RAPORT KOOCOWY Z BADANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOOCOWY Z BADANIA"

Transkrypt

1 RAPORT KOOCOWY Z BADANIA KOMPLEMENTARNOŚD PRZEDSIĘWZIĘD DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA W POIIŚ (PRIORYTETY I-V) Z PROJEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI REALIZOWANYMI W RAMACH INNYCH OSI POIIŚ, 16 RPO, PROW ORAZ WPRYB Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu paostwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ZAMAWIAJĄCY MINISTERSTWO ŚRODOWISKA WYKONAWCA

2 2

3 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE... 5 SUMMARY WSTĘP CHARAKTERYSTYKA PODEJŚCIA METODOLOGICZNEGO CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMU KOMPLEMENTARNOŚCI ORAZ SYNERGII W PROJEKTACH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ OCENA ICH ISTOTNOŚCI NAKŁADY NA PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH OSI I-V POIIŚ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA KOMPLEMENTARNE FINANSOWANE Z INNYCH PRIORYTETÓW I PROGRAMÓW UDZIAŁ W PROGRAMACH ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH W STOSUNKU DO OSI I-V POIIŚ ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW W REALIZACJĘ ZAŁOŻEO KRAJOWYCH oraz WSPÓLNOTOWYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH STOSUNEK NAKŁADÓW DO EFEKTÓW W WYBRANYCH PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH POIIŚ, RPO I PROW CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH REALIZOWANYCH NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW ORAZ GMIN REALIZACJA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW REALIZACJA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA POZIOMIE GMIN KOMPLEMENTARNOŚD PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH OSI I-V POIIŚ ORAZ INNYCH PRIORYTETÓW I PROGRAMÓW KOMPLEMENTARNOŚD WEWNĘTRZNA PROJEKTÓW W RAMACH OSI I-V POIIŚ KOMPLEMENTARNOŚD PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH OSI I-V ORAZ VI-XIII POIiŚ KOMPLEMENTARNOŚD POMIĘDZY PROJEKTAMI REALIZOWANYMI W RAMACH OSI I-V POIIŚ ORAZ REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH KOMPLEMENTARNOŚD POMIĘDZY PROJEKTAMI REALIZOWANYMI W RAMACH OSI I-V POIIŚ ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA KOMPLEMENTARNOŚD POMIĘDZY PROJEKTAMI REALIZOWANYMI W RAMACH OSI I-V POIIŚ ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (POKL) KOMPLEMENTARNOŚD POMIĘDZY PROJEKTAMI REALIZOWANYMI W RAMACH OSI I-V POIIŚ ORAZ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) KOMPLEMENTARNOŚD POMIĘDZY PROJEKTAMI REALIZOWANYMI W RAMACH OSI I-V POIIŚ ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH (PORYBY) KOMPLEMENTARNOŚD POMIĘDZY PROJEKTAMI REALIZOWANYMI W RAMACH OSI I-V POIIŚ ORAZ INSTRUMENTU FINANSOWEGO LIFE POŻĄDANE KIERUNKI MODYFIKACJI SYSTEMU WDRAŻANIA PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH MECHANIZMY ORAZ NARZĘDZIA WZMACNIAJĄCE KOMPLEMENTARNOŚD ORAZ SYNERGIĘ POMIĘDZY PRZEDSIĘWZIĘCIAMI REALIZOWANYMI W RAMACH programów finansowanych ze środków ue OCENA I PROPOZYCJE MODYFIKACJI MODELU DEMARKACJI POŻĄDANE KIERUNKI I MECHANIZMY WSPARCIA PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH W PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM ZAŁĄCZNIKI

4 WYKAZ SKRÓTÓW CAWI CKPŚ EFR EFRR EUROSTAT FGI FS GIS GUS IDI IZ KK NSRO KPGO KPOŚK MRR MŚ NFOŚiGW NSRO POIG Computer Assisted Web Interview Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Europejski Fundusz Rybacki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office) Focused Group Interview Fundusz Spójności Geographic Information System Główny Urząd Statystyczny Individual In-Depth Interview Instytucja Zarządzająca Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POIŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich RLM RPO SP TDI WDB WFOŚiGW równoważna liczba mieszkaoców Regionalny Program Operacyjny Studium Przypadku Telephone In Depth Interview Wartośd Dodana Brutto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WPRyb Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich " 4

5 STRESZCZENIE WSTĘP Podstawowym celem badania była kompleksowa analiza komplementarności występującej pomiędzy projektami środowiskowymi realizowanymi w ramach priorytetów I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z podobnymi przedsięwzięciami środowiskowymi realizowanymi w ramach pozostałych osi priorytetowych POIiŚ, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG); Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW), Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PORYBY) oraz Instrumentu Finansowego LIFE+. CHARAKTERYSTYKA PODEJŚCIA METODOLOGICZNEGO W ramach badania szczegółowej analizie poddano 604 projekty realizowane w ramach osi I-V POIiŚ 1 oraz ponad 27 tys. projektów i operacji 2 związanych z ochroną środowiska, które były realizowane w ramach innych priorytetów POIiŚ i programów realizowanych w perspektywie finansowej Badanie podzielono na trzy moduły: Moduł I: Oszacowanie środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięd środowiskowych; Moduł II: Identyfikacja projektów komplementarnych; Moduł III: Wnioski i rekomendacje dotyczące usprawnieo organizacji pomocy w ramach środków Polityki Spójności UE w obszarze środowiska w przyszłej perspektywie. Zastosowano zróżnicowane metody i techniki badawcze. Punktem wyjścia była analiza dokumentacji, analiza wskaźników GUS i baz danych projektów. W celu uzupełnienia informacji przeprowadzono ankietę internetową CAWI, z beneficjentami osi I-V POIiŚ, oraz przedstawicielami gmin, na terenie których realizowano projekty środowiskowe finansowane z różnych źródeł; indywidualne wywiady pogłębione (IDI); jak również telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie osi I-V POIiŚ oraz wybranymi beneficjentami. W ramach badania wykonano 15 studiów przypadku dotyczących różnych form komplementarności, przeprowadzono analizy zgodności w oparciu o macierz krzyżową, jak również analizy przestrzenne w oparciu o narzędzia GIS. Zwieoczeniem prac był panel ekspertów z udziałem przedstawicieli Instytucji Wdrażających i Instytucji Pośredniczącej. CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMU KOMPLEMENTARNOŚCI ORAZ SYNERGII W PROJEKTACH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ OCENA ICH ISTOTNOŚCI Komplementarnośd jest jedną z zasad przyznawania wsparcia przez Unię Europejską paostwom członkowskim UE. W ramach badania przyjęto definicję komplementarności wypracowaną w ramach prac Grupy roboczej KK NSRO ds. koordynacji i komplementarności: Komplementarnośd polityk, strategii, programów, działao, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. Analiza komplementarnośd może obejmowad różne grupy projektów w zależności od tego, w jaki sposób i na jakim poziomie zostaną zdefiniowano cele. W ramach badania wyodrębniono cztery główne typy powiązao pomiędzy projektami: 1 Projekty, dla których do dnia roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie. 2 W ramach PROW w przypadku niektórych form wsparcia zamiast określenia projekt stosowana jest kategoria operacja. Jest ona używana w przypadku środków przekazywanych w formie okresowych płatności na rzecz rolników, np. płatności rolno-środowiskowych. 5

6 Komplementarnośd horyzontalna polega na wzajemnym uzupełnianiu się przedsięwzięd, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych oraz operacyjnych, w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, określonych w dokumentach strategicznych; Komplementarnośd funkcjonalno-przestrzenna występuje, gdy uzyskanie efektu ekologicznego lub pełnej funkcjonalności systemu uzależniona jest od realizacji wielu, powiązanych przestrzennie projektów; Komplementarnośd temporalna występuje, gdy odpowiednia harmonizacja przedsięwzięd w czasie pozwala zminimalizowad ogólne koszty związane z rozwojem podstawowej infrastruktury technicznej; Komplementarnośd przedmiotowa obejmuje projekty tego samego typu, które jednak nie są powiązane funkcjonalnie lub przestrzennie. Ponadto, w przypadku projektów objętych analizą można mówid o komplementarności wewnętrznej, gdy związek pomiędzy projektami rozpatrywany jest w ramach osi środowiskowych I-V POIiŚ, lub komplementarności zewnętrznej, gdy związek dotyczy projektów realizowanych w ramach osi I-V POIiŚ oraz przedsięwzięd finansowanych w ramach innych osi POIiŚ, RPO, POIG, POKL, PROW, PORYBY, LIFE+. Obszar inwestycji w zakresie ochrony środowiska jest specyficzny pod względem związków występujących pomiędzy różnymi przedsięwzięciami. Środowisko naturalne funkcjonuje na zasadzie naczyo połączonych. Uzyskanie istotnych i odczuwalnych efektów w zakresie poprawy stanu środowiska wymaga zwykle realizacji wielu powiązanych funkcjonalnie i przestrzennie przedsięwzięd dlatego komplementarnośd oraz różnego rodzaju związki funkcjonalne i przestrzenne są typową cechą większości inwestycji realizowanych w obszarze ochrony środowiska, różna jest jednak siła oraz znaczenie powiązao. Projekty, które charakteryzuje ogólna komplementarnośd horyzontalna stanowią największy zbiór przedsięwzięd, które były objęte analizą. Wśród przedsięwzięd, które mają wpływ na realizację celów osi I-V POIiŚ, węższą grupę stanowią projekty, które przyczyniają się do realizacji założeo strategii tematycznych ujętych w dokumentach strategicznych: Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, jak również krajowych i unijnych polityk horyzontalnych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, realizacji zadao związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacją do zmian klimatycznych, oraz projekty, w przypadku których można zidentyfikowad wyraźny związek funkcjonalny lub przestrzenny 3. Wymienione powyżej dwa typy powiązao: komplementarnośd horyzontalna związana z realizacją wąskich tematycznie strategii i dokumentów strategicznych oraz komplementarnośd funkcjonalnoprzestrzenna, jak również komplementarnośd temporalna, wydają się najbardziej istotne i pożądane w przypadku projektów środowiskowych. Koncentracja środków na wąskich obszarach tematycznych zwiększa prawdopodobieostwo szybkiego osiągnięcia kluczowych celów polityki ekologicznej. Bardziej wysublimowaną formą związku pomiędzy przedsięwzięciami jest synergia, definiowana jako wzajemne wzmacnianie lub potęgowanie się efektów interwencji publicznych lub projektów. Identyfikacja tego rodzaju związków wymaga zejścia na poziom poszczególnych projektów i pogłębionej analizy występujących zależności oraz ich skutków. W ramach pogłębionej analizy projektów realizowanych w ramach osi I-V POiIŚ oraz projektów komplementarnych zidentyfikowano następujące grupy korzyści wynikających z synergii projektów: zwiększenie realności osiągnięcia zakładanych efektów; zwiększenie trwałości osiągniętych efektów; rozszerzenie zakresu lub jakości świadczonych usług; powstanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego gminy, który wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy; zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin w wyniku realizacji 3 Trudno jednoznacznie określid liczbę tego rodzaju przedsięwzięd, gdyż, jak wspomniano wcześniej, istnienie związku funkcjonalno-przestrzennego zależy od skali przestrzennej prowadzonej analizy. 6

7 powiązanych funkcjonalnie i przestrzennie projektów środowiskowych, na obszarach o wysokich walorach turystycznych lub uzdrowiskowych; ograniczenie poziomu nakładów na rozwój podstawowej infrastruktury publicznej dzięki harmonizacji powiązanych przestrzennie przedsięwzięd w czasie; zwiększenie potencjału w zakresie przygotowania i realizacji projektów profesjonalizacja kadr; korzystny wpływ na inne komponenty środowiska, niż te na które były ukierunkowane powiązane projekty. W przypadku projektów środowiskowych może występowad również zjawisko synergii negatywnej, gdy działania prowadzone w ramach projektów są przeciwstawne lub realizacja jednego projektów może powodowad osłabienie efektów innego projektu. Przykłady powiązao wskazywane przez uczestników badania dotyczyły głównie projektów realizowanych przez tego samego beneficjenta. Incydentalnie wskazywano na powiązania z projektami realizowanymi przez inne podmioty. Jednocześnie dominowały powiązania pomiędzy projektami dotyczącymi szeroko rozumianej ochrony środowiska. Dośd rzadko wskazywano na powiązania z projektami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Z uwagi na powyższe działania na rzecz wzmocnienia komplementarności i synergii w obszarze ochrony środowiska powinny koncentrowad się na: ograniczeniu barier dla realizacji projektów komplementarnych; stymulowaniu najbardziej pożądanych form komplementarności; stymulowaniu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami; stymulowaniu powiązao międzysektorowych. UDZIAŁ W PROGRAMACH ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH W STOSUNKU DO OSI I-V POIIŚ W okresach objętych analizą, w ramach wszystkich programów objętych badaniem, tj. POIiŚ, RPO, POIG, POKL, PROW, PORYBY, LIFE+ dofinansowano łącznie ponad 167 tys. projektów lub operacji 4, które są związane z ochroną środowiska. Łączna wartośd środków UE przeznaczonych na ich realizację wyniosła prawie mln PLN. W grupie tej znajdują się zarówno przedsięwzięcia, które są ukierunkowane na poprawę jakości środowiska lub zapobieganie zagrożeniom (stanowią one większośd), jak również projekty, w których jedynie częśd środków przeznaczono na działania związane z ochroną środowiska. Największy wkład finansowy w realizację przedsięwzięd związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz bezpieczeostwem ekologicznym mają osie I-V POIiŚ oraz pozostałe priorytety POIiŚ (w szczególności VII, IX, X i XIII), jak również RPO i PROW. Wkład programów w realizację celów poszczególnych osi środowiskowych POIiŚ był dośd zróżnicowany. POIiŚ był kluczowym źródłem finansowania przedsięwzięd dotyczących gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami komunalnymi, istotne uzupełnienie stanowiły projekty komplementarne realizowane w ramach RPOI PROW, a przedsięwzięcia realizowane w ramach innych programów miały charakter incydentalny. Największym zróżnicowaniem źródeł finansowania charakteryzował się obszar ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Największym udziałem środków, przeznaczonych na realizację projektów związanych z ochroną środowiska, komplementarnych w stosunki do osi I-V POIiŚ, charakteryzuje się PROW, PORYBY, osie VI-XIII POIiŚ oraz RPO (powyżej 20% ogółu środków przeznaczonych na realizację projektów). W ramach POIG oraz POKL udział projektów związanych z ochroną środowiska kształtował się na dużo niższym poziomie (poniżej 5%). Odrębną kategorię stanowi Instrument Finansowy LIFE+, w którym 100% przedsięwzięd dotyczy ochrony środowiska. Szczegółowej analizie poddano również poszczególne RPO. W przypadku poszczególnych RPO udział środków przeznaczonych na realizację projektów związanych z ochroną środowiska jest dośd 4 j.w. 7

8 zróżnicowany i wynosi od 12% w województwach małopolskim i podlaskim, do ponad 30% w województwach wielkopolskim i pomorskim. ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW W REALIZACJĘ ZAŁOŻEO KRAJOWYCH oraz WSPÓLNOTOWYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Częśd projektów finansowanych w ramach osi I-V POIiŚ oraz innych programów miała istotny wpływ na realizację założeo kluczowych krajowych i wspólnotowych dokumentów strategicznych: Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPOŚK), jak również krajowych i unijnych polityk horyzontalnych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, realizacji zadao związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacją do zmian klimatycznych. Projekty dotyczące gospodarki ściekowej, związane z realizacją założeo KPOŚK, finansowano w ramach osi I POIiŚ, RPO, oraz PROW. Łącznie na zadania realizowane w aglomeracjach z załącznika 1 i załącznika 2 KPOŚK przeznaczono mln PLN, w tym 71% środków przypada na POIiŚ, 18% na RPO, a 11% na PROW. Większośd (93%) środków przeznaczono na realizację projektów w aglomeracjach priorytetowych (załącznik 1 do KPOŚK). W przypadku POIiŚ kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów, związanych z realizacją założeo KPOŚK, stanowią 13,6% ogółu środków UE zakontraktowanych do W przypadku RPO środki ukierunkowane na realizację założeo KPOŚK stanowią łącznie 5,5%, a w przypadku PROW 6,2% ogółu zakontraktowanych środków. Projekty dotyczące gospodarki odpadami, związane z realizacją założeo KPGO, finansowano w ramach dz. 2.1 i 4.6 POIiŚ, RPO, POIG, PROW, PORYBY i LIFE+. Łącznie na realizację projektów związanych z gospodarowaniem odpadami przeznaczono mln PLN, w tym 74% środków przypada na POIiŚ, 16% na RPO, 9% na POIG, 1% na pozostałe programy: PROW, PORYBY i LIFE+. Większośd środków (78%) przeznaczono na rozwój instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (zakłady zagospodarowania odpadów, spalarnie, sortownie, kompostownie, punkty przeładunku, składowiska balastu). W przypadku POIiŚ kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów, związanych z realizacją założeo KPGO, stanowią 3,9% ogółu środków UE zakontraktowanych do W ramach LIFE+ środki ukierunkowane na realizację założeo KPGO stanowią łącznie 5,1%, w ramach RPO 1,3%, w ramach POIG 1,6%. W PROW i PORYBY udział ten jest incydentalny. Środki UE stanowią kluczowe źródło finansowania działao na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Z punktu widzenia realizacji zobowiązao zapisanych we wspólnotowych aktach prawnych, szczególnie istotne są działania związane bezpośrednio z zachowaniem gatunków i siedlisk zagrożonych objętych ochroną w ramach sieci Natura Obowiązek podejmowania działao w tym zakresie wynika z Dyrektywy 92/43/EWG regulującej kwestie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na realizację projektów, które mają wpływ na ochronę gatunków i siedlisk w ramach sieci Natura 2000, jak również na poprawę spójności obszarów Natura 2000, przeznaczono łącznie 518 mln PLN. W tym 55% środków przypada na V oś POIiŚ, a 18% na LIFE+, gdzie realizowano działania na rzecz czynnej ochrony gatunków i siedlisk, poprawy łączności sieci obszarów chronionych, jak również podniesienia poziomu wiedzy nt. systemu Natura Coraz większą rolę odgrywa również PROW i PORYBY. Ocenę wpływu projektów na realizację założeo polityki klimatycznej przeprowadzono w oparciu o wskaźniki OECD Rio Markers. W ramach analizy wyodrębniono projekty, które przyczyniają się do zwiększenia odporności na niekorzystne skutki zmian klimatycznych (adaptacja), jak również projekty które mają związek z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych (mitygacja). Na realizację projektów związanych z adaptacją przeznaczono łącznie mln PLN. Kluczowe znaczenie odgrywają osie III i V POIiŚ, RPO i PROW, w ramach których znaczna częśd środków została przeznaczona na rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej, zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochronę brzegów morskich i rozwój systemów odprowadzania wód opadowych. W przypadku poszczególnych programów udział środków na realizację przedsięwzięd związanych z adaptacją do 8

9 zmian klimatycznych jest dośd zróżnicowany. W przypadku POIiŚ środki na działania adaptacyjne stanowią 2,6% ogółu środków przeznaczonych na realizację projektów. W pozostałych programach udział ten nie przekracza 5%. Na realizację działao, które dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych przeznaczono łącznie mln PLN, przy czym większośd środków przeznaczono na rozwój transportu przyjaznego środowisku. Istotną grupę w ujęciu wartościowym stanowiły również projekty dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, których elementem był rozwój instalacji do wychwytywania i zagospodarowania biogazu, przy czym nakłady na tego rodzaju instalacje stanowiły zwykle niewielką częśd ogólnych kosztów przedsięwzięd. W przypadku poszczególnych programów udział środków na realizację przedsięwzięd związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, podobnie jak w przypadku adaptacji, jest dośd zróżnicowany. Największym udziałem tego rodzaju działao charakteryzują się osie I-V i V-XIII POIiŚ, Instrument LIFE+ oraz RPO. STOSUNEK NAKŁADÓW DO EFEKTÓW W WYBRANYCH PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH POIIŚ, RPO I PROW W ramach badania podjęto próbę porównania kosztów jednostkowych w projektach środowiskowych. Jest to zadanie dośd trudne, szczególnie na obecnym etapie wdrażania programów, kiedy w przypadku większości projektów nie można odnieśd się do rzeczywistych (koocowych) kosztów realizacji projektów. W ramach badania analizą objęto trzy typy projektów dotyczące: budowy sieci kanalizacyjnych, budowy zakładów zagospodarowania odpadów oraz retencjonowania wód. Wyniki uzyskane w ramach analizy dają ogólny pogląd na temat stosunku osiągniętych efektów do poziomu nakładów w ramach POIiŚ, RPO i PROW, jednak nie są wystarczające, żeby wyciągad wnioski nt. efektywności udzielonego wsparcia. REALIZACJA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW Ogólna wartośd środków pozyskanych w ramach osi I-V POIiŚ na realizację projektów środowiskowych wdrażanych w poszczególnych województwach była dośd zróżnicowania. Liderem w wykorzystaniu środków jest województwo śląskie, na które przypada ponad 3,4 mld PLN, jak również województwa: mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie i pomorskie w każdym z nich wysokośd środków UE odpowiadająca podpisanym umowom w ramach osi I-V POIiŚ wynosi ponad 1,3 mld PLN. Z kolei najmniej środków przypada na województwa: podkarpackie, podlaskie, lubuskie i łódzkie (mniej niż 0,5 mld PLN). Można przypuszczad, że decydującą rolę odgrywała aktywnośd samorządów w zakresie pozyskania środków na modernizację gospodarki wodno-ściekowej, po części również udział w województwach aglomeracji powyżej 15 tys. RLM oraz łączna wartośd RLM. Dotychczasowy poziom wyposażenia w infrastrukturę ściekową miał drugorzędne znaczenie. Nieco inny rozkład występuje w przypadku środków przeznaczonych na realizację projektów komplementarnych (osi VI-XIII POIiŚ, RPO, POIG, POKL, PROW, PORYBY, LIFE+). Tu liderem jest województwo mazowieckie, głównie za sprawą dużych inwestycji w rozwój transportu publicznego na obszarze aglomeracji warszawskiej (II linia metra, rozwój transportu kolejowego) finansowanych ze środków osi VII POIiŚ. Znaczne środki na realizację przedsięwzięd środowiskowych finansowanych z innych środków niż POIiŚ przeznaczono również w województwach: śląskim, małopolskim, wielkopolskim i pomorskim, ale również dolnośląskim i podkarpackim. W przypadku projektów komplementarnych decydujący wpływ na wysokośd środków w poszczególnych województwach miały dwa czynniki: aktywnośd samorządów w pozyskaniu środków z osi VI-XIII, głównie na rozwój transportu kolejowego i transportu publicznego, jak również wysokośd środków przeznaczonych na realizację projektów środowiskowych w ramach RPO. Pewne znaczenie odgrywała również aktywnośd rolników w pozyskaniu środków na realizację działao prośrodowiskowych finansowanych ze środków PROW. Wysokośd przekazanego wsparcia jest ściśle skorelowana z wielkością województwa oraz liczbą mieszkaoców najwięcej środków na realizację projektów środowiskowych trafiło do największych 9

10 regionów, które charakteryzują się najwyższą liczbą mieszkaoców. Żeby lepiej zobrazowad rzeczywiste zróżnicowania intensywności wsparcia na rzecz projektów środowiskowych, porównano wysokośd środków UE przypadających na jednego mieszkaoca. Tu również występują zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi województwami, jednak nie są one już tak znaczne. Liderem w wykorzystaniu środków osi I-V POIiŚ w przeliczeniu na jednego mieszkaoca są województwa: świętokrzyskie, śląskie, zachodniopomorskie i pomorskie. Natomiast w przypadku projektów komplementarnych województwa: pomorskie, mazowieckie, zachodniopomorskie i warmiosko-mazurskie. Poszczególne województwa różnią się dośd znacznie, zarówno pod względem udziału poszczególnych typów projektów, jak źródeł finansowania działao środowiskowych. Prowadzona na poziomie województw analiza danych dotyczących wysokości środków na realizację projektów środowiskowych wskazuje, że zamożnośd regionów (mierzona w PKB na jednego mieszkaoca), jak również poziom uprzemysłowienia (mierzony udziałem przemysłu w WDB), nie były kluczowymi czynnikami, które wpływały na intensywnośd wsparcia działao na rzecz ochrony środowiska. Największe znaczenie miał stopieo urbanizacji, aktywnośd beneficjentów (głównie samorządów) w zakresie pozyskania środków, jak również polityka w zakresie ochrony środowiska prowadzona przez poszczególne województwa, wyrażona wysokością środków przeznaczonych w RPO na realizację projektów związanych z ochroną środowiska. REALIZACJA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA POZIOMIE GMIN Projekty dotyczące ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, które uzyskały wsparcie w ramach osi I-V POIiŚ, była realizowane na obszarze 815 gmin, a więc w co trzeciej gminie w Polsce. Największym zasięgiem oddziaływania charakteryzowały się projekty realizowane w ramach II osi POIiŚ. Rozwijane dzięki wsparciu UE zakłady zagospodarowania odpadów i spalarnie odpadów objęły swym zasięgiem ponad 300 gmin. Znacznym zasięgiem oddziaływania charakteryzowały się również projekty dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej wdrażane w ramach V osi POIiŚ. Na obszarze 213 gmin realizowano przedsięwzięcia finansowane z różnych środowiskowych osi POIiŚ. Beneficjentem części projektów był samorząd gminny lub jednostki od niego zależne (np. spółki komunalne). W niektórych gminach rozwiązanie kluczowych problemów ekologicznych, wymagało aplikowania do różnych osi priorytetowych POIiŚ. Ze środków więcej niż jednej osi priorytetowej korzystały przede wszystkim samorządy w dużych gminach miejskich (Białystok, Bielsko-Biała, Chełm, Elbląg, Gdaosk, Gdynia, Kielce, Olsztyn, Poznao, Szczecin, Toruo, Warszawa, Zielona Góra, Żary). Wymienione samorządy, przy wsparciu środków POIiŚ, realizowały najczęściej projekty dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi, ale również ochrony przeciwpowodziowej, modernizacji systemów odprowadzenia wód opadowych i ochrony przyrody. Większym zasięgiem oddziaływania charakteryzowały się projekty komplementarne w stosunku do osi I-V POIiŚ finansowane ze środków RPO, które realizowano na obszarze 1718 gmin (69% ogółu gmin w Polsce) oraz PROW, które podejmowano w 2179 gminach (aż 88% gmin w Polsce). Dostępnośd środków w ramach osi VI-XIII POIiŚ oraz innych programów pozwoliła znacznie zwiększyd zakres tematyczny oraz zasięg działao związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem zagrożeniom. Prowadzenie spójnej polityki inwestycyjnej ukierunkowanej na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie całej gminy wiąże się z koniecznością sięgania po środki pochodzące z różnych źródeł, które różnią się zarówno zasadami aplikowania, jak i rozliczania projektów. Biorąc pod uwagę wyłącznie projekty realizowane przez jednostki samorządowe oraz podmioty od nich zależne, prawie co druga polska gmina (47%) podejmując działania związane z ochroną środowiska, korzystała ze środków co najmniej dwóch, a co jedenasta (9%) co najmniej trzech różnych programów np. Gmina 10

11 Gorzyce. Z punktu widzenia beneficjentów koniecznośd aplikowania do różnych programów na realizację zbliżonych przedmiotowo zadao jest znacznym utrudnieniem. Przedstawiciele 1/3 gmin objętych ankietą CAWI, w których realizowano projekty środowiskowe finansowane z różnych programów (POIiŚ, RPO lub PROW), sygnalizowali istotne utrudnienia lub uciążliwości, które związane były z procesem aplikowania o środki z różnych źródeł. Przedstawiciele gmin wskazywali najczęściej na następujące czynniki: różny zakres wymaganych dodatkowych informacji lub dokumentów; różne podejście do kwalifikowalności wydatków; brak pewności uzyskania środków na projekty powiązane lub komplementarne; różne formularze wniosków i sposób ich wypełnienia. Podobna liczba respondentów sygnalizowała również istotne utrudnienia, które występowały na etapie realizacji projektów. Przedstawiciele gmin wskazywali najczęściej na następujące czynniki: odmienne podejście do kontroli; odmienne zasady przygotowania wniosków o płatnośd i rozliczenia wydatków; odmienne podejście do dokumentowania efektów rzeczowych lub ekologicznych projektu; odmienne zasady dokumentowania wydatków. Z uwagi na powyższe na etapie tworzenia zasad demarkacji należy zwracad większą uwagę na to, czy zaproponowane modele rozgraniczenia obszarów wsparcia nie powodują konieczności aplikowania o środki na ten sam typ działao, przez tę samą grupę beneficjentów do różnych programów. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie tematyczne działao dotyczących ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom realizowanych na poziomie gmin, wskazane jest wypracowanie mechanizmów, które umożliwią realizację wieloletnich zintegrowanych programów inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. KOMPLEMENTARNOŚD WEWNĘTRZNA PROJEKTÓW W RAMACH OSI I-V POIIŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), który dysponuje największą ilością środków UE w obecnej perspektywie finansowej, jest również kluczowym instrumentem finansowania działao ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska oraz przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Wewnętrzną komplementarnośd projektów realizowanych w ramach poszczególnych działao osi I-V POIiŚ można analizowad w wielu aspektach, przede wszystkim w ujęciu funkcjonalnym i przestrzennym. Za powiązane funkcjonalnie można uznad projekty dotyczące budowy zakładów zagospodarowania odpadów, realizowane w ramach działania 2.1 oraz projekty dotyczące rozwoju instalacji do odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych wdrażane w przedsiębiorstwach w ramach działania 4.6 POIiŚ. Sprawnośd systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uzależniona jest od poziomu świadomości, akceptacji i partycypacji osób objętych systemem. Dlatego elementem większości projektów realizowanych w ramach dz. 2.1 POIiŚ były działania informacyjne skierowane do mieszkaoców gmin objętych systemem. Uzupełnieniem działao informacyjnych prowadzonych w ramach poszczególnych projektów była ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwe postępowanie z odpadami, realizowana w ramach działania 5.4 POIiŚ. Projekty informacyjno-edukacyjne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej realizowane w ramach działania 5.4 stanowiły również uzupełnienie działao dotyczących czynnej ochrony przyrody, gatunków i siedlisk wdrażanych w ramach działania 5.1. Związek funkcjonalny występuje również pomiędzy przedsięwzięciami dotyczącymi zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeo naturalnych wdrażanych w ramach działania 3.2 POIiŚ oraz projektami dotyczącymi ochrony powodziowej finansowanymi ze środków działania 3.1. POIiŚ. W przypadku POIiŚ można zidentyfikowad również powiązania przestrzenne. Częśd projektów realizowanych w ramach osi I-V POIiŚ oddziałuje na ten sam obszar, przyczyniając się do poprawy stanu różnych komponentów środowiska. 11

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)

OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) Badanie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Centrum Europejskich Studiów

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim.

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim raport koocowy grudzieo 2012 Projekt zrealizowany dla Wydziału Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych email:

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 25/28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl www.ibs.org.pl

Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 25/28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl www.ibs.org.pl Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 RAPORT KOOCOWY Lipiec 2014 Sierpień 2014 w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Raport końcowy Ocena funkcjonowania lokalnych

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Ocena jakości, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim e w a l u a c j a ISBN: 978-83-7328-288-9 Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim 3URMHNW QDQVRZDQ\ SU]H] 8QLĊ (XURSHMVNą

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012

Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012 Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 Badanie ewaluacyjne sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (01.09.2011) ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo