OFERTA dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, Stopnica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY Wraz z danymi teleadresowymi w tym. Tel.. Faks, OFERTA dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, Stopnica W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego związanego z realizacją operacji pn. Wirtualny spacer po Gminie Stopnica, współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oferujemy: 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za: Ryczałtową cenę brutto wynoszącą.zł zawierające wszelkie należne podatki, składki i inne należności. (słownie:.zł) Na ryczałtową cenę brutto składają się wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia o których mowa w projekcie umowy oraz specyfikacji technicznej stanowiącej integralną część niniejszego zapytania ofertowego. 2. Powyższa cena brutto za wykonanie całości zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty, 3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję/- my się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania, 4. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z projektem umowy i zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na potwierdzenie powyższego składamy parafowany projekt umowy, 5. Akceptujemy warunki płatności 14 dni od dnia poprawnie złożonej rachunku/faktury Zamawiającemu. 6. Oświadczamy, iż:

2 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 7. Do oferty załączamy: 1. Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 2. Projekt umowy zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)- potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w okresie co najmniej pięciu lat od dnia terminu upływu składania ofert w niniejszym postępowaniu. 4. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie trzech usług (zamówień) o analogicznym zakresie (tj. wirtualnych spacerów) o wartości minimalnej ,00 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Za dokumenty potwierdzające spełnienie niniejszego warunku Zamawiający traktuje w szczególności: poświadczenia, referencje wystawione przez Zamawiających lub kserokopie umów wraz z wystawionymi fakturami za ich zrealizowanie. / data i podpis Wykonawcy/

3 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Umowa Nr../2014 pomiędzy: Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 15, Stopnica, NIP , reprezentowanym przez: Wiolettę Ciećko- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury zwanym dalej: "ZAMAWIAJĄCYM ZAMAWIAJĄCYM", a. reprezentowana przez:. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. W oparciu o rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 25/14 Wójta Gminy w Stopnicy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro zawarta została umowa o następującej treści: Przedmiot i terminy wykonania umowy 1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu informacji turystycznej w postaci wielojęzycznego wirtualnego spaceru oraz materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Wirtualny spacer po Gminie Stopnica współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zakres zamówienia: a) Wirtualny spacer będzie wykonany w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. b) Wykonana strona musi spełniać wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz. U. z 2012 r. poz. 526), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. c) Wykonany spacer musi prawidłowo działać na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

4 d) Wykonany spacer musi być zintegrowany z portalem Facebook. Wykonawca umieści moduł dający możliwość polecenia artykułu w portalu. e) Wykonany spacer umożliwi korzystanie z niego minimum 100 osobom jednocześnie. f) Wykonawca obejmie wykonany spacer 60 miesięczną gwarancją, która obejmie również dostarczenie w razie awarii kopii zapasowej projektu systemu oraz dokonywanie aktualizacji strony przez Wykonawcę w okresie 12 miesięcy. g) Wykonawca umieści wykonany spacer na serwerze wskazanym przez Zamawiającego przy założeniu, że wykonany spacer nie będzie wymagał żadnego dodatkowego oprogramowania ze strony Zamawiającego. h) Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z obsługi i administracji wirtualnego spaceru. i) Wykonany spacer (w pełnej funkcjonalności) zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD w dwóch kopiach oraz opublikowany na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. j) Wykonawca udostępni wskazanemu przez Zamawiającego Administratorowi systemu, wszelkie wymagane hasła. k) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do bazy danych (zawartości merytorycznej portalu w tym zdjęć) w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji Wykonawca opracuje i wykona wirtualne spacery po Gminie Stopnica, które następnie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego jako część zintegrowanego systemu informacji turystycznych oraz dostarczy wykonane spacery jako samodzielne pliki na płytach DVD oraz nośnikach typu pen drive: a) Wykonawca opracuje i wykona wysokiej jakości panoramy sferyczne, które zostaną połączone w wirtualne spacery po Gminie Stopnica; b) Prezentacja powinna umożliwiać zamieszczania filmów z serwera YouTube; c) Wizualizacja powinna zawierać system CMS do samodzielnego uzupełniania treści prezentacji; d) Projekt powinien być wyświetlany w 3 językach polskim, angielskim i niemieckim (tekst do tłumaczenia do znaków) e) Rozwiązania, które zostaną dostarczone pozwolą na wirtualne zwiedzanie Gminy Stopnica (głównie miejscowości Stopnica, ale również pozostałych sołectw gminy). Po wybraniu danego miejsca/obiektu będzie wyświetlała się krótka historia obiektu wraz z historycznymi zdjęciami - zdjęcia historyczne zapewni Zamawiający. f) Wirtualny spacer będzie obsługiwany przez urządzenia mobilne; g) Spacery wirtualne zostaną przygotowane w następujących wersjach: wersja na stronę otwierana w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem wtyczki Adobe Flash; spacer jako samodzielny plik do dystrybucji na płytach DVD oraz nośnikach typu pen drive w ilości zgodnej z postanowieniami zapytania ofertowego h) W ramach zamówienia zostaną wykonane następujące panoramy:

5 i) Komunikację po wirtualnym spacerze należy wykonać: z listy panoram z pojawiającą się miniaturą, na podstawie mapy, na podstawie umieszczonych hot-spotów na panoramie. j) Wykonawca wykona w ramach spacerów: menu nawigacyjne do poruszania się po panoramach, aktywne punkty na panoramie oznaczenie miejsc na zdjęciach, przejść do następnych panoram, opisy i tytuły każda panorama powinna mieć indywidualny opis lub tytuł, który pojawia się w widocznym miejscu prezentacji, indywidualny projekt szaty graficznej, opisy i teksty do panoram w języku polskim zapewni Zamawiający, zaś Wykonawca wykona tłumaczenia na język angielski i niemiecki. k) Wykonawca do wirtualnych spacerów doda również następujące elementy: korzystanie z mapy np. Google Maps - będzie możliwość wyświetlania mapy stale podczas zwiedzania, na mapie będą widoczne wszystkie punkty wirtualnej wycieczki, użytkownik będzie mógł łatwo przejść w dowolne miejsce za pomocą wyboru punktu na mapie. radar (np. Róża wiatrów ) na mapie np. Google Maps z opcją włączenia i wyłączenia - aby użytkownik korzystający z mapy np. Google Maps oprócz wiedzy, w którym miejscu się znajduje wiedział również w którą stronę patrzy. Użytkownik powinien móc obrócić radar punktu na mapie w dowolnym kierunku, co automatycznie zmieni kierunek widzenia panoramy na ekranie. indeks panoram - aby ułatwić użytkownikowi spacer, panoramy zostaną podzielone np. tematycznie i zostanie udostępniony indeks panoram. Indeks będzie dostępny w każdej chwili wirtualnego zwiedzania wg potrzeb Zamawiającego. galerię zdjęć oraz filmów - dowolna panorama w ramach spaceru będzie zawierała galerię zdjęć np. szczegóły architektoniczne, powiększenia obrazów. l) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. płyt CD/DVD, na których umieści zbiór wszystkich zdjęć wykonanych w ramach realizowanego Zamówienia. m) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do dostarczonych w ramach umowy materiałów Wykonawca zaprojektuje, wykona i dostarczy płyty DVD oraz nośniki typu pen driver wg wymagań określonych w postanowieniach zapytania ofertowego Ostateczny termin realizacji całego zamówienia 30 września 2014 r. 2. Integralną część umowy stanowią: a) Dokumentacja zapytania ofertowego, b) oferta cenowa Wykonawcy.

6 Dokumenty będące częściami umowy traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające i w przypadku rozbieżności, powinno być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej. Zasady wizualizacji 2 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz odpowiedniej Księgi Wizualizacji Znaku Programu. 2. Wszystkie projekty/szaty graficzne muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie za przedmiot umowy 3 1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określone wg oferty wynosi:.. PLN brutto ( słownie:. zł i./100). 2. Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie zamówienia nastąpi na podstawie doręczonej faktury wraz z protokołem odbioru. 4. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Obowiązki stron 4 1. Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do: a) przygotowania i zorganizowania wykonania usług zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy b) informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji usług, w szczególności o zamiarze zaprzestania ich świadczenia, c) udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych usług na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać dokładnie opisowi i wymaganiom podanym przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad technicznych i prawnych. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi i standardami jakościowymi w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usług. 6. Wykonawca będzie realizował niniejsze zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

7 7. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 6, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w ofercie. 8. Zamawiający będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może oczekiwać w celu prawidłowej realizacji umowy. Podwykonawcy 5 1. Wykonawca może zlecić świadczenie usług podwykonawcom. 2. Wszelkie przepisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Prawa autorskie 6 1. Wykonawca oświadcza, że: a) wszelkie materiały w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji usług objętych niniejszą umową, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z usług osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób, b) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w umowie. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub dysponowania przez Zamawiającego materiałami, do których Wykonawca przeniósł prawa na Zamawiającego, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści. 3. Z dniem zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca przenosi automatycznie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przekazanych materiałów w tym wirtualnego spaceru w zakresie rozporządzania nimi i korzystania przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji. 4. Do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji umowy. Kary umowne 7 1. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku: a) wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w 3 ust. 1,

8 b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w 3 ust. 1; c) w przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania. 4. Jeśli Zamawiający zgłosił zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonych do odbioru dokumentów lub usług a Wykonawca nie uwzględnił zastrzeżeń lub uwag, w szczególności nie usunął zgłoszonych wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz może odmówić przyjęcia dokumentów i usług, które nie zostały wykonane należycie lub których prawidłowego wykonania Wykonawca nie wykazał w przedstawionych dokumentach. Odstąpienie od umowy 8 1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia nawet przed terminem wykonania umowy: a) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach, b) w przypadku nienależytego wykonywania umowy, mogącego powodować niepełną realizację celów zamówienia, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach, c) gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową oraz w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach, d) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach, e) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy, f) gdy Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie istotnych wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach.

9 Postanowienia końcowe 9 1. Z ramienia Wykonawcy osobą do kontaktów w sprawie wykonania umowy jest: Z ramienia Zamawiającego osobą do kontaktów w sprawie wykonania umowy jest: Zmiana osób do kontaktu nie wymaga aneksowania umowy, jednak strony są zobowiązane do pisemnego poinformowania o takiej zmianie Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian określonych w 9 ust. 3, muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: - wystąpienia opóźnień w realizacji umowy będącej winą Zamawiającego bądź zmiany koncepcji wykonania usługi na wniosek Zamawiającego, W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 2. Spory mogące zaistnieć przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca:

10 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Specyfikacja szczegółowa: 1) przechodzenie z jednej panoramy na drugą w formie przenikania i automatycznego ładowania następnej panoramy, przez co ma się wrażenie ciągłości, tak jakbyśmy oglądali film; (opcja samodzielnego spaceru (kierowana przez użytkowania) oraz spacer automatyczny trasa wyznaczona przez aplikację umożliwiająca zapoznanie się z pełną trasą) 2) przybliżanie obiektu w postaci dodatkowego zdjęcia w wyższej rozdzielczości daje to możliwość jego dokładniejszego zobaczenia; 3) uatrakcyjnienie wizualizacji panoramicznej poprzez filmy, autentyczne dźwięki dla danego miejsca i podkłady muzyczne sprawia wrażenie bliżej interakcji; 4) zamieszczanie informacji tekstowych opisujących miejsce, w którym została wykonana panorama i zdjęcie języku polskim, angielskim, niemieckim; 5) dodawanie słów kluczowych lub wyrazów do wyszukiwarki charakterystycznych dla danej panoramy. Opcja szukaj wbudowana w wirtualny spacer ułatwia szybkie odnalezienie danego obiektu lub grupy obiektów. Stworzona w ten sposób baza danych umieszczana jest w projekcie; 6) pozycjonowanie wirtualnych panoram za pomocą odbiornika GPS i podłączenie do ogólnoświatowej mapy Google maps umożliwia bardzo łatwe zidentyfikować miejsca wykonywanej wizualizacji w Polsce i na Świecie; 7) umieszczenie mapy nawigacyjnej Google maps w projekcie pokazuje z pozycji mapy satelitarnej, hybrydowej czy terenowej miejsca wykonanych panoram. Pozwala to na łatwe przemieszczanie się po panoramach; 8) umieszczenie wirtualnego spaceru bezpośrednio na stronie WWW Beneficjenta; 9) zapisywanie wirtualnego spacer na CD/DVD lub PenDrive, dzięki czemu można je wykorzystywać w trybie off-line bez dostępu do internetu np. na targach bądź jako prezentacja na telebimach lub jako prezent; 10) komentowanie panoram i zdjęć przez internautów powoduje, że strona żyje a opinie i informacje dodawane są przez internautów, zachęcają do korzystania z usług. Moderowania komentarzy przed administratora strony jest wbudowana w system wirtualnego spaceru. 11) korzystanie z Systemu Zarządzania Treścią przez Beneficjenta (CMS) a w tym: sprawdzanie statystyk odwiedzin, zmianę opisów panoram w różnych wersjach językowych, ustalenie własnej subdomeny, kontrola i edycja komentarzy internautów; 12) uruchomienie Inteligentnego Autoplay-a (automatyczna prezentacja obiektu w postaci prezentacji przypominającej film); 13) nowatorska nawigacja pozwalająca na łatwiejsze poruszanie się po systemie i odnajdywanie następnej panoramy, wykorzystywane jest to również w panelach dotykowych i kioskach internetowych; 14) dodanie profesjonalnego lektora czytającego teksty w różnych językach. 15) Wysyłanie internetowych POCZTÓWEK z pozycji każdej z panoram wybierając swój ulubiony kadr z panoramy.

11 16) Automatyczne pozycjonowanie - po ukończeniu wirtualnego spaceru i umieszczeniu go na stronie klienta i Ogólnopolskim Portalu Wycieczek Panoramicznych system zaczyna pozycjonować wirtualny spacer w Google.pl 17) Otrzymanie własnej subdomeny w celu lepszej identyfikacji wirtualnego spaceru 18) Prezentacja zawierać ma minimum: 150 punktów sferycznych (w tym 20 punktów nocą, 5 panoram wykonanych ze zwyżki) 19) Utrzymanie prezentacji na serwerze 20) Dodanie prezentacji do popularnych stron np. takich jak ; ; i innych popularnych portali; 21) Możliwość rozwoju prezentacji o nowości takie jak np. pocztówka, tabliczki z wyszukiwarką, zakładka Facebook Lubię to i wiele innych planowanych na następne lata; 22) zamieszczenie na prezentacji przycisków Fecebook lubie to 22) Możliwość aktualizacji strony 23) aplikacja będzie dostępna na w/w stronach i portalach przez okres minimum 7 lata od dnia odbioru końcowego przedmiotu operacji bez konieczności ponoszenia przez Beneficjenta jakichkolwiek opłat 24) - panoramy sferyczne (360 x 180 stopni), wykonane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w plenerze oraz we wnętrzach 150 szt. (w tym około 20 zdjęć nocnych oraz około 5 z wykorzystaniem zwyżki); - umieszczenie w prezentacji zdjęć archiwalnych (ok. 20), zdjęcia dostarczy Zamawiający; - utrzymywania kosztów hostingu i domeny internetowej pod którymi funkcjonować będzie spacer przez okres 5 lat; Opcje dodatkowe: Tłumaczenie tekstu na język angielski, niemiecki Lektor w w/w językach (języku polskim) Wytłaczanie płyt z prezentacją wraz z projektem graficznym na płytę i opakowaniem typu slim w ilości 500 stuk (z indywidualnym kolorowym nadrukiem). Wszystkie projekty/szaty graficzne muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Pendrive 8 GB z nadrukiem zawierający prezentację- 200 szt. Wykonana w technologii FLASH; Panoramy w rozdzielczości min 8000x4000 px; Panoramy połączone HOTSPOTAMI, przechodzące jedna w drugą; Zdjęcia wykonane w technice HDR; Możliwość dołączenia filmu, przybliżenia (zdjęcia płaskiego), materiałów pdf do wybranych panoram; Punkty sferyczne naniesione i pozycjonowane w Google Maps; Prezentacja powinna być wyświetlana w wynikach wyszukiwarek;

12 Oprócz tego projekt powinien zawierać przyciski trybu pełnoekranowego, informacji o panoramie, możliwość zmiany języka na angielski lub niemiecki, galerie zdjęć archiwalnych, podkład muzyczny, lektora; Ponadto prezentacja powinna: zostać dostarczona w wersji offline razem ze wszelkimi prawami autorskimi; zwierać system CRM (system zarządzania treścią prezentacji), zawierającą statystyki odwiedzin, możliwość zmiany opisów i nazw panoram. Wykonawca opracuje i wykona wirtualny spacer po Gminie Stopnica, które następnie zamieści na stronie internetowej urzędy gminy Stopnica oraz dostarczy wykonane spacery jako samodzielne pliki na płytach CD/DVD i nośnikach pamięci pen-drive. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. płyt CD/DVD, na których umieści zbiór wszystkich zdjęć wykonanych w ramach realizowanego Zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do dostarczonych w ramach umowy materiałów. Prezentacja ma być również wykonany w wersji lekkiej przeznaczonej na urządzenia typu komórka i smart fon. Portal ma być również wykonany w wersji zorientowanej na dotyk dla urządzeń typu smart fon i tablet lub totemy wielkoformatowe.

13 Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie wysokość środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca uchylał będzie się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty. W kryterium cena, oferty ocenione zostaną wg wzoru: P = (Cmin/Cof) x 100 x waga kryterium gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest treść zapytania ofertowego, na wypadek wprowadzenia zmian w jej postanowieniach. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania faksem bądź mailem i zobowiązani są do zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Korespondencję wysłaną na podany przez Wykonawcę adres, fax lub adres uznaje się za doręczoną skutecznie, przy czym wystarczy samo nadanie informacji faxem z potwierdzeniem nadania oraz em (nie jest wymagane potwierdzenie odbioru).

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: audyt użyteczności wraz z przeprowadzeniem benchmarkingu, 2) Zadanie 2: warsztaty eksperckie - ogólna

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie

zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie U M O W A ( w z ó r ) zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014 UMOWA NR NA/RK/.. /2014 (Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) zawarta pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Umowa nr /2010

Załącznik nr 3. Umowa nr /2010 Umowa nr /2010 Załącznik nr 3 W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr Andrzeja StraŜyńskiego zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a... reprezentowaną przez:. zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia Tyczyn, dnia 2 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 71/RTRP/SC/2015 na świadczenie usługi tłumaczenia 1. Zamawiający. ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin, NIP 712-314-94-01; REGON 060433560, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy.

3 1. W trakcie trwania projektu Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. Umowa Zawarta... pomiędzy Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowska 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy:

UMOWA. na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: UMOWA Załącznik nr 3 WZÓR na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zawarta w dniu 2016 r. w Morawicy pomiędzy: Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr zawarta w Nysie, w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Ramowy Wzór Umowy zawartej w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Pl. Ofiar Getta 6, NIP 813-362-12-48, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Załącznik nr 1 Nr REGON firmy :... Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Adres e-mail: OFERTA 10-006 Olsztyn Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II

,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu TOM II Program NAZWA ZAMÓWIENIA:,, Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: IV- 271-6/2012 TOM II PROJEKT UMOWY W

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:...

Umowa nr.../2015. Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... Wzór umowy Umowa nr.../2015 zawarta w dniu... r, pomiędzy: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny. Bielsk Podlaski, 10-01-2014 r. Ok.042.1.2014 Rozpoznanie cenowe na Wydruk materiałów doradczych pn. Portfolio IPDE-Z ramach projektu pn. Bielskie gimnazja dobry start i pewna przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo