysponuje cennym zasobem obiektów z okresu międzywojennego modernizmu. Ponadto, projekt utworzenia Szlaku Modernizmu wpisuje się w ciąg podejmowanych wcześniej przez miasto zadań w Łodzi istnieją już trasy wycieczkowe o tematyce przybliżającej wartości dziedzictwa kulturowego , ,00 L0122 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą L0125 Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 19

20 Zielone lato seniorów. Lokalizacja łódzkie parki. Opis wakacyjny cykl przynajmniej 80 wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych dla najstarszych mieszkanek i mieszkańców Łodzi, który ma odbyć się w lipcu i sierpniu 2014r. w 8 łódzkich parkach oraz w innych lokalizacjach. W każdym tygodniu miejscem realizacji ma być inny park, gdzie ma się odbyć co najmniej 8 wydarzeń spośród poniższych: a) wydarzenia sportowo-rekreacyjne: nordic walking, gimnastyka na świeżym powietrzu, joga śmiechu, lekcja tańca, rajdy rowerowe, bieganie, zabawy z elementem rywalizacji (np. mecz w piłkę nożną, siatkówkę), podchody, inne zajęcia i zabawy ruchowe; b) zajęcia kulturalno-edukacyjne: warsztaty z ogrodnictwa, śpiewu, zajęcia plastyczne, teatralne, kulinarne, koncert, wsp6lny piknik i inne aktywności artystyczne opracowane przez animator6w i artystów; Finał projektu ma odbyć się w Łagiewnikach, połączony z koncertem i piknikiem. Zajęcia powinny być równomiernie rozłożone w tygodniu, aby nie kumulowały się w weekendy. Nowy Stary Rynek. Remont nawierzchni Rynku Starego Miasta oraz dodanie nasadzeń. Opis rozpisanie konkursu na projekt adaptacji Rynku Starego Miasta. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na zagospodarowanie Rynku ze względu na krótki czas realizacji projektu, należy wybrać taką formę rozpisania konkursu, by można zmieścić się z całą realizacją w roku Proponujemy rozpisanie konkursu wśród studentów ASP, architektury, biur projektowych itd. Po wpłynięciu wniosków jury wybrane ze znawców tematu (architektów, projektantów, dyrektorów zaangażowanych w projekt wydziałów), na podstawie ich opinii wybierany jest zwycięski projekt, który zostaje zrealizowany. Projekt obejmuje wymianę nawierzchni, dodanie nasadzeń, elementów małej architektury na Rynku Starego Miasta, oraz parkingu dla autokarów. Lokalny system informacji i historii miasta. Lokalizacja pl. Niepodległości, pasaż Schillera, ul. Zachodnia/ul. Ogrodowa, al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, ul. Kilińskiego/ul. Składowa, pl. Kościelny. Opis proponuje się wykonanie stałych ekspozycji pokazujących rozwój miasta, a także życie jego mieszkańców w minionych latach. W tym celu planuje się ustawienie kiosku informacyjnego mieszczącego ekspozycją przedstawiającą rozwój dawnego obszaru miasta na przestrzeni ostatnich 200 lat. Ekspozycja ta powinna składać się z map historycznych danego obszaru oraz zdjęć i rycin pokazujących przemiany urbanistyczne i architektoniczne a także życie w dawnej Łodzi , ,00 Po analizie proponowanego zadania, zgłaszanego do budżetu obywatelskiego wystawiamy pozytywną rekomendację z uwagi na trafność i celowość realizacji projektu. Działania aktywizujące osoby starsze, proponowane w zadaniu są ważne i potrzebne dla Łodzi. Na chwilę obecną 25% społeczeństwa naszego miasta stanowią osoby 60+. Obecnie Łódź jest najszybciej starzejącym się miastem w Polsce. Aktywizacja osób starszych przeciwdziała wykluczeniu i wpływa pozytywnie na stan zdrowia seniorów. Ważnym argumentem proponowanego działania jest także okres realizacji, w którym to wszelka aktywność prowadzona przez uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniora zostaje zawieszana. Proponowane działania będą uzupełniać i wzbogacać istniejącą obecnie ofertę skierowaną dla łódzkich seniorów. Nawierzchnia Starego rynku jest w złym stanie technicznym wymaga przeprowadzenia remontu. Podobną opinię wyraża Miejski Konserwator Zabytków. Uwaga! Wniosek bardzo podobny w założeniu do wniosku ID: L0193). Remont nawierzchni Starego Rynku w Łodzi oraz dodanie nasadzeń jest wielką i niekwestionowaną potrzebą oraz podstawą do kolejnych działań i zamierzeń proponowanych dla tego obszaru. Roczny koszt utrzymania (prace porządkowe bez remontów) jw zł , , ,00 roczny koszt utrzymania , ,00 L0139 Zdrowia i Spraw Społecznych L0143 L0161 Architekta Miasta 20

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie

Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Informacja o propozycjach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Polesie Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Zakup i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r.

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. w rejonie Bałuty Lp. 1. 2. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ PROPOZYCJI ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015 lp Numer projektu PRZYJĘTY 1 BO.OM.2/15 2 BO.OM.3/15 3 BO.OM.4/15 Tytuł projektu Aktywny Kraków: darmowe zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych prowadzone pod okiem instruktorów na terenie krakowskich

Bardziej szczegółowo

Koszty szacunkowe zadania (zł) oraz liczba wniosków. 40 000,00 zł. 164 117,43 zł. 747 000,00 zł. 100 000,00 zł. 1 000 000,00 zł.

Koszty szacunkowe zadania (zł) oraz liczba wniosków. 40 000,00 zł. 164 117,43 zł. 747 000,00 zł. 100 000,00 zł. 1 000 000,00 zł. Lp. Tytuł zadania i lokalizacja ID zadania Budowa placu zabaw teren rekreacyjny dla dzieci i 1. młodzieży w wieku 1-15 lat. Lokalizacja rejon ul. B0001 Kwarcowej pomiędzy nr 11a 23 ( działka o Nr B21-191/1).

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

Projekty osiedlowe pozytywnie zweryfikowane przez zespół koordynujący

Projekty osiedlowe pozytywnie zweryfikowane przez zespół koordynujący Projekty osiedlowe pozytywnie zweryfikowane przez zespół koordynujący NR DZIELNICA TYTUŁ ZADANIA KOSZT OPIS 7 Brzeziny Wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Zbudowanie altany zadaszonej z oświetleniem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań krótkoterminowych (do 2008 r.) zawartych w Kontrakcie dla ulicy Piotrkowskiej

Realizacja zadań krótkoterminowych (do 2008 r.) zawartych w Kontrakcie dla ulicy Piotrkowskiej Realizacja zadań krótkoterminowych (do 2008 r.) zawartych w Kontrakcie dla ulicy Piotrkowskiej (zestawienie według jednostek odpowiedzialnych za ich realizację) 1 ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ZADANIA Etap

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji Raport z realizxacji Raport z realizacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015 w 2012 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Opole, luty 2009 r. Raport z realizacji

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo