Intelix-Eurotelix Sp. z o.o Katowice ul. Rolna 43 t , f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98"

Transkrypt

1

2 Intelix-Eurotelix Sp. z o.o Katowice ul. Rolna 43 t , f

3 1. O firmie Firma Intelix-Eurotelix sp. z o.o. powstała w 2001 roku. Jestemy firm o 100% udziale kapitału polskiego. W chwili obecnej jestemy czołowym dostawc systemów taryfikacyjnych dla najwikszych producentów i dystrybutorów central telefonicznych w naszym kraju. Podstaw naszej działalnoci s systemy taryfikacyjne - działalno w tym obszarze rozpoczlimy od duych rozwiza skierowanych do operatorów telekomunikacyjnych, zdobywajc tym samym dowiadczenie w skomplikowanych i złoonych procesach teleinformatycznych. Wiedz t wykorzystujemy dzisiaj tworzc zarówno systemy dla małych i rednich firm, klientów korporacyjnych, jak i duych instytucji o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. W chwili obecnej nasza firma posiada ponad 600 aktywnych klientów systemów taryfikacyjnych, którzy w sumie posiadaj licencje na ponad linii wewntrznych. Od samego pocztku działalnoci, przy tworzeniu systemów taryfikacyjnych nasza firma współpracowała z producentami central, aby program, który stworzylimy odzwierciedlał faktyczne potrzeby odbiorców central telefonicznych. Nasze produkty stale ewoluuj i s wielce elastyczne, co pozwala nam dostosowa je do rónorakich zapotrzebowa klientów. Zauway mona to w kadej nowo powstajcej wersji naszego oprogramowania, która oprócz tego, e jest coraz doskonalsza posiada take coraz wicej nowych funkcjonalnoci tworzonych na podstawie sygnałów dochodzcych z rynku. Celem naszej firmy jest zdobycie pozycji głównego dostawcy systemów taryfikacyjnych w kraju, a w niedługim okresie rozszerzenie swojej działalnoci o rynki zagraniczne

4 2. O taryfikacji Wdroenie systemu taryfikacyjnego pozwala uzyska wymierne korzyci. Przejawiaj si one przede wszystkim w obnieniu kosztów zwizanych z usługami telekomunikacyjnymi, ale równie w zwikszeniu produktywnoci oraz bezpieczestwa informacji wymienianych poprzez sie telekomunikacyjn. W wielu firmach nie posiadajcych systemu taryfikacyjnego kontrolujcego ruch telefoniczny dochodzi do sytuacji, w której jedynie procent rozmów telefonicznych to połczenia słubowe. Pozostałe połczenia to rozmowy prywatne lub takie, których mona by unikn, a które blokuj linie. Problem racjonalnego wykorzystywania telefonów stanowi bardzo wany element w strategii obniania kosztów działalnoci firm. Wdroenie systemu taryfikacyjnego daje moliwo przywrócenia naleytych proporcji pomidzy połczeniami telefonicznymi w sprawach słubowych, a naduywaniem telefonów do celów prywatnych jak równie pozwala na biec kontrol pracowników. Sama wiadomo rejestracji połcze daje bardzo dobre wyniki powodujc zmian podejcia do wykorzystania telefonu w czasie pracy.

5 Do najwaniejszych zalet systemu taryfikacyjnego mona zaliczy: Obnienie kosztów usług zwizanych z telekomunikacj: zmniejszenie liczby połcze telefonicznych spowodowane podwyszon wiadomoci ich rejestracji, zmniejszenie liczby połcze prywatnych, skrócenie czasu trwania połcze. Zarzdzanie telekomunikacj: rozliczenia wydziałów lub oddziałów z ich budetów na telekomunikacj, analiza połcze pozwalajca na lepszy dobór taryf operatorów, konsolidacja danych z wielu central, rozdział kosztów od zysków firmy (dwustronna taryfikacja) - moliwo rozliczania działów i poddzierawców, moliwo uzyskiwania informacji pozwalajcych na zarzdzanie ruchem, elastyczne zarzdzanie rozbudowanymi strukturami taryfikacyjnymi, analiza obcienia w godzinach szczytu moliwo zmniejszenia obcienia łcz telekomunikacyjnych. Zwikszenie produktywnoci: identyfikacja wykorzystywania przez pracowników czasu pracy, przygotowywanie biecych raportów, narzdzie handlowe pozwalajce oceni czstotliwo kontaktów z klientami, elastyczne moliwoci eksportu danych umoliwiajce integracj z innymi systemami raportujcymi w firmie, instalacja sieciowa umoliwiajca dostp do raportowania z wielu stanowisk. Zwikszenie bezpieczestwa informacji: identyfikacja niesprawnych linii miejskich, informowanie o podejrzanych połczeniach i wczesne wykrywanie nieuprawnionego uycia, natychmiastowe informowanie o połczeniach podejrzanych, ledzenie połcze po godzinach pracy, identyfikacja połcze z nieczynnych telefonów wewntrznych.

6 3. Intelix Biuro Biling (IBB) opis produktu 3.1. Filozofia produktu i jego zalety System IBB firmy Intelix-Eurotelix, dorównujc najlepszym wiatowym wzorcom współpracuje z jedn z najpopularniejszych, wysokowydajnych baz danych Microsoft SQL Serwer 2000, jak równie z najnowsz platform Microsoft SQL Serwer Dziki tej technologii IBB to system, który cechuje si: wysok stabilnoci, bezpieczestwem, szybkoci, wydajnoci. Konstrukcja tak wydajnych baz danych, jakimi s bazy SQL, pozwala na przechowywanie i operowanie ogromnymi ilociami danych bilingowych. Właciwoci baz SQL, takie jak m. in. prdko komunikacji, szczególnie uwidaczniaj si w rozwizaniach sieciowych. SQL znaczco poprawia skalowalno systemów bilingowych, umoliwiajc ich sprawn prac w sieci, poniewa nie potrzeba ju wielu serwerów do przechowywania milionów informacji o połczeniach telefonicznych. Nasz system taryfikacyjny, dziki temu, e jest oparty o bazy SQL, jest łatwy w administrowaniu nawet dla pojedynczego uytkownika systemu. Gwarantuje to sprawdzona technologia i kilkuletnie dowiadczenie naszej firmy w projektowaniu i budowie systemów taryfikacyjnych. Na rynku systemów taryfikacyjnych licz si dzi tylko ci producenci, którzy zdecydowali si na realizacj swojego oprogramowania z mechanizmami zapewniajcymi: wysok stabilno systemu, wysok wydajno i szybko oblicze, łatwo dostpu do danych, du elastyczno na zmiany na rynku telekomunikacyjnym, szerokie moliwoci rozbudowy programu, szerokie moliwoci integracji programu z systemami zewntrznymi.

7 3.2 Charakterystyka systemu IBB FUNKCJONALNO LICENCJA PODSTAWOWA Licencja - Linie wewntrzne Licencja podstawowa okrela liczb linii wewntrznych obsługiwanych przez system taryfikacyjny, nie wliczajc w to linii PIN. Licencja podstawowa umoliwia obsług jednej centrali telefonicznej. Funkcjonalno tej licencji przedstawiona jest poniej: Szczegółowe informacje w raportach - ilo kryteriów oraz moliwoci edycji System pozwala tworzy zestawienia zawierajce szczegółowe informacje o wykonanych połczeniach. Uytkownik moe w dowolny sposób modyfikowa zawarto tworzonych raportów ze wzgldu na bardzo du liczb kryteriów. Moliwe jest take dowolne konfigurowanie raportów oraz wydruków pod ktem uytych czcionek czy kolejnoci informacji. Róne sposoby przedstawiania zestawie bilingowych System oferuje wiele moliwoci prezentacji zestawie taryfikacyjnych, w zalenoci od przyjtych kryteriów. Moliwe jest stworzenie billingu szczegółowego, linii wewntrznych, linii PIN, grup strukturalnych, administratora, dostawcy-odbiorcy, a take rónego rodzaju zestawie analitycznych. Róne sposoby eksportu zestawie bilingowych System taryfikacyjny posiada moliwo eksportu danych w wielu formach, takich jak eksport do pliku tekstowego, do formatu.csv,.html, wydruku danych lub te za pomoc raportowania automatycznego. Wykorzystanie godzin pracy i doby hotelowej System taryfikacyjny pozwala na wykorzystanie w rozliczeniu godzin pracy i doby hotelowej. Administrator ma moliwo ustalenia godziny rozpoczcia i zakoczenia zarówno godzin pracy i godzin wolnych, jak i doby hotelowej.

8 Narzdzia analityczne System zawiera moduł analizowania danych, dziki któremu uytkownik, na potrzeby analizy rozmów, moe tworzy rónego rodzaju zestawienia i wykresy. Daje to moliwo analizowania i optymalizowania systemu telefonicznego pod ktem wykorzystywanych linii miejskich czy pakietów operatorskich. Moliwo pobierania bezpłatnych cenników Istnieje moliwo pobrania oraz zaimportowania do systemu taryfikacyjnego cenników operatorów telekomunikacyjnych. Cenniki te mona pobra ze strony internetowej Moliwo pobierania cenników dostpna jest dla klienta podczas całego okresu uytkowania systemu taryfikacyjnego. Moduł faktur - fakturowanie odbiorców System taryfikacyjny zawiera moduł generowania faktur, który umoliwia wystawienie faktury odbiorcy usług telefonicznych w ramach grupy linii wewntrznych. Daje on take moliwo przypisania własnych usług, które oferowane s odbiorcom. Wystawiona faktura prezentuje pełn informacj o wykonanych połczeniach, mona take dołczy do niej zestawienie wszystkich rozmów. Moduł Ekspert System pozwala na przeprowadzenie symulacji, która pokae jak kształtowałyby si wartoci rozmów przy innych ni obecnie posiadane pakiety taryfikacyjne i porównywania ich midzy sob. Ksiki telefoniczne System umoliwia definiowanie numerów i przypisanie im okrelonej cechy, np. słubowej lub prywatnej itp. Raportowanie automatyczne System umoliwia administratorowi automatyczne generowanie raportów i wysyłanie ich w postaci załczników odbiorcom. Pozwala to w pełni zautomatyzowa działanie systemu czyli zaoszczdzi czas administratora.

9 Rozliczanie darmowych minut oraz cenniki ulgowe / progresywne System taryfikacyjny pozwala na rozliczanie darmowych minut. Wykorzystanie darmowych minut widoczne jest na bieco podczas procesu taryfikacji. Istnieje równie moliwo stosowania cenników ulgowych oraz progresywnych czyli rozliczania połcze wg cen progowych. Pozwala to uwzgldnienie zmian cen w zalenoci od sumarycznego czasu połcze. Limity rozmów System umoliwia przyznawanie limitów na warto rozmów przeprowadzanych na liniach wewntrznych, liniach PIN oraz grupach linii, po przekroczeniu których wysyła monit do właciciela linii wewntrznej, która przekroczyła limit. Moliwe jest równie blokowanie linii, które przekroczyły limit połcze. Moliwo importowania danych od operatorów sieci komórkowych Istnieje moliwo importowania do systemu taryfikacyjnego bilingów operatorskich dostarczanych na nonikach danych. Wykorzystywane jest to głównie w przypadku rozliczania telefonów komórkowych i pozwala na zaczytywanie obliczonego kosztu. Daje to moliwo pełnego rozliczania kosztów, zarówno telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Archiwizacja - moliwo automatyzacji procesu System umoliwia przenoszenie do archiwum plików z danymi o połczeniach, pozostawiajc do dyspozycji tylko dane wymagalne, np. z ostatnich trzech miesicy. Dane z archiwum mog by w kadej chwili dołczone do danych roboczych. Sposób archiwizacji pozwala na przywracanie tylko interesujcych nas danych, bez wczytywania zbdnych rekordów. Istnieje take moliwo przegldania jedynie rekordów zarchiwizowanych.

10 FUNKCJONALNO - LICENCJE DODATKOWE Moduł dodatkowy - Licencja Centrala Liczba dodatkowych central telefonicznych obsługiwanych przez system taryfikacyjny, podstawowa licencja zapewnia obsług 1 centrali telefonicznej Moduł dodatkowy - Licencja Operator Licencja na dostp zdalny do systemu taryfikacyjnego czyli dodatkowe stanowisko operatorskie systemu taryfikacyjnego, umoliwiajce obsług wielu uytkownikom za pomoc stanowisk zdalnych (wyniesionych). Moduł dodatkowy - Biling On-line System taryfikacyjny posiada moliwo przegldania raportów i analiz za pomoc intranetu w dowolnym miejscu w sieci za pomoc wydzielonego modułu Biling Online. Moduł ten pozwala na dostp do systemu taryfikacyjnego dla dowolnej liczby uytkowników na podstawie okrelonych uprawnie. Moduł dodatkowy - Integracja z central telefoniczn Element dodatkowy systemu taryfikacyjnego czyli Integracja z systemami zarzdzajcymi central telefoniczn - pozwala na komunikacj systemu taryfikacyjnego z systemem zarzdzajcym central oraz wykonywanie operacji na bazie danych, takich jak np. pobieranie danych o aktualnej strukturze organizacyjnej lub blokowanie linii w przypadku przekroczenia narzuconych limitów połcze. Moduł dodatkowy - Integracja z systemem zewntrznym Element dodatkowy systemu taryfikacyjnego czyli zapewnienie współpracy z bazodanowym systemem zewntrznym takim jak np. system finansowo-ksigowy, system kadrowy, system CRM i inne

11 ŁATWO OBSŁUGI System podpowiedzi System taryfikacyjny zawiera łatwo dostpny system pomocy. W trudnych i wanych miejscach uytkownik moe uzyska informacje na temat koniecznych do wykonania kroków oraz wyjanienia poszczególnych funkcji programu. Raporty gotowe rozwizania oraz moliwo tworzenia raportów własnych W systemie taryfikacyjnym znajduj si bilingi i raporty stworzone na podstawie zapotrzebowa klientów. Istnieje jednake równie moliwo utworzenia raportów uytkownika dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Czytelny podział funkcji w zalenoci od wykonywanych czynnoci Sposób podziału raportów oraz funkcji systemu taryfikacyjnego na zakładki pozwala na łatwe przypisanie uytkownikom odpowiednich uprawnie pozwalajcych w prosty sposób na okrelenie uprawnie. Przykładowa baza danych System taryfikacyjny zawiera dodatkow baz testow, która umoliwia szybkie wykonanie prezentacji oraz daje moliwo przetestowania programu lub nauki jego obsługi bez obawy o posiadane dane. W bazie tej zawarte s przykładowe rekordy taryfikacyjne oraz informacje dotyczce struktury organizacyjnej, central, traktów, kontrahentów i uytkowników. Automatyczne generowanie linii System taryfikacyjny pozwala na automatyczne dodawanie linii wewntrznych, linii PIN oraz linii miejskich w momencie ich pierwszego pojawienia si w rekordzie taryfikacyjnym. Pozwala to unikn sytuacji, w której pojawienie si nowej linii zostanie pominite przez administratora systemu, nie jest konieczne take wprowadzanie z wyprzedzeniem wszystkich linii.

12 Automatyzacja pracy System taryfikacyjny umoliwia pełn automatyzacj swego działania. Moliwe jest definiowanie automatycznego wykonywania zada zwizanych z transmisj i przetwarzaniem danych odczytywanych z centrali lub bufora, zada zwizanych z dystrybucj raportów oraz zada pozwalajcych zwikszy bezpieczestwo bazy danych. Moliwo pracy w tle System taryfikacyjny posiada moliwo pracy w trybie niewidocznym dla uytkownika. W przypadku tym Kolektor pracuje jako usługa systemowa, natomiast system taryfikacyjny pracuje jako zadanie systemu operacyjnego wykonywane wg ustalonego harmonogramu (schedulera). Pozwala to na ograniczenie czasu potrzebnego do zarzdzania systemem. Sieciowy dostp do raportów (wyniesione stanowisko operatorskie) System taryfikacyjny daje moliwo sieciowego dostpu do raportów. Uytkownik moe mie dostp do wykonywania tylko okrelonego typu raportów lub zestawie billingowych. Stwarza to moliwo samodzielnej obsługi programu przez zainteresowane działy kontrolne.

13 ŁATWO INSTALACJI I KONFIGURACJI Konfigurator Kreator konfiguracji pozwala na szybk konfiguracj systemu taryfikacyjnego. Proces ten pozwala na odzwierciedlenie nawet skomplikowanych systemów telekomunikacyjnych i znaczco przyspiesza proces wdroenia. Schematy importu danych W systemie taryfikacyjnym zaimplementowane s gotowe schematy importu danych (CDR), które powstały w wyniku współpracy z producentami oraz sprzedawcami central telefonicznych. Istnieje jednake równie moliwo stworzenia własnego schematu importu. Diagnostyka łatwy sposób usuwania błdów Moduł Diagnostyka pozwala w łatwy sposób okreli przyczyny nie taryfikowania rekordów, usun błdy oraz zapobiec ich powtarzaniu si. Moliwoci importu struktury organizacji System taryfikacyjny pozwala na generowanie rczne struktury organizacyjnej firmy jak równie daje moliwo jej automatycznego importowania z aplikacji zewntrznych (np. Hipath Manager, DNA). Istnieje równie moliwo zaimportowania struktury z pliku, co pozwala znacznie przyspieszy proces wdroenia.

14 DOKŁADNO ROZLICZE ORAZ WIERNE ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOCI Obsługa całego ruchu telefonicznego System taryfikacyjny pozwala taryfikowa zarówno ruch wychodzcy, jak i przychodzcy, a take połczenia midzy numerami wewntrznymi. Istnieje równie moliwo okrelenia połcze sieciowych. Róne sposoby obliczania kosztów Dostpne s róne sposoby naliczania cen czyli np. ceny stałe, zmienne, sekundowe, impulsowe, impulsy odbiorcy, koszt minimalny, opłata inicjacyjna. Moliwoci przypisania cenników operatorów Istnieje moliwo przypisania cenników lub wielu cenników do linii wewntrznych, zewntrznych, grup organizacji, traktów, stref itd. Cenniki mog by równie przypisywane hierarchicznie. Moliwo tworzenia własnego pakietu taryfikacyjnego System daje moliwo wprowadzenia swojego własnego cennika, dziki któremu mona rozlicza klientów wg własnych cen. Darmowe minuty System taryfikacyjny pozwala na rozliczanie w cennikach darmowych minut. Wykorzystanie darmowych minut widoczne jest na bieco podczas taryfikacji. Cenniki ulgowe i progresywne System taryfikacyjny pozwala na rozliczanie kosztów wg cenników ulgowych oraz progresywnych czyli rozliczania połcze wg cen progowych. Pozwala to uwzgldnienie zmian cen w zalenoci od sumarycznego czasu połcze. Dwustronna taryfikacja System taryfikacyjny pozwala na rozliczanie cen po stronie wchodzcej (dostawca) jak i wychodzcej (odbiorca). Pozwala to na szybkie obliczenie zysków uzyskiwanych z tytułu poredniczenia w dostpie do łczy telekomunikacyjnych.

15 Struktura organizacji System taryfikacyjny umoliwia odzwierciedlenie kompletnej struktury organizacyjnej firmy, bez ogranicze, co do poziomów zagłbienia. Linie mog by przyporzdkowane do odpowiednich komórek administracyjnych firmy lub konkretnych kontrahentów. Historia zmian taryf i zmian struktury System taryfikacyjny pozwala na wprowadzanie zmian w wykorzystywanych taryfach bd w strukturze organizacyjnej. Kadej zmianie przypisuje si dat, od której obowizuje, program za automatycznie uwzgldnia w raportach wprowadzone zmiany. Moliwo retaryfikacji danych System taryfikacyjny umoliwia przeprowadzenie procesu retaryfikacji, który pozwala na ponowne obliczenie kosztów połcze uwzgldniajc dokonane zmiany. Moliwo indywidualnej taryfikacji wg numerów "PIN" Taryfikacja po indywidualnych kodach PIN pozwala na stosowanie numerów PIN prywatnych, słubowych czy te projektowych. Rozliczanie wg indywidualnych kodów jest oddzielone od rozliczania wg linii wewntrznych, co sprawia, e linia wewntrzna nie jest obciona rozmowami wykonanymi przez innych uytkowników. System taryfikacyjny pozwala take na zachowanie w tajemnicy indywidualnych kodów, w bilingach wywietlane s jedynie opisy osób ich uywajcych. Moliwo importowania danych od operatorów sieci komórkowych Istnieje moliwo importowania do systemu taryfikacyjnego bilingów operatorskich dostarczanych na nonikach danych. Wykorzystywane jest to głównie w przypadku rozliczania telefonów komórkowych i pozwala na zaczytywanie obliczonego kosztu. Daje to moliwo pełnego rozliczania kosztów, zarówno telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Rozrónienie miesica kalendarzowego od miesica rozliczeniowego System taryfikacyjny pozwala na okrelenie miesica rozliczeniowego niezalenego od miesica kalendarzowego.

16 ELASTYCZNO Rozwizanie dla małego jak i duego klienta Doskonałe rozwizanie i elastyczne narzdzie dla małego jak i duego klienta (systemy dla małych operatorów, systemy rozproszone) Moliwo integracji z systemami zewntrznymi System taryfikacyjny jest narzdziem pozwalajcym w łatwy sposób na integracj z systemami zewntrznymi takimi jak systemy ksigowe lub systemy CRM Współpraca z centralami System współpracuje z wewntrznymi systemami zarzdzajcymi central w zakresie importu wprowadzonej struktury oraz blokowania linii wewntrznych w przypadku przekroczenia przyznanych limitów. Współpraca z wieloma centralami System taryfikacyjny jest przygotowany do pracy z wieloma niezalenymi centralami. Moe łczy zarówno centrale umieszczone w jednym miejscu i obsługujce te same linie wewntrzne i miejskie, jak i centrale umieszczone w rónych miejscach. Dziki sieci telekomunikacyjnej oraz internetowej system moe zbiera dane z wszystkich central. Wielu operatorów telekomunikacyjnych System taryfikacyjny jest przygotowany do pracy w instalacjach, gdzie do centrali dołczone s jednoczenie linie od wielu operatorów telekomunikacyjnych. Koszty połcze obliczane s na podstawie taryfy operatora obsługujcego lini miejsk, po której wykonane zostało połczenie. Bufory taryfikacyjne System współpracuje z rónymi buforami taryfikacyjnymi. W zalenoci od pojemnoci maj one moliwo gromadzenia do 400 tys. rekordów taryfikacyjnych. Dziki wykorzystaniu połczenia modemowego bd interfejsu TCP/IP, centrala nie musi by bezporednio połczona z komputerem, do obsługi programu nie jest konieczne wic posiadanie odrbnego komputera.

17 Wierne odzwierciedlenie rekordów schematy złoone Dziki wykorzystaniu złoonych schematów importu danych system obsługuje nawet najbardziej skomplikowane formaty rekordów taryfikacyjnych. Dostosowanie do zmian na rynku telekomunikacyjnym Dziki współpracy z dostawcami central telefonicznych system taryfikacyjny jest na bieco dostosowywany do zmian zachodzcych na rynku telekomunikacyjnym.

18 BEZPIECZE STWO Zastosowanie baz danych MSSQL Najlepsze wiatowe wzorce, najpopularniejsze i wysokowydajne bazy danych SQL Server 2000 i SQL Server Systemy te gwarantuj zarówno stabilno, bezpieczestwo jak i wysok wydajno. Kolektor aplikacja wyniesiona System posiada wyniesiony program do zbierania danych z buforów, który działajc niezalenie od głównego systemu, pozwala na bezpieczne zbieranie rekordów taryfikacyjnych. Pozwala to na zabezpieczenie danych ródłowych w przypadku problemów z głównym programem. Uytkownicy poziomy uprawnie, przypisywanie zakładek i grup organizacyjnych System zapewnia zabezpieczenie dostpu do programu hasłem. Program moe by zainstalowany na jednym stanowisku lub w wersji sieciowej z dostpem dla wikszej liczby uytkowników. Uprawnienia uytkowników do korzystania z programu okrelone s przez administratora systemu. Moliwoci korzystania z systemu przez osoby uprawnione mog by zrónicowane, od administrowania systemem do wykonania przygotowanych raportów. Kopia bezpieczestwa - moliwo automatyzacji procesu System umoliwia wykonywanie kopii bezpieczestwa co pozwala na zapamitanie w specjalnym pliku wszystkich informacji niezbdnych do odtworzenia kompletnego systemu po awarii, nawet w przypadku, gdy wymagane jest ponowna instalacja.

19 Pliki wsadowe - dodatkowe zabezpieczenie danych wejciowych System taryfikacyjny pracuje na plikach wsadowych, które zapisywane s podczas pobierania danych z centrali. Pliki takie po zaimportowaniu rekordów do programu s przenoszone do osobnego katalogu i mog by zarchiwizowane. Pozwala to uytkownikowi na zachowanie materiału ródłowego, a w razie utraty bazy danych na odtworzenie wszystkich rekordów taryfikacyjnych. Jeeli plik zawiera du ilo błdnych rekordów, moemy plik taki poprawi i ponownie wczyta do programu. System alarmów System taryfikacyjny posiada moliwo alarmowania o stanach krytycznych. Kolektor oraz Harmonogram Zada systemu taryfikacyjnego pozwalaj na wysłanie maili serwisowych do skonfigurowanego odbiorcy poczty. Potwierdzanie odebrania danych z bufora Dodatkowym zabezpieczeniem systemu taryfikacyjnego jest potwierdzanie odbioru danych z bufora podczas komunikacji bufora z komputerem. Efektem tego jest brak moliwoci utraty danych zamknicie sesji nastpuje po potwierdzeniu odbioru.

20 WYSOKA WYDAJNO Stabilny i wydajny silnik bazodanowy MS SQL Server System korzysta z wysokowydajnej bazy danych Microsoft SQL Server zapewniajcej wysok wydajno oraz stabilno pracy systemu. Wysoka wydajno przetwarzania danych System, w zalenoci od platformy sprztowej, moe przetworzy około rekordów taryfikacyjnych na godzin. Wysoka liczba linii wewntrznych System, dziki architekturze SQL, obsługuje centrale o łcznej wielkoci do kilkudziesiciu tysicy linii wewntrznych, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo duej szybkoci działania. Minimalizacja liczby przegldanych rekordów System taryfikacyjny pozwala na wprowadzenie ogranicze odnonie liczby przetwarzanych i wywietlanych rekordów. Pozwala to na ograniczenie długoci jednorazowego przegldania bazy danych, szczególnie gdy zawiera ona bardzo duo rekordów taryfikacyjnych. Optymalizacja rozmiaru bazy poprzez archiwizacj danych Proces archiwizacji danych pozwala na zmniejszanie iloci danych przechowywanych w systemie taryfikacyjnym co znaczco wpływa na szybko generowania raportów.

21 WSPARCIE DLA UYTKOWNIKA I INSTALATORA Szkolenia dla uytkownika / administratora Oferujemy moliwo uczestniczenia w szkoleniach zarówno dla uytkowników jak i dla administratorów naszych systemów taryfikacyjnych. Szkolenia te pozwol w pełni wykorzysta moliwoci obsługiwanych systemów. Kilkustopniowy program bezpłatnych szkole dla instalatorów Oferujemy moliwo uczestniczenia w szkoleniach dla instalatorów. Szkolenia te maj na celu podniesienie kwalifikacji oraz skrócenie czasu potrzebnego na instalacj i konfiguracj naszych systemów taryfikacyjnych. Proces szkole jest kilkustopniowy. Szkolenia dla instalatorów s bezpłatne. Serdecznie zapraszamy Pomoc telefoniczna / pomoc zdalna podczas instalacji skomplikowanych systemów taryfikacyjnych Podczas instalacji skomplikowanych systemów taryfikacyjnych instalatorzy mog liczy na nasze wsparcie techniczne w formie pomocy telefonicznej lub pomocy zdalnej (np. zdalny pulpit). Serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oferta Stałych Usług Wsparcia Serwisowego (SUWS) Po okresie gwarancyjnym oferujemy naszym klientom Stał Usług Wsparcia Serwisowego (SUWS) zapewniajc opiek nad systemem taryfikacyjnym. Oferta ta dostosowywana jest indywidualnie do klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Moliwo pobierania komponentów systemu taryfikacyjnego z naszej strony Uytkownicy naszych systemów taryfikacyjnych maj moliwo pobierania wielu komponentów takich jak m.in. darmowe cenniki, upgrady czy te łaty do programu (patche). Komponenty te pozwalaj na bezawaryjne działanie naszych systemów.

22 3.3. Budowa IBB moduły systemu System taryfikacyjny IBB składa si z nastpujcych modułów Kolektor Raporty Analizy Ruch Organizacja Administracja Narzdzia Rozliczenia zewntrzny moduł odpowiedzialny za odbiór danych z central i buforów (kabel, modem, TCP/IP, FTP, TFTP i inne). umoliwia przegldanie danych bilingowych, tworzenie rónego rodzaju raportów, zestawie, bilingów szczegółowych kompleksowe i wydajne narzdzie statystyczno-analityczne pozwalajce na generowanie rónorodnych statystyk i analiz w postaci raportów i wykresów. kompleksowe narzdzie statystyczno-analityczne pozwalajce na generowanie rónorodnych statystyk i analiz dotyczcych ruchu na łczach umoliwia definiowanie struktur organizacyjnych przedsibiorstwa, szczegółów centrali, linii wewntrznych, grup linii oraz ksiek telefonicznych narzdzia przetwarzania automatycznego, zadania, diagnostyka, schematy importu danych oraz tabele cenników operatorów narzdzia dodatkowe takie jak archiwizacja i tworzenie kopii bazy danych, edycja uytkowników oraz konfigurator instalacji moduł słucy wystawianiu faktur dla firm refakturowanych za usługi telekomunikacyjne jak i inne usługi zdefiniowane w systemie. Elementy opcjonalne systemu taryfikacyjnego IBB IBB Centrala IBB Operator Billing On-line IBB Integracja z central telefoniczn IBB Integracja z systemem zewntrznym licencja pozwalajca na obsługiwanie dodatkowej centrali telefonicznej, podstawowa licencja pozwala na obsług 1 centrali telefonicznej licencja na dostp zdalny do systemu taryfikacyjnego czyli dodatkowe stanowisko operatorskie systemu taryfikacyjnego, umoliwiajce obsług wielu uytkownikom za pomoc stanowisk zdalnych (wyniesionych) moduł umoliwiajcy dostp do danych oraz raportów taryfikacyjnych poprzez sie Internet/Intranet. pozwala na komunikacj systemu taryfikacyjnego z systemem zarzdzajcym central oraz wykonywanie operacji na bazie danych, takich jak np. pobieranie danych o aktualnej strukturze organizacyjnej lub blokowanie linii w przypadku przekroczenia narzuconych limitów połcze integracja systemu IBB z zewntrznymi systemami klienta, np.: systemy ksigowe, systemy kadrowe, systemy zarzdcze i analityczne, CRM, systemy call center itp.

23 Okno główne IBB Okno struktury organizacyjnej

24 4. Wymagania techniczno-sprztowe dotyczce IBB Zalecane parametry (minimum) do 10 tys. rekordów miesicznie WIELKO INSTALACJI (ilo generowanych rekordów) do 50 tys. rekordów miesicznie do 100 tys. rekordów miesicznie do 200 tys. rekordów miesicznie System operacyjny Win98 / NT / 2000 / XP Win NT / 2000 / XP Win NT / 2000 / XP Pro Win XP Pro / 2003 Procesor 1,0 GHz 1,4 GHz 2,0 GHz 2,4 GHZ Dysk twardy 20 GB 40 GB 40GB 80 GB Pami RAM 256 MB 512 MB 512 MB 1024 MB Inne System backupu, Karta graf. 1024x768 System backupu, Karta graf. 1024x768 System backupu, Karta graf. 1024x768 Wymagania techniczno-sprztowe dot. instalacji IBB System backupu, Karta graf. 1024x768 Uwaga: W przypadku systemów o wikszej iloci rekordów miesicznie oraz dla systemów CST IBB wymagana jest konsultacja wymaga techniczno-sprztowych z działem technicznym firmy Intelix-Eurotelix.

25 5. Lista referencyjna klientów naszej firmy Energetyka Energetyka Poznaska BUT S.A. Energetyka Wałbrzyska S.A. Energetyka Kaliska S.A. Zakład Energetyczny Białystok S.A Energetyka Cieplna Oplolszczyzny S.A Zamojska Korporacja Energetyczna S.A Przemysł Ciki KWK Wieczorek KWK Janina Stocznia Gdaska Stocznia Remontowa S.A ZGE Sobieski Jaworzno III Produkcja, dystrybucja ACP Pharma S.A Black Red White S.A. Celt Glass S.A. Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. Hoop S.A. Kolporter S.A Lafarge Cement Polska S.A Polpharma S.A Pronox Technology S.A. Reporter Sp. z o.o. RMC Polska Sp. z o.o. TRW Polska Sp. z o.o. Złomrex S.A Bankowo i ubezpieczenia Allianz Polska S.A O/Gdask Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Polskiej Spółdzielczoci S.A II O/Wrocław BRE Bank S.A Generali Finance Sp. z o.o.

system taryfikacyjny FENIX for Windows

system taryfikacyjny FENIX for Windows system taryfikacyjny FENIX for Windows WSTĘP Podstawowym zadaniem systemu taryfikacyjnego FENIX for Windows jest tworzenie raportów i zestawień przedstawiających informacje o przeprowadzonych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

Biling w nowoczesnej telekomunikacji

Biling w nowoczesnej telekomunikacji Biling w nowoczesnej telekomunikacji Seminarium firmy Solidex Nowoczesne systemy zintegrowanej komunikacji jako elementy budowy przewagi konkurencyjnej Warszawa, 2008-09-11 Misja firmy Contec Contec specjalizuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Operatorskie Systemy Billingowe

Operatorskie Systemy Billingowe Operatorskie Systemy Billingowe Krzysztof Żółtański Contec Warsztaty techniczne iqcst - Tarnów 7-8 czerwca 2006 Systemy billingowe Cele stosowania billingu Kiedy instalować system billingowy? Jaki system

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x Zalety rejestracji czasu pracy Usprawnia proces rozliczania i raportowania czasu pracy Eliminuje konieczność prowadzenia papierowej

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet

EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet EasyNet system zarządzania dostępem do sieci internet System zarządzania dostępem do sieci Internet przeznaczony jest dla firm, administratorów którzy komercyjnie zajmują się organizowaniem dostępu do

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POM OCĄ PROGRAM U RCP M ASTER v1.x

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POM OCĄ PROGRAM U RCP M ASTER v1.x ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POM OCĄ PROGRAM U RCP M ASTER v1.x Zalety rejestracji czasu pracy Usprawnia proces rozliczania i raportowania czasu pracy Eliminuje konieczność prowadzenia papierowej

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100

OPIS SYSTEMU SOPHO IPC 100 OPIS SYSTEMU NEC Philips jest wiodcym dostawc kompleksowych rozwiza komunikacyjnych dla organizacji wszystkich typów i rozmiarów. Zawizana w 2006 spóka joint venture poczonych firm NEC Corporation i Royal

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa Warszawa, dnia 06.11.2007 r. WOA/ZP/D-335-9/07 Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy: postpowania

Bardziej szczegółowo

SMIRAPORT OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PROCESÓW KOMUNALNYCH

SMIRAPORT OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PROCESÓW KOMUNALNYCH SMIRAPORT OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI PROCESÓW KOMUNALNYCH Oprogramowanie SMIraport przeznaczone jest do obsługi procesów mających miejsce przy zbiórce odpadów komunalnych. Pozwala ono wraz urządzeniami

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji Programu SERWIS XL przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu,

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZE NAZW DOMEN DNS

PRZESTRZE NAZW DOMEN DNS PRZESTRZE NAZW DOMEN DNS 2 1. DNS nazwy zamiast liczb Wszystkie komputery w sieci TCP/IP identyfikowane s za pomoc jednoznacznego adresu IP. Jego posta liczbowa o długoci 32 bitów jest skomplikowana i

Bardziej szczegółowo

Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS. Marek Zawadzki

Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS. Marek Zawadzki <mzawadzk@man.poznan.pl> Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS Marek Zawadzki Plan prezentacji: klastry krótkie wprowadzenie klaster PCSS budowa jak otrzyma konto na klastrze sposób dostpu

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

E-Podpis. Ulotka informacyjna

E-Podpis. Ulotka informacyjna E-Podpis Ulotka informacyjna Przeznaczenie i zastosowanie Aplikacja e-podpis powstała w związku z zapotrzebowaniem rynku na małe oprogramowanie bazodanowe do przechowywania dokumentów elektronicznych w

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych

Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych Oferta na dostawę, instalację i wdrożenie systemu Zarządzanie Opakowaniami Zwrotnymi w wersji dla firm zajmujących się dystrybucją gazów technicznych 1. Referencje W ostatnim okresie czasu zrealizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY... 3 2. RODZAJE SIECI VPN... 3 3. ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1

Bazy danych. Zaliczenie. Literatura. Strony WWW. Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych. Semestr 1 Zaliczenie Bazy Wykład 1: Wprowadzenie do baz Semestr 1 Wykład: Podstawowe informacje z zakresu baz - relacyjne bazy, DDL, SQL, indeksy, architektura baz Pracownia specjalistyczna: projekt bazy, SQL, Access

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wdrożenie systemu B2B do raportowania ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy Call Center Tools S.A. a jego dostawcami

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo