LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi"

Transkrypt

1 ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi, zorganizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Celem konkursu by³o propagowanie wiedzy oraz najlepszych doœwiadczeñ praktycznych w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi poprzez wyró nianie organizacji i osób, które odnosz¹ sukcesy w tej dziedzinie. Sam zaœ konkurs stanowi³ jedn¹ z form pobudzania i upowszechniania takich dzia³añ, jak: stworzenie spójnego, strategicznego zarz¹dzania zasobami ludzkimi w firmach, dostosowanego do ich strategii rozwojowej rozwój rodzimych metod zarz¹dzania zasobami ludzkimi, odpowiadaj¹cych strukturze i kulturze organizacyjnej firmy. Ka de z przedsiêbiorstw, zg³aszaj¹c swój akces do konkursu, równoczeœnie nades³a³o specjaln¹ ankietê samooceny, dotycz¹c¹ wielu szczegó³owych zagadnieñ zwi¹zanych z praktyk¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Dane zawarte w ankietach by³y nastêpnie weryfikowane przez audytorów (specjalistów z zakresu zarz¹dzania zasobami ludzkimi), nominowanych przez IPiSS. W trakcie wizyt audytorskich z³o onych we wszystkich przedsiêbiorstwach uczestnicz¹cych w konkursie nie tylko pozyskiwano informacje o relacji miêdzy stanem faktycznym i zadeklarowanym w ankietach samooceny, ale równie gromadzono dodatkowe dane o kontekœcie i realiach zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Zbiorowoœæ organizacji uczestnicz¹cych w konkursie jest specyficzna. Stanowi¹ j¹ te podmioty, które na tyle pozytywnie oceni³y swoje praktyki zarz¹dcze w ramach funkcji personalnej, e podjê³y decyzjê o przyst¹pieniu do konkursu.

2 70 orum liderów Podstawowe informacje o zbiorowoœci firm uczestnicz¹cych w badaniach W badaniach wziê³o udzia³ 59 firm z terenu ca³ego kraju. Najliczniej prezentowa³y siê przedsiêbiorstwa handlowe i oferuj¹ce us³ugi transportowo-komunikacyjne (36% badanych) oraz przemys³owe i budowlane (34% badanych). Spoœród 41 firm reprezentuj¹cych te dwie kategorie prawie po³owa (19 firm) to spó³ki z pe³n¹ w³asnoœci¹ kapita³u polskiego, który generalnie by³ najbardziej popularn¹ form¹ w³asnoœci w ca³ej zbiorowoœci 59 firm (46%). Pozosta³e firmy to w wiêkszoœci spó³ki z udzia³em kapita³u zagranicznego (36% badanych). Przedsiêbiorstwa b¹dÿ instytucje pañstwowe i samorz¹dowe stanowi³y najmniej liczn¹ zbiorowoœæ sk³adaj¹c¹ siê z 11 firm, z których po³owa zajmowa³a siê us³ugami administracyjnymi i komunalnymi ( por. tab.1). Tabela 1. Struktura firm wed³ug rodzaju dzia³alnoœci i formy w³asnoœci irmy wed³ug formy w³asnoœci Spó³ki z pe³n¹ w³asnoœci¹ kapita³u polskiego Przedsiêbiorstwa/ instytucje pañstwowe i samorz¹dowe Spó³ki z kapita³em zagranicznym Ogó³em firmy: liczba % Przemys³ i budownictwo irmy wed³ug rodzaju dzia³alnoœci Handel, transport i komunikacja Us³ugi badawcze, edukacyjne i konsultingowe Us³ugi administracyjne i komunalne Us³ugi bankowe i finansowe Ogó³em firmy liczba % , , , , ,6 8 13,5 6 10,2 4 6,8 59 x 100,0 100,0 Zbiorowoœæ firm uczestnicz¹cych w badaniach by³a zró nicowana równie pod wzglêdem liczby zatrudnionych osób (w przeliczeniu na pe³ne etaty). Czêœciej ni co trzecia reprezentowa³a sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP), równie liczna by³a grupa przedsiêbiorstw du ych, zatrudniaj¹cych ponad 500 osób. Co czwarta firma reprezentowa³a grupê firm œredniej wielkoœci, w których pracuje od 251 do 500 osób.

3 orum liderów 71 Najwiêksze firmy bior¹ce udzia³ w badaniach, o zatrudnieniu przekraczaj¹cym 1000 osób, nale a³y do sekcji przemys³owo - budowlanej oraz transportowo - komunikacyjnej; jedna z nich reprezentowa³a us³ugi bankowe i finansowe. Analiza wielkoœci firm w powi¹zaniu ze struktur¹ w³asnoœci wskazuje, e ponad po³owa firm z kapita³em obcym to du e przedsiêbiorstwa, zatrudniaj¹ce od 500 do 1000 i ponad 1000 pracowników. Tylko co trzecia reprezentowa³a sektor MŒP. Natomiast kapita³ polski reprezentowa³y generalnie firmy mniejsze, zaliczone do kategorii MŒP oraz do firm œredniej wielkoœci (78%). Diagnoza ogólna Z analiz wynika, e wiêkszoœæ firm uczestnicz¹cych w konkursie Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi realizowa³a stosunkowo wysokie standardy zzl, precyzuj¹c w³asne strategie personalne (choæ nie zawsze nadaj¹c im kszta³t zapisu dokumentowego) oraz wkomponowuj¹c w ich ramy odpowiednie i systemowo potraktowane instrumentarium. W zasadzie wszystkie staraj¹ siê realizowaæ w swojej polityce personalnej model kapita³u ludzkiego. Natomiast w stosunku do poszczególnych podsystemów zzl wyniki analiz pozwalaj¹ na sformu³owanie nastêpuj¹cych diagnoz: w polityce zatrudnienia firmy odwo³uj¹ siê g³ównie do wewnêtrznego rynku pracy, daj¹c mu wyraÿny prymat nad rynkiem zewnêtrznym; firmy przywi¹zuj¹ du e znaczenie do procesu rekrutacji i selekcji pracowników; w praktyce dominuj¹ og³oszenia wewnêtrzne i prasowe, zaœ w procedurach selekcyjnych wykorzystywane jest na ogó³ rozbudowane i urozmaicone instrumentarium; wszystkie firmy traktuj¹ priorytetowo szkolenia pracownicze, uznaj¹c je za wa- ny obszar zzl; wystêpuje przy tym du a rozmaitoœæ i intensywnoœæ szkoleñ, w zdecydowanej wiêkszoœci zewnêtrznych; tylko w najmniejszych, kilkunastoosobowych firmach przewagê maj¹ szkolenia on the job; w procesach rozpoznawania potrzeb szkoleniowych firmy wykorzystuj¹ najczêœciej metodykê tradycyjn¹ (odwo³ywanie siê do opinii bezpoœrednich prze³o onych), rzadko siêgaj¹c do metod innego typu; szacowanie efektywnoœci dzia³añ szkoleniowych ogranicza siê zazwyczaj do formu³owania ocen odnosz¹cych siê do bezpoœrednich reakcji, b¹dÿ do uzyskanej w toku szkolenia wiedzy, natomiast oceny efektów pracy w wymiarze indywidualnym lub szerszym formu³owane s¹ tylko w nielicznych firmach; zdecydowana wiêkszoœæ firm wykorzystuje w swej praktyce sformalizowane systemy pracowniczych ocen okresowych, b¹dÿ podejmuje dzia³ania na rzecz ich szybkiego wprowadzenia, co oznacza, e narzêdzie to wesz³o ju trwale do powszechnej praktyki zzl;

4 72 orum liderów firmy na ogó³ preferuj¹ tradycyjne podejœcie do systemów wynagradzania, wykazuj¹c marginalne zainteresowanie sk³adnikami o charakterze d³ugookresowym; ze strony czêœci firm zauwa a siê jednak d¹ enia w kierunku unowoczeœniania systemu wynagrodzeñ; z³o onym osi¹gniêciom firm w zakresie zzl czêsto towarzysz¹ ró nego rodzaju reorganizacje; zmiany te nie obejmuj¹ jednak s³u b personalnych, usytuowanych na ogó³ doœæ tradycyjnie w strukturach badanych firm. Przegl¹d ankiet samooceny firm dowodzi, e liczne spó³ki z kapita³em zagranicznym zarz¹dzaj¹ swoimi zasobami ludzkimi na ogó³ w sposób bardziej uporz¹dkowany ze strategicznego punktu widzenia i kompleksowy. Realizuj¹ wysokie standardy w tym zakresie, pozostaj¹c w znacznym stopniu zbiorowoœci¹ wzorcotwórcz¹ dla firm polskich. Ogólny obraz diagnostyczny zbiorowoœci firm uczestnicz¹cych w konkursie jest doœæ zró nicowany. Przewa aj¹ wœród nich te, które realizuj¹ na ogó³ dobre standardy zzl, wprowadzaj¹c przy tym do swej praktyki nowoczesne, a niejednokrotnie tak e oryginalne metody i narzêdzia zarz¹dzania personelem. Z tego powodu grupa przedsiêbiorstw nagrodzonych i wyró nionych w konkursie Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi warta jest bli szej prezentacji. Laureaci konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi Wœród laureatów konkursu znalaz³o siê 10 firm. Choæ reprezentowa³y one zró nicowane bran e produkcyjno-us³ugowe, to przewa a³y wœród nich firmy nale ¹ce do nowoczesnych rodzajów dzia³alnoœci, w tym informatyczne. Po³owa z nich to podmioty z udzia³em kapita³u zagranicznego. Na uwagê zas³uguje fakt, e nagrodzone i wyró nione firmy charakteryzuj¹ siê du ym zró nicowaniem pod wzglêdem wielkoœci zatrudnienia (od 50 do ponad 1000 pracowników). Tytu³ Lidera Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w 2001 r. i nagrodê w postaci z³otej statuetki uzyska³ BRE Bank. Z wysok¹ ocen¹ spotka³y siê osi¹gniêcia firmy we wszystkich obszarach zzl. Szczególnie zwraca uwagê strategiczne podejœcie do zzl i jej kompleksowe i zintegrowane powi¹zanie ze strategi¹ ca³ej firmy Grupy BRE Banku SA oraz konsekwencja w ustawicznym doskonaleniu systemu zzl. Strategia firmy zak³ada utrzymanie stanu zatrudnienia oraz sta³e d¹ enie do poprawy jakoœci dziêki rozwojowi kapita³u ludzkiego. Potwierdzeniem dba³oœci firmy o ci¹g³y rozwój pracowników jest opracowanie systemu zarz¹dzania wiedz¹. Du ¹ wagê przywi¹zuje siê do controllingu personalnego, który obejmuje koszty pracy. irma wspó³pracuje z firmami konsultingowymi szczególnie przy wprowadzaniu rozwi¹zañ informatycznych, wspomagaj¹cych procesy zarz¹dzania zasobami ludzkimi, np. Internet dla potrzeb ubiegaj¹cych siê o praktyki w Banku. Polityka personalna jest wyraÿnie ukierunkowana na efektywnoœæ. Opracowy-

5 orum liderów 73 wane systemy zzl œwiadcz¹ o orientacji na wyniki poprzez zaspokajanie potrzeb klientów (m.in. system CRM, czyli Customer Relationship Management). Szczególnie odnosi siê to do nowego systemu motywowania, w którym centraln¹ osi¹ jest ocena realizacji zadañ. Dodatkowo zawiera on model kompetencji oraz systemowe powi¹zania z polityk¹ szkoleñ i zarz¹dzaniem karierami pracowniczymi. Pracownicy zachêcani s¹ do inicjatywy i partycypacji w ró nych projektach. Mog¹ w tym przypadku liczyæ na wsparcie informatyczne. Bank przywi¹zuje du ¹ wagê do posiadania kompetentnych, otwartych na zmiany i zaanga owanych pracowników na wszystkich stanowiskach pracy. Opracowane zosta³y mechanizmy koordynacji celów o ró nym zasiêgu czasowym. Ich realizacja jest regularnie monitorowana. Kolejni laureaci konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi otrzymali bursztynowe statuetki za wybitne osi¹gniêcia w poszczególnych obszarach zzl. Zak³ady Azotowe ANWIL SA zdoby³y uznanie za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie restrukturyzacji systemu zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Pocz¹wszy od 1992 r., g³ównymi celami polityki personalnej, wynikaj¹cymi z koniecznoœci dostosowania siê do wymogów gospodarki rynkowej, s¹ racjonalizacja zatrudnienia oraz uwolnienie potencja³u intelektualnego pracuj¹cych. W firmie przeprowadzono wartoœciowanie stanowisk pracy, co pozwoli³o sporz¹dziæ profile kompetencyjne dla ka dego z nich. Z kolei system ocen okresowych jest wyraÿnie sprzê ony z wartoœciowaniem stanowisk poprzez uwzglêdnianie tych samych kryteriów. Ocena pracownika budowana jest z dwu sk³adników z oceny stopnia spe³nienia wymagañ stanowiska oraz z oceny wykonania zadañ. Tak ukszta³towana ocena ogólna brana jest pod uwagê przy awansach typu p³acowego, natomiast ocena zadaniowa stanowi podstawê premiowania uznaniowego. Z kolei ocena spe³nienia poziomu wymagañ kompetencyjnych jest jednym z elementów diagnozowania potrzeb szkoleniowych. irma ANWIL SA intensywnie rozwija potencja³ kompetencyjny swoich pracowników. Inwestowanie w rozwój za³ogi ma swój wymiar w poziomie funduszu szkoleniowego, który od kilku lat programowo wynosi 2% planowanego funduszu wynagrodzeñ rocznie. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych odbywa siê na podstawie corocznych opinii prze³o onych poszczególnych zespo³ów. Innym wa nym Ÿród³em danych s¹ oceny okresowe pracowników. irmê Motorola Polska Sp. z o.o. nagrodzono bursztynow¹ statuetk¹ za traktowanie swoich zasobów ludzkich jako waloru o charakterze wybitnie strategicznym. Przedsiêbiorstwo posiada jasno sformu³owan¹ i spisan¹ w postaci dokumentu strategiê personaln¹, dobrze skorelowan¹ ze strategi¹ ogóln¹. Stawia ono przede wszystkim na rozwój kompetencyjny personelu. Zasadzie tej podporz¹dkowane s¹ m.in. rozwi¹zania w zakresie sformalizowanego systemu okresowych ocen pracowniczych, odpowiadaj¹ce za³o eniom zarz¹dzania przez cele. Ocena budowana jest na podstawie wyników cokwartalne-

6 74 orum liderów go przegl¹du poziomu wykonania wczeœniej ustalonych celów i zadañ oraz corocznej ewaluacji prowadzonej metod¹ 360 stopni. Ponadto firma przywi¹zuje wielkie znaczenie do szkolenia pracowników. Potrzeby w tym zakresie okreœlane s¹ na dole, zaœ ich badanie odbywa siê regularnie zgodnie ze sformalizowan¹ procedur¹ postêpowania. Ka dy dzia³ dysponuje w³asnym bud etem szkoleniowym, który mo e wykorzystywaæ zgodnie z w³asnymi potrzebami i preferencjami. W orbicie ró nych dzia³añ szkoleniowych znajduje siê ponad 90% zatrudnionych. Ponadto w skali ca³ego koncernu funkcjonuje komputerowy system szkolenia pt. Motorola University. irma stara siê maksymalnie wykorzystywaæ wewnêtrzny rynek pracy. Od 1999 r. posiada system planowania œcie ek karier, którego wa nymi elementami s¹ ksiêgi sukcesorów oraz Key Talent Inventory (komputerowa baza danych z charakterystykami wszystkich mened erów), a tak e wewnêtrzny system informacji o wakuj¹cych stanowiskach. irma przywi¹zuje du e znaczenie do etycznych aspektów swego funkcjonowania. W ró nych trudnych i konfliktowych sytuacjach aktywizuje siê komitet etyki. Ponadto istnieje firmowy system pomocy, zaanga owany w rozwi¹zywanie problemów osobistych pracowników. W obszarze motywowania materialnego Motorola z sukcesem rozwija formu³ê partycypacyjnych wynagrodzeñ odroczonych, jak opcje na akcje dla kadry kierowniczej i specjalistycznej, a tak e program zakupu akcji po ni szych cenach dla pracowników firmy. Warto dodaæ równie, e w firmie notuje siê niskie wskaÿniki fluktuacji, na poziomie 5%, co poœrednio dowodzi, i sami pracownicy oceniaj¹ j¹ pozytywnie jako swoje miejsce zatrudnienia. irma XEROX Polska Sp. z o.o. zas³u y³a na wyró nienie z uwagi na interesuj¹ce rozwi¹zania w zakresie szkoleñ i rozwoju pracowników po³¹czonych z ewaluacj¹ efektywnoœci systemu. Opracowany system jest czêœci¹ przygotowanej w pisemnej postaci strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Obejmuje fazê planowania i realizacji, w której znalaz³o zastosowanie szereg ró norodnych technik szkoleniowych. Dla jego potrzeb stworzono wirtualne œrodowisko kszta³cenia, oparte na technice sieciowej. Oprócz rozbudowanych, tradycyjnych technik szkoleniowych, coachingu i mentoringu, wykorzystano nieformalne narzêdzia dzielenia siê wiedz¹ przy u yciu Xerox Telewizji czy DocuShare. Dla kadry zarz¹dzaj¹cej organizowane s¹ specjalne sesje coachingowe dla mened erów. irma planuje szkolenia w perspektywie nawet kilkuletniej. Rozbudowane s¹ procedury oceny szkoleñ, obejmuj¹ce oprócz najprostszych badañ bezpoœrednich reakcji na szkolenia przez ocenê stopnia pog³êbienia wiedzy, nabycia nowych umiejêtnoœci oraz zmianê zachowañ po up³ywie kilku miesiêcy, tak e wp³yw szkoleñ na funkcjonowanie i wyniki komórek organizacyjnych. System planowania œcie ek kariery zawodowej pracowników zajmuje szczególn¹ uwagê. Dotyczy on identyfikacji i rozwoju pracowników w trzech grupach, tj. w grupie sukcesorów, pracowników o najwy szym potencjale rozwojowym oraz pracowników zaj-

7 orum liderów 75 muj¹cych kluczowe pozycje w organizacji. W tym celu siêga siê po takie metody, jak ocena kluczowych kompetencji czy Ankieta Motywacji i Satysfakcji Pracowników irma Ovita Nutricia Sp. z o.o. uzyska³a bursztynow¹ statuetkê za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie nowoczesnych metod zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Daje siê zauwa yæ spójnoœæ miêdzy realizowan¹ w spó³ce polityk¹ personaln¹ a jej strategi¹ ogóln¹ oraz kultur¹ organizacyjn¹. Nowoczesne i profesjonalne rozwi¹zania wystêpuj¹ zw³aszcza w sferze rekrutacji i selekcji, a tak e wynagradzania i rozwoju pracowników. Spó³ka posiada opracowan¹ w formie pisemnej strategiê personaln¹, zawieraj¹c¹ specyfikacjê g³ównych celów i zadañ zarz¹dzania zasobami ludzkimi na trzy najbli sze lata. Ponadto wszystkie etapy procesu kadrowego regulowane s¹ pisemnymi procedurami. Etap rekrutacji i selekcji regulowany jest dokumentem okreœlaj¹cym wszystkie dzia³ania, jakie nale y podj¹æ od pojawienia siê wakatu a do obsady stanowiska. irma legitymuje siê odpowiednimi licencjami na wykorzystywanie w dzia³aniach selekcyjnych ró nego rodzaju specjalistycznych testów, zaœ pracownicy dzia³u zl posiadaj¹ stosowne uprawnienia formalne oraz przygotowanie merytoryczne do ich stosowania. W firmie funkcjonuje system okresowych ocen pracowniczych, oparty na za³o eniach metody zarz¹dzania przez cele. Arkusze ewaluacyjne sk³adaj¹ siê z trzech czêœci: kompetencyjnej, w której ocenia siê poziom realizacji kluczowych wartoœci firmy, z czêœci zawieraj¹cej okreœlenia celów i zadañ pracowniczych oraz ocenê stopnia ich wykonania, a tak e z czêœci poœwiêconej problemom rozwoju indywidualnego. System ocen okresowych objêty jest sta³ym monitorowaniem i podlega systematycznym modyfikacjom. Realizowany w firmie system wynagradzania oparty jest na wynikach wartoœciowania stanowisk pracy (metod¹ Hay Group) i sk³ada siê z p³acy zasadniczej, premii miesiêcznych, kwartalnych i rocznych, nagród za osi¹gniêcia i wdro one projekty, ró nego rodzaju dodatków oraz innych beneficjów. Wysokoœæ podwy ek wynagrodzeñ, tak w czêœciach sta³ych, jak i ruchomych, uzale niona jest od efektów uzyskiwanych przez ca³¹ spó³kê. Równie corocznie ustala siê listê zadañ premiowych, które powierza siê do realizacji pracownikom uzyskuj¹cym wysokie noty w ramach sformalizowanego systemu oceniania. Spó³ka posiada sformalizowany system zarz¹dzania szkoleniami, który obejmuje fazy: planowania, realizacji oraz oceny efektywnoœciowej. irma przywi¹zuje du e znaczenie do jakoœci procesu szkolenia. Od instytucji edukacyjnych oczekuje dydaktyki aktywizuj¹cej, ponadto pracownicy dzia³u zl systematycznie dokonuj¹ hospitacji zajêæ. Monitorowanie efektywnoœci szkoleñ odbywa siê na wielu poziomach, tak e poprzez ocenê zmian w sferze zachowañ pracowniczych oraz ocenê przyrostu wyników pracy. Interesuj¹cym narzêdziem takich ocen jest tak e tzw. bilet, czyli dokument, w którym prze- ³o ony okreœla cele stawiane przed szkoleniem, natomiast pracownik opisuje uzyskane w ramach szkolenia korzyœci. Ponadto ka dy z uczestników szkolenia ma obowi¹zek podzielenia siê zdobyt¹ wiedz¹ ze wspó³pracownikami.

8 76 orum liderów Ovita Nutricia stara siê kszta³towaæ w³aœciwy klimat organizacyjny oraz atmosferê pracy. Prowadzone s¹ zatem badania ankietowe wœród pracowników, a ich wyniki przek³adaj¹ siê na konkretne usprawnienia w ró nych obszarach funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Wyró nienie za spójnoœæ strategii zzl oraz nowoczesne rozwi¹zania w obszarze zzl, dostosowane do potrzeb firmy, uzyska³a Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. irma jest w trakcie ci¹g³ego doskonalenia systemu zzl za pomoc¹ technologii informatycznych. Praktycznie wszystkie procedury funkcjonuj¹ w formie aplikacji komputerowych. irma korzysta ze zintegrowanego systemu wspomagania zarz¹dzania. W jego ramach funkcjonuje system naliczania p³ac i administrowania kadrami. Trwaj¹ zaawansowane prace nad wprowadzeniem systemu kompleksowego zarz¹dzania kwalifikacjami. G³ówne cele strategicznego zzl w firmie to: przyci¹gniêcie wartoœciowego kapita³u ludzkiego oraz utrzymanie kluczowej kadry dla realizacji celów d³ugookresowych firmy zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy i podniesienie efektywnoœci pracowników poprzez identyfikacjê z celami biznesowymi. Konsekwencj¹ rozwoju biznesowego podejœcia we wzajemnych kontaktach jednostek organizacyjnych jest traktowanie departamentu zl jako partnera biznesowego, pretenduj¹cego do roli konsultanta wewnêtrznego. Nastawienie na osi¹ganie zysków jest ide¹ przewodni¹ dzia³añ procesowych, nakierowanych na zaspokojenie potrzeb klientów. irma wypracowa³a w³asne programy oraz metody i techniki wykorzystywane w procesach rekrutacji, oceniania i rozwoju, wynagradzania, szkoleñ oraz w badaniach satysfakcji i budowania kultury organizacyjnej wspieraj¹cej efektywnoœæ i sprzyjaj¹cej zadowoleniu pracowników. Nale y do nich np. Program Rozwoju i Oceny Efektywnoœci Pracowników HERAKLES czy Program Rozwoju Talentów, b¹dÿ konkursy wewnêtrzne dla pracowników premiuj¹ce wartoœci w obszarze Lider, Wspó³pracownik, Innowator, Przyjaciel Klienta. Antalis Sp. z o.o. zosta³a nagrodzona szafirow¹ statuetk¹ dla ma³ych firm za ca³okszta³t rozwi¹zañ w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Spó³ka konsekwentnie rozwija wszystkie podsystemy zarz¹dzania personelem, nadaj¹c im spójny wewnêtrznie kszta³t. irma realizuje zasady zarz¹dzania przez cele, na których opiera siê subsystem okresowych ocen pracowniczych. Ocenianie odbywa siê raz na kwarta³ b¹dÿ raz na pó³rocze, zale nie od specyfiki dzia³u. Przeprowadzono udane próby oceny metod¹ 360 stopni w odniesieniu do kadry mened erskiej. Szczególnie wa ne dla spó³ki s¹ problemy rozwoju i szkolenia pracowników. Obowi¹zuj¹cy system zarz¹dzania szkoleniami obejmuje diagnozowanie potrzeb edukacyjnych (Indywidualny Kwestionariusz Oceny Potrzeb Szkoleniowych), planowanie szkoleñ, ich realizacjê oraz ocenê efektywnoœci. Oprócz bezpoœrednich ocen poszkoleniowych dokonuje siê oceny wp³ywu szkolenia na indywidualne efekty pracy oraz na funkcjonowanie i wyniki dzia³alnoœci komórki organizacyjnej.

9 orum liderów 77 W firmie Antalis realizuje siê tak e coachingow¹ metodê wspierania rozwoju pracowników, któr¹ objête s¹ osoby maj¹ce trudnoœci z realizacj¹ zadañ, a tak e mened erowie wymagaj¹cy stymulowania oraz ukierunkowania swojego rozwoju profesjonalno organizacyjnego. Od pocz¹tku 2001 roku w firmie wdra any jest system planowania karier zawodowych. Jego podstaw¹ jest arkusz pt. Plan Indywidualnej Œcie ki Kariery Pracownika, wype³niany zarówno przez zatrudnionego, jak i przez jego bezpoœredniego prze³o onego oraz przez pracownika dzia³u personalnego. Dokument ten zawiera z jednej strony charakterystykê zainteresowañ, preferencji i aspiracji pracowniczych, z drugiej zaœ ocenê realizacji zadañ, luki kompetencyjne, warunki wewn¹trzorganizacyjne. Antalis realizuje w praktyce program outplacementu, a w jego ramach szereg dzia³añ os³onowych dla zwalnianych pracowników (szkolenia zewnêtrzne, pomoc finansowa). Zarz¹d firmy wykazuje troskê o w³aœciwy klimat organizacyjny. Regularnie prowadzone s¹ w tym zakresie anonimowe badania ankietowe, ma miejsce tak e rozpoznawanie opinii pracowniczych dotycz¹cych ró nych problemów zarz¹dzania spó³k¹. Oprócz siódemki firm laureatów konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi Komitet Oceniaj¹cy i Kapitu³a Konkursu postanowi³y wyró niæ trzy kolejne firmy, doceniaj¹c ich osi¹gniêcia w zakresie wybranych obszarów zzl. Uznanie wzbudzi³y nowoczesne metody zzl w firmie IMG Information Management Sp. z o.o. Strategia personalna spó³ki pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z jej strategi¹ ogóln¹. Doceniono wysi³ki kadry zarz¹dzaj¹cej na rzecz konsekwentnego wprowadzania zarz¹dzania przez cele (pocz¹wszy od 1995 r.) w powi¹zaniu z rozwojem kapita³u ludzkiego. Specjalnie przygotowane programy, takie jak IMG Human Development czy IMG Development Circle ( ko³o kariery ) daj¹ pracownikom szanse rozwoju kariery opartej na kompetencjach. Regularnie badany jest poziom satysfakcji pracowników. Pracê s³u by personalnej wspiera system informatyczny o profilu kadrowo-p³acowym. Systematycznie dokonuje siê analizy kosztów pracy i jej produktywnoœci w ramach dzia³añ controllingowych ujêtych w programie Controlling HR. irma posiada bogaty fundusz szkoleniowy. Plany szkoleñ sporz¹dzane s¹ przez kierownictwo na podstawie wyników ocen okresowych oraz indywidualnych zainteresowañ pracowników. S¹ powi¹zane z pozycj¹ pracownika na kole kariery. Du e znaczenie szkoleñ w kszta³towaniu kompetencji pracowników w IMG zdoby³o uznanie Europejskiego Instytutu Zarz¹dzania, który ufundowa³ nagrodê specjaln¹ w postaci pakietu szkoleñ, seminariów i warsztatów pod nazw¹ Klucz do Wiedzy. Warto podkreœliæ, e kompetencje pracownicze maj¹ równie wp³yw na poziom uzyskiwanych wynagrodzeñ. Osi¹gniêcia firmy Lubella SA zwi¹zane z wprowadzeniem zaawansowanego systemu ocen pracowniczych opartego na kompetencjach spotka³y siê z uznaniem Komitetu Oceniaj¹cego i Kapitu³y Konkursu, co zaowocowa³o przyznaniem firmie wyró nienia.

10 78 orum liderów Lubella SA to dawne zak³ady pañstwowe, które w 1996 r. przekszta³ci³y siê w spó³kê akcyjn¹. Po okresie g³êbokiej restrukturyzacji powi¹zanej ze zmniejszeniem zatrudnienia o po³owê firma wesz³a w okres nowoczesnego zarz¹dzania zasobami ludzkimi z wykorzystaniem procedur informatycznych. Wyniki ocen pracowniczych s¹ wykorzystywane w planowaniu szkoleñ, rozwoju zawodowym, wynagradzaniu oraz awansowaniu. Lubella otrzyma³a dodatkowo nagrodê specjaln¹ w postaci badañ i konsultacji ufundowanych przez IDEA! Management Consulting. Szczególn¹ wagê do problemów rozwoju kompetencyjnego pracowników przywi¹zuje siê tak e w firmie ComputerLand SA, wyró nionej w konkursie Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi za osi¹gniêcia w tej w³aœnie dziedzinie. Najwa niejszym rodzajem dzia³añ prorozwojowych realizowanych w spó³ce jest szkolenie pracowników, prowadzone zgodnie ze sformalizowan¹ procedur¹. Przyjêty w firmie system zarz¹dzania edukacj¹ personelu obejmuje planowanie bud etu szkoleniowego w skali rocznej, diagnozowanie potrzeb w zakresie szkolenia oraz planowanie szkoleñ w uk³adzie rodzajowym i stanowiskowym. System wymusza szczególn¹ dba³oœæ o wysok¹ efektywnoœæ dzia³alnoœci szkoleniowej, przewiduj¹c systematyczne jej monitorowanie (dwa razy w roku). Bli szej analizie podlegaj¹ takie parametry, jak poziom realnych wydatków na szkolenia, liczba dni szkolenia, œredni koszt szkolenia oraz wymierne efekty w tym zakresie. ComputerLand dba o staranny dobór realizatorów szkoleñ zewnêtrznych, buduj¹c w³asn¹ bazê danych o firmach edukacyjnych. Taka praktyka przyczynia siê wydatnie do poprawy jakoœci szkolenia. W celach szkoleniowych spó³ka wykorzystuje Internet, tutaj tak e umieszcza ofertê szkoleniow¹ adresowan¹ do w³asnych pracowników. Inn¹ dziedzin¹ rozwoju kompetencji zatrudnionych jest sformalizowany system ocen okresowych. Ocena jest ustalana wspólnie przez pracownika oraz bezpoœredniego prze³o onego w cyklu rocznym. Stanowi ona podstawê planowania szkoleñ, wyznaczania personalnych obsad stanowisk oraz ewentualnie redukowania stanu zatrudnienia. *** Krótki przegl¹d dokonañ firm nagrodzonych i wyró nionych w konkursie Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi pozwala na sformu³owanie ogólnej diagnozy, e wszystkie one traktuj¹ w³asne zasoby ludzkie jako czynnik o charakterze strategicznym i dbaj¹ o jego intensywny rozwój. Zasadnicz¹ rolê odgrywa w nich zarz¹dzanie przez cele, widoczne w takich przede wszystkim dziedzinach, jak oceny pracownicze, szkolenia, a tak e inne formy rozwijania kompetencji. Rozwi¹zania stosowane w firmach, które zosta³y uznane za przoduj¹ce w dziedzinie zzl, z pewnoœci¹ zas³uguj¹ na upowszechnienie jako wzory godne naœladowania przez inne polskie firmy.

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny)

Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 567 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001 Katedra Strategii Zarz¹dzania Strategia rozwoju Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Piast (próba analizy i oceny) 1. Wprowadzenie Zadaniem realizowanego w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI

5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI 5. ZAANGA OWANIE W ROZWÓJ ORGANIZACJI Oczekiwanie interesariuszy: Zaprezentowanie podstawowych danych dotycz¹cych pracowników Grupy raportowanie struktury zatrudnionych wed³ug rodzaju umowy, wieku i sta

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL 41 W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL dr Marta Czy ewska, doradca w progamie EQUAL Fundusze venture capital / private equity nazywane w Polsce funduszami wysokiego ryzyka s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander System rozwoju Drzewiecki Koncepcja pracowników ukierunkowanych procesów na cel rozwojowych, któr¹ przestawia niniejszy

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo