Intelix-Eurotelix Sp. z o.o Katowice ul. Rolna 43 t , f

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98"

Transkrypt

1

2 Intelix-Eurotelix Sp. z o.o Katowice ul. Rolna 43 t , f

3 1. O firmie Firma Intelix-Eurotelix sp. z o.o. powstała w 2001 roku. Jestemy firm o 100% udziale kapitału polskiego. W chwili obecnej jestemy czołowym dostawc systemów taryfikacyjnych dla najwikszych producentów i dystrybutorów central telefonicznych w naszym kraju. Podstaw naszej działalnoci s systemy taryfikacyjne - działalno w tym obszarze rozpoczlimy od duych rozwiza skierowanych do operatorów telekomunikacyjnych, zdobywajc tym samym dowiadczenie w skomplikowanych i złoonych procesach teleinformatycznych. Wiedz t wykorzystujemy dzisiaj tworzc zarówno systemy dla małych i rednich firm, klientów korporacyjnych, jak i duych instytucji o skomplikowanej strukturze organizacyjnej. W chwili obecnej nasza firma posiada ponad 600 aktywnych klientów systemów taryfikacyjnych, którzy w sumie posiadaj licencje na ponad linii wewntrznych. Od samego pocztku działalnoci, przy tworzeniu systemów taryfikacyjnych nasza firma współpracowała z producentami central, aby program, który stworzylimy odzwierciedlał faktyczne potrzeby odbiorców central telefonicznych. Nasze produkty stale ewoluuj i s wielce elastyczne, co pozwala nam dostosowa je do rónorakich zapotrzebowa klientów. Zauway mona to w kadej nowo powstajcej wersji naszego oprogramowania, która oprócz tego, e jest coraz doskonalsza posiada take coraz wicej nowych funkcjonalnoci tworzonych na podstawie sygnałów dochodzcych z rynku. Celem naszej firmy jest zdobycie pozycji głównego dostawcy systemów taryfikacyjnych w kraju, a w niedługim okresie rozszerzenie swojej działalnoci o rynki zagraniczne

4 2. O taryfikacji Wdroenie systemu taryfikacyjnego pozwala uzyska wymierne korzyci. Przejawiaj si one przede wszystkim w obnieniu kosztów zwizanych z usługami telekomunikacyjnymi, ale równie w zwikszeniu produktywnoci oraz bezpieczestwa informacji wymienianych poprzez sie telekomunikacyjn. W wielu firmach nie posiadajcych systemu taryfikacyjnego kontrolujcego ruch telefoniczny dochodzi do sytuacji, w której jedynie procent rozmów telefonicznych to połczenia słubowe. Pozostałe połczenia to rozmowy prywatne lub takie, których mona by unikn, a które blokuj linie. Problem racjonalnego wykorzystywania telefonów stanowi bardzo wany element w strategii obniania kosztów działalnoci firm. Wdroenie systemu taryfikacyjnego daje moliwo przywrócenia naleytych proporcji pomidzy połczeniami telefonicznymi w sprawach słubowych, a naduywaniem telefonów do celów prywatnych jak równie pozwala na biec kontrol pracowników. Sama wiadomo rejestracji połcze daje bardzo dobre wyniki powodujc zmian podejcia do wykorzystania telefonu w czasie pracy.

5 Do najwaniejszych zalet systemu taryfikacyjnego mona zaliczy: Obnienie kosztów usług zwizanych z telekomunikacj: zmniejszenie liczby połcze telefonicznych spowodowane podwyszon wiadomoci ich rejestracji, zmniejszenie liczby połcze prywatnych, skrócenie czasu trwania połcze. Zarzdzanie telekomunikacj: rozliczenia wydziałów lub oddziałów z ich budetów na telekomunikacj, analiza połcze pozwalajca na lepszy dobór taryf operatorów, konsolidacja danych z wielu central, rozdział kosztów od zysków firmy (dwustronna taryfikacja) - moliwo rozliczania działów i poddzierawców, moliwo uzyskiwania informacji pozwalajcych na zarzdzanie ruchem, elastyczne zarzdzanie rozbudowanymi strukturami taryfikacyjnymi, analiza obcienia w godzinach szczytu moliwo zmniejszenia obcienia łcz telekomunikacyjnych. Zwikszenie produktywnoci: identyfikacja wykorzystywania przez pracowników czasu pracy, przygotowywanie biecych raportów, narzdzie handlowe pozwalajce oceni czstotliwo kontaktów z klientami, elastyczne moliwoci eksportu danych umoliwiajce integracj z innymi systemami raportujcymi w firmie, instalacja sieciowa umoliwiajca dostp do raportowania z wielu stanowisk. Zwikszenie bezpieczestwa informacji: identyfikacja niesprawnych linii miejskich, informowanie o podejrzanych połczeniach i wczesne wykrywanie nieuprawnionego uycia, natychmiastowe informowanie o połczeniach podejrzanych, ledzenie połcze po godzinach pracy, identyfikacja połcze z nieczynnych telefonów wewntrznych.

6 3. Intelix Biuro Biling (IBB) opis produktu 3.1. Filozofia produktu i jego zalety System IBB firmy Intelix-Eurotelix, dorównujc najlepszym wiatowym wzorcom współpracuje z jedn z najpopularniejszych, wysokowydajnych baz danych Microsoft SQL Serwer 2000, jak równie z najnowsz platform Microsoft SQL Serwer Dziki tej technologii IBB to system, który cechuje si: wysok stabilnoci, bezpieczestwem, szybkoci, wydajnoci. Konstrukcja tak wydajnych baz danych, jakimi s bazy SQL, pozwala na przechowywanie i operowanie ogromnymi ilociami danych bilingowych. Właciwoci baz SQL, takie jak m. in. prdko komunikacji, szczególnie uwidaczniaj si w rozwizaniach sieciowych. SQL znaczco poprawia skalowalno systemów bilingowych, umoliwiajc ich sprawn prac w sieci, poniewa nie potrzeba ju wielu serwerów do przechowywania milionów informacji o połczeniach telefonicznych. Nasz system taryfikacyjny, dziki temu, e jest oparty o bazy SQL, jest łatwy w administrowaniu nawet dla pojedynczego uytkownika systemu. Gwarantuje to sprawdzona technologia i kilkuletnie dowiadczenie naszej firmy w projektowaniu i budowie systemów taryfikacyjnych. Na rynku systemów taryfikacyjnych licz si dzi tylko ci producenci, którzy zdecydowali si na realizacj swojego oprogramowania z mechanizmami zapewniajcymi: wysok stabilno systemu, wysok wydajno i szybko oblicze, łatwo dostpu do danych, du elastyczno na zmiany na rynku telekomunikacyjnym, szerokie moliwoci rozbudowy programu, szerokie moliwoci integracji programu z systemami zewntrznymi.

7 3.2 Charakterystyka systemu IBB FUNKCJONALNO LICENCJA PODSTAWOWA Licencja - Linie wewntrzne Licencja podstawowa okrela liczb linii wewntrznych obsługiwanych przez system taryfikacyjny, nie wliczajc w to linii PIN. Licencja podstawowa umoliwia obsług jednej centrali telefonicznej. Funkcjonalno tej licencji przedstawiona jest poniej: Szczegółowe informacje w raportach - ilo kryteriów oraz moliwoci edycji System pozwala tworzy zestawienia zawierajce szczegółowe informacje o wykonanych połczeniach. Uytkownik moe w dowolny sposób modyfikowa zawarto tworzonych raportów ze wzgldu na bardzo du liczb kryteriów. Moliwe jest take dowolne konfigurowanie raportów oraz wydruków pod ktem uytych czcionek czy kolejnoci informacji. Róne sposoby przedstawiania zestawie bilingowych System oferuje wiele moliwoci prezentacji zestawie taryfikacyjnych, w zalenoci od przyjtych kryteriów. Moliwe jest stworzenie billingu szczegółowego, linii wewntrznych, linii PIN, grup strukturalnych, administratora, dostawcy-odbiorcy, a take rónego rodzaju zestawie analitycznych. Róne sposoby eksportu zestawie bilingowych System taryfikacyjny posiada moliwo eksportu danych w wielu formach, takich jak eksport do pliku tekstowego, do formatu.csv,.html, wydruku danych lub te za pomoc raportowania automatycznego. Wykorzystanie godzin pracy i doby hotelowej System taryfikacyjny pozwala na wykorzystanie w rozliczeniu godzin pracy i doby hotelowej. Administrator ma moliwo ustalenia godziny rozpoczcia i zakoczenia zarówno godzin pracy i godzin wolnych, jak i doby hotelowej.

8 Narzdzia analityczne System zawiera moduł analizowania danych, dziki któremu uytkownik, na potrzeby analizy rozmów, moe tworzy rónego rodzaju zestawienia i wykresy. Daje to moliwo analizowania i optymalizowania systemu telefonicznego pod ktem wykorzystywanych linii miejskich czy pakietów operatorskich. Moliwo pobierania bezpłatnych cenników Istnieje moliwo pobrania oraz zaimportowania do systemu taryfikacyjnego cenników operatorów telekomunikacyjnych. Cenniki te mona pobra ze strony internetowej Moliwo pobierania cenników dostpna jest dla klienta podczas całego okresu uytkowania systemu taryfikacyjnego. Moduł faktur - fakturowanie odbiorców System taryfikacyjny zawiera moduł generowania faktur, który umoliwia wystawienie faktury odbiorcy usług telefonicznych w ramach grupy linii wewntrznych. Daje on take moliwo przypisania własnych usług, które oferowane s odbiorcom. Wystawiona faktura prezentuje pełn informacj o wykonanych połczeniach, mona take dołczy do niej zestawienie wszystkich rozmów. Moduł Ekspert System pozwala na przeprowadzenie symulacji, która pokae jak kształtowałyby si wartoci rozmów przy innych ni obecnie posiadane pakiety taryfikacyjne i porównywania ich midzy sob. Ksiki telefoniczne System umoliwia definiowanie numerów i przypisanie im okrelonej cechy, np. słubowej lub prywatnej itp. Raportowanie automatyczne System umoliwia administratorowi automatyczne generowanie raportów i wysyłanie ich w postaci załczników odbiorcom. Pozwala to w pełni zautomatyzowa działanie systemu czyli zaoszczdzi czas administratora.

9 Rozliczanie darmowych minut oraz cenniki ulgowe / progresywne System taryfikacyjny pozwala na rozliczanie darmowych minut. Wykorzystanie darmowych minut widoczne jest na bieco podczas procesu taryfikacji. Istnieje równie moliwo stosowania cenników ulgowych oraz progresywnych czyli rozliczania połcze wg cen progowych. Pozwala to uwzgldnienie zmian cen w zalenoci od sumarycznego czasu połcze. Limity rozmów System umoliwia przyznawanie limitów na warto rozmów przeprowadzanych na liniach wewntrznych, liniach PIN oraz grupach linii, po przekroczeniu których wysyła monit do właciciela linii wewntrznej, która przekroczyła limit. Moliwe jest równie blokowanie linii, które przekroczyły limit połcze. Moliwo importowania danych od operatorów sieci komórkowych Istnieje moliwo importowania do systemu taryfikacyjnego bilingów operatorskich dostarczanych na nonikach danych. Wykorzystywane jest to głównie w przypadku rozliczania telefonów komórkowych i pozwala na zaczytywanie obliczonego kosztu. Daje to moliwo pełnego rozliczania kosztów, zarówno telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Archiwizacja - moliwo automatyzacji procesu System umoliwia przenoszenie do archiwum plików z danymi o połczeniach, pozostawiajc do dyspozycji tylko dane wymagalne, np. z ostatnich trzech miesicy. Dane z archiwum mog by w kadej chwili dołczone do danych roboczych. Sposób archiwizacji pozwala na przywracanie tylko interesujcych nas danych, bez wczytywania zbdnych rekordów. Istnieje take moliwo przegldania jedynie rekordów zarchiwizowanych.

10 FUNKCJONALNO - LICENCJE DODATKOWE Moduł dodatkowy - Licencja Centrala Liczba dodatkowych central telefonicznych obsługiwanych przez system taryfikacyjny, podstawowa licencja zapewnia obsług 1 centrali telefonicznej Moduł dodatkowy - Licencja Operator Licencja na dostp zdalny do systemu taryfikacyjnego czyli dodatkowe stanowisko operatorskie systemu taryfikacyjnego, umoliwiajce obsług wielu uytkownikom za pomoc stanowisk zdalnych (wyniesionych). Moduł dodatkowy - Biling On-line System taryfikacyjny posiada moliwo przegldania raportów i analiz za pomoc intranetu w dowolnym miejscu w sieci za pomoc wydzielonego modułu Biling Online. Moduł ten pozwala na dostp do systemu taryfikacyjnego dla dowolnej liczby uytkowników na podstawie okrelonych uprawnie. Moduł dodatkowy - Integracja z central telefoniczn Element dodatkowy systemu taryfikacyjnego czyli Integracja z systemami zarzdzajcymi central telefoniczn - pozwala na komunikacj systemu taryfikacyjnego z systemem zarzdzajcym central oraz wykonywanie operacji na bazie danych, takich jak np. pobieranie danych o aktualnej strukturze organizacyjnej lub blokowanie linii w przypadku przekroczenia narzuconych limitów połcze. Moduł dodatkowy - Integracja z systemem zewntrznym Element dodatkowy systemu taryfikacyjnego czyli zapewnienie współpracy z bazodanowym systemem zewntrznym takim jak np. system finansowo-ksigowy, system kadrowy, system CRM i inne

11 ŁATWO OBSŁUGI System podpowiedzi System taryfikacyjny zawiera łatwo dostpny system pomocy. W trudnych i wanych miejscach uytkownik moe uzyska informacje na temat koniecznych do wykonania kroków oraz wyjanienia poszczególnych funkcji programu. Raporty gotowe rozwizania oraz moliwo tworzenia raportów własnych W systemie taryfikacyjnym znajduj si bilingi i raporty stworzone na podstawie zapotrzebowa klientów. Istnieje jednake równie moliwo utworzenia raportów uytkownika dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Czytelny podział funkcji w zalenoci od wykonywanych czynnoci Sposób podziału raportów oraz funkcji systemu taryfikacyjnego na zakładki pozwala na łatwe przypisanie uytkownikom odpowiednich uprawnie pozwalajcych w prosty sposób na okrelenie uprawnie. Przykładowa baza danych System taryfikacyjny zawiera dodatkow baz testow, która umoliwia szybkie wykonanie prezentacji oraz daje moliwo przetestowania programu lub nauki jego obsługi bez obawy o posiadane dane. W bazie tej zawarte s przykładowe rekordy taryfikacyjne oraz informacje dotyczce struktury organizacyjnej, central, traktów, kontrahentów i uytkowników. Automatyczne generowanie linii System taryfikacyjny pozwala na automatyczne dodawanie linii wewntrznych, linii PIN oraz linii miejskich w momencie ich pierwszego pojawienia si w rekordzie taryfikacyjnym. Pozwala to unikn sytuacji, w której pojawienie si nowej linii zostanie pominite przez administratora systemu, nie jest konieczne take wprowadzanie z wyprzedzeniem wszystkich linii.

12 Automatyzacja pracy System taryfikacyjny umoliwia pełn automatyzacj swego działania. Moliwe jest definiowanie automatycznego wykonywania zada zwizanych z transmisj i przetwarzaniem danych odczytywanych z centrali lub bufora, zada zwizanych z dystrybucj raportów oraz zada pozwalajcych zwikszy bezpieczestwo bazy danych. Moliwo pracy w tle System taryfikacyjny posiada moliwo pracy w trybie niewidocznym dla uytkownika. W przypadku tym Kolektor pracuje jako usługa systemowa, natomiast system taryfikacyjny pracuje jako zadanie systemu operacyjnego wykonywane wg ustalonego harmonogramu (schedulera). Pozwala to na ograniczenie czasu potrzebnego do zarzdzania systemem. Sieciowy dostp do raportów (wyniesione stanowisko operatorskie) System taryfikacyjny daje moliwo sieciowego dostpu do raportów. Uytkownik moe mie dostp do wykonywania tylko okrelonego typu raportów lub zestawie billingowych. Stwarza to moliwo samodzielnej obsługi programu przez zainteresowane działy kontrolne.

13 ŁATWO INSTALACJI I KONFIGURACJI Konfigurator Kreator konfiguracji pozwala na szybk konfiguracj systemu taryfikacyjnego. Proces ten pozwala na odzwierciedlenie nawet skomplikowanych systemów telekomunikacyjnych i znaczco przyspiesza proces wdroenia. Schematy importu danych W systemie taryfikacyjnym zaimplementowane s gotowe schematy importu danych (CDR), które powstały w wyniku współpracy z producentami oraz sprzedawcami central telefonicznych. Istnieje jednake równie moliwo stworzenia własnego schematu importu. Diagnostyka łatwy sposób usuwania błdów Moduł Diagnostyka pozwala w łatwy sposób okreli przyczyny nie taryfikowania rekordów, usun błdy oraz zapobiec ich powtarzaniu si. Moliwoci importu struktury organizacji System taryfikacyjny pozwala na generowanie rczne struktury organizacyjnej firmy jak równie daje moliwo jej automatycznego importowania z aplikacji zewntrznych (np. Hipath Manager, DNA). Istnieje równie moliwo zaimportowania struktury z pliku, co pozwala znacznie przyspieszy proces wdroenia.

14 DOKŁADNO ROZLICZE ORAZ WIERNE ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOCI Obsługa całego ruchu telefonicznego System taryfikacyjny pozwala taryfikowa zarówno ruch wychodzcy, jak i przychodzcy, a take połczenia midzy numerami wewntrznymi. Istnieje równie moliwo okrelenia połcze sieciowych. Róne sposoby obliczania kosztów Dostpne s róne sposoby naliczania cen czyli np. ceny stałe, zmienne, sekundowe, impulsowe, impulsy odbiorcy, koszt minimalny, opłata inicjacyjna. Moliwoci przypisania cenników operatorów Istnieje moliwo przypisania cenników lub wielu cenników do linii wewntrznych, zewntrznych, grup organizacji, traktów, stref itd. Cenniki mog by równie przypisywane hierarchicznie. Moliwo tworzenia własnego pakietu taryfikacyjnego System daje moliwo wprowadzenia swojego własnego cennika, dziki któremu mona rozlicza klientów wg własnych cen. Darmowe minuty System taryfikacyjny pozwala na rozliczanie w cennikach darmowych minut. Wykorzystanie darmowych minut widoczne jest na bieco podczas taryfikacji. Cenniki ulgowe i progresywne System taryfikacyjny pozwala na rozliczanie kosztów wg cenników ulgowych oraz progresywnych czyli rozliczania połcze wg cen progowych. Pozwala to uwzgldnienie zmian cen w zalenoci od sumarycznego czasu połcze. Dwustronna taryfikacja System taryfikacyjny pozwala na rozliczanie cen po stronie wchodzcej (dostawca) jak i wychodzcej (odbiorca). Pozwala to na szybkie obliczenie zysków uzyskiwanych z tytułu poredniczenia w dostpie do łczy telekomunikacyjnych.

15 Struktura organizacji System taryfikacyjny umoliwia odzwierciedlenie kompletnej struktury organizacyjnej firmy, bez ogranicze, co do poziomów zagłbienia. Linie mog by przyporzdkowane do odpowiednich komórek administracyjnych firmy lub konkretnych kontrahentów. Historia zmian taryf i zmian struktury System taryfikacyjny pozwala na wprowadzanie zmian w wykorzystywanych taryfach bd w strukturze organizacyjnej. Kadej zmianie przypisuje si dat, od której obowizuje, program za automatycznie uwzgldnia w raportach wprowadzone zmiany. Moliwo retaryfikacji danych System taryfikacyjny umoliwia przeprowadzenie procesu retaryfikacji, który pozwala na ponowne obliczenie kosztów połcze uwzgldniajc dokonane zmiany. Moliwo indywidualnej taryfikacji wg numerów "PIN" Taryfikacja po indywidualnych kodach PIN pozwala na stosowanie numerów PIN prywatnych, słubowych czy te projektowych. Rozliczanie wg indywidualnych kodów jest oddzielone od rozliczania wg linii wewntrznych, co sprawia, e linia wewntrzna nie jest obciona rozmowami wykonanymi przez innych uytkowników. System taryfikacyjny pozwala take na zachowanie w tajemnicy indywidualnych kodów, w bilingach wywietlane s jedynie opisy osób ich uywajcych. Moliwo importowania danych od operatorów sieci komórkowych Istnieje moliwo importowania do systemu taryfikacyjnego bilingów operatorskich dostarczanych na nonikach danych. Wykorzystywane jest to głównie w przypadku rozliczania telefonów komórkowych i pozwala na zaczytywanie obliczonego kosztu. Daje to moliwo pełnego rozliczania kosztów, zarówno telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Rozrónienie miesica kalendarzowego od miesica rozliczeniowego System taryfikacyjny pozwala na okrelenie miesica rozliczeniowego niezalenego od miesica kalendarzowego.

16 ELASTYCZNO Rozwizanie dla małego jak i duego klienta Doskonałe rozwizanie i elastyczne narzdzie dla małego jak i duego klienta (systemy dla małych operatorów, systemy rozproszone) Moliwo integracji z systemami zewntrznymi System taryfikacyjny jest narzdziem pozwalajcym w łatwy sposób na integracj z systemami zewntrznymi takimi jak systemy ksigowe lub systemy CRM Współpraca z centralami System współpracuje z wewntrznymi systemami zarzdzajcymi central w zakresie importu wprowadzonej struktury oraz blokowania linii wewntrznych w przypadku przekroczenia przyznanych limitów. Współpraca z wieloma centralami System taryfikacyjny jest przygotowany do pracy z wieloma niezalenymi centralami. Moe łczy zarówno centrale umieszczone w jednym miejscu i obsługujce te same linie wewntrzne i miejskie, jak i centrale umieszczone w rónych miejscach. Dziki sieci telekomunikacyjnej oraz internetowej system moe zbiera dane z wszystkich central. Wielu operatorów telekomunikacyjnych System taryfikacyjny jest przygotowany do pracy w instalacjach, gdzie do centrali dołczone s jednoczenie linie od wielu operatorów telekomunikacyjnych. Koszty połcze obliczane s na podstawie taryfy operatora obsługujcego lini miejsk, po której wykonane zostało połczenie. Bufory taryfikacyjne System współpracuje z rónymi buforami taryfikacyjnymi. W zalenoci od pojemnoci maj one moliwo gromadzenia do 400 tys. rekordów taryfikacyjnych. Dziki wykorzystaniu połczenia modemowego bd interfejsu TCP/IP, centrala nie musi by bezporednio połczona z komputerem, do obsługi programu nie jest konieczne wic posiadanie odrbnego komputera.

17 Wierne odzwierciedlenie rekordów schematy złoone Dziki wykorzystaniu złoonych schematów importu danych system obsługuje nawet najbardziej skomplikowane formaty rekordów taryfikacyjnych. Dostosowanie do zmian na rynku telekomunikacyjnym Dziki współpracy z dostawcami central telefonicznych system taryfikacyjny jest na bieco dostosowywany do zmian zachodzcych na rynku telekomunikacyjnym.

18 BEZPIECZE STWO Zastosowanie baz danych MSSQL Najlepsze wiatowe wzorce, najpopularniejsze i wysokowydajne bazy danych SQL Server 2000 i SQL Server Systemy te gwarantuj zarówno stabilno, bezpieczestwo jak i wysok wydajno. Kolektor aplikacja wyniesiona System posiada wyniesiony program do zbierania danych z buforów, który działajc niezalenie od głównego systemu, pozwala na bezpieczne zbieranie rekordów taryfikacyjnych. Pozwala to na zabezpieczenie danych ródłowych w przypadku problemów z głównym programem. Uytkownicy poziomy uprawnie, przypisywanie zakładek i grup organizacyjnych System zapewnia zabezpieczenie dostpu do programu hasłem. Program moe by zainstalowany na jednym stanowisku lub w wersji sieciowej z dostpem dla wikszej liczby uytkowników. Uprawnienia uytkowników do korzystania z programu okrelone s przez administratora systemu. Moliwoci korzystania z systemu przez osoby uprawnione mog by zrónicowane, od administrowania systemem do wykonania przygotowanych raportów. Kopia bezpieczestwa - moliwo automatyzacji procesu System umoliwia wykonywanie kopii bezpieczestwa co pozwala na zapamitanie w specjalnym pliku wszystkich informacji niezbdnych do odtworzenia kompletnego systemu po awarii, nawet w przypadku, gdy wymagane jest ponowna instalacja.

19 Pliki wsadowe - dodatkowe zabezpieczenie danych wejciowych System taryfikacyjny pracuje na plikach wsadowych, które zapisywane s podczas pobierania danych z centrali. Pliki takie po zaimportowaniu rekordów do programu s przenoszone do osobnego katalogu i mog by zarchiwizowane. Pozwala to uytkownikowi na zachowanie materiału ródłowego, a w razie utraty bazy danych na odtworzenie wszystkich rekordów taryfikacyjnych. Jeeli plik zawiera du ilo błdnych rekordów, moemy plik taki poprawi i ponownie wczyta do programu. System alarmów System taryfikacyjny posiada moliwo alarmowania o stanach krytycznych. Kolektor oraz Harmonogram Zada systemu taryfikacyjnego pozwalaj na wysłanie maili serwisowych do skonfigurowanego odbiorcy poczty. Potwierdzanie odebrania danych z bufora Dodatkowym zabezpieczeniem systemu taryfikacyjnego jest potwierdzanie odbioru danych z bufora podczas komunikacji bufora z komputerem. Efektem tego jest brak moliwoci utraty danych zamknicie sesji nastpuje po potwierdzeniu odbioru.

20 WYSOKA WYDAJNO Stabilny i wydajny silnik bazodanowy MS SQL Server System korzysta z wysokowydajnej bazy danych Microsoft SQL Server zapewniajcej wysok wydajno oraz stabilno pracy systemu. Wysoka wydajno przetwarzania danych System, w zalenoci od platformy sprztowej, moe przetworzy około rekordów taryfikacyjnych na godzin. Wysoka liczba linii wewntrznych System, dziki architekturze SQL, obsługuje centrale o łcznej wielkoci do kilkudziesiciu tysicy linii wewntrznych, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo duej szybkoci działania. Minimalizacja liczby przegldanych rekordów System taryfikacyjny pozwala na wprowadzenie ogranicze odnonie liczby przetwarzanych i wywietlanych rekordów. Pozwala to na ograniczenie długoci jednorazowego przegldania bazy danych, szczególnie gdy zawiera ona bardzo duo rekordów taryfikacyjnych. Optymalizacja rozmiaru bazy poprzez archiwizacj danych Proces archiwizacji danych pozwala na zmniejszanie iloci danych przechowywanych w systemie taryfikacyjnym co znaczco wpływa na szybko generowania raportów.

21 WSPARCIE DLA UYTKOWNIKA I INSTALATORA Szkolenia dla uytkownika / administratora Oferujemy moliwo uczestniczenia w szkoleniach zarówno dla uytkowników jak i dla administratorów naszych systemów taryfikacyjnych. Szkolenia te pozwol w pełni wykorzysta moliwoci obsługiwanych systemów. Kilkustopniowy program bezpłatnych szkole dla instalatorów Oferujemy moliwo uczestniczenia w szkoleniach dla instalatorów. Szkolenia te maj na celu podniesienie kwalifikacji oraz skrócenie czasu potrzebnego na instalacj i konfiguracj naszych systemów taryfikacyjnych. Proces szkole jest kilkustopniowy. Szkolenia dla instalatorów s bezpłatne. Serdecznie zapraszamy Pomoc telefoniczna / pomoc zdalna podczas instalacji skomplikowanych systemów taryfikacyjnych Podczas instalacji skomplikowanych systemów taryfikacyjnych instalatorzy mog liczy na nasze wsparcie techniczne w formie pomocy telefonicznej lub pomocy zdalnej (np. zdalny pulpit). Serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny oferta Stałych Usług Wsparcia Serwisowego (SUWS) Po okresie gwarancyjnym oferujemy naszym klientom Stał Usług Wsparcia Serwisowego (SUWS) zapewniajc opiek nad systemem taryfikacyjnym. Oferta ta dostosowywana jest indywidualnie do klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Moliwo pobierania komponentów systemu taryfikacyjnego z naszej strony Uytkownicy naszych systemów taryfikacyjnych maj moliwo pobierania wielu komponentów takich jak m.in. darmowe cenniki, upgrady czy te łaty do programu (patche). Komponenty te pozwalaj na bezawaryjne działanie naszych systemów.

22 3.3. Budowa IBB moduły systemu System taryfikacyjny IBB składa si z nastpujcych modułów Kolektor Raporty Analizy Ruch Organizacja Administracja Narzdzia Rozliczenia zewntrzny moduł odpowiedzialny za odbiór danych z central i buforów (kabel, modem, TCP/IP, FTP, TFTP i inne). umoliwia przegldanie danych bilingowych, tworzenie rónego rodzaju raportów, zestawie, bilingów szczegółowych kompleksowe i wydajne narzdzie statystyczno-analityczne pozwalajce na generowanie rónorodnych statystyk i analiz w postaci raportów i wykresów. kompleksowe narzdzie statystyczno-analityczne pozwalajce na generowanie rónorodnych statystyk i analiz dotyczcych ruchu na łczach umoliwia definiowanie struktur organizacyjnych przedsibiorstwa, szczegółów centrali, linii wewntrznych, grup linii oraz ksiek telefonicznych narzdzia przetwarzania automatycznego, zadania, diagnostyka, schematy importu danych oraz tabele cenników operatorów narzdzia dodatkowe takie jak archiwizacja i tworzenie kopii bazy danych, edycja uytkowników oraz konfigurator instalacji moduł słucy wystawianiu faktur dla firm refakturowanych za usługi telekomunikacyjne jak i inne usługi zdefiniowane w systemie. Elementy opcjonalne systemu taryfikacyjnego IBB IBB Centrala IBB Operator Billing On-line IBB Integracja z central telefoniczn IBB Integracja z systemem zewntrznym licencja pozwalajca na obsługiwanie dodatkowej centrali telefonicznej, podstawowa licencja pozwala na obsług 1 centrali telefonicznej licencja na dostp zdalny do systemu taryfikacyjnego czyli dodatkowe stanowisko operatorskie systemu taryfikacyjnego, umoliwiajce obsług wielu uytkownikom za pomoc stanowisk zdalnych (wyniesionych) moduł umoliwiajcy dostp do danych oraz raportów taryfikacyjnych poprzez sie Internet/Intranet. pozwala na komunikacj systemu taryfikacyjnego z systemem zarzdzajcym central oraz wykonywanie operacji na bazie danych, takich jak np. pobieranie danych o aktualnej strukturze organizacyjnej lub blokowanie linii w przypadku przekroczenia narzuconych limitów połcze integracja systemu IBB z zewntrznymi systemami klienta, np.: systemy ksigowe, systemy kadrowe, systemy zarzdcze i analityczne, CRM, systemy call center itp.

23 Okno główne IBB Okno struktury organizacyjnej

24 4. Wymagania techniczno-sprztowe dotyczce IBB Zalecane parametry (minimum) do 10 tys. rekordów miesicznie WIELKO INSTALACJI (ilo generowanych rekordów) do 50 tys. rekordów miesicznie do 100 tys. rekordów miesicznie do 200 tys. rekordów miesicznie System operacyjny Win98 / NT / 2000 / XP Win NT / 2000 / XP Win NT / 2000 / XP Pro Win XP Pro / 2003 Procesor 1,0 GHz 1,4 GHz 2,0 GHz 2,4 GHZ Dysk twardy 20 GB 40 GB 40GB 80 GB Pami RAM 256 MB 512 MB 512 MB 1024 MB Inne System backupu, Karta graf. 1024x768 System backupu, Karta graf. 1024x768 System backupu, Karta graf. 1024x768 Wymagania techniczno-sprztowe dot. instalacji IBB System backupu, Karta graf. 1024x768 Uwaga: W przypadku systemów o wikszej iloci rekordów miesicznie oraz dla systemów CST IBB wymagana jest konsultacja wymaga techniczno-sprztowych z działem technicznym firmy Intelix-Eurotelix.

25 5. Lista referencyjna klientów naszej firmy Energetyka Energetyka Poznaska BUT S.A. Energetyka Wałbrzyska S.A. Energetyka Kaliska S.A. Zakład Energetyczny Białystok S.A Energetyka Cieplna Oplolszczyzny S.A Zamojska Korporacja Energetyczna S.A Przemysł Ciki KWK Wieczorek KWK Janina Stocznia Gdaska Stocznia Remontowa S.A ZGE Sobieski Jaworzno III Produkcja, dystrybucja ACP Pharma S.A Black Red White S.A. Celt Glass S.A. Chem Trans Logistic Holding Polska S.A. Hoop S.A. Kolporter S.A Lafarge Cement Polska S.A Polpharma S.A Pronox Technology S.A. Reporter Sp. z o.o. RMC Polska Sp. z o.o. TRW Polska Sp. z o.o. Złomrex S.A Bankowo i ubezpieczenia Allianz Polska S.A O/Gdask Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Polskiej Spółdzielczoci S.A II O/Wrocław BRE Bank S.A Generali Finance Sp. z o.o.

system taryfikacyjny FENIX for Windows

system taryfikacyjny FENIX for Windows system taryfikacyjny FENIX for Windows WSTĘP Podstawowym zadaniem systemu taryfikacyjnego FENIX for Windows jest tworzenie raportów i zestawień przedstawiających informacje o przeprowadzonych połączeniach

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych Dokumentacja techniczna INFO-R Usługi w zakresie informatyki - 2004 43-430 Skoczów ul. Objazdowa 22/33, tel. (033) 853 06 85, fax (033) 854 04 06 e-mail: amazis@info-r.skoczow.pl

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo