Nowoczesne laboratorium przemysłowe stan obecny i kierunki rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne laboratorium przemysłowe stan obecny i kierunki rozwoju"

Transkrypt

1 Nowoczesne laboratorium przemysłowe stan obecny i kierunki rozwoju prof. dr hab. inż.. Marian Kamiński Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny PG Grupa LOTOS S.A., LOTOS Lab Sp-ka z o.o. 1. Funkcje, zadania i wymagania wobec laboratorium 2. Warunki efektywnego działania ania systemy jakości 3. Zasady organizacji i wymagania dla infrastruktury technicznej 4. Techniki i metody badań oraz testów 5. Wyposażenie badawcze i pomocnicze 6. Kierunki zmian w przyszłości 7. Krótka wizyta w nowoczesnym laboratorium - fotografie 1

2 2

3 Funkcje laboratorium przemysłowego Laboratoryjna analityka procesowa wg planu jakości Kontrola jakości produktów, surowców wg planu jakości Analityka w zakresie BHP wg planu jakości Analityka techniczna badania dotyczące ce tzw. ruchów w testowych,, zakłóce ceń procesowych, awarii oraz badania o charakterze rozwojowym, identyfikacyjnym itp. 3

4 Czynności laboratorium -Pobieranie próbek -Przygotowanie próbek do analizy -Wykonywanie analiz, tzn. oznaczeń i testów -Dokumentowanie, raportr aporty, przekazywanie danych -Archiwizacja próbek i danych -Nadzór r nad wyposażeniem, kontrola jakości badań,, audyty, walidacja, szkolenia -Przygotowanie próbnik bników, odczynników, zapewnienie ruchu,, gospodarka odpadami` Zarządzanie i postępowanie powanie wg zasad systemu jakości ci,, wg udokumentowanych procedur, instrukcji,, wymagań klienta,,...! Próbka Przygotowanie próbki do analizy Analiza, zapis danych Raport Decyzja 4

5 Stałe e utrzymywanie najwyższego poziomu jakości, to podstawowe wymaganie wobec przemysłowego laboratorium w nowoczesnym przedsiębiorstwie Laboratorium winno wdrow drożyć, stosować na co dzień i legitymować się certyfikatem zgodności z jednym z systemów zapewnienia jakości : Ø PN-EN ISO 9001 laboratorium, które nie zamierza być aktywne na rynku zleceń zewnętrznych poza macierzystym zakładem adem Ø PN-EN ISO/IEC laboratorium akredytowane, aktywne również na rynku zleceń spoza macierzystego zakładu adu, Ø GLP laboratorium w branży farmaceutycznej, żywności, kosmetycznej, szczególnie lnie, jeśli uczestniczy w systemie dobrej praktyki wytwarzania (GMP) zakładu adu, tzn. gdy występuje obowiązek zek, albo potrzeba, zgodności z wymaganiami Kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i Dobrej Paraktyki Wytwarzania OECD. Jakość - spełnianie określonych wymagań 5

6 System zapewnienia jakości Polityka jakości Misja, narzędzia, sposoby i środki Księga Jakości, Dokumenty Jakości Procedury, instrukcje, specyfikacje, zarządzenia Postępowanie codzienne: plan jakości, sterowanie procesami, audyty jakości i działania ania korygujące, walidacja metod badań,, nadzór r nad wyposażeniem do badań,, kontrola jakości badań,, spójno jność pomiarowa, szkolenia, metody statystyczne, przegląd d i doskonalenie jakości itd.... Postępowanie zgodnie z polityką jakości i wymaganiami normy Zalecam szczególne zainteresowanie systemami jakości! 6

7 Główne bieżące obowiązki w laboratorium w zakresie wymagań systemu zapewnienia jakości Ogłoszenie,, wdrożenie, utrzymywanie,, aktualizacja - Polityki Jakości ci, Księgi Jakości i Dokumentów Jakości ci, powołanie i kompetancje Specjalisty d/s Jakości / Kierownika Badań (GLP), przygotowanie i aktualizacja Planów Jakości ci, Procedur, Instrukcji, Wykazów, Specyfikacji, wykonywanie i archiwizacja Zapisów i Dokumentów; Okresowo - Wewnętrzny AudytA Jakości i poddawanie się Audytom / Kontrolom (GLP), Działania Korygujące i Zapobiegawcze, e, weryfikacja ich skuteczności ci, Przeglądy Jakości ci; Utrzymywanie systemu Nadzoru nad Wyposażeniemeniem Pomiarowym, systematycznej Kontroli Jakości Badań, stosowanie Metod Statystycznych ; Wykonywanie Walidacji metod badań i oprogramowania, Kwalifikowanie e SprzS przętu Pomiarowego i oprogramowania (GLP); Udział w Między-Laboratoryjnych Badaniach Porównawczych i Badaniach Biegłości; Utrzymywanie pod kontrolą procesów i prac w laboratorium,, w tym: Nadzór nad Dostawami, Badaniami, Sprawdzeniami, Kalibracjami itd. - z wykorzystaniem Certyfikowanych Materiałow Odniesienia (CRM) (CRM) oraz wiele innych 7

8 Uważa a się,, ostatnio, że e w zakładzie adzie z dobrze funkcjonującym cym systemem jakości, kontrola jakości produktów pełni rolę swego rodzaju audytu Każdy przypadek przekroczenia zakresu wymagań przez produkt, albo nadmierny błąb łąd d oznaczenia to niezgodność ść, wymagająca podjęcia i wykonania działań korygujących cych. Cel - usunięcie przyczyn zaistniałej niezgodności oraz upewnienie się o skuteczności ci działań. W konsekwencji uważa a się, że e kontrola jakości produktów w może dotyczyć tylko węzłowych parametrów, a nawet, że e może e być wykonywana sporadycznie, jednak zgodnie z planem jakości. 8

9 Struktura organizacyjno - funkcjonalna nowoczesnego laboratorium przemysłowego i wymagania dotyczące ce infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa A) Optymalny schemat i struktura organizacyjna laboratorium - Pracownie, sekcje, zespoły, w tym ds jakości - Optymalna jest pozioma struktura organizacyjna równoległe,, współpracuj pracujące ce komórki organizacyjne B) Infrastruktura techniczna laboratorium B) - wentylacja nawiewno wywiewna, system wyciągów w lokalnych, klimatyzacja - zewnętrzne trzne usytuowanie źródeł gazów technicznych, system próżni - pomieszczenia wysokiej czystości ci (bezpyłowe, aseptyczne gdy to konieczne ) - myjnia szkła a laboratoryjnego i próbnik bników - archiwum próbek, podręczny magazynek, pomieszczenia socjalne - środki transportu próbek ( gdy pobieranie próbek poza laboratorium ) 9

10 Techniki i metody analityczne, kierunki zmian Techniki i metody badań i testów w zależą od branży, do której zalicza się zakład ad Ogólna klasyfikacja 1. Techniki i metodym testów 2. Techniki i metodym określenia w sposób syntetyczny właściwości materiałów 3. Techniki i metodym określenia zawartości pierwiastków 4. Techniki i metody oznaczania grup substancji, albo poszczególnych substancji / jonów 5. Techniki i metodym chemometryczne 6. Techniki i metody z zastosowaniem selektywnych ych sensorów i biosensor sensorów (szcz (FIA)) coraz bardziej powszechne uznanie i nowe zastosowania technik i metod z grup 5. i 6., coraz rzadsze klasyczne miareczkowanie i stosowanie metod grawimetrycznych, coraz powszechniejsze stosowanie automatycznych systemów w dozowania i oznaczeń oraz przygotowania próbek, komputerowej rejestracji, przetwarzania i przekazywania danych 10

11 Przykłady technik i metod analitycznych w premysłowym laboratorium analityki technicznej i procesowej 1. Fizykochemiczne, fizyczne, techniczne techniki i metody testów określanie właściwości użytkowych materiałów m.in.:.: gęstość, barwa, wspólczynnik refrakacji, ciepło spalania, masa i rozkład masy cząsteczkowej steczkowej, granulometria, porowatość ść, powierzchnia sorpcyjna, zawartość zanieczyszczeń, napięcie powierzchniowe, rozkład temperatury wrzenia, temperatura: zapłonu onu, płynięcia, mętnienia, krystalizacji, zastygania, topnienia, miękni knięnia, blokady zimnego filtru, rozruchu zimnego silnika itd., właściwości smarne, liczba otanowa, cetanowa, lepkość ść, właściwości reologiczne, odporność oksydacyjna, szybkość demulgowania z wodą, z parą wodną, szybkość wydzielania powietrza, opadania piany, penetracja, odporność korozyjna, skręcalno calność optyczna itd

12 2. Techniki i metody oznaczania w sposób syntetyczny wybranych ych chemicznych właściwości i parametrów,, z wykorzystaniem określonych reakcji chemicznych, albo biochemicznych standardowe metody określenia czystości ci, aktywności enzymatycznej, aktywności mikrobiologicznej, lub antybiotycznej produktu, albo pośrednie sposoby oznaczania zawartości określonych grup substancji, np.: oznaczanie liczby bromowej, jodowej, zmydlania, nadtlenkowej, maleinowej, zasadowej, kwasowej, odczynu wyciągu wodnego,, ph, punktu izoelektrycznego, itd., itp. 3. Techniki i metody bezpośredniego oznaczania zawartości określonych grup substancji, albo konkretnych substancji organicznych, nieorganicznych, związk zków w kompleksowych... Zastosowanie ma: GC; HPLC; TLC, SFC; ; spektrometria a absorpcyjnej UV-VIS VIS,, w zakresie podczerwieni (FTIR( FTIR),, kolorymetria, turbidymetria,, polarymetria; spektrometria rezonansu magnetycznego (NMR( NMR), techniki elektrochemiczne: e: potencjometria ia,, kulometria ia,, amperometria ia; klasyczne miareczkowanie : alkacymetria, kompleksometria, miareczkowania red-ox i inne, 12

13 4. Techniki i metody określenia zawartości pierwiastków,, jonów m.in.: spektrometria absorpcji atomowej w płomieniu (Fl-AAS), z atomizacją elektrotermiczną (GF-AAS), z generowaniem wodorków (HG-AAS); spektrometria emisyjna ze e wzbudzeniem w plażmie (ICP AE) i w sprzęż ężeniu z innymi technikami analitycznymi (GC - AED, ICP MS); spektrometria emisyjna w łuku elektrycznym ym (np. badanie składu stopów w metali); spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (WD-XRF) XRF), (ED-XRF); metody spalania z detekcją w zakresie podczerwieni, chemiluminescencyjną, fluorescencyjną, kulometryczną, potencjometryczną (określenie zawartości ci: : S, N, Cl, Br, J, P, C, O, H); metoda Wickboldta (spalanie w płomieniu tlenowo wodorowym : S, F, Cl,, Br, N, B, As); metody polarograficzne, woltamperometryczne yczne,, kulometryczne, potencjometryczne; miareczkowanie strąceniowe ceniowe, kompleksometryczne,, red-ox, z użyciem u reagentu (np bifenylku sodu do oznaczania zawartości Cl,, Br, J ; chlorku jodu,, do oznaczania śladowych zawartości Pb (od 1 ppb) inne techniki i metody badania zawartości okreśonych onych pierwiastków - pośrednio, określonych substancji, lub grup substancji. 13

14 5. Metody chemometryczne,, głównieg w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), wykorzystanie selektywnych czujników elektrochemicznych i biosensorów, szczególnie lnie,, w warunkach analizy przepływowo - wstrzykowej (FIA) - coraz większe uznanie i wzrost zakresu zastosowań Komentarz : - Przemysłowe laboratorium stosuje,, więc, wiele bardzo różnych technik i metod pomiarowych (np. laboratorium Grupy LOTOS S.A. - LOTOS Lab ok. 400 metod analitycznych i metod testów zdecydowana większo kszość opisana w krajowych ch, lub międzynarodowy dzynarodowych normach : PN-EN, EN, ISO, ASTM, DIN,..., ale także,, metody opracowane przez instytuty branżowe i ośrodki o badawczo rozwojowe: oraz metody własne laboratorium. - Dokonuje analizy często wielkiej liczby próbek (bywa, że e ponad 100 tysięcy próbek rocznie, oznaczając c przeciętnie po 5 parametrów w każdej próbki) Uwaga! Przed zastosowaniem metody badań w określonym zakresie zastosowania - konieczna jest walidacja, co najmniej uproszczona! 14

15 Quo vadis laboratorium? 1. TQM (Total Quality Management) 2. Automatyzacja i robotyzacja czynności ci analitycznych,, ale i przygotowawczych Praca ludzka, to przede wszystkim - - pobieranie próbek, ich przygotowanie do analizy, wybór r i uruchomienie programu sterującego, zapisanie i przekazanie rezultatów, - coraz częś ęściej stosuje się w laboratorium automatyczne analizatory, coraz rzadziej pracochłonne onne metody ręczne,, jednak te ostatnie jeszcze długo d zupełnie nie znikną, - coraz większ kszą część czasu pracy zajmuje: doskonalenie i walidacja procedur analitycznych dla nowych zakresów w zastosowań, nadzór r nad wyposażeniem do pomiarów w i badań,, zapewnienie spójno jności pomiarowej, kontrola jakości badań, zbiorcze opracowanie wyników, w, ich interpretacja, tworzenie raportów,, szkolenie i 15 podnoszenie kwalifikacji.

16 Podsumowanie Laboratorium przemysłowe wykonuje kontrolk ontrolę jakości oraz inne zadania laboratoryjn jną analitykę procesową, obsługę awarii i zakłóce ceń technologicznych, badania rozwojowe; Stosuje szeroką gamę technik i metod oznaczania składnik adników w oraz testowania materiałów; Systematycznie wprowadza nowen i udoskonala dotychczasowe metodyki badań i testów; Stosuje wydzielone stanowiska pomiarowo badawcze o wysokim stopniu automatyzacji procedur analitycznych tzw. analizatory,, zapisuje wyniki na stanowisku,, albo wysyła on-line ; Niektóre uniwersalne aparaty umożliwia liwiają stosowanie różnych metod oznaczeń, jednak zmiana procedury analitycznej nie może wymagać skomplikowanych czynności ci manualnych; Powszechne jest stosowanies komputerowych systemów zarządzania danymi (LIMS); Ogromne znaczeniz naczenie e ma poziom kwalifikacji, doświadczenia i zrozumienia zjawisk związanych zanych z wykonywnymi badaniami i testami,, w tym systematyczne szkolenie i doskonalenie osób; Powszechne jest przestrzeganie zasad wybranego systemu zarządzani dzania jakości cią: PN-EN ISO 9001, PN- EN ISO/IEC 17025, Kodeks Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz systematyczne doskonalenie pod tym względem W perspektywie - wzrost t stopnia automatyzacji oraz robotyzacji, z etapem przygotowania próbki bki, włącznie, stosowania łączonych technik analitycznych, metod chemometrycznych, specyficznych i wysoce selektywnych czujnik jników w pomiarowych. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Drodzy Studenci życzę Wam - Powodzenia, ale także e i radości w okresie dalszych studiów, - satysfakcji z włożonego w onego wysiłku i pracy - pomyślno lności w okresie przyszłej pracy zawodowej - w tym, być może - w nowoczesnym laboratorium. Dziękuj kuję za uwagę 32

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025

OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 2. OMÓWIENIE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 Joanna Mytych Laboratoria badawcze chcące potwierdzić swoje kompetencje powinny wdrożyć system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów

Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy. Część 1 Autorzy: lek.wet. Mirosław Różycki, prof. dr hab. Jacek Osek. Akredytacja laboratoriów diagnostyki włośnicy stanowi obecnie jeden z najczęściej poruszanych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Księga Jakości 1 / 32 Dokument wyłącznie do użytku wewnętrznego w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Powielanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP)

System Zarządzania Jakością w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) System Zarządzania Jakością w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) Krzysztof Stefański Misja Instytutu Sformułowana przez Zarząd misja Instytutu publikowana jest na stronach internetowych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

GMP w przemyśle farmaceutycznym

GMP w przemyśle farmaceutycznym GMP w przemyśle farmaceutycznym Jadwiga Marczewska, Krystyna Mysłowska* GMP (ang. Good Manufacturing Practice) Dobra Praktyka Wytwarzania, to połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4

Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej -4 Miarodajność wyników badań WALIDACJA A MIARODAJNOŚĆ Dr inż. 2012 1 Miarodajny taki, któremu można wierzyć Środki zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo