Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J."

Transkrypt

1 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania, uwzględniając stopień dojrzałości ucznia i jego poczucie odpowiedzialności. Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Paweł II Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa ale źle wychowanego człowieka nie da się wychować drugi raz J.W. Dawid

2 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 2 II. Misja i wizja szkoły Misja Szkoły - Stworzenie warunków do rozwijania osobowości, własnej wartości i zainteresowań. - Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny i decyzje. - Uświadomienie potrzeby integracji międzynarodowej w warunkach współczesnego świata - Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za rodzinę i umacnianie więzi międzyludzkich. - Stworzenie warunków do uzyskania niezbędnej pomocy w sytuacjach zagrożenia. - Współpraca ze środowiskiem lokalnym. - Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny. - Podkreślanie znaczenia wartości narodowych i tradycji regionalnych. Wizja Szkoły - Uczeń otwarty, posiadający nawyk zdobywania wiedzy. - Uczeń potrafiący samodzielnie podejmować zadania w życiu społecznym i publicznym kraju. - Uczeń przestrzegający prawidłowych stosunków międzyludzkich I ogólnie przyjętych norm. - Uczeń będący wartościowym człowiekiem. - Uczeń wrażliwy na piękno, dbający o środowisko naturalne. - Uczeń odpowiedzialny. - Szkoła funkcjonalna, estetyczna, przyjazna uczniom i rodzicom. - Szkoła współpracująca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. - Nauczyciel w pełni usatysfakcjonowany z wykonywanego zawodu.

3 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 3 III. Cele wychowawcze szkoły Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronna pomoc wychowankowi w osiągnięciu dojrzałej osobowości. Wszelkie działania wychowawcze winny służyć kształceniu jego sfery emocjonalnej, moralnej, intelektualnej, estetycznej, duchowej i fizycznej. Wychowanie nie może być dyktatem jakichkolwiek idei czy grupy. Nikt nie ma monopolu na wychowanie. Jest ono procesem, drogą poznania i odkrywania. Dla jednych tym, do czego Bóg nas przeznaczył, dla innych szukaniem i afirmowaniem wartości: prawdy, harmonii, piękna, miłości. Cele wychowawcze: - kształtowanie postaw moralnych zgodnych z uniwersalnymi zasadami etyki, - umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości narodowej, religijnej oraz poszanowania własnej historii i polskiego dziedzictwa kulturowego, - przygotowanie do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, - kształtowanie szacunku do pracy przez udział uczniów w życiu szkoły i środowisku lokalnym, - kształtowanie postaw życzliwości i otwartości wobec innych ludzi, - popularyzowanie zdrowego stylu życia poprzez umiejętność dbania o higienę psychiczną i fizyczną, - zwracanie uwagi na potrzebę przezwyciężania niekorzystnych przyzwyczajeń, - uwrażliwienie młodzieży na negatywny wpływ mediów, sekt i subkultur, - przeciwstawienie się obojętności wobec wszelkich przejawów zła, kształcenie gotowości współdziałania i bycia człowiekiem wrażliwym, - kształtowanie postawy proekologicznej poprzez wyrabianie szacunku dla przyrody, odkrywanie jej piękna i pozytywnego oddziaływania na psychikę i duchowość człowieka.

4 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 4 IV. Działania wychowawcze Społeczność szkolną stanowią: - uczniowie, - rodzice, - nauczyciele, - wszyscy pracownicy szkoły współpracujący ze sobą, kierujący się właściwym zrozumieniem i szacunkiem w podejmowaniu wyznaczonych zadań i realizacji przyjętych celów. 1. Działania wychowawcy klasowego: - otacza szczególną opieką zespołu klasowego, - podejmuje działania o charakterze integrującym zespół klasowy, - wdraża zasady współżycia międzyludzkiego, - wdraża umiejętności radzenia sobie z problemami i konfliktami klasowymi, - zapoznaje uczniów z aktualnie obowiązującą dokumentacją szkoły, - zapoznaje uczniów z tradycjami i ceremoniałem szkoły, - czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, - utrzymuje stały kontakt z rodzicami i opiekunami wychowanków, - zbiera i gromadzi informacje na temat sprawowania uczniów, - organizuje cykliczne spotkania rodziców, - uczestniczy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach z życia klasy, - organizuje wycieczki klasowe i uczestniczy w nich wraz z młodzieżą, - uczestniczy w komunikacji pomiędzy klasą, innymi nauczycielami a dyrekcją szkoły oraz kierownikiem i wychowawcami internatu, - współpracuje z higienistką szkoły, bibliotekarką oraz pełnomocnikiem ds. profilaktyki, - prowadzi na bieżąco dokumentację klasową, - stara się poznać środowisko pozaszkolne ucznia. 2. Działania nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nauczyciel jako autorytet i wychowawca: - solidnie przygotowuje się do zajęć, - pogłębia swoją wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, - kieruje się dobrem ucznia, - stwarza uczniom możliwość swobodnego, kulturalnego wyrażania swoich myśli i poglądów, - respektuje postanowienia wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

5 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 5 - uwrażliwia na czystość i piękno języka polskiego, - wspiera inicjatywy samorządu uczniowskiego i klasowego, - kreuje pozytywne wzorce osobowe, - mobilizuje do krzewienia aktywnych postaw na rzecz współpracy koleżeńskiej, - pomaga uczniom w budowaniu realnej samooceny i wiary w osiąganie zamierzonych celów, - wspomaga w budowaniu prawidłowych systemów wartości, - uwrażliwia na problemy uczniów, będących w potrzebie, - uczy życzliwości i otwartości wobec innych ludzi, - przeciwdziała przejawom przemocy i agresji, - kształtuje poczucie odpowiedzialności za mienie własne i szkolne, 3. Działania rodziców: - angażuje się w życie szkoły, klasy, - uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych na forum klasy, - uczestniczy w spotkaniach wywiadowczych ogólnych i klasowych, - uczestniczy w sesjach popularnonaukowych, wycieczkach przedmiotowych, otrzęsinach, półmetkach, studniówkach itp. - wspiera pozytywne działania na rzecz szkoły, klasy, - utrzymuje stały kontakt z wychowawcą klasy, - zawiadamia wychowawcę o nieobecności ucznia w danym dniu w szkole, - dba o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 4. Działania Samorządu Uczniowskiego: - organizuje życie społeczności uczniowskiej, - scala i konsoliduje środowisko szkolne, - propaguje prawidłowe wzorce zachowań w szkole i poza nią, - inspiruje i wspomaga organizowanie uroczystości szkolnych, - organizuje cykliczne imprezy szkolne np. bal prymusa, kwesty na rzecz potrzebujących oraz różnorodne formy pomocy koleżeńskiej, - jest rzecznikiem interesów uczniowskich, wyrazicielem ich opinii i poglądów wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, - uczestniczy w stanowieniu przepisów wewnątrzszkolnych które dotyczą życia społeczności szkolnej.

6 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 6 V. Przegląd szkolnych imprez 1. Uroczystości i obrzędowość w klasie: - wybór samorządu klasowego oraz opracowanie planu pracy, - klasowy dzień chłopaka, - andrzejki, - mikołajki, - klasowa wigilia, - wycieczki klasowe, - dyskoteki klasowe, - udział przedstawicieli klasy w organizowanych konkursach szkolnych, - opieka nad przydzielonym rejonem obiektu szkolnego, - wyjście klasy do filharmonii, teatru, kina, muzeum. 2. Uroczystości i obrzędowość w szkole: - uroczysta msza św. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, - otrzęsiny klas pierwszych, - udział w akcji Sprzątanie świata, - agresja hitlerowska i sowiecka apel, - Dzień Edukacji Narodowej uroczysty apel, - udział młodzieży w Dniach Sportu Szkolnego, - rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły w gazetce szkolnej Kurier szkolny - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami żołnierzy i zmarłych nauczycieli, - Dzień Patrona Szkoły, - Święto Niepodległości apel, - Szkolny konkurs stroików lub dekoracji świątecznych, - apel bożonarodzeniowy, - apel podsumowujący pierwszy semestr, - spotkanie uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, - bal prymusa, - poczta walentynkowa, - rekolekcje szkolne, - dzień wiosny, - konkurs na dekorację wielkanocną, prezentacja potraw wielkanocnych, - rocznica Konstytucji 3 Maja uroczysty apel, - pożegnanie absolwentów szkoły, - uroczyste zakończenie roku szkolnego.

7 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 7 3. Imprezy wynikające ze współpracy ze środowiskiem: - udział młodzieży w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami poległych za ojczyznę, - Szkolne Koło Caritas na rzecz społeczności lokalnej, odwiedziny przez młodzież osób samotnych, - organizacja balu karnawałowego dla rodziców i społeczeństwa, - organizacja Dni Otwartych Szkoły, - współpraca z redakcją gazety lokalnej Trzcionka, - współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjami, - organizacja sesji popularnonaukowych, sympozjów, seminariów dla społeczności lokalnej i uczniów, - coroczna renowacja i konserwacja przez młodzież potoku Trzcianka, - udział młodzieży w akcji Sprzątanie świata, - udział szkolnego zespołu tanecznego w organizowanych przez gminę festynach, akademiach oraz innych uroczystościach, - organizacja rozgrywek i zawodów sportowych z udziałem młodzieży gimnazjów z terenu gminy. VI. Metody i sposoby realizacji programu wychowawczego 1. Godziny do dyspozycji wychowawcy tematycznie związane z realizacją programu wychowawczego szkoły. 2. Akcentowanie problemów wychowawczych w ramach realizacji każdej jednostki lekcyjnej. 3. Prelekcje tematycznie związane z programem wychowawczym szkoły wygłaszane przez specjalistów z przeznaczeniem dla rodziców, nauczycieli i uczniów. 4. Podejmowanie problematyki wychowawczej w ramach klasowych spotkań z rodzicami. 5. Stała współpraca szkoły z Prezydium Rady Rodziców. 6. Utrzymywanie indywidualnych kontaktów uczniów z dyrektorem, nauczycielem wychowawcą, kierownikiem internatu, koordynatorem ds. profilaktyki i rodzicem. 7. Stwarzanie warunków do działalności organizacji młodzieżowych na terenie szkoły. 8. Organizacja wycieczek przedmiotowych, turystyczno krajoznawczych oraz wyjść do teatru i kina. 9. Wzbogacenie biblioteki szkolnej w literaturę związaną z zagadnieniami programu wychowawczego szkoły.

8 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 8 VII. Pozytywne efekty oddziaływań wychowawczych 1. Sukcesywna praca nad sobą. 2. Lepsze wyniki w nauce. 3. Podwyższona frekwencja. 4. Sporadyczne spóźnienia. 5. Wykazanie inicjatywy w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 6. Estetyczny wygląd klasopracowni. 7. Zacieśnianie więzi koleżeńskich. 8. Wzrost empatii. 9. Wysoka kultura słowa, wyglądu, higieny osobistej i własnego zdrowia. 10. Duża troska o mienie klasowe, szkolne oraz przyrodę. 11. Młodzież stosująca się do zasad zdrowego stylu życia Pochwały i nagrody Nagrody i wyróżnienia indywidualne: - pochwała wychowawcy klasy w obecności uczniów klasy, - pochwała nauczyciela przedmiotu wobec klasy, - pochwała Dyrektora wobec uczniów całej szkoły, - pochwała Dyrektora wobec rodziców uczniów całej szkoły, - umieszczenie zdjęcia w gablocie wzorowych uczniów, - dyplom uznania, - list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców, - wpis do kroniki szkolnej, - odnotowanie osiągnięć na świadectwie szkolnym, - świadectwo z wyróżnieniem, - nagroda rzeczowa, - premia pieniężna za wyniki w nauce. Nagrody zbiorowe: - pochwała, - dyplom, - puchar, - dofinansowanie do wycieczki, - bezpłatna wycieczka klasy.

9 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 9 VIII. Przykładowe sytuacje wymagające interwencji wychowawczej 1. Niewywiązywanie się ze zobowiązań wobec klasy, szkoły, niesolidność, nieterminowość. 2. Nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych. 3. Spóźnienia na zajęciach. 4. Dewastacja i marnotrawstwo dóbr materialnych. 5. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej. 6. Dewastacja środowiska naturalnego. 7. Unikanie odpowiedzialności za czyny przez obarczanie winą innych. 8. Palenie papierosów. 9. Picie alkoholu, lub przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu. 10. Stosowanie środków odurzających i ich rozprowadzanie. 11. Kłamstwa, krętactwa, oszczerstwa. 12. Kradzieże. 13. Wulgaryzacja w sposobie zachowania, gestach, słownictwie, wyglądzie i stroju. 14. Brak szacunku względem innych osób. 15. Zachowania sprzeczne z kodeksem karnym. 16. Zachowania narażające na utratę dobrego mienia szkoły. Tryb postępowania w sprawie interwencji wychowawczej: - rozmowa nauczyciela z uczniem, - rozmowa wychowawcy z uczniem, - rozmowa wychowawcy z rodzicami lub opiekunami (telefoniczna z wezwaniem do szkoły) w obecności dyrektora szkoły, - obniżenie stopnia zachowania, - naprawienie popełnionej szkody lub winy przeproszenie, - zaproponowanie konkretnej pracy na rzecz szkoły, środowiska, - zwrócenie się o pomoc do koordynatora ds. profilaktyki. - warunkowe pozostawienie w szkole, - relegowanie ze szkoły po wyczerpaniu wszystkich środków,

10 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 10 IX. Patron szkoły a idea wychowania patriotycznego 1. Uczenie miłości i szacunku dla ojczyzny. 2. Poznanie tradycji narodowych. 3. Kształtowanie poczucia tożsamości osobowej, narodowej, wspólnotowej. 4. Poszukiwanie i rozpoznawanie własnej tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej. 5. Patron szkoły i jego znaczenie w kształtowaniu postaw patriotycznych. 6. Poszukiwanie i rozpoznawanie własnej tradycji: rodzinnej, regionalnej, narodowej. 7. Poszukiwanie i rozpoznawanie uniwersalnych wartości kultury europejskiej. 8. Wychowanie w duchu pokoju i tolerancji. 9. Podkreślenie roli tzw. małej ojczyzny w procesie wychowawczym. 10. Organizowanie cyklicznych apeli rocznicowych o charakterze patriotycznym. 11. Ukazanie znaczenia symboli narodowych takich jak: godło państwowe, hymn, flaga. 12. Integrowanie społeczności szkolnych poprzez propagowanie wzorców patriotycznych. X. Przykładowa tematyka lekcji wychowawczych 1. Zadania organizatorskie: - zapoznanie z najważniejszymi dokumentami funkcjonującymi w życiu szkoły, - wyeksponowanie nadrzędnej misji i wizji szkoły, - legenda Westerplatte informacja o patronie szkoły, - zajęcia integracyjne poznawanie siebie, nowe sytuacje, 2. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie: - wdrażanie do poszanowania symboli narodowych i państwowych, - rozwijanie miłości do tzw. małej ojczyzny, - pielęgnowanie tradycji i historii szkoły, - kształtowanie postaw obywatelskich, - realizowanie wybranych tematów związanych z rocznicami i uroczystościami państwowymi, narodowymi i szkolnymi, - wprowadzanie uczniów w świat wydarzeń publicznych,

11 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy Wychowanie do twórczej i zaangażowanej pracy: - wdrażanie do metod samokształceniowych jak się uczyć? - kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, - wyrabianie samodzielnego i twórczego myślenia, - uczenie komunikacji interpersonalnej, - uczenie sztuki asertywności, - ukazywanie znaczenia wartości pracy - troska o wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień, 4. Wychowanie etyczne i kulturalne: - uwrażliwianie na ogólnoludzkie normy etyczne, - poszanowanie dla ponadczasowych wartości takich jak: solidarność, humanitaryzm, uczciwość, tolerancja, odpowiedzialność itp. - przekazywanie ideałów naszej przeszłości historycznej: Bóg, Honor, Ojczyzna, - uczenie poszanowania godności własnej, - troska o kulturę osobistą, - dostrzeganie piękna otaczającego świata. 5. Wychowanie prorodzinne i prozdrowotne przeciwdziałanie patologiom społecznym: - uświadamianie roli i znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości, - edukacja w dziedzinie zagrożeń występujących wśród młodzieży, - zapoznawanie z problemami wieku dorastania (koleżeństwo, przyjaźń, miłość, małżeństwo, rodzina), - poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych, - rozbudzanie zainteresowania własnym rozwojem i zdrowiem, - propagowanie zdrowego stylu życia zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Szkolny Program Wychowawczy opracowały: mgr Bożena Kokoszka mgr Barbara Selwa mgr Elżbieta Pyska

12 Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 12

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo