SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ"

Transkrypt

1 SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W TWORZENIU WIEDZY ORGANIZACYJNEJ Streszczenie Celina M. Olszak Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach W artykule poruszono problem tworzenia wiedzy w organizacji. Przedstawiono podstawowe załoŝenia przedsiębiorstwa opartego na wiedzy oraz systemu zarządzania wiedzą. Wskazano na potencjalne źródło wiedzy jakim są sieci relacji. Następnie, w oparciu o narzędzia Business Intelligence, zaprezentowano moŝliwości powstawania wartościowej wiedzy korporacyjnej. Słowa kluczowe: wiedza, zarządzanie wiedzą, systemy Business Intelligence Organizacja oparta na wiedzy Koncepcja organizacji opartej na wiedzy upowszechniła się jako alternatywa wobec modelu przedsiębiorstwa wykorzystującego kapitał materialny. UwaŜa się, Ŝe organizację wiedzy charakteryzują następujące cechy [GrHe01],[Olsz02], [Zarz00]: w organizacji wiedza wykorzystywana jest intensywnie, wiedza i pomysły są obiektem zarządzania, poszczególni członkowie dysponują duŝymi zasobami wiedzy, które często trudno jest przekazać innym, a w konsekwencji trudno jest takŝe zastąpić tych pracowników, zmiana jest stanem permanentnym, a reorganizacja następuje często, istnieje specyficzne napięcie pomiędzy swobodą a kontrolą, wolnością a odpowiedzialnością, duŝą rolę odgrywa kapitał społeczny np. zaufanie, nieformalne relacje, wiedza i kompetencje są waŝniejsze niŝ staŝ pracy oraz pozycja w strukturze hierarchicznej, skład zespołów roboczych często zmienia się, granice pomiędzy wnętrzem a otoczeniem przedsiębiorstwa są rozmyte, od wszystkich członków organizacji oczekuję się innowacyjności. Uznanie wiedzy jako głównego zasobu organizacji uzasadnia potrzebę tworzenia systemowych rozwiązań i warunków generowania, transferu oraz wykorzystania jej do realizacji celów przedsiębiorstwa.

2 42 Teoretyczne podstawy budowy SWO Proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jest złoŝony i trudny, poniewaŝ wiedza ulokowana jest w wielu miejscach, zarówno w samej organizacji, jak i poza nią. Ma ona często charakter nieformalny i składa się na nią wiele typów oraz nośników. Trudności w zarządzaniu wiedzą wynikają takŝe z faktu, Ŝe szczególnie obecnie uwidacznia się nieostry podział wiedzy na wiedzę publiczną i prywatną. W rzeczywistości dominują raczej hybrydowe formy. Ponadto coraz więcej wiedzy i umiejętności o strategicznym znaczeniu jest uzyskiwanych interaktywnie oraz wykorzystywanych wspólnie w podgrupach lub sieciach. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak zarządzać wiedzą w organizacji, warto uzmysłowić sobie sposoby jej powstawania. Wiedza moŝe być tworzona w dwojaki sposób. Pierwszy, określany jako uniwersytecki, związany jest z podaŝą wiedzy. Wiedzę traktuje się jako homogeniczną, ekspercką, dyscyplinarną, hierarchiczną. Wiedza taka jest weryfikowana np. przez pracowników. W drugim przypadku wiedza jest zorientowana na popyt, a więc stosowana, zorientowana na rozwiązywanie problemów, wielodyscyplinarna, hybrydowa, weryfikowana przez rynek i zakorzeniona w sieciach. Tryb pierwszy jest formą łatwą do zrozumienia i opisu. W trybie drugim liczy się przydatność wiedzy dla uŝytkownika. Nie jest ona tworzona zanim nie powstanie na nią zapotrzebowanie, wyłania się z kontekstu róŝnych zastosowań. Na koniec tej sentencji rozwaŝań warto przypomnieć, Ŝe istnieją dwa róŝne spojrzenia na temat rozwoju wiedzy. Zachodnia cywilizacja faworyzuje wiedzę o jasno zarysowanej strukturze i wykazuje silną tendencję do jej normalizacji i kodyfikacji. Stale podejmowane są wysiłki na rzecz nadawania wiedzy ukrytej odpowiedniej struktury [Kisi03], [Zarz00]. W kulturze wschodniej z tzw. podejściem japońskim, prezentowanym przez I. Nonaka i H. Takeuchi, szczególną uwagę zwraca się na wiedzę cichą. Podkreśla się jej indywidualizm oraz trudności, a czasami wręcz, niemoŝliwość jej sformalizowania. Do tej kategorii wiedzy zalicza się intuicję, przeczucia, kulturę organizacji [NoTa00]. Zarządzanie wiedzą W zarządzaniu wiedzą w organizacji moŝna wyróŝnić kilka etapów, a mianowicie [KPMG00]: chaos (knowledge chaotic) organizacja nie dostrzega relacji pomiędzy wagą zarządzania wiedzą a realizacją złoŝonych celów organizacji; świadomość (knowledge aware) organizacja podejmuje realizację pilota- Ŝowych projektów związanych z zarządzaniu wiedzą; świadomość i implementacja tego typu przedsięwzięć nie ma jednak charakteru sformalizowanego;

3 Systemy business intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej 43 ukierunkowanie (knowledge focused) organizacja wykorzystuje procedury i narzędzia systemu zarządzania wiedzą; rozpoznawane są takŝe korzyści, jakie zarządzanie wiedzą wnosi do biznesu; zarządzanie wiedzą (knowledge management) organizacja dysponuje schematem procedur i narzędzi związanych z zarządzaniem wiedzą, aczkolwiek istnieją jeszcze problemy natury technicznej oraz kulturowej, które trzeba pokonać; systemowe zintegrowanie (knowledge centric; all) procedury tworzące system zarządzania wiedzą stanowią integralną część organizacyjnych i indywidualnych procesów. Respektując zachodnie podejście do zarządzania wiedzą, moŝna stwierdzić, iŝ w rozpatrywaniu kształtowania kompetencji organizacji w zakresie zarządzania tym zasobem, naleŝy brać pod uwagę trzy wymiary: stopień skodyfikowania wiedzy, czyli jej sformalizowania, stopień abstrakcji, czyli ogólności wiedzy i moŝliwości jej wykorzystywania w wielu sytuacjach, zakres rozpowszechniania wiedzy, który kształtuje dostępność informacji dla osób pragnących z niej korzystać. UŜyteczność wiedzy jest rezultatem jej kodyfikacji i abstrakcji. JednakŜe skodyfikowana i uogólniona wiedza jest łatwa do rozpowszechniania i przez to staje się dobrem mniej unikatowym i oryginalnym. Wartość wiedzy jest więc efektem połączenia sprzeczności, gdzie z jednej strony występuje uŝyteczność, a z drugiej rzadkość. W praktyce biznesowej stosuje się róŝne metody zarządzania wiedzą. Niekwestionowaną pomoc w tym zakresie niosą systemy i technologie informatyczne. Obecnie do najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą zalicza się: zarządzanie informacjami i dostęp do informacji wsparcie procesów zarządzania wiedzą, która została skodyfikowana w strukturalnych lub niestrukturalnych bazach i magazynach danych (wiedza jawna). Szczególnie pomocne okazują się tutaj systemy baz danych, pracy grupowej, pracy biurowej, EDI, hurtownie danych, portale internetowe oraz specjalistyczne systemy informatyczne zarządzania, takie jak: SIK, SWD, SE; wiedzę o procesach zarządzanie wiedzą, stanowiącą część poszczególnych procesów w przedsiębiorstwie (wiedza jawna). Wiele udało się osiągnąć w tym zakresie z udziałem systemów MRP II, ERP, SCM, workflow; miejsca pracy bazujące na wiedzy zarządzanie wiedzą posiadaną przez osoby poinformowane (wiedza niejawna). Kwestie te częściowo mogą być wspomagane przez SE oraz techniki sztucznej inteligencji; e-biznes zarządzanie integracją wiedzy przedsiębiorstwa z systemów wewnętrznych i zewnętrznych. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się

4 44 Teoretyczne podstawy budowy SWO hurtownie danych, techniki OLAP, data mining, internetowe systemy wyszukiwawcze, technologię inteligentnych agentów; zarządzanie kapitałem intelektualnym zarządzanie procesami wytwarzania wartości z dostępnych przedsiębiorstwu aktywów intelektualnych lub kapitału wiedzy. Analiza przypadków wskazuje, iŝ metody zarządzanie informacjami i dostęp do informacji oraz wiedza o procesach są oceniane jako stosunkowo dobrze rozwinięte. Wymienione kategorie uznaje się takŝe za najmniej obciąŝone ryzykiem wdroŝenia. Pozostałe metody są raczej słabo rozwinięte w organizacjach. WdraŜanie ich jest trudne, a na efekty zastosowań trzeba długo czekać. Wynika to z faktu, iŝ wiąŝą się one nie tylko z wprowadzaniem do organizacji zmian technologicznych, ale takŝe głębokich zmian kulturowych, a te zachodzą stosunkowo długo - nawet w perspektywie kilku lat [Cykl02]. Sieci relacji źródłem tworzenia wiedzy organizacyjnej Tworzenie wiedzy w organizacji moŝe odbywać się na róŝnych poziomach, a zwłaszcza na: poziomie pojedynczej jednostki (pracownika przedsiębiorstwa), poziomie wewnątrzorganizacyjnym (grupy, zespoły robocze w organizacji), poziomie związków organizacji z otoczeniem (rys.1). Uznanie roli pojedynczej jednostki w tworzeniu wiedzy jest niezaprzeczalne. Niemniej jednak, taki indywidualny model mentalny we współczesnym zarządzaniu nieco stracił na znaczeniu. Punkt cięŝkości przesunął się na pracę zbiorowa, która oznacza zespołowe uczenie się oraz dąŝenie do osiągania grupowego konsensusu. Taki sposób tworzenia wiedzy w duŝym stopniu zaleŝny jest od jakości komunikowania się poszczególnych osób między sobą. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe i takie podejście nieco się zdezaktualizowało. Obecnie twierdzi się, Ŝe powodzenie przedsiębiorstwa moŝna wyjaśnić, analizując sieć powiązań, w które ono weszło. Dla sukcesu organizacji większe znaczenie ma to, co dzieje się na zewnątrz, w otoczeniu, niŝ to, co odbywa się w jej ramach. Sieci powiązań nadają wagę strategiczną w tworzeniu zasobów wiedzy [Brat00]. Sieć, wraz z pozyskiwanymi dzięki niej zasobami, moŝe stać się źródłem względnie trwałej przewagi konkurencyjnej, źródłem trudnym do naśladowania. Stąd teŝ waŝne znaczenie ma kompetencja w zakresie tworzenia takich powiązań, stosowanie właściwych mechanizmów nadzoru, budowania sposobów dzielenia się wiedzą, doskonalenia układów partnerskich, utrzymywania centralnej pozycji w sieci. Niekwestionowaną pomoc w tym zakresie oferuje technologia informatyczna, na bazie której moŝna budować sprawne systemy CRM, intranety, systemy pracy grupowej, systemy SCM, oraz organizacje wirtualne.

5 Systemy business intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej 45 Outsourcing Rynek TI Konkurencja Organizacja Alianse Organizacje wirtualne Dostawcy Klienci Otoczenie Rys. 1. Relacyjny charakter wiedzy W praktyce biznesowej uŝytkownikami wiedzy mogą być: dostawcy wiedzy - klienci, pracownicy, grupy robocze, dostawcy, kooperanci, rynek; inŝynierowie wiedzy - twórcy struktury i zawartości bazy wiedzy; brokerzy wiedzy - osoby odpowiedzialne za zarządzanie wiedzą korporacyjną, tj. jej udostępnianie, modyfikowanie, personalizowanie itp.; odbiorcy wiedzy osoby korzystający z zasobów wiedzy korporacyjnej. Proces zarządzania wiedzą wiąŝe się z szerokim spektrum zagadnień, które nie sposób w całości omówić na łamach niniejszego artykułu. Biorąc pod uwagę fakt silnego rozproszenia wiedzy, jej sieciowego sposobu powstawania, na szczególną uwagę zasługuje synteza i agregacja tego zasobu. Wiedza ulokowana jest w wielu miejscach i umysłach ludzkich. Zatem w pierwszej kolejności nale- Ŝy ją zintegrować. Rozwiązaniem, zapewniającym integrację róŝnorodnych, historycznych i rozproszonych informacji jest hurtownia danych. Sam efekt syntezy danych okazuje się jednak niewystarczający dla zarządzania organizacją. Konieczne staje się agregowanie i analizowanie danych zgromadzonych w hurtowni danych. Celem tych czynności jest ukazywanie nowych związków i zaleŝności miedzy danymi oraz nowego kontekstu uŝycia wiedzy. Agregację wiedzy i jej wielowymiarową analizę umoŝliwiają m.in. techniki OLAP i data mining.

6 46 Teoretyczne podstawy budowy SWO Dostawcy wiedzy Odbiorcy wiedzy Repozytorium wiedzy InŜynierowie wiedzy B r o k e r z y Rys. 2. UŜytkownicy wiedzy Zaprezentowany tok rozumowania doprowadza do konkluzji, Ŝe konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań, które z jednej strony, w zintegrowany sposób wspomagałyby wszystkie procesy związane z pozyskiwaniem, zarządzaniem i dystrybucją wiedzy wewnątrz organizacji, z drugiej zaś, dawałyby moŝliwość tworzenia nowych sieci relacji, tak, aby ostatecznie przekształcić wiedzę pojedynczych pracowników i firm współpracujących z organizacją, w wiedzę korporacyjną. MoŜliwości systemów Business Intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej Koncepcja systemów BI oznacza zintegrowane środowisko, słuŝące inteligentnemu łączeniu róŝnych informacji, wielowymiarowej analizie oraz ich prezentacji w wielu układach i perspektywach. PowyŜsze właściwości systemy BI uzyskują głównie dzięki technologii hurtowni danych oraz technikom analitycznym, takim jak: OLAP i data mining 1 [Busi03], [LiHa01], [OlZi03]. Analizując róŝne narzędzia z zakresu BI (SAP Knowledge Management, mysap Business Intelligence, Cognos Business Intelligence, WebIntelligence Business Objects itd.) naleŝy zauwaŝyć, Ŝe mogą one słuŝyć do tworzenia wiedzy, w bardzo róŝnych obszarach funkcjonowania organizacji: finanse, relacje z klientami, łańcuch dostaw, cykl Ŝycia produktu, zarządzanie kadrami, zarządzanie jakością, procesy technologiczne itp. 1 Cele i załoŝenia systemów BI oraz narzędzia do ich budowy omówiono szerzej w: [Olsz02], [OlZi03].

7 Systemy business intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej 47 Praktyka pokazuje jednak, Ŝe większość systemów BI ogranicza się w swojej funkcjonalności do wnętrza organizacji. Wydaje się, Ŝe przyszłość BI leŝy w powiązaniu tych systemów z Internetem i intranetami. W tej sytuacji niezbędne stanie się ulepszenie procesu pobierania danych wprost z sieci. W chwili obecnej przechowywanie ogromnych ilości danych przez serwery internetowe nie jest łatwym zadaniem. Najprawdopodobniej trzeba będzie korzystać z nowych, specjalizowanych rozwiązań. Narzędzia analityczne, współpracujące z hurtowniami danych muszą zostać dostosowane do wymagań Internetu i obowiązujących w nim standardów. Przede wszystkim naleŝy wziąć pod uwagę fakt, Ŝe podstawowym narzędziem komunikacji uŝytkownika w sieci jest przeglądarka. Integracja systemów analitycznych z serwisami intra- i interentowymi wiąŝe się zatem z zapewnieniem odpowiednio krótkiego czasu odpowiedzi. Wymagana jest takŝe stała dostępność do danych i ich aktualizacja. BI PORTAL KORPORACYJNY (WIEDZY) CRM SCM Analizy finansowe podejmowanie decyzji zarządzanie treścią i wiedzą praca zespołowa Rys. 3. Powiązanie BI z portalem korporacyjnym W tej sytuacji systemy BI nie mogą reprezentować rozwiązań adresowanych do wąskiej grupy odbiorców. W pewnym sensie konieczne staje się przejście od izolowanego środowiska BI w kierunku portalu korporacyjnego BI - miejsca integracji róŝnych zasobów wiedzy: informacji, aplikacji i usług WWW. Oprócz informacji na temat samej organizacji, w portalach takich powinny znajdować się informacje na temat notowań giełdowych, sytuacji finansowej, koniunktury itp. Nowoczesny portal korporacyjny jest swojego rodzaju połączeniem idei BI, pracy zespołowej, podejmowania decyzji i zarządzania treścią (rys. 3). Podsumowując, moŝna stwierdzić, iŝ zarządzanie wiedzą w korporacyjnym portalu BI daje moŝliwość:

8 48 Teoretyczne podstawy budowy SWO - inicjowania róŝnych scenariuszy gospodarczych, - analizę krytycznych czynników sukcesu organizacji, - wspierania współpracy wewnątrzorganizacyjnej, - tworzenia programów i uniwersytetów korporacyjnych, - dostępu do dokumentacji, słowników, - selektywnego dedykowania informacji uŝytkownikom, - dostępu do systemów szkoleniowych, - tworzenia produktów informacyjnych i szkoleniowych (instrukcje, szkolenia), - dostępu do ról, umiejętności i kalendarzy pracy poszczególnych pracowników oraz kooperantów, - tworzenia programów certyfikacyjnych, - wspierania szkoleń i rozwoju pracowników, - uruchamiania przepływu procesów pracy. Słowo końcowe Patrząc na współczesne organizacje, moŝna zauwaŝyć, Ŝe ich wartość ma coraz mniej wspólnego z wielkością kapitału materialnego, czy nawet osiąganymi zyskami. O pozycji przedsiębiorstwa zaczynają przesądzać takie elementy jak: pomysł, wiedza, innowacyjność, kultura zarządzania. Uznanie wiedzy jako głównego zasobu organizacji, powoduje, Ŝe konieczne staje się tworzenie kompleksowych i systemowych rozwiązań do zarządzania nią. Niekwestionowaną pomoc w tym zakresie oferuje technologia informatyczna. Systemy Business Intelligence, stanowią oryginalne i obiecujące rozwiązanie, które moŝna wykorzystywać przede wszystkim do integrowania oraz analizy róŝnorodnych informacji i przekształcania ich w wiedzę korporacyjną. Literatura [Busi03] Business Intelligence. System, technologia czy kultura. COMPUTERWORLD, Strategie, [Brat00] Bratnicki M.: Sieci strategiczne jako narzędzie konkurowania w gospodarce opartej na wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Praca pod redakcją R. Borowieckiego. AE, Kraków [Cykl02] Cykl popularności metod zarządzania wiedzą w roku Raport udostępniony przez Gartner Poland/IMA. Raport specjalny Strategie, COMPUTERWORLD 2002.

9 Systemy business intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej 49 [DąKo02] [GrHe01] [Kisi03] [KPMG00] [LiHa01] [Olsz02] [OlZi03] [NoTa00] [TuAr98] [Zarz00] Dąbrowski J., Koładkiewicz I.: Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Organizacja i Kierowanie nr 2/2002. Grudzewski W. M., Hejduk I. K.: Przedsiębiorstwo przyszłości (red). Difin, Warszawa Kisielnicki J.: Informatyka narzędziem zarządzania wiedzą. W: Informatyka narzędziem zarządzania XXI wieku. Praca pod redakcją J. Kisielnickiego. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa KPMGConsulting, Knowledge Management. Research Report, Liautaud B., Hammond M.: E-Business Intelligence. Turning Information into Knowledge into Profit. McGraw-Hill, New York Olszak C. M.: Cele i załoŝenia systemów inteligencji biznesowej. W: Systemy wspomagania organizacji. SWO Praca zbiorowa pod redakcją T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki. AE, Katowice Olszak C. M., Ziemba E.: Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Organizacja i Kierowanie nr 1/2003. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltex, Warszawa Turban E., Aronson J. E.: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. OECD, THE BUSNIESS INTELLIGENCE SYSTEMS IN BULIDING OF AN ENTERPRISE KNOWLEDGE This paper is focused on the problem of knowledge creation in an enterprise. It describes the basic features of an organisation based on the knowledge and the knowledge management system. The role of the knowledge networks is enhanced. Then, on the basis of the Business Intelligence tools, the possibilities of knowledge building in an enterprise, are presented. Key words: knowledge, knowledge management, Business Intelligence systems.

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 1 Częstochowa 2011 1 REDAKTOR NAUKOWY dr hab. Helena Kościelniak, prof. nadzw. Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie KOMUNIKACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego Kraków 2011 Redakcja naukowa:

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 838 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Informatyki Informatyzacja systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Tom 1 ISSN 1732-324X Bydgoszcz 2004 PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa A R T Y K U ł Y Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska* Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Streszczenie Analizując źródła wartości przedsiębiorstwa, można zauważyć,

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych

Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych Rozdział i. Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych Wojciech Burzyński 1 Streszczenie Celem rozwaŝań jest scharakteryzowanie współczesnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH

STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 576 STUDIA INFORMATICA NR 24 2009 BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W POLSKICH ORGANIZACJACH 1.

Bardziej szczegółowo

Nauki o organizacji WYKŁAD. Plan wykładu. Potencjał organizacji. Zasoby organizacji. Zasoby pierwotne, wtórne i wynikowe

Nauki o organizacji WYKŁAD. Plan wykładu. Potencjał organizacji. Zasoby organizacji. Zasoby pierwotne, wtórne i wynikowe Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania Nauki o organizacji kierunek: Zarządzanie WYKŁAD część III dr Rafał Kusa Plan wykładu Potencjał organizacji Zasoby organizacji Kluczowe kompetencje organizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji

Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji 1 WPROWADZENIE Podręcznik Y-Box. System zarządzania wiedzą organizacji prezentuje kompleksowe narzędzie dla firm, składające się z platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH SYSTEMY INTELIGENCJI BIZNESOWEJ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Praca zbiorowa pod redakcją: Marcina W. STANIEWSKIEGO i Piotra SZCZEPANKOWSKIEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą

Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Techniki informacyjne dla wnioskowania oraz generowania, reprezentacji i zarządzania wiedzą Zadanie nr 3 Aspekty strategiczne, organizacyjne i techniczne

Bardziej szczegółowo

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Rozdział 29 Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Streszczenie. W rozdziale, na tle przesłanek i ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, ukazano istotę oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA Wiesław Wolny Bogdan Sadecki Wprowadzenie Jeśli chcesz zbudować statek nie poganiaj ludzi, by zabierali drewno, nie rozdzielaj im zadań

Bardziej szczegółowo