OFERTA dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, Stopnica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY Wraz z danymi teleadresowymi w tym. Tel.. Faks, OFERTA dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, Stopnica W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego związanego z realizacją operacji pn. Wirtualny spacer po Gminie Stopnica, współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oferujemy: 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za: Ryczałtową cenę brutto wynoszącą.zł zawierające wszelkie należne podatki, składki i inne należności. (słownie:.zł) Na ryczałtową cenę brutto składają się wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia o których mowa w projekcie umowy oraz specyfikacji technicznej stanowiącej integralną część niniejszego zapytania ofertowego. 2. Powyższa cena brutto za wykonanie całości zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty, 3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję/- my się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania, 4. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z projektem umowy i zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na potwierdzenie powyższego składamy parafowany projekt umowy, 5. Akceptujemy warunki płatności 14 dni od dnia poprawnie złożonej rachunku/faktury Zamawiającemu. 6. Oświadczamy, iż:

2 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 7. Do oferty załączamy: 1. Druk oferty zgodny ze wzorem stanowiącym- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 2. Projekt umowy zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)- potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w okresie co najmniej pięciu lat od dnia terminu upływu składania ofert w niniejszym postępowaniu. 4. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie trzech usług (zamówień) o analogicznym zakresie (tj. wirtualnych spacerów) o wartości minimalnej ,00 zł brutto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Za dokumenty potwierdzające spełnienie niniejszego warunku Zamawiający traktuje w szczególności: poświadczenia, referencje wystawione przez Zamawiających lub kserokopie umów wraz z wystawionymi fakturami za ich zrealizowanie. / data i podpis Wykonawcy/

3 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Umowa Nr../2014 pomiędzy: Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 15, Stopnica, NIP , reprezentowanym przez: Wiolettę Ciećko- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury zwanym dalej: "ZAMAWIAJĄCYM ZAMAWIAJĄCYM", a. reprezentowana przez:. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. W oparciu o rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 25/14 Wójta Gminy w Stopnicy z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro zawarta została umowa o następującej treści: Przedmiot i terminy wykonania umowy 1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu informacji turystycznej w postaci wielojęzycznego wirtualnego spaceru oraz materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Wirtualny spacer po Gminie Stopnica współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zakres zamówienia: a) Wirtualny spacer będzie wykonany w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. b) Wykonana strona musi spełniać wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz. U. z 2012 r. poz. 526), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. c) Wykonany spacer musi prawidłowo działać na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

4 d) Wykonany spacer musi być zintegrowany z portalem Facebook. Wykonawca umieści moduł dający możliwość polecenia artykułu w portalu. e) Wykonany spacer umożliwi korzystanie z niego minimum 100 osobom jednocześnie. f) Wykonawca obejmie wykonany spacer 60 miesięczną gwarancją, która obejmie również dostarczenie w razie awarii kopii zapasowej projektu systemu oraz dokonywanie aktualizacji strony przez Wykonawcę w okresie 12 miesięcy. g) Wykonawca umieści wykonany spacer na serwerze wskazanym przez Zamawiającego przy założeniu, że wykonany spacer nie będzie wymagał żadnego dodatkowego oprogramowania ze strony Zamawiającego. h) Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z obsługi i administracji wirtualnego spaceru. i) Wykonany spacer (w pełnej funkcjonalności) zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD w dwóch kopiach oraz opublikowany na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. j) Wykonawca udostępni wskazanemu przez Zamawiającego Administratorowi systemu, wszelkie wymagane hasła. k) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do bazy danych (zawartości merytorycznej portalu w tym zdjęć) w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji Wykonawca opracuje i wykona wirtualne spacery po Gminie Stopnica, które następnie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego jako część zintegrowanego systemu informacji turystycznych oraz dostarczy wykonane spacery jako samodzielne pliki na płytach DVD oraz nośnikach typu pen drive: a) Wykonawca opracuje i wykona wysokiej jakości panoramy sferyczne, które zostaną połączone w wirtualne spacery po Gminie Stopnica; b) Prezentacja powinna umożliwiać zamieszczania filmów z serwera YouTube; c) Wizualizacja powinna zawierać system CMS do samodzielnego uzupełniania treści prezentacji; d) Projekt powinien być wyświetlany w 3 językach polskim, angielskim i niemieckim (tekst do tłumaczenia do znaków) e) Rozwiązania, które zostaną dostarczone pozwolą na wirtualne zwiedzanie Gminy Stopnica (głównie miejscowości Stopnica, ale również pozostałych sołectw gminy). Po wybraniu danego miejsca/obiektu będzie wyświetlała się krótka historia obiektu wraz z historycznymi zdjęciami - zdjęcia historyczne zapewni Zamawiający. f) Wirtualny spacer będzie obsługiwany przez urządzenia mobilne; g) Spacery wirtualne zostaną przygotowane w następujących wersjach: wersja na stronę otwierana w przeglądarce internetowej z wykorzystaniem wtyczki Adobe Flash; spacer jako samodzielny plik do dystrybucji na płytach DVD oraz nośnikach typu pen drive w ilości zgodnej z postanowieniami zapytania ofertowego h) W ramach zamówienia zostaną wykonane następujące panoramy:

5 i) Komunikację po wirtualnym spacerze należy wykonać: z listy panoram z pojawiającą się miniaturą, na podstawie mapy, na podstawie umieszczonych hot-spotów na panoramie. j) Wykonawca wykona w ramach spacerów: menu nawigacyjne do poruszania się po panoramach, aktywne punkty na panoramie oznaczenie miejsc na zdjęciach, przejść do następnych panoram, opisy i tytuły każda panorama powinna mieć indywidualny opis lub tytuł, który pojawia się w widocznym miejscu prezentacji, indywidualny projekt szaty graficznej, opisy i teksty do panoram w języku polskim zapewni Zamawiający, zaś Wykonawca wykona tłumaczenia na język angielski i niemiecki. k) Wykonawca do wirtualnych spacerów doda również następujące elementy: korzystanie z mapy np. Google Maps - będzie możliwość wyświetlania mapy stale podczas zwiedzania, na mapie będą widoczne wszystkie punkty wirtualnej wycieczki, użytkownik będzie mógł łatwo przejść w dowolne miejsce za pomocą wyboru punktu na mapie. radar (np. Róża wiatrów ) na mapie np. Google Maps z opcją włączenia i wyłączenia - aby użytkownik korzystający z mapy np. Google Maps oprócz wiedzy, w którym miejscu się znajduje wiedział również w którą stronę patrzy. Użytkownik powinien móc obrócić radar punktu na mapie w dowolnym kierunku, co automatycznie zmieni kierunek widzenia panoramy na ekranie. indeks panoram - aby ułatwić użytkownikowi spacer, panoramy zostaną podzielone np. tematycznie i zostanie udostępniony indeks panoram. Indeks będzie dostępny w każdej chwili wirtualnego zwiedzania wg potrzeb Zamawiającego. galerię zdjęć oraz filmów - dowolna panorama w ramach spaceru będzie zawierała galerię zdjęć np. szczegóły architektoniczne, powiększenia obrazów. l) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. płyt CD/DVD, na których umieści zbiór wszystkich zdjęć wykonanych w ramach realizowanego Zamówienia. m) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do dostarczonych w ramach umowy materiałów Wykonawca zaprojektuje, wykona i dostarczy płyty DVD oraz nośniki typu pen driver wg wymagań określonych w postanowieniach zapytania ofertowego Ostateczny termin realizacji całego zamówienia 30 września 2014 r. 2. Integralną część umowy stanowią: a) Dokumentacja zapytania ofertowego, b) oferta cenowa Wykonawcy.

6 Dokumenty będące częściami umowy traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające i w przypadku rozbieżności, powinno być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej. Zasady wizualizacji 2 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz odpowiedniej Księgi Wizualizacji Znaku Programu. 2. Wszystkie projekty/szaty graficzne muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wynagrodzenie za przedmiot umowy 3 1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określone wg oferty wynosi:.. PLN brutto ( słownie:. zł i./100). 2. Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie zamówienia nastąpi na podstawie doręczonej faktury wraz z protokołem odbioru. 4. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Obowiązki stron 4 1. Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do: a) przygotowania i zorganizowania wykonania usług zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy b) informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji usług, w szczególności o zamiarze zaprzestania ich świadczenia, c) udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych usług na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego w terminie 4 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać dokładnie opisowi i wymaganiom podanym przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad technicznych i prawnych. 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi i standardami jakościowymi w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usług. 6. Wykonawca będzie realizował niniejsze zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym z zasadami polityk wspólnotowych, w szczególności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

7 7. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 6, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w ofercie. 8. Zamawiający będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca może oczekiwać w celu prawidłowej realizacji umowy. Podwykonawcy 5 1. Wykonawca może zlecić świadczenie usług podwykonawcom. 2. Wszelkie przepisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Prawa autorskie 6 1. Wykonawca oświadcza, że: a) wszelkie materiały w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji usług objętych niniejszą umową, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z usług osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób, b) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w umowie. 2. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych umową lub dysponowania przez Zamawiającego materiałami, do których Wykonawca przeniósł prawa na Zamawiającego, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści. 3. Z dniem zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca przenosi automatycznie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przekazanych materiałów w tym wirtualnego spaceru w zakresie rozporządzania nimi i korzystania przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji. 4. Do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów realizacji umowy. Kary umowne 7 1. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku: a) wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w 3 ust. 1,

8 b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w 3 ust. 1; c) w przypadku opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego, zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania. 4. Jeśli Zamawiający zgłosił zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonych do odbioru dokumentów lub usług a Wykonawca nie uwzględnił zastrzeżeń lub uwag, w szczególności nie usunął zgłoszonych wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz może odmówić przyjęcia dokumentów i usług, które nie zostały wykonane należycie lub których prawidłowego wykonania Wykonawca nie wykazał w przedstawionych dokumentach. Odstąpienie od umowy 8 1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia nawet przed terminem wykonania umowy: a) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach, b) w przypadku nienależytego wykonywania umowy, mogącego powodować niepełną realizację celów zamówienia, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach, c) gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową oraz w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach, d) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach, e) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w terminie 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy, f) gdy Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie istotnych wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach.

9 Postanowienia końcowe 9 1. Z ramienia Wykonawcy osobą do kontaktów w sprawie wykonania umowy jest: Z ramienia Zamawiającego osobą do kontaktów w sprawie wykonania umowy jest: Zmiana osób do kontaktu nie wymaga aneksowania umowy, jednak strony są zobowiązane do pisemnego poinformowania o takiej zmianie Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian określonych w 9 ust. 3, muszą być dokonane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: - wystąpienia opóźnień w realizacji umowy będącej winą Zamawiającego bądź zmiany koncepcji wykonania usługi na wniosek Zamawiającego, W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 2. Spory mogące zaistnieć przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca:

10 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Specyfikacja szczegółowa: 1) przechodzenie z jednej panoramy na drugą w formie przenikania i automatycznego ładowania następnej panoramy, przez co ma się wrażenie ciągłości, tak jakbyśmy oglądali film; (opcja samodzielnego spaceru (kierowana przez użytkowania) oraz spacer automatyczny trasa wyznaczona przez aplikację umożliwiająca zapoznanie się z pełną trasą) 2) przybliżanie obiektu w postaci dodatkowego zdjęcia w wyższej rozdzielczości daje to możliwość jego dokładniejszego zobaczenia; 3) uatrakcyjnienie wizualizacji panoramicznej poprzez filmy, autentyczne dźwięki dla danego miejsca i podkłady muzyczne sprawia wrażenie bliżej interakcji; 4) zamieszczanie informacji tekstowych opisujących miejsce, w którym została wykonana panorama i zdjęcie języku polskim, angielskim, niemieckim; 5) dodawanie słów kluczowych lub wyrazów do wyszukiwarki charakterystycznych dla danej panoramy. Opcja szukaj wbudowana w wirtualny spacer ułatwia szybkie odnalezienie danego obiektu lub grupy obiektów. Stworzona w ten sposób baza danych umieszczana jest w projekcie; 6) pozycjonowanie wirtualnych panoram za pomocą odbiornika GPS i podłączenie do ogólnoświatowej mapy Google maps umożliwia bardzo łatwe zidentyfikować miejsca wykonywanej wizualizacji w Polsce i na Świecie; 7) umieszczenie mapy nawigacyjnej Google maps w projekcie pokazuje z pozycji mapy satelitarnej, hybrydowej czy terenowej miejsca wykonanych panoram. Pozwala to na łatwe przemieszczanie się po panoramach; 8) umieszczenie wirtualnego spaceru bezpośrednio na stronie WWW Beneficjenta; 9) zapisywanie wirtualnego spacer na CD/DVD lub PenDrive, dzięki czemu można je wykorzystywać w trybie off-line bez dostępu do internetu np. na targach bądź jako prezentacja na telebimach lub jako prezent; 10) komentowanie panoram i zdjęć przez internautów powoduje, że strona żyje a opinie i informacje dodawane są przez internautów, zachęcają do korzystania z usług. Moderowania komentarzy przed administratora strony jest wbudowana w system wirtualnego spaceru. 11) korzystanie z Systemu Zarządzania Treścią przez Beneficjenta (CMS) a w tym: sprawdzanie statystyk odwiedzin, zmianę opisów panoram w różnych wersjach językowych, ustalenie własnej subdomeny, kontrola i edycja komentarzy internautów; 12) uruchomienie Inteligentnego Autoplay-a (automatyczna prezentacja obiektu w postaci prezentacji przypominającej film); 13) nowatorska nawigacja pozwalająca na łatwiejsze poruszanie się po systemie i odnajdywanie następnej panoramy, wykorzystywane jest to również w panelach dotykowych i kioskach internetowych; 14) dodanie profesjonalnego lektora czytającego teksty w różnych językach. 15) Wysyłanie internetowych POCZTÓWEK z pozycji każdej z panoram wybierając swój ulubiony kadr z panoramy.

11 16) Automatyczne pozycjonowanie - po ukończeniu wirtualnego spaceru i umieszczeniu go na stronie klienta i Ogólnopolskim Portalu Wycieczek Panoramicznych system zaczyna pozycjonować wirtualny spacer w Google.pl 17) Otrzymanie własnej subdomeny w celu lepszej identyfikacji wirtualnego spaceru 18) Prezentacja zawierać ma minimum: 150 punktów sferycznych (w tym 20 punktów nocą, 5 panoram wykonanych ze zwyżki) 19) Utrzymanie prezentacji na serwerze 20) Dodanie prezentacji do popularnych stron np. takich jak ; ; i innych popularnych portali; 21) Możliwość rozwoju prezentacji o nowości takie jak np. pocztówka, tabliczki z wyszukiwarką, zakładka Facebook Lubię to i wiele innych planowanych na następne lata; 22) zamieszczenie na prezentacji przycisków Fecebook lubie to 22) Możliwość aktualizacji strony 23) aplikacja będzie dostępna na w/w stronach i portalach przez okres minimum 7 lata od dnia odbioru końcowego przedmiotu operacji bez konieczności ponoszenia przez Beneficjenta jakichkolwiek opłat 24) - panoramy sferyczne (360 x 180 stopni), wykonane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w plenerze oraz we wnętrzach 150 szt. (w tym około 20 zdjęć nocnych oraz około 5 z wykorzystaniem zwyżki); - umieszczenie w prezentacji zdjęć archiwalnych (ok. 20), zdjęcia dostarczy Zamawiający; - utrzymywania kosztów hostingu i domeny internetowej pod którymi funkcjonować będzie spacer przez okres 5 lat; Opcje dodatkowe: Tłumaczenie tekstu na język angielski, niemiecki Lektor w w/w językach (języku polskim) Wytłaczanie płyt z prezentacją wraz z projektem graficznym na płytę i opakowaniem typu slim w ilości 500 stuk (z indywidualnym kolorowym nadrukiem). Wszystkie projekty/szaty graficzne muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. Pendrive 8 GB z nadrukiem zawierający prezentację- 200 szt. Wykonana w technologii FLASH; Panoramy w rozdzielczości min 8000x4000 px; Panoramy połączone HOTSPOTAMI, przechodzące jedna w drugą; Zdjęcia wykonane w technice HDR; Możliwość dołączenia filmu, przybliżenia (zdjęcia płaskiego), materiałów pdf do wybranych panoram; Punkty sferyczne naniesione i pozycjonowane w Google Maps; Prezentacja powinna być wyświetlana w wynikach wyszukiwarek;

12 Oprócz tego projekt powinien zawierać przyciski trybu pełnoekranowego, informacji o panoramie, możliwość zmiany języka na angielski lub niemiecki, galerie zdjęć archiwalnych, podkład muzyczny, lektora; Ponadto prezentacja powinna: zostać dostarczona w wersji offline razem ze wszelkimi prawami autorskimi; zwierać system CRM (system zarządzania treścią prezentacji), zawierającą statystyki odwiedzin, możliwość zmiany opisów i nazw panoram. Wykonawca opracuje i wykona wirtualny spacer po Gminie Stopnica, które następnie zamieści na stronie internetowej urzędy gminy Stopnica oraz dostarczy wykonane spacery jako samodzielne pliki na płytach CD/DVD i nośnikach pamięci pen-drive. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. płyt CD/DVD, na których umieści zbiór wszystkich zdjęć wykonanych w ramach realizowanego Zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do dostarczonych w ramach umowy materiałów. Prezentacja ma być również wykonany w wersji lekkiej przeznaczonej na urządzenia typu komórka i smart fon. Portal ma być również wykonany w wersji zorientowanej na dotyk dla urządzeń typu smart fon i tablet lub totemy wielkoformatowe.

13 Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie wysokość środków finansowych zabezpieczonych przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca uchylał będzie się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty. W kryterium cena, oferty ocenione zostaną wg wzoru: P = (Cmin/Cof) x 100 x waga kryterium gdzie: Cmin - najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert Cof. ocen. - zaoferowana cena brutto ocenianej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniona jest treść zapytania ofertowego, na wypadek wprowadzenia zmian w jej postanowieniach. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani o wyniku postępowania faksem bądź mailem i zobowiązani są do zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Korespondencję wysłaną na podany przez Wykonawcę adres, fax lub adres uznaje się za doręczoną skutecznie, przy czym wystarczy samo nadanie informacji faxem z potwierdzeniem nadania oraz em (nie jest wymagane potwierdzenie odbioru).

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro na przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z DNIA 09.08.2013 R. POZ. 907), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANY ZAZNACZONO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Rynek Kleparski 4/13 31-150 Kraków Tel. (012) 421 16 04 Fax. (012) 421 16 04

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kampanię społeczną promującą

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo