Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego"

Transkrypt

1 Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego Opracowanie wykonane na zlecenie: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Autorzy Jan Charkiewicz Wojciech Dziemianowicz Paulina Błajet Nina Baczyńska Anna Smolik GEOPROFIT Warszawa, grudzień 2010 r.

2 Spis treści 1. Wprowadzenie i uwagi metodyczne Koncepcja analizy Metody badawcze Diagnoza Innowacyjnośc województwa opolskiego na tle europejskim Innowacyjnośc województwa opolskiego na tle krajowym Innowacyjność a zamożność regionu Województwo opolskie na pozycjach od 1 do Województwo opolskie na pozycjach od 5 do Wybrane statystyki finansowe Wybrane statystyki dotyczące kadr B+R Wybrane statystyki dotyczące instytucji Innowacyjność województwa opolskiego wskaźnik syntetyczny RSI województwa opolskiego a dostępne dane Zestawienie Analiza SWOT Rekomendacje Aneksy Aneks I wykaz analizowanych publikacji Aneks II karty wyników badań Strona 2

3 1. WPROWADZENIE I UWAGI METODYCZNE Niniejsza analiza została zrealizowana w ramach projektu Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem niniejszego badania jest określenie stanu innowacyjności województwa na podstawie danych zastanych. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na sformułowanie rekomendacji odnośnie polityki proinnowacyjnej regionu KONCEPCJA ANALIZY Zgodnie opracowanym Raportem metodologicznym, analiza sytuacji w województwie opolskim składała się z następujących etapów: 1. Zebranie i analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności. Wykonany został opis analizowanych danych; pozycję województwa przedstawiono na tle kraju oraz regionów UE. Wskazano również grupę zagranicznych regionów NTS2 o porównywalnej do województwa opolskiego pozycji w kwestiach innowacyjności. 2. Zebranie i analiza opracowań dotyczących innowacyjności w województwie opolskim. Przeglądem objęte zostały wyselekcjonowane raporty, analizy i publikacje naukowe, dotyczące zarówno samego województwa jak i wybrane opracowania ponadregionalne (krajowe). Celem przeglądu literatury było wyszukanie informacji odnoszących się do strategicznych zapisów RSI. Wnioski z literatury przedstawiono w aneksie w formie kart wyników badań, wykorzystano je także do analizy problemowej RSI. 3. Analiza problemowa RSI. Zgromadzone dane statystyczne i wnioski z przeglądu wybranej literatury zostały zestawione z celami operacyjnymi RSI w formie tabeli. Każdemu celowi operacyjnemu przypisano odpowiadające mu dane statystyczne oraz informacje pochodzące z literatury (o ile takowe wystąpiły). 4. Konsultacje eksperckie w formie panelu. Wnioski z analizy literatury, dokumentów strategicznych oraz danych statystycznych stanowiły podstawę do przeprowadzenia panelu ekspertów (w skład panelu weszli: Joanna Żurawska, Jacek Szlachta i Wojciech Pander). Zadaniem panelu był wkład do rekomendacji oraz wskazanie kluczowych elementów z analizy SWOT zawartej w RSI. 5. Opracowanie analizy SWOT innowacyjności województwa, ukierunkowanej na kluczowe elementy regionalnej polityki proinnowacyjnej. 6. Opracowanie rekomendacji dla regionalnej polityki wspierania innowacji. 7. Opracowanie ostatecznej wersji raportu. Strona 3

4 1.2. METODY BADAWCZE W niniejszym opracowaniu zastosowano następujące metody badawcze: 1. Analiza statystyczna w celu wyodrębnienia szczególnych cech województwa opolskiego na tle innych województw kraju oraz, orientacyjnie, innych regionów NTS2 UE; sprawdzono poziom korelacji zmiennych z PKB per capita regionów. Wykorzystano tu wskaźnik korelacji (R); przy ocenie poziomu korelacji posłużono się następującą skalą: R = 0 brak korelacji 0.0 < R 0.1 korelacja nikła 0.1 < R 0.3 korelacja słaba 0.3 < R 0.5 korelacja przeciętna 0.5 < R 0.7 korelacja wysoka 0.7 < R 0.9 korelacja bardzo wysoka 0.9 < R < 1 korelacja niemal pełna Analizowane dane statystyczne pochodziły przede wszystkim z następujących źródeł: Eurostat Statistics Database z uwzględnieniem zmiennych służących do budowy European Innovation Scoreboard; Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Regionalnych1 oraz opracowania Działalność Innowacyjna Przedsiębiorstw, Nauka i Technika, Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach oraz Diagnoza Społeczna (red: Czapiński J., Panek T.). Szczegółowe uwagi odnośnie danych statystycznych umieszczono pod odpowiadającymi im wykresami. 2. Analiza jakościowa dokumentów w formie kart wyników przedstawiono najważniejsze informacje i wnioski w kontekście innowacyjności regionu (zob.: Aneks). W informacjach tych pomijano dane ogólne, pochodzące ze statystyki publicznej, ponieważ to źródło analizowano osobno (patrz punkt wyżej). 3. Panel ekspertów jego zadaniem było wskazanie najważniejszych elementów do budowy analizy SWOT oraz rekomendacji odnośnie działań w sferach wymagających dodatkowych wysiłków. 4. Analiza SWOT (silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia) wykonana w oparciu istniejącą analizę SWOT w RSI i z uwzględnieniem opinii panelu ekspertów. Na potrzeby niniejszego opracowania określenia Opolszczyzna i województwo opolskie stosowane są zamiennie. Pod pojęciem region należy rozumieć jednostkę NTS 2, chyba że wskazano inaczej. 1 W trakcie prac nad niniejszą analizą ogólnodostępna baza danych Głównego Urzędu Statystycznego - Bank Danych Regionalnych (BDR) zmieniła nazwę na Bank Danych Lokalnych (BDL). Strona 4

5 2. DIAGNOZA 2.1. INNOWACYJNOŚC WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA TLE EUROPEJSKIM Najnowsze dane dotyczące innowacyjności na poziomie regionów NUTS2 Unii Europejskiej pochodzą z lat (w zależności od zjawiska). Ograniczony zakres dostępnych danych regionalnych nie pozwala dokonać kompleksowej charakterystyki innowacyjności województwa (również statystyka krajowa pozostawia tu wiele do życzenia). Analiza wartości wybranych wskaźników pozwala na orientacyjne wskazanie pozycji Opolszczyzny na tle Unii Europejskiej. W ich świetle województwo opolskie należy do europejskiego grona najsłabszych regionów, choć wyjątkiem jest pozycja dotycząca sfery produkcji. Wydatki na badania i rozwój są uznawane za jeden z głównych czynników stymulujących wzrost w gospodarce opartej na wiedzy 2. Ponadto udział wydatków na B+R w PKB jest jednym ze składników Europejskiego Rankingu Innowacyjności (European Innovation Scoreboard - EIS). Polskim regionom daleko jest do średniej unijnej, wynoszącej 1,85% (Wykres 1). Krajowy lider Mazowsze osiąga wartość zbliżoną do 1,1%. Poziom wydatków na B+R w województwie opolskim plasuje je w zdecydowanie najsłabszej grupie. Na 221 poddanych analizie regionów UE jedynie cztery wydają mniejszą część PKB na badania i rozwój (lubuskie, świętokrzyskie oraz po jednym regionie z Grecji i Bułgarii). Analiza danych z lat pozwala stwierdzić tylko nieznaczne wahania badanego wskaźnika w województwie, bez wyraźnej tendencji wzrostowej czy malejącej. Dane bezwzględne mówią o 10 mln euro wydanych na badania i rozwój na Opolszczyźnie w 2007 roku (źródło: Eurostat). Dla porównania, jest to równe wydatkom na B+R poniesionym w tym samym okresie przez firmę Netia i niemal dwa razy mniejsze od analogicznych wydatków TP SA czy BRE Banku (są to trzy Polskie podmioty znajdujące się wśród 2000 firm na liście EU R&D Investment Scoreboard) 3. Również wskaźnik przedstawiający liczbę złożonych wniosków patentowych na milion mieszkańców stawia województwo opolskie w gronie regionów najsłabszych (Wykres 2). W latach województwo oscyluje między wartościami 1,2 a 3,2. W 2007 r. średnia dla dostępnych danych wynosi 60,2. Należy jednak zaznaczyć, że jest ona zawyżona przez obserwacje skrajnie wysokie wspomnianą średnią osiąga lub przekracza jedynie 34% regionów. Widoczne na wykresie skrajnie wysokie wartości należą głównie do jednostek niemieckich (przede wszystkim Bawaria i Badenia-Wirtembergia). Do 10% jednostek z najniższą wartością omawianego wskaźnika, obok Opolszczyzny, zalicza się między innymi: 5 regionów polskich, regiony greckie oraz rumuńskie. 2 Hollanders H. (2007), 2006 European Regional Innovation Scoreboard. [dostęp: wrzesień 2010]. 3 The 2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (ranking Komisji Europejskiej, prezentujący 2000 firm o znacznych nakładach na B+R) [dostęp: październik 2010]. Strona 5

6 Wykres 1. Całkowite wydatki wewnętrzne na badania i rozwój (GERD) jako % PKB (2007) 7 % 6 % regiony NTS 2 średnia UE 27 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % woj. opolskie (0,14%) 0 % Uwagi: w zdecydowanej większości przypadków dane z 2007 r., tam gdzie było to konieczne uzupełniano danymi za lata 2006 lub Łącznie dane dla 221 jednostek NTS2 (bez regionów Francji i Holandii). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Wykres 2. Liczba wniosków patentowych złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców (2007) regiony NTS woj. opolskie (2,30) 0 Uwagi: Europejski Urząd Patentowy - European Patent Organisation. W zdecydowanej większości przypadków dane z 2007 r., tam gdzie było to konieczne uzupełniano danymi za lata 2006 lub Łącznie dane dla 264 jednostek NTS2. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Strona 6

7 Kolejne analizowane zmienne dotyczą zatrudnienia i wybrano je z European Innovation Scoreboard z grupy Economic effects (efekty gospodarcze). Wskaźnik zatrudnienia w usługach opartych wiedzy wyrażone jako procent zatrudnienia ogółem (Wykres 3) plasuje województwo w nieco lepszej pozycji, niż miało to miejsce w przypadku dwóch wcześniej omawianych wskaźników. W świetle najnowszych danych Opolszczyzna klasyfikuje się tuż ponad grupą 10% najsłabszych regionów, w której pozostają województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie i lubelskie oraz znaczna grupa regionów rumuńskich i greckich. Województwo opolskie osiąga ok. 2/3 średniej (równej 32%) dla dostępnych danych. W tym przypadku średnią przekracza w przybliżeniu połowa regionów, nie jest ona więc szczególnie zniekształcona wartościami ekstremalnymi. Pozycja województwa opolskiego może jednak ulec osłabieniu, jeżeli utrzyma się trend malejący dla tego wskaźnika w regionie dostępne dane świadczą o spadku o 0,4 punktu procentowego w roku 2006 w stosunku do roku poprzedniego i o 1,4 punktu. w roku 2007 w stosunku do roku Wykres 3. Zatrudnienie w usługach opartych na wiedzy jako % zatrudnienia ogółem (2008) 70 % regiony NTS 2 60 % 50 % 40 % 30 % woj. opolskie (21,43%) 20 % 10 % 0 % Uwagi: w zdecydowanej większości przypadków dane z 2008 r., tam gdzie było to konieczne uzupełniano danymi za rok Łącznie dane dla 268 jednostek NTS2 na 271 istniejących w UE (Eurostat). Klasyfikacja Eurostatu według NACE 1.1. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Zatrudnienie w sektorze produkcji high-tech oraz medium high-tech (klasyfikacja w Tabeli 1) stawia województwo opolskie na zdecydowanie lepszej pozycji niż poprzednie analizowane wskaźniki (Wykres 4). Wedle dostępnych danych regionalnych, Opolszczyzna osiąga średnią wartość europejską (wynoszącą ok. 6,5%). Zbliżony rezultat w skali UE osiągają województwa wielkopolskie i podkarpackie oraz śląskie i zachodniopomorskie (różnice +/- nie przekraczają 1 punktu procentowego). Natomiast krajowi liderzy: Dolny Śląsk i Pomorze osiągają wartości zbliżone do 10%. Pozytywny wynik województwa w tej dziedzinie należy jednak oceniać przez pryzmat specyfiki wskaźnika, który agreguje sferę wysokich technologii z tą o średnim zaawansowaniu. Domniemywać można, że pozytywną pozycję region zawdzięcza istotnemu zatrudnieniu w tej drugiej grupie. Osobne analizy dla dwóch wspomnianych sfer nie są tu możliwe ze względu na Strona 7

8 braki w danych o zatrudnieniu w high-tech 4. W przypadku samej produkcji średniozaawansowanej (dostępność tych danych jest zbliżona do wskaźnika na wykresie 4) Opolszczyzna przekracza średnią o 1 punkt procentowy (6,4% przy średniej 5,4%). Tabela 1. Klasyfikacja wybranych grup produkcji i usług wg. Eurostatu (NACE rev 1.1) High-technology manufacturing (high-tech) Produkcja substancji farmaceutycznych, chemikaliów med. i środków poch. roślinnego 30. Produkcja maszyn biurowych i komputerów 32. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych 33. Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarków i zegarów 35.3 Produkcja statków powietrznych i kosmicznych Medium high-technology manufacturing 24. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (z wyłączeniem: 24.4.) 29. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 31. Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana 34. Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep 35. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (z wyłączeniem: 35.3) Knowledge-intensive services usługi oparte na wiedzy 61. Transport wodny 62. Transport lotniczy 64. Poczta i telekomunikacja 65. Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno rentowych 66. Ubezpieczenia i fundusze emerytalno - rentowe, z wył. obowiązkowego ubezpieczenia społ. 67. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym 70. Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej 71. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wyp. art. użytku osobistego i domowego 72. Informatyka i działalność pokrewna 73. Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych 74. Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej 80. Edukacja 85. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 92. Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem Źródło: opracowanie własne na podstawie: [dostęp: wrzesień 2010]. 4 Dla większości regionów UE, w tym województwa opolskiego, dane te były niedostępne w bazie Eurostatu ze względu na ich niewiarygodność lub obarczenie znacznym błędem. Strona 8

9 Wykres 4. Zatrudnienie w sektorze produkcji high-tech oraz medium high-tech jako % zatrudnienia ogółem (2008) 25 % regiony NTS 2 20 % 15 % 10 % woj. opolskie (6,58%) 5 % 0 % Uwagi: w zdecydowanej większości przypadków dane z 2008 r., tam gdzie było to konieczne uzupełniano danymi za lata 2007 lub Łącznie dane dla 252 jednostek NTS2. Klasyfikacja Eurostatu według NACE 1.1. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Analiza pozycji poszczególnych jednostek NTS2 w czterech omawianych wyżej wskaźnikach pozwala orientacyjnie wskazać, które regiony UE osiągają wartości zbliżone do województwa opolskiego. W tym celu posłużono się metodą decylową. W przypadku każdego wskaźnika 5 obserwacje podzielono na 10 grup, przy czym pierwsza grupa (pierwszy decyl) oznacza 10% regionów, posiadających najmniejsze wartości badanego zjawiska a grupa dziesiąta: 10% regionów posiadających wartości najwyższe. Za jednostki porównywalne (Tabela 2) uznano te regiony, które znalazły się w tej samej grupie decylowej co województwo opolskie przynajmniej w przypadku 3 wskaźników. We wskazaniu tym pominięto pozostałe województwa Polski porównania międzywojewódzkie przedstawiono w dalszej części opracowania. Wedle przyjętej metodologii porównywalne rezultaty odnoszą dwa regiony rumuńskie, jeden czeski i jeden słowacki. W przypadku regionów rumuńskich należy zwrócić uwagę na ponad dwukrotnie większą liczbę mieszkańców i zarazem niższą wartość odsetka zatrudnienia w usługach opartych na wiedzy (obydwa należą do niższej grupy decylowej). Są to zarazem regiony uboższe (ze względu na PKB w PPP per capita). Severozápad i Stredné Slovensko, zbliżone do Opolszczyzny pod względem ludnościowym, osiągają nieco wyższe PKB, lecz mają też znacząco większe wskaźniki zatrudnienia w produkcji high i medium-tech. Pozycję Opolszczyzny przedstawiono także na tle jej regionów partnerskich (Tabela 3) 6. Zagraniczne jednostki NTS2, z którymi podpisano umowy lub porozumienia, w większości badanych wskaźników osiągają wyższe pozycje. W kontekście ewentualnej współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności, za szczególnie interesującego partnera można uznać Nadrenię- 5 Obliczenia przeprowadzono dla najnowszych dostępnych danych, zgodnie z uwagami pod poszczególnymi wykresami. 6 Regiony partnerskie wg. oficjalnej strony Samorządu Województwa Opolskiego [dostęp: wrzesień 2010]. Strona 9

10 Palatynat 7. Wskaźniki tego regionu przekraczają średnie wartości dla wszystkich badanych zjawisk. Warto podkreślić jego pozycję w czołówce UE jeśli chodzi o aplikacje patentowe. Stosunkowo dobre rezultaty osiąga również inny region partnerski Opolszczyzny - Styria w środkowej Austrii, posiadająca ponadto zbliżoną liczbę ludności. Kontakty z mocniej rozwiniętym partnerem mogą być wykorzystywane do własnego rozwoju poprzez czerpanie informacji i wiedzy 8. Tabela 2. Zagraniczne regiony NTS2 o porównywalnej do woj. opolskiego pozycji wedle 4 badanych wskaźników. Region (w nawiasie kraj lokalizacji) Obecność regionów w tej samej grupie decylowej, co woj. opolskie Zatrudnienie 2. Wnioski Zatrudnienie w w produkcji 1. Całkowite patentowe do usługach high-tech oraz wydatki wew. EPO na opartych na medium hightech w na B+R jako milion wiedzy w % PKB mieszkańców zatrudnieniu ogółem zatrudnieniu ogółem Ludność (Opolskie =100%) PKB w PPP 9 per capita (Opolskie =100%) Centru (Rumunia) % 94 % Severozápad (Rep. Czeska) % 138 % Stredné Slovensko % 119 % (Słowacja) Sud-Vest Oltenia % 72 % (Rumunia) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Tabela 3. Województwo Opolskie na tle regionów partnerskich 1. Całkowite 3. Zatrudnienie w 4. Zatrudnienie w 2. Wnioski Region wydatki wew. usługach opartych produkcji high-tech patentowe do (w nawiasie kraj na B+R jako na wiedzy w oraz medium hightech w zatrudnieniu EPO na milion lokalizacji) udział w PKB zatrudnieniu mieszkańców [%] ogółem [%] ogółem [%] Styria (Austria) 3,8 112,5 27,8 7,3 Nadrenia-Palatynat (Niemcy) 2,9 223,8 32,9 16,8 Kraj Środkowoczeski (Republika Czeska) 2,8 9,7 23,2 14,3 Burgundia (Francja) b/d 49,6 31,4 5,1 Autonomiczna Wspólnota Galicji 1,0 4,4 25,6 4,1 (Hiszpania) średnia 1,9 60,2 32,0 6,5 Woj. opolskie 0,1 2,3 21,4 6,6 Uwagi: wartości dla najnowszych serii danych, zgodnie z uwagami pod przedstawionymi wcześniej wykresami. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 7 Analizowano region NTS2; wedle ww. źródeł umowa o współpracy dotyczy całego kraju członkowskiego (Landu - NTS1), o tej samej nazwie, który zawiera w sobie wspomniany w tabeli region. 8 Szmigiel K., 2009, Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja polskich województw, Geoprofit, Warszawa. 9 PPP parytet siły nabywczej (purchasing power parity). Strona 10

11 2.2. INNOWACYJNOŚC WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA TLE KRAJOWYM INNOWACYJNOŚĆ A ZAMOśNOŚĆ REGIONU Zamożność województwa opolskiego, wyrażona w PKB per capita, stawia region na niskiej, jedenastej pozycji w skali kraju (2007). Uboższe są województwa Polski Wschodniej 10, zajmujące pozostałe pięć najsłabszych pozycji. W pierwszej kolejności poddano analizie zależność pomiędzy poziomem innowacyjności regionów a zamożnością. Korelacji z PKB per capita poddano 50 zmiennych dotyczących szeroko pojętej innowacyjności. Uzyskane wyniki pozwalają na przedstawienie wypunktowanych poniżej wniosków. Bardzo wysoka dodatnia korelacja występuje w przypadku wszystkich, lub prawie wszystkich, zmiennych opisujących następujące zjawiska: o zatrudnienia w działalności B+R; o liczby jednostek B+R; o nakładów na B+R (tak wewnętrznych jak i zew.); o nakładów na działalność innowacyjną (ogółem w przemyśle); o nakładów na działalność innowacyjną (ogółem w usługach); o j.w. (na 1 przedsiębiorstwo usługowe prowadzące działalność innowacyjną); o ochrony własności przemysłowej wynalazki i wzory; o pracowników wykorzystujących komputery (także z dostępem do Internetu); o przedsiębiorstw wykorzystujących Internet do kontaktów z administracją publiczną. Wysoka dodatnia korelacja widoczna jest w zakresie: o odsetka gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu; o przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu; o przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową; o odsetek przedsiębiorstw wyposażonych w systemy CRM do zbierania, przechowywania i dystrybucji wewnętrznej informacji o klientach; o nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle (na 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność innowacyjną); o nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle (firmy powyżej 49 pracujących); o udziału firm wprowadzających innowacje w ogóle przedsiębiorstw (sektor usług); o udziału wyrobów nowych i istotnie ulepszonych w ogóle sprzedaży (przemysł). Przeciętna korelacja obserwowana jest w przypadku następujących zagadnień: o publicznego wsparcia dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych (w tym przypadku korelacja ujemna); o odsetka liceów wyposażonych w komputery; o odsetka szkół zawodowych (w tym przypadku korelacja ujemna); o innowacji organizacyjnych i marketingowych w firmach usługowych; o współpracy firm usługowych w zakresie działalności innowacyjnej; o współpracy firm przemysłowych w zakresie działalności innowacyjnej 10 W całym opracowaniu pojęcie Polska Wschodnia odnosi się do grupy pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Strona 11

12 o o zgody gospodarstw domowych ze stwierdzeniem, dotyczącym kierowania się jakością podczas dokonywania zakupów; indywidualnych deklaracji, potwierdzających zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarobków. Słaba lub nikła korelacja występuje w przypadku zmiennych charakteryzujących: o udział przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną (zarówno w przypadku usług jak i przemysłu); o publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach usługowych (w tym przypadku korelacja ujemna); o innowacje organizacyjne i marketingowe w firmach przemysłowych; o udział firm wprowadzających innowacje w ogóle przedsiębiorstw (przemysł); o udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych (przemysł). Dla 50 zmiennych należących do opisanych wcześniej grup stworzono rankingi nadające województwom pozycje od 1 (najlepszy) do 16 (najsłabszy w skali kraju). Nieco ponad połowa tych zmiennych jest bardzo wysoko lub wysoko skorelowana z zamożnością. Pozycja Opolszczyzny w rankingach oscyluje pomiędzy 1 a 16 (tabela 4). W ścisłej czołówce (pozycje od 1 do 4) region znajduje się stosunkowo rzadko i to wyłącznie w kategoriach o przeciętnej lub niższej korelacji z PKB. Tabela 4.. Pozycje zajmowane przez woj. opolskie w rankingu województw z uwzględnieniem korelacji zmiennych z PKB per capita. Korelacje Pozycja województwa opolskiego Bardzo wysoka Wysoka Przeciętna Słaba lub nikła suma Wyjaśnienie: przykładowo, wartość 0 w pierwszym wierszu oznacza, że województwo opolskie ani razu nie zajęło miejsca z przedziału 1-4 w grupie zmiennych bardzo wysoko skorelowanych z PKB per capita. Źródło: opracowanie własne w oparciu o analizowane dane statystyczne WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE NA POZYCJACH OD 1 DO 4 Nawiązując do tabeli 4, poniżej przedstawione zostaną kategorie, w których województwo opolskie zajmuje pozycje w ścisłej czołówce (tj. z przedziału 1-4). Jednocześnie korelacja tych zmiennych z PKB per capita jest przeciętna, słaba lub nikła. 1) Wysoką pozycję województwo zajmuje w przypadku komputeryzacji szkół podstawowych (bez jednostek specjalnych). Na Opolszczyźnie osiągnięto wysoki udział szkół wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu i przeznaczone do użytku uczniów: w 2009 pierwsza pozycja (96%), choć zróżnicowania międzyregionalne nie są znaczne, gdyż najsłabszy region osiąga poziom 88% (wykres 5). Pozycja rankingowa Opolszczyzny poprawiała się stopniowo od 2005 roku. Analogiczne wskaźniki dla gimnazjów i liceów (odpowiednio 78% i 84%) stawiają województwo na pozycjach przeciętnych w skali kraju. Zdecydowanie gorzej prezentuje się wskaźnik dla szkół zawodowych w regionie (ok. 51%, co jest jednak zbliżone do średniej krajowej). Wskaźniki komputeryzacji szkół są raczej zagadnieniem towarzyszącym - nie przekładają się wprost na poziom innowacyjności. Strona 12

13 Większe znaczenie mają nieobjęte statystyką zagadnienia jakościowe faktyczny zakres wykorzystania tego sprzętu do edukacji proinnowacyjnej. 2) Wedle Diagnozy Społecznej (2009) 17% respondentów z województwa opolskiego zadeklarowało, że zdobyło nowe kwalifikacje lub umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarobków (wykres 6). Plasuje to region na drugiej pozycji, po Dolnośląskim. Wysoki w skali kraju wynik Opolszczyzny nie jest jednorazowy - w roku 2007 region zajmował 5 pozycję (wówczas 16%) 11. Ciągłe swoich umiejętności jest istotnym zagadnieniem w dążeniu do gospodarki opartej na wiedzy. Wskaźnik ten nie mówi o dziedzinie, czy zakresie zdobywanych umiejętności, świadczy natomiast korzystnie o generalnej postawie ludności. 3) Kolejna kwestia wyróżniająca region również dotyczy postaw społecznych. Preferencje przy robieniu zakupów, choć z pewnością powiązane z zamożnością respondentów, wskazują na ponadprzeciętne przywiązanie mieszkańców regionu do jakości (wykres 7). Pojedyncza zmienna z Diagnozy Społecznej nie daje jeszcze podstaw do stwierdzenia, że postawy projakościowe są cechą charakterystyczną całej społeczności Opolszczyzny, ale wskazuje pewne pole warte dalszego zainteresowania. Zjawisko to może być istotne w kontekście przechodzenia od konkurowania ceną do konkurowania jakością. 4) Zagadnieniem często poruszanym przy innowacyjności jest kwestia współpracy. W 2008 przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej 12 stanowiły 10 % ogółu przedsiębiorstw, co oznaczało krajową czołówkę (wykres 8). W ujęciu wielkościowym współpraca częstsza jest w przypadku firm dużych 44%, podczas gdy w firmach zatrudniających pracowników - 19%, pracowników - 4%. Taka zależność jest charakterystyczna dla wszystkich regionów. 5) W okresie innowacje organizacyjne lub marketingowe wprowadziło 35% przedsiębiorstw przemysłowych Opolszczyzny (wykres 9). Niestety brak w tym przypadku danych bardziej aktualnych (za okres ). Co więcej, wprowadzenia te nie muszą oznaczać stworzenia przewagi firm regionalnych, lecz np. doganianie standardów sugeruje to po części niska korelacja z PKB per capita. 11 W tym kontekście istotne jest, że badania Diagnozy Społecznej (Czapiński J., Panek T.) mają charakter panelowy w odstępach 2 letnich badani są ci sami respondenci. 12 Zgodnie z definicją GUS, omawiana tu współpraca odnosi się do aktywnego udziału we wspólnych projektach dot. działalności innowacyjnej prowadzonych z innymi firmami lub z instytucjami niekomercyjnymi. Strona 13

14 Wykres 5. Szkoły podstawowe (bez placówek specjalnych) wyposażone w komputery podłączone do interneu przeznaczone do użytku uczniów ( ) [ % placówek ] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wykres 6. Odpowiedzi twierdzące na pytanie czy Zdobył(a) Pan(i) nowe kwalifikacje lub umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarobków (2007, 2009) [ % respondentów ] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Diagnozy Społecznej. Strona 14

15 [ % respondentów ] Wykres 7. Zgoda respondentów z twierdzeniem Przy robieniu zakupów najważniejsza jest dla nas jakość produktu (2009) Uwagi: suma udziałów odpowiedzi "raczej się zgadzam" i "w pełni się zgadzam". Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Diagnozy Społecznej. [ % przedsiębiorstw przemysłowych ] Wykres 8. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu (2008) średnia krajowa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Strona 15

16 Wykres 9. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe [% przedsiębiorstw przemysłowych ] średnia krajowa 0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE NA POZYCJACH OD 5 DO 8 Zmienne, sytuujące Opolszczyznę na stosunkowo wysokich pozycjach 5-8 podzielić można na trzy grupy w zależności od korelacji z PKB per capita. W pierwszej kolejności, przedstawione zostaną dwie zmienne skorelowane wysoko lub bardzo wysoko. Wstępnie założono, że to właśnie one mogą stanowić istotne pozytywne wyróżniki regionu, jednak wykonana w kolejnych podpunktach interpretacja nie pozwala na pozytywną wersyfikację takiego twierdzenia. Stosunkowo silna pozycja regionu w tych dziedzinach jest niejednoznaczna - zależy od sposobu wyrażenia zmiennych lub też zróżnicowanie krajowe jest w praktyce niewielkie. Zmienne o przeciętnej lub niższej korelacji przedstawione zostaną w dalszej kolejności w osobnej grupie. Województwo na pozycjach od 5 do 8 (korelacja zmiennych z PKB per capita wysoka lub bardzo wysoka): 1) Odsetek firm, w których pracownicy wykorzystują komputery z dostępem do Internetu - w województwie opolskim wynosi on 27% (2009). Stawia to region na 6 pozycji w skali kraju (wykres 10). Z danych wynika, że odsetek ten rośnie o ok. 3 punkty procentowe rocznie, z czym wiąże się poprawa pozycji rankingowej województwa. Należy mieć na uwadze, że wartości te GUS uzyskuje na podstawie deklaracji przedsiębiorstw. 2) Udzielone patenty na wynalazki w przeliczeniu na mieszkańców co istotne, w przeciwieństwie do poprzedniej zmiennej, ta nie opiera się na deklaracjach respondentów lecz na danych Urzędu Patentowego RP. Ponadto, bardziej bezpośrednio dotyczy kwestii innowacyjności. W 2008 roku Opolszczyzna zajmowała w tej kategorii wysoką, piątą pozycję (wykres 11), jednak rok później nastąpiło osłabienie pozycji i region zajął 7 Strona 16

17 miejsce (przyznano 10 patentów mniej 13 ). Należy mieć na uwadze, że jest to województwo o najmniejszej liczbie mieszkańców. To samo zjawisko inaczej prezentuje się w wartościach bezwzględnych (wykres 12). 34 patenty w regionie 14 oznaczają już słabą, trzynastą pozycję Opolszczyzny w rankingu (2009). Niestety, w kwestii pokrewnej do patentów przyznanych wzorach użytkowych, gdy pod uwagę bierzemy ich rzeczywistą liczbę, województwo opolskie wypada również niekorzystnie. W roku 2007 udzielono 7 praw ochronnych, w roku , a w 2009 tylko 3 (końcówka rankingu krajowego). Ponadto w 2009 mniej wniosków o przyznanie tych praw złożono tylko w lubuskim (8; w opolskim 10). 3) Odsetek przedsiębiorstw wyposażonych w systemy informatyczne CRM 15 służące do zbierania i przechowywania informacji o klientach oraz zapewniania dostępu do nich innym komórkom firmy w woj. opolskim jest to 18% (2009), co oznacza 6 pozycję w rankingu (wykres 13). Zagadnienie to dotyczy implementacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych w biznesie, co wskazuje na jego istotność w kwestii innowacyjności. Niestety, zmienna ograniczona jest pewnymi niedoskonałościami. Dane te wynikają z deklaracji przedstawicieli firm i ich rozumienia przytoczonego wyżej opisu systemu. Co więcej, wcześniejsze dane są nieporównywalne, ponieważ obarczone są znacznym błędem", co dotyczy też jednej obserwacji w analizowanym roku 2009 (szczęśliwie nie Opolszczyzny). Oznacza to, że przytoczone wartości należy traktować z dużą ostrożnością. Wykres 10. Odsetek firm, w których pracujący wykorzystują komputery z dostępem do Internetu ( ) [%] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 13 Analizując dane dotyczące przyznanej ochrony własności intelektualnej, szczególnie patentów, należy mieć na uwadze często długotrwały proces ich przydzielania stąd, wyniki osiągnięte w tej dziedzinie w danym roku nie oznaczają wprost aktywności wnioskodawców w tym samym okresie. O aktywności wnioskować można np. z przytoczonych wcześniej danych, dotyczących liczby wniosków do EPO. 14 W tym miejscu można dodać, że pośród najaktywniejszych instytucji w regionie wymieniany jest Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (Niechciał M. Polska Patentowa Asymetria; Zestawienie patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP polskim podmiotom gospodarczym w roku 2006 w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 r., INE PAN, Warszawa 2007). 15 Skrót CRM, z ang. Customer Relationship Management, oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Strona 17

18 Wykres 11. Udzielone patenty na wynalazki w przeliczeniu na mieszkańców (2008, 2009) [ udzielone patenty na mieszkańców ] średnia krajowa 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Patentowego RP. Wykres 12. Liczba udzielonych patentów na wynalazki (2007, 2008, 2009) [ udzielone patenty ] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Patentowego RP. Strona 18

19 Wykres 13. Przedsiębiorstwa wykorzystujące oprogramowanie informatyczne CRM (zbieranie, przechowywanie, dystrybucja wewnętrzna informacji o klientach) (2009) [ % ] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Województwo na pozycjach od 5 do 8 (korelacja zmiennych z PKB per capita przeciętna, słaba lub nikła): 1) Przedsiębiorstwa innowacyjne 16 w przemyśle w województwie opolskim 23 % przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło przynajmniej jedną innowację (2008), co stawia region na 6 pozycji w skali kraju (wykres 14). Jest to wartość zbliżona do średniej krajowej (21%). Z danych szczegółowych wynika, że innowacje częściej wprowadzają przedsiębiorstwa duże (w opolskim - 59%), zatrudniające ponad 250 osób, co jest prawidłowością ogólnopolską. 2) Przedsiębiorstwa w sektorze usług, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej (jako % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie) dane na ten temat dotyczą okresu (brak danych rocznych raz za kolejny okres tj ). Ponadto są to dane zagregowane (wykres 15), dlatego wartości są znacznie większe niż w przypadku analizy pojedynczych lat, jak miało to miejsce dla przemysłu w 2008r. Co interesujące, liderem tak wyrażonej proinnowacyjnej współpracy firm usługowych jest województwo lubuskie (wynikiem 77%), które w tym samym okresie charakteryzowało się jednymi z najmniejszych nakładów i najmniejszym odsetkiem firm usługowych wprowadzających innowacje. Korelacja analizowanej zmiennej z innowacyjnością przedsiębiorstw jest nikła. 3) Ostatnią ze zmiennych omawianych w tej grupie jest udział produktów nowych, które wprowadzono na rynek w latach (łącznie) w % sprzedaży ogółem (wykres 16). Wynik 4% stawia tu Opolszczyznę na 5 pozycji w skali kraju (średnia wynosi 3,7%). Dane te budzą jednak pewne wątpliwości, chociażby ze względu na kolosalną różnicę pomiędzy liderem województwem świętokrzyskim (17%) a resztą kraju 10 ostatnich województw nie przekracza 4%. 16 Przedsiębiorstwa innowacyjne wedle definicji GUS są to przedsiębiorstwa, które w badanym okresie wprowadziły na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces). Strona 19

20 [% przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle] Wykres 14. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle jako % ogółu przedsiębiorstw (2008) średnia krajowa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. [% przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie] Wykres 15. Przedsiębiorstwa w sektorze usług, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej ( ) średnia krajowa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Strona 20

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Autorzy: Sylwia Dziedzic Leszek Woźniak

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy

Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy 2013 2012 dr Joanna Hołub Iwan Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI W POLSCE doświadczenia i perspektywy Warszawa, 8 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej

Pełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Finanse publiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dosyć rzadko analizuje się, w jaki sposób strumienie dochodów powstających w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza

Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza Analiza i ocena dynamiki zmian stanu innowacyjności Mazowsza Warszawa, dnia 26 listopada 2013 r. dr Joanna Hołub Iwan dr Katarzna Cheba konsultacje ekonometryczne, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomi

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września 2009r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Urząd Statystyczny w Szczecinie Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

znaczenie gospodarcze sektora kultury

znaczenie gospodarcze sektora kultury znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu streszczenie Instytut Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski Jakub Mućk Łukasz Skrok Warszawa 2010 Raport prezentuje rezultaty badania, którego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

woj..podkarpackiego Studia nad innowacyjnością Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2010 Raport

woj..podkarpackiego Studia nad innowacyjnością Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2010 Raport Studia nad innowacyjnością woj..podkarpackiego Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej 2010 Raport mgr Małgorzata Janiec, dr Anna Lewandowska dr Robert Pater

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RIS Mazovia

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RIS Mazovia Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RIS Mazovia Szkolenie Innowacje, Regionalne Strategie Innowacji, System wspierania Innowacyjności w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski

Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski Barometr społeczno-gospodarczy Małopolski to wieloletni projekt badawczy prowadzony przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, którego cykliczne raporty dotyczące różnych obszarów pozwalają na rozpoznanie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ załącznik do uchwały nr V / 26 / 2 / 2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Katowice, 29 sierpnia 2016 r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo