Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych"

Transkrypt

1 Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich Bengt Linquist Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne pojawiło się juŝ w 1978 roku w Wielkiej Brytanii w dokumencie zwanym Warnock Report i zostało upowszechnione w Deklaracji z Salamanki opublikowanej przez UNESCO w 1994 roku. Polska, jako państwo członkowskie, zobowiązała się do respektowania zawartych w niej postanowień, a dowodem na to są nowelizowane akty wykonawcze ustawy o systemie oświaty. Gwarantują one dzieciom i młodzieŝy prawo do uzyskania w szkole opieki i pomocy uwzględniającej indywidualne moŝliwości oraz specjalne potrzeby edukacyjne. Specjalne potrzeby edukacyjne wg Pani prof. M. Bogdanowicz odnoszą się do tej grupy uczniów, która nie moŝe podołać wymaganiom powszechnie obowiązującego programu edukacyjnego. Mają oni, bowiem znacznie większe trudności w uczeniu się niŝ ich rówieśnicy. Są w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pedagogicznej w formie specjalnego programu nauczania i wychowania, specjalnych metod, dostosowanych do ich potrzeb, moŝliwości i ograniczeń. Powinni być nauczani przez specjalistyczną kadrę pedagogiczną w odpowiednich warunkach bazowych przy uwzględnieniu odmiennych rozwiązań organizacyjnych. Specjalne potrzeby edukacyjne, to te potrzeby, które w procesie rozwoju wynikają z niepełnosprawności dziecka lub z innych przyczyn trudności dziecka. To takŝe identyfikowanie u jednostki tych zakresów i moŝliwości, w których ma szansę dokonań i osiągnięć, a gdy to jest konieczne uzyskanie w osiąganiu tych celów odpowiedniej pomocy. Rozpoznawanie i zaspokajanie specjalnych potrzeb dotyczy zatem osób z odchyleniami od normy. Odchylenia mogą odnosić się do właściwości biologicznych, psychologicznych i społecznych. Mogą mieć charakter ilościowy i jakościowy, przez co wywierają mniejszy lub większy wpływ na przebieg rozwoju i wychowania człowieka. Odchylenia ujemne powodują ograniczenia rozwoju fizycznego i psychicznego, utrudniają naukę i adaptację zawodową, zakłócają społeczne funkcjonowanie człowieka, czyniąc go osobą niepełnosprawną. Odchylenia dodatnie to szczególne uzdolnienia i talenty (J. Jastrząb, 1995). Kryteria diagnostyczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 1. Kryterium organiczne: Uczniowie z dysfunkcjami ruchowymi dzieci i młodzieŝ z zaburzeniami w rozwoju motoryki małej (artykulatory, manipulacja) i motoryki duŝej (nadmierne bądź niskie napięcie mięśniowe, synkinezje, stereotypie ruchowe, brak koordynacji ruchowej). Uczniowie z dysfunkcjami wzrokowymi dzieci i młodzieŝ niedowidzące i niewidome. Uczniowie z dysfunkcjami słuchowymi dzieci i młodzieŝ niedosłyszące i głuche. Uczniowie z dysfunkcjami CUN dzieci i młodzieŝ z mózgowym poraŝeniem dziecięcym, epilepsją, afazją dziecięcą. Uczniowie z deficytami rozwojowymi w zakresie poszczególnych funkcji poznawczych dzieci i młodzieŝ z dysleksją rozwojową. Uczniowie przewlekle chorzy. 2. Kryterium psychiczne (psychologiczne): Uczniowie szczególnie uzdolnieni, Uczniowie upośledzeni umysłowo, 1

2 Uczniowie z zaburzeniami rozwoju psychicznego dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych i funkcji motorycznych, Uczniowie z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi dzieci autystyczne, z zaburzeniami dezintegracyjnymi, hiperkinetycznymi, Uczniowie z zaburzeniami zachowania i emocji dzieci z nadpobudliwością ruchową, z zaburzonym zachowaniem, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego. (w oparciu o DSM-IV i ICD-10) Specjalne potrzeby edukacyjne są przyporządkowane konkretnym typom niepełnosprawności, która moŝe występować w postaci wad zmysłów, dysfunkcji narządów słuchu, kalectwa, upośledzenia umysłowego, chorób przewlekłych i niedostosowania społecznego czy w postaci specyficznych trudności w uczeniu się. NaleŜy równieŝ uznać, Ŝe jedną z podstawowych potrzeb wszystkich dzieci jest uznanie indywidualności oraz dostrzeganie w niej pozytywnych wartości. Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych to sprawdzony wyznacznik dobrego nauczania, z którego korzystają wszyscy uczniowie. KaŜde dziecko moŝe mieć trudności w nauce i to właśnie one powinny stanowić podstawę do udoskonalenia procesu nauczania. Zadaniem nauczyciela w obecnej szkole jest szukanie takich rozwiązań, które uwzględniłyby indywidualne róŝnice między dziećmi. Uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych naleŝy zapewnić dodatkowe wsparcie, które wzmocniłoby efektywność nauczania. To na szkole spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie zajęć szkolnych w taki sposób, aby wszyscy uczniowie mogli rozwijać się zgodnie ze swoimi zdolnościami, potrzebami, moŝliwościami i ograniczeniami. PoniŜszy schemat przedstawia podział uczniów ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne (J. Jastrząb) upośledzenie umysłowe uzdolnienia i talenty specjalne specyficzne trudności w uczeniu się niepełnosprawności złoŝone zaburzenia rozwoju mowy zaburzenia zachowania zaburzenia emocjonalne uszkodzenie narządów ruchu defekty zmysłów trudności w uczeniu się TA SAMA NATURA LUDZKA przewlekłe choroby somatyczne i psychiczne 2

3 NiezaleŜnie od typów definicji czy klasyfikacji niepełnosprawności naleŝy pamiętać przede wszystkim o jednym, Ŝe sama wada nie tworzy osobowości człowieka, a głębokość wady nie określa jego moŝliwości. Dzieci niepełnosprawne róŝnią się między sobą tak bardzo, jak wszystkie inne dzieci. Są wśród nich dzieci powolne i bardzo szybkie, jedne lubią rywalizację inne unikają porównań, są dzieci wesołe, gadatliwe, pracowite i leniwe, pogodne i złośliwe. Łączy je jedno - potrzeba zrozumienia i akceptacji, wspólna wszystkim ludziom. Rozpoznawanie i zaspokajanie tych potrzeb musi zatem dotyczyć wszystkich dzieci - zarówno tych z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi, jak równieŝ tzw. przeciętnych oraz wybitnie zdolnych. Zwraca tutaj uwagę relatywność pojęcia specjalne potrzeby edukacyjne i jego interakcyjny charakter - specjalna potrzeba edukacyjna jest wypadkową moŝliwości i braków dziecka oraz moŝliwości i braków otoczenia. Im wcześniej dokona się rozpoznania i zdiagnozowania deficytu u dziecka, tym większa skuteczność w zaspokajaniu jego specyficznych potrzeb. Stanowisko zorientowane na program, w którym potrzeby edukacyjne traktuje się jako efekt całego szeregu czynników, szczególnie zaś zadań stawianych uczniowi oraz warunków istniejących w klasie zakłada tezy, iŝ: kaŝde dziecko moŝe mieć trudności w szkole, trudności te mogą być dla nauczyciela drogowskazem do zmiany, udoskonalania nauczania, stylu pracy, zmiany w stylu pracy nauczyciela prowadzą do poprawy warunków nauczania wszystkich dzieci, nauczyciele pragnący osiągnąć lepsze efekty dydaktyczno - wychowawcze powinni otrzymywać wsparcie od władz oświatowych. Stanowisko to zakłada zatem konieczność uszanowania róŝnorodności i indywidualności zarówno dzieci, jak i nauczycieli oraz ze szczególną uwagą traktuje ideę samokształcenia i wspierania nauczycieli stosujących innowacyjne formy i metody pracy. W tak rozumianym podejściu do specjalnych potrzeb edukacyjnych kładzie się nacisk na: celowość nauczania, które powinno się skupiać wokół nadawania osobistego znaczenia zdobywanym doświadczeniom, róŝnorodności zajęć, roli refleksji w uczeniu się, odpowiedniej organizacji czasu, dającej moŝliwość korzystania z pomocy tak, by nauczyciel miał szansę na maksymalną interakcję z dziećmi. Praktyka pedagogiczna w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wskazuje, iŝ właśnie ta koncepcja wpływa korzystnie na rozwój osobowości dziecka. Trudno mówić o klasyfikacji specyficznych potrzeb edukacyjnych, gdyŝ są one przyporządkowane konkretnym typom niepełnosprawności. NiezaleŜnie jednak od jakichkolwiek podziałów za jedną z podstawowych potrzeb naleŝy przyjąć uznanie indywidualności kaŝdego dziecka oraz dostrzeganie w niej wartości pozytywnych. Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą sprawdzonych wyznaczników dobrego nauczania, z których mogą skorzystać wszystkie dzieci. Zatem róŝnice między ludźmi są czymś normalnym i naturalnym, a nauczanie, zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, winno być dostosowane do moŝliwości psychofizycznych uczniów. To nie dziecko ma dostosować się do z góry określonych ustaleń dotyczących tempa i charakteru uczenia się. Nauczyciel powinien szukać alternatywnych i skutecznych rozwiązań, które uwzględniłyby indywidualne róŝnice między uczniami. Dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi naleŝy zapewnić takie dodatkowe wsparcie, które zapewniłoby efektywność jego kształcenia. Odpowiedzialność za zorganizowanie zajęć szkolnych w taki sposób, aby umoŝliwić uczestnictwo kaŝdemu dziecku, zapobiegając tym samym przekształcaniu się niepełnosprawności w przeszkodę, to zadanie dla szkoły. 3

4 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych U podstaw współczesnego myślenia o edukacji niepełnosprawnych tkwią następujące twierdzenia: efektywność nauczania tych osób najbardziej wiąŝe się z ich potrzebami psychicznymi i społecznymi, a nie z rodzajem i stopniem niepełnosprawności, sprawność psychiczna, społeczna i fizyczna uczniów jest tak zróŝnicowana, Ŝe rozgraniczenie między pełnosprawnością i niepełnosprawnością staje się w wielu przypadkach niemoŝliwe, trudności napotykane w kształceniu niepełnosprawnych są często zwielokrotnieniem podobnych trudności, z którymi borykają się uczniowie pełnosprawni, istota edukacji niepełnosprawnych sprowadza się do indywidualnego traktowania w procesie nauczania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem ich właściwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz stworzenia warunków ich rozwoju. Opierając się na powyŝszych tezach, nauczyciel pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien respektować w praktyce trzy zasady: częściowego udziału - dziecko niepełnosprawne nie jest w stanie wykonać wszystkich zadań w czasie lekcji; mimo to jego obecność jest celowa i sensowna, korzystania z koncepcji intelektualnego zaangaŝowania - dziecko powinno otrzymywać polecenia i zadania adekwatne do swoich moŝliwości, inteligencji wielorakich według teorii Gardnera, zgodnie z którą nie istnieją tylko dwa rodzaje inteligencji: logiczno - matematyczna i werbalno - lingwistyczna, mierzone w teście na inteligencję; istnieją równieŝ inne inteligencje: muzyczno-rytmiczna, wzrokowo-przestrzenna, fizyczno-ruchowa czy interpersonalna. W kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieŝy z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi dzieci te wymagają w procesie edukacji szczególnie: nauczycieli-specjalistów; specjalnego, zindywidualizowanego w zakresie tempa i wymagań programu oraz adekwatnych metod nauczania odpowiednich warunków lokalowo-bytowych, w jakich odbywa się proces nauczania; specjalnych form odpytywania i sprawdzania poziomu ich wiedzy i umiejętności czyli oceniania wewnętrznego r zewnętrznego. Rodzaje kształcenia dla uczniów z SPE Kształcenie specjalne. Kształcenie integracyjne. Kształcenie w szkołach ogólnodostępnych. Kształcenie w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Kształcenie w ośrodkach socjoterapii. Formy pomocy dla uczniów z SPE Rewalidacja. Klasy i zajęcia terapeutyczne. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Indywidualny tok nauki. Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 4

5 Ze względu na zróŝnicowanie typów niepełnosprawności nie sposób z osobna omówić zasad pracy dla kaŝdej z tych grup. Jest to przedmiot rozwaŝań pedagogiki specjalnej. Natomiast dla przybliŝenia zagadnienia warto przytoczyć te procedury pracy, które w praktyce pedagogicznej są istotne jako ogólne zalecenia dotyczące tego, co robić, a czego nie robić, aby osiągnąć zamierzone cele i być skutecznym. Racjonalność tego podejścia polega na uruchamianiu róŝnych instrumentów i programów usprawniających indywidualne cechy zachowań dziecka, adekwatnych do istniejących wymagań i oczekiwań otoczenia, z którymi nie zawsze osoba niepełnosprawna potrafi sobie poradzić. Za uniwersalne naleŝy uznać następujące zasady pracy: sukcesu - uwzględnianie aktualnych potrzeb i moŝliwości dziecka (myślenie pozytywne), ścisłej integracji doświadczeń percepcyjnych, ruchowych i językowych w ćwiczeniu róŝnych funkcji praktycznych, aktywnego, wielostronnego mobilizowania do wykonywania zadań przez stosowanie róŝnorodnych form ćwiczeń, doboru odpowiednich metod, technik i środków, wyzwalania otwartości, bezpośredniości i spontaniczności w komunikowaniu się z najbliŝszym otoczeniem, pełnej akceptacji i tolerancji, idea tworzenia partnerskiego stosunku z dorosłymi, przyjmowania róŝnych zakresów wolności i autonomii - moŝliwość wyboru i dobrowolności podjęcia oferty współpracy z opiekunem, instruktorem, wychowawcą, stopniowego, ewolucyjnego i regularnego osiągania zamierzonych celów pracy oraz jej kontynuacji w perspektywie całej edukacji, uczenia się dla Ŝycia w środowisku przez uczestnictwo, działanie i przeŝywanie oraz dopasowywanie wymagań do poziomu rozwoju i jego następnych etapów, całościowego, komplementarnego, wszechstronnego, zintegrowanego podejścia do dziecka niepełnosprawnego. Pragną takŝe zaprezentować kilka wskazówek praktycznych do pracy z dzieckiem o SPE: Jak pomóc dziecku z upośledzeniem umysłowym w klasie dobra znajomość moŝliwości ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego mocnych stron takich jak: dobra pamięć mechaniczna) uzdolnienia muzyczne, empatia i inne, zwracamy się do ucznia zawsze po imieniu, z poszanowaniem jego godności bez zdrobnień i infantylnych zachowań, posadzić dziecko blisko nauczyciela, umoŝliwić pracę w małych grupach, korzystając ze wsparcia i kompetencji kolegów, zwiększyć częstotliwość wzmocnień pozytywnych, kierować do dziecka krótkie, zrozumiałe polecenia, podkreślać markerem rzeczy waŝne do zapamiętania, przygotować sprawdziany o niŝszym stopniu trudności, praktyczne, dać moŝliwość korzystania z róŝnych pomocy dydaktycznych (plakaty, plansze, kalkulator, liczmany), angaŝować częściej uczniów w czynności zadaniowe, manipulacyjne, o charakterze praktycznym, ocena osiągnięć ucznia powinna oceniać nie tyle efekt, ile wysiłek włoŝony w pracę, pomóc dziecku znaleźć najlepszy dla niego sposób uczenia i zapamiętywania, 5

6 Praktyczne wskazówki dla dzieci słabo widzących i ich rodziców i nauczycieli. 1. W sytuacji czytania i pisania naleŝy (moŝna): Stosować odpowiednie światło takie, przy którym uŝywając pomocy optycznych moŝna uzyskać najlepszy kontrast i doświetlenia np. czytanego tekstu w róŝnych porach dnia, Do czytania ksiąŝek uŝywać statywu, najlepiej z regulacją, zapewni on wygodną pozycje, w ręku trzymana będzie tylko pomoc optyczna, moŝna zrezygnować ze statywu, kiedy ksiąŝka jest lekka, Do odznaczania czytanej linijki stosować odpowiednio wycięty szablon, tzw. okienko, Kontrast czytanego tekstu poprawi się, jeŝeli będziemy uŝywać kolorowych folii w odcieniu Ŝółtym, zielonym, róŝowym (słabo widzący najchętniej stosują folię Ŝółtą), które poprawiają kontrast, Zaznaczyć spinaczem miejsce czytanego tekstu, Czytać, leŝąc na brzuchu, aby pozwolić zachować mniejszą odległość od czytanego tekstu, PołoŜyć pod czytaną kartkę arkusz czarnego papieru aby uniknąć efektu prześwietlenia druku, Do pisania uŝywać cienkopisów, flamastrów, pisaków oraz papieru o linijkach nie utrudniających odczytanie tekstu, Stosować kolorowe flamastry do podkreślania, co ułatwi orientacje w odczytywanym tekście, Zachęcać dziecko do wyboru najdogodniejszych dla niego ruchów oczu, głowy (moŝe czytać, trzymając oczy i głowę nieruchomo przemieszczając tylko ksiąŝkę, przesuwając oczy lub głowę po nieruchomej ksiąŝce), Podzielić ksiąŝki działami i oznaczyć je dowolnie wybranymi kolorowymi taśmami (moŝna teŝ tę metodę zastosować do oznaczania dokumentów). 2. W sytuacji poruszania się, prac domowych, samoobsługi, zajęć relaksacyjnych naleŝy (moŝna): Podczas słonecznej pogody stosować specjalnie przyćmione szkła, mogą być to zasłonki, które zakłada się na okulary, a przy wejściu w cień podnosi się do góry (ciemne szkła obniŝają wtedy ostrość), Iść za drugą osobą, w przypadku, kiedy podłoŝe jest wzorzyste i trudno je zauwaŝyć np. schody), Aby coś odszukać, moŝna poprosić osobę towarzyszącą lub inną by wskazała kierunek interesującego nas miejsca, stosując analogie połoŝenie zegara, Stawać tyłem do słońca, przy rozpoznawaniu np. znaków drogowych, Do jasnych produktów uŝywać ciemnych naklejek i odwrotnie, np. mleko wlać do ciemnego kubka, Miarki temperatur np. na kuchence gazowej czy naczyniu szklanym oznaczyć kolorową taśmą, Piłki lub inne zabawki wybierać w kolorze, aby kontrastowały z tłem, Unikać jaskrawych i wzorzystych obrusów, tapicerek, gdyŝ trudno na nich znaleźć przedmiot, NaleŜy maksymalnie rozwijać u dziecka moŝliwość posługiwania się wzrokiem przy wykonywaniu codziennych czynność, Rodzice powinni dbać o to, aby dziecko systematycznie i właściwie uŝywało wzroku i miało okazję do zbierania informacji funkcjonalnych w róŝnych warunkach Ŝycia rodzinnego i szkolnego. 6

7 Co warto wiedzieć o dziecku z uszkodzonym słuchem? l. Obecnie wszystkie noworodki powinny mieć (i najczęściej mają) badanie słuchu zaraz po urodzeniu. 2. JeŜeli mamy podejrzenie, Ŝe dziecko ma problem ze słyszeniem naleŝy koniecznie skierować go do laryngologa i prosić o wynik badania słuchu zwany audiogramem. 3. Kiedy powinniśmy się zastanowić czy dziecko dobrze słyszy? Nie budzi się pomimo silnego hałasu, Nie reaguje na swoje imię gdy wołamy go z innego pomieszczenia, Uporczywie patrzy nam na naszą twarz i usta gdy się do niego zwracamy, Ciągle prosi o powtórzenie, Widoczne jest, Ŝe słuchając odwraca się do źródła dźwięku jedną stroną, stale tym samym uchem, Nie wie co ma robić podczas zabaw grupowych gdy stoi pierwszy w szeregu, Często dopytuje kolegów co trzeba robić, zagląda co oni piszą, wierci się w ławce ogląda się do tyłu itp. Robi mnóstwo błędów przy pisaniu ze słuchu, nieraz zniekształcając zupełnie wyrazy, 4. Na podstawie zaświadczenia od laryngologa kierujemy dziecko w kaŝdym wieku do poradni psychologiczno-pedagogicznej (od urodzenia do 22 roku Ŝycia). 5. Dziecko w poradni moŝe otrzymać m.in. Opiekę psychologiczną, Opiekę surdopedagogiczną, Opiekę surdologopedyczną, Opinię potrzebie wczesnego wspomagania, Zwolnienie z nauki jednego języka obcego, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla słabo słyszących, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla niesłyszących, Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej Kryteria nadpobudliwości: Zaburzenia koncentracji uwagi (nie potrafi skupić się na szczegółach i robi błędy przez nieuwagę, ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniu, nie słyszy tego co się do niego mówi, nie wykonuje poleceń i nie kończy zadań szkolnych, nie odrabia pracy domowej, gubi zeszyty przedmioty itp.) Hiperaktywność (często wykonuje nogami i rękoma mimowolne ruchy, nie moŝe usiedzieć na miejscu, biega po całym pomieszczeniu, jest ciągle w ruchu, za duŝo mówi, zmienia formy aktywności bez ukończenia zadania) Impulsywność (wyrywa się do odpowiedzi, ma trudności z oczekiwaniem na swoją kolejność, agresywność) Symptomy te mają następującą charakterystykę: 1. Długość trwania przynajmniej 6-miesięcy, 2. Wysoki stopień intensywności, 3. Wpływ uboczny na społeczne i poznawcze funkcjonowanie dziecka w domu i szkole, 4. Wystąpiły u dziecka poniŝej 7-go roku Ŝycia 7

8 W jaki sposób wspierać ucznia nadpobudliwego psychoruchowo? W domu, gdzie mieszka ktoś z ADHD nawet kot i złota rybka mogą potrzebować terapii. Zasady o których naleŝy pamiętać: 1. Optymalnym miejscem nauczania dziecka z ADHD jest mało liczna klasa o charakterze integracyjnym. 2. Nie karać za objawy. 3. Częste kontakty z rodzicami. 4. Nie wzmacniać niewłaściwych zachowań. 5. Mówić tak, aby słyszało. 6. Stworzyć uporządkowany ład. 7. Miejsce w klasie. 8. Dziecko z ADHD musi się ruszać więcej niŝ jego rówieśnicy! 9. Dziecko z ADHD moŝe pracować krótko. Wskazówki praktyczne do pracy z uczniem nadpobudliwym 1. Lekkie dotknięcie albo krótkie zachęcające spojrzenie ułatwi dziecku skupienie się na osobie Nauczyciela, kiedy ten do niego się zwraca. 2. Wskazówki, instrukcje, wyjaśnienia, muszą być formułowane jasno, zwięźle, w prostych słowach; zbyt skomplikowane i zmienne formy robią dziecku mętlik w głowie. 3. Nauczyciel powinien jasno określić swoje wymagania i zapowiedzieć czego będzie Ŝądał. Polecenia muszą być podawane wprost i naleŝy się upewnić, czy informacja dotarła do dziecka. 4. Dziecko powinno o ile to moŝliwe, powtarzać waŝne polecenia własnymi słowami. 5. Sygnały określające kolejne etapy lekcji, powinny być jasno zdefiniowane. 6. Podczas pracy dziecka, na stole nie powinno znajdować się nic, co mogły je rozpraszać. 7. Na kaŝde zadanie powinien być przeznaczony określony czas. 8. NaleŜy sprawdzać, czy dziecko wykonuje zadana pracę (dotyczy takŝe domowych). 9. Dziecko potrzebuje częstych informacji zwrotnych czy dobrze wykonuje kolejne etapy swojego zadania. 10. Nauczyciele powinien często za pomocą sygnałów niewerbalnych kierować uwagę dziecka z powrotem na wykonywane zadanie: bez słowa wyjąć mu przedmiot z ręki, którym się bawi, odwrócić głowę we właściwym kierunku, wskazać na miejsce w zeszycie, gdzie powinien pisać. 11. W czasie przeznaczonym na pracę nie pozwalać na wstawanie z miejsca. 12. Nauczanie totalne dziecka z ADHD WyróŜnianie najwaŝniejszych zagadnień i informacji, Podkreślanie ich na tablicy kolorowo, Zaznaczanie podczas wypowiedzi sygnałem: Uwaga, To waŝne. UŜywanie schematów, diagramów, tabel (o ile nie są zbyt szczegółowe), Dobrze uŝywać modeli lub pomocy wizualnych. To, Ŝe się powiedziało uczniom, nie znaczy, Ŝe Oni to usłyszeli!!! To nie Twoja wina, Ŝe w tej klasie jest nadpobudliwe dziecko, ale teŝ nie jest wina tego dziecka. Na podstawie ksiąŝki Corduli Neukaus pt.: Dziecko nadaktywne oraz Tomasza Wolańskiego, Artura Kołakowskiego i Magdaleny Skotnickiej Nadpobudliwość u dzieci 8

9 Pracując z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, naleŝy przede wszystkim pamiętać, iŝ kaŝdy z nas jest inny, kaŝdy ma swoje mocne i słabe strony. Sprawa podstawowa to odkryć je i wykorzystać w największym stopniu. Podkreślanie tego, co dziecko potrafi, przy wzajemnym zaufaniu i poczuciu respektu, pozwala na budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Temu celowi słuŝą szkoły, w których tworzy się dobrze rozumianą integrację - one mają przekonać swoich uczniów o własnej wartości, o ich znaczeniu dla społeczeństwa, stworzyć wszystkim równe szanse startu w dorosłe Ŝycie. mgr Andrzej Kasprzyk LITERATURA: 1. Buryn U., Hulboj T., Kowalska M., Podziemska T.: Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. MEN, Warszawa Kilka praktycznych wskazówek przydatnych w rehabilitacji i wychowaniu dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Instytut Fizjologii i patologii Słuchu, Warszawa Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Część 2. Usprawnienie ruchowe. Pod red. M. Borkowskiej. WSIP. Warszawa Szczygieł B.: Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? Oficyna Wydaw. Impuls, Kraków Pedagogika specjalna. Pod red. W. Dykcika. Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. Pod red. S. Jakubowskiego. MEN, Warszawa Poradnik Metodyczny dla nauczycieli pracującymi z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym. Tadeusz Majewski, Warszawa Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. MEN, Warszawa Wyczesany J.: Oligofrenopedagogika. Wybrane zagadnienia pedagogiki upośledzonych umysłowo. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków1998 9

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Z ROZWOJU CZŁOWIEKA

REPETYTORIUM Z ROZWOJU CZŁOWIEKA KOLEGIUM KARKONOSKIE P aństwo w a W yŝs z a S z k o ł a Za w o d o w a w J e l e n i e j G ó r ze Daniela Becelewska REPETYTORIUM Z ROZWOJU CZŁOWIEKA Jelenia Góra 2006 RADA WYDAWNICZA KOLEGIUM KARKONOSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart

Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart Wpływ działań realizowanych w ramach Programu KidSmart na rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie doświadczeń z 15 krajów brozura_kidsmart_148x210_pol_1.indd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo