SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ"

Transkrypt

1 SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ Streszczenie Celina M. Olszak Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach W artykule poruszono problem tworzenia wiedzy w organizacji. Przedstawiono podstawowe załoŝenia przedsiębiorstwa opartego na wiedzy oraz systemu zarządzania wiedzą. Wskazano na potencjalne źródło wiedzy jakim są sieci relacji. Następnie, w oparciu o narzędzia Business Intelligence, zaprezentowano moŝliwości powstawania wartościowej wiedzy korporacyjnej. Słowa kluczowe: wiedza, zarządzanie wiedzą, systemy Business Intelligence Organizacja oparta na wiedzy Koncepcja organizacji opartej na wiedzy upowszechniła się jako alternatywa wobec modelu przedsiębiorstwa wykorzystującego kapitał materialny. UwaŜa się, Ŝe organizację wiedzy charakteryzują następujące cechy [GrHe01],[Olsz02], [Zarz00]: w organizacji wiedza wykorzystywana jest intensywnie, wiedza i pomysły są obiektem zarządzania, poszczególni członkowie dysponują duŝymi zasobami wiedzy, które często trudno jest przekazać innym, a w konsekwencji trudno jest takŝe zastąpić tych pracowników, zmiana jest stanem permanentnym, a reorganizacja następuje często, istnieje specyficzne napięcie pomiędzy swobodą a kontrolą, wolnością a odpowiedzialnością, duŝą rolę odgrywa kapitał społeczny np. zaufanie, nieformalne relacje, wiedza i kompetencje są waŝniejsze niŝ staŝ pracy oraz pozycja w strukturze hierarchicznej, skład zespołów roboczych często zmienia się, granice pomiędzy wnętrzem a otoczeniem przedsiębiorstwa są rozmyte, od wszystkich członków organizacji oczekuję się innowacyjności. Uznanie wiedzy jako głównego zasobu organizacji uzasadnia potrzebę tworzenia systemowych rozwiązań i warunków generowania, transferu oraz wykorzystania jej do realizacji celów przedsiębiorstwa.

2 42 Teoretyczne podstawy budowy SWO Proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jest złoŝony i trudny, poniewaŝ wiedza ulokowana jest w wielu miejscach, zarówno w samej organizacji, jak i poza nią. Ma ona często charakter nieformalny i składa się na nią wiele typów oraz nośników. Trudności w zarządzaniu wiedzą wynikają takŝe z faktu, Ŝe szczególnie obecnie uwidacznia się nieostry podział wiedzy na wiedzę publiczną i prywatną. W rzeczywistości dominują raczej hybrydowe formy. Ponadto coraz więcej wiedzy i umiejętności o strategicznym znaczeniu jest uzyskiwanych interaktywnie oraz wykorzystywanych wspólnie w podgrupach lub sieciach. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać wiedzą w organizacji, warto uzmysłowić sobie sposoby jej powstawania. Wiedza moŝe być tworzona w dwojaki sposób. Pierwszy, określany jako uniwersytecki, związany jest z podaŝą wiedzy. Wiedzę traktuje się jako homogeniczną, ekspercką, dyscyplinarną, hierarchiczną. Wiedza taka jest weryfikowana np. przez pracowników. W drugim przypadku wiedza jest zorientowana na popyt, a więc stosowana, zorientowana na rozwiązywanie problemów, wielodyscyplinarna, hybrydowa, weryfikowana przez rynek i zakorzeniona w sieciach. Tryb pierwszy jest formą łatwą do zrozumienia i opisu. W trybie drugim liczy się przydatność wiedzy dla uŝytkownika. Nie jest ona tworzona zanim nie powstanie na nią zapotrzebowanie, wyłania się z kontekstu róŝnych zastosowań. Na koniec tej sentencji rozwaŝań warto przypomnieć, Ŝe istnieją dwa róŝne spojrzenia na temat rozwoju wiedzy. Zachodnia cywilizacja faworyzuje wiedzę o jasno zarysowanej strukturze i wykazuje silną tendencję do jej normalizacji i kodyfikacji. Stale podejmowane są wysiłki na rzecz nadawania wiedzy ukrytej odpowiedniej struktury [Kisi03], [Zarz00]. W kulturze wschodniej z tzw. podejściem japońskim, prezentowanym przez I. Nonaka i H. Takeuchi, szczególną uwagę zwraca się na wiedzę cichą. Podkreśla się jej indywidualizm oraz trudności, a czasami wręcz, niemoŝliwość jej sformalizowania. Do tej kategorii wiedzy zalicza się intuicję, przeczucia, kulturę organizacji [NoTa00]. Zarządzanie wiedzą W zarządzaniu wiedzą w organizacji moŝna wyróŝnić kilka etapów, a mianowicie [KPMG00]: chaos (knowledge chaotic) organizacja nie dostrzega relacji pomiędzy wagą zarządzania wiedzą a realizacją złoŝonych celów organizacji; świadomość (knowledge aware) organizacja podejmuje realizację pilota- Ŝowych projektów związanych z zarządzaniu wiedzą; świadomość i implementacja tego typu przedsięwzięć nie ma jednak charakteru sformalizowanego;

3 Systemy business intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej 43 ukierunkowanie (knowledge focused) organizacja wykorzystuje procedury i narzędzia systemu zarządzania wiedzą; rozpoznawane są takŝe korzyści, jakie zarządzanie wiedzą wnosi do biznesu; zarządzanie wiedzą (knowledge management) organizacja dysponuje schematem procedur i narzędzi związanych z zarządzaniem wiedzą, aczkolwiek istnieją jeszcze problemy natury technicznej oraz kulturowej, które trzeba pokonać; systemowe zintegrowanie (knowledge centric; all) procedury tworzące system zarządzania wiedzą stanowią integralną część organizacyjnych i indywidualnych procesów. Respektując zachodnie podejście do zarządzania wiedzą, moŝna stwierdzić, iŝ w rozpatrywaniu kształtowania kompetencji organizacji w zakresie zarządzania tym zasobem, naleŝy brać pod uwagę trzy wymiary: stopień skodyfikowania wiedzy, czyli jej sformalizowania, stopień abstrakcji, czyli ogólności wiedzy i moŝliwości jej wykorzystywania w wielu sytuacjach, zakres rozpowszechniania wiedzy, który kształtuje dostępność informacji dla osób pragnących z niej korzystać. UŜyteczność wiedzy jest rezultatem jej kodyfikacji i abstrakcji. JednakŜe skodyfikowana i uogólniona wiedza jest łatwa do rozpowszechniania i przez to staje się dobrem mniej unikatowym i oryginalnym. Wartość wiedzy jest więc efektem połączenia sprzeczności, gdzie z jednej strony występuje uŝyteczność, a z drugiej rzadkość. W praktyce biznesowej stosuje się róŝne metody zarządzania wiedzą. Niekwestionowaną pomoc w tym zakresie niosą systemy i technologie informatyczne. Obecnie do najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą zalicza się: zarządzanie informacjami i dostęp do informacji wsparcie procesów zarządzania wiedzą, która została skodyfikowana w strukturalnych lub niestrukturalnych bazach i magazynach danych (wiedza jawna). Szczególnie pomocne okazują się tutaj systemy baz danych, pracy grupowej, pracy biurowej, EDI, hurtownie danych, portale internetowe oraz specjalistyczne systemy informatyczne zarządzania, takie jak: SIK, SWD, SE; wiedzę o procesach zarządzanie wiedzą, stanowiącą część poszczególnych procesów w przedsiębiorstwie (wiedza jawna). Wiele udało się osiągnąć w tym zakresie z udziałem systemów MRP II, ERP, SCM, workflow; miejsca pracy bazujące na wiedzy zarządzanie wiedzą posiadaną przez osoby poinformowane (wiedza niejawna). Kwestie te częściowo mogą być wspomagane przez SE oraz techniki sztucznej inteligencji; e-biznes zarządzanie integracją wiedzy przedsiębiorstwa z systemów wewnętrznych i zewnętrznych. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się

4 44 Teoretyczne podstawy budowy SWO hurtownie danych, techniki OLAP, data mining, internetowe systemy wyszukiwawcze, technologię inteligentnych agentów; zarządzanie kapitałem intelektualnym zarządzanie procesami wytwarzania wartości z dostępnych przedsiębiorstwu aktywów intelektualnych lub kapitału wiedzy. Analiza przypadków wskazuje, iŝ metody zarządzanie informacjami i dostęp do informacji oraz wiedza o procesach są oceniane jako stosunkowo dobrze rozwinięte. Wymienione kategorie uznaje się takŝe za najmniej obciąŝone ryzykiem wdroŝenia. Pozostałe metody są raczej słabo rozwinięte w organizacjach. WdraŜanie ich jest trudne, a na efekty zastosowań trzeba długo czekać. Wynika to z faktu, iŝ wiąŝą się one nie tylko z wprowadzaniem do organizacji zmian technologicznych, ale takŝe głębokich zmian kulturowych, a te zachodzą stosunkowo długo - nawet w perspektywie kilku lat [Cykl02]. Sieci relacji źródłem tworzenia wiedzy organizacyjnej Tworzenie wiedzy w organizacji moŝe odbywać się na róŝnych poziomach, a zwłaszcza na: poziomie pojedynczej jednostki (pracownika przedsiębiorstwa), poziomie wewnątrzorganizacyjnym (grupy, zespoły robocze w organizacji), poziomie związków organizacji z otoczeniem (rys.1). Uznanie roli pojedynczej jednostki w tworzeniu wiedzy jest niezaprzeczalne. Niemniej jednak, taki indywidualny model mentalny we współczesnym zarządzaniu nieco stracił na znaczeniu. Punkt cięŝkości przesunął się na pracę zbiorowa, która oznacza zespołowe uczenie się oraz dąŝenie do osiągania grupowego konsensusu. Taki sposób tworzenia wiedzy w duŝym stopniu zaleŝny jest od jakości komunikowania się poszczególnych osób między sobą. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe i takie podejście nieco się zdezaktualizowało. Obecnie twierdzi się, Ŝe powodzenie przedsiębiorstwa moŝna wyjaśnić, analizując sieć powiązań, w które ono weszło. Dla sukcesu organizacji większe znaczenie ma to, co dzieje się na zewnątrz, w otoczeniu, niŝ to, co odbywa się w jej ramach. Sieci powiązań nadają wagę strategiczną w tworzeniu zasobów wiedzy [Brat00]. Sieć, wraz z pozyskiwanymi dzięki niej zasobami, moŝe stać się źródłem względnie trwałej przewagi konkurencyjnej, źródłem trudnym do naśladowania. Stąd teŝ waŝne znaczenie ma kompetencja w zakresie tworzenia takich powiązań, stosowanie właściwych mechanizmów nadzoru, budowania sposobów dzielenia się wiedzą, doskonalenia układów partnerskich, utrzymywania centralnej pozycji w sieci. Niekwestionowaną pomoc w tym zakresie oferuje technologia informatyczna, na bazie której moŝna budować sprawne systemy CRM, intranety, systemy pracy grupowej, systemy SCM, oraz organizacje wirtualne.

5 Systemy business intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej 45 Outsourcing Rynek TI Konkurencja Organizacja Alianse Organizacje wirtualne Dostawcy Klienci Otoczenie Rys. 1. Relacyjny charakter wiedzy W praktyce biznesowej uŝytkownikami wiedzy mogą być: dostawcy wiedzy - klienci, pracownicy, grupy robocze, dostawcy, kooperanci, rynek; inŝynierowie wiedzy - twórcy struktury i zawartości bazy wiedzy; brokerzy wiedzy - osoby odpowiedzialne za zarządzanie wiedzą korporacyjną, tj. jej udostępnianie, modyfikowanie, personalizowanie itp.; odbiorcy wiedzy osoby korzystający z zasobów wiedzy korporacyjnej. Proces zarządzania wiedzą wiąŝe się z szerokim spektrum zagadnień, które nie sposób w całości omówić na łamach niniejszego artykułu. Biorąc pod uwagę fakt silnego rozproszenia wiedzy, jej sieciowego sposobu powstawania, na szczególną uwagę zasługuje synteza i agregacja tego zasobu. Wiedza ulokowana jest w wielu miejscach i umysłach ludzkich. Zatem w pierwszej kolejności nale- Ŝy ją zintegrować. Rozwiązaniem, zapewniającym integrację róŝnorodnych, historycznych i rozproszonych informacji jest hurtownia danych. Sam efekt syntezy danych okazuje się jednak niewystarczający dla zarządzania organizacją. Konieczne staje się agregowanie i analizowanie danych zgromadzonych w hurtowni danych. Celem tych czynności jest ukazywanie nowych związków i zaleŝności miedzy danymi oraz nowego kontekstu uŝycia wiedzy. Agregację wiedzy i jej wielowymiarową analizę umoŝliwiają m.in. techniki OLAP i data mining.

6 46 Teoretyczne podstawy budowy SWO Dostawcy wiedzy Odbiorcy wiedzy Repozytorium wiedzy InŜynierowie wiedzy B r o k e r z y Rys. 2. UŜytkownicy wiedzy Zaprezentowany tok rozumowania doprowadza do konkluzji, Ŝe konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań, które z jednej strony, w zintegrowany sposób wspomagałyby wszystkie procesy związane z pozyskiwaniem, zarządzaniem i dystrybucją wiedzy wewnątrz organizacji, z drugiej zaś, dawałyby moŝliwość tworzenia nowych sieci relacji, tak, aby ostatecznie przekształcić wiedzę pojedynczych pracowników i firm współpracujących z organizacją, w wiedzę korporacyjną. MoŜliwości systemów Business Intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej Koncepcja systemów BI oznacza zintegrowane środowisko, słuŝące inteligentnemu łączeniu róŝnych informacji, wielowymiarowej analizie oraz ich prezentacji w wielu układach i perspektywach. PowyŜsze właściwości systemy BI uzyskują głównie dzięki technologii hurtowni danych oraz technikom analitycznym, takim jak: OLAP i data mining 1 [Busi03], [LiHa01], [OlZi03]. Analizując róŝne narzędzia z zakresu BI (SAP Knowledge Management, mysap Business Intelligence, Cognos Business Intelligence, WebIntelligence Business Objects itd.) naleŝy zauwaŝyć, Ŝe mogą one słuŝyć do tworzenia wiedzy, w bardzo róŝnych obszarach funkcjonowania organizacji: finanse, relacje z klientami, łańcuch dostaw, cykl Ŝycia produktu, zarządzanie kadrami, zarządzanie jakością, procesy technologiczne itp. 1 Cele i załoŝenia systemów BI oraz narzędzia do ich budowy omówiono szerzej w: [Olsz02], [OlZi03].

7 Systemy business intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej 47 Praktyka pokazuje jednak, Ŝe większość systemów BI ogranicza się w swojej funkcjonalności do wnętrza organizacji. Wydaje się, Ŝe przyszłość BI leŝy w powiązaniu tych systemów z Internetem i intranetami. W tej sytuacji niezbędne stanie się ulepszenie procesu pobierania danych wprost z sieci. W chwili obecnej przechowywanie ogromnych ilości danych przez serwery internetowe nie jest łatwym zadaniem. Najprawdopodobniej trzeba będzie korzystać z nowych, specjalizowanych rozwiązań. Narzędzia analityczne, współpracujące z hurtowniami danych muszą zostać dostosowane do wymagań Internetu i obowiązujących w nim standardów. Przede wszystkim naleŝy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe podstawowym narzędziem komunikacji uŝytkownika w sieci jest przeglądarka. Integracja systemów analitycznych z serwisami intra- i interentowymi wiąŝe się zatem z zapewnieniem odpowiednio krótkiego czasu odpowiedzi. Wymagana jest takŝe stała dostępność do danych i ich aktualizacja. BI PORTAL KORPORACYJNY (WIEDZY) CRM SCM Analizy finansowe podejmowanie decyzji zarządzanie treścią i wiedzą praca zespołowa Rys. 3. Powiązanie BI z portalem korporacyjnym W tej sytuacji systemy BI nie mogą reprezentować rozwiązań adresowanych do wąskiej grupy odbiorców. W pewnym sensie konieczne staje się przejście od izolowanego środowiska BI w kierunku portalu korporacyjnego BI - miejsca integracji róŝnych zasobów wiedzy: informacji, aplikacji i usług WWW. Oprócz informacji na temat samej organizacji, w portalach takich powinny znajdować się informacje na temat notowań giełdowych, sytuacji finansowej, koniunktury itp. Nowoczesny portal korporacyjny jest swojego rodzaju połączeniem idei BI, pracy zespołowej, podejmowania decyzji i zarządzania treścią (rys. 3). Podsumowując, moŝna stwierdzić, iŝ zarządzanie wiedzą w korporacyjnym portalu BI daje moŝliwość:

8 48 Teoretyczne podstawy budowy SWO - inicjowania róŝnych scenariuszy gospodarczych, - analizę krytycznych czynników sukcesu organizacji, - wspierania współpracy wewnątrzorganizacyjnej, - tworzenia programów i uniwersytetów korporacyjnych, - dostępu do dokumentacji, słowników, - selektywnego dedykowania informacji uŝytkownikom, - dostępu do systemów szkoleniowych, - tworzenia produktów informacyjnych i szkoleniowych (instrukcje, szkolenia), - dostępu do ról, umiejętności i kalendarzy pracy poszczególnych pracowników oraz kooperantów, - tworzenia programów certyfikacyjnych, - wspierania szkoleń i rozwoju pracowników, - uruchamiania przepływu procesów pracy. Słowo końcowe Patrząc na współczesne organizacje, moŝna zauwaŝyć, Ŝe ich wartość ma coraz mniej wspólnego z wielkością kapitału materialnego, czy nawet osiąganymi zyskami. O pozycji przedsiębiorstwa zaczynają przesądzać takie elementy jak: pomysł, wiedza, innowacyjność, kultura zarządzania. Uznanie wiedzy jako głównego zasobu organizacji, powoduje, Ŝe konieczne staje się tworzenie kompleksowych i systemowych rozwiązań do zarządzania nią. Niekwestionowaną pomoc w tym zakresie oferuje technologia informatyczna. Systemy Business Intelligence, stanowią oryginalne i obiecujące rozwiązanie, które moŝna wykorzystywać przede wszystkim do integrowania oraz analizy róŝnorodnych informacji i przekształcania ich w wiedzę korporacyjną. Literatura [Busi03] Business Intelligence. System, technologia czy kultura. COMPUTERWORLD, Strategie, [Brat00] Bratnicki M.: Sieci strategiczne jako narzędzie konkurowania w gospodarce opartej na wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Praca pod redakcją R. Borowieckiego. AE, Kraków [Cykl02] Cykl popularności metod zarządzania wiedzą w roku Raport udostępniony przez Gartner Poland/IMA. Raport specjalny Strategie, COMPUTERWORLD 2002.

9 Systemy business intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej 49 [DąKo02] [GrHe01] [Kisi03] [KPMG00] [LiHa01] [Olsz02] [OlZi03] [NoTa00] [TuAr98] [Zarz00] Dąbrowski J., Koładkiewicz I.: Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Organizacja i Kierowanie nr 2/2002. Grudzewski W. M., Hejduk I. K.: Przedsiębiorstwo przyszłości (red). Difin, Warszawa Kisielnicki J.: Informatyka narzędziem zarządzania wiedzą. W: Informatyka narzędziem zarządzania XXI wieku. Praca pod redakcją J. Kisielnickiego. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa KPMGConsulting, Knowledge Management. Research Report, Liautaud B., Hammond M.: E-Business Intelligence. Turning Information into Knowledge into Profit. McGraw-Hill, New York Olszak C. M.: Cele i załoŝenia systemów inteligencji biznesowej. W: Systemy wspomagania organizacji. SWO Praca zbiorowa pod redakcją T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. AE, Katowice Olszak C. M., Ziemba E.: Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Organizacja i Kierowanie nr 1/2003. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltex, Warszawa Turban E., Aronson J. E.: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. OECD, THE BUSNIESS INTELLIGENCE SYSTEMS IN BULIDING OF AN ENTERPRISE KNOWLEDGE This paper is focused on the problem of knowledge creation in an enterprise. It describes the basic features of an organisation based on the knowledge and the knowledge management system. The role of the knowledge networks is enhanced. Then, on the basis of the Business Intelligence tools, the possibilities of knowledge building in an enterprise, are presented. Key words: knowledge, knowledge management, Business Intelligence systems.

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI Streszczenie Celina M. Olszak Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach olszak@ae.katowice.pl W artykule przedstawiono specyfikę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu dr Helena Dudycz Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: helena.dudycz@ae.wroclaw.pl Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ

BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ Helena Dudycz Wprowadzenie Podstawą kaŝdej trafnie podjętej decyzji jest pozyskana, przetworzona i odpowiednio zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw

Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw Współpraca z nauką szansą rozwoju dla przedsiębiorstw prof. dr hab. Henryk Mruk Poznań, 05. 02. 2008r. Współpraca z nauka szansą rozwoju dla przedsiębiorstwa sfera nauki i jej współczesna rola otoczenie

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało Wprowadzenie do Hurtowni Danych Mariusz Rafało mariusz.rafalo@hotmail.com WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH Co to jest hurtownia danych? Hurtownia danych jest zbiorem danych zorientowanych tematycznie, zintegrowanych,

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Praca powstała na bazie informacji pochodzących z publikacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem.

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Tadeusz Markowski Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Kontynuując ekonomiczne podejście do koncepcji przestrzeni publicznej naleŝy stwierdzić, iŝ przestrzeń publiczna

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Budżetowanie - najlepsze praktyki. 30 Styczeń - 3 Luty Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT Program Cykl dwóch

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: decyzji. Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: decyzji. Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Zarządzanie i systemy wspomagania Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model biznesowy podejście praktyczne

Innowacyjny model biznesowy podejście praktyczne 1 Innowacyjny model biznesowy podejście praktyczne I. Wprowadzenie Zdolność i skuteczność wprowadzania innowacji jest jednym z najbardziej istotnych czynników skutecznego konkurowania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE Przedmioty kierunkowe Programowanie komputerów dr Jakub Swacha 1. Rekurencja a iteracja w programach 2. Klasyfikacja języków programowania 3. Różnice między kompilacją

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Regulski nr albumu: 107663 KOMPUTEROWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I HARMONOGRAMOWANIA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Jacek RUDNICKI Streszczenie: W referacie omówiono podstawowe cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz ZARZADZĄNIE E-RELACJAMI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W dzisiejszych zmiennych warunkach globalnej ekonomii szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku jest podstawą osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Nauka i Edukacja dla innowacji. Lidia Szczygłowska

Nauka i Edukacja dla innowacji. Lidia Szczygłowska Nauka i Edukacja dla innowacji Lidia Szczygłowska Innovatis jako termin łaciński oznacza odnowę, tworzenie czegoś nowego. Według klasycznej definicji Josepha Schumpetera innowacja to: wprowadzenie do produkcji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Czym jest foresight?

Czym jest foresight? Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Czym jest foresight? Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze 17.06.20009 Foresight: Badanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU I ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU I ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU I ZARZĄDZANIU WIEDZĄ W ORGANIZACJI Małgorzata OLEŚ Streszczenie: Esencją współczesnego biznesu jest jego wiedza i inteligencja, która pozwala na tworzenie zindywidualizowanych

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY Nowe wyzwania Zbigniew Kąkol Idea Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo