Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego"

Transkrypt

1 Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego Opracowanie wykonane na zlecenie: Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Autorzy Jan Charkiewicz Wojciech Dziemianowicz Paulina Błajet Nina Baczyńska Anna Smolik GEOPROFIT Warszawa, grudzień 2010 r.

2 Spis treści 1. Wprowadzenie i uwagi metodyczne Koncepcja analizy Metody badawcze Diagnoza Innowacyjnośc województwa opolskiego na tle europejskim Innowacyjnośc województwa opolskiego na tle krajowym Innowacyjność a zamożność regionu Województwo opolskie na pozycjach od 1 do Województwo opolskie na pozycjach od 5 do Wybrane statystyki finansowe Wybrane statystyki dotyczące kadr B+R Wybrane statystyki dotyczące instytucji Innowacyjność województwa opolskiego wskaźnik syntetyczny RSI województwa opolskiego a dostępne dane Zestawienie Analiza SWOT Rekomendacje Aneksy Aneks I wykaz analizowanych publikacji Aneks II karty wyników badań Strona 2

3 1. WPROWADZENIE I UWAGI METODYCZNE Niniejsza analiza została zrealizowana w ramach projektu Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem niniejszego badania jest określenie stanu innowacyjności województwa na podstawie danych zastanych. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na sformułowanie rekomendacji odnośnie polityki proinnowacyjnej regionu KONCEPCJA ANALIZY Zgodnie opracowanym Raportem metodologicznym, analiza sytuacji w województwie opolskim składała się z następujących etapów: 1. Zebranie i analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności. Wykonany został opis analizowanych danych; pozycję województwa przedstawiono na tle kraju oraz regionów UE. Wskazano również grupę zagranicznych regionów NTS2 o porównywalnej do województwa opolskiego pozycji w kwestiach innowacyjności. 2. Zebranie i analiza opracowań dotyczących innowacyjności w województwie opolskim. Przeglądem objęte zostały wyselekcjonowane raporty, analizy i publikacje naukowe, dotyczące zarówno samego województwa jak i wybrane opracowania ponadregionalne (krajowe). Celem przeglądu literatury było wyszukanie informacji odnoszących się do strategicznych zapisów RSI. Wnioski z literatury przedstawiono w aneksie w formie kart wyników badań, wykorzystano je także do analizy problemowej RSI. 3. Analiza problemowa RSI. Zgromadzone dane statystyczne i wnioski z przeglądu wybranej literatury zostały zestawione z celami operacyjnymi RSI w formie tabeli. Każdemu celowi operacyjnemu przypisano odpowiadające mu dane statystyczne oraz informacje pochodzące z literatury (o ile takowe wystąpiły). 4. Konsultacje eksperckie w formie panelu. Wnioski z analizy literatury, dokumentów strategicznych oraz danych statystycznych stanowiły podstawę do przeprowadzenia panelu ekspertów (w skład panelu weszli: Joanna Żurawska, Jacek Szlachta i Wojciech Pander). Zadaniem panelu był wkład do rekomendacji oraz wskazanie kluczowych elementów z analizy SWOT zawartej w RSI. 5. Opracowanie analizy SWOT innowacyjności województwa, ukierunkowanej na kluczowe elementy regionalnej polityki proinnowacyjnej. 6. Opracowanie rekomendacji dla regionalnej polityki wspierania innowacji. 7. Opracowanie ostatecznej wersji raportu. Strona 3

4 1.2. METODY BADAWCZE W niniejszym opracowaniu zastosowano następujące metody badawcze: 1. Analiza statystyczna w celu wyodrębnienia szczególnych cech województwa opolskiego na tle innych województw kraju oraz, orientacyjnie, innych regionów NTS2 UE; sprawdzono poziom korelacji zmiennych z PKB per capita regionów. Wykorzystano tu wskaźnik korelacji (R); przy ocenie poziomu korelacji posłużono się następującą skalą: R = 0 brak korelacji 0.0 < R 0.1 korelacja nikła 0.1 < R 0.3 korelacja słaba 0.3 < R 0.5 korelacja przeciętna 0.5 < R 0.7 korelacja wysoka 0.7 < R 0.9 korelacja bardzo wysoka 0.9 < R < 1 korelacja niemal pełna Analizowane dane statystyczne pochodziły przede wszystkim z następujących źródeł: Eurostat Statistics Database z uwzględnieniem zmiennych służących do budowy European Innovation Scoreboard; Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Regionalnych1 oraz opracowania Działalność Innowacyjna Przedsiębiorstw, Nauka i Technika, Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach oraz Diagnoza Społeczna (red: Czapiński J., Panek T.). Szczegółowe uwagi odnośnie danych statystycznych umieszczono pod odpowiadającymi im wykresami. 2. Analiza jakościowa dokumentów w formie kart wyników przedstawiono najważniejsze informacje i wnioski w kontekście innowacyjności regionu (zob.: Aneks). W informacjach tych pomijano dane ogólne, pochodzące ze statystyki publicznej, ponieważ to źródło analizowano osobno (patrz punkt wyżej). 3. Panel ekspertów jego zadaniem było wskazanie najważniejszych elementów do budowy analizy SWOT oraz rekomendacji odnośnie działań w sferach wymagających dodatkowych wysiłków. 4. Analiza SWOT (silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia) wykonana w oparciu istniejącą analizę SWOT w RSI i z uwzględnieniem opinii panelu ekspertów. Na potrzeby niniejszego opracowania określenia Opolszczyzna i województwo opolskie stosowane są zamiennie. Pod pojęciem region należy rozumieć jednostkę NTS 2, chyba że wskazano inaczej. 1 W trakcie prac nad niniejszą analizą ogólnodostępna baza danych Głównego Urzędu Statystycznego - Bank Danych Regionalnych (BDR) zmieniła nazwę na Bank Danych Lokalnych (BDL). Strona 4

5 2. DIAGNOZA 2.1. INNOWACYJNOŚC WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA TLE EUROPEJSKIM Najnowsze dane dotyczące innowacyjności na poziomie regionów NUTS2 Unii Europejskiej pochodzą z lat (w zależności od zjawiska). Ograniczony zakres dostępnych danych regionalnych nie pozwala dokonać kompleksowej charakterystyki innowacyjności województwa (również statystyka krajowa pozostawia tu wiele do życzenia). Analiza wartości wybranych wskaźników pozwala na orientacyjne wskazanie pozycji Opolszczyzny na tle Unii Europejskiej. W ich świetle województwo opolskie należy do europejskiego grona najsłabszych regionów, choć wyjątkiem jest pozycja dotycząca sfery produkcji. Wydatki na badania i rozwój są uznawane za jeden z głównych czynników stymulujących wzrost w gospodarce opartej na wiedzy 2. Ponadto udział wydatków na B+R w PKB jest jednym ze składników Europejskiego Rankingu Innowacyjności (European Innovation Scoreboard - EIS). Polskim regionom daleko jest do średniej unijnej, wynoszącej 1,85% (Wykres 1). Krajowy lider Mazowsze osiąga wartość zbliżoną do 1,1%. Poziom wydatków na B+R w województwie opolskim plasuje je w zdecydowanie najsłabszej grupie. Na 221 poddanych analizie regionów UE jedynie cztery wydają mniejszą część PKB na badania i rozwój (lubuskie, świętokrzyskie oraz po jednym regionie z Grecji i Bułgarii). Analiza danych z lat pozwala stwierdzić tylko nieznaczne wahania badanego wskaźnika w województwie, bez wyraźnej tendencji wzrostowej czy malejącej. Dane bezwzględne mówią o 10 mln euro wydanych na badania i rozwój na Opolszczyźnie w 2007 roku (źródło: Eurostat). Dla porównania, jest to równe wydatkom na B+R poniesionym w tym samym okresie przez firmę Netia i niemal dwa razy mniejsze od analogicznych wydatków TP SA czy BRE Banku (są to trzy Polskie podmioty znajdujące się wśród 2000 firm na liście EU R&D Investment Scoreboard) 3. Również wskaźnik przedstawiający liczbę złożonych wniosków patentowych na milion mieszkańców stawia województwo opolskie w gronie regionów najsłabszych (Wykres 2). W latach województwo oscyluje między wartościami 1,2 a 3,2. W 2007 r. średnia dla dostępnych danych wynosi 60,2. Należy jednak zaznaczyć, że jest ona zawyżona przez obserwacje skrajnie wysokie wspomnianą średnią osiąga lub przekracza jedynie 34% regionów. Widoczne na wykresie skrajnie wysokie wartości należą głównie do jednostek niemieckich (przede wszystkim Bawaria i Badenia-Wirtembergia). Do 10% jednostek z najniższą wartością omawianego wskaźnika, obok Opolszczyzny, zalicza się między innymi: 5 regionów polskich, regiony greckie oraz rumuńskie. 2 Hollanders H. (2007), 2006 European Regional Innovation Scoreboard. [dostęp: wrzesień 2010]. 3 The 2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (ranking Komisji Europejskiej, prezentujący 2000 firm o znacznych nakładach na B+R) [dostęp: październik 2010]. Strona 5

6 Wykres 1. Całkowite wydatki wewnętrzne na badania i rozwój (GERD) jako % PKB (2007) 7 % 6 % regiony NTS 2 średnia UE 27 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % woj. opolskie (0,14%) 0 % Uwagi: w zdecydowanej większości przypadków dane z 2007 r., tam gdzie było to konieczne uzupełniano danymi za lata 2006 lub Łącznie dane dla 221 jednostek NTS2 (bez regionów Francji i Holandii). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Wykres 2. Liczba wniosków patentowych złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców (2007) regiony NTS woj. opolskie (2,30) 0 Uwagi: Europejski Urząd Patentowy - European Patent Organisation. W zdecydowanej większości przypadków dane z 2007 r., tam gdzie było to konieczne uzupełniano danymi za lata 2006 lub Łącznie dane dla 264 jednostek NTS2. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Strona 6

7 Kolejne analizowane zmienne dotyczą zatrudnienia i wybrano je z European Innovation Scoreboard z grupy Economic effects (efekty gospodarcze). Wskaźnik zatrudnienia w usługach opartych wiedzy wyrażone jako procent zatrudnienia ogółem (Wykres 3) plasuje województwo w nieco lepszej pozycji, niż miało to miejsce w przypadku dwóch wcześniej omawianych wskaźników. W świetle najnowszych danych Opolszczyzna klasyfikuje się tuż ponad grupą 10% najsłabszych regionów, w której pozostają województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie i lubelskie oraz znaczna grupa regionów rumuńskich i greckich. Województwo opolskie osiąga ok. 2/3 średniej (równej 32%) dla dostępnych danych. W tym przypadku średnią przekracza w przybliżeniu połowa regionów, nie jest ona więc szczególnie zniekształcona wartościami ekstremalnymi. Pozycja województwa opolskiego może jednak ulec osłabieniu, jeżeli utrzyma się trend malejący dla tego wskaźnika w regionie dostępne dane świadczą o spadku o 0,4 punktu procentowego w roku 2006 w stosunku do roku poprzedniego i o 1,4 punktu. w roku 2007 w stosunku do roku Wykres 3. Zatrudnienie w usługach opartych na wiedzy jako % zatrudnienia ogółem (2008) 70 % regiony NTS 2 60 % 50 % 40 % 30 % woj. opolskie (21,43%) 20 % 10 % 0 % Uwagi: w zdecydowanej większości przypadków dane z 2008 r., tam gdzie było to konieczne uzupełniano danymi za rok Łącznie dane dla 268 jednostek NTS2 na 271 istniejących w UE (Eurostat). Klasyfikacja Eurostatu według NACE 1.1. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Zatrudnienie w sektorze produkcji high-tech oraz medium high-tech (klasyfikacja w Tabeli 1) stawia województwo opolskie na zdecydowanie lepszej pozycji niż poprzednie analizowane wskaźniki (Wykres 4). Wedle dostępnych danych regionalnych, Opolszczyzna osiąga średnią wartość europejską (wynoszącą ok. 6,5%). Zbliżony rezultat w skali UE osiągają województwa wielkopolskie i podkarpackie oraz śląskie i zachodniopomorskie (różnice +/- nie przekraczają 1 punktu procentowego). Natomiast krajowi liderzy: Dolny Śląsk i Pomorze osiągają wartości zbliżone do 10%. Pozytywny wynik województwa w tej dziedzinie należy jednak oceniać przez pryzmat specyfiki wskaźnika, który agreguje sferę wysokich technologii z tą o średnim zaawansowaniu. Domniemywać można, że pozytywną pozycję region zawdzięcza istotnemu zatrudnieniu w tej drugiej grupie. Osobne analizy dla dwóch wspomnianych sfer nie są tu możliwe ze względu na Strona 7

8 braki w danych o zatrudnieniu w high-tech 4. W przypadku samej produkcji średniozaawansowanej (dostępność tych danych jest zbliżona do wskaźnika na wykresie 4) Opolszczyzna przekracza średnią o 1 punkt procentowy (6,4% przy średniej 5,4%). Tabela 1. Klasyfikacja wybranych grup produkcji i usług wg. Eurostatu (NACE rev 1.1) High-technology manufacturing (high-tech) Produkcja substancji farmaceutycznych, chemikaliów med. i środków poch. roślinnego 30. Produkcja maszyn biurowych i komputerów 32. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych 33. Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarków i zegarów 35.3 Produkcja statków powietrznych i kosmicznych Medium high-technology manufacturing 24. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (z wyłączeniem: 24.4.) 29. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 31. Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana 34. Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep 35. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (z wyłączeniem: 35.3) Knowledge-intensive services usługi oparte na wiedzy 61. Transport wodny 62. Transport lotniczy 64. Poczta i telekomunikacja 65. Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno rentowych 66. Ubezpieczenia i fundusze emerytalno - rentowe, z wył. obowiązkowego ubezpieczenia społ. 67. Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym 70. Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej 71. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi operatorskiej oraz wyp. art. użytku osobistego i domowego 72. Informatyka i działalność pokrewna 73. Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych 74. Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej 80. Edukacja 85. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 92. Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem Źródło: opracowanie własne na podstawie: [dostęp: wrzesień 2010]. 4 Dla większości regionów UE, w tym województwa opolskiego, dane te były niedostępne w bazie Eurostatu ze względu na ich niewiarygodność lub obarczenie znacznym błędem. Strona 8

9 Wykres 4. Zatrudnienie w sektorze produkcji high-tech oraz medium high-tech jako % zatrudnienia ogółem (2008) 25 % regiony NTS 2 20 % 15 % 10 % woj. opolskie (6,58%) 5 % 0 % Uwagi: w zdecydowanej większości przypadków dane z 2008 r., tam gdzie było to konieczne uzupełniano danymi za lata 2007 lub Łącznie dane dla 252 jednostek NTS2. Klasyfikacja Eurostatu według NACE 1.1. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Analiza pozycji poszczególnych jednostek NTS2 w czterech omawianych wyżej wskaźnikach pozwala orientacyjnie wskazać, które regiony UE osiągają wartości zbliżone do województwa opolskiego. W tym celu posłużono się metodą decylową. W przypadku każdego wskaźnika 5 obserwacje podzielono na 10 grup, przy czym pierwsza grupa (pierwszy decyl) oznacza 10% regionów, posiadających najmniejsze wartości badanego zjawiska a grupa dziesiąta: 10% regionów posiadających wartości najwyższe. Za jednostki porównywalne (Tabela 2) uznano te regiony, które znalazły się w tej samej grupie decylowej co województwo opolskie przynajmniej w przypadku 3 wskaźników. We wskazaniu tym pominięto pozostałe województwa Polski porównania międzywojewódzkie przedstawiono w dalszej części opracowania. Wedle przyjętej metodologii porównywalne rezultaty odnoszą dwa regiony rumuńskie, jeden czeski i jeden słowacki. W przypadku regionów rumuńskich należy zwrócić uwagę na ponad dwukrotnie większą liczbę mieszkańców i zarazem niższą wartość odsetka zatrudnienia w usługach opartych na wiedzy (obydwa należą do niższej grupy decylowej). Są to zarazem regiony uboższe (ze względu na PKB w PPP per capita). Severozápad i Stredné Slovensko, zbliżone do Opolszczyzny pod względem ludnościowym, osiągają nieco wyższe PKB, lecz mają też znacząco większe wskaźniki zatrudnienia w produkcji high i medium-tech. Pozycję Opolszczyzny przedstawiono także na tle jej regionów partnerskich (Tabela 3) 6. Zagraniczne jednostki NTS2, z którymi podpisano umowy lub porozumienia, w większości badanych wskaźników osiągają wyższe pozycje. W kontekście ewentualnej współpracy na rzecz rozwoju innowacyjności, za szczególnie interesującego partnera można uznać Nadrenię- 5 Obliczenia przeprowadzono dla najnowszych dostępnych danych, zgodnie z uwagami pod poszczególnymi wykresami. 6 Regiony partnerskie wg. oficjalnej strony Samorządu Województwa Opolskiego [dostęp: wrzesień 2010]. Strona 9

10 Palatynat 7. Wskaźniki tego regionu przekraczają średnie wartości dla wszystkich badanych zjawisk. Warto podkreślić jego pozycję w czołówce UE jeśli chodzi o aplikacje patentowe. Stosunkowo dobre rezultaty osiąga również inny region partnerski Opolszczyzny - Styria w środkowej Austrii, posiadająca ponadto zbliżoną liczbę ludności. Kontakty z mocniej rozwiniętym partnerem mogą być wykorzystywane do własnego rozwoju poprzez czerpanie informacji i wiedzy 8. Tabela 2. Zagraniczne regiony NTS2 o porównywalnej do woj. opolskiego pozycji wedle 4 badanych wskaźników. Region (w nawiasie kraj lokalizacji) Obecność regionów w tej samej grupie decylowej, co woj. opolskie Zatrudnienie 2. Wnioski Zatrudnienie w w produkcji 1. Całkowite patentowe do usługach high-tech oraz wydatki wew. EPO na opartych na medium hightech w na B+R jako milion wiedzy w % PKB mieszkańców zatrudnieniu ogółem zatrudnieniu ogółem Ludność (Opolskie =100%) PKB w PPP 9 per capita (Opolskie =100%) Centru (Rumunia) % 94 % Severozápad (Rep. Czeska) % 138 % Stredné Slovensko % 119 % (Słowacja) Sud-Vest Oltenia % 72 % (Rumunia) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. Tabela 3. Województwo Opolskie na tle regionów partnerskich 1. Całkowite 3. Zatrudnienie w 4. Zatrudnienie w 2. Wnioski Region wydatki wew. usługach opartych produkcji high-tech patentowe do (w nawiasie kraj na B+R jako na wiedzy w oraz medium hightech w zatrudnieniu EPO na milion lokalizacji) udział w PKB zatrudnieniu mieszkańców [%] ogółem [%] ogółem [%] Styria (Austria) 3,8 112,5 27,8 7,3 Nadrenia-Palatynat (Niemcy) 2,9 223,8 32,9 16,8 Kraj Środkowoczeski (Republika Czeska) 2,8 9,7 23,2 14,3 Burgundia (Francja) b/d 49,6 31,4 5,1 Autonomiczna Wspólnota Galicji 1,0 4,4 25,6 4,1 (Hiszpania) średnia 1,9 60,2 32,0 6,5 Woj. opolskie 0,1 2,3 21,4 6,6 Uwagi: wartości dla najnowszych serii danych, zgodnie z uwagami pod przedstawionymi wcześniej wykresami. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 7 Analizowano region NTS2; wedle ww. źródeł umowa o współpracy dotyczy całego kraju członkowskiego (Landu - NTS1), o tej samej nazwie, który zawiera w sobie wspomniany w tabeli region. 8 Szmigiel K., 2009, Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja polskich województw, Geoprofit, Warszawa. 9 PPP parytet siły nabywczej (purchasing power parity). Strona 10

11 2.2. INNOWACYJNOŚC WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA TLE KRAJOWYM INNOWACYJNOŚĆ A ZAMOśNOŚĆ REGIONU Zamożność województwa opolskiego, wyrażona w PKB per capita, stawia region na niskiej, jedenastej pozycji w skali kraju (2007). Uboższe są województwa Polski Wschodniej 10, zajmujące pozostałe pięć najsłabszych pozycji. W pierwszej kolejności poddano analizie zależność pomiędzy poziomem innowacyjności regionów a zamożnością. Korelacji z PKB per capita poddano 50 zmiennych dotyczących szeroko pojętej innowacyjności. Uzyskane wyniki pozwalają na przedstawienie wypunktowanych poniżej wniosków. Bardzo wysoka dodatnia korelacja występuje w przypadku wszystkich, lub prawie wszystkich, zmiennych opisujących następujące zjawiska: o zatrudnienia w działalności B+R; o liczby jednostek B+R; o nakładów na B+R (tak wewnętrznych jak i zew.); o nakładów na działalność innowacyjną (ogółem w przemyśle); o nakładów na działalność innowacyjną (ogółem w usługach); o j.w. (na 1 przedsiębiorstwo usługowe prowadzące działalność innowacyjną); o ochrony własności przemysłowej wynalazki i wzory; o pracowników wykorzystujących komputery (także z dostępem do Internetu); o przedsiębiorstw wykorzystujących Internet do kontaktów z administracją publiczną. Wysoka dodatnia korelacja widoczna jest w zakresie: o odsetka gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu; o przedsiębiorstw posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu; o przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową; o odsetek przedsiębiorstw wyposażonych w systemy CRM do zbierania, przechowywania i dystrybucji wewnętrznej informacji o klientach; o nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle (na 1 przedsiębiorstwo prowadzące działalność innowacyjną); o nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle (firmy powyżej 49 pracujących); o udziału firm wprowadzających innowacje w ogóle przedsiębiorstw (sektor usług); o udziału wyrobów nowych i istotnie ulepszonych w ogóle sprzedaży (przemysł). Przeciętna korelacja obserwowana jest w przypadku następujących zagadnień: o publicznego wsparcia dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych (w tym przypadku korelacja ujemna); o odsetka liceów wyposażonych w komputery; o odsetka szkół zawodowych (w tym przypadku korelacja ujemna); o innowacji organizacyjnych i marketingowych w firmach usługowych; o współpracy firm usługowych w zakresie działalności innowacyjnej; o współpracy firm przemysłowych w zakresie działalności innowacyjnej 10 W całym opracowaniu pojęcie Polska Wschodnia odnosi się do grupy pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Strona 11

12 o o zgody gospodarstw domowych ze stwierdzeniem, dotyczącym kierowania się jakością podczas dokonywania zakupów; indywidualnych deklaracji, potwierdzających zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarobków. Słaba lub nikła korelacja występuje w przypadku zmiennych charakteryzujących: o udział przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną (zarówno w przypadku usług jak i przemysłu); o publiczne wsparcie dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach usługowych (w tym przypadku korelacja ujemna); o innowacje organizacyjne i marketingowe w firmach przemysłowych; o udział firm wprowadzających innowacje w ogóle przedsiębiorstw (przemysł); o udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych (przemysł). Dla 50 zmiennych należących do opisanych wcześniej grup stworzono rankingi nadające województwom pozycje od 1 (najlepszy) do 16 (najsłabszy w skali kraju). Nieco ponad połowa tych zmiennych jest bardzo wysoko lub wysoko skorelowana z zamożnością. Pozycja Opolszczyzny w rankingach oscyluje pomiędzy 1 a 16 (tabela 4). W ścisłej czołówce (pozycje od 1 do 4) region znajduje się stosunkowo rzadko i to wyłącznie w kategoriach o przeciętnej lub niższej korelacji z PKB. Tabela 4.. Pozycje zajmowane przez woj. opolskie w rankingu województw z uwzględnieniem korelacji zmiennych z PKB per capita. Korelacje Pozycja województwa opolskiego Bardzo wysoka Wysoka Przeciętna Słaba lub nikła suma Wyjaśnienie: przykładowo, wartość 0 w pierwszym wierszu oznacza, że województwo opolskie ani razu nie zajęło miejsca z przedziału 1-4 w grupie zmiennych bardzo wysoko skorelowanych z PKB per capita. Źródło: opracowanie własne w oparciu o analizowane dane statystyczne WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE NA POZYCJACH OD 1 DO 4 Nawiązując do tabeli 4, poniżej przedstawione zostaną kategorie, w których województwo opolskie zajmuje pozycje w ścisłej czołówce (tj. z przedziału 1-4). Jednocześnie korelacja tych zmiennych z PKB per capita jest przeciętna, słaba lub nikła. 1) Wysoką pozycję województwo zajmuje w przypadku komputeryzacji szkół podstawowych (bez jednostek specjalnych). Na Opolszczyźnie osiągnięto wysoki udział szkół wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu i przeznaczone do użytku uczniów: w 2009 pierwsza pozycja (96%), choć zróżnicowania międzyregionalne nie są znaczne, gdyż najsłabszy region osiąga poziom 88% (wykres 5). Pozycja rankingowa Opolszczyzny poprawiała się stopniowo od 2005 roku. Analogiczne wskaźniki dla gimnazjów i liceów (odpowiednio 78% i 84%) stawiają województwo na pozycjach przeciętnych w skali kraju. Zdecydowanie gorzej prezentuje się wskaźnik dla szkół zawodowych w regionie (ok. 51%, co jest jednak zbliżone do średniej krajowej). Wskaźniki komputeryzacji szkół są raczej zagadnieniem towarzyszącym - nie przekładają się wprost na poziom innowacyjności. Strona 12

13 Większe znaczenie mają nieobjęte statystyką zagadnienia jakościowe faktyczny zakres wykorzystania tego sprzętu do edukacji proinnowacyjnej. 2) Wedle Diagnozy Społecznej (2009) 17% respondentów z województwa opolskiego zadeklarowało, że zdobyło nowe kwalifikacje lub umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarobków (wykres 6). Plasuje to region na drugiej pozycji, po Dolnośląskim. Wysoki w skali kraju wynik Opolszczyzny nie jest jednorazowy - w roku 2007 region zajmował 5 pozycję (wówczas 16%) 11. Ciągłe swoich umiejętności jest istotnym zagadnieniem w dążeniu do gospodarki opartej na wiedzy. Wskaźnik ten nie mówi o dziedzinie, czy zakresie zdobywanych umiejętności, świadczy natomiast korzystnie o generalnej postawie ludności. 3) Kolejna kwestia wyróżniająca region również dotyczy postaw społecznych. Preferencje przy robieniu zakupów, choć z pewnością powiązane z zamożnością respondentów, wskazują na ponadprzeciętne przywiązanie mieszkańców regionu do jakości (wykres 7). Pojedyncza zmienna z Diagnozy Społecznej nie daje jeszcze podstaw do stwierdzenia, że postawy projakościowe są cechą charakterystyczną całej społeczności Opolszczyzny, ale wskazuje pewne pole warte dalszego zainteresowania. Zjawisko to może być istotne w kontekście przechodzenia od konkurowania ceną do konkurowania jakością. 4) Zagadnieniem często poruszanym przy innowacyjności jest kwestia współpracy. W 2008 przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej 12 stanowiły 10 % ogółu przedsiębiorstw, co oznaczało krajową czołówkę (wykres 8). W ujęciu wielkościowym współpraca częstsza jest w przypadku firm dużych 44%, podczas gdy w firmach zatrudniających pracowników - 19%, pracowników - 4%. Taka zależność jest charakterystyczna dla wszystkich regionów. 5) W okresie innowacje organizacyjne lub marketingowe wprowadziło 35% przedsiębiorstw przemysłowych Opolszczyzny (wykres 9). Niestety brak w tym przypadku danych bardziej aktualnych (za okres ). Co więcej, wprowadzenia te nie muszą oznaczać stworzenia przewagi firm regionalnych, lecz np. doganianie standardów sugeruje to po części niska korelacja z PKB per capita. 11 W tym kontekście istotne jest, że badania Diagnozy Społecznej (Czapiński J., Panek T.) mają charakter panelowy w odstępach 2 letnich badani są ci sami respondenci. 12 Zgodnie z definicją GUS, omawiana tu współpraca odnosi się do aktywnego udziału we wspólnych projektach dot. działalności innowacyjnej prowadzonych z innymi firmami lub z instytucjami niekomercyjnymi. Strona 13

14 Wykres 5. Szkoły podstawowe (bez placówek specjalnych) wyposażone w komputery podłączone do interneu przeznaczone do użytku uczniów ( ) [ % placówek ] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wykres 6. Odpowiedzi twierdzące na pytanie czy Zdobył(a) Pan(i) nowe kwalifikacje lub umiejętności z myślą o możliwości lepszych zarobków (2007, 2009) [ % respondentów ] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Diagnozy Społecznej. Strona 14

15 [ % respondentów ] Wykres 7. Zgoda respondentów z twierdzeniem Przy robieniu zakupów najważniejsza jest dla nas jakość produktu (2009) Uwagi: suma udziałów odpowiedzi "raczej się zgadzam" i "w pełni się zgadzam". Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Diagnozy Społecznej. [ % przedsiębiorstw przemysłowych ] Wykres 8. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej w % ogółu (2008) średnia krajowa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Strona 15

16 Wykres 9. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które w latach wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe [% przedsiębiorstw przemysłowych ] średnia krajowa 0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE NA POZYCJACH OD 5 DO 8 Zmienne, sytuujące Opolszczyznę na stosunkowo wysokich pozycjach 5-8 podzielić można na trzy grupy w zależności od korelacji z PKB per capita. W pierwszej kolejności, przedstawione zostaną dwie zmienne skorelowane wysoko lub bardzo wysoko. Wstępnie założono, że to właśnie one mogą stanowić istotne pozytywne wyróżniki regionu, jednak wykonana w kolejnych podpunktach interpretacja nie pozwala na pozytywną wersyfikację takiego twierdzenia. Stosunkowo silna pozycja regionu w tych dziedzinach jest niejednoznaczna - zależy od sposobu wyrażenia zmiennych lub też zróżnicowanie krajowe jest w praktyce niewielkie. Zmienne o przeciętnej lub niższej korelacji przedstawione zostaną w dalszej kolejności w osobnej grupie. Województwo na pozycjach od 5 do 8 (korelacja zmiennych z PKB per capita wysoka lub bardzo wysoka): 1) Odsetek firm, w których pracownicy wykorzystują komputery z dostępem do Internetu - w województwie opolskim wynosi on 27% (2009). Stawia to region na 6 pozycji w skali kraju (wykres 10). Z danych wynika, że odsetek ten rośnie o ok. 3 punkty procentowe rocznie, z czym wiąże się poprawa pozycji rankingowej województwa. Należy mieć na uwadze, że wartości te GUS uzyskuje na podstawie deklaracji przedsiębiorstw. 2) Udzielone patenty na wynalazki w przeliczeniu na mieszkańców co istotne, w przeciwieństwie do poprzedniej zmiennej, ta nie opiera się na deklaracjach respondentów lecz na danych Urzędu Patentowego RP. Ponadto, bardziej bezpośrednio dotyczy kwestii innowacyjności. W 2008 roku Opolszczyzna zajmowała w tej kategorii wysoką, piątą pozycję (wykres 11), jednak rok później nastąpiło osłabienie pozycji i region zajął 7 Strona 16

17 miejsce (przyznano 10 patentów mniej 13 ). Należy mieć na uwadze, że jest to województwo o najmniejszej liczbie mieszkańców. To samo zjawisko inaczej prezentuje się w wartościach bezwzględnych (wykres 12). 34 patenty w regionie 14 oznaczają już słabą, trzynastą pozycję Opolszczyzny w rankingu (2009). Niestety, w kwestii pokrewnej do patentów przyznanych wzorach użytkowych, gdy pod uwagę bierzemy ich rzeczywistą liczbę, województwo opolskie wypada również niekorzystnie. W roku 2007 udzielono 7 praw ochronnych, w roku , a w 2009 tylko 3 (końcówka rankingu krajowego). Ponadto w 2009 mniej wniosków o przyznanie tych praw złożono tylko w lubuskim (8; w opolskim 10). 3) Odsetek przedsiębiorstw wyposażonych w systemy informatyczne CRM 15 służące do zbierania i przechowywania informacji o klientach oraz zapewniania dostępu do nich innym komórkom firmy w woj. opolskim jest to 18% (2009), co oznacza 6 pozycję w rankingu (wykres 13). Zagadnienie to dotyczy implementacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych w biznesie, co wskazuje na jego istotność w kwestii innowacyjności. Niestety, zmienna ograniczona jest pewnymi niedoskonałościami. Dane te wynikają z deklaracji przedstawicieli firm i ich rozumienia przytoczonego wyżej opisu systemu. Co więcej, wcześniejsze dane są nieporównywalne, ponieważ obarczone są znacznym błędem", co dotyczy też jednej obserwacji w analizowanym roku 2009 (szczęśliwie nie Opolszczyzny). Oznacza to, że przytoczone wartości należy traktować z dużą ostrożnością. Wykres 10. Odsetek firm, w których pracujący wykorzystują komputery z dostępem do Internetu ( ) [%] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 13 Analizując dane dotyczące przyznanej ochrony własności intelektualnej, szczególnie patentów, należy mieć na uwadze często długotrwały proces ich przydzielania stąd, wyniki osiągnięte w tej dziedzinie w danym roku nie oznaczają wprost aktywności wnioskodawców w tym samym okresie. O aktywności wnioskować można np. z przytoczonych wcześniej danych, dotyczących liczby wniosków do EPO. 14 W tym miejscu można dodać, że pośród najaktywniejszych instytucji w regionie wymieniany jest Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (Niechciał M. Polska Patentowa Asymetria; Zestawienie patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP polskim podmiotom gospodarczym w roku 2006 w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 r., INE PAN, Warszawa 2007). 15 Skrót CRM, z ang. Customer Relationship Management, oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Strona 17

18 Wykres 11. Udzielone patenty na wynalazki w przeliczeniu na mieszkańców (2008, 2009) [ udzielone patenty na mieszkańców ] średnia krajowa 2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Patentowego RP. Wykres 12. Liczba udzielonych patentów na wynalazki (2007, 2008, 2009) [ udzielone patenty ] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Urzędu Patentowego RP. Strona 18

19 Wykres 13. Przedsiębiorstwa wykorzystujące oprogramowanie informatyczne CRM (zbieranie, przechowywanie, dystrybucja wewnętrzna informacji o klientach) (2009) [ % ] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Województwo na pozycjach od 5 do 8 (korelacja zmiennych z PKB per capita przeciętna, słaba lub nikła): 1) Przedsiębiorstwa innowacyjne 16 w przemyśle w województwie opolskim 23 % przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło przynajmniej jedną innowację (2008), co stawia region na 6 pozycji w skali kraju (wykres 14). Jest to wartość zbliżona do średniej krajowej (21%). Z danych szczegółowych wynika, że innowacje częściej wprowadzają przedsiębiorstwa duże (w opolskim - 59%), zatrudniające ponad 250 osób, co jest prawidłowością ogólnopolską. 2) Przedsiębiorstwa w sektorze usług, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej (jako % przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie) dane na ten temat dotyczą okresu (brak danych rocznych raz za kolejny okres tj ). Ponadto są to dane zagregowane (wykres 15), dlatego wartości są znacznie większe niż w przypadku analizy pojedynczych lat, jak miało to miejsce dla przemysłu w 2008r. Co interesujące, liderem tak wyrażonej proinnowacyjnej współpracy firm usługowych jest województwo lubuskie (wynikiem 77%), które w tym samym okresie charakteryzowało się jednymi z najmniejszych nakładów i najmniejszym odsetkiem firm usługowych wprowadzających innowacje. Korelacja analizowanej zmiennej z innowacyjnością przedsiębiorstw jest nikła. 3) Ostatnią ze zmiennych omawianych w tej grupie jest udział produktów nowych, które wprowadzono na rynek w latach (łącznie) w % sprzedaży ogółem (wykres 16). Wynik 4% stawia tu Opolszczyznę na 5 pozycji w skali kraju (średnia wynosi 3,7%). Dane te budzą jednak pewne wątpliwości, chociażby ze względu na kolosalną różnicę pomiędzy liderem województwem świętokrzyskim (17%) a resztą kraju 10 ostatnich województw nie przekracza 4%. 16 Przedsiębiorstwa innowacyjne wedle definicji GUS są to przedsiębiorstwa, które w badanym okresie wprowadziły na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces). Strona 19

20 [% przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle] Wykres 14. Przedsiębiorstwa innowacyjne w przemyśle jako % ogółu przedsiębiorstw (2008) średnia krajowa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. [% przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie] Wykres 15. Przedsiębiorstwa w sektorze usług, które współpracowały w zakresie działalności innowacyjnej ( ) średnia krajowa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Strona 20

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski

Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski Załącznik nr 1 Aktualizacja diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski Opracowanie przygotowane na potrzeby prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 2 SPIS TREŚCI 1.Synteza diagnozy aktualnego stanu województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 Spis treści Spis treści... 2 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 1.1.2. Szanse i zagrożenia... 3 1.1.3. Mocne i słabe strony... 6 1.1.4. Możliwe warianty

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, 2005 Autor: Aleksander Żołnierski Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005 ISBN 83-60009-08-2 Wydanie I Nakład

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego

Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego 17 Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009 Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego Jacek Szlachta Szkoła Główna Handlowa Wojciech Dziemianowicz Katarzyna Szmigiel Paulina Nowicka Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo